ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS"

Transkript

1 ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS fra planlægning til færdigt, funktionelt byggeri ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS 1

2 INDHOLD Energi, miljø og indeklima 3 Indledende overvejelser 5 Valg af husentreprenør 8 Fra krav til kontrakt 9 Byggeprocessen 12 Det første 1½ år i huset 27 Hvis du vil vide mere 31 Udgivet af Blegdamsvej 4B, 2200 København N Tlf ISBN: Tekst: Kåre Press-Kristensen, Det Økologiske Råd. Layout: DesignKonsortiet, Hanne Koch. Tryk: Svanemærket, KLS Udgave: 1. udgave, 1. oplag, Maj Hæftet og den tilknyttede film kan læses og downloades fra Det Økologiske Råds hjemmeside: under Byggeri og bolig. Hæftet er gratis og kan bestilles hos Det Økologiske Råd mod betaling af porto og ekspedition. Citering, kopiering og øvrig anvendelse af hæftet er meget ønskelig og kan frit foretages med angivelse af kilde. Hæftet er støttet af COWIfonden, Energifonden og Ministeriet for Børn og Undervisning (Tips- og lottomidlerne). ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS

3 ENERGI, MILJØ OG INDEKLIMA Boligmassen står for en væsentlig del af landets energi- og ressourceforbrug og udgør en markant miljøbelastning. I den enkelte bolig kan radon, kemikalier og brænderøg samtidig give sundhedsskadelig forurening af indeklimaet. Ved nybyggeri og ved energi- og miljørenovering af eksisterende boliger bør alle disse forhold nøje overvejes. De danske boliger bruger knap 200 PJ energi årligt. Omkring 85 % bruges til opvarmning og varmt vand, og omkring 15 % til elapparater. Boligerne står derved for næsten en tredjedel af landets samlede energiforbrug (inkl. transportsektoren). Særlig enfamiliehuse bidrager til energiforbruget og den dertil tilknyttede luftforurening (Boks 1). Omkring 65 % af vandet fra landets vandværker bruges i boligerne. En gennemsnitlig dansker bruger omkring liter drikkevand årligt, dvs. ca. 110 liter dagligt. Kun omkring 1 % af vandet drikkes, mens hele % af drikkevandet hældes direkte i toilettet som toiletskyl. Særligt på Sjælland og omkring landets større byer på Fyn og i Jylland ligger vandindvindingen på et niveau, der ikke er bæredygtigt. På et typisk parcelhus med carport falder årligt omkring 100 m 3 regn. I mange ældre byer ledes dette forholdsvis rene tagvand forsat direkte til kloaksystemet. Renseanlæggene skal derved bruge energi på at rense store mængder rimelig rent tagvand. Under skybrud er tagvandet med til at overbelaste kloaksystemet og renseanlæg, så kældre, vejarealer og naturen oversvømmes med spildevand. Radon er en radioaktiv luftart, der trænger ind i boliger gennem utætheder i fundamentet. Radon er ansvarlig for halvdelen af den samlede radioaktive bestråling af den danske befolkning. Radon er den næsthyppigste årsag til lungekræft efter rygning. Hos børn øger radon risikoen for akut leukæmi. De sidste 10 års målinger viser, at grænseværdien for radon overskrides i mange ældre villaer, men også i nye villaer ses overskridelser pga. sjusk med radonsikring og utætheder i fundamentet. Afdampning af kemikalier i boliger er et problem, der får stigende opmærksomhed. Da vi opholder os størstedelen af vores liv i bygninger og særligt i boligen Rent drikkevand hældes direkte i toilettet. BOKS 1 Knap 75 % af boligernes el- og varmeforbrug sker i enfamiliehuse, der udgør 60 % af boligmassen. Fjernvarme dækker ca. 25 % af energiforbruget i enfamiliehuse mod ca. 70 % i etagebyggeri. Enfamiliehuse står for henholdsvis 90 % og 85 % af boligernes samlede olie- og gasforbrug og dominerer boligernes andel af det samlede danske CO 2 -udslip, hvoraf i alt ca. 15 % stammer fra energiforbruget i boliger. Enfamiliehuse står ligeledes for over 99 % af den danske brændefyring og dominerer derfor den nationale udledning af en række sundhedsskadelige stoffer herunder ca. 55 % af dioxinudslippet, 60 % af sodudslippet, 70 % af partikeludslippet og 80 % af tjærestofudslippet. ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS 3

4 Fra skrot til energi- og miljørigtigt slot. er det vigtig, at luften er ren. Særlig i nyopførte boliger kan kemikalieafdampning fra maling, køkkenelementer, gulv m.v. give markant luftforurening. Sundhedsskadelig røg fra brændeovne forurener primært udendørs, men kan ligeledes forurene stueluften. Risikoen for dette øges ved mekanisk ventilation, der direkte kan modarbejde skorstenstrækket og suge røgen ud i stuen. Ligeledes kan røgen fra huset eller naboejendomme suges ind gennem den mekaniske ventilation og forurene indeklimaet. Mange byggematerialer indeholder miljøskadelige stoffer og byggeaffald kan udgøre et væsentligt miljøproblem, hvis det ikke håndteres korrekt. Ligeledes ses forsat brug af træ, der stammer fra illegal skovhugst i ulande. Både ved nybyggeri og ved energi- og miljørenovering af eksisterende boliger kan der opnås store energi- og ressourcebesparelser samtidig med, at miljøbelastningen nedbringes og indeklimaet forbedres. Men det kræver planlægning og oftest en vedholdende bygherre at høste disse gevinster. Særligt i forbindelse med mindre byggerier, hvor bygherren ofte er en privatperson uden fagligt overblik, og byggetilsyn/rådgiver sjældent har afsat de fornødne ressourcer til en forudgående analyse og løbende opfølgning under byggeprocessen. Dette hæfte omhandler opførelse og brug af et nyt parcelhus i 2011 med hovedfokus på en god stor familiebolig, energi- og ressourcebesparelser, minimering af boligens miljøbelastning og et sundt indeklima. Hæftet følger en families husbyggeri fra planlægningsfasen gennem byggefasen og frem til erfaringerne fra familiens første år i huset. Til hæftet er knyttet en lille inspirerende film, der viser faser i byggeprocessen og ikke mindst det færdige byggeri. Filmen findes på under Byggeri og bolig. Selv om hæftet omhandler nybyggeri af et parcelhus, er det meste af hæftet relevant i forbindelse med opførelse af etagebyggeri og ved renovering af eksisterende boliger. Hæftet retter sig imod undervisningsinstitutioner (HTX, tekniske skoler, ingeniørhøjskoler m.v.), byggeriets parter (særlig private bygherrer, byggetilsyn/ rådgivere, håndværkere og typehusfirmaer) og bygningssagkyndige i kommunerne. Men det kan også anvendes af folk, der overvejer renovering af boligen: Husejere, boligorganisationer, ejendomsmestre m.v. Undervisningsinstitutioner kan finde en undervisningsvejledning til og billederne fra hæftet på www. ecocouncil.dk under Byggeri og bolig. 4 ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS

5 INDLEDENDE OVERVEJELSER Efter at Kåre Press-Kristensen og Rikke Bøgebo samt døtrene Agnete og Vera havde kigget på hus et par år, indså familien, at deres drøm om en energi- og miljørigtig bolig med et sundt indeklima kun kunne realiseres ved at starte på en frisk. Familien købte derfor et gammelt hus i foråret 2010 med henblik på nedrivning og nybyggeri på grunden. Familien havde udover krav til husets indretning - tre grundlæggende krav til deres nye hus: 1. Lavt ressourceforbrug. 2. Minimal miljøbelastning. 3. Sundt og behageligt indeklima. Disse krav blev nøje indtænkt allerede i husets designfase, så de efterfølgende kunne indføres som specifikationer i selve byggekontrakten. Lavt ressourceforbrug Forbruget af varme, el og vand skulle minimeres. Da huset skulle bygges i København var fjernvarme det oplagte valg til at minimere forbruget af ressourcer. Fjernvarme i København er nemlig primært spildvarme fra elproduktion og affalds- samt slam- forbrænding. Det blev samtidig besluttet at maksimere udnyttelsen af passiv solvarme og at designe varmtvandssystemet med mulighed for solvarme. Elforbruget skulle dækkes af solceller. Energikravet var netop strammet i bygningsreglementet 2010 forud for opførelsen i Men for at minimere varmeforbruget yderligere besluttede familien at bygge et hus med lavere energiforbrug og derved opfylde lavenergiklasse 2015 (Boks 2). Ligeledes besluttede familien, at kravet skulle opfyldes uden at medregne elproduktion fra solcellerne. Egenproduktion af vedvarende energi fra solceller (varmepumper m.v.) fratrækkes nemlig ved beregning af husets energiramme og fører derved til, at huset blot isoleres dårligere. Samtidig besluttede familien, at husets tæthed og isolering skulle dokumenteres ved trykprøvning og termografering. Endelig blev besluttet, at ventilationsanlægget med varmegenindvinding skulle have højst mulig effektivitet. Familien valgte de mest energirigtige hårde hvidevarer til køkken og bryggers og det mest energieffektive ventilationsanlæg samt en energieffektiv Alpha 2 BOKS 2 Bygningsreglementet 2010 : Bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal må højst være: (52, /A) kwh/m2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal. Desuden må luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke overstige 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. Lavenergiklasse 2015 (forventet krav pr. 1/1 2015): Bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal må højst være: ( /A) kwh/m² pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal. Desuden må luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke overstige 1 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. Bygningsklasse 2020 (forventet krav pr. 1/1 2020): En bygning kan klassificeres som en bygningsklasse 2020, når det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 20 kwh pr. år. Generelt: Tilført elforbrug ganges med faktor 2,5. Ligeledes vil fjernvarme fremover skulle ganges med en lav faktor. Samtidig stilles krav til varmetab fra komponenter og elforbrug til ventilation og varme. ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS 5

6 cirkulationspumpe til gulvvarme for at reducere el-forbruget. Der blev stillet krav til mindste bøjningsradius i ventilationskanalerne for at minimere modstanden og dermed reducere el-forbruget til ventilation. For yderligere at spare el til ventilation blev det besluttet, at ventilationen i sommerhalvåret skulle kunne klares med naturlig ventilation gennem friskluftventiler i vinduer og døre samt via et centralt ovenlysvindue. Vandforbruget skulle minimeres ved at vælge toiletter, vaskemaskine og opvaskemaskine med de lavest mulige vandforbrug. Forbruget af drikkevand skulle reduceres yderligere ved at bruge regnvand fra et regnvandsanlæg til toiletskyl og vaskemaskine samt regnvand fra regnvandstønder til havevanding. forventes fuldt ud CO 2 -neutral inden år Brændefyring blev fravalgt som supplerende energikilde pga. den væsentlige luftforurening med sundhedsskadelige stoffer og sod, der er en signifikant kilde til is-afsmeltningen i Arktis og til global opvarmning (Figur 1). Det er meget mere miljø- og energirigtigt at afbrænde træet på kraftvarmeværkerne. Alt overskydende tagvand skulle nedsives i haven og blive til nyt grundvand frem for at være en belastning for kloaksystemet. Brugen af miljøskadelige byggematerialer skulle minimeres, ligesom familien ville undgå træ fra illegal skovhugst og endelig skulle byggeaffaldet sorteres og håndteres miljørigtigt. Minimal miljøbelastning Klimabelastningen og den sundhedsskadelige luftforurening samt miljøbelastningen fra regnvand og byggematerialer skulle minimeres. Klimabelastningen og den sundhedsskadelige luftforurening blev minimeret ved valg af fjernvarme, der Forurening fra energikilder (g partikler per GJ) Danske udslip af sodpartikler Brændefyring 60 % Vejtrafik 19 % 0 Nyere brændeovn Svanemærket brændeovn Varmepumpe Fjernvarme Tog, entreprenør maskiner mv. 15 % Kraftværker, oliefyr mv. 6 % Figur 1: Brændefyring er den dominerende danske forureningskilde til sundhedsskadelige partikler og klimaskadelig sod. 6 ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS

7 BOKS 3 Et svanemærket hus: Er bygget af miljørigtige materialer, der indeholder få miljø- og sundhedsskadelige dsskadelig stoffer Har en gennemtænkt drifts- og vedligeholdelsesplan, der gør det let at vedligeholde huset Er energibesparende og har lav klimapåvirkning Har et godt indeklima Er af høj kvalitet Læs mere på: Sundt og behageligt indeklima Indholdet af sundhedsskadelige stoffer i husets luft skulle reduceres samtidig med, at det skulle være behageligt at opholde sig i huset hele året. Ud over den obligatoriske radonsikring med radonmembran blev det besluttet at etablere et radonrør fra det kapillarbrydende lag under huset og lodret op til over tag. Hvis indholdet af radon viste sig at være for højt i huset, så kunne der efterfølgende laves aktiv ventilering og derved udluftning af radon direkte gennem radonrøret. Forventningen var dog at den mekaniske ventilation ville udskifte luften hurtigt i vinterhalvåret, hvor radonindholdet er højest, og derved også bidrage til en lav radonkoncentration. Kemikalieafdampning fra byggematerialer blev minimeret ved at beslutte, at huset skulle være miljømærket med det nordiske miljømærke svanen, der bl.a. begrænser brugen af byggematerialer med miljø- og sundhedsskadelige kemikalier. Samtidig stiller svanemærket en række andre krav, som harmonerer fint med familiens øvrige krav til huset (Boks 3). Det blev ligeledes besluttet at lade den mekaniske ventilation køre for fuld kraft de første 6-8 måneder for at udlufte resterende byggefugt, hvilket samtidig ville få eventuelt afdampede kemikalier ud af huset. Forurening af indeklimaet med røg fra brændefyring blev undgået ved fravalg af brændeovn. Familien havde lidt under heftige skimmelsvampeangreb i deres tidligere bolig og var derfor meget fokuseret på, at luftfugtigheden skulle være lav for at få et behageligt indeklima. Samtidig var der særligt fokus på, at overophedning i sommerhalvåret skulle undgås. Dette kunne gøres via murede (tunge) yderog indervægskonstruktioner, som udligner temperatursvingningerne. I stuen (der har loft til kip) blev placeret et ovenlysvindue, der ud over godt dagslys, sikrer hurtig skorstensvirkning og derved god ventilation i de varmeste sommerperioder. Endelig blev lavet 80 cm tagudhæng for at skærme for den højtstående sommersol og derved minimere passiv solvarme i sommermånederne, men tillade passiv solvarme fra den lavtstående sol i vinterhalvåret. ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS 7

8 VALG AF HUSENTREPRENØR Ud fra de indledende overvejelser blev opstillet en overordnet liste med konkrete energi- og miljøkrav til byggeriet med henblik på hurtigt at identificere husentreprenører med interesse for energi- og miljørigtigt byggeri. Samtidig blev lavet en detaljeret tjekliste med kvantitative specifikationer, der senere skulle indgå i selve byggekontrakten. Overordnede energi og miljøkrav til huset: 1. Svanemærket 2. Lavenergiklasse Fjernvarmeforsynet 4. Ekstra radonsikring 5. Regnvandsanlæg Det er åbenlyst, at dyre samtalekøkkener forsat sælger meget bedre end ekstra isolering og regnvand i toilettet. Det er derfor boligmassens ressourceforbrug og miljøbelastning er så høj. På grundlag af kravene skrev familien til 8 af landets store typehusfirmaer. Kun halvdelen besvarede henvendelsen til trods for, at byggebranchen akut manglede ordrer på grund af finanskrisen. Der blev taget kontakt til de firmaer, som ikke besvarede henvendelsen. Det viste sig, at ingen af disse firmaer havde interesse i at levere lavenergiklasse 2015 huse (i dag er det nærmest standard). Kåre Press-Kristensen, miljøingeniør. firmaet ville som udgangspunkt først beregne prisen, når familien havde skrevet under på en byggeaftale. For det andet begyndte sælgeren at fremhæve, at det slet ikke kunne betale sig at bygge lavenergiklasse 2015 med regnvandsanlæg. Sælgeren sagde lige ud, at det var tåbeligt, da det ikke var et lovkrav. I stedet ville sælgeren tilbyde familien et møde med en materialerådgiver, der kunne hjælpe med at vælge de helt rigtige håndtag til køkkenlågene. Til sidst måtte familien derfor også droppe denne husentreprenør. Det var tydeligt, at typehusfirmaerne normalt sælger huse på alt det, der kan ses. Dvs. badeværelser, køkkener, master-soveværelser m.v. Ressourceforbruget, miljøbelastningen og et sundt og behageligt indeklima indgår enten slet ikke eller i meget ringe grad i en traditionel købsbeslutning og er derfor heller ikke et salgsargument. Dette er en væsentlig problemstilling, da nye huse ofte har en levetid på over 100 år, hvorfor det er vigtigt, at de er designet korrekt og fremtidssikret mht. ressourceforbrug, miljøbelastning og indeklima. Ved nærmere gennemgang af de indkomne svar viste det sig hurtigt, at kun to firmaer havde erfaring med at bygge energi- og miljørigtigt. Efter indledende møder med disse to virksomheder blev den ene sorteret fra, da sælgerens hovedfokus på mødet var centralstøvsugere og master-soveværelser, og fordi sælgeren ikke var i stand til at besvare helt basale energi- og miljøfaglige spørgsmål. Efterfølgende blev holdt en række møder med det tilbageværende typehusfirma. Men også her opstod problemer. For det første kunne firmaet ikke oplyse, hvad det energi- og miljørigtige byggeri ville koste, og Familien tog nu fat i nogle af de mindre husentreprenører, der byggede skræddersyede huse. Hos den lille jyske virksomhed Tonsberg Byg var ikke stor erfaring med energi- og miljørigtigt byggeri. Til gengæld var der meget stor interesse i at opnå denne erfaring. Derfor besluttede familien at indgå en aftale med Tonsberg Byg, selv om det fra start var åbenlyst, at familien derved selv måtte bistå med faglig assistance. Som miljøingeniør med et stort fagligt netværk følte Kåre Press-Kristensen sig dog klædt på til dette. Fordelen var samtidig, at alle muligheder som udgangspunkt var åbne, hvorved familiens ønske om en energi- og miljørigtigt bolig pludselig var indenfor rækkevidde. 8 ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS

9 FRA KRAV TIL KONTRAKT Den detaljerede tjekliste blev brugt som udgangspunkt for byggekontrakten med Tonsberg Byg. Tabel 1 og 2 viser de krav, der skulle sikre det energi- og miljørigtige byggeri. Solcelleanlægget blev ikke en del af selve byggekontrakten, men blev i stedet leveret fra anden side. For at spare el til udtørring i byggefasen blev aftalt, at udtørring skulle ske efter lukning af bygningen. Tabel 1: Energi- og miljøkrav til byggeriet Energiforsyning Energiklasse Ventilation Tæthed Elforbrug Vandforbrug Vandafledning Indeklima Miljømærkning Varme El Lavenergiklasse 2015 Vinter: Mekanisk Sommer: Naturlig Max. 0,5 l/s pr. m 2 (50 Pa) Nye hårde hvidevarer Minimering Overskydende regn Radonsikring Fugt og overophedning Svanemærket Fjernvarme (med varmvandsystem forberedt til solvarme) Energieffektiv Alpha 2 cirkulationspumpe (behovstyret) Vinter: Passiv solvarme via udestue og 80 cm tagudhæng Solceller: 4 kw solcelleanlæg mod syd Uden medregning af elproduktion fra solceller Dokumenteret via BE10-beregning og termografering Med varmegenindvinding på min. 90 % og lavt elforbrug Størst mulig kanalbøjningsradius Via friskluftventiler i døre og vinduer samt ovenlys Via ventilationskanaler til det fri i badeværelser Dokumenteret via trykprøvning (både over- og undertryk) Krav for at få udbetalt tømrerraten Minimum A+ (eller det bedste på markedet) Toilet, vaske- og opvaskemaskine med mindst vandforbrug Regnvand fra regnvandstønder til havevanding Regnvand fra regnvandsanlæg til toiletter/vaskemaskine Overskydende regnvand nedsives i faskine Dimensionering af faskine godkendes af bygherre Radonrør foruden den obligatoriske radonsikring Hurtigt luftskifte via mekanisk og naturlig ventilation Tunge (murede) vægge til at udligne temperaturforskelle Miljøkrav til byggematerialer, sortering af byggeaffald m.v. Krav for at få udbetalt færdigraten Tabel 2: Specifikke krav til klimaskærmen Randfundament Terrændæk Ydervægge Vinduer/yderdøre Tagkonstruktion Lecablokke, 250 mm terrænbatts, 20 mm polystyren 260 mm letklinker og 260 mm A terrænbatts a) 300 mm A murbatts Super lavenergiruder med 3 lag glas 30 mm kantisolering med murbatts b) 450 mm mineraluld Linjetab: 0,12 W/m K U-værdi: 0,09 W/m 2 K U-værdi: 0,11 W/m 2 K U-værdi: 0,9 W/m 2 K Linjetab: 0,03 W/m K U-værdi: 0,09 W/m 2 K U-værdien er et mål for varmetab gennem gulve, vægge, tag, vinduer og yderdøre regnet pr. m 2 klimaskærm. Linjetabet er et mål for varmetab i linjen rundt om vinduer, døre og fundament regnet pr. løbende meter. a) Under byggeriet blev de 260 mm letklinker dog erstattet af ekstra 260 mm A terrænbatts af energihensyn. b) Under byggeriet blev de 30 mm kantisolering erstattet af 50 mm kantisolering af energihensyn. ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS 9

10 Ovenfor ses en plantegning af huset og ved siden af et snit fra begge ender af huset. Bemærk at den ene del af huset (snit A-A) er med gitterspær og uopvarmet loftrum, mens den anden del af huset (snit B-B) er med loft til kip kombineret med opvarmet loftrum. I terrændækket blev dog besluttet at erstatte de 260 mm letklinker med ekstra 260 mm A terrænbatts for yderligere at forbedre isoleringen. ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS

11 Ovenfor ses facadetegninger og nedenfor en situationsplan for byggeriet, som er de tegninger, kommunen skal have i forbindelse med at give byggetilladelse til simpelt byggeri (fritliggende enfamiliehuse). Note: Grundareal = 683 m 2 Bolig = 182 m 2 Orangeri = 28 m 2 Bebygget areal = 210 m 2 Bebyggelsesprocent = 30 % Omrids af bolig ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS 11

12 BYGGEPROCESSEN Nedrivningen af det eksisterende hus på byggegrunden startede i marts 2011 og det nye hus stod færdigt ultimo september På kun to dage blev det gamle hus revet ned og byggeaffaldet kørt til sortering. Murværk, beton og glas blev nedknust til stabilgrus og genbrugt. Træ og andet brændbart blev brændt og derved nyttiggjort til el- og varmeproduktion. Olietanken blev kørt til metalskrot sammen med det øvrige metalaffald og derved genbrugt. Derefter blev der hurtigt udgravet til det nye hus. Det var tydeligt, at undergrunden bestod af ler. Bunden af udgravningen blev derefter fyldt med ca. 1 meter stabilgrus. 1 Huset blev revet ned og kørt til genbrug på 2 dage. 2 Udgravningen til det nye hus blottede ren ler. 3 I bunden af udgravningen blev lagt 1 m stabilgrus ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS

13 Fundament Randfundamentet blev understøbt og muret af lecablokke. Mellem lecablokkene i randfundamentet blev isoleret med terrænbatts, hvorefter fundamentet blev overdækket med sort radonmembran. Dette var dels for at undgå regn og derved fugt i isoleringen og dels for senere at standse opstigende radon. Fundamentkanten blev yderligere isoleret med 20 mm hvidt polystyrenskum. 1 1 Randfundamentet blev understøbt og opbygget af lecablokke. 2 Fundamentkanten blev yderligere isoleret med hvidt polystyrenskum. 2 ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS 13

14 Radonmembranen udlægges så den overlapper med randfundamentet. 2 Cykelhjelmen bliver lille ved siden af 520 mm terrænbatts. 3 Gulvvarmeslangerne blev udlagt oven på armeringsnettet. Terrændæk med radonmembran Oven på stabilgruset blev udlagt et kapillarbrydende lag bestående af ca. 20 cm småsten (singels) for at undgå fugtopsugning i fundamentet. Derpå blev der lagt 520 mm terrænbatts. Der blev udlagt en radonmembran langs kanten af dækket, der blev foldet forsigtigt op om radonmembranen over randfundamentet. Den blev holdt helt tæt ind til fundamentet af en tynd polystyrenplade, som yderligere isolerede mod randfundamentet. Overlappet mellem radonmembranerne skulle derved minimere opstigende radon og sikre, at evt. opstigende radon havner i den ventilerede ydermur og derved udluftes til det fri. Direkte ovenpå terrænbatts blev udlagt slanger til gulvvarme på et metalnet, der holdt gulvslangerne i den rette højde i betonen, for at sikre en effektiv varmeafgivelse. Samtidig fungerer metalnettet som armering. 14 ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS

15 1 3 2 Da dækket var støbt, var radonmembranen blottet og derved i reel fare for at blive ødelagt under det videre byggearbejde, hvilket ville ødelægge radonsikringen. Denne udfordring blev drøftet med entreprenøren, der derefter tildækkede radonmembranen. I teknikrummet, hvor rør til varme, vand og el indføres (billede til højre) blev der placeret et radonrør (orange rør), der gik ned i det kapillarbrydende lag under huset (og senere blev forlænget til taget). Denne placering blev valgt både af æstetiske grunde og også for at kompensere for, at der netop ikke var radonmembran under huset på dette sted. 1 Efter støbning af dækket er den følsomme radonmembran blottet ved alle væggene. 2 Radonmembranen blev beskyttet ved tildækning. 3 Ved rørindføringerne er det ikke muligt at lave radonmembran. ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS 15

16 Ydervægge Først blev indervæggene muret. Derefter blev ydervæggene muret og isoleret (300 mm murbatts). 1-6 Murene blev muret, isoleret og løbende overdækket mod regn ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS

17 Vinduer og yderdøre Der er brug for 30 mm mineraluld for at opnå det lave linjetab omkring vinduer og døre. Men da der ikke var noget i vejen for at lave 50 mm isolering, så blev dette aftalt på byggepladsen. Der blev anvendt vinduer og terrassedøre med super lavenergiruder (3 lag glas). 1-2 Linjetabet ved vinduer og døre blev minimeret med 50 mm isolering. 3 Der blev anvendt super lavenergiruder med 3 lag glas ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS 17

18 Tagkonstruktion Tagkonstruktionen blev isoleret med 450 mm mineraluld. Bemærk at udlægning af 70 mm isolering på den varme side af dampspærren (grønne dug) er påbegyndt bagerst i billedet nederst til venstre. 1-4 Grundig isolering at tagkonstruktionen er helt afgørende ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS

19 Ventilation Der blev valgt et ventilationsanlæg med en modstrøms varmeveksler. Varmegenindvindingen når derved op på 90 % (under optimale forhold) dvs. at 90 % af varmen i udblæsningsluften overføres til indblæsningsluften. Denne varmegenindvinding sparer store mængder varme. Samtidig fanges sodpartikler fra områdets brændeovne i ventilatorens indblæsningsfilter, så det bliver sort, i modsætning til udblæsningsfilteret, som mest fanger gråt støv. Om sommeren klares ventilationen helt uden elforbrug via friskluftventiler i vinduer og døre samt ventilationskanaler til det fri i badeværelser. I meget varme perioder kan opnås en hurtig ventilation ved at åbne ovenlysvinduet i stuen som en slags ventilationsskorsten Det mekaniske ventilationsanlæg har en varmegenindvinding på 90 %. 2 I indblæsningsfi lteret fanges sorte sodpartikler - i udblæsningen gråt støv. 3 Om sommeren klares ventilationen via friskluftventiler i døre og vinduer. 4 I varme sommerperioder åbnes ovenlyset i stuen for at øge ventilationen ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS 19

20 Selv på en kold og blæsende vinterdag bliver der grader i udestuen, hvis ikke spjæld og vinduer åbnes. 2-3 Ventilationsspjæld i terræn og vinduer i tag sikrer mod overophedning. 4 Om vinteren åbnes dørene til udestuen for at udnytte passiv solvarme. Passiv solvarme og solafskærmning Der blev lavet et vandret udhæng på 80 cm for at skærme for den højtstående sommersol og tillade masser af lys fra lavtstående vintersol. Ovenlyset mod syd blev forsynet med automatisk rullegardin for at kunne afskærme mod solen om sommeren. For enden af huset mod syd/vest blev bygget en stor udestue af termoglas. Formålet var dels at få et stort rum, der udelukkende var opvarmet af sollyset (passiv solvarme), og dels at dette rum skulle levere passiv solvarme til stuen i vinterhalvåret. 20 ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS

21 Kun brønddækslet på regnvandstanken er synlig og bruges til planter. 3-4 Den nedgravede regnvandstank på liter sikrer, at familien altid har regnvand. 5 Kun cisternen i teknikrummet gør regnvandsanlægget synligt i huset. 2 Regnvandsanlæg Regnvandsanlægget, der leverer regnvand til toiletterne og vaskemaskinen, består i hovedtræk af et primitivt grovfilter, en regnvandstank og en ekstern cisterne i teknikrummet. Fra taget løber regn og smeltevand ned gennem et grovfilter, der fjerner blade m.v. Derfra løber vandet til regnvandstanken på liter, der er nedgravet i baghaven. Overskydende vand løber direkte videre til faskinen. Fra regnvandstanken pumpes vandet ind i den eksterne cisterne i teknikrummet, der forsyner toiletter og vaskemaskine med vand. I (sjældne) tilfælde af mangel på regnvand efterfyldes cisternen automatisk med drikkevand. VVS firmaet havde imidlertid ingen erfaring med regnvandsanlæg, hvorfor familien tog direkte kontakt til leverandøren af anlægget, og fik dem til at hjælpe med installationen. Vand til havevanding bliver taget direkte fra traditionelle regnvandstønder koblet til carporttaget. ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS 21

22 Faskine Ved faskiner er dimensionering afgørende. Udgravningen til huset viste, at grunden bestod af overfladenært ler. Faskinen skulle derfor dimensioneres til magasinering og langsom nedsivning. Faskinen skulle samtidig have kapacitet til et større skybrud dvs. 65 mm regn. Med et tagareal på ca. 240 m 2 (inkl. tagudhæng), så skulle der altså være cirka 65 mm 240 m 2 = 15,6 m 3 hulrum i faskinen. I samråd med kloakmesteren blev derfor besluttet at anlægge en faskine med ca. 15,5 m 3 hulrum. Kloakmesteren etablerede imidlertid faskinen med 16 m 3 småsten (uden bygherrers godkendelse). Men småstenene fyldte 70 % af hulrummet, så der var kun 4,8 m 3 til regnvandet. Bygherren var utilfreds, mens kloakmesteren mente faskinen var rigelig stor. Efter skybruddet d. 2. juli 2010 indgik kloakmesteren og bygherren et væddemål: Hvis faskinen var fyldt med vand skulle den reetableres efter bygherrers ønske. Den var fyldt. Derfor blev faskinen reetableret med 16 m 3 plastkassetter med 95 % plads til regnvand dvs. nu med 15,2 m 3 hulrum. Samtidig blev nedsat et pejlerør i faskinen, så vandstanden i faskinen kan overvåges. Foran faskinen blev etableret et sandfang og to højvandslukker, så faskine, regnvandstank og omfangsdræn kan frakobles enkeltvis. Derved kan det let forhindres, at vand løber baglæns fra faskinen og tilbage i omfangsdrænet og op under huset, hvis der en dag skulle komme et ekstremt skybrud. 1 Første faskine var lavet med småsten og overbelastet efter et skybrud. 2 Faskinen blev reetableret med 16 m 3 plastkassetter og dækket af fi berdug. 3 Via to højvandslukker kan regnvandstank og omfangsdræn frakobles ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret vinkel hus med integreret garage fra AAlsrode Tømrerfirma A/S

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret vinkel hus med integreret garage fra AAlsrode Tømrerfirma A/S SIDE 1 AF 7 Adresse: Nordbakken 17 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-114855-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Bygningen er et nyopført enfamiliehus. Ved bygningsgennemgangen forelå delvis energirammeberegning, tegningsmateriale og dokumentation på vinduer.

Bygningen er et nyopført enfamiliehus. Ved bygningsgennemgangen forelå delvis energirammeberegning, tegningsmateriale og dokumentation på vinduer. SIDE 1 AF 6 Adresse: Østervænget 26 Postnr./by: Resultat 8381 Tilst BBR-nr.: 751-984093-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus.

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus. SIDE 1 AF 6 Adresse: Nymarks Alle 96 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-981031-010 Energikonsulent: Lucas Vindbæk Madsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Svinget 40 4684 Holmegaard Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2013 Til den 5. november 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lupinmarken 188 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-230137 Energikonsulent: Erling Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret enfamilieshus i et plan med valmet tag fra ATZ byg.

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret enfamilieshus i et plan med valmet tag fra ATZ byg. SIDE 1 AF 6 Adresse: Østervænget 21 Postnr./by: 8381 Tilst BBR-nr.: 751-984088-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bygningen er beregnet efter SBI213 og Håndbog for energikonsulenter 2011.

Bygningen er beregnet efter SBI213 og Håndbog for energikonsulenter 2011. SIDE 1 AF 6 Adresse: Herslev Fælledvej 56 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-044457-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Falkenborgvej 36 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000730 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Nedenstående inspirationskatalog med forslag til indsatser baserer sig på besøg på Rødkælkevej den 2. maj med deltagelse af 2 bestyrelsesmedlemmer, teknisk driftsleder

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåbensevej 67 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-013639 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 25 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-016456 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr.

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bolbrovænge 41A Postnr./by: 2960 Rungsted Kyst BBR-nr.: 223-084230 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E06-01571-0089 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 21 Apr 2006 Ejendommens BBR nr.: 575 034586 001 Byggeår: 1969 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Møllevej 29, 6622 Bække Forudsætninger

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Bystedparken 73 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005922-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afdeling 5 Stenagervej 6 8240 Risskov Bygningernes energimærke: Gyldig fra 8. april 2014 Til den 8. april 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tjærebyvej 57 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-118917 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gåsebanken 17 4681 Herfølge Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. april 2013 Til den 5. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diskovej 6 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-00393 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Parcelvej 3 Postnr./by: 7130 Juelsminde BBR-nr.: 766-013102 Energikonsulent: Benny P. Kristoffersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket.

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ved Stranden 66 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-023290-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lindegårdshegnet 7 4500 Nykøbing Sjælland 306-039550-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse.

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse. SIDE 1 AF 6 Adresse: Strandlyst 27 Postnr./by: Resultat 7830 Vinderup BBR-nr.: 661-187714-001 Energikonsulent: Lars Højris Nielsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Carl Bødker Nielsens Vej 15 Postnr./by: 3100 Hornbæk BBR-nr.: 217-250692 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fladehøj 17 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2013 Til den 13. juni 2023. Energimærkningsnummer 311003689

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Landevejen 6 9560 Hadsund 846-019331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Botoftevej 14 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-008948 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Så blev det igen tid til at udsende et nyhedsbrev fra Energitjenestens særlige indsats rettet imod byggeriets parter. Indsatsen har fået nyt navn: Byggeriets Energiforum.

Læs mere

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 10 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-023246 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Gyldenrisdalen 6 8930 Randers NØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. marts 2014 Til den 5. marts 2024. Energimærkningsnummer 311041245

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nyportstræde 32 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2014 Til den 22. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Adresse: Postnr./by: Nymånevej 28B 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-001162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fugleparken 63 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-023775 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederikparken 15 6400 Sønderborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. november 2015 Til den 28. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Magnoliavej 6 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 336-002548 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 16 MWh Fjernvarme, 517 kwh el. -4.8 MWh Fjernvarme 5820 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 16 MWh Fjernvarme, 517 kwh el. -4.8 MWh Fjernvarme 5820 kwh Elvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Alle 9 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018472 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport AFD 9 MANØVEJ Manøvej 1-12 6430 Nordborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. juli 2012 Til den 16. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere