Trafikpolitik for Skals Skole/SFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikpolitik for Skals Skole/SFO"

Transkript

1 September 2011 Skals Skole Trafikpolitik for Skals Skole/SFO Forord Det anbefales, at alle skoler skal have en trafikpolitik, som er understøttet af kommunen og det lokale politi. Trafikpolitikken opstiller mål for både færdselsundervisning og sikker skolevej på Skals Skole/SFO. Trafikpolitikken omhandler regler eller forudsætninger for, hvordan vi sammen sikrer, at eleverne, forældrene, personalet samt gæsterne på vores område kan færdes sikkert og trygt såvel i som uden for skoletiden. Trafikpolitikken angiver endvidere skolens og fritidsordningens målsætninger i forhold til færdselsundervisningen i vore forskellige afdelinger. En arbejdsgruppe sammensat af forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen, af forældre tilknyttet skole og SFO, af færdselskontaktlæreren og endelig af repræsentanter fra skolens ledelse har i første halvår arbejdet med trafikproblematikken omkring skolen. Der har i processen været samarbejdet med den lokale kørelærer, med politiet samt med en repræsentant for Skals Borgerforening. Skolebestyrelsen er løbende blevet orienteret om processen og er kommet med kommentarer. På samme måde har skolens kontaktforældre været involveret på et møde i april måned 2011, hvor trafiksikkerhed var ét af mødets temaer. Der har tillige været spurgt ind til trafiksikkerheden og søgt råd fra børnene i Skolefritidsordningen såkaldte børnemøder. Det er tanken, at skolens elevråd især benyttes i forbindelse med trafikpolitikkens implementering. Hvad er en trafikpolitik? På Skals Skole/SFO vil vi være igangsættere i forhold til at skabe sikre og trygge forhold, når vore børn og unge færdes i trafikken, til og fra skole. Det kræver en målrettet indsats fra både personalets og forældregruppens side. Rådet for Sikker Trafik har erfaring med, at en trafikpolitik på skolen er et godt værktøj til netop at gøre arbejdet med sikre trafikforhold mere målrettet, involverende og effektiv. En trafikpolitik beskriver, hvad skole og SFO gør for at ruste børn og unge til at færdes sikkert i trafikken. En trafikpolitik sætter både fokus på trafik i undervisningen, på afviklingen af trafikken omkring skolen samt på trafikvaner hos børn og voksne. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen, skolens ledelse og færdselskontaktlæreren September

2 Skolens og SFO s trafikpolitik Ambitionerne med trafikpolitikken er at give de bedste forudsætninger for, at børnene, deres forældre, personalet og endelig vore gæster kan færdes sikkert til, fra og på skolen. Det gælder både før, under og efter skoletiden. Der er tillige et mere langsigtet perspektiv. Gode trafikvaner skal stadig have virkning, når børnene bliver unge og voksne trafikanter. Formål Trafikpolitikken for Skals Skole/SFO skal have som formål, at skabe trygge og sikre forhold på skolevejen samt på skolens område, at sikre fælles rammer for trafiksikkerheden i relation til skolens undervisning og aktiviteter, at systematisere og koordinere skolens færdselsundervisning, at forberede børnene på at blive unge/voksne trafikanter, der er i stand til at vise hensyn og tage vare på sig selv. Trafikpolitikken vil blive placeret på såvel hjemmesiden som intranettet. Der vil tillige blive lavet en folder med de vigtigste budskaber fra politikken. Grundforudsætninger 1. Barnet (den unge) skal som udgangspunkt kunne gå eller cykle til og fra skole. 2. Hvis barnet køres til skole i bil, så sættes barnet af i behørig afstand fra skolen med adgang til sikre fodgængerfaciliteter. 3. Hvis barnet kommer til skolen med bus, så skal der være en sikker og éntydig vej fra busholdepladsen til skolen. 4. Barnet skal før skolestart have øvet ruten til skolen flere gange med forældrene, og der følges op med øvelser og adfærdsreguleringer gennem hele skoleforløbet af såvel forældre som skole. 5. Færdselsundervisningen, herunder førstehjælp, skal gennem hele skoleforløbet understøtte den fælles indsats. Emner Trafikpolitikken er opdelt i følgende overordnede emner: På vej Undervisning Rollemodeller Samarbejde Læs mere om disse emner på de næste sider. 2

3 På vej Skals Skole/SFO vil med nedenstående tiltag dels forebygge og dels undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved undervisning, ekskursioner og arrangementer i skolens regi. Emne Mindre morgenmylder foran skolen (Gl. Skolevej) Indgangene til skolen Til fods til skole På cykel til skole På cykel i skoletiden Elever i bil til skole Elever i bus til skole Fodgængerfelter Skolepatrulje Handling Trafikken på Gl. Skolevej, som nu er ensrettet, forbeholdes gående og cyklende samt busser og personale i bil. Hvis forældre i bil læsser børn af her, sker det i de to parkeringsbåse i højre side af vejen. Den lille P-plads foran skolen er forbeholdt personale og skolens gæster. Der skal være et overskueligt antal indgange til skolen. Indgangenes placering må ikke føre til uhensigtsmæssig adfærd i trafikken. Den nuværende indgang ved gavlen af hovedbygningen sløjfes. Fodgængere må ikke gå over den lille P-plads foran skolen, men skal benytte fortovet langs cykelskurene. Der forsøges etableret såkaldte gåbusser til og fra skolen. En gåbus er en gruppe børn, der guides af en voksen på skolevejen gruppen vokser sig større og større undervejs. Skolen anbefaler brug af vest og/eller reflekser. Cyklen skal trækkes på skolens område i skoletiden, det vil sige i tidsrummet kl Kørsel på knallerter eller scootere er forbudt i samme tidsrum. Cykel- og knallertparkering skal finde sted i cykelskurene. Skolen anbefaler brug af cykelhjelm. Når der cykles i forbindelse med undervisning og aktiviteter, så skal såvel børn som voksne benytte cykelhjelm. Skolen råder over to klassesæt cykelhjelme, der kan lånes, hvis barnet har glemt sin egen. Skolen opfordrer forældre, der kører deres barn til skole, til at læsse barnet af ved et af de anviste steder til aflæsning (se kortet på næste side). Barnet går selv eller bliver fulgt det sidste stykke til fods. Dette for at undgå voldsom trafik foran skolen, altså på Gl. Skolevej. Elever, der ankommer med rute 766 eller rute 67, læsses af ved busholdepladsen ved Skals Kro. De går derfra langs Hovedgaden til Gl. Skolevej. Kærvej skal krydses med forsigtighed, fordi der især om morgenen kan opstå trafikkaos på dette sted. Området skal reguleres. Der findes kun to fodgængerfelter i skolens nærområde, nemlig på Hovedgaden ved Super Spar Skals (købmand Lund). Skolebestyrelsen arbejder på at gøre disse felter mere sikre og oversigtlige for børnene. Der arbejdes endvidere på at få etableret fodgængerfelter på Kærvej (meget trafik) og på Ejstrupvej (høj hastighed). Politiet og Teknisk Forvaltning er vore samarbejdspartnere omkring disse projekter. Skolebestyrelsen har flere gange været inde i overvejelser med hensyn til at oprette en skolepatrulje ved Skals Skole/SFO. Det kræver dog, at der er et fodgængerfelt, hvor patruljen skal arbejde. Et problem kan være, at der ikke er den fornødne respekt for fodgængerfelter blandt nogle bilister. Det er Byrådet, som i samråd med skole og politi, der beslutter, om der kan oprettes en skolepatrulje. 3

4 4

5 Undervisning Færdselslære er et såkaldt timeløst emne, som lærerteamet omkring en klasse har et fælles ansvar for. Færdselskontaktlæreren bistår med råd og vejledning i forhold til denne undervisning. Der er i undervisningsvejledningen oplistet, hvad eleverne skal være i stand til efter henholdsvis 3. klasse, efter 6. klasse og endelig efter 9. klasse de såkaldte trinmål, der efter 9. klasse bliver til slutmål. Eleven vil endvidere kunne opnå færdigheder i trafikken, når undervisningen i et givet fag er henlagt til skolens nærområde. Emne Sikker trafikal adfærd Handling Efter 3. klassetrin Skal kende færdselsregler med henblik på at kunne bevæge sig sikkert som fodgænger i lokalområdet, skal kunne fortælle om handlemuligheder i relation til egen sikkerhed i lokalområdet, skal kunne fortælle om forskellige trafikanters adfærd, skal kunne balancere og manøvrere på cykel i lukket område. Efter 6. klassetrin Skal kende færdselsregler med henblik på at cykle i kendt og ukendt område, skal kunne beskrive forhold, der har betydning for egen sikkerhed i kendt og ukendt område, skal kunne beskrive sammenhængen mellem egen og andre trafikanters adfærd, skal kunne orientere sig i trafikken og give tydelige tegn for stop og sving, skal kunne færdes sikkert på cykel i kendt og ukendt område, herunder overholde vigepligtsregler, følge afmærkning og placere sig rigtigt på vejen. Samspil og risici Efter 9. klassetrin Skal kende færdselsregler i relation til egen og andres færden, skal kunne vurdere faktorer, der har betydning for egen og andre trafikanters sikkerhed, skal kunne vurdere hensigtsmæssig, rigtig eller forkert adfærd i forskellige trafiksituationer. Efter 3. klassetrin Skal kende til bløde og hårde trafikanter, skal kunne give eksempler på, hvad der har betydning for egen sikkerhed i trafikken, herunder mødet med andre trafikanter, skal kunne fortælle om døgnets og årstidernes betydning for trafikanter, skal kunne give eksempler på sikker cyklistadfærd. Efter 6. klassetrin Skal kende til betydningen af hastighed, vejgreb og udsyn, samt kende til begreberne reaktionstid, bremselængde og standselængde, skal kende til egne og andre trafikanters ansvar og forpligtelser, styrker og svagheder, 5

6 skal kunne give eksempler på risiko i forhold til forskellige tidspunkter og årstider, skal kende til sikker cyklistadfærd i samspil med andre trafikanter. Ansvarlighed i trafikken Efter 9. klassetrin Skal kunne vurdere risici i forbindelse med køretøjer, trafikanter og veje, skal kunne beskrive risikofaktorer i konkrete trafikale situationer, skal kunne bedømme risici i forhold til forskellige tidspunkter og årstider. Efter 3. klassetrin Skal kunne give eksempler på god og dårlig trafikadfærd, skal kunne give eksempler på de mest basale forholdsregler ved tilskadekomst i trafikken, herunder at tilkalde hjælp. Efter 6. klassetrin Skal kunne beskrive årsager til og virkning af uhensigtsmæssig adfærd i trafikken, skal kende til forskellige stimulanser, der påvirker den trafikale adfærd, skal kende til forholdsregler ved tilskadekomst i trafikken, herunder alarmering og almindelig førstehjælp. Efter 9. klassetrin Skal kunne beskrive og vurdere forskellige holdninger til ansvarlighed i trafikken, skal kunne beskrive risikoen ved sammenblanding af stimulanser og trafik, skal kunne beskrive og vurdere forholdsregler ved ulykker, herunder standsning af ulykken og livreddende førstehjælp. Færdselsundervisningen kan koges ned til følgende målsætninger: Eleverne skal kende trafikkens risikomomenter. Eleverne skal udvikle sig til opmærksomme og ansvarlige trafikanter. Eleverne skal opnå erfaring med og rutine i at færdes i trafikken. Eleverne skal forstå trafikken som et område, hvor de har både forpligtelser og medansvar altså lærer at vise hensyn. Eleverne skal kunne tilkalde hjælp i tilfælde af ulykkestilfælde, senere kunne give almindelig førstehjælp og i slutningen af skoleforløbet kunne yde livreddende førstehjælp. 6

7 Rollemodeller Skals Skole/SFO vil arbejde for, at både personale, forældre og gæster på skolen husker deres respektive roller som forbilleder i trafikken. Emne Skolens personale Skolens forældre Skolekammeraterne, herunder især de ældste elever Information om trafik Kommunikation om adfærd i trafikken Handling Alle skolens ansatte forventes at overholde færdselsloven samt at signalere rigtig og sikker adfærd i trafikken. Det gælder i egne biler (sele, hastighed og parkering), og når de ansatte kører på cykel til og fra skole (orientering, tegngivning m.v.). Biler parkeres på de af skolen anviste P-pladser (se kortet på næste side). Ansatte, der skal krydse veje uden for skolen, skal om muligt benytte fodgængerfeltet. Skolebestyrelsen opfordrer skolens personale til at benytte cykelhjelm samt eventuelt selvlysende vest. Målene for undervisningen skal opnås i samarbejde mellem skolens forældregruppe og skolen. Færdselsundervisningen hjælper på vej, men træningen i og forståelsen af spillereglerne i trafikken skal eleverne have med hjemmefra. Forældre spiller hovedrollen i børnenes trafiktræning. Derfor er det vigtigt med en hensigtsmæssig adfærd på voksenplan. Skolen bidrager aktivt i forhold til dette. Det forventes, at forældrene følger færdselsloven, at forældrene benytter de af skolen anviste af- og pålæsningssteder, herunder P-pladser (se de vedlagte kort), samt at forældrene indgår i dialog om problemstillinger i relation til færdselspolitikken og børnenes sikkerhed. Skolebestyrelsen opfordrer forældregruppen til at benytte cykelhjelm samt eventuelt selvlysende vest. Skolen vil gennem undervisningen, på fællessamlinger og på andre måder gøre de ældste elever opmærksom på, at de ofte fungerer som rollemodeller for de yngre skolekammerater. Ordningen med venskabsklasser kan med fordel benyttes til formålet, når der i det regi er arrangementer uden for skolens fysiske rammer, f.eks. en tur til Skoleskoven. En sidegevinst er, at de ældste elever bliver mere opmærksomme på deres egen adfærd og sikkerhed i trafikken. Tiltag på skolen om færdsel og trafik placeres på hjemmesiden, når vi er på det generelle plan. Mere specifikke projekter, f.eks. i en klasse, kan børn og forældre læse om på intranettet. Skolebestyrelsen og skolens ledelse vil benytte henholdsvis SKOLE- SNAK og Forældre-Information. Materiale fra Rådet for Sikker Trafik udleveres på passende tidspunkter, f.eks. udleveres pjecen På vej til skole på første forældremøde i børnehaveklasserne. Skolebestyrelsen opfordrer til, at skolens klasser deltager i Alle Børn Cykler (ABC). Al mødevirksomhed i såvel skole som SFO skal have sikkerheden i trafikken for øje og til stadighed indbyde forældrene til dialog herom. Ugeavisen kan med fordel benyttes, når andre borgere i Skals og omegn skal inddrages i en forbedring af og debat om det trafikale. 7

8 P-pladser for personalet P-pladsen v. skolens hovedindgang 2. P-pladsen bag sløjd 3. P-pladsen v. Krudttønden/Hallen 8

9 Samarbejde Skals Skole/SFO erkender, at det er nødvendigt med et bredt samarbejde om elevernes trafiksikkerhed. Derfor vil vi både være initiativtagere og deltagere i en række sammenhænge. Som i mange andre af skolens arbejdsområder er det af væsentlig betydning af have de rigtige samarbejdspartnere både internt og eksternt. Emne Forældrene Børnehaverne Foreningerne i området Politiet Viborg Kommune, herunder Teknisk Forvaltning Organisationer Handling Skolens undervisning og holdningsbearbejdning omkring færdsel bygger på forudsætninger, som eleverne har med hjemmefra. På forældremøder skal det ved lejlighed drøftes, hvad skolen og forældrene kan forvente af hinanden på dette område. Forældrene erindres om, at de skal lære børnene at cykle sikkert, samt at cyklerne løbende skal vedligeholdes, så det sikkerhedsmæssige udstyr altid er i top. En del af skolens og SFO s aktiviteter er afhængig af, at eleven har en cykel med i skole. Det forudsættes, at forældrene bakker op om disse aktiviteter, så barnet ikke på grund af manglende udstyr oplever at blive udelukket af fællesskabet. Der er et tæt samarbejde med institutionerne i skolens distrikt, og heri indgår også en sikker færden i trafikken for alle aldersgrupper. Der har i forbindelse med udarbejdelsen af trafikpolitikken været et samarbejde med Skals Borgerforening. Det er vigtigt, at de påtænkte ændringer af fysisk karakter omkring skolen også er acceptable set fra borgernes synspunkt. Idrætsklubben og andre foreninger kan også med fordel inddrages. Skolen har en fast betjent tilknyttet i relation til SSP-samarbejdet (samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltning og Politiet). Skolen kan trække på betjenten i forhold til både undervisningen i færdsel og i forhold til rådgivning om de trafikale forhold i skolens distrikt. Politiet skal som tidligere nævnt sige god for en eventuel oprettelse af en skolepatrulje, men de skal også være med til at godkende skiltning, etablering af nye tiltag, f.eks. fodgængerfelter, blinkende lys over disse felter m.v. Færdselskontaktlæreren er bindeled til politiet og sørger for, at kontakten etableres og aftaler kommer i hus. Hvis der skal foretages fysiske ændringer, så skal skolen henvende sig til Teknisk Forvaltning i Viborg Kommune. Der skal som hovedregel være en anbefaling fra politiet vedrørende ændringer/forbedringer af sikkerheden. Det økonomiske aspekt kan være en hindring set fra både kommunens og skolens side, men sikkerheden for børn og voksne burde være den styrende parameter. De konkrete forslag til ændringer er beskrevet på næste side i trafikpolitikken. Rådet for Sikker Trafik er skolens hovedleverandør af materialer og information omkring færdsel. Reflekser og andet sikkerhedsgrej vedrørende trafiksikkerhed rekvireres ofte hos diverse firmaer. 9

10 Forslag til ændringer af fysisk karakter Der foreslås følgende konkrete forslag til forbedring af trafiksikkerheden. Forslagene er vurderet og anbefalet af politiet: 1. Etablering af et nyt fodgængerfelt på Ejstrupvej tæt på indkørslen til plejecentret Kildedalscentret (Ejstrupvej Tjørnevej). Dette tiltag skal bl.a. ses i lyset af, at der ønskes en dæmpning af hastigheden for bilerne på strækningen fra Hovedgaden og hen mod den første chikane (hastighedsdæmpende foranstaltning). 2. Forbedring af oversigtsforholdene og yderligere markeringer (styret blinkende lys) over fodgængerfelterne ved det forskudte vejkryds (Hovedgaden Gl. Skolevej Vesterled) ud for købmand Lund. Fortovet ved parkeringsbåsene skal føres ud på højde med disse båse, så fodgængerne får bedre oversigtsforhold, når de skal orientere sig i forhold til den kørende trafik. 3. Opsætning af skiltning på Hovedgaden en skiltning der viser henholdsvis højresving og venstresving forbudt til Gl. Skolevej. Der er stadig en del bilister og motorcykler m.v., som overser de højthængende skilte og dermed ensretningen ved vejens begyndelse. 4. Forholdene ved busholdepladsen (Hovedgaden Kærvej) skal på sigt forbedres, men det afhænger af andre interessenters planer med området omkring Skals Kro. Der er især morgen og eftermiddag kaotisk trafik ved busholdepladsen, fordi den ligger i et sving med søgning til bager, sparekasse og institutioner i området. Trafikfarlige veje i Skals Skoles distrikt Skolebestyrelsen anbefaler, at eleverne som udgangspunkt går eller cykler til og fra skole. Denne anbefaling har både et trafikmæssigt og et sundhedsmæssigt aspekt. Barnet lærer og får erfaringer i at bevæge sig rundt blandt andre trafikanter, og barnet får sig bevæget og motioneret. Der er dog opmærksomhed på, at nogle af skolens elever har en endog meget lang skolevej og derfor er nødt til at benytte bustransport eller lade sig transportere af forældrene i bil. Dertil kommer nogle trafikfarlige veje, hvor det selvsagt ikke anbefales, at eleverne cykler til og fra skole. De trafikfarlige veje er: Løgstørvej, nord for Låstrup. Hovedgaden, fra Løgstørvej og op til byskiltet i Skals, for elever op til 7. klassetrin. Nørdamvej i Skringstrup, for elever op til 7.-klassetrin I Viborg Kommune har eleverne ret til befordring i bus i henhold til de afstandskriterier, der er nævnt i folkeskoleloven. Hvis forældre er i tvivl om deres barns rettigheder omkring befordring, så kontakt venligst pædagogisk afdelingsleder, Anne Mette Bak, på skolens tlf.nr.: Vedtaget i skolebestyrelsen 5. september

Hornbæk Skole og SFO er

Hornbæk Skole og SFO er Trafikpolitik for Hornbæk Skole og SFO er Det er smart at være sikker 1 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene i Hornbæk ved: At så mange

Læs mere

Trafikpolitik Fjordskolen

Trafikpolitik Fjordskolen Trafikpolitik Fjordskolen Fjordskolen Fjordvej 46 (0-5. klasse) Thorsensvej 11 (6-10. klasse) 4800 Nykøbing F. www. fjordskolen-guldborgsund.dk Indholdsfortegnelse Fjordskolen Side Forord... 3... 4 På

Læs mere

Kristrup Skoles trafikpolitik

Kristrup Skoles trafikpolitik Kristrup Skoles trafikpolitik Vores ambitioner er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og skolens personale kan færdes sikkert til og fra skole samt omkring skolen og i lokalområdet

Læs mere

Trafikpolitik for. Rådet for Sikker Trafik har erfaring med, at trafikpolitik på skolerne er et godt værktøj til at skabe mere sikker trafik.

Trafikpolitik for. Rådet for Sikker Trafik har erfaring med, at trafikpolitik på skolerne er et godt værktøj til at skabe mere sikker trafik. Trafikpolitik for Her på skolen vil vi gerne være med til at gøre noget for at skabe sikker trafik for vores børn og unge, det kræver en målrettet indsats fra dem der benytter skolen. Rådet for Sikker

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Trafikpolitik Filipskolen

Trafikpolitik Filipskolen Trafikpolitik Filipskolen Indholdsfortegnelse Filipskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13 Samarbejde... 15 3 Forord

Læs mere

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted - 2 - Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at eleverne, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.

Læs mere

På vej Retningslinjer til børn, forældre, lærere om, hvordan vi færdes i trafikken rundt om skolen.

På vej Retningslinjer til børn, forældre, lærere om, hvordan vi færdes i trafikken rundt om skolen. Udkast Mål for trafikpolitikken Trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Espergærdeskolen. Det sker bl.a. ved At så mange børn som muligt går eller cykler til skole.

Læs mere

Sønderlandsskolens trafikpolitik

Sønderlandsskolens trafikpolitik Sønderlandsskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre, lærere og pædagoger kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik Frejlev Skole

Trafikpolitik Frejlev Skole Trafikpolitik Frejlev Skole Indholdsfortegnelse Frejlev Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 14 Samarbejde

Læs mere

Emne. Handling Tidsfrist Ansvarlig

Emne. Handling Tidsfrist Ansvarlig Ødis Skoles trafikpolitik Vi ønsker at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. På vej til skole Mindre morgenmylder

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Indholdsfortegnelse Østskolen, Waldorfskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13

Læs mere

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik

Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik Det er Østskolen, afd. Hylleholts ambition at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og medarbejdere kan færdes sikkert omkring skolen i og

Læs mere

Hylleholt Skoles Trafikpolitik

Hylleholt Skoles Trafikpolitik Hylleholt Skoles Trafikpolitik Det er Hylleholt Skole ambition, at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Børnehaven Svalehusets trafikpolitik

Børnehaven Svalehusets trafikpolitik Børnehaven Svalehusets trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik Hedelyskolen. Hedelyskolens trafikpolitik

Trafikpolitik Hedelyskolen. Hedelyskolens trafikpolitik Trafikpolitik Hedelyskolen 1 Indholdsfortegnelse HEDELYSKOLEN 1. Forord 2. Den trafiksikre skolevej 3. Skolens trafikpolitik 4. Trafikafvikling i og omkring skolen 5. Undervisning 6. Voksne som rollemodeller

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Krogårdskolens trafikpolitik

Krogårdskolens trafikpolitik Krogårdskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Trafikpolitik Ulsted Skole

Trafikpolitik Ulsted Skole Trafikpolitik Ulsted Skole Indholdsfortegnelse Ulsted Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde

Læs mere

Smørhullets trafikpolitik

Smørhullets trafikpolitik Smørhullets trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Dette vil på

Læs mere

Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen

Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen Indholdsfortegnelse Lyngbjerggårdskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Skolens trafikpolitik.. 6 På vej.. 7 Undervisning. 11 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17 3 Forord

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Ved krydsning af hovedvejen skal fodgængerfeltet altid anvendes (cyklister trækker over). Der er skolepatrulje, se herom nedenfor.

Ved krydsning af hovedvejen skal fodgængerfeltet altid anvendes (cyklister trækker over). Der er skolepatrulje, se herom nedenfor. ØRUM SKOLE Ørum Skoles trafikpolitik Mål: Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og de ansatte kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Svinninge Skole og SFO Hovedgaden 76 F. 4520 Svinninge Tlf. 7236 7690 E-mail: svinningeskole@holb.dk

Svinninge Skole og SFO Hovedgaden 76 F. 4520 Svinninge Tlf. 7236 7690 E-mail: svinningeskole@holb.dk Trafikpolitik ved Svinninge skole Svinninge skole vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen aktivt arbejder for, at alle elever

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Trafikpolitik Gammel Hasseris Skole

Trafikpolitik Gammel Hasseris Skole Trafikpolitik Gammel Hasseris Skole Indholdsfortegnelse Gammel Hasseris Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel..

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole På vej Voldumegnens Friskole vil på alle måder medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner

Læs mere

viceinspektøren i samarbejde med færdselskontaktlærer Klasselærere

viceinspektøren i samarbejde med færdselskontaktlærer Klasselærere Arden Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

Trafikpolitik Byplanvejens Skole

Trafikpolitik Byplanvejens Skole Trafikpolitik Byplanvejens Skole Indholdsfortegnelse Byplanvejens Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Den trafiksikre skolevej... 6 Skolens trafikpolitik... 7 På vej... 8 Undervisning... 11

Læs mere

Trafikpolitik ved Bogense Skole

Trafikpolitik ved Bogense Skole Trafikpolitik ved Bogense Skole Bogense Skole vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen aktivt arbejder for, at så mange elever

Læs mere

Trafikpolitik Sofiendalskolen

Trafikpolitik Sofiendalskolen Trafikpolitik Sofiendalskolen Indholdsfortegnelse Sofiendalskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 16 Samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik Filstedvejens Skole

Trafikpolitik Filstedvejens Skole Trafikpolitik Filstedvejens Skole Indholdsfortegnelse Filstedvejens Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Den trafiksikre skolevej... 6 Skolens trafikpolitik... 7 På vej... 8 Undervisning... 11

Læs mere

Hyllehøjskolens trafikpolitik

Hyllehøjskolens trafikpolitik Hyllehøjskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Trafikpolitik Gandrup Skole

Trafikpolitik Gandrup Skole Trafikpolitik Gandrup Skole Indholdsfortegnelse Gandrup Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 16 Samarbejde

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Trafikpolitik Ferslev Skole

Trafikpolitik Ferslev Skole Trafikpolitik Ferslev Skole Indholdsfortegnelse Ferslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 16 Samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik Klostermarksskolen

Trafikpolitik Klostermarksskolen Trafikpolitik Klostermarksskolen Indholdsfortegnelse Klostermarksskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 9 Rollemodeller... 13 Samarbejde...

Læs mere

Tvis Skoles trafikpolitik

Tvis Skoles trafikpolitik Tvis Skole har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for skolens samlede arbejde med trafiksikkerhed: Tvis Skoles trafikpolitik Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro

Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro Mål for Sct. Jørgens Skoles trafikpolitik At samarbejde med forældrene om at gøre børnene i stand til at færdes sikkert i trafikken. At gøre børnenes vej til

Læs mere

Borup Ris Skolens. Trafikpolitik. - skoleåret 2012/2013

Borup Ris Skolens. Trafikpolitik. - skoleåret 2012/2013 Borup Ris Skolens Trafikpolitik - skoleåret 2012/2013 Forord I henhold til Næstved Kommunes Trafikstrategi og Færdselskommissionens Nationale Handleplan for trafiksikkerhed anbefales det, at alle skoler

Læs mere

Brorsonskolens trafikpolitik

Brorsonskolens trafikpolitik Brorsonskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og skolens medarbejdere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på

Læs mere

Espergærde Skoles trafikpolitik - handlingsplan

Espergærde Skoles trafikpolitik - handlingsplan Espergærde Skoles trafikpolitik - handlingsplan Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Side 1 10 gode grunde til at lave trafikpolitik på landets skoler Et godt værktøj for skoler og kommuner. I denne pjece giver vi 10 gode grunde til, hvorfor en trafikpolitik

Læs mere

Denne politik er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelsen og skolen.

Denne politik er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelsen og skolen. Trafikpolitik Politikken ønsker, at skolens elever kan færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen arbejder for, at alle elever er selvtransporterende til og fra skolen. Trafikvanerne dannes tidligt, og

Læs mere

Trafikpolitik Nibe Skole

Trafikpolitik Nibe Skole Trafikpolitik Nibe Skole Indholdsfortegnelse Nibe Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16 Samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave

Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at skoler laver en trafikpolitik, fordi en trafikpolitik: 1. Målretter arbejdet med at give børn og unge gode trafikvaner

Læs mere

Højboskolens trafikpolitik

Højboskolens trafikpolitik Højboskolens trafikpolitik Skolebestyrelsen og skolens ledelse på Højboskolen har i 2013 udarbejdet nærværende Trafikpolitik for at bevidstgøre forældrekredsen, skolens elever og skolens ansatte om vigtigheden

Læs mere

Solsikkens trafikpolitik

Solsikkens trafikpolitik Solsikkens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik Seminarieskolen

Trafikpolitik Seminarieskolen Trafikpolitik Seminarieskolen Indholdsfortegnelse Seminarieskolen Forord side 4 Skolevejsanalysen 5 Den trafiksikre skolevej 6 Skolens trafikpolitik 7 På vej 8 Undervisning 12 Rollemodeller 15 Samarbejde

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal

Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal 1 Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken.

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Vinding Skoles Trafikpolitik

Vinding Skoles Trafikpolitik Vinding Skoles Trafikpolitik Skolebestyrelsen ved Vinding Skole har i flere år drøftet, hvorledes sikkerheden for elever, der går og cykler til og fra skole kunne bedres. Et innovativt trafikprojekt i

Læs mere

Grydemoseskolen Helsingør Kommune TRAFIKPOLITIK. Grydemoseskolens Trafikpolitik

Grydemoseskolen Helsingør Kommune TRAFIKPOLITIK. Grydemoseskolens Trafikpolitik Grydemoseskolens Trafikpolitik Udarbejdet efteråret 2011 Forord: Elever, forældre og medarbejdere oplever hver morgen en spidsbelastet trafiksituation på parkeringspladsen omkring Grydemoseskolen. Antallet

Læs mere

Trafikpolitik for Ødsted Skole Indhold:

Trafikpolitik for Ødsted Skole Indhold: Trafikpolitik for Ødsted Skole Indhold: På vej Undervisning Rollemodeller Samarbejde Husk hjelmen På vej Selvtransporterende børn Træning giver rutine og overblik, og er den bedste vej til sikre trafikanter.

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

Spjald Skoles Trafikpolitik

Spjald Skoles Trafikpolitik Spjald Skole Spjald Skoles Trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på

Læs mere

Trafikpolitik på X Skole

Trafikpolitik på X Skole Trafikpolitik på X Skole Til skolens ledelse, skolebestyrelsen og den ansvarlige for færdselsundervisningen og skolepatruljearbejdet - Inspiration til en ny handlingsplan Et samarbejde mellem Skole- og

Læs mere

Kildemarkskolens Trafikpolitik

Kildemarkskolens Trafikpolitik 1 Kildemarkskolens Trafikpolitik Ambitionen med trafikpolitikken er at give de bedste forudsætninger for at elever, forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Arbejdet

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik

Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og personale kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Østkolen,

Læs mere

Trafikpolitik for. Ludwig Andresen Schule. November 2011

Trafikpolitik for. Ludwig Andresen Schule. November 2011 Trafikpolitik for Ludwig Andresen Schule November 2011 Formål: Ludwig Andresen Schule har som mål af øge trafiksikkerheden på og omkring skolen for såvel børn som voksne. Ansvar for skolens færdselsundervisning

Læs mere

Trafikpolitik for Højby Friskole

Trafikpolitik for Højby Friskole Trafikpolitik for Højby Friskole Undervisning Formålet med undervisningen er, at eleverne lærer at færdes i trafikken uden risiko for sig selv eller andre. De skal kende til de relevante færdselsregler

Læs mere

DAGINSTITUTIONERNES OVERORDNEDE TRAFIKPOLITIK. Helle Vibeke Hansen Pædagogisk Konsulent Børn & Skole Kultur & Fritid

DAGINSTITUTIONERNES OVERORDNEDE TRAFIKPOLITIK. Helle Vibeke Hansen Pædagogisk Konsulent Børn & Skole Kultur & Fritid DAGINSTITUTIONERNES OVERORDNEDE TRAFIKPOLITIK Helle Vibeke Hansen Pædagogisk Konsulent Børn & Skole Kultur & Fritid Hvorfor en Overordnet Trafikpolitik? Det er i kredsrådet besluttet, at alle daginstitutioner

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Trafikal adfærd 4 Ulykkeshåndtering 5 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 6 Trafikal adfærd 6

Læs mere

Skolernes overordnede trafikpolitik Tønder Kommune

Skolernes overordnede trafikpolitik Tønder Kommune Skolernes overordnede trafikpolitik Tønder Kommune Udarbejdet af: Team Plan og Trafik i samarbejde med Team Børn og Skole Tønder Kommune Forord I henhold til Tønder Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2008 samt

Læs mere

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Indhold: 1. Forord hvorfor har Nørrebro Park Skole en trafikpolitik og hvad vil vi med den 2. På vej til og fra skole hvordan skaber vi en sikker trafikvej for eleverne

Læs mere

SNEJBJERG SKOLES TRAFIKPOLITIK

SNEJBJERG SKOLES TRAFIKPOLITIK SNEJBJERG SKOLES TRAFIKPOLITIK AMBITION Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Vi vil på

Læs mere

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen Skoledagen starter allerede på vej til skole Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk med sig, og vejen til skolen er ingen undtagelse. Det er vigtigt, at dit barn allerede i en tidlig alder

Læs mere

Fælles Mål 2009. Færdselslære. Faghæfte 20

Fælles Mål 2009. Færdselslære. Faghæfte 20 Fælles Mål 2009 Færdselslære Faghæfte 20 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 22 2009 Fælles Mål 2009 Færdselslære Faghæfte 20 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 22 2009 Indhold Formål

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

På vej til skole På vej til skole Side 1

På vej til skole På vej til skole Side 1 Side 1 Skoledagen starter allerede på vej til skole En god tommelfingerregel siger, at omkring 10-12-års alderen kan børn selv overskue trafikken. Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk

Læs mere

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke!

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke! SIKKER SKOLETRAFIK Netværksmøde i Tønder 31. oktober For mange børn og unge kommer til skade i trafikken DERFOR! Børnene er fremtidens trafikanter og fremtidens borgere De hårde fakta Der er en ung involveret

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Mål ken skal medvirke til at skabe tryghed og sikkerhed på skolevejen. Skolen ønsker, at elever cykler eller går i skole i så høj grad som muligt. Elever, forældre og medarbejdere har hver især ansvar

Læs mere

Færdselslære - obligatorisk emne

Færdselslære - obligatorisk emne Fagformål for faget færdselslære Eleverne skal i emnet færdselslære udvikle kompetencer til at færdes sikkert og ansvarsfuldt i uden risiko for sig selv og andre og kunne yde førstehjælp i færdselsrelaterede

Læs mere

Forældrefolder. Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole

Forældrefolder. Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole Forældrefolder Trafikpolitik 2014 Hadbjerg Skole Trafikpolitik for Hadbjerg Skole Kære forældre Hadbjerg Skole har udarbejdet en trafikpolitik ud fra et ønske om at skabe sikre og trygge skoleveje og samtidig

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Tillykke! I er nu tæt på at have en trafikpolitik. Og skabe sikre rammer for skolens elever.

Tillykke! I er nu tæt på at have en trafikpolitik. Og skabe sikre rammer for skolens elever. Tillykke! I er nu tæt på at have en trafikpolitik. Og skabe sikre rammer for skolens elever. På de næste sider finder du et eksempel på en trafikpolitik, der rummer alle de punkter, som Rådet for Sikker

Læs mere

Trafikpolitik for Bedsted Friskole

Trafikpolitik for Bedsted Friskole Trafikpolitik for Bedsted Friskole Februar 2014 Beliggenhed Bedsted er en landsby beliggende i den østlige del af Tønder Kommune. Bedsted Friskole er beliggende i den vestlige del af Bedsted by. Bested

Læs mere

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN Trafikpolitik i daginstitutionen 2 HAR I TRAFIKKAOS OMKRING INSTITUTIONEN OM MORGENEN OG HVAD GØR I VED DET? TALER I MED FORÆLDRENE OM BØRNENES TRAFIKSIKKERHED? HVAD ER INSTITUTIONENS

Læs mere

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Formål Bordings Friskoles trafikpolitik er udarbejdet med henblik på at sikre elevernes skolevej og

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Trafiksikkerhed En fælles opgave for skole og forældre 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Indholdsfortegnelse Læs om Hvad er en trafikpolitik?..................................................................................

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafik politik for Børnegården

Trafik politik for Børnegården Trafik politik for Børnegården Formål Trafikpolitikken sætter fokus på, at alle har et ansvar for, at trafikken bliver afviklet sikkert og trygt. I trafikpolitikken er alle relevante parter blevet inddraget.

Læs mere

TRÆN SKOLEVEJ. Trafiktræning og dialog giver bedre trafikanter

TRÆN SKOLEVEJ. Trafiktræning og dialog giver bedre trafikanter TRÆN SKOLEVEJ Trafiktræning og dialog giver bedre trafikanter Det har vi med i dag: 1. Nyt pædagogisk værktøj til at træne skole vej 2. Hvad består Træn Skolevej af. 3. Proces 4. Next step hvad kræver

Læs mere