AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014"

Transkript

1 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster Udbudsgdkendelser til AMU Gegrafisk mråde Plitik fr afdækning af de reginale g lkale uddannelsesbehv Frventning til SOSU Nykøbing Falsters aktivitetsniveau i Indsatsmråder SOSU Nykøbing Falsters markedsføringsaktiviteter SOSU Nykøbing Falsters kvalitets- g evalueringsplitik Udliciteringsplitik Udlægningsplitik... 6 SOSU Nykøbing Falster udbyder AMU uddannelser indenfr lvgivningens mråde g hensigt, g indenfr en ramme, der samtidig imødekmmer sklens visin g værdigrundlag. Visin fr SOSU Nykøbing Falster SOSU Nykøbing Falster vil skabe ptimale rammer fr uddannelse. Missin fr SOSU Nykøbing Falster At SOSU Nykøbing Falster, via prfessinel undervisning g praktik, udvikler elevernes faglige g persnlige kmpetencer. SOSU Nykøbing Falster uddanner fagpersner, der, prfessinelt g med stlthed g respekt, varetager deres fag. Fr at nå SOSU Nykøbing Falsters visin, er det nødvendigt, at alle medarbejdere på tværs af fag bidrager prfessinelt sm aktører i det faglige fællesskab. Værdier fr SOSU Nykøbing Falster SOSU Nykøbing Falsters værdisæt tager udgangspunkt i relatiner mellem mennesker, g det er igennem disse relatiner, at den faglige g persnlige udvikling sker. Relatiner blandt alle, der har sin gang på SOSU Nykøbing Falster, dannes via trværdighed, engagement, anerkendelse, fleksibilitet g kvalitet i uddannelsen. SOSU Nykøbing Falsters frventning er, at elever g medarbejdere, gennem deres daglige handlinger, aktivt bidrager til, at det vi gør i vres hverdag stemmer verens med sklens værdier. SOSU Nykøbing Falsters værdier er den ramme, den enkelte frventes at handle inden fr. Der er t verrdnede g ligeværdige hensyn, sm Undervisningsministeriet lægger til grund fr placeringer af udbud: Sikring af fagligt bæredygtige g kvalitativt frsvarlige uddannelsesmiljøer Sikring af et gegrafisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel g behv. 1

2 Lkalt uddannelsesudvalg fr Efteruddannelse: (LUU) SOSU Nykøbing Falster har et rådgivende, partssammensat Lkalt Uddannelsesudvalg, hvis pgave er, at sikre et relevant udbud af AMU uddannelser, der matcher arbejdsmarkedets behv, samt medvirke til analyse af behv g nyudvikling af uddannelser. Udvalget mødes fire gange årligt. 1. Udbudsgdkendelser til AMU SOSU Nykøbing F. er gdkendt til at udbyde AMU uddannelser g enkeltfag inden fr følgende fælles kmpetencebeskrivelser (FKB-ere): 2222 Ældrepleje, sygepleje g sundhed i kmmunalt regi 2223 Scialpsykiatri g fysisk/psykisk handicap 2629 Pædaggisk arbejde med børn g unge 2. Gegrafisk mråde SOSU Nykøbing F s udbudsgdkendelser mfatter gegrafisk Regin Sjælland. SOSU Nykøbing F. henvender sig primært til ffentlige arbejdspladser i såvel kmmuner sm i reginen. VEU Centrene g sklernes samarbejde, betyder at de traditinelle kmmunegrænser fr hver af sklerne udviskes, g sklerne bliver reginale i deres psøgende arbejde. Sklens kursusafdeling arbejder psøgende med tilbud g uddannelsesvejledning til målgruppen g virksmheder, samt vejledning af ledige dagpengemdtagere g kntanthjælpsmdtagere 3. Plitik fr afdækning af de reginale g lkale uddannelsesbehv 2014 Sklens lkale uddannelsesudvalg mødes 4 gange årligt g virker sm sparingspartner fr sklens strategiske planlægning af AMU uddannelser til målgruppen. SOSU Nykøbing F. har en aktiv bestyrelse, der repræsenterer vres interessenter i samfundet. SOSU Nykøbing F. har lang traditin fr tæt samarbejde m efteruddannelse med praktikstederne fr hvedfrløbene inden fr EUD-indgangen Sundhed, pædaggik g msrg. Det gælder både praktikstederne i kmmunerne, sygehusene, psykiatrien g private aktører. SOSU Nykøbing Falster er en del af VEU Center Østsjælland g Øerne. I den frbindelse er der prettet et sydligt samarbejde mellem de lkale erhvervsskler g VUC. I samarbejde med kmmunale Jbcentre er sklen i stigende grad med til at pkvalificere ledige i frhld til at erhverve arbejde g/eller uddannelse. SOSU Nykøbing Falster indgår i landsdækkende sklenetværk g udviklingsprjekter, der alle er medvirkende til at få indsigt i strømninger g tendenser på sklens virkemråde. SOSU Nykøbing Falster afdækker uddannelsesbehv g gennemfører frløb fr pkvalificering af ledige g fyringstruede i samarbejde med jbcentrene g private aktører. SOSU Nykøbing Falster udvikler nye AMU uddannelser i samarbejde med EPOS (Efteruddannelsesudvalget fr det Pædaggiske Område g Scial- g sundhedsmrådet) 2

3 4. Frventning til SOSU Nykøbing Falsters aktivitetsniveau i 2014 Sklen frventer en stabilisering af aktiviteten på det sundhedsfaglige mråde i kmmunerne i det kmmende år. Fkusmråderne er rehabilitering, velfærdsteknlgi g innvative løsninger, sm øger brgerens muligheder fr uafhængighed g selvbestemmelse i frhld til msrgsgivere i det ffentlige regi. Det vil medføre øget efterspørgsel på uddannelser målrettet disse mråder g den nye rllefrdelinger mellem brger g persnale. Opkvalificerende uddannelser i frhld til kmpetencer, der matcher frskellene mellem de nuværende grunduddannelser g den nye uddannelsesbekendtgørelse, vil ligeledes være et udviklingsmråde. På det pædaggiske mråde frventes aktivitetsstigning, der begrundes i øgende kmpetencekrav til medarbejdere på daginstitutinsmrådet g på det scialpsykiatriske mråde. I frhld til b- g phldssteder fr børn g unge med særlige behv frventes efterspørgsel på uddannelser, der pkvalificerer medarbejderkmpetencer indenfr medicinhåndtering, dkumentatin g magtanvendelse. Det er centrale mråder, sm er genstand fr øget tilsyn fra ffentlige myndigheder. 5. Indsatsmråder 2014 Aftalemdellen er et styringsredskab på EVE mrådet (Erhvervsrettet Vksen- g Efteruddannelse) g bygger på Finansministeriets taksameterfinansiering, dvs. udbetaling af tilskud til sklen pr. kursusdeltager i en given kursusperide. Der er med enkelte undtagelser ikke deltagerbetaling på de AMU-uddannelser, sklen kan udbyde, til AMU målgruppen. SOSU Nykøbing F. vil bruge de muligheder fr tilkøb (supplerende betaling fr fleksibel afhldelse mm.) g afmeldegebyr, sm lvmrådet lægger p til. SOSU Nykøbing Falsters placering i en yderligt liggende gegrafi stiller krav m at medvirke tidligt i afskedigelsesprcedurer fr både ffentlige g private virksmheder. Arbejdsmængden g jbtilbuddene er vigende i landsdelen g andelen af unge uden uddannelse g jb er bekymrende. Den nye kntanthjælpsrefrm har fkus på uddannelse til de unge g AMU prgrammet kan være med til at anvise g understøtte veje til uddannelse SOSU Nykøbing Falster skal gennem kvalificerede efteruddannelser medvirke til dels at pkvalificere g dels efteruddanne medarbejderstyrken g derigennem sikre fasthldelse g uddannelse. Beflkningsdemgrafien peger på, at der allerede m få år vil være mangel på arbejdskraft indenfr velfærdsmrådet, g sklen ser det, sm en central pgave, at understøtte behvet fr grund-, efter- g videreuddannelse, samt medvirke til uddannelse g efteruddannelse indenfr velfærdsteknlgi g telemedicin. 3

4 SOSU Nykøbing Falster har følgende indsatsmråder i 2014: Det pædaggiske mråde Børn- g unge Nrmalmrådet: dagpleje g institutinsmrådet. Anbringelsesmrådet: familieplejen g phldssteder Scial- g psykiatrimrådet Reginale institutiner i mrådet, retspsykiatri Opsøgende indsats med henblik på invlvering i uddannelsesptentiale indenfr fængselsvæsenet Det sundhedsfaglige mråde Kmmunale mråde Medvirke til strategisk uddannelsesplanlægning g uddannelsesfrløb, særligt på velfærdsteknlgi- g rehabiliteringsmrådet, sm har særligt fkus i kmmunerne i Understøtte det kmmunale fkus på ernæring Det gde patientfrløb Tværsektrielle samarbejder Private aktører Opsøgende uddannelsesvejledning g uddannelsesplanlægning fr kmmunalt gdkendte private aktører inden fr pleje g praktisk bistand. Indsatsmråder fr ledige Realkmpetencevurdering g individuel kmpetencevurdering med henblik på pkvalificerende frløb, der enten fører til påbegyndelse af grunduddannelse eller øger muligheden fr jb. Taskfrce pgaver ved afskedigelsesrunder Indgår i VEU samarbejdet i det lkale sydlige netværk i en taskfrcegruppe, sm yder tidlig indsats i frhld til at sikre afskedigelsestruede medarbejde pkvalificering eller IKV med henblik på øgede jbmuligheder eller fasthldelse i jb 6. SOSU Nykøbing Falsters markedsføringsaktiviteter 2013 Markedsføring sker i henhld til gældende regler g i frhld til årets indsatsmråder. Sklen udgiver et kursuskatalg både trykt g digitalt - med udvalgte AMU uddannelser, sm henvender sig til et bredt udvalg af branchens målgrupper g til både beskæftigede g ledige. Sklen annncerer på egen hjemmeside i henhld til gældende regler. Endvidere kbles alle skens kurser autmatisk p på VEU centrets kursusprtal, hvr der dels kan søges g dels kan prettes venteliste enten til vertegnede kurser eller til ønsker m knkrete kursustitler De uddannelser, der er behv fr g tilstrækkeligt efterspørges, gennemføres. Deltagerne ptages i den rækkefølge, de er tilmeldt via uddannelsesprtalen Efteruddannelse.dk Ved tilstrækkeligt antal (min. 20) deltagere, gennemføres uddannelsen / kurset. Enkelte kurser gennemføres med særlige begrundelser med færre deltagere. 4

5 Senest 4 uger før uddannelsens / kursets starttidspunkt tages stilling til m uddannelsen kan gennemføres. Ved aflysning henvises til andre skler, der har tilsvarende uddannelse / kursus - eller til næste gang sklen gennemfører uddannelsen. Sklen indgår i tværsektrielle samarbejder g netværk m udbredelse af kendskabet til AMU uddannelsestilbud g FVU, samt mulighed fr afklaring af realkmpetencer. Alle AMU-uddannelsesmål i sklens gdkendte fælles kmpetencebeskrivelser annnceres én gang årligt g i samarbejde med de øvrige SOSU skler mhp. styrket gennemførelse. Sklen markedsfører uddannelsestilbud fra andre SOSU skler, sm udbyder AMU uddannelser fr små målgrupper. Gennem et varieret udbud af temadage søger sklen at give inspiratin til uddannelse, både verfr enkeltdeltagere g uddannelsesledere i kmmunerne g hs private aktører. 7. SOSU Nykøbing Falsters kvalitets- g evalueringsplitik 2014 Ethvert AMU-uddannelsesmål evalueres i ministeriets Viskvalitet -prtal. SOSU Nykøbing Falster har en kvalitetshåndbg, der sikrer pfølgning g kvalitetsudvikling af AMU uddannelser. Håndbgen kan ses på sklens hjemmeside. SOSU Nykøbing Falster har pbygget et kvalitetssystem i det administrative regi, sm består af en række tjeklister g prcedurer, der sikrer at lve g regler i frhld til administratin af VEU midler sker i henhld til lve g frskrifter. SOSU Nykøbing Falster har i 2012 haft besøg af Rigsrevisinen g ikke fået efterfølgende bemærkninger i frhld til drift g ansvar. Det samlede resultat af sklens AMU evalueringer fremgår af sklens hjemmeside, g indgår i den landsdækkende evaluering, sm kan ses på 8. Udliciteringsplitik SOSU Nykøbing F. ønsker i frhld til udlicitering af uddannelser at tage stilling fra sag til sag. Sklen har endnu begrænset erfaring med udlicitering. SOSU Nykøbing F. udliciteringsplitik fr 2014 er følgende: Fr at få licitatinen er det en betingelse, at den private aktør kntakter kursuscenteret så tidligt i en planlægning med en mulig kunde fr at sikre, at såvel administratin, sm indhld af kurset, er i verensstemmelse med målene fr uddannelsen. Fr at få licitatinen skal den private aktør gdtgøre at kunne varetage uddannelsen med minimum samme kvalitet sm SOSU sklerne. Den private aktør skal have dkumenteret viden m AMU-uddannelser, lve g regler. Den private aktør skal afhlde uddannelse inden fr AMU målgrupperne. Udlicitering skal være et supplement til at nå de målgrupper, sm sklen ikke selv umiddelbart kan dække pga. pgavens art g/eller størrelse. Den private aktør skal pfylde de betingelser, der er anført i standardkntrakten fra Undervisningsministeriet. 5

6 Det er en betingelse fr udlicitering, at sklen har budgetramme til at afhlde aktiviteten, eller har tid til at søge Undervisningsministeriet m ekstra midler. Sklen ønsker ikke at udlicitere ud ver Regin Sjælland. 9. Udlægningsplitik SOSU Nykøbing F. er efter aftale i sklesamarbejdet i Regin Sjælland frpligtet til, at udlægge hele eller dele af AMU uddannelser eller enkeltfag ptaget i en FKB, til gdkendte AMU-udbydere i Regin Sjælland. Samarbejdet skal ske inden fr rammerne af de til enhver tid gældende regler fr udbud, markedsføring g gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser samt andre relevante lve g regler på mrådet. Aftalen i sklesamarbejdet bygger på Cde f Cnduct fr arbejdsmarkedsuddannelser. Sklen ønsker med udlægning at sikre kursisterne en rimelig lkal g reginal uddannelsesdækning, samt tilgængelighed fr medarbejdere g virksmheder. Udlægningen frudsætter en skriftlig aftale. Inden udlægningen indgås en skriftlig aftale aftale m udlagt undervisning fr sklesamarbejdet i Regin Sjælland med den afhldende skle. Den afhldende skle skal pfylde de betingelser, der står i aftalen. SOSU Nykøbing F. ønsker ved enhver udlægning dkumentatin fr relevante kmpetencer fr underviserne, lkaler g udstyr. Relevant markedsføring g visitatin undervisningsmaterialer, pgaver, bedømmelsesgrundlag g uddannelsesbeviser, sm kntrlleres ved stikprøver. Udbudsplitikken er frelagt g gdkendt af SOSU Nykøbing F. s bestyrelse den: 19. februar

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B60.10 Bevillingsmråde Det specialiserede scialmråde:... 103.393 B.60.10.05 Frebyggende indsats fr ældre g handicappede...

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere