Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest"

Transkript

1 Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse. Plitikkerne på mrådet bygger på dels: Gældende lvgivning g de plitiske målsætninger på VEU-mrådet Sklens visin, missin g strategier fr, hvrdan EUC Nrdvest gennem uddannelse g kmpetenceudvikling kan bidrage mest muligt til livskvalitet fr det enkelte menneske g værdiskabelse i virksmheder g samfundet. De lkale uddannelsesudvalgs rådgivning af sklen sm bindeled mellem institutin g det lkale arbejdsmarked Sklens psøgende arbejde i frhld til virksmheder, jbcentre g faglige rganisatiner EUC Nrdvests gdkendelser g udlagt undervisning: Sklens udbud af vksen- g efteruddannelse defineres med udgangspunkt i de behv, EUC Nrdvest plever på det mgivne arbejdsmarked. Sklens gennemførsel af uddannelsesaktiviteter inden fr AMU-mrådet sker på baggrund af dels de fælles kmpetencebeskrivelser EUC Nrdvest er gdkendt til g dels fælles kmpetencebeskrivelser udlagt af andre uddannelsesinstitutiner. Samarbejdet m udlæggelse af mål inden fr fælles kmpetencebeskrivelser fregår primært indenfr VEU-center Nrd, hvr der er et nært samarbejde mellem aktørerne m en krdineret indsats på VEU-mrådet, sm mdsvarer arbejdsmarkedets behv. Sklen samarbejder i øvrigt hvedsageligt med uddannelsesinstitutiner indenfr VEU-center Ålbrg-Himmerland mkring udlagte uddannelser. EUC Nrdvest er på AMU-mrådet gdkendt til at udbyde følgende fælles kmpetencebeskrivelser i Regin Nrd: Svejsning g termisk skæring i metal Grundkmpetence chauffør gds Vejgdstransprt Grundkmpetence lager g terminal Persnbefrdring med bybus g rutebil Ledelse Arbejdets rganisering ved prduktin i industrien Individuel Kmpetencevurdering i AMU Desuden er sklen gdkendt til at udbyde følgende fælles kmpetencebeskrivelse i hele landet: Erhvervsfiskere

2 EUC Nrdvest planlægger i 2012 derudver at gennemføre efteruddannelse med udgangspunkt i udlagt undervisning indenfr følgende fælles kmpetencebeskrivelser: Handel g lgistik Administratin Viden- g frretningsservice Bygge- g anlægspgaver i lettere materialer Bygge- g anlægspgaver i tungere materialer IKT-administratin g vedligehldelse Tele- g datateknik Prduktin af trykt g digital kmmunikatin Mad til grupper med varierede behv fr ernæring Køretøjsmrådet Etablering g pleje af grønne mråder g anlæg Anlægsarbejder Maskiner g teknik i landbruget Madfremstilling restaurant, kantine g catering Rengøringsservice Detailhandel Lager g lgistik Autmatik- g prcesteknisk mråde Persnbefrdring med taxi Transprt af levende dyr Lastbilkran Maskin- g værktøjsmrådet Smedeteknisk mråde Opstår der andre behv vil EUC Nrdvest på lignende vis søge samarbejde med andre uddannelsesinstitutiner m udlagt undervisning. Udver AMU-mrådet samarbejder EUC Nrdvest med Thy-Mrs VUC g HF gennem en driftsverenskmst m gennemførsel af FVU undervisning dansk g matematik. På Akademiuddannelserne samarbejdes med Act2Learn m udbud af akademiuddannelser i EUC Nrdvests gegrafiske mråde. Afdækning af arbejdsmarkedets behv baggrund fr udbudplitikken: Det er EUC Nrdvests visin at være et prgressivt g betydende kraftcenter, der yder et afgørende bidrag til viden, vækst g udvikling i sklens gegrafiske mråde. EUC Nrdvest definerer sit primære gegrafiske pland sm den sydvestlige del af Regin Nrd, brtset fra Fiskerisklen, sm dækker hele landet med sit udbud på Erhvervsfiskere. Overrdnet set servicerer EUC Nrdvest sm erhvervsskle alle brancher g tilgdeser uddannelsesbehv fr alle medarbejdergrupper i de lkale virksmheder. Det gælder både i frhld til kmpetencer, sm virksmheder efterspørger i nuet, sm kmpetencer hvr efterspørgslen rækker længere ud i fremtiden. På den måde søger EUC Nrdvest at bidrage til at sikre at de rette kmpetencer er tilstede gså på fremtidens arbejdsmarked.

3 Behvsafdækning metder: Et eksempel på hvrdan sklen arbejder med venstående er det rbt- g teknlgicenter, sm EUC Nrdvest pfører i fråret Behvsafdækningen g fremtidssikringen af udbuddet i Rbt- g teknlgicentret sker i et tæt samspil med en ekspertgruppe med repræsentanter fra leverandører af rbtteknlgi, lkale industrivirksmheder samt ledelse g medarbejdere på EUC Nrdvest. EUC Nrdvest afdækker desuden behvet på det lkale arbejdsmarked via sklens knsulentkrps på hhv. det merkantile g tekniske mråde. Knsulenternes pgave er at skabe en tæt dialg m behvet fr erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse med ffentlige g private virksmheder. Den tætte dialg sikres gennem systematiske besøgsrunder g ad hc møder med virksmheder m deres behv fr efteruddannelse. Gennem mere end 10 år har EUC Nrdvest arbejdet med Kernekundeknceptet. Kernekundeknceptet er et frmaliseret samarbejde med knap 200 virksmheder i lkalmrådet, der har status af Kernekunder. Institutinen er løbende i tæt dialg med kernekunderne via besøg, fyraftensmøder fr ledere g medarbejdere g netværksgrupper inden fr eksempelvis: Strategisk ledelse (ffentlig g privat), HR, salg g markedsføring, prduktinsledelse, energirigtigt byggeri mv. Omdrejningspunktet i netværksgrupperne er relevante faglige g rganisatriske emner inden fr EUC Nrdvests naturlige fagmråder. Kernekundeknceptet sikrer den nære dialg g bidrager særligt til kendskab til de frskellige brancher, rganisatrisk g teknlgisk udvikling, knjunkturer i brancherne mv. EUC Nrdvest pnår ligeledes gennem løbende dialg med arbejdsmarkedets parter rådgivning g viden m behvene indenfr efteruddannelsesmrådet. Denne dialg fregår i særdeleshed gennem de lkale uddannelsesudvalgs aktive arbejde, ligesm EUC Nrdvest gså samarbejder med arbejdsmarkedets parter mkring knkrete uddannelses-prjekter inden fr de frskellige brancher. A-kasserne er ligesm Jbcentrene, lkale g reginale beskæftigelsesråd g andre aktører gså EUC Nrdvests nære samarbejdspartnere. Gennem dialgen med dem sikres gensidig frmidling af viden m muligheder g behv fr efteruddannelse gså fr gruppen af ledige. Der afhldes løbende dialgmøder med Jbcentrene. Slutteligt skal det nævnes, at EUC Nrdvest løbende er i dialg med de lkale erhvervsråd, handelsstandsfreninger, branchefreninger mv. m behvet fr erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse. VEU Center Nrd er mdrejningspunktet fr en krdineret reginal indsat både i frhld til psøgende virksmhed g et slidt udbud af erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse med udgangspunkt i arbejdsmarkedets behv. Derudver samarbejdes der efter behv med andre reginale g landsdækkende udbydere af efteruddannelse.

4 Plitik fr udbud af erhvervsrettet vksen- g efteruddannelser: På baggrund af EUC Nrdvests behvsafdækning g krdinering med øvrige udbydere af erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse udbydes en lang række af uddannelsesaktiviteter. Aktiviteternes indhld g frekvens er løbende genstand fr pmærksmhed, så sklens udbud løbende målrettes mverdenens behv. I denne frbindelse er der naturligvis gså pmærksmheden på, hvrdan aktivitetsniveauet mdsvarer sklens EVE-ramme, sm er udmeldt af Ministeriet fr Børn g Undervisning. Lkalmrådet er præget af en række virksmheder indenfr metalindustri, fødevareindustri g træindustri. Disse brancher plever i stigende grad knsekvenserne af glbaliseringen g øget knkurrence. Ratinaliseringer, autmatisering af arbejdsprcesser g utsurcing er blevet en del af hverdagen i disse brancher g en frudsætning fr, at virksmhederne kan bevare knkurrenceevnen. Frudsætningen fr at skabe nye jbmråder g dermed jbs er derfr en kntinuerlig kmpetenceudvikling af medarbejderstaben til varetagelse af nye jbmråder, teknlgi g rganiseringsfrmer. Derfr pririteres disse pgaver højt af EUC Nrdvest gennem dialg med virksmhederne, psøgende vejledning af virksmheder g afskedigede medarbejdere ved lkale fyringsrunder g samarbejde med aktører på arbejdsmarkedet generelt sm beskrevet andetsteds. Brancher sm den finansielle, iværksættermrådet, grøn byggeri, turistbranchen ffentlige virksmheder g fremstillingsbranchen pririteres gså højt. Den lkale erhvervsudvikling peger gså på et frtsat behv fr at være med til at sikre et øget kmpetenceniveau i mrådet. I frvejen er EUC Nrdvests naturlige dækningsmråde kendetegnet ved et uddannelsesniveau, der er lavere end landsgennemsnittet. Se eksempelvis nedenstående statistik vedr. højeste gennemførte uddannelse i arbejdsstyrken i Thy g på Mrs: 2010 Hele landet % Thy/Mrs % Højeste uddannelse: Grundskle Almengymnasiale + erhvervsgym. uddannelser 9 4 Erhvervsfaglige praktik- g hvedfrløb Krte videregående uddannelser 5 4 Mellemlange videregående uddannelser Bachelr 2 0,5 Lange videregående uddannelser 7 2 Uddannelse uplyst Kilde: Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), Danmarks statistik Anm.: Kun persner i alderen år indgår i målingen.

5 Derfr er det centralt at fasthlde blikket på udviklingen af de mange ufaglærte g faglærtes behv fr kmpetenceudvikling. Udfrdringen er at sikre dels, at de har muligheden fr at fasthlde g udvikle sig i de jbs, de har, g dels at EUC Nrdvest kan bidrage til kmpetenceudviklingen af afskedigede medarbejdere på vej til nye jbs med nye krav til både faglige, persnlige g almene kmpetencer. Erhvervsstrukturen i EUC Nrdvests mråde er kendetegnet ved mange små g mellemstre virksmheder. Her kan være særlige udfrdringer i tilrettelæggelse g afhldelse af efteruddannelse. Udfrdringerne kan eksempelvis være, at det kan være vanskeligt at undvære medarbejdere i en peride med uddannelse. En anden udfrdring er at danne hld i de små virksmheder. Derfr er en særlig krdinerende indsats nødvendig i frhld til den type virksmheder. Dette sker ved at priritere disse virksmheder i den psøgende indsats samt ved at etablere ad hc klynger mellem virksmhederne mkring uddannelser. Frmålet med klyngerne er dels at mtivere g fasthlde virksmheder g medarbejdere i planlægningen af uddannelse samt at give bedre praktiske muligheder i gennemførelsen af uddannelsesfrløb. Fr at kvalitetssikre EUC Nrdvests udbud er der løbende fkus på at styrke kernekmpetencerne blandt sklens medarbejdere. Vi samarbejder med andre uddannelsesinstitutiner, lkale uddannelses udvalg g faglige udvalg mkring kvalificering af materialer g kmpetencer. Alle kurser på EUC Nrdvest evalueres løbende. I det følgende er kernekmpetencerne inden fr det merkantile g tekniske mråde beskrevet. Det merkantile mråde: På det merkantile mråde har EUC Nrdvest ver en lang årrække haft en vedvarende efterspørgsel efter kurser inden fr ledelse, lean, kmmunikatin g sprg. Dg har de seneste par år fulgt den generelle tendens fr kurserne med en faldende efterspørgsel. EUC Nrdvest har gennemført en lang række uddannelsesprjekter fr medarbejdere på enkeltvirksmheder samt frløb på tværs af virksmheder inden fr lean, mstillingsparathed, helhedsfrståelse, kmmunikatin g samarbejde. Derfr er der naturligt pbygget særlige kernekmpetencer inden fr netp dette mråde. På helt specifikke dele af især Lean har der været indgået samarbejde med private udbydere fr at sikre spidskmpetencen i udbuddet. EUC Nrdvest har plevet en stigende fkus på ledelse g betydningen af gd ledelse blandt vres kunder. Dette fkus har afspejlet sig i efterspørgslen på udvikling af lederkmpetencer g afhldelsen af en lang række uddannelser inden fr mrådet Ledelse, hvrfr der gså på dette mråde er stærke kmpetencer. På IT-feltet arbejdes primært efter studiecenter-princippet, hvr der tilbydes g tilrettelægges fleksibel g individuel undervisning. På den måde varetages et bredt spektrum af uddannelsesfrløb i samme undervisningsrum. Dermed er der i gruppen str erfaring g kmpetence på dette mråde. Det tekniske mråde: EUC Nrdvest udbyder uddannelse inden fr svejsning i et åbent værksted. Det åbne værksted bevirker, at sklen løbende kan tilbyde en række AMU-kurser g dermed prethlde et højt

6 kmpetenceniveau. Mange virksmheder i mrådet er beskæftiget inden fr metalmrådet, hvrfr der er en kntinuerlig efterspørgsel. På det tekniske mråde udgør landtransprt gså et kernekmpetence mråde. Der har gennem en årrække været et højt aktivitetsniveau på landtransprt. Aktivitetsniveauet fr 2012 vil dg afhænge meget af finanslvens udmøntning mkring bl.a. prislftet fr uddannelse af ledige. Fiskerisklen er Danmarks eneste udbyder af vksenuddannelse til fiskerierhvervet. Derfr betragtes det sm et natinalt kmpetencecenter fr erhvervet. Der er løbende krav til kmpetenceudvikling af EUC Nrdvests undervisere, både i kraft at de udfrdringer g krav sklen løbende stilles verfr fra det mgivne samfund, g i særdeleshed gså i kraft at den kmpetenceudvikling, sm sklen iværksætter fr undervisere g andre persnalegrupper. Der gennemføres årlige kmpetenceudviklingssamtaler med underviserne g iværksættes uddannelsesplaner fr efteruddannelse i henhld til de identificerede behv. Markedsføring Et vigtigt element i markedsføringen af sklens uddannelsesudbud er knsulenternes løbende vejledning af virksmheder g enkeltpersner m målrettet vksen- g efteruddannelse. Dertil kmmer, at der halvårligt udarbejdes katalger med EUC Nrdvests VEU-udbud samt løbende annncering g rientering via direct mails g hjemmeside. Frmålet med markedsføringen er at sikre enkeltpersners g virksmhedernes kendskab til det lkale udbud af erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse, g muligheden fr vejledning hen imd det rette uddannelsestilbud, samt et kendskab til EUC Nrdvest sm et lkalt kraftcenter inden fr kmpetenceudvikling. Udliciteringsplitik EUC Nrdvest vil udlicitere pgaver, der kræver ekspertise, sm sklens undervisergruppe ikke er i besiddelse af. Det kan gså gøre sig gældende fr pgaver, hvr det skønnes, at virksmheden af andre årsager får en højere kvalitet, hvis pgaven udliciteres til en ekstern underviser. Der kan ligeledes blive tale m udlicitering, hvis det vurderes, at en ekstern leverandør kan løse pgaven lige så gdt, men billigere end EUC Nrdvest. Endvidere kan der blive tale m udlicitering, hvis EUC Nrdvest har knappe ressurcer på et mråde (eksempelvis på underviser- eller materielsiden). Fr EUC Nrdvest er kvaliteten af uddannelsesaktiviteten, herunder den pædaggiske kvalitet, helt afgørende, når der tages stilling til, m en pgave skal udliciteres. Derfr vil udliciteringen primært ske i frhld til private udbydere, sm sklen allerede har et samarbejde med g dermed kender til kvaliteten af leverandørens ydelser. Udlicitering vil i øvrigt ske efter ministeriets retningslinjer fr udlicitering.

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014 Plitisk g administrativ rganisering 11.08.2014 2 1. Indledning... 4 Missin... 4 Visin... 4 2. Den plitiske rganisatin... 5 2.1 Øknmiudvalget... 5 2.2 Teknik- g Miljøudvalget... 6 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget...

Læs mere

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation Ansøgning til RTI m prækvalifikatin af det Strategiske Partnerskab Vand i Urbane mråder - Partnerskab fr klimatilpasning g Innvatin www.vupti.eu med fkus på byens vand til klimarbuste byer med lav CO 2

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS

Læs mere

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion Analyse vedrørende skattefradrag fr frskning g udvikling sm incitament fr investeringer i avanceret Prduktinspanelet 29 april 2015 Frfattere: Sigurd Næss-Schmidt, Partner, Directr f Ecnmics Lars Jensen,

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere