Vi har klaret krisen bedre end frygtet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har klaret krisen bedre end frygtet."

Transkript

1 Statsminister Lars Lskke Rasmussens tale ved Folketingets fibning tirsdag den 5. oktober 2010 Det talte ord grelder For to ir siden truede den globale finanskrise med at valte Danmark. Nu er vi ved at finde fodfeste igen. Vi har lagt det vrerste bag os. Vi har klaret krisen bedre end frygtet. I Danmark er ferre ramt af arbejdslsshed end i andre lande. Langt frerre, end vi turde hibe pi. I Danmark har vi skabt en situation, hvor vi kan betale regningen fra krisen pi en ansvarlig og ordentlig mide. Andre steder mi de med kort varsel srette pensionsalderen op og skrre drastisk i lonningerne til de offentligt ansatte. I Danmark er vreksten nu hajere end i det meste af Europa. Danske virksomheder er pi vej frem igen. Eksporten stiger. Det gir fremad. Men det betyder ikke, at det bliver let fremover. For efter krisen stir Danmark og dansk politik i en ny virkelighed. t<**

2 I irtier var vi vant trl, at det gik fremad og opad. Naturligvis var der ogsi tilbageslag. Men hovedindtrykket var fremskridt. Det var som om fremskridt var en naturlov. Men det var det ikke. Det var noget, vi skabte selv. Ligesom vi selv skal skabe de kommende irs fremskridt. Oven pi den globale krise er der heldigvis ved at spire en ny erkendelse frem. En erkendelse, som skaber nyt h6b og optimisme. En ny erkendelse, der hviler pi gamle dyder. Orden i skonomien. Trering efter nrering. Personligt ansvar. Er det et opgar med den sikaldte krrevementalitet? Nej, det, jeg er ude efter, er vores - politikernes - gavementalitet. Finanskrisen bsr om noget have lart os, at vi skal tjene pengene, fsr vi deler ud af dem. Vi skal prioritere knivskarpt. Vi skal sikre sunde offentlige finanser. De, der ikke kan se, at tiderne er skiftet. De, der stadig tror pi lette lssninger. De risikerer at bortsdsle den fremeane, som generationer har skabt fsr os. Regeringen ser naglernt og realistisk pi Danmarks situation. Vi vil genoprette, ikke greldsrtte. Vi vil ikke betale greld med greld.

3 Til foriret vil regeringen fremlregge en2020-plan. I planen vil vi garc status over de udfordringer, der er i at finansiere velfrerdssamfundet pi lang sigt. Og vi vil udstikke kursen for de kommende 6r, si vi fastholder sunde offentlige finanser. For sunde offentlige finanser er vigtigere end nogensinde. Det er den linje, regeringen har fulgt gennem krisen. Det er forudsetningen for fremgang i en ny tid - ikke bare for os selv, men for vores bsrn og bornebsrn. rf {< { Sunde offentlige finanser er den klippegrund, vi skal bygge vreksten p6. Og hvem skal skabe den vrkst? Det skal de mange flittige og dygtige danskere, der arbejder i de private virksomheder og tjener penge og valuta til landet. Det er meget enkelt. Samfundets velstand kan kun komme fra private virksomheder. Vrekst skal skabe nye jobs. Vrekst skal sikre vores reldrepleje, sygehuse og uddannelser. Vrekst i samfundet betyder meget for den enkelte families privatokonomi. Forskellen pa haj og lav vrekst svarer tii, at en almindelig familie om bare ti tr har kroner mere til sis selv om 6ret.

4 Regeringen har sat det mil, at Danmark om ti 6r skal v&re et af verdens ti rigeste lande. Det er et ambitisst mil. Regeringen er i gang med at bane vejen: Vi har srenket skatten pi arbejde, si flere fir en stsrre interesse i attage fat. Vi har reformeret dagpengene. Si tusindvis flere kommer i arbejde. Vi har giort det lettere for dygtige udhndinge at komme til Danmark. SA flere virksomheder kan fi de noglemedarbejdere, de har brug for. Vi har lsftet den offentlige forskningsindsats. Si forskningen er styrket med cirka 5 milliarder kroner over de seneste fem 6r. Vi har fremlagt en bred og markant plan for "Danmark i balance", si hele Danmark kan komme med i vreksten. Og lad mig gentage og endnu engang understrege: Vreksten kan kun komme 6t sted fra. De private virksomheder. Derfor har vi sammen med regeringens Vrekstforum kortlagt ti udfordringer for vrekst i virksomhederne. Nu vil regeringen, med trt inddragelse af Vrekstforum, fremlregge konkrete forslag til, hvordan vi kan overvinde udfordringerne 6n for 6n.

5 Danmarks mange mindre virksomheder skal have optimale muligheder for at realisere gode id6er. Derfor arbejder vi - sammen med pensionssektoren - pi en kapitalindsproj tning pi adskillige milliarder kroner. *** Vi skal skabe vrekst ved at blive dygtigere. Og vi skal starte d6r, hvor lrerdommens frs bliver siet: I folkeskolen. Danmark har en god folkeskole, og den er blevet bedre. I dag lreser born lige si godt i tredje klasse, som de for gjorde i fierde klasse. Og born i fierde klasse er lige s6 gode til matematik og naturfag, som de fsr var i femte klasse. Men vi skal strrebe endnu hajere. En af verdens dyreste folkeskoler skal blive en af verdens bedste. Vi skal have ttrnhoje ambitioner. Derfor har regeringen sat syv markante mil for fremtidens folkeskole. Syv mil, som skal sikre, at de elever, der her i sommer er begyndt i skolen, er i top fem i verden, nir de gir ud af skolen. Alle bsrn skal kunne lrese ved udgangen af anden klasse. Det, eleverne nu kan i niende klasse, skal de fremover kunne i ottende klasse.

6 Frerre elever skal i specialklasser og pa specialskoler. Fremtidens lrerere skal rekrutteres blandt de bedste studerende. Undervisningen skal baseres pi viden, ikke pi vane. Elever, forreldre og skolebestyrelser skal i hojere grad v&re med til at udvikle folkeskolen. Og klare mil og ibenhed om resultater skal mindske behovet for at styre i detaljen. Og hvordan nir vi si de mil? Regeringen vil prresenteret samlet folkeskoleudspil til november. Et centralt element bliver at styrke skolestarten. Vi vil give de yngste en skoledag fra 8 til14. En seks timers skoledag. Seks timer med undervisning, frsisk aktivitet, kreativitet og lektielresning. En tryg og sammenhrengende dag, si bsrnene fir den bedst mulige start pi skolegangen. Den seks timers skoledag skal vrere fundamentet for en ny og bedre folkeskole. Hvor eleverne fir en strerk faglig ballast. Men en ny og bedre folkeskole er ikke gratis. Det krrever prioritering. Lad mig derfor v&re helt konkret. Regeringen vil afskaffe SU'en til 6

7 hjemmeboende unge pi ungdomsuddannelser - de sikaldte "caf6penge". De penge skal vi i stedet bruge pi folkeskolen. En god skole frem for caf6penge. Det er afgarende, at det enkelte barn fir en god skolegang. En god skolegang giver de unge grundlag for ikke bare at starte pi en erhvervsskol eller pi gymnasiet - efter folkeskolen. Men ogsi grundlag for at gennemfsre uddannelsen. I dag er realiteten, at stort set alle unge starter pi en ungdomsuddannelse. Men realiteten er ogs6, at alt for mange falder fra undervejs. Det skal vi lave om pdl. Ligesom forreldre har et ansvar for, at deres bsrn kommer godt igennem folkeskolen, har de ogs6 et ansvar for, at de fir en ungdomsuddannelse. Det er en del af ddt at v&re foreldre. Det indebarer, at det store flertal af unge og forreldre, der selv kan brere det skonomiske ansvar, ogsi gar det. Men vi mi ikke glemme, at der er unge og forreldre, der har det svrert. Familier i en srerlig situation. For dem har SU'en aldrig vreret lommepenge eller cafepenge, men derimod en nsdvendighed. Dem vil regeringen ststte med en pulje pf, 150 millioner kroner. Dermed giver vi pengene til dem, der virkelig har brug for dem.

8 Lad mig understrege, at vi ikke afskaffer caf6pengene fra den ene dag til den anden.lendringerne trreder fsrst i kraft fra sommeren 2012 og vil ikke bersre de unge, der i dag fbr SU til en ungdomsuddannelse. For mange unge indgir praktikpladser som en vigtig del af deres uddannelse. Vi har lavet en bonusordning, hvor vi giver kroner til nye praktikpladser - korte som lange. Den ordning vil vi forbedre og fokusere, sa vi fremadrettet giver kroner til nye lange praktikpladsforlsb. *** Mange danske unge tager en videregiende uddannelse. Og i sommer slog optaget af nye studerende pi de videregiende uddannelser alle rekorder. Det er meget positivt og afgarende for den fremtidige vrekst. Men: Danske studerende bruger lang tid pi deres uddannelse. For den enkelte kan det v&re bekvemt at skynde sig langsomt. Men for samfundet er det dyrt. Og det bliver isrer dyrt i de kommende ir, hvor vi fbr hirdt brug for veluddannet arbej dskraft. Hvis de unge kommer hurtigere gennem uddannelsessystemet, fbr vi glrede af dem i flere itr ph arbejdsmarkedet. Det ville give et betydeligt bidrag til Danmarks vrekst. Derfor skal vi bruge SU-midlerne pi en smartere mide, nemlig si vi belsnner de studerende, der afslutter deres uddannelse hurtigt. Og si skal vi v&re knap

9 sa gavmilde over for dem, som er langsomme. Samtidig vil vi gsre det endnu mere attraktivt at lese et halvt eller helt 6r i udlandet. Det vil indgi i regeringens oplreg til en SU-reform, som vi vil fremlregge til november. {.{<* Ogsi for den offentlige sektor har vilkirene naturligvis rndret sig. I den virkelighed, der grelder nu - efter den globale skonomiske krise - kan vi ikke udvikle vores velfrerd pi samme mide, som vi hidtil har gjort det. Vi skal blive bedre til at dele viden. Vi skal bruge ny teknologi til at aflaste medarbejderne, si de far tid til at tage sig af borgerne. Vi skal samarbejde med private virksomheder - fordi det er sund fornuft. Vi skal sprede succeserne og afmontere fiaskoerne. Det kan vi ikke lovgive os ud af fra Christiansborg. Vi kan ikke styre helt ned i detaljen. Vi vil rendre spillereglerne og give mere frihed og ansvar. Ikke ansvarsfrihed. Men frihed under ansvar. Vi har givet frihed til patienten - gennem unikke patientrettigheder og en ret til at vrelge et andet tilbud, hvis ventelisten er lang. Det har mere end

10 danskere benvttet sis af. Vi har givet frihed til pensionisten, der kan vrlge hjemmehjrelpen selv. Det benytter mere end pensionister sig af. Kort sagt - regeringen har givet frihed til danskerne. For danskerne er selv de bedste til at finde de rigtige losninger. Nu skal vi give frihed under ansvar til Danmarks predagoger, sygeplejersker og sosu-assistenter. Frihed til alle offentligt ansatte. For det er frihed, der fir id6erne til at blomstre. Og ansvar fttr mennesker til at vokse. Regeringen vil derfor i det nye ir komme med en milrettet plan for, hvordan vi gar hverdagen mindre besvrrlig for de offentligt ansatte. I Danmark har vi en strerk tradition for at tage ansvar for vores lokalsamfund. Danmarks mange frivillige kan noget, som det offentlige ikke kan. Netop fordi de ikke er udsendt af de officielle myndigheder, f6r de ofte en bedre kontakt til samfundets allersvagestes. Den sffrke skal vi bruge endnu bedre. Regeringen vil i denne uge offentliggare en national strategi, hvor vi afsretter 100 millioner kroner til at styrke det frivillige sociale arbejde.,f {< tf 10

11 I den skonomiske virkelighed, vi nu lever i, skal vi ibent fremlregge, hvad vi vil prioritere, og hvor vi vil finde pengene. Regeringen prioriterer sundhedsomridet. Det har vi giort hele vejen. Sammenlignet med da regeringen tridte til, bruger vi nu 26 milliarder kroner mere hvert ir. Pi hajere kvalitet, flere lreger, flere sygeplejersker og mere nyt udstvr. Indsatsen har givet resultater. Der udfsres tntpir flere operationer hvert ir. Danskerne venter i kortere tid. Ni ud af ti patienter er tilfredse med deres indlreggelse. Danmarks lreger, sygeplejersker og sosu-assistenter har bragt os langt gennem felles indsats. I gar det godt! Med de nye supersygehuse kan vi ogsi gsre det smartere. Vi skal bruge ny teknologi. Men der er ogsi brug for ekstra penge. Derfor afsretteregeringen 5 milliarder kroner ekstra til sundhed i , selvom de offentlige serviceudgifter under 6t skal holdes i ro. En del af de 5 milliarder kroner skal stvrke krcftomridet. Mennesker, der rammes af krreft, bliver kastet ud i en ny, usikker og angstffldt situation. En tryg hverdag bliver vreltet omkuld. ll

12 Med krreftplan I og II er der sikret kvalitet og sammenhrengende forlsb i udredning og behandling. I dag behandler vi flere krreftpatienter om iret end i2001. Og chancerne for at overleve en krreftsygdom er steget. Med Krreftplan III vil vi brede indsatsen ud til hele patientens samlede forlsb: fra forebyggelse og tidlig diagnose over behandling til tiden efter behandlingen. Regeringen har sikret, at patienter med klare symptomer pi krreft kommer hurtigt ind i veltilrettelagte pakkeforlsb. Men vi skal v&re hurtigere til at finde ud af, om en patient har krreft, ogsi selvom symptomerne ikke er si klare. Vi skal v&re bedre til at ststte efter sygdommen. Over danskere har haft krreft eller lever i dag med krreft. De skal genfinde hverdagen. For nogle gir det godt. Andre kemper en daglig kamp mod smerter og trrethed. Her skal vi srette ind si godt som overhovedet muligt med pleje, genoptrrening og rehabilitering Krreftplan III vil indgi i de kommende finanslovsforhandlinger. *** I et trygt velfrerdssamfund skal vi v&re myndige borgere og hjrelpe hinanden. Vi skal ikke vere klienter, der fir deponeret vores handlemuligheder hos det l2

13 offentlige. Der er unge, der i dag f6r tilkendt fortidspension, selvom de stadig er i behandling for deres sygdom. Det grelder ogsi unge, som efter behandlingen vil fa det si godt, at de kan klare en hverdag og et arbejde. Det er uanstrendigt - per automatik - at parkere et ungt menneske med social angst pi livslang fortidspension. Det er uanstrendigl at parkere en ung pige med stress pi livslangfartidspension. Det er uanstrendigt at parkere en ung mand med misbrugsproblemer pi I ivsla ng fartidspension. Kan man anstrendigvisige til en pige ph23 itr, at hun aldrig vil kunne klare sig selv i livet? Nej! Det er ikke desto mindre den besked samfundet hvert 6r giver til danskere under 40 ir. Mere end af dem pi grund af psykiske lidelser. Vi skal ikke parkere mennesker under 40 hr pilfartidspension resten af deres liv. Vi skal derimod sikre dem hjrlp og ststte til at komme videre i livet. Ingen mennesker skal opgives. Derfor vil vi ogsi se pi fleksjobordningen med friske ajne. I dag er der ressourcestrerke mennesker, der har et fleksjob. De presser ressourcesvage ud og over i passiv offentlig forsorgelse. Det er ikke rimeligi, at kassedamen, der arbejder fuld tid og tjener

14 kroner om 6ret, skal vrere med til at finansiere lsntilskud til folk i fleksjob, der arbejder halv tid og tjener kroner om iret. Det skal stoppes. Fleksjob skal milrettes mennesker, der har brug for det. Hojtlonrrede, som kan klare sig uden, skal ikke have tilskud. Derimod skal de svageste grupper have bedre muligheder. Personer, der kun kan arbejde f6 timer, skal kunne fa tilskud. Og den fleksjobber, der kan arbejde nogle flere timer skal have kontant afregning for sin ekstra indsats. Det vil regeringen indbyde til forhandlinger om i efteriret. Vores holdning er klar. De, der kan, skal tage ansvar for sig selv. Si de, der har behov, kan fi en hjrelpende hind til at komme videre i livet. *** Alle danskere skal have mulighed for at skabe sig et godt liv. At gsre bestrrebelser til virkelighed. Den chance er der stadig flere nye danskere, der griber. Andelen af irige kvinder med ikke-vestlig baggrund, der er i gang med en videregiende uddannelse, er for fsrste gang nogensinde hojere end blandt andre danske kvinder. Bag denne meget tilfredsstillende udvikling gemmer sig bide mennesker og t4

15 politik. Menneskene bag er f.eks. den dygtige journalist-studerende med rsdder i Pakistan. Den ambitisse lrege-studerende med det tyrkiske efternavn. Den kompetente sosu-elev, hvis forreldre kommer fra Sri Lanka. Til jer vil jeg sige: Vi har brug for hver og 6n afjer! Politikken bag er den faste og fair flygtninge- og udlrendingepolitik, som regeringenfsrer sammen med Dansk Folkeparti. Og som har skabt en grobund for egte integration. Vi er niet langt. Men vi vil lengere. I Danmark har vi i generationer opbygget ettrygi, rigt og frit samfund. Aget velstand og materiel fremgang har her stor betydning. Men det afgarende har vreret og er stadig vores vrerdier. Frihed til forskellighed. Ansvar for det frelles. Respekt for samfundets love. Ytringsfrihed. Lige muligheder for mrend og kvinder. En grundlreggende tillid til, at vi vil hinanden det godt. Vores rodfrestede demokrati. Det er strerke vrerdier, som vi aldrig skal give kab ph. Men der er opstiet en slags huller i danmarkskortet. Steder, hvor de danske vrerdier tydeligvis ikke lrengere er brerende. l5

16 Nir brandmrend kun kan komme ind og udfsre deres arbejde under politibeskyttelse. Nir skoler og institutioner bliver udsat for hrervrerk. Nir chikane og kriminalitet er tridt i stedet for respekt. NAr parallelle retssystemer vokser frem. Si er vrerdier som tillid, frihed og ansvar ikkeeksisterende. Det skal vi gore op med. Det skal vi aldrig acceptere. Problemerne er knyttet til srerligt belastede boligomrilder. Omrider, som vi i daglig tale kalder ghettoer. Regeringen har identificeret29 sidanne ghettoomrider med srerligt store udfordringer. Det er omrider, hvor en stor del af beboerne er uden arbejde. Hvor der bor mange kriminelle. Og hvor der bor mange danskere med indvandrebaggrund. Vi skal srette milrettet ind. Tiden er kommet til at gore op med en misforstiet tolerance over for den intolerance, der hersker i dele af ghettoerne. Lad os tale 6bent om det: I omrider, hvor danske vrerdier ikke har fuldt grundfreste, vil almindelige losninger v&re helt utilstrrekkelige. Det nytter ikke noget kun at poste flere penge i at male facader. Vi stir over for srrlige problemer, der krrever srerlige losninger. Vi vil rive murene ned. Vi vil ibne ghettoerne mod samfundet. Dajeg besogte Tistrupgird i august mined, slog det -ig, at der i et boligomride pi r6

17 stsrrelse med den by, jeg selv bor i, ikke er 6n eneste butik. I andre ghettoer er det nrrmest umuligt at gilrundt. Det er stensrkener uden forbindelseslinjer til det omgivende samfund. Det er d6 festninger, vi skal bryde igennem. Vi skal turde sige, at nogle boligblokke skal rives ned. Det vil regeringen afsette en halv milliard kroner til. Vi skal have ghettoen tilbage til samfundet. Vi skal skabe tryghed. Vi vil ikke finde os i, at ballademagere laver uro og skaber utryghed. Derfor skal politiet vrere aktivt til stede i ghettoerne. Bide i det daglige, og nir det brrender pi. Indsatsen skal bygge pi kendskab til lokalomridet og til beboerne. Politiet gir nu i gang med at udarbejde en ny, ambitios, national plan for deres indsats i ghettoomrdlderne. Planen skal sikre en milrettet, effektiv og lokal indsats. Det er sidan, man genskaber tryghed og tillid. Regeringen vil offentliggsre en samlet ghettostrategi inden efterirsferien. En strategi, hvor vi bide setter ind i forhold til murstenene og til de mennesker, der bor bag murstenene. 'f** T7

18 Ogsi pi energiomridet krrever den nye virkelighed en ny politik. I irtier har den vestlige verdens fremskridt vreret drevet af olie, gas og kul. I en ny tid skal vi ikke gamble med klodens fremtid ved at belaste klimaet med CO2 fra fossile brrndsler. I en ny tid har vi ikke rid til, at voksende oliepriser kan s16 hul i skonomien. I en ny tid skal vi ikke deponere vores sikkerhed hos ustabile regimer. Jeg vil allerede nu srette pejlemrerker for regeringens arbejde: Det er regeringens mil, at Danmark i 2050 er uafttrengigt af olie, gas og kul. Vi skal udbygge den vedvarende energi markant. Vi skal bruge mere vind, mere biomasse og flere elbiler. Vi skal blive endnu bedre til at spare pi energien. Vi havde - indtil krisen - flere irtier med ubrudt skonomisk vrekst med samme energiforbrug. De kommende irtier skal vi sikre ny vrekst med et lavere energiforbrug. Regeringen vil bruge de kommende mineder pil at konkretisere, hvordan vi nir milet. Vores tilgang vil vere prreget af et hajt ambitionsniveau, nir vi udstikker kursen, og en god portion snusfornuft, nir vi tilrettelregger indsatsen. Vi vil ikke fremlregge en plan, som ned til sidste komma fastlregger indsatsen frem til Hvem kunne i 1970 forudse, at internet og mobiltelefoner ville 18

19 revolutionere vores kommunikation? Nir vi fastlregger de kommende 6rs energipolitik, er vi nsdttil at tagehajde for, at vi ikke kender fremtidens teknologi. Vi kan ikke spi om, hvilket energisystem der prrecist ender med at blive det optimale om 40 ir. Pi transportomridet er vi afhrengige af den internationale teknologiudvikling. Og pi andre omrider kan nye teknologier vise sig at blive attraktive - f.eks. muligheden for at fierne CO2 fra kul. Derfor skal vi v&re fleksible. Vi vil forbeholde os refien til at blive klogere. Bide i forhold til valg af teknologier og i forhold til samfundsskonomien. Vi vil nu nrrlrese klimakommissionens anbefalinger og komme med vores udspil. Og jeg vil sige allerede nu: Det interessanter ikke, hvordan vi kommer af med den sidste dribe olie, den sidste bunke kul eller den sidste kubikmeter naturgas op til Det interessanter, hvordan vi i de kommende ir bliver endnu mere energieffektive. Og fir endnu mere vedvarende energi. Det er d6n udfordring, regeringen vil fokusere pi. Vi vil falge tre overordnede pejlemrerker: For det fsrste skal vi vrelge losninger, hvor vi fhr mest for pengene. For det andet mi vi ikke srette vores konkurrenceevne og beskreftigelse over styr. r9

20 For det tredje kan vi ikke udskrive en regning til nye initiativer uden at have finansiering pi plads. Kort sagt: Den nye tids princip om sunde offentlige finanser grelder ogsi pi energiomridet. Regeringen vil arbejde for, at EU pitager sig at reducere sine COzudledninger med 30 procenti2020, uanset udfaldet af de globale klimaforhandlinger. Det vil vrere et strerkt globalt signal - og det vil fremme den gronne omstilling i Europa til gavn for virksomheder og investeringer, der satser innovativt og energieffektivt. Ogsi her skal vi gare det pi en mide, som sikrer beskreftigelse, konkurrenceevne og en fair byrdefordeling for Danmark. * rl,l Det er ikke alene Danmark, der er udfordret efter den globale skonomiske krise. Det er hele Europa. Kampen om international indflydelse bliver hirdere. Det er vigtigere end nogensinde, at de europreiske lande arbejder effektivt sammen. Det grelder i den skonomiske politik. EU arbejder pi at styrke de frelles skonomiske spilleregler, si vi undgir en gentagelse af forirets greldskrise. Det grelder den frelles indsats for vrekst og beskreftigelse. Med videreudvikling af det indre marked. Med fremme af global frihandel. Med grsnvrekst. Med mere forskning. EU skal sti strerkt i den skrerpede globale 20

21 konkurrence. For uden skonomisk vekst vil vores muligheder for at fremme vores interesser og forsvare vores vardier blive svekket. Samtidig mi vi erkende, at EU endnu ikke har formiet at spille den globale rolle, som vi snsker. Der er behov for, at EU bliver en sterkere og mere relevant stemme i verden. Danmark skal spille en strerk rolle i hindteringen af EU's udfordringer. Det grelder ikke mindst, nir Danmark i fsrste halvir af 2012 har formandskabet i EU. Danmark skal vrere centralt placeret i det europreiske samarbejde. Det er fortsat regeringens klare opfattelse, at de danske undtagelser er skadelige for Danmark. Derfor skal vi af med dem. *** Frihed og velfrerd i Danmark er kun muligt, hvis vi er parate til at krempe for Danmarks sikkerhed. Det har vi giort i nresten ti ir i Afghanistan. Jeg besogte Afghanistan for lidt over en uge siden. Jeg rejste dertil strerkt prreget af, at endnu en dansk soldat havde mistet livet fi dage fsr. Som altid bersrer det mig dybt. Detbersrer os alle sammen dybt. Og det er en anledning til igen at overveje, hvorfor vi sender danske mrend og kvinder i kamp flere tusinde kilometer hjemmefra. 2l

22 Det gar vi helt grundlreggende for at modvirke, at Afghanistan igen bliver fristed for terrorister. Det gar vi ogsi for at give den enkelte afghaner muligheden for et bedre liv. Det er en stor oplevelse at tale med afghanske skolebsrn og skolelrerere. De udtrykker en glrede og entusiasme, der smitter. Syv millioner bsrn gir nu i skole i Afghanistan. Det er ti gange si mange som under Taleban-regimet. To en halv million piger gir nu i skole. Under Taleban gik ingen piger i skole. Oploftende, ja. Men der er stadig udfordringer og ind imellem tilbageskridt. Det mi dog aldrig fh os til at give op. Vores mission i Afghanistan er ikke frerdig. Men vi er pi vej ind i en ny fase. Det er mit snske, at vi ikke har danske kamptropper i Afghanistan efter Og i tiden frem til2014 skal der ske et gradvist skifte i den danske indsats fra kamp til trrening og ststte. Danske soldater er giet forrest i kampene mod Taleban. Og situationen i dele af Helmand er stadig si ustabil, at vi ogsi fremover vil se danske soldater i kampopgaver med de risici, det indeb&rer. Men vi er allerede i gang med at dreje indsatsen. Hvor vi fsr gik foran, skal vi nu gi ved siden af og uddanne de afghanske soldater til selv at gi foran. Ligesom vi ststter uddannelsen af afghansk politi. 22

23 Sammen med vores allierede skal vi forberede os pa at overdrage ansvaret for sikkerhed til afghanerne. Jeg forventer, at NATO-topmodet i november vil fastlregge nogle vigtige pejlemerker for den proces. Efter topmodet vil regeringen sammen med partierne bag vores Afghanistanindsats fastlregge det danske engagement i Helmandi20Il. Jeg hgger stor vegt pi den brede politiske enighed om vores Afghanistanindsats. Det fortjener vores soldater. Til de udsendte vil jeg sige: I har truffet det modigste valg af alle. I har valgt hjemmets tryghed fra for at krempe for Danmarks sikkerhed og for frihed i verden. Vi skylder jer stor tak. Og vi skylder jer den brede politiske opbakning til Danmarks engagement. Danmark har et af verdens bedste velfrrdssamfund, men vi er stadig kun ved atlnre, hvad det vil sige at v&re veteran efter udsendelse i international tjeneste. Mange udsendte vender berigede hjem fra internationale operationer. Andre vender hjem med ar pi sjrel og krop. Dem skal vi give den stotte, de har brug for. Det skal vi blive bedre til. Vi skal anerkende veteranernes indsats. 23

24 Vi vil sikre, at de soldater, der fir varige m6n - frsiske eller psykiske - fir den bedste hjrlp. Hvis en rask ograrigung mand har mistet et ben, skal vi gffe vores yderste for, at han f[,r muligheden for et aktivt liv tilbage. Og vores tilbud skal have rsdder i en dybere forstielse af de traumer og ffsiske skader, som voldsomme hrendelser under international udsendelse kan give. Det vil indgi i den veteranpolitik, som regeringen vil fremlegge i nreste uge. Vores veteraner skal have den nsdvendige ststte og behandling. il** Ogsi i forholdet til rigsfrellesskabet grelder en ny politik i en ny tid. Pi en rekke omrider har Grsnland og Frerserne pitaget sig ansvaret for egne beslutninger og prioriteringer. Under mit bessg pi Ferserne i august blev der rejst sporgsmil om Frersernes deltagelse i rigsfrellesskabet pi det nuv&rende grundlag. Regeringen snsker at bevare et moderne rigsfellesskab. Men vi afuenter, at man pi Freroerne tager stilling til det forfatningsforslag, der nu ligger pi Lagtingets bord. Uanset hvilken ny ordning, man fra fnrssk side snsker i forhold til Danmark, si mi det freroske folk trreffe valget pi baggrund af stsrst mulig klarhed over konsekvenserne, ligesom processen mod en nyordning mi respektere vores frelles spilleregler. 24

25 Den ene af de to store banker pilfnroenne, Eik Bank, stir i en meget alvorlig situation. Men med bankpakken fra 2008 har vi kunnet sikre, at kunderne fortsat kan udfsre deres almindelige bankforretninger. Og samtidig er indskydernes penge sikret. Det bidrager til den skonomiske stabilitet pi Frergerne. trk t< t( Nye tider. Nye veje. Nye mil. I en ny tid mi vi se pi vores politik med nye ajne. Regeringen har ingen hellige paragraffer. Kun sund fornuft. Derfor foretrekker vi genopretning frem for greldssretning. Undervisning frem for cafepenge. Mere SU til hurtige studerende og mindre til langsomme. Nye muligheder frem for langvarig parkering for unge psykisk syge. Bedre krreftbehandline. For det skal vi have rid til. Vi vil tage konkret fat p6 ghetto-problemerne i Danmark. Det er ikke nok at male facaden - vi skal bryde ghettoens mure ned. 25

26 Vi skal og vil gffe det, der er nsdvendigt, uanset om det er populrert eller ej. Jeg vil indbyde alle Folketingets partier til et bredt samarbejde om den nsdvendige politik. Jeg hiber pil, at alle vil udvise den nsdvendige ansvarlighed. Lad os indlede det nye folketingsir med at udbringe et leve for Danmark. DANMARK LEVE. Hurra! Hurra! Hurra! 26

1. møde Tirsdag den 5. oktober 2010 kl. 12.00

1. møde Tirsdag den 5. oktober 2010 kl. 12.00 Tirsdag den 5. oktober 2010 (D) 1 Kl. 12:02 1. møde Tirsdag den 5. oktober 2010 kl. 12.00 1. møde Tirsdag den 5. oktober 2010 kl. 12.00 1) Valg af formand, 4 næstformænd og 4 tingsekretærer. 2) Redegørelse

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Vi vil igen placere Danmark d6r, hvor vi hsrer hjemme: Pi forstepladsen. Vi vil tage ansvar i Europa. For vrkst og for en strerk europrisk stemme i

Vi vil igen placere Danmark d6r, hvor vi hsrer hjemme: Pi forstepladsen. Vi vil tage ansvar i Europa. For vrkst og for en strerk europrisk stemme i Statsminister Helle Thorning-schmidts tale ved Folketingets flbning tirsdag den 4. oktober 20ll Det talte ord grelder Danmark har fiet en ny regering. En regering, der vil bruge det enestflende ved Danmark

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (5/10 2010) Folketinget 2010-11 (Uddrag af Folketingstidende 2010-11)

Redegørelse nr. R 1 (5/10 2010) Folketinget 2010-11 (Uddrag af Folketingstidende 2010-11) Redegørelse nr. R 1 (5/10 2010) Folketinget 2010-11 (Uddrag af Folketingstidende 2010-11) Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Statsministeren

Læs mere

Landsmøde 2009. Den danske drøm og 10 konkrete mål

Landsmøde 2009. Den danske drøm og 10 konkrete mål Landsmøde 2009 Den danske drøm og 10 konkrete mål 2 Den danske drøm og 10 konkrete mål På Venstres Landsmøde i november 2009 talte Venstres formand, statsminister Lars Løkke Rasmussen, om den danske drøm

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen.

Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen. 1 Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen. Det er i dag 162 år siden at Frederik den syvende underskrev Danmarks riges grundlov og lagde grundstenen til det samfund vi

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19. Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.30 Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Mennesker først Respekten for det enkelte menneske og den personlige frihed er en konservativ grundholdning. Det samme er respekten for de værdier og fællesskaber,

Læs mere

En mand et parti og hans annoncer

En mand et parti og hans annoncer En mand et parti og hans annoncer Anders Samuelsen formand for Liberal Alliance Når en dansk politiker annoncerer for et tocifret millionbeløb, så bliver det bemærket! Når en politiker kritiserer de andre

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Forbundsformand Thorkild E. Jensens. oplæg ved CO-industris og Dansk Industris. Integrationskonference. 13. marts 2006. [dias 1]

Forbundsformand Thorkild E. Jensens. oplæg ved CO-industris og Dansk Industris. Integrationskonference. 13. marts 2006. [dias 1] 1 Forbundsformand Thorkild E. Jensens oplæg ved CO-industris og Dansk Industris Integrationskonference 13. marts 2006 [dias 1] Indledning [Dias 2 Rupan] Integration og beskæftigelse handler om mennesker

Læs mere

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 ----------------------- DET TALTE ORD GÆLDER -------------------------- Socialdemokraternes og SFs topfolk siger,

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Beretning 2014. Produktion

Beretning 2014. Produktion Beretning 2014 Driften af vores vindmølle er stabil og tilfredsstillende. Den kører heldigvis uden de store problemer. Møllen får sin faste service 2 gange om året, et stort og et lille eftersyn, og får

Læs mere

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Fremtidens folkeskole Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Skal Danmark opretholde velfærden i fremtiden, så skal

Læs mere

Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013

Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 1 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre ved en fælles indsats. Vi

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

c) Finn Eriksen, som blev valgt for 2 ttr i2012, har meddelt, at han onsker at stoppe som bestyrelsesmedlem.

c) Finn Eriksen, som blev valgt for 2 ttr i2012, har meddelt, at han onsker at stoppe som bestyrelsesmedlem. .'l.ii-'-111, I I ifl 1'jj'1 11,i1 i rjrl ii,!, Referat af generalforsamli ng 25. Novem be r 2013 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlsbne ir 3) Fremleggelse

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Unge en årgang der aldrig går af mode

Unge en årgang der aldrig går af mode Unge en årgang der aldrig går af mode Ledighedstal fra august 2012 i Syddanmark Fordelt på alder Fuldtidsledige Ændring i forhold Ændring i forhold Ledighedsprocent ledige til samme måned i 2011 til samme

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kom op på 12 sider trænings -hesten igen Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få motivationen tilbage INDHOLD: Derfor er det

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 Det talte ord gælder Vi er samlet i dag for at fejre vores grundlov. Grundloven er rammen for den måde, vi i Danmark træffer beslutninger

Læs mere

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Omstillingen til vedvarende energi er vor generations største, kollektive, globale udfordring. Og der er ingen

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015.

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. Erhvervsområdet har de seneste år været vant til at se

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2014

Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2014 Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2014 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. For nogle uger siden deltog jeg i mindehøjtideligheden for Nelson Mandela i Sydafrika. Det var bevægende

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere

Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere Aarhus er grundlæggende en tryg by at bo og færdes i, fordi vi har tillid til hinanden og passer

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs En artikel fra KRITISK DEBAT Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 15. februar 2013 Konkurrenceevnepakkerne er den

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

SELVEVALUERING 2014. Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag.

SELVEVALUERING 2014. Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag. SELVEVALUERING 2014 Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag. Vi har i 2014 valgt at beskæftige os med emnet INKLUSION, idet der fra

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed.

Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed. Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed. Ligger den mellem Sofienlundskolen og Jacksons Five, som de skildrede i årets musical

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

De bedste dage i mit liv var da mine to

De bedste dage i mit liv var da mine to De bedste dage i mit liv var da mine to sønner blev født. Sådan tror jeg også, at mange andre forældre har haft det. Man står ved begyndelsen af noget nyt og ufattelig spændende. Intet er givet. Alt er

Læs mere

*** Vores fællesskab ***

*** Vores fællesskab *** Margrethe Vestagers tale til Folkemødet 2014. Klausuleret til torsdag 12.6 kl. 17.10. Det talte ord gælder. Vores fællesskab Det er dejligt at være på Bornholm igen. Og det er skønt at få mulighed for

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 2/16/2016 3:08:56 PM INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder Debra åbner sig mod den grønne omstilling uden at glemme vores fossile rødder Den grønne omstilling er kommet for at blive Jeg har i ca. to år stået i spidsen for Debra, hvilket har været en interessant

Læs mere