Handlingsprogram Boligkontoret Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark"

Transkript

1 Handlingsprgram Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet et målsætningsprgram. Målsætningsprgrammet er bygget p mkring de 15 strategiske mål sm den nye strategi fastsætter. Målsætningerne udarbejdes på tværs af de mere administrative enheder i strategien, basisadministratin, beberdemkrati, drift, bligscial indsats samt byggeri. Handlingsprgrammet er en plan tænkt sm et plitisk g administrativt grundlag fr priritering g styring af de mange aktiviteter sm Bligkntret Danmark skal igangsætte/vedligehlde, fr at nå de strategiske mål. Handlingsprgrammet revideres hvert tredje år efter de aktiviteter sm repræsentantskabet ønsker at fremme i frhld til de verrdnede målsætninger i målsætningsprgrammet. Repræsentantskabet vil årligt få frelagt en status fr aktiviteterne i de vedtagne handlingsprgram, ligesm repræsentantskabet årligt kan beslutte at ændre på handlingsprgrammet. Følgende handlingsplaner er fastlagt fr de frskellige mråder: 1. Mål fr vækst - frtsat være åben verfr henvendelser udefra, g give bud på medlemskab g administratinsaftaler. I den frbindelse udarbejder ledelsen i løbet af 2014 en plan fr bemanding g øknmi fr de enkelte afdelingskntrer, så medlemmerne gennem lkalrådet, sammen med ledelsen, hurtigt kan vurdere m der er tilstrækkelige ressurcer tilstede fr eventuelle udvidelser. - i samarbejde med lederne af de frskellige stabsfunktiner vurdere den nuværende kapacitet i relatin til ny tilgang af medlemmer. - sammen med medlemmerne gennemgå mulighederne fr skabelsen af mere bæredygtige enheder (selskaber g afdelinger) der hvr man i fællesskab måtte vurdere behv fr det. 2. Kmmunale bliger - udarbejde et standard kncept til sikring af billig g ratinel administratin, g drift af de kmmunale ældrebliger. - deltage i kmmende udbud af kmmunale ældrebliger med knkurrencedygtige priser. - etablere en intern uddannelse fr de medarbejdere sm beskæftiger sig med administratin af de kmmunale ældrebliger i Bligkntret. 3. Samarbejdspartnere eksterne kunder

2 - udarbejde en køreplan fr samarbejdet med de nuværende eksterne kunder, herunder hvilke fælles initiativer til fremtidige udvikling af det gensidige samarbejde, der skal satses på. 4. Særlige samarbejdspartnere - udarbejde en køreplan fr fasthldelse g udbygning af samarbejdet med 3B efter købet af fælles hvedkntr g etablering af fælles funktiner i det nye hus. - udarbejde køreplan fr fasthldelse g udvikling af samarbejdet med Sct. Jørgens egen administratin. 5. Udvikling - være en aktiv sparringspartner fr medlemmerne i alle frmer fr udviklingspgaver. Derfr gennemfører Bligkntret i løbet af en præsentatin af udviklingsafdelingen fr alle medlemmer. Her kan lkale ønsker til fremtidige udviklingspgaver sm kan styrke det enkelte medlems drift drøftes. - aktivt brande udviklingsprjekterne i branchen (BL, andre bligselskaber, Almen net). - løbende undersøge, udvikle g understøtte beberdemkratiets virke hs medlemmerne, herunder fremme brugen af digitale redskaber i beberdemkratiet. - gennem målrettet uddannelse af medarbejderne sikre, at der altid er de frnødne kmpetencer tilstede i rganisatinen, indenfr udvikling, frandring g analyse. - løbende tilbyde kurser til bebere, beberdemkrater g andre frivillige. - tilbyde alle relevante frmer fr brugerundersøgelser til medlemmerne g senest i 2015 benchmarke sig med mindst 3 andre større bligrganisatiner/administratiner. - følge systematisk p på gennemførte undersøgelser med det frmål at ptimere servicen, driften, administratinen g samarbejdet med medlemmer g samarbejdspartnere. Alle Bligkntrets brugerundersøgelser skal være digitale i I 2017 skal 75 % være digitale. 6. Drift - synliggøre nye effektive driftsmdeller, sm har set dagens lys i de igangværende driftsfrsøg, g sm skal vise frskellige måder at rganisere den lkale drift, så beberdemkratiet i de enkelte selskaber g bligafdelinger inspireres til at tænke frdele/ulemper ved frskellige driftsmdeller. - arbejde fr en frtsat ptimal udnyttelse af driftscheferne i relatin til bestyrelser, ejendmsfunktinærer g teknisk drift g vedligehldelse. - sikre, at der ved genansættelser af stillinger i den lkale drift (ejendmsfunktinærer, lkalinspektører m.m.) skabes de bedste frudsætninger fr administratin g beberdemkrati, g at se nye muligheder i driften. - løbende tilbyde g understøtte undervisning g uddannelse af de lkale ejendmsfunktinærer/mestre, så det sikres, at den lkale drift er klædt på i frhld til udviklingen g frventningerne fra beberdemkratiet g beberne. - gennem uddannelse g udvikling af redskaber sikre ptimale arbejdsgange i frbindelse med syn, rekvirering af håndværkere, havegennemgange, tjek af bliger samt installatiner. - løbende iværksætte uddannelse g gennemføre undervisning mkring emnerne gd service, håndtering af udfrdringer med bebere m.m. - sikre, at rganisatinsbestyrelserne hs samtlige medlemmer løbende tager stilling til gennemførelse af håndværkerudbud fr bligafdelingerne. - arbejde fr at der ved udbud tages tilbud fra frskellige typer firmaer, gså fra de lkale, g at der altid tages flere tilbud hjem. - via indkøbsprtalen (indkøbsafdelingen) sikre ptimale indkøbspriser g rabataftaler til medlemmerne.

3 - tilbyde energivervågning g energistyring til samtlige medlemmers bligafdelinger. - indgå aftaler med energileverandører, sm de enkelte bligrganisatiner g bligafdelinger kan drage nytte af i frhld til at pnå rabatter g knkurrencedygtige priser. - arbejde fr et større rammeudbud vedrørende indkøb g installering af fjernaflæste energimålere. 7. Byggeri g renveringer - være psøgende i frhld til kmmuner, bligrganisatiner g prjektudviklere med hensyn til at identificere mulige byggeprjekter. Der udarbejdes en tids- g arbejdsplan fr denne øvelse sm igangsættes i løbet af periden. - styrke den interne kmmunikatin til driften vedr. muligheden fr udarbejdelse af fremtidsanalyser, screeninger g på andre måder identificere behv fr mderniseringer i afdelingerne. - udvikle nuværende frretningsgange, fr at ptimere g sikre prfessinel gennemførelse af byggesagerne. I den frbindelse vil der særligt blive fkuseret på energirenveringer. - via kmmunikatinsafdelingen arbejde på en ptimal g frståelig infrmatin til beberne i byggesagerne. - frhlde sig kritisk til det prjektmateriale sm de eksterne rådgivere udarbejder (en frm fr prjektgranskning), fr at fange uhensigtsmæssige løsninger eller mangelfulde beskrivelser. - udvikle egne rådgiverprdukter, så medlemmerne kan tilbydes mindre rådgivnings- g tilsynspgaver i frbindelse med nybyggeri g renveringer. - gennemgå sagsmængden g vurdere m der er de rette ressurcer til at løse byggepgaverne de kmmende år. 8. Beberdemkratiet - løbende frbedre nyhedsbrevet g hjemmesiden sm primære infrmatinskilder til beberdemkratiet. - i samarbejde med lkalrådsbestyrelserne arbejde på, at styrke vidensdelingen mellem afdelingsbestyrelserne bl.a. via nye netværksgrupper på tværs af medlemmerne. - udvikle mdeller sm de enkelte medlemmer kan benytte i arbejdet med at sammensætte rganisatinsbestyrelserne fremver, så den bedste kmpetencefrdeling sikres. - udbrede brugen af gd selskabsskik hs medlemmerne gennem en kampagne. 9. Beberne - i periden evaluere på åbningstiderne, herunder sikre, at beberne via s g telefnsvarer får hurtig respns. - løbende ptimere kmmunikatinen med beberne via bebermagasinet Bligkntret Danmark, hjemmesiden g den nye prtal fr beberne. - frtsat tilbyde beberne en beberambassadør, såfremt man ønsker hjælp til klager ver administratinen. - frtsætte en bred infrmatin m bebernes muligheder fr individuel råderet. - i samarbejde med medlemmerne skabe rammer fr ptimal service fra medlemmernes ejendmskntrer. 10. Bligscial indsats

4 - tilbyde en systematisk bligscial g scialfaglig rådgivning til alle medlemmer, ejendmsfunktinærer g administrative medarbejdere samt yde støtte til mægling mellem naber m.m. (beberambassadøren) - frtsat tilbyde individuel øknmisk rådgivning til medlemmernes bebere (Prjekt Stp Udsættelser). - Sikre, at den nyetablerede bligsciale rådgivningsenhed bliver et naturligt bindeled mellem den daglige drift, kmmunerne g øvrige samarbejdspartnere (eks. distriktspsykiatrien), fr at skabe et tilstrækkeligt finmasket netværk fr udsatte bebere, så rette part løser de pgaver der pstår. - gennem styringsdialgen sikre et tættere samarbejde med kmmunerne fr at få dem til at tage hånd m bligsciale udfrdringer. - sikre, at man lkalt sætter fkus på bligsciale temaer i markvandringen (udvidet spørgsmål i det materiale sm medarbejderne benytter). - udvikle et simpelt måleredskab (trafiklys) til gavn fr driften, bestyrelser g administratinen, sm kan vise, den bligsciale indsats merværdi. - sikre en klar struktur g enstrenget ledelse samt sikre tydelige rller på det bligsciale mråde, herunder udvikle g følge p på frretningsgangene. - sikre frnuftige g attraktive arbejdsvilkår fr de ansatte i det bligsciale felt. - yde rådgivning i frbindelse med etablering af sci-øknmiske virksmheder ifbm. bligmrådet, herunder rådgivning til etablering af lærlingepladser, andre arbejdspladser g praktikpladser til beberne, ifbm. større bygge- g renveringsprjekter (Almen Scial Ansvarlighed). - i sit kursustilbud sikre, at emner mkring den bligsciale indsats tilbydes bestyrelser, styregrupper g frivillige g uddanne flere sciale viceværter. 11. Bligsøgende - arbejde fr, at vres bligtilbud matcher efterspørgslen, både ved at tilpasse bligudbuddet den nuværende g fremtidige efterspørgsel g ved at påvirke efterspørgslen i medlemmernes favør. - løbende pbygge viden m, hvad der efterspørges i samarbejde med bligsøgende, indflyttere g fraflyttere fr at frudse fremtidige behv. - påvirke efterspørgslen efter medlemmernes bligudbud ved prfessinel prfilering af bligudbuddet på nettet g i tilbudsfasen. attraktiv fremvisning af medlemmernes ledige bliger gennem øget rådgivningsservice til fraflytterne samt uddannelsestilbud til ejendmsfunktinærerne. lkale markedsføringskampagner fr medlemmerne målrettet aktuelle g ptentielle bligsøgende. - via Lej dig til muligheder -kampagnens retriske univers udbrede kendskabet til Bligkntret Danmark g medlemmerne, bl.a. med åbent hus events i bligmråderne. - frbedre balancen mellem huslejeniveauet g det mfattede kvalitetsniveau i vres bligudbud gennem ansøgninger m huslejestøtte, tydeliggørelse af bligstøttemuligheder g plitisk lbbyisme fr en mere fleksibel lvgivning inden fr udlejning af almene bliger. - sikre at vres udlejning pleves sm nem g tilgængelig fr både bligsøgende, indflyttere, fraflyttere g medarbejdere vil Bligkntret Danmark sikre g afsætte ressurcer til: løbende ptimering af bligsøgning på hjemmesiden. løbende udvikling af udbuddet g tilgængeligheden i kmmunikatinskanaler (telefn, mail, brev, persnlig service, sms tjenester, apps, sciale medier m.m.) til bligsøgende g bebere ud fra en afbalanceret betragtning m intern effektivisering g efterspurgt service. udvidelse af betænkningstiden i tilbudsfasen p til 14 dage - lkalt tilpasset. frbedring af den rådgivende service til bligsøgende g bebere, herunder tydeliggøre bebernes muligheder g sikre, at de føler sig hjemme i mødet med

5 Bligkntret Danmark g med de enkelte medlemmer. Der investeres således i periden i en serviceuddannelse til alle bligrådgivere (sagsbehandlere). - gøre det mere attraktivt at skrive sig på venteliste ved at fremme brugen af fleksibel udlejning g gøre det nemmere at skrive sig p til flere afdelinger på tværs af medlemmerne. 12. IT - Færdiggøre prtalerne fr bebere, bligsøgende g bestyrelsesmedlemmer i periden. - udarbejde en plan fr samarbejdet med 3B m udviklingen af den fælles IT drift de t rganisatiner imellem. - intensivere udviklingen af IT redskaber der kan gøre dagligdagen nemmere g hurtigere fr medarbejderne. - udarbejde plan fr hvrledes bebere, sm ikke har adgang til den digitale verden gså fremver får en gd service. 13. Medarbejderne - Udvikle HR funktinen med udgangspunkt i Bligkntrets værdier g mål. - udarbejde en plan fr den videre kmpetenceudvikling blandt alle medarbejdergrupper. - udarbejde en mdel fr at Bligkntret kan tilbyde HR funktinen til medlemmernes egne ansatte. - udarbejde en mdel fr en bredere brug af Whle Brain mdellen til gavn fr samarbejdet mellem medarbejderne g udviklingen i rganisatinen. 14. Kmmunerne - Udvikle g færdiggøre vejledningen g inspiratinsmaterialet til styringsdialgen med kmmunerne. - fretage en intern evaluering af styringsdialgen g samarbejdet med kmmunerne fr Bligkntrets medlemmer. 15. Kmmunikatin - udarbejde g indfører en ny platfrm (beberprtal) med lgin fr beberne på hjemmesiden under verskriften Min side - frtsætte udviklingen af bebermagasinet Bligkntret Danmark på baggrund af seneste læserundersøgelse. - frmidle erfaringsudveksling mellem bligmråderne til inspiratin m den individuelle råderet (Indret dig sm du vil) g fællesskabets muligheder i Lej dig til muligheder samt den nye BDK pris. - udarbejde g lancerer en ny platfrm fr bestyrelsesmedlemmer, en videreudvikling af Min side - frtsætte udviklingen af medlemmernes egne hjemmesider, samt yder støtte til de mange frivillige web redaktører. - frtsætte udviklingen af nyhedsbrevet BDK Nyt sm i periden vil kmme i en ny digital udgave. - udvikle en ny versin af intranettet. - udarbejde en kmmunikatinsstrategi til alle nye IT prjekter. - udarbejde en ny pressestrategi til mverdenen. - udarbejde en strategi fr brugen af de sciale medier. - deltage i BL s knkurrence m bedst på nettet - deltage med en str udstilling til BL s almene bligdage 2014.

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark Målsætningsprogram Lej dig til muligheder - vejen til det gode boligliv 2020 Boligkontoret Danmark Med udgangspunkt i den nye strategi for Boligkontoret Danmark, hvor det gode boligliv og medlemmernes

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere