Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen"

Transkript

1 Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1

2 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under Tåstrup Retskreds. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende fælles ejendomme. Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmer skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant. De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på eventuelle fællesarealer m. v. med derpå værende anlæg. Grundejerforeningens forpligtelser og rettigheder i øvrigt er bestemt ved en den 11. December 1971 tinglyst og af Høje Tåstrup kommunalbestyrelse tiltrådt deklaration omfattende matrikelnumrene 6 a, 6 kd, 6 ke, 6 kf, 6 kg, 6 kh, 6 ki, 6 kk, 6 kl, 6 km, 6 kn, 6 ko, 6 kp, 6 kq, 6 kr, 6 ks, 6 kt, 6 ku, 6 kv, 6 kx, 6 ky, 6 kz, 6 kæ, 6 kø, 6 la, 6 lb, 6 le, 6 ld, 6 le, 6 lf, 6 lg, 6 lh, samt ved en den 29. april 1977 tinglyst og af Høje Tåstrup kommunalbestyrelse tiltrådt deklaration omfattende matrikelnumrene 6 ln, 6 lm, 6 ll, 6 lk, 6 li, 6 ls, 6 lr, 6 lq, 6 lp, 6 lo, 6 lx, 6 lv, 6 lu, 6 lt, 6 kb, 5 bd, 6 læ, 6 lz, 6 ly, 5 de, 5 dd, 5 dc, 6 lø, 6 kz, 5 di, 5 dh, 5 dg og 5 df Fløng by og sogn. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. 4. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af matrikelnumrene som nævnt i 3, stk. 4. Grundejerforeningen skal være berettiget til med den i 11 foreskrevne majoritet at træffe bestemmelse om, at også ejere af parceller udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening. 5. Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra afståelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen. Den tidligere ejer vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne. Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskifte til bestyrelsen og i forbindelse hermed oplyse om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcel-nummer og matrikel-nummer. Den tidligere ejer skal samtidig give oplysning om sin fremtidige adresse. 2

3 6. Foreningens medlemmer hæfter i forhold til trediemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på de enkelte medlemmer. Hvert medlem betaler for hver bebyggede parcel, han ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, at erlægge efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling. Indbetaling af kontingent skal ske til foreningens girokonto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted. Ved betaling af kontingent efter sidste indbetalingsdag pålignes et af generalforsamlingen fastsat gebyr pr. måned. Er et medlem mere end èn måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden otte dage at berigtige restancen. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant. Er restancen ikke betalt senest otte dage før en generalforsamling, fortabes retten til at stemme ved denne generalforsamling samt valgbarhed. 6 A. Bestemmelserne i denne paragraf samt i 8, stk. 5, pkt. 4 og 11 om medlemmernes rettigheder og forpligtelser vedrørende varmecentralen er kun gældende for brugerne (Fløngvænget-parcelejerne). Den af byrådet krævede vandmåler til registrering af vandforbrug, der skal pålignes renseafgift, er opsat i varmecentralen. Renseafgiften afregnes kollektivt efter det registrerede forbrug og fordeles herefter ligeligt imellem brugerne. Opkrævningen foregår over varmeregnskabet. Medlemmerne betaler et månedligt à conto varmebidrag til dækning af de med centralvarmeanlægget forbundne omkostninger som f. eks. olie, service, reparationer, renseafgift, henlæggelser m. v. Ved ejerskifte betragtes de af den tidligere ejer indbetalte à conto-beløb som indbetalt af den nye ejer. Ønsker de to parter en aflæsning af målere på skæringsdagen, kan det ske ved henvendelse til firma Odin Clorius, men er i øvrigt grundejerforeningen uvedkommende. Ved for sen indbetaling af varmebidrag opkræves et af generalforsamlingen fastsat gebyr pr. måned. Såfremt indbetaling udebliver i tre på hinanden følgende måneder vil beløbet blive sendt til inkasso. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen af fordringen betales af vedkommende restant. 3

4 Er restancen ikke indbetalt senest otte dage før en generalforsamling, fortabes retten til at stemme på denne generalforsamling samt valgbarhed. Varmeregnskabet vedtages på generalforsamlingen med simpelt flertal. I øvrigt henvises til bestemmelserne i den tinglyste deklaration, ( jfr. 3, stk. 4 ) afsnit V, Fællesvarmeanlæg. 6 B. Manglende betaling af vandafgift, som Fløng Vandværk i henhold til deklarationerne kan opkræve hos grundejerforeningen, vil have samme konsekvenser som manglende betaling af varmebidrag, jfr. 6 A. 6 C. Udgifter i forbindelse med vedligeholdelse, rensning og reparation af kloakken i Bavneåsens deklarationsområde er Fløngvængets beboere uvedkommende, jfr. 22. Generalforsamlingen. 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 8. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Høje Tåstrup kommune snarest muligt efter regnskabsårets udløb og inden udgangen af september måned. Den indkaldes af bestyrelsen med en måneds varsel ved skriftlig / meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse / adresse. Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. a. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer. b. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent samt gebyr. 4. Aflæggelse af varmeregnskab samt fremlæggelse af budget og fastsættelse af varmebidrag samt gebyr. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af to revisorer. 4

5 7. Valg af én revisorsuppleant. 8. Rettidigt indkomne forslag. 9. Eventuelt. Under dette punkt på dagsordenen kan der ikke sættes forslag under afstemning. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når ¼ af de stemmeberettigede medlemmer indsender begæring herom med motivering af den eller de sager, der ønskes behandlet. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden seks uger efter dennes modtagelse. Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet. En ekstraordinær generalforsamling kan om fornødent indkaldes med 14 dages varsel. 10. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Hvert medlem har én stemme for hver bebygget parcel, medlemmet ejer. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end én fuldmagt. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel majoritet, jfr. dog 4 og 11. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende. Protokollen optrykkes og omdeles eller sendes via til grundejerforeningens medlemmer senest to måneder efter generalforsamlingens afholdelse. 11. Til vedtagelse på generalforsamlingen af beslutninger, der går ud på anvendelse af fælles varmecentral, fælles fjernsynsantenneanlæg, fællesarealer, forandring af foreningens vedtægter, jfr. 21, bevilling af midler ud over det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån samt omlægning af kloak i Bavneåsens deklarationsområde kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, eller at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to efter hinanden følgende inden for 30 dage afholdte generalforsamlinger med minimum 8 dages mellemrum, stemmer herfor. Det bemærkes, at kun Fløngvængets beboere er stemmeberettigede i sager vedrørende varmecentralen, og kun Bavneåsens beboere er stemmeberettigede i sager vedrørende omlægning af kloak i Bavneåsens deklarationsområde. 5

6 Bestemmelsen om, at medlemmer ikke hæfter solidarisk overfor trediemand kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer. Når der på en generalforsamling er truffet en gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning. Bestyrelsen. 12. Til bestyrelsen vælges mindst 6 og maksimalt 8 medlemmer, hvoraf mindst to er bosiddende i Fløngvænget og mindst to er bosiddende i Bavneåsen. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. Den valgte bestyrelse konstituerer sig med næstformand, én eller to kassererer, sekretær og en ansvarlig for varmecentralen i Fløngvænget. Den ansvarlige for varmecentralen skal udpeges blandt bestyrelsens medlemmer fra Fløngvænget. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling. Alle valg gælder for to år ad gangen. På lige år vælges formand og tre bestyrelsesmedlemmer. På ulige år vælges fire bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb bliver mindre end fire, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. 13. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed herunder drift og vedligeholdelse af fællesareal, fælles varmecentral og fælles fjernsynsantenneanlæg og varetager dens formål og interesser. Der afholdes møde hvert kvartal eller så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Indkaldelsen skal være skriftlig og med mindst én dags varsel. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal godkendes af bestyrelsen senest ved næste møde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer giver møde. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 14. Foreningen tegnes overfor trediemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand eller kasserer i forening. 6

7 Regnskab og revision. 15. Generalforsamlingen vælger to revisorer og én revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Foreningens regnskab føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. 16. Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, der indsætter foreningens midler i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn. På kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindelse med enten formanden eller næstformanden. Kassereren kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger. Den kontante beholdning må ikke overstige kr ,-. Kasserapport med tilhørende bilag skal sammen med en fortegnelse over medlemmer i restance forevises og påtegnes af bestyrelsesformanden inden den 15. i den efterfølgende måned. Restancerne skal opgøres pr. den dato, som bestyrelsen har fastsat som seneste betalingsfrist. Bestyrelsen er forpligtet til at forsikre foreningens aktiver. Udgifterne hertil afholdes af foreningen. Foreningens regnskabsår er 1. juni 31. maj. 17. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden tre uger før generalforsamlingen og skal af disse være revideret så betids, at et regnskab med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne senest én uge før generalforsamlingen. 18. Revisionen skal omfatte en kontrol af at : 1. Regnskabet er opstillet på grundlag af bogføringen. 2. Regnskabet er udarbejdet under omhyggeligt hensyn til bestående værdier (herunder tilstedeværelsen af beholdninger) og forpligtelser. 3. Samtlige vedtægtsbestemte indtægter og á conto varmebidrag fra medlemmerne er indgået. 4. Samtlige udbetalinger er godkendt af bestyrelsesformanden, jfr. 16. Opløsning. 19. Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller ½ delen af foreningens medlemmer, og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændringer gældende regler. Forslaget skal 7

8 indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra Høje Tåstrup kommune i henhold til deklaration lyst den 11. december Særlige bestemmelser. 20. Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 21. Ingen vedtægtsbestemmelser må være i strid med tinglyste deklaration eller nogen kommunal vedtægt, ligesom alle vedtægtsændringer skal godkendes af Høje-Tåstrup kommune. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de redaktionelle ændringer af vedtægterne, som måtte kræves for at opnå Høje-Tåstrup kommunes godkendelse. Sammenslutning med Bavneåsen. 22. Fløngvængets og Bavneåsens deklarationsområders byggemodningsudgifter er hinanden uvedkommende. Godkendelse m.v. 23. Ovenstående vedtægter er vedtaget den 30. oktober 1972 ved den stiftende generalforsamling og ændret den , , , , , , samt den Seneste ændringer er godkendt af generalforsamlingen den 14. oktober

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60 J. nr. 66-12132-0-BR Tinglysningsafgift kr. 8.100,00 Ejerlav: Anmelder: Kirke Værløse by, Værløse Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 15by, 15lo, 15lp, 15lq, 15lr, 15ls, 15lt, 15lu

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere