Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland"

Transkript

1 Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland Nukissiorfiit Grønlands energiforsyning Issortarfik 3 Postbox Nuussuaq Tlf.: Fax: udgave januar 2005

2 Forord FORORD. Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland januar udgave, er udfærdiget af Nukissiorfiit/ Grønlands Energiforsyning i et samarbejde mellem: Nukissiorfiit/Grønlands Energiforsyning og SANATI A/S, Arkitekt Ingeniørfirma, Sisimiut. Før den endelige revision af anvisningen er færdiggjort, har der fundet en høringsrunde sted, i en af Nukissiorfiit nedsat arbejdsgruppe Vandforsyningsgruppen og til sidst i alle Nukissiorfiits energitjenester. Indkomne kommentarer og forslag er blevet vurderet i revisionsarbejdet. Anvisningen er gældende ved projektering af helårsvandledninger i grønlandske byer og delvis bygder og er minimums krav. For bygderne gælder, at afsnit Brandvand ikke skal anvendes for bygder, hverken med hensyn til dimension og ydeevne, afstandsforhold, adgangsforhold eller placering. Afsnit Ledninger over terræn, afsnit Ledninger under terræn og afsnit Ledninger over terræn, kan fraviges for bygder efter aftale med Nukissiorfiits hovedkontor. Anvisningen giver eksempler på materialer og projekteringspraksis, som ud fra grønlandske erfaringer anses for teknisk forsvarlige. Eksemplerne er i videst mulig omfang en tilpasning til grønlandske forhold af danske og EU normer på fagområdet, - og disse med tilhørende vejledninger forudsættes brugerne bekendt. Der er dog afvigelser mellem de danske regler og anvisningen, såvel med hensyn til materialer som med hensyn til konstruktiv og VVS-teknisk dimensionering. Forholdene er nærmere beskrevet i anvisningens enkelte kapitler. De viste projekteringseksempler skal alene betragtes som vejledende og må ikke betragtes som krav ved udførelse af vandledningsanlæg i Grønland, idet andre udførelses metoder kan tilgodese samme krav. Anvisningen indeholder i kapitel 1. Generelle bemærkninger og kapitel 2. Administrative forhold, en række administrative forhold, som skal følges i forbindelse med administration af vandledningsarbejder i Grønland. Ved udsendelse af nærværende anvisning annulleres Anvisning i projektering af helårsvandledninger ledninger i Grønland 3. udgave december Forord

3 Hovedindholdsfortegnelse Hovedindholdsfortegnelse Kapitel 1. Generelle bemærkninger 1. GENERELT Anvisningens brug Anvendt normer og bestemmelser Anvendt Litteratur Bogstavsymboler og enheder Tegningssignaturer Definition Godkendelse af materialer og komponenter PVC og PEL Godkendte materialer og komponenter Bynavne og forkortelser Kort over Grønland Tegningssignatur for jord-, beton- og isoleringsmaterialer...7

4 Hovedindholdsfortegnelse Kapitel 2. Administrative forhold 2. ADMINISTRATIVE FORHOLD Introduktion BYER Etablering af hovedvandledningsnet Lovhjemmel intern byggemodning Koordinering i planlægnings-, projekterings- og udførelsesfasen Planlægningsfasen Projekterings- og udførelsesfasen Etablering af hovedvandledninger Drift og vedligehold hovedvandledninger Etablering af stikledninger BYGDER Etablering af hovedvandledningsnet Etablering af hovedvandledninger Drift og vedligehold hovedvandledninger Etablering af stikledninger MYNDIGHEDER Kommuner Opgravning af vej Brandmyndighed Direktoratet for Miljø og Natur...6

5 Hovedindholdsfortegnelse Kapitel 3. Dimensionering ledningsnet og frostsikring 3. DIMENSIONERING LEDNINGSNET Ledningsdimensionering, generelt Befolkning og forbrugsmønstre Vandtryk Vandhastigheder Brandvand Dimensionering brandvand Dimensioneringsforhold Placering og afstandsforhold brandvand FREMTIDSSIKRING Hovedvandledninger Stikledninger DIMENSIONERING FROSTSIKRING Klimaforhold Udetemperatur Varmetab, generelt Ledninger over terræn, generelt Ledninger under terræn, generelt Præisolerede PE-ledninger i ledningsgrav NØDVENDIG KABELEFFEKT Varmekabel PE-medierør Indvendig varmekabel PE-medierør Udvendig varmekabel PE-medierør RISIKO VED DRIFTSTOP Driftstoptider Frostsikkerhed ved drift Delvis frostsikring ved cirkulation KONSTRUKTIONER Snelast Vindlast Fundering...31

6 Hovedindholdsfortegnelse Kapitel 4. Materialer og samlingsmetoder 4. GENERELT Materialeaccept Fabrikatangivelse Dimensionsudvælgelse Godkendelser MEDIERØR Polyethylen til medierør Samlingsmetoder til polyethylenrør ISOLERING Mineraluld Cellerplast PRÆISOLEREDE SYSTEMER Ledninger over terræn Ledninger under terræn Isolering af samlinger over/under terræn Ledninger i bygværker isolering BESKYTTELSESKAPPE Ledninger over terræn Ledninger under terræn Ledninger i bygværker kapper Dimensioner isolering samt beskyttelseskapper ELKABELRØR/VARMEFORDELENDE SYSTEM Generelt Elkabelrør hovedvandledninger Elkabelrør for alle dimensioner PE medierør helårsvandledninger Pålægning af varmekabler i samlinger helårsvandledninger Lukning af elkabelrør helårsvandledninger Endeafslutning/samlinger af varme- og koldkabler samt samling af føler- og koldkab ler i samlinger helårsvandledninger IND-/UDFØRING AF INDVENDIGT VARMEKABEL INDFØRING AF KOLDKABEL TIL VARME- OG FØLERKABEL I SAMLINGER.19

7 Hovedindholdsfortegnelse 4.9. ARMATURER OG KOMPONENTER M.V Afspæringsarmaturer Anvendelsesområde for afspæringsventiler Øvrige komponenter Bæringer, beslag med videre TAPE OG FUGEMASE BETON OG KLÆBER GRUSMATEIALER OG TILFYLDNING FILTERDUG...24

8 Hovedindholdsfortegnelse Kapitel 5. Taphuse 5. GENERELT Taphuse Alarmgivning Mål Elarbejde NORMALISOLERET TAPHUS TAPHUS MED VANDKRAN TAPHUS MED CIRKULATIONSARRANGEMENT TAPHUS PÅ LEDNING OVER TERRÆN ISOLERET UDLØBSTUD TIL TAPHUS TAPHUS EKSTRAISOLERET...14

9 Hovedindholdsfortegnelse Kapitel 6. Projektering 6. GENERELT Ledningsanlæg Valg af ledningstrace Ringledninger-sektionering Permafrost Forankring Dimensionering af medierør, isolering og kapper Samling af medierør Samlinger i terræn isolering og kapper Præisolerede fittings Afgreninger Stikledninger Dimensionering af frostsikring Anvisning for transport, håndtering og opbevaring af rør LEDNINGER UNDER TERRÆN Generelt Ledningsgrav Vand og kloak i samme grav Krydsende vand- og kloakledninger Vandledninger nedgravet ved benzinstationer LEDNINGER OVER TERRÆN Generelt Bærende kappe Enkeltunderstøtninger Fællesbæringer Andre typer rørbæringer Krydsende vand og kloakledninger over terræn Ledningsanlæg der ikke idriftsættes før vinteren LEDNINGER I BYGNINGER Brandventiler VENTILBYGVÆRKER OG BRØNDE ANBORINGER UDLUFTNING OG AFTAPNING Ledninger under terræn Ledninger over terræn OVERGANG MELLEM LEDNING I TERRÆN OG BYGVÆRK...42

10 Hovedindholdsfortegnelse 6.9. TRYKFORØGER- OG TRYKREDUKTIONSANLÆG Trykforøgeranlæg Trykreduktionsanlæg TRYK- OG TÆTHEDSPRØVNING Generelt Trækfaste systemer Ikke trækfaste systemer Prøvetryk Procedure for trykprøvning med vand på PE rør Tæthedsprøve med luft GENNEMSKYLNING HUSKELISTE TIL PROJEKTFASEN Projektforslaget Hovedprojekt...50

11 Hovedindholdsfortegnelse Kapitel 7. Projektforslag. TEGNINGSOVERSIGT PROGRAM ADMINISTRATIVE FORHOLD TEGNINGER FORUNDERSØGELSE DISPOSITION TEKNISK REDEGØRELSE SÆRLIGEFORHOLD KVALITETSSIKRING AJOURFØRING ANLÆGSØKONOMI PROJEKTFORDELINGSLISTE...16

12 Hovedindholdsfortegnelse Kapitel 8. SA hovedprojekt. I. TEGNINGSFORTEGNELSE...2 II. INDLEDNING...3 III. FORUNDERSØGELSE ALMINDELIG BESTEMMELSER UDGRAVNING, UDSPRÆNGNING OG JORDARBEJDE BETON- OG JERNARBEJDE TØMRERARBEJDE VANDLEDNINGSARBEJDE ISOLERINGSARBEJDE MALERARBEJDE EL-ARBEJDE...33

13 Hovedindholdsfortegnelse Kapitel 9. Kvalitetssikring i projekteringsfasen. 1. KVALITETSSIKRING I PROJEKTERINGSFASEN KRAV TIL RÅDGIVERENS KVALITETSSIKRING FORORD FORMÅL, GRUNDLAG, FORUDSÆTNINGER RÅDGIVERENS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM PROJEKTKONTROL PROJEKTGRANSKNING PROJEKTGENNEMGANG TILSYNSPLAN CHECKSKEMA RESULTATSKEMA UDFYLDNING AF RESULTATSKEMA...8

14 Hovedindholdsfortegnelse Kapitel 10. Bilag figurer Fig Kort over Grønland... 3 Fig Tegningssignatur for jord-, beton- og isoleringsmaterialer... 4 Fig Dimensionerende temperatur i ledningsgrav... 5 Fig Varmeafgivelse fra ledninger i drift Fig Vandcirkulation af hovedledninger Fig Vandcirkulation af hovedledninger med sikkerhedsventil... 8 Fig Cirkulationsarrangement med opvarmning... 9 Fig Kappesamling stærk kappe Fig Kappesamling under terræn Fig Placering af kabelrør på medierør Fig Ind- og udføring af indvendigt varmekabel Fig Indføring af koldkabel gennem dobbelttætnende muffe Fig Kornkurve til beskyttelses og udjævningslag Fig Normalisoleret taphus snit A-A Fig Normalisoleret taphus udvendig brandventil, plansnit Fig Normalisoleret taphus indvendig brandventil, plansnit Fig Normalisoleret taphus, plansnit B-B Fig Taphus med vandkran Fig Taphus med cirkulationsarrangement Fig Taphus på ledning over terræn, snit A-A Fig Taphus på ledning over terræn, snit Fig Udløbstud Fig Taphus ekstraisoleret, snit A-A Fig Taphus ekstraisoleret, snit B-B og plan... 26

15 Hovedindholdsfortegnelse Fig Anvendelse af endekappe Fig Håndtering af rør Fig Opbevaring af rør Fig Lægningsanvisning for præisoleret ledninger Fig Afstandskrav fra vandledninger til el- og telekabler Fig Afstandskrav mellem vandledning og kloakledning Fig Passage af kloakbrønd med PE prærør Fig Rørbærer for kapperør med kappe af spiro Fig Rørbærer for kapperør med kappe af stål Fig Enkeltunderstøtning Fig Fællesbæring med U-nilaprofil for ledninger over terræn Fig Fællesbæring med profiljern for ledninger over terræn Fig Lodret fællesbæring Fig Eksempel på ventilbygværk til afgrening Fig Eksempel på brønd til stikledninger Fig Eksempel på sektionsventil Fig Spindelbeskytter Fig Stikledningsbrønd med sektionsventil Fig Aftap eller udluftning på ledninger under terræn Fig Aftap eller udluftning på ledninger over terræn Fig Ledningsgennemføring til bygværk med tætning Fig Trykforøgeranlæg med variabel pumpeydelse Fig Trykforøgeranlæg med hydrofor Fig Trykreduktionsanlæg, principdiagram... 50

16 Kapitel 1. Generelle bemærkninger Indholdsfortegnelse for kapitel 1. Generelle bemærkninger 1. GENERELT Anvisningens brug Anvendt normer og bestemmelser Anvendt Litteratur Bogstavsymboler og enheder Tegningssignaturer Definition Godkendelse af materialer og komponenter PVC og PEL Godkendte materialer og komponenter Bynavne og forkortelser Kort over Grønland Tegningssignatur for jord-, beton- og isoleringsmaterialer Kapitel 1

17 Kapitel 1. Generelle bemærkninger 1 GENERELT Anvisningens brug. Anvisningen rummer en hovedindholdsfortegnelse hvor emnerne kan opsøges Anvendt normer og bestemmelser. Følgende normer, anvisninger, regulativer, reglementer har fundet anvendelse i forbindelse med udarbejdelse af anvisningen. Regulativ for vandforsyning i grønlandske byer og bygder. Grønlands Bygningsreglement med tilhørende forskrifter. Anvisning i udførelse af elfrostsikring af helårsvandledninger i Grønland. Forskrifter for indførsel, udførsel, transport, opbevaring, salg, overdragelse og anvendelse af eksplosive stoffer af 20. november Dansk Standard, DS 442 norm for almene vandforsyningsanlæg. Dansk Standard, DS 439 norm for vandinstallationer. Dansk Standard, DS 430 norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord. Dansk Standard, DS 452 norm for termisk isolering af teknisk installationer. Dansk Standard, DS 401 norm for sand-, grus- og stenmateriale. Dansk Standard, DS /EN 253 norm for præisolerede fjernvarmerør til lægning i jord. Dansk Standard, DS 2119 norm for PE-rør. Dansk Standard, DS 2383 norm for certificering af plastsvejser. Dansk Standard, DS/SBC 218 norm for certificeringsbestemmelser. som forudsættes bekendt for brugeren af anvisningen, da der i anvisningens tekst kan findes henvisning til dem. 2 Kapitel 1

18 Kapitel 1. Generelle bemærkninger Anvendt Litteratur. SBI anvisning 165, vandinstallationer. I tekst henvises der til SBI-anvisningen og det forudsættes, at denne er bekendt for brugeren. Ved beregning af varmetabet for ledninger under terræn er anvendt: Fjernvarme; Kaj Christensen og B. Howald Petersen Bogstavsymboler og enheder. Der henvises til Dansk Standard, DS 439, og SBI anvisning Tegningssignaturer. For armaturer og komponenter i forbindelse med principdiagrammer anvendes signaturer som angivet i SBI-anvisning Definition. Helårsvandledninger. Permanent fungerende frostsikre vandforsyningsledninger. Råvandsledninger. Vandledninger som fører vand fra vandindvindingsstedet til vandværket. Hovedvandledninger. Vandledninger som fører vand fra vandværket til forbrugernes stikledning, taphus og brandventiler. Stikledninger. Stikledninger som fører vand fra hovedvandledning til afregningsvandmåler i en ejendom. 3 Kapitel 1

19 Kapitel 1. Generelle bemærkninger Godkendelse af materialer og komponenter. Der må ikke anvendes materialer og komponenter til helårsvandledninger i kontakt med drikkevandet, som kan forringe vandets kvalitet, eller som ikke er godkendt til anvendelse i kontakt med drikkevandet efter de til enhver tid gældende regler. På grund af den grønlandske vandkvalitet er følgende typer af rør, materialer og komponenter uegnede og må ikke anvendes: Galvaniserede stålrør. Galvaniserede materialer og komponenter. Varmeforzinket stålrør. Varmeforzinket materialer og komponenter. Kobberrør. Materialer og komponenter i kobber. Duktile støbejernsrør produceres nu kun ubehandlet og må derfor ikke anvendes PVC og PEL. PVC-ledninger, materialer og komponenter må ikke anvendes, da materialet bliver skørt ved lave temperaturer. PEL-ledninger samt materialer og komponenter af PEL må ikke anvendes, da materialets brudstyrken er for lav Godkendte materialer og komponenter. Materialer og komponenter, som angivet i kapitel 4, vil i dag kunne opnå godkendelse. Såfremt nye, uprøvede materialer ønskes anvendt, skal der indhentes godkendelse ved Nukissiorfiit hovedkontor. 4 Kapitel 1

20 Kapitel 1. Generelle bemærkninger Bynavne og forkortelser. Navn Grønlandsk Forkortelse Grønlandsk Navn Dansk Forkortelse Dansk Nanortalik NAN Nanortalik NAN Qaqortoq QAQ Julianehåb JUL Narsaq NARS Narsaq NRQ Paamiut PAA Frederikshåb FRH Nuuk NUUK Godthåb GHB Maniitsoq MAN Sukkertoppen SKT Sisimiut SIS Holsteinsborg HBG Kangaatsiaq KANG Kangaatsiaq KNQ Aasiaat AAS Egedesminde EGM Qasigiannguit QAS Christianshåb CHR Ilulissat ILU Jakobshavn JAK Qeqertarsuaq QEQ Godhavn GOD Uummannaq UUM Umanak UMK Upernavik UPE Upernavik UPV Qaanaaq QAA Thule THU Tasiilaq TASI Tasiilaq TASI Ittoqqortoormiit ITT Scoresbysund SCO 5 Kapitel 1

21 Kapitel 1. Generelle bemærkninger Kort over Grønland. Fig Kort over Grønland. 6 Kapitel 1

22 Kapitel 1. Generelle bemærkninger Tegningssignatur for jord-, og beton- og isoleringsmaterialer. Fig Tegningssignatur for jord-, beton- og isoleringsmaterialer 7 Kapitel 1

23 Kapitel 2 Administrative forhold Indholdsfortegnelse for kapitel 2. Administrative forhold 2. ADMINISTRATIVE FORHOLD Introduktion BYER Etablering af hovedvandledningsnet Lovhjemmel intern byggemodning Koordinering i planlægnings-, projekterings- og udførelsesfasen Planlægningsfasen Projekterings- og udførelsesfasen Etablering af hovedvandledninger Drift og vedligehold hovedvandledninger Etablering af stikledninger BYGDER Etablering af hovedvandledningsnet Etablering af hovedvandledninger Drift og vedligehold hovedvandledninger Etablering af stikledninger MYNDIGHEDER Kommuner Opgravning af vej Brandmyndighed Direktoratet for Miljø og Natur Kapitel 2

24 Kapitel 2 Administrative forhold 2 ADMINISTRATIVE FORHOLD Introduktion. Formålet med nærværende afsnit er, at give en orientering om de administrative forhold ved etablering af helårsvandledninger og vandstikledninger, der skal tilsluttes Nukissiorfiits hovedvandledningsnet. 2.2 BYER Etablering af hovedvandledningsnet. Pr. 1. januar 1998 er der indgået en aftale mellem Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuners landsforening KANUKOKA, om en ny opgave- og byrdefordeling for byggemodning. Aftalen ophæver den hidtidige sondering mellem overordnet og intern byggemodning og fastlægger, at Nukissiorfiit fremover har både opgaven og byrden i forbindelse med etablering af vandfordelings net i byerne, herunder såvel overordnet hovedvandledninger som interne hovedvandledninger, på vegne af Hjemmestyret. I bevillingsmæssige henseende skal der stadig sonderes mellem overordnet og intern byggemodning i det; Overordnet byggemodning finansieres som hidtil over finansloven. intern byggemodning skal finansieres over finansloven, når den i aftalens hensigtserklæring om, at der skal skabes lovhjemmel for opkrævning af generelle slutningsafgifter, som mindst dækker de faktiske udgifter til etablering af intern hovedvandledninger er gennemført. Nukissiorfiits anlægsplaner er underlagt Hjemmestyrets bevillingsrammer, og Nukissiorfiit kan derfor komme i en situation, hvor ikke alle kommunale ønsker kan imødekommes indenfor den givne ramme. I så fald kan kommunen vælge, at overtage finansieringen, dvs. Nukissiorfiit har stadig opgaven, men kommunen overtager byrden med henblik på, at den af kommunen ønskede tidsplan kan opretholdes. Det samme gælder for bolig-selskabet INI A/S eller andre boligselskaber, andelsboligforeninger og private bygherre. I sådanne tilfælde skal der ikke opkræves tilslutningsafgifter af Nukissiorfiit. 2 Kapitel 2

25 Kapitel 2 Administrative forhold Lovhjemmel intern byggemodning. Da den indgåede aftale på byggemodningsområdet i bevillingsmæssig henseende, kun tilgodeser Nukissiorfiits etablering af overordnet hovedvandledninger, skal intern byggemodning af hovedvandledninger udføres af en kommune, et boligselskab, en andelsboligforening eller private bygherre, indtil der er skabt lovhjemmel for opkrævning af generelle tilslutningsafgifter af Nukissiorfiit Koordinering i planlægnings-, projekterings- og udførelsesfasen. I henhold til aftalen, skal rollefordelingen mellem kommunerne og Nukissiorfiit, hvile på en udstrakt koordinering af byggemodningsopgaver i planlægnings-, projekterings- og udførelsesfasen, og som hovedregel med kommunen som bygherre Planlægningsfasen. Før etablering af en hovedvandledning skal plangrundlaget være på plads. Der skal foreligge en godkendt lokalplan og bebyggelsesplan Projekterings- og udførelsesfasen. I henhold til aftalen, skal det hvor vej, kloak og vand fremføres samtidig og i samme trace ske med en bygherre, således at der kan ske fælles projektering og fælles udførelse. Som udgangspunkt er Nukissiorfiit forpligtet til, at overlade bygherrerollen for sådan sammensatte byggemodningsopgaver til kommunen, idet dog Nukissiorfiit som myndighed på vandledningsnet for vand, skal have overtilsyn hermed både i projektfasen og i udførelsesfasen. I sådan tilfælde, hvor Hjemmestyret finansierer hovedvandledningerne og Nukissiorfiit skal overlade bygherrerollen til en kommune, eller hvor bolig-selskabet INI A/S eller andre boligselskaber, andelsboligforeninger eller private bygherre finansierer hovedvandledningerne og Nukissiorfiit dermed ikke har bygherrerollen, skal der indgået en samarbejdsaftale mellem den pågældende bygherre og Nukissiorfiit, før projekteringsfasen. Såfremt samarbejdsaftalen ikke indgås eller overholdes, er Nukissiorfiit ikke forpligtet til at overtage hovedvandledningen. 3 Kapitel 2

26 Kapitel 2 Administrative forhold Etablering af hovedvandledninger. Etablering af hovedvandledninger skal følge nærværende anvisning og Anvisning i udførelse af elfrostsikring af helårsvandledninger i Grønland, samt Regulativ for vandforsyning i grønlandske byer og bygder Drift og vedligehold hovedvandledninger. Når en hovedvandledning er overtaget af Nukissiorfiit, varetages drift og ved ligehold af Nukissiorfiit på vegne af Hjemmestyret Etablering af stikledninger. Etablering af stikledninger skal følge nærværende anvisning, og Anvisning i udførelse af elfrostsikring af helårsvandledninger i Grønland, samt Regulativ for vandforsyning i grønlandske byer og bygder. 2.3 BYGDER Etablering af hovedvandledningsnet. Mellem Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuners landsforening er indgået Aftalegrundlag for Grønlands Hjemmestyres/Nukissiorfiits overtagelse af kommunernes bygdeel og -vand, pr. 1. januar Aftalen indebærer at Grønlands Hjemmestyre ved Nukissiorfiit overtager anlæg, drift og vedligehold af helårsvandledninger. I henhold til Aftale om ny opgave- og byrdefordeling for byggemodning pr. 1. januar 1998, skal byggemodning af helårsvandledninger i princippet være som i byerne. 4 Kapitel 2

27 Kapitel 2 Administrative forhold Etablering af hovedvandledninger. Etablering af hovedvandledninger skal følge nærværende anvisning, med de undtagelser der er anført i afsnittene Brandvand, Ledninger over terræn, Ledninger under terræn og Ledninger over terræn, samt Anvisning i udførelse af elfrostsikring af helårsvandledninger i Grønland og Regulativ for vandforsyning i grønlandske byer og bygder Drift og vedligehold hovedvandledninger. Nukissiorfiit varetager drift og vedligehold af hovedvandledninger, på vegne af Hjemmestyret Etablering af stikledninger. Etablering af stikledninger skal følge nærværende anvisning, med de undtagelser der er anført i afsnittene Brandvand, Ledninger over terræn, Ledninger under terræn og Ledninger over terræn, samt Anvisning i udførelse af elfrostsikring af helårsvandledninger i Grønland og Regulativ for vandforsyning i grønlandske byer og bygder. 2.4 MYNDIGHEDER Kommuner. Der skal ved kommunen søges om arealtildeling, opgravningstilladelse, sprængningstilladelse, for helårsvandledninger og stikledninger Opgravning af vej. Ved opgravning af vej, skal politiet og brandvæsen underrettes. 5 Kapitel 2

28 Kapitel 2 Administrative forhold Brandmyndighed. Enhver afspærring eller afbrydelse af brandventiler skal øjeblikkeligt meddeles til brandmyndigheden Direktoratet for Miljø og Natur. Ved arbejder indenfor en spærrezone for en råvandsressource, skal der søges om dispensation til et hvert arbejde og permanent tilladelse et hvert anlæg. 6 Kapitel 2

29 Kapitel 3. Dimensionering og frostsikring Indholdsfortegnelse for kapitel DIMENSIONERING LEDNINGSNET Ledningsdimensionering, generelt Befolkningstæthed og forbrugsmønstre Vandtryk Vandhastigheder Brandvand Dimensionering brandvand Dimensioneringsforhold Placering og afstandsforhold brandvand FREMTIDSSIKRING Hovedvandledninger Stikledninger DIMENSIONERING FROSTSIKRING Klimaforhold Udetemperatur Varmetab, generelt Ledninger over terræn, generelt Ledninger under terræn, generelt Præisolerede PE-ledninger i ledningsgrav NØDVENDIG KABELEFFEKT Varmekabler PE-medierør Indvendig varmekabel PE-medierør Udvendigt varmekabel PE-medierør RISIKO VED DRIFTSTOP Driftstoptider Frostsikkerhed ved drift Delvis frostsikring ved cirkulation KONSTRUKTIONER Snelast Vindlast Fundering Kapitel 3

30 Kapitel 3. Dimensionering og frostsikring 3 DIMENSIONERING LEDNINGSNET Ledningsdimensionering, generelt. Der henvises til følgende danske normer: Norm for almene vandforsyningsanlæg, DS 442, kapitel 2.2 og kapitel 3. Norm for vandinstallationer, DS 439, kapitel 2. samt: SBI-anvisning 165, kapitel 2, 3, 4 og 5 Det må dog bemærkes, at forholdene med hensyn til klima, topografi, befolkningstæthed og forbrugsmønstre i Grønland bevirker, at de danske regler ikke ukritisk kan overføres ved dimensionering af vandforsyningsledninger i Grønland Befolkningstæthed og forbrugsmønstre Vandtryk. Byer. De danske regler om vandforbrug pr. bolig skal anvendes. Grundlaget er DS 439, afsnit 2.3. DS 439 kan anvendes til fastlæggelse af dimensionsgivende vandstrøm på ledningsstrækninger op til 200 forbrugere. Ved flere forbrugere anvendes DS 442. I flere grønlandske byer er der fiskefabrikker, som er karakteriseret ved periodevis stort vandforbrug, som må tages i regning ved dimensioneringen. Fastlæggelsen af det dimensionerende forbrug kan derfor ske som en kombination af de i normen angivne forbrug, statistiske data fra Nukissiorfiit og erfaringstal fra fiskeindustrien. Bygder. Dimensionering af helårsvandledninger afklares med Nukissiorfiit hovedkontor. Det stærkt kuperede, fjeldrige terræn medfører, at man af hensyn til trykket i ledningssystemet ofte er nødt til at udføre trykreduktionsstationer eller trykforøgeranlæg i vandledningsnettet. Vandtrykket i hovedvandledningsnettet holdes indenfor 300 kpa til 700 kpa. 2 Kapitel 3

31 Kapitel 3. Dimensionering og frostsikring Hvis vandtrykket ikke kan holdes indenfor disse grænser, bør forsyningsnettet opdeles i trykzoner. De forskellige trykzoner bør kunne sættes i forbindelse med hinanden under ekstraordinære driftsforhold ved hjælp af ventiler der normalt står aflukket. Forsyning af høje bygninger eller bygninger der er placeret højt, må ske ved trykforøgeranlæg i de enkelte ejendomme. Helårsvandledningsnettet skal generelt udføres i tryktrin PN10. Dimensionering af ledninger, der ikke kan holdes indenfor det ovenfor beskrevet tryk skal afklares med Nukissiorfiits hovedkontor Vandhastigheder. Helårsvandledninger dimensioneres for det til enhver tid forekommende maksimale timeforbrug med moderate trykfald pr. meter efter DS 439 og DS 442 med undtagelse af vandhastigheden, der dimensioneres efter en vandhastighed svarende til 1,5-1,8 m/s. Ved den mindste forventede belastning, bør hastigheden ikke komme under 0,1 0,3 m/s. Der kan eventuelt foretages en beregning af økonomisk hastighed i systemet. Ved dimensioneringen skal der tages hensyn til at opholdstiden i ledningsnettet ikke må kunne påvirke drikkevandskvaliteten. Den maksimale hastighed skal endvidere tages i betragtning af anlæggets opbygning, specielt med hensyn til trykstød i anlægget. Den værst tænkelige situation vil i de fleste tilfælde være ved øjeblikkeligt pumpestop, svarende til et strømudfald. Problemstillinger omkring trykstød klarlægges ved projektet Brandvand. Skal ikke anvendes for bygder Dimensionering brandvand. På hovedvandledninger, hvor der skal placeres brandventiler, skal brandvandsforsyningen indgå med 6,7 liter/sek. i den dimensionsgivende vandstrøm, ved et afgangstryk på minimum 2 bar (20mVS), ud over det øvrige forbrug. Der skal kun dimensioneres med 1 brandventil i brug. 3 Kapitel 3

32 Kapitel 3. Dimensionering og frostsikring Dimensioneringsforhold. I projektforslaget opgives følgende forudsætninger for dimensioneringen: Rentvandspumpernes udkoblingstryk er nn. bar. Den maksimale vandtrykkote på ledningsstrækningen er nn. bar. Statisk tryk ved brandhanen nn. bar. Antal boliger. Antal brandventiler. Det forudsatte tryk. Den forudsatte vandstrøm pr. bolig. Den forudsatte vandstrøm pr. brandventil. Den dimensionerende vandhastighed. Der anføres, hvorvidt det i forbindelse med hovedprojektet vil være nødvendigt at udføre udvidede undersøgelser/målinger af trykforholdene med henblik på at udføre trykforøgeranlæg eller trykreduktionsanlæg. Overslagsmæssige varmetab W/m. Overslagsmæssige varmetab total W. I henhold til afsnit 3.3. Dimensionering frostsikring. I hovedprojektet opgives følgende: Total dimensionsgivende vandstrøm liter/sekund. Dimension medierør ved en strømningshastighed på nn. meter/sekund Ø mm. Tryktab kpa/km rør. Total længde hovedvandledning nn. meter. Længde på hovedvandledning pr. varmekabelanlæg nn. meter. Varmetab i W/m. hovedvandledning. Endvidere angives de steder på rørledningsanlægget, hvor der forekommer kuldebroer, som skal kompenseres med pålægning af varmekabel med sløjfning. Varmekablet må ikke røre sig selv ved overlapning eller dobbelt kabelføring nogen steder på elfrostsikringsstrækningen. Varmetabet der skal kompenseres opgives. 4 Kapitel 3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Vejledning nr. 54, 2. udgave Juli 2006 PRODUKTER PROJEKTERING INSTALLATION LEDNINGSDRIFT Vejledning nr. 54, 2. udgave Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Rørcentret,

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene Energirenovering og ESCO i den almene sektor boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 edning apport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Tryk

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

Den lille blå. om ventilation

Den lille blå. om ventilation Den lille blå om ventilation 1 Indholdsfortegnelse Side Den lille blå om ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Teknologisk Institut), Arne

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere