GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP"

Transkript

1 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan F.4.6 at passe og vedligeholde udstykningens tilhørende fællesarealer og fællesanlæg, herunder stier. 2.2 Foreningen varetager den nødvendige drift, vedligeholdelse og renholdelse af alle fællesarealer og anlæg og sørger for nødvendig grusning og snerydning af stier, dog med undtagelse af de forpligtigelser, der tilfalder kommunen jævnfør lokalplanen 2.3 Foreningens generalforsamling kan efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, træffe beslutning om - at foreningens område skal udvides, således at grundejere udenfor foreningens område, men som grænser op til det, kan optages som medlemmer af foreningen. - at grundejerforeningen skal slutte sig sammen med én eller flere bestående grundejerforeninger Medlem af foreningen er enhver ejer af parceller og husstande i andelsboliger indenfor de områder, der er beskrevet i lokalplanen. Medlemskabet indtræder ved underskrift af købekontrakt, skøde eller ved anden form for adkomsterhvervelse. 3.2 Udtræden sker ved vedkommende medlems afståelse af sin ejendom og regnes fra det tidspunkt, da afståelsen dokumenteres for foreningen, efter at vedkommende har berigtiget enhver skyld, som han/hun måtte stå i til foreningen. Udtrædende medlemmer kan ikke fordre nogen del af foreningens formue, og erlagt indskud (jævnfør 20) kan ikke fordres tilbagebetalt Hvert medlem er underkastet foreningens love. 5.1 Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen. GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen er - indenfor de ved vedtægternes fastsatte grænser - den Side 1 af 6

2 højeste myndighed i alle foreningens anliggender og fatter beslutning ved simpelt stemmeflertal, for så vidt andet ikke udtrykkelig er bestemt Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal efter regnskabsårets udløb pr. 31.december. 7.2 Forslag til vedtagelse på den ordinære generalforsamlingen må for at kunne behandles, være indgivet til bestyrelsen senest 21 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen: 1. Generalforsamlingen Valg af dirigent og sekretær 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab for foregående år, budget for indeværende år samt fastsættelse af kontingent og evt. gebyrer. 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg A Formand og to bestyrelsesmedlemmer (lige år) B To bestyrelsesmedlemmer (ulige år) C To bestyrelsessuppleanter (hvert år) D Revisor (hvert år) E Revisorsuppleant (hvert år) 6. Eventuelt Fastsættelse af dato for det kommende års generalforsamling udsendes inden udgangen af et regnskabsår på foreningens hjemmeside. 8.2 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling, sker med mindst 14 dages varsel og højest 4 ugers varsel ved meddelelse på foreningens hjemmeside, med indkaldelsen medfølger dagsordenen, og det reviderede årsregnskab samt forslag til budget for det indeværende år. Medlemmer der ønsker indkaldelse udsendt skriftligt, meddeler dette til bestyrelsen Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, så ofte bestyrelsen finder det fornødent, samt når mindst 15 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom ved henvendelse til bestyrelsen med opgivelse af, hvad der Ønskes forhandlet på generalforsamlingen. 9.2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel og højst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem efter den til foreningens bestyrelse opgivne adresse. 9.3 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse Ethvert af foreningens medlemmer med samlever, værge eller kurator har adgang til generalforsamlingen, enten personlig eller ved fuldmægtig, der må være forsynet med Side 2 af 6

3 11 GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP skriftlig fuldmagt. Fuldmagt overleveres dirigenten forinden stemmeafgivningen finder sted. Ingen medlemmer, som møder op til generalforsamlingen, kan have mere end én fuldmagt er, når lovlig indvarsling har fundet sted, beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange der har givet møde Hvert medlem har én stemme for hver husstand inden for grundejerforeningens område Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer af foreningens love eller sammenslutning med anden forening eller selskab fordres dog, at alle af foreningens stemmetal afgives til fordel for forslaget. Er der på en generalforsamling til behandling af sådanne emner ikke afgivet de fornødne stemmer, men forslaget dog er vedtaget med 3/4 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede, indvarsles i løbet af 14 dage til en ny generalforsamling. På denne kan forslaget vedtages uden hensyn til de mødendes antal, ved simpelt flertal På enhver generalforsamling vælges en dirigent til at lede forhandlingerne og afgøre alle spørgsmål vedrørende den indre orden og afstemningen Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, revisor eller revisorsuppleant for foreningen Dirigenten skal, når mindst 10 af forsamlingen forlanger det, lade foretage skriftlig afstemning, men dirigenten kan dog også selv beslutte om der skal være skriftlig afstemning. Valg af bestyrelse og revisor, samt vedtægtsændringer, skal altid ske ved skriftlig afstemning, såfremt der på generalforsamlingen fremsættes begæring derom Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i en forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren, hvorefter den har fuld beviskraft. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse, udsendes referatet på grundejerforenings hjemmeside. Medlemmer der ønsker referatet udsendt skriftligt, meddeler dette til bestyrelsen. 14 BESTYRELSEN Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.valget gælder for to år. Bortset fra formand, konstituerer bestyrelsen sig selv Bestyrelsens medlemmer skal være boende inden for grundejerforeningens område Bestyrelsen afgår skiftevis efter tur, således at formanden og to bestyrelsesmedlemer afgår lige år, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år. Side 3 af 6

4 14.4 På generalforsamlingen vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen. Valget gælder for et år Generalforsamlingen vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år Genvalg af bestyrelse, suppleanter og revisorer kan finde sted Bestyrelsen og eventuelle udvalg er ulønnet Ethvert medlem er på skift pligtig at lade sig indvælge i bestyrelsen som medlem af denne for en 2-årig periode, såfremt frivillig indvælgelse ikke opnås Bestyrelsen repræsenterer foreningen som sådan og administrerer foreningens anliggender, derunder dens formue. Bestyrelsens medlemmer forpligter foreningen på gyldig måde og med bindende virkning ved deres underskrift to i forening, hvoriblandt skal være formanden. Ved almindelige ekspeditioner underskriver formanden alene på bestyrelsens vegne, men skal efterfølgende orientere bestyrelsen. Bestyrelsen foretager de dispositioner, det i henhold til de enkelte medlemmers skøde og de på ejendommen lyste servitutter er pålagt foreningen at træffe samt udøver tilsyn med foreningens område Bestyrelsen ansætter om fornødent inspektør eller anden medhjælp til varetagelse af foreningens forpligtigelser. Ingen af grundejerforeningen ansat må, uanset bestemmelsen i 14, være medlem af bestyrelsen Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer to i forening. Kasserer og formand underskriver alle fordringer fra foreningens kreditorer før de debiteres på foreningens konti. Alle indbetalinger til foreningen skal ske direkte til den af foreningen oprettede konto i et pengeinstitut. Kassereren er ansvarlig for regnskab, opkrævning, periodiske betalinger og evt. lønregnskaber Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden så ofte, der findes anledning hertil. Ét medlem af bestyrelsen kan begære indkaldt til møde Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede herunder formanden eller næstformanden. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer 16.2 Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte et udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer udenfor bestyrelsen. Der skal i alle udvalg være en deltager fra bestyrelsen. 17 Side 4 af 6

5 17.1 Ved behandling på bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger af spørgsmål, der angår et af bestyrelsens medlemmer eller andre af de mødende (personlig) har de pågældende og deres ægtefæller, værger eller kurator ingen stemmeret, ligesom de ej heller, efter at der er givet dem adgang til over for bestyrelsen eller forsamlingen at motivere deres stilling, har ret til at være til stede under afstemningen Revisoren har til enhver tid ret til at efterse kassebeholdningen og regnskabsbøgerne med bilag. REGNSKABET Foreningens regnskabsår er kalenderåret Generalforsamlingen fastsætter på baggrund af et for det kommende år, af bestyrelsen udfærdiget budget, størrelsen af kontingentet, der dækker bidrag til administrationsomkostninger, drift og vedligehold af foreningens fælles anlæg jf. 2. Endvidere kan generalforsamlingen træffe beslutning om opkrævning af et ekstraordinært beløb, til dækning af pludseligt opståede og helt uforudsete vedligeholdelsesudgifter Kontingentet indbetales én gang årligt efter påkrav i april måned. Forpligtigelsen påhviler den til enhver tid værende ejer af ejendommen, hvor refusion sælger og køber imellem er foreningen uvedkommende Såfremt noget medlem undlader rettidigt at betale kontingent ordinært eller ekstraordinært, er bestyrelsen berettiget til at overgive det således forgæves afkrævede beløb til retslig inkasso, skadesløst for foreningen Medlemmer der er mere end en måned i restance med kontingent eller andre ydelser til grundejerforeningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen Såfremt et medlem ikke senest den 10. i måneden de i 20 nævnte bidrag opkræves endvidere et gebyr for tiden 100 kr. Nyt gebyr forfalder hver den 10. i en måned, indtil skyldige bidrag og gebyrer er betalt. Størrelsen af gebyret fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling Såfremt foreningen nogensinde måtte blive ophævet, kan dette kun ske ved at Næstved kommune overtager de foreningen tilhørende arealer, ligesom dens mulige formue skal tilfalde Næstved kommune Disse vedtægter er revideret af bestyrelsen i december 2012, og vedtaget på generalforsamling den 17. april Side 5 af 6

6 Formand Michael Hansen Næstformand Birgit Tougaard Kasserer Jesper Møller Petersen Sekretær Birthe Kærsig Bestyrelsesmedlem Keld Hansen Side 6 af 6

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29 Hørsholm VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR1-29 1 Foreningens navn er Husejerforeningen 1-29 Dens hjemsted er Hørsholm kommune Husejerforeningens område er matrnr103a-103q Usserød by,hørsholm

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening HASSELVANG Grundejerforening Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening Version: 7. april 2010 Sidst revideret: 7. april 2010 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Hasselvang Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Lund d. 16. august 2008 Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Revideret på grundejerforeningens generalforsamling d. 16. august 2008 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Anhøj 2

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere