Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand"

Transkript

1 Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31A, stk. 1 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. oktober 2010, som ændret ved lov nr. X af X og i medfør af 1, stk. 2, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007, og 1, stk. 3, i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen samt efter forhandling med justitsministeren fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen gælder for udstedelsen af obligatoriske godkendelser af byggevarer efter byggelovens 28, stk Godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse vedrører byggevarers sundhedsmæssige egenskaber med henblik på at sikre kvaliteten af drikkevand jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 3. Godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse omfatter fabriksfremstillede byggevarer, der 1. tilsluttes drikkevandsforsyningen, uden hvilke forsyningen ikke ville kunne nå ud til forbrugerne, 2. indgår i eller tilsluttes vandinstallationer til og med tapstedet og som har indflydelse på drikkevandets kvalitet, og som 3. anvendes i forbindelse med bebyggelse og som er omfattet af byggelovens 2, stk. 2. Stk. 2. En oversigt over byggevarer, hvortil der kræves godkendelse kan ses i bilag 1. Kapitel 2 Administration af godkendelsesordningen 4. Administration af godkendelsesordningen i henhold til denne bekendtgørelse varetages af et godkendelsessekretariat. Stk. 2. Godkendelser i henhold til denne bekendtgørelse udstedes af godkendelsessekretariatet på vegne af Energistyrelsen. Stk. 3. Det påhviler godkendelsessekretariatet at forestå administration af godkendelsesordningen, efter bestemmelser fastsat af Energistyrelsen, herunder at: 1. Behandle og vurdere ansøgninger om godkendelser. 2. Udstede godkendelser samt oprette og vedligeholde en offentligt tilgængelig oversigt over godkendelser.

2 3. Vurdere dokumentation for gennemførelse af inspektion og stikprøvekontrol i godkendelsesperioden. 4. Forny godkendelser på baggrund af fremsendt dokumentation. 5. Vejlede ansøgere om ansøgningsprocedure og dokumentation, herunder udarbejde og opdatere vejledninger om ansøgningsprocedure og inspektion og stikprøvekontrol, således at sagsbehandling, inspektion og stikprøvekontrol foregår ensartet og faglig korrekt. 6. Informere offentligheden om ordningen, herunder etablere og drive en hjemmeside, hvor relevant information om ordningen fremgår, herunder regelgrundlag, ansøgningsprocedure, priser m.v. 7. Underrette Energistyrelsen om antal behandlede sager, herunder sager hvor godkendelsessekretariatet trækker en godkendelse tilbage, reviderer eller giver afslag på fornyelse af godkendelse. 8. Underrette Energistyrelsen hvis godkendelsessekretariatet bliver gjort opmærksom på ulovlige byggevarer på markedet, med henblik på at Energistyrelsen kan gennemføre markedsovervågning og træffe de eventuelt nødvendige foranstaltninger. 9. Afrapportere til Energistyrelsen om ordningen, herunder om ordningens økonomi, modtagne klager, sagsbehandlingstider, forhold i relation til godkendelser og stikprøvekontrol, såsom byggevarernes materialesammensætning og målte værdier for afgivelse af stoffer samt sikre opbevaring af al relevant dokumentation tilgået sekretariatet. Kapitel 3 Betingelser for markedsføring og salg 5. For at de nævnte byggevarer i bilag 1 må markedsføres eller sælges i henhold til bekendtgørelse nr af 7. december 2010 om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer, skal der for byggevarerne være udstedt en godkendelse i henhold til nærværende bekendtgørelse. 6. Godkendelse udstedes for de byggevarer som fremgår af bilag 1. Den samme godkendelse kan ikke omfatte byggevarer, der på grund af deres forskellige egenskaber, herunder formål, materialesammensætning og konstruktion, ikke har de samme sundhedsmæssige egenskaber. 7. Byggevarer som godkendes i henhold til denne bekendtgørelse skal i henhold til bekendtgørelse nr af 7. december om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer endvidere være forsynet med VA-mærkning inden markedsføring og salg af byggevarerne. 8. Betegnelserne VA-godkendelse, VA-godkendte, VA eller lignende må ved markedsføring og salg af byggevarer, herunder i mærkningen, alene anvendes for byggevarer godkendt i henhold til denne bekendtgørelse.

3 Kapitel 4 Betingelser for opnåelse af godkendelse 9. Byggevarer anvendt til drikkevandsinstallationer må ikke være sundhedsskadelige. 10. Byggevarer, der er omfattet af denne bekendtgørelse skal testes for de stoffer, der følger af bilag 2. Derudover skal disse byggevarer overholde Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt bekendtgørelse nr. 900 af 17. august 2011 om kvalitetskrav til miljømålinger. Stk. 2. Det påhviler godkendelsessekretariatet ved udstedelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse at foretage en samlet vurdering af byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber med henblik på at sikre overholdelse af stk. 1. Som en del af denne vurdering påhviler det godkendelsessekretariatet at vurdere om der foreligge dokumentation for overholdelse af kravene i bilag 2 til denne bekendtgørelse. 11. Den virksomhed, der ansøger om at få en byggevare godkendt i henhold til denne bekendtgørelse skal som en del af ansøgningen fremsende alt relevant dokumentation for byggevarens sundhedsmæssige egenskaber, herunder dokumentation i henhold til bilag 2 og dokumentation for, at byggevaren bevarer sine sundhedsmæssige egenskaber i godkendelsesperioden. Stk. 2. Virksomheden skal selv tilvejebringe dokumentationen efter stk. 1, herunder afholde alle de nødvendige udgifter. Stk. 3. Dokumentation for kravopfyldelse i henhold til bilag 2 skal være udarbejdet af prøvningsorganer akkrediteret af DANAK eller et andet akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s (European co-operation for Accreditation) eller ILAC s (the International Laboratory Accreditation Cooperation) multilaterale aftale om gensidig anderkendelse. Prøvningerne skal udføres som akkrediterede prøvninger. 12. For udstedelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse skal der foreligge en aftale om stikprøvekontrol imellem godkendelsesindehaveren og et akkrediteret inspektions- og prøvningsorgan. Det påhviler godkendelsessekretariatet at vurdere, at det med aftalen sikres, at kravene for opnåelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse overholdes af godkendelsesindehaveren i byggevarens godkendelsesperiode, jf. nærmere kapitel 5. Kapitel 5 Gennemførelse af inspektion og stikprøve i godkendelsesperioden 13. For at sikre, at kravene for opnåelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse overholdes af godkendelsesindehaveren i byggevarens godkendelsesperiode, skal der foreligge en aftale om inspektion og stikprøvekontrol imellem godkendelsesindehaveren og et akkrediteret inspektionsorgan. Inspektion og prøvninger skal gennemføres af organer, der er uvildige i forhold til både godkendelsesindehaver og godkendelsessekretariat.

4 Stk. 2. Kravet om inspektion og stikprøvekontrol gælder for alle byggevarer godkendt i henhold til denne bekendtgørelse. Stk. 3 Inspektion og stikprøvekontrol gennemføres i henhold til den af godkendelsessekretariatet godkendte aftale, jf. denne bekendtgørelses 12, og kan i henhold til godkendelsessekretariatets nærmere anvisning bestå af: 1. modtage- og færdigvarekontrol 2. inspektion 3. prøveudtagning 4. migrationsprøvning 5. vejning 14. Inspektionsorganet skal være akkrediteret af DANAK eller et andet akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s (European co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anderkendelse. Inspektionen skal udføres som akkrediteret inspektion. 15. Efter gennemførelse af inspektion og stikprøvekontrol udarbejder inspektionsorganet en rapport, som godkendelsesindehaveren fremsender en til godkendelsessekretariatet. Rapporten indeholder en vurdering af, hvorvidt de i stikprøveaftalen fastlagte bestemmelser er opfyldt. 16. Inspektionsorganet er forpligtet til straks at rapportere direkte til godkendelsessekretariatet, såfremt det ved inspektionen og de udførte stikprøver konstateres, at de i stikprøveaftalen fastlagte bestemmelser ikke er opfyldt. Kapitel 6 Udstedelse, fornyelse, revision og tilbagekaldelse af godkendelser 17. Ansøgning om godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse fremsendes til godkendelsessekretariatet. Godkendelsessekretariatet skal vurdere om en ansøgning er fyldestgørende og give besked herom til ansøger inden for 7 dage. Såfremt der ikke er fremsendt fyldestgørende dokumentation kan ansøger herefter indsende den manglende dokumentation til godkendelsessekretariatet. Stk. 2 Godkendelsessekretariatet vurderer på baggrund af den fremsendte dokumentation om den i ansøgningen omhandlede byggevare overholder denne bekendtgørelses krav for opnåelse af godkendelse og om der på denne baggrund kan udstedes en godkendelse. Stk. 3. Godkendelsessekretariatet skal for fyldestgørende ansøgninger herefter senest inden for fire uger meddele ansøger, om der kan udstedes godkendelse. Såfremt der ikke kan udstedes godkendelse, skal ansøger have begrundelsen herfor. Ansøger har herefter fire uger til at fremsende bemærkninger til godkendelsessekretariatets meddelelse. Stk. 4. Godkendelsessekretariatet træffer herefter efter senest fire uger en endelig afgørelse, som fremsendes til ansøgeren.

5 18. Det påhviler godkendelsessekretariatet at meddele godkendelsesindehaveren, såfremt der for godkendelse udstedt i henhold til denne bekendtgørelse, skal ske en tilbagekaldelse eller revision af meddelte godkendelser, hvilket kan ske hvis: 1) Der fastsættes supplerende bestemmelser, ændres eller ophæves bestemmelser på det pågældende område, 2) Den under ordningen godkendte byggevare ændres, og ændringen har betydning for forhold, som er omfattet af godkendelsen, 3) Det ved den gennemførte inspektion og stikprøvekontrol, eller på anden måde påvises, at den godkendte byggevare ikke længere opfylder de stillede krav, eller 4) Brugen af den godkendte byggevare viser sig at have uacceptable virkninger for byggevaren eller dens omgivelser. Stk.2. Godkendelser udstedt i henhold til denne bekendtgørelse kan endvidere revideres eller tilbagekaldes, såfremt: 1. godkendelsesindehaveren ikke opfylder de fastsatte vilkår for opretholdelse af godkendelsen, fx gennemfører den påkrævede modtage- og produktionskontrol, 2. godkendelsesindehaveren ikke fremsender den påkrævede inspektionsrapport for gennemført inspektion og stikprøvekontrol, eller 3. inspektionsorganet, jf. denne bekendtgørelses 13, har meddelt godkendelsessekretariatet, at de i stikprøveaftalen fastlagte bestemmelser ikke er opfyldt. 19. Godkendelser udstedes for en periode på 3 år. Stk. 2. Godkendelserne kan udstedes for en ny periode inden gyldighedsperiodens udløb, såfremt godkendelsesindehaver tilvejebringer dokumentation for, at byggevaren fortsat overholder kravene til godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse. Kapitel 7 Tilsyn med godkendelsessekretariatet 20. Godkendelsessekretariatet skal være akkrediteret til produktcertificering i henhold til EN eller ISO af DANAK til godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse. Stk. 2. Akkrediteringsorganet fører tilsyn med godkendelsessekretariatet i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 913 af 25. september 2009 om akkreditering af virksomheder. Stk. 3. DANAK skal informere Energistyrelsen om resultatet af akkrediteringsorganets tilsyn med godkendelsessekretariatets virke.

6 Stk. 4. Energistyrelsen fører tilsyn med at godkendelsessekretariatet overholder reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 5. Rigsrevisionen reviderer godkendelsessekretariatets regnskab. Kapitel 8 Administrative bestemmelser 21. Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for de sager, hvori der træffes afgørelse af godkendelsessekretariatet i medfør af nærværende bekendtgørelse. 22. Afgørelser truffet af godkendelsessekretariatet efter denne bekendtgørelse kan påklages til Energistyrelsen. Stk. 2. Klager over afgørelser truffet af godkendelsessekretariatet indsendes til godkendelsessekretariatet, der er forpligtet til inden for 4 uger at vurdere og meddele om klagen giver anledning til at ændre den trufne afgørelse. Såfremt godkendelsessekretariatet ikke kan svare inden for denne frist, skal klager have meddelelse herom. Meddelelsen skal indeholde en angivelse af, hvornår der kan forventes svar. Stk. 3. Såfremt klager ikke får medhold videresendes klagen til Energistyrelsen sammen med godkendelsessekretariatets redegørelse for sagen. Godkendelsessekretariatet skal videresende klagen til Energistyrelsen senest en uge efter meddelelse til klager, jf. stk Godkendelsessekretariatet opkræver ved udstedelse af godkendelse et gebyr i henhold til bekendtgørelse x [betalingsbekendtgørelse]. 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den [xx]. Stk. 2 Byggevarer, som skal godkendes i henhold til denne bekendtgørelse, men for hvilke der inden denne bekendtgørelses ikrafttræden er udstedt en godkendelse, omfattes senest ved fornyelse af de udstedte godkendelser af bekendtgørelsen. Stk. 3. Byggevarer, som ikke skal godkendes i henhold til denne bekendtgørelse, men for hvilke der inden denne bekendtgørelses ikrafttræden er udstedt en godkendelse, skal senest seks måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden efterleve bekendtgørelsens 8. Stk. 4. Cirkulære nr. 89 af 20. august 1986 om godkendelsesordninger for materialer og konstruktioner m.v. til byggeri og for materiel m.v. til vand- og afløbsinstallationer ophæves. Martin Lidegaard/ Ib Larsen/

7 Oversigt over produkter, der kræver godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse Nr. Byggevarer Bemærkninger Bilag 1 Vandinstallationer 1 Slangesæt/drikkevand *) 2 Koblingsledning/drikkevand *) 3 Vandrør/PEX/bygning 4 Vandrør/PB/bygning 5 Vandrør/PP/bygning 6 Vandrør/C-PVC/bygning 7 Vandrør/PEX/AI 8 Vandrør/PE-RT 9 Vandrør/PEX/jord 10 Kompressionsfittings/plastrør 11 Kompressionsfittings/PEX-rør 12 Stikfittings/PEX-rør 13 Stikfittings/Cu-rør 14 Stikfittings/PEX/Cu-rør 15 Kompressionsfittings/Cu-rør 16 Kompressionsfittings/stålrør 17 Kompressionskoblinger/Cu-rør 18 Kompressionskoblinger/PEX-rør 19 Fordelerrør 20 Presfittings/Cu-rør 21 Presfittings/PEX-rør 22 Presfittings/stålrør 23 Spænderingssamling 24 Flangekobling 25 Anboringskobling Loddemidler 26 Gevindskærevæske 27 Glidemiddel til plastrør Armaturer 28 Tapventil/speciel 29 Tapventil m/kontrav./speciel 30 Tapventil/vask 31 Tapventil m/kontrav./vask 32 Tapventil/HV 33 Tapventil/HV/autom. 34 Tapventil/vask/autom 35 Skylleventil/HV 36 Blandearmatur/HV 37 Blandearmatur/HV/KV

8 38 Blandearmatur/HV/BR 39 Blandearmatur/HV/bidet 40 Blandearmatur/HV/KV/bidet 41 Blandearmatur/HV/autom 42 Blandearmatur/KV 43 Blandearmatur/KV eller HV 44 Blandearmatur/KV/autom 45 Blandearmatur/vask 46 Blandearmatur/vask/BR 47 Blandearmatur/vask/BK/BR 48 Blandearmatur/vask/autom 49 Blandearmatur/vask m.m 50 Term. Blandearmatur/HV 51 Term. Blandearmatur/HV/bidet 52 Term. Blandearmatur/KV 53 Term. Blandearmatur/vask 54 Term blandearmatur/autom 55 Term. Blandearmatur / fl. tapsteder. Vandkomponenter 56 Afspærringsarmatur/bygning 57 Afspærringsarmatur/jord 58 Magnetventil 59 Reguleringsventil 60 Kontraventil 61 Kontraventil m. afspærring 62 Tilbagestrømningssikring Maskiner og apparater 63 Blødgøringsanlæg til koldt drikkevand *) 64 Blødgøringsanlæg til varmtdriksanlæg *) 65 Demineraliseringsanlæg til koldt drikkevand *) 66 Kulfilter til koldt drikkevand *) 67 Kulfilter og mekanisk filter til koldt drikkevand *) 68 Bakteriologisk filter til koldt drikkevand *) 69 Vandbehandlingsanlæg til koldt drikkevand *) 70 Vandbehandlingsanlæg til varmtdriksanlæg *) 71 Vandbehandlingsanlæg - magnetisk til koldt drikkevand *) 72 Vandbehandlingsanlæg - magnetisk til varmtdriksanlæg *) 73 Vandbehandlingsanlæg - elektrolytisk til koldt drikkevand *) 73 Vandbehandlingsanlæg - elektrolytisk til varmtdriksanlæg *) 74 Vandbehandlingsanlæg - UV desinfektion til koldt drikkevand *) 75 Coatingmaterialer *) byggevarer, som er en del af den ikke-faste installation, og som derfor monteres efter tapstedet, er ikke omfattet af godkendelserne i henhold til bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand. Det skal dog bemærkes, at nogle vandfiltre kan placeres både før og efter tapstedet. De vandfiltre, der skal godkendes i henhold til bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand, er således alene de ikke-udskiftelige filtre inkl. tilhørende filterhoved, monteret på koldtvandsstrengen inden tapstedet, og hvor regenerering sker på stedet, fx ved tilføring af salte eller lignende. Udskiftelige filtre placeret inden tapstedet skal ikke godkendes i henhold til bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand, men er derimod underlagt fødevarelovgivningen.

9 Bilag 2 Kravgrundlag for opnåelse og opretholdelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse Parameter 1 Analysemetode 2 Testkrav Bemærkning Farve Turbiditet Smag og lugt TOC (VOC + NVOC) Ingen ændringer i forhold til blindprøve Ingen ændringer i forhold til blindprøve Ingen signifikant ændring i forhold til blindprøve 0,3 mg/l eller 1 mg/m 2 /dag For installationer med en længde over 2 meter. NVOC 1,5 mg/l eller 15 mg/m 2 /dag For installationer med en længde på højest 2 meter. Sølv 10 µg/l 3 Phenoler DS 281:1975 Ingen påvisning af summen af phenoler 4 Andre stoffer < 10 % af differencen mellem kvalitetskravet til drikkevand ved indgang til ejendom og taphane. Særlige krav til armaturer Parameter 5 Analysemetode Testkrav Bemærkning Bly NKB4 5 µg 6 Beregnet som det fremgår af metodebeskrivelsen Cadmium NKB4 2 µg Beregnet som det fremgår af metodebeskrivelsen Nikkel 7 NKB4 80 µg Kravet gælder for den gennemsnitlige totalmængde betegnet på mindst 3 produkter Rig-test (EN ) 20 µg Kravet gælder for den gennemsnitlige totalmængde betegnet på mindst 3 produkter 1 De enkelte parametre testes på baggrund af en migrationstest udført efter DS/EN Målingerne af de enkelte parametre udføres som udgangspunkt på 1. ekstraktion, og kun hvis acceptgrænserne overskrides i denne ekstraktion, måles der på 3. ekstraktion. For måling af de enkelte parametre gælder de krav til analysemetoder, som er anført for kontrol af drikkevand i henhold til bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. 2 Hvis ikke andet er angivet, gælder kravene til analysemetoder for kontrol af drikkevand i henhold til bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. 3 Kravet gælder kun for filtre. Det antages, at sølv generelt ikke vil være til stede i drikkevandet, og at der kun installeres et filter pr. husstand. 4 Med hensyn til specifikke phenoler gælder de krav, som er anført under Andre stoffer. 5 For måling af de enkelte parametre gælder de krav til analysemetoder, som er anført for kontrol af drikkevand i henhold til bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. 6 Senest 3 år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden skal acceptkrav på 5 µg overholdes. Indtil da gælder acceptkravet på 20 µg. 7 Ved test af armaturer for afgivelse af nikkel er der valgfrihed med hensyn til hvilken af de to nævnte metoder der anvendes til testen.

UDKAST. Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

UDKAST. Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand UDKAST Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31A, stk. 1 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 1)

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 1) BEK nr 31 af 21/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2616/1754-0002

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand BEK nr 666 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2014/3262 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand BEK nr 1007 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. BS 0702-00076

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december 2013 Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Krav vedrørende plast Parameter 1) Analysemetode Testkrav Bemærkninger

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut 1 Godkendelser BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes

Læs mere

GDV mærket hvad indebærer det? Temadag om Vandinstallationer og - komponenter Aarhus, den 12. december 2013

GDV mærket hvad indebærer det? Temadag om Vandinstallationer og - komponenter Aarhus, den 12. december 2013 GDV mærket hvad indebærer det? Temadag om Vandinstallationer og - komponenter Aarhus, den 12. december 2013 Sten Kloppenborg Sektionsleder, VA prøvning og inspektion Agenda Baggrund for Godkendt til drikkevand

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Vandinstallationer med dokumenterede komponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Oversigt over indlæg Krav til drikkevandskvalitet Byggelovgivningen i Danmark Obligatorisk godkendelse af

Læs mere

Oversigt over produkter der tilbydes VA-godkendt Dato: 2013.04.01

Oversigt over produkter der tilbydes VA-godkendt Dato: 2013.04.01 Oversigt over produkter der tilbydes VA-godkendt Dato: 2013.04.01 NYE REGLER: I skal være opmærksomme på at der fra 1 april 2013, er trådt nye regler i kraft. Ifølge Bygningsreglementet - BR10, 8.4.1 stk.

Læs mere

Hvordan opfyldes kravene i det ny Bygningsreglement og vandnormen

Hvordan opfyldes kravene i det ny Bygningsreglement og vandnormen Hvordan opfyldes kravene i det ny Bygningsreglement og vandnormen TEMADAG-VAND 09. april 2008 Leon Buhl Teknologisk Institut Lovgivning og bygningsreglementet Hvordan fungerer regelsættet? Bygningsreglementet

Læs mere

Installationskrav og brugsvandsanlæg tilbagestrømning og forurening af drikkevand Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl

Installationskrav og brugsvandsanlæg tilbagestrømning og forurening af drikkevand Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl Installationskrav og brugsvandsanlæg tilbagestrømning og forurening af drikkevand Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl Bygningsreglementet 8.4.2 Vandinstallationer, 8.4.2.1 Generelt Stk. 2 Koldt

Læs mere

Vejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 3.0 af 22. maj 2015

Vejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 3.0 af 22. maj 2015 Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand Version 3.0 af 22. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning... 3 1.1 Regelgrundlag... 3 1.2 Vejledninger, testkravskema, materialespecifikationer

Læs mere

Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015

Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015 Tilsynsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand Version 2.0 af 22. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning... 2 1.1 Formål med tilsynet... 2 1.2 Tilsynsperioden... 2 1.3 Krav

Læs mere

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark.

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. 2008-06-11 Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. Dette bilag beskriver de miljøkrav, der skal

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

Ny lovgivning og udvikling over 10 år. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Ny lovgivning og udvikling over 10 år. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Ny lovgivning og udvikling over 10 år Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Oversigt over indlæg Generel oversigt EU lovgivning og definitioner Normer og standarder (deres betydning i lovgivningshierarkiet)

Læs mere

Brug af filtre og vandbehandlingsanlæg muligheder, systemer, regler og standarder

Brug af filtre og vandbehandlingsanlæg muligheder, systemer, regler og standarder Brug af filtre og vandbehandlingsanlæg muligheder, systemer, regler og standarder Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl & Sten Kloppenborg Program Hvad siger lovgivningen og hvad er reglerne for anvendelse

Læs mere

Baggrund. Mærkning og krav til rør DANVA temadag 25 september 2014

Baggrund. Mærkning og krav til rør DANVA temadag 25 september 2014 Mærkning og krav til rør DANVA temadag 25 september 2014 Sten Kloppenborg Sektionsleder, VA prøvning og inspektion Baggrund Der sker ændringer i mærkningen vedr. INSTA- CERT og dermed DS mærkningen. Vandforsyningerne

Læs mere

ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013

ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013 ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Sikring af vandkvalitet ved prøvning af komponenter

Sikring af vandkvalitet ved prøvning af komponenter Sikring af vandkvalitet ved prøvning af komponenter Sten Kloppenborg Sektionsleder. VA prøvning og inspektion Ivan Christensen Civilingeniør. Kemi og vandteknik Krav til komponenter anvendt i drikkevandsinstallationer.

Læs mere

Ansøgningsprocessen. ved sekretariatsleder Ole Ravn

Ansøgningsprocessen. ved sekretariatsleder Ole Ravn Ansøgningsprocessen ved sekretariatsleder Ole Ravn Testning Step 1 Ansøger Læs vejledninger og materialespecifikation Strukturér ansøgningen, fx hvor mange ansøgninger skal der indsendes i forhold til

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Sikring mod tilbagestrømning og forurening

Sikring mod tilbagestrømning og forurening Sikring mod tilbagestrømning og forurening Vandinstallationer med indbygget fremtid Temadag den 22. maj 2007 Leon Buhl 12.4.1 Vandinstallationer, 12.4.1.1 Generelt Stk. 2. Koldt vand skal ved samtlige

Læs mere

Sikring af vandinstallationer

Sikring af vandinstallationer Sikring af vandinstallationer Sikring af vandinstallationer Leon Buhl Teknologisk Institut Installation og kalibrering Oversigt Hvordan kan tilbagestrømning opstå. Årsager og eksempler Lovgivning og regler

Læs mere

Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand

Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 gdv@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Version 4.0 Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning

Læs mere

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle bestemmelser for VA-godkendelse af produkter til anvendelse I forbindelse med vand og afløb i bygninger. Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Testmetode for visse vandbehandlingsanlæg M01

Testmetode for visse vandbehandlingsanlæg M01 Sekretariatet for byggevarer godkendt til drikkevand Testmetode for visse vandbehandlingsanlæg M01 Oktober 2015 Version 1.1 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 2. Lovgivning... 5 3. Anlæg

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret

Læs mere

Vandkølere, ismaskiner og amerikanerkøleskabe - risiko for skadelige bakterier

Vandkølere, ismaskiner og amerikanerkøleskabe - risiko for skadelige bakterier Vandkølere, ismaskiner og amerikanerkøleskabe - risiko for skadelige bakterier Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl En historie fra det virkelige liv En historie fra det virkelige liv En historie

Læs mere

Hvordan opfyldes kravene i det ny bygningsreglement og vandnormen Temadag 22. Maj 2007 Leon Buhl

Hvordan opfyldes kravene i det ny bygningsreglement og vandnormen Temadag 22. Maj 2007 Leon Buhl Hvordan opfyldes kravene i det ny bygningsreglement og vandnormen Temadag 22. Maj 2007 Leon Buhl Lovgivning frem til februar 2005 1. Hvordan var det frem til 2005?? 2. Og hvordan er de nu og fremover??

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016,

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 Forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 I medfør af 4 A,

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 1. ------IND- 2017 0432 DK- DA- ------ 20170921 --- --- PROJET Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven,

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND

SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND Få viden om krav, ansvar og løsninger Øget vandforbrug til industri og produktion af fødevarer stiller store krav til god vandhygiejne. Det samme gør demografiske

Læs mere

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S MK 6.00/001 8. udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2004. VA-godkendelse af vandbehandlingsanlæg til montering i husinstallationer

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2004. VA-godkendelse af vandbehandlingsanlæg til montering i husinstallationer Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2004 VA-godkendelse af vandbehandlingsanlæg til montering i husinstallationer Indhold FORORD 5 1 LOVGIVNING 6 2 ANLÆG OMFATTET AF ORDNINGEN 7 3 ANSØGNING OM VA-GODKENDELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Fødevarekontaktmaterialer (FKM) regler og grænseflade til byggevarer. Jan Petersen Fødevarestyrelsen

Fødevarekontaktmaterialer (FKM) regler og grænseflade til byggevarer. Jan Petersen Fødevarestyrelsen Fødevarekontaktmaterialer (FKM) regler og grænseflade til byggevarer Jan Petersen Fødevarestyrelsen VA-godkendelsesordningen Ophører pr. 1. april 2013 Og hvad så? 2 nye sæt regler: FKM og Byggevarer Regler

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer,

Læs mere

DS/EN 1717 og DS 439 Hvad gælder hvor? Leon Buhl Energi & Klima Installation og Kalibrering

DS/EN 1717 og DS 439 Hvad gælder hvor? Leon Buhl Energi & Klima Installation og Kalibrering DS/EN 1717 og DS 439 Hvad gælder hvor? Leon Buhl Energi & Klima Installation og Kalibrering Hvor gælder hvad? BR08 kap 8.4.1 Stk. 1 Vand- og afløbsinstallationer skal udformes, så de frembyder tilfredsstillende

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Ansøgningsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015

Ansøgningsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015 Ansøgningsvejledning om byggevarer godkendt til Version 2.0 af 22. maj 2015 Indledning og læsevejledning Ansøgningsvejledningen beskriver, hvordan du ansøger om godkendelse af en byggevare, der er i kontakt

Læs mere

mhtml:file://c:\users\susanne Mann Skou\Documents\Vandværk\Målere\Tilbagestrø...

mhtml:file://c:\users\susanne Mann Skou\Documents\Vandværk\Målere\Tilbagestrø... Side 1 af 5 Publikationer Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Forside Indhold Kolofon Download Søg Forrige Næste 5 Krav til tilbagestrømningssikring i dansk lovgivning De overordnede krav

Læs mere

12.4 Vand- og afløbsinstallationer

12.4 Vand- og afløbsinstallationer 12.4 Vand- og afløbsinstallationer Stk. 1. Vand- og afløbsinstallationer udformes, så de frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, funktions- og sundhedsmæssig henseende. (12.4, stk. 1)

Læs mere

Svar Den danske lovgivning sikrer helt generelt borgerne et godt drikkevand i Danmark.

Svar Den danske lovgivning sikrer helt generelt borgerne et godt drikkevand i Danmark. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 603 Offentligt J.nr. NST-4601-00072 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CY stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Spørgsmål

Læs mere

Metalafgivelse til drikkevand. Frank Fontenay, FORCE Technology

Metalafgivelse til drikkevand. Frank Fontenay, FORCE Technology Metalafgivelse til drikkevand Frank Fontenay, FORCE Technology Temadag om sikre systemer til brugsvand TI Århus 25 februar 2008 Krav til drikkevand og materialer Drikkevand er et levnedsmiddel Krav til

Læs mere

Indledning og læsevejledning... 3. Produkter, der skal godkendes under ordningen... 4. Ansøgers forpligtelser... 5

Indledning og læsevejledning... 3. Produkter, der skal godkendes under ordningen... 4. Ansøgers forpligtelser... 5 Indhold Indledning og læsevejledning... 3 Produkter, der skal godkendes under ordningen... 4 Ansøgers forpligtelser... 5 Ansøgers ansvar for at ansøgningen er korrekt... 6 Ansøgningsprocessen... 6 Stamdata,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

EBST vejledning for DS/EN 1717 Orientering. Leon Buhl Teknologisk Institut Industri & Klima

EBST vejledning for DS/EN 1717 Orientering. Leon Buhl Teknologisk Institut Industri & Klima EBST vejledning for DS/EN 1717 Orientering Leon Buhl Teknologisk Institut Industri & Klima Hvad forventes vejledningen at komme til at indeholde? Indledning Hvad er tilbagestrømning Eksempler på tilbagestrømning

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Hvordan skal DS/EN 1717 forstås?

Hvordan skal DS/EN 1717 forstås? Hvordan skal DS/EN 1717 forstås? Leon Buhl Teknologisk Institut Energi og Klima 2009-02-18 Bygningsreglementerne 8.4.1 Vandinstallationer, 8.4.1.1 Generelt Stk. 3 Til sikring af vandforsyningsanlægget

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Sikring af vandinstallationer Leon Buhl Teknologisk Institut Marts 2012

Sikring af vandinstallationer Leon Buhl Teknologisk Institut Marts 2012 Sikring af vandinstallationer Leon Buhl Teknologisk Institut Marts 2012 Kursus Sikring af vandinstallationer Marts 2012 Formål: At give deltagerne teoretisk og praktisk viden om sikring af offentlige vandforsyningsanlæg

Læs mere

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj 2007 DS Certificering A/S Godkendelser og certificering Program Godkendelser og certificering CE-mærkning Godkendelser, VA og MK Certificering

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. juni 2008 Sag 08/01433 jgm/mdy/ejj-ebst Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning

Læs mere

Tilladelse til midlertidig brug af UV-anlæg på Store Heddinge Vandværk

Tilladelse til midlertidig brug af UV-anlæg på Store Heddinge Vandværk STORE HEDDINGE VANDVÆRK Erikstrupvej 15 4660 Store Heddinge 21. APRIL 2017 JOURNALNUMMER 13.02.01-K08-1900-10 Tilladelse til midlertidig brug af UV-anlæg på Store Heddinge Vandværk Gyldighedsperiode: 6.

Læs mere

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg Udkast til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Teltdug, brandmæssig egnet

Teltdug, brandmæssig egnet MK 6.00/016 8. udgave Januar 2014 Teltdug, brandmæssig egnet MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen

Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen Erhvervsstyrelsen og EY 04-08-2014 Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen Indholdsfortegnelse 1. Resumé 3 2. Lovgivningens konsekvenser for virksomhederne 4 2.1 VA-ordningen skulle

Læs mere

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår Tranum Vandværk Att.: Morten Jakobsen Uglevej 2 A Tranum 9460 Brovst Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Peter Holdt Direkte 7257

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv.

Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv. BEK nr 677 af 27/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 200700018137 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Ansøgningsvejledning for GDV-ordningen

Ansøgningsvejledning for GDV-ordningen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning for GDV-ordningen Denne vejledning gælder ansøgninger om godkendelse

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16,

Læs mere

Krav til produkter i BR og prøvning af afløbskomponenter v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, TI

Krav til produkter i BR og prøvning af afløbskomponenter v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, TI Krav til produkter i BR og prøvning af afløbskomponenter v/ Ulrik Hindsberger,, TI 1 Krav til fabriksfremstillede produkter i Bygningsreglementet 1. Være CE-mærkede 2. eller Have gennemgået produktionskontrol

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax MK 5.00/004 5. udgave januar 2014 Tagelementers styrke MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 72245900 Telefax 45 72245904 Forudsætninger...

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene PARTSHØRING Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 13-12-2017 Reference: Peter Thastum Tlf.: 89594006 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 17/18835 Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride

Læs mere