Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynet 14. marts juli 2012"

Transkript

1 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber (skemaer CS 01-63/CK 01-62) Når der henvises til ES- eller AS-skemaerne, skal der ved den konsoliderede opgørelse forstås EK- eller AK-skemaerne. Der indberettes ikke ES- og EK-skemaer pr. ultimo december. Når der henvises til poster på ES- og EK-skemaer, skal der pr. ultimo december forstås de tilsvarende poster på AS- og AK-skemaerne. De enkelte poster skal udfyldes med fortegn, således at beløb, der øger basiskapitalen eller de risikovægtede poster, anføres som et positivt beløb, mens poster, der reducerer basiskapitalen eller de risikovægtede poster, anføres som et negativt beløb. Hvor betegnelsen for en post er efterfulgt af et negativt tegn (-) betyder dette, at der ikke forventes anført et positivt beløb under den pågældende post. I vejledningen nævnes kun virksomhedsindberetningsskemaerne CS, vejledningen gælder dog tilsvarende for koncernindberetningsskemaerne CK. Skema CS01: Opgørelse af solvens Post 1. Basiskapital efter fradrag Overføres fra CS03, post 12. Post 2. Vægtede poster i alt Overføres fra CS06, post 8. Post 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Solvensprocenten i henhold til 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed beregnes som: basiskapital efter fradrag (CS01, post 1) *100 vægtede poster i alt (CS01, post 2) Posten anføres med 1 decimal. 1

2 Post 4. Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag i procent af vægtede poster i alt Denne post beregnes som: kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag (CS02, post 7) * 100 vægtede poster i alt (CS01, post 2) Posten anføres med 1 decimal. Post 5. Solvensbehov, jf. 124, stk. 4, eller 125, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed Her anføres det af bestyrelse og direktion opgjorte solvensbehov, jf. 124, stk. 4, eller 125, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed og kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 1. Solvensbehovet skal opgøres som den tilstrækkelige basiskapital, jf. 124, stk. 1 og 125, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, i procent af de vægtede poster. Solvensbehovet kan ikke være mindre end solvenskravet efter 124, stk. 2, nr. 1, eller 125, stk. 2, nr. 1, og minimumskapitalkravet i 124, stk. 2, nr. 2, eller 125, stk. 2 nr. 1-2 og 4, og stk. 3, eller kravet til basiskapitalen i 125, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. Posten anføres med 1 decimal. Post 6. Solvensbehov, jf. 124, stk. 4, eller 125, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed opgjort uden hensyntagen til 124, stk. 2, nr. 1-2, eller 125, stk. 2, nr. 1-2 og 4, 125, stk. 3 og 5, i lov om finansiel virksomhed Her anføres det af bestyrelse og direktion opgjorte solvensbehov, jf. 124, stk. 4, eller 125, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed, hvis solvensbehovet er beregnet som mindre end solvenskravet (8 pct.) eller minimumskapitalkravet. Her ses der bort fra kravet om, at det indberettede solvensbehov skal være større end solvenskravet og minimumskapitalkravet, jf. 124, stk. 2, nr. 1-2, eller 125, stk. 2, nr. 1-2 og 4, stk. 3 og stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. Er det opgjorte solvensbehov uden hensyntagen 124, stk. 2, nr. 1-2, eller 125, stk. 2, nr. 1-2 og 4, stk. 3 og stk. 5, i lov om finansiel virksomhed opgjort til at være større end solvenskravet (8 pct.) og minimumskapitalkravet, anføres samme procent som ved post 5. Posten anføres med 1 decimal. Post 7. Solvenskrav, jf. 124, stk. 5, eller 125, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed Virksomheden skal indberette et eventuelt solvenskrav fastsat af Finanstilsynet i henhold til 124, stk. 5, og 125, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed. Ved indberetning af solvenskravet skal virksomheden anføre et solvenskrav på 8 pct., medmindre virksomheden har fået fastsat et højere solvenskrav af Finanstilsynet. Posten anføres med 1 decimal. 2

3 Finansielle holdingvirksomheder, der ikke er fondsmægler-, investeringsforvaltnings-, pengeinstitut- eller realkreditholdingvirksomhed, skal indberette 0,0, da 124, stk. 5 eller 125, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed, ikke finder anvendelse for sådanne virksomheder. Post 8. Minimumskapitalkrav, jf. 124, stk. 2, nr. 2, og stk. 3, eller 125, stk. 2, nr. 2-4, i lov om finansiel virksomhed Virksomheden skal indberette sit minimumskapitalkrav i henhold til 124, stk. 2, nr. 2, og stk. 3, eller 125, stk. 2, nr. 2-4, i lov om finansiel virksomhed. Posten er ikke medtaget i CK01. Post 9. Kapitalkrav og tillæg til minimumskapitalkravet for investeringsforvaltningsselskaber Overføres fra CS03, post 15. Posten er ikke medtaget i CK01. Post 10. Krav til basiskapitalen for fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber Overføres fra CS03, post 17. Posten er ikke medtaget i CK01. Post 11 (Post 8 i CK01). Basiskapital efter fradrag opgjort efter principperne for månedsregnskaber henholdsvis kvartalsregnskaber Denne post svarer til CS03, post 12. Ved beregningen af post 11 anvendes imidlertid principperne for månedsregnskaber henholdsvis kvartalsregnskaber, dvs. de principper som CS03, post 12, beregnes efter pr. ultimo januar-november. For post 11 indebærer dette, at hvis virksomheden har haft et overskud i det forløbne år, må det ikke tillægges kernekapitalen, jf. dog 129, stk. 1, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed. Et underskud i det forløbne år skal derimod være fratrukket på samme måde som i opgørelsen i CS02, post 2.1. Det udbytte, som forventes udbetalt ved den kommende generalforsamling, skal ikke fratrækkes ved opgørelsen af post 11. Post 12 (Post 9 i CK01). Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, opgjort efter principperne for månedsregnskaber henholdsvis kvartalsregnskaber Denne post svarer til CS01, post 3. Post 12 beregnes som (post 11/post 2) * 100, jf. beskrivelse af CS01, post 3. Post 13 (Post 10 i CK01). Nødvendig solvensprocent Denne post udfyldes kun af virksomheder, der anvender IRB-metoden for kreditrisiko og /eller den avancerede målemetode for operationel risiko. I posten opgøres den nødvendige solvensprocent, der fremkommer, når 6,4 pct. af de risikovægtede poster opgjort i henhold til kapitel 2-4 i bekendtgørelse nr om kapitaldækning af 1. marts 2006 indgår som tæller i solvensbrøken, og hvor de risikovægtede poster, som opgjort i post 2, indgår som nævner. Eventuelle modifikationer kan aftales med Finanstilsynet. 3

4 Posten anføres med 1 decimal. Skema CS02: Opgørelse af basiskapital Post 1. Kernekapital Kernekapitalen opgøres som summen af posterne Post 1.1. Aktiekapital/garantkapital/andelskapital, jf. 4, stk. 1, nr. 1-3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres beløbet i ES 2, passivpost 17. Medregning af garantkapital til sparekassers basiskapital er betinget af, at 26 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. er opfyldt. Post 1.2. Overkurs ved emission, jf. 4, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres beløbet i ES 2, passivpost 18. Post 1.3. Reserver, jf. 4, stk. 1, nr. 5, 6 og 9, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres beløbet i ES 2, passivpost 20. Forøgelser i løbet af året medregnes kun, såfremt beløbet på opgørelsesdagen er bekræftet af den eksterne revisor, jf. 8-9, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Pr. ultimo december anføres beløbet i AS 2, passivpost 20. Posten indeholder bl.a. bunden sparekassereserve, jf. 212 lov om finansiel virksomhed, og bunden fondsreserve i realkreditinstitutter, jf. 221 i lov om finansiel virksomhed. Post 1.4. Overført overskud eller underskud, jf. 4, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres beløbet i AS 2, passivpost 21, primo året, uanset om beløbet på opgørelsesdagen er bekræftet af den eksterne revisor, jf. 8-9, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Pr. ultimo december anføres beløbet i AS 2, passivpost 21. Post 1.5. Årets løbende overskud, jf. 4, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres det beløb, der er bekræftet af virksomhedens eksterne revisorer til indregning i virksomhedens kernekapital, jf. 8-9 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Det er en forudsætning for indregningen, at de eksterne revisorer forinden har bekræftet beløbets størrelse, og at beløbet er fratrukket enhver form for skat, forventet udbytte og andre forudselige udgifter. Inden indregningen skal de eksterne revisorer i revisionsprotokollen endvidere have oplyst om det udførte arbejde i forbindelse med bekræftelsen af årets løbende overskud, jf. 9, stk. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, herunder om virksomhedens solvensprocent før og efter indregning af årets løbende overskud. Den del af årets løbende bekræftede overskud, der kan henføres til posten Reserver medregnes under post

5 Den del af årets løbende bekræftede overskud, der kan henføres til posten. Opskrivningshenlæggelse medregnes under post 8.2. Ved opgørelsen af årets løbende overskud skal beregningen følge virksomhedens normale principper, dvs. principperne fastlagt i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS, kan således ikke indregne det opgjorte overskud efter disse principper. Post 1.6. Garantkapital i sparekasseaktieselskaber, jf. 208 i lov om finansiel virksomhed og 44 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, og 208, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Her anføres garantkapital, der er forblevet indestående i sparekasser, der er omdannet til aktieselskaber, og som kan medregnes i kernekapitalen i henhold til 208, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Post 1.7. Reserver i serier med tilbagebetalingspligt, jf. 4, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres den del af seriereservefondene i serier med tilbagebetalingspligt, jf. 4, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, som ikke kan komme til udbetaling. Post 1.8. Reserver i serier uden tilbagebetalingspligt, jf. 4, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres virksomhedens seriereservefonde i serier, hvor der ikke er tilbagebetalingspligt til låntagerne, jf. 4, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post 1.9. Minoritetsinteresser (kun CK- skema) Her anføres beløbet i EK 2, passivpost 22, fratrukket minoritetsinteressernes andel af periodens resultat år til dato, jf. EK 1, felt 38. Post 2. Primære fradrag i den egentlige kernekapital (-) Primære fradrag i den egentlige kernekapital opgøres som summen af posterne Post 2.1. Årets løbende underskud, jf. 28, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres beløbet resultat år til dato efter skat, jf. ES 1, felt 36, der dog reguleres med de beløb, der har formindsket posten Reserver (post 1.3) eller har formindsket posten Opskrivningshenlæggelse (post 8.2). Er beløbet herefter positivt udfyldes posten med et nul, hvorimod det negative beløb overføres. For 4. kvartal skal posten altid udfyldes med et nul. Post 2.2. Foreslået udbytte, jf. 28, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (- ) Her anføres beløbet i AS 3, felt 44, indtil beløbet er udbetalt. 5

6 Post 2.3. Immaterielle aktiver, jf. 28, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres summen af beløbene i ES 2, aktivpost 12, og ES 5, felt 13. Post 2.4. Udskudte aktiverede skatteaktiver, jf. 28, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres den del af beløbet i ES 2, aktivpost 16, der udgøres af udskudte aktiverede skatteaktiver. Almindelige tilgodehavender hos skattevæsenet skal ikke medregnes i posten. Udskudte aktiverede skatteaktiver har kun værdi, hvis den finansielle virksomhed realiserer en positiv skattepligtig indkomst i fremtiden, hvori det opsparede skattemæssige underskud kan modregnes. Hvis virksomheden kommer i økonomiske vanskeligheder og ikke realiserer overskud, mister skatteaktivet sin værdi. På den baggrund skal skatteaktivet i lighed med immaterielle aktiver fratrækkes kernekapitalen. Post 2.5. Engagementer, der undtages fra grænserne for store engagementer, jf. 28, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres et beløb, der svarer til de dele af engagementer, der i medfør af 145, stk. 11, i lov om finansiel virksomhed, ikke omfattes af engagementsgrænserne i 145, stk. 1-3, i lov om finansiel virksomhed. Post 2.6. Værdien af aktier, garant- og andelsbeviser, jf. 28, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres det beløb, der svarer til værdien af pengeinstituttets, realkreditinstituttets, fondsmæglerselskabets eller investeringsforvaltningsselskabets aktier, garant- eller andelsbeviser, som kunder har erhvervet på grundlag af lån, som pengeinstituttet, realkreditinstituttet, fondsmæglerselskabet eller investeringsforvaltningsselskabet direkte eller indirekte har stillet til rådighed til erhvervelsen heraf. Post 3. Egentlig kernekapital efter primære fradrag Kernekapital efter primære fradrag opgøres som summen af posterne 1 og 2. Post 4. Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1-3 og 42, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (højst 50 pct. af post 5) Her anføres hybrid kernekapital, der medregnes i kernekapitalen. Posten opgøres som summen af posterne Post 4.1 Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1 og 42, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres hybrid kernekapital, der medregnes i kernekapitalen og som opfylder kravene i 12, stk. 1 og 42, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Det medregnede beløb skal være opgjort efter fradrag for eventuel egenbeholdning i henhold til 14, stk. 5 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. 6

7 Post 4.2 Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 2 og 42, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres hybrid kernekapital, der medregnes i kernekapitalen og som opfylder kravene i 12, stk. 2 og 42, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Det medregnede beløb skal være opgjort efter fradrag for eventuel egenbeholdning i henhold til 14, stk. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post 4.3 Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 3 og 42, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres hybrid kernekapital, der medregnes i kernekapitalen og som er omfattet af 12, stk. 3 og 42, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Det medregnede beløb skal være opgjort efter fradrag for eventuel egenbeholdning i henhold til 14, stk. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post 5. Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital, efter primære fradrag Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter primære fradrag opgøres som summen af posterne 3 og 4. Post 6. Andre fradrag i kernekapitalen (-) Andre fradrag i kernekapitalen opgøres som summen af posterne Post 6.1. Forskellen mellem værdiansættelsen af aktiver i handelsbeholdningen, jf. 28, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (+/-) Her anføres det beløb, som svarer til forskellen mellem værdiansættelsen af aktiver i handelsbeholdningen i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.v. og en forsigtig opgørelse af positioner efter anvendelse af modelværdi ( marking-to-model ), jf. bekendtgørelse om kapitaldækning bilag 2, pkt. 8-13, som ikke allerede er fradraget i den egentlige kernekapital. Post 6.2. Den akkumulerede værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme, jf. 28, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (+/-) Her anføres størrelsen af den akkumulerede værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme, jf. ES 2, passivpost Reguleringen kan være positiv eller negativ. Post 6.3. Den akkumulerede værdiændring af forpligtelser til dagsværdi som følge af ændring i egen kreditrisiko, jf. 28, stk. 1, nr. 9, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (+/-) Her anføres størrelsen af den akkumulerede værdiændring af forpligtelser til dagsværdi som følge af ændring i egen kreditrisiko, jf. ES 5, felt 18. Ændringen kan være positiv eller negativ. Post 6.4. Halvdelen af kapitalkravet i datterselskaber eller associerede virksomheder, der driver forsikringsvirksomhed, jf. 28, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) 7

8 Her anføres halvdelen af fradraget i henhold til 28, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for besiddelse af datterforsikringsselskaber og associerede virksomheder, der driver forsikringsvirksomhed. Post 6.5. Halvdelen af direkte og indirekte ejede kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, jf. 28, stk. 1, nr. 11, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af direkte og indirekte ejede kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, der er kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber eller finansieringsinstitutter. Posten omfatter den bogførte værdi af disse indirekte og direkte ejede kapitalandele, men posten fratrækkes den goodwill, der måtte være indregnet i den bogførte værdi, svarende til ES 5, felt 13, da denne goodwill fratrækkes under CS02, post 2.3. Kapitalandele i finansieringsinstitutter, hvis hovedvirksomhed er at erhverve kapitalandele eller omsættelige pantebreve eller at udføre forretninger for egen regning med et eller flere af de i bilag 5 i lov om finansiel virksomhed nævnte instrumenter, skal ikke fradrages. Indirekte ejede kapitalandele, som er fradraget af et datterforsikringsselskab, kreditinstitut, fondsmæglerselskab eller investeringsforvaltningsselskab eller et associeret forsikringsselskab, kreditinstitut, fondsmæglerselskab eller investeringsforvaltningsselskab efter 28, stk. 1, nr. 12 eller 33, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, og indirekte ejede kapitalandele, som er fradraget eller undtaget af et datterforsikringsselskab eller et associeret forsikringsselskab efter 33, stk. 4, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, skal ikke fradrages. Kapitalandele defineres i henhold til 5, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Efterstillede tilgodehavender defineres som tilgodehavender, der i tilfælde af låntagers likvidation eller konkurs i henhold til lånevilkårene først kan gøres gældende efter fyldestgørelse af øvrige kreditorkrav. Ved kreditinstitutter forstås de i 5, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed nævnte virksomheder. Omfattet af definitionen er bl.a. danske pengeinstitutter og realkreditinstitutter samt tilsvarende udenlandske institutter. Ved dattervirksomhed forstås de i 5, stk. 1, nr. 8, i lov om finansiel virksomhed nævnte virksomheder. Ved associeret virksomhed forstås de i 5, stk. 1, nr. 15, i lov om finansiel virksomhed, nævnte virksomheder. Post 6.6. Halvdelen af kapitalandele > 10 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af aktier og andre kapitalandele samt efterstillede tilgodehavender (kapitalindskud) i andre kredit- eller finansieringsinstitutter, der skal fradrages i henhold til 8

9 28, stk. 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Der skal foretages fradrag for hele investeringen. Der skal alene foretages fradrag for efterstillede tilgodehavender, hvis virksomhedens besiddelse af kapitalandele m.v. overstiger 10 pct. -grænsen i 28, stk. 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Hvis kredit- eller finansieringsvirksomheden indgår i den konsoliderede solvensopgørelse på koncernskemaerne, skal der ikke foretages fradrag for kapitalandele og efterstillede tilgodehavender ved opgørelsen af basiskapitalen på ikke-konsolideret basis på virksomhedsskemaerne. Kapitalandele defineres i henhold til 5, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Efterstillede tilgodehavender defineres som tilgodehavender, der i tilfælde af låntagers likvidation eller konkurs i henhold til lånevilkårene først kan gøres gældende efter fyldestgørelse af øvrige kreditorkrav. Ved kreditinstitutter forstås de i 5, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed nævnte virksomheder. Omfattet af definitionen er bl.a. danske pengeinstitutter og realkreditinstitutter samt tilsvarende udenlandske institutter. Ved finansieringsinstitutter forstås de i 5, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed angivne virksomheder. Omfattet af definitionen er bl.a. fondsmæglerselskaber, investeringsforeninger, leasingselskaber, factoringselskaber og lignende. Post 6.7. Halvdelen af summen af kapitalandele > 10 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 13, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her føres halvdelen af kapitalandele og efterstillede tilgodehavender (kapitalindskud), der skal fradrages i henhold til 28, stk. 1, nr. 13, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Som grundlag for beregningen anvendes summen af alle kapitalandele og efterstillede tilgodehavender i kredit- og finansieringsinstitutter bortset fra de kapitalandele og efterstillede tilgodehavender, der er fratrukket under post 6.6, og de kapitalandele og efterstillede tilgodehavender, der er omfattet af konsolidering. Det er alene den del af summen af kapitalandelene og tilgodehavenderne, der overstiger 10 pct. af basiskapitalen før fradrag, der skal fradrages. Beregningen foretages i forhold til basiskapital før fradrag, jf. CS03, post 10. Fradraget i post 6.7 beregnes i første omgang som "0", når post 6 udregnes til brug for beregning af basiskapitalen i post 10 (via post 7). Når beløbet efter 28, stk. 1, nr. 13, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, er udregnet, placeres halvdelen af beløbet under post 6.7 og den anden halvdel under post Post 6.8. Halvdelen af kapitalandele > 15 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 14, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) 9

10 Her anføres de kapitalandele, der overstiger 15 pct. -grænsen i 28, stk. 1, nr. 14, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post 6.9. Halvdelen af kapitalandele > 60 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 15, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres den del af virksomhedens kvalificerede kapitalandele, der overstiger 60 pct. - grænsen i 28, stk. 1, nr. 15 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post Halvdelen af forskellen mellem de forventede tab og de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 28, stk. 1, nr. 16, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Posten udfyldes kun af virksomheder, der har tilladelse til at anvende den interne ratingbaserede metode for kreditrisiko (IRB-metoden), og hvor de forventede tab, som opgjort i henhold til pkt. 256 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8, jf. CS43, post 11, overstiger de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 28, stk. 1, nr. 16, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, jf. CS43, post 12. I posten anføres halvdelen af forskellen mellem CS43, post 11, og CS43, post 12, hvis det forventede tab (CS43, post 11) overstiger værdireguleringerne og hensættelser (CS43, post 12). Post Halvdelen af det forventede tab på kapitalandele uden for handelsbeholdningen ved anvendelse af den enkle risikovægtmetode eller PD/LGD-metoden, jf. 28, stk. 1, nr. 17, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Posten udfyldes kun af virksomheder, der har tilladelse til at anvende den interne ratingbaserede metode for kreditrisiko (IRB-metoden), og som opgør de risikovægtede poster for aktieeksponeringer uden for handelsbeholdningen ved anvendelse af den enkle risikovægtmetode eller PD/LGD-metoden, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8. Virksomheder, der benytter den enkle risikovægtmetode for aktieeksponeringer uden for handelsbeholdningen, skal anføre halvdelen af beløbet beregnet i henhold til pkt. 252 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8, jf. CS44, post 6. Virksomheder, der benytter PD/LGD-metoden for aktieeksponeringer, skal anføre halvdelen af beløbet beregnet i henhold til pkt. 253 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8, jf. CS45, post 6. Post Halvdelen af værdien af overførte betalinger m.v. med leveringsrisiko, jf. 28, stk. 1, nr. 18, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af værdien af overførte betalinger, værdipapirer eller valuta samt eventuel positiv markedsværdi af forretningen i forbindelse med levering af henholdsvis betaling for værdipapirer og valuta uden for handelsbeholdningen, hvis levering henholdsvis betaling ikke har fundet sted 5 dage efter forfald, og frem til at tilgodehavendet, værdipapirerne eller valutaer enten betales, leveres eller afskrives. Post Halvdelen af værdien af securitiseringspositioner, jf. 28, stk. 1, nr. 19, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) 10

11 Her anføres halvdelen af værdien af securitiseringspositioner, der efter reglerne i bilag 11 i bekendtgørelse om kapitaldækning, eller for securitiseringspositioner i handelsbeholdningen ville tildeles, en risikovægt på pct., medmindre beløbet indgår i opgørelsen af de risikovægtede poster, eller securitiseringspositionen indgår i engagementer, der fradrages efter 28, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post Overskydende fradrag iht. 28, stk. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Såfremt virksomhedens supplerede kapital er mindre end det fradrag, der skal foretages efter 28, stk. 12, skal den overskydende del fradrages i kernekapitalen. Post 7. Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag (-) Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag opgøres som summen af posterne 5 og 6. Skema CS03: Opgørelse af basiskapital (fortsat) Post 8. Supplerende kapital Supplerede kapital opgøres som summen af posterne Post 8.1. Ansvarlig lånekapital, jf. 24, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2 og 26 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Kapitalindskuddene skal opfylde betingelserne for supplerende kapital i 25, stk. 2 og 26 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Kapitalindskuddene specificeres under CS04, post 1. Post 8.2. Opskrivningshenlæggelse, jf. 24, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres beløbet i ES 2, passivpost Forøgelser i løbet af året medregnes kun, såfremt beløbet på opgørelsesdagen er bekræftet af den eksterne revisor, jf. 8-9 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Pr. ultimo december anføres beløbet i AS 2, passivpost Post 8.3. Hybrid kernekapital, jf. 24, stk. 1, nr. 3 og 42 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (ekskl. post 4) Her anføres hybrid kernekapital, som ikke kan medregnes til kernekapitalen som følge af grænserne fastsat i 24, stk. 1, nr. 3 og 42 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, men som kan medregnes i den supplerende kapital i henhold til 24, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post 8.4. Forskellen mellem de forventede tab og de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 24, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Posten udfyldes kun af virksomheder, der har tilladelse til at anvende den interne ratingbaserede metode for kreditrisiko (IRB-metoden), og hvor de forventede tab, som opgjort i 11

12 henhold til pkt. 256 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8, jf. CS43, post 11, er mindre end de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. CS43, post 12. I posten anføres forskellen mellem CS43, post 11, og CS43, post 12, hvis det forventede tab (CS43, post 11) er mindre end værdireguleringerne og hensættelser (CS43, post 12), dog højst et beløb svarende til 0,6 pct. af post 1.3 i CS05 (de risikovægtede poster omfattet af den interne ratingbaserede metode for kreditrisiko). Post 8.5. Tilbagebetalingspligtige seriereserver, jf. 24, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres virksomhedens andel af de ældre seriereserver med tilbagebetalingspligt, der ikke kan tilbageholdes ved ordinær indfrielse, men kun svarende til maksimalt 8 pct. af de risikovægtede aktiver m.v. i disse ældre serier. Post 8.6. Indbetalt garantkapital i medfør af 208, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed og 24, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres virksomhedens indbetalte garantkapital efter 208, stk. 2, som ikke er omfattet af overgangsordningen i 44, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post 8.7. Aktie-, garant- eller andelskapital, der ikke kan medregnes i den egentlige kernekapital, jf. 24, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres virksomhedens kapital, som ikke opfylder kravene i 5-7, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, som ikke er omfattet af overgangsordningen i 43, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, og som opfylder kravene til den supplerende kapital. Post 9. Medregnet supplerende kapital (højst 100 pct. af post 5) I henhold til 25, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, må summen af supplerende kapital ikke medregnes med mere end 100 pct. af kernekapital inklusiv hybrid kernekapital efter primære fradrag. Hvis den supplerende kapital, jf. post 8, er mindre end eller lig med kernekapital inklusiv hybrid kernekapital efter primære fradrag, jf. CS02, post 5, overføres beløbet under post 8 til post 9. Hvis post 8 er større end CS02, post 5, overføres i stedet beløbet under CS02, post 5 til post 9. Post 10. Basiskapital før fradrag Basiskapitalen før fradrag udgøres af summen af kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag, jf. CS02, post 7, og medregnet supplerende kapital, jf. post 9. Post 11. Fradrag i basiskapital (-) Fradrag i basiskapitalen opgøres som summen af posterne Post Halvdelen af kapitalkravet i datterselskaber eller associerede virksomheder, der driver forsikringsvirksomhed, jf. 28, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) 12

13 Her anføres halvdelen af fradrag i henhold til 28, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for besiddelse af datterforsikringsselskaber og associerede virksomheder, der driver forsikringsvirksomhed. Post Halvdelen af direkte og indirekte ejede kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, jf. 28, stk. 1, nr. 11, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af direkte og indirekte ejede kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, der er kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber eller finansieringsinstitutter. Posten omfatter den bogførte værdi af disse indirekte og direkte ejede kapitalandele, men posten fratrækkes den goodwill, der måtte være indregnet i den bogførte værdi, svarende til ES 5, felt 13, da denne goodwill fratrækkes under CS02, post 2.3. Kapitalandele i finansieringsinstitutter, hvis hovedvirksomhed er at erhverve kapitalandele eller omsættelige pantebreve eller at udføre forretninger for egen regning med et eller flere af de i bilag 5 i lov om finansiel virksomhed nævnte instrumenter, skal ikke fradrages. Indirekte ejede kapitalandele, som er fradraget af et datterforsikringsselskab, kreditinstitut, fondsmæglerselskab eller investeringsforvaltningsselskab eller et associeret forsikringsselskab, kreditinstitut, fondsmæglerselskab eller investeringsforvaltningsselskab efter 28, stk. 1, nr. 12 eller 33, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, og indirekte ejede kapitalandele, som er fradraget eller undtaget af et datterforsikringsselskab eller et associeret forsikringsselskab efter 33, stk. 4, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, skal ikke fradrages. Kapitalandele defineres i henhold til 5, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Efterstillede tilgodehavender defineres som tilgodehavender, der i tilfælde af låntagers likvidation eller konkurs i henhold til lånevilkårene først kan gøres gældende efter fyldestgørelse af øvrige kreditorkrav. Ved kreditinstitutter forstås de i 5, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed nævnte virksomheder. Omfattet af definitionen er bl.a. danske pengeinstitutter og realkreditinstitutter samt tilsvarende udenlandske institutter. Ved dattervirksomhed forstås de i 5, stk. 1, nr. 8, i lov om finansiel virksomhed nævnte virksomheder. Ved associeret virksomhed forstås de i 5, stk. 1, nr. 15, i lov om finansiel virksomhed, nævnte virksomheder. Post Halvdelen af kapitalandele m.v. > 10 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af aktier og andre kapitalandele samt efterstillede tilgodehavender (kapitalindskud) i andre kredit- eller finansieringsinstitutter, der skal fradrages i henhold til 28, stk. 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. 13

14 Der skal foretages fradrag for hele investeringen. Der skal alene foretages fradrag for efterstillede tilgodehavender, hvis virksomhedens besiddelse af kapitalandele m.v. overstiger 10 pct. -grænsen i lovens 28, stk. 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Hvis kredit- eller finansieringsvirksomheden indgår i den konsoliderede solvensopgørelse på koncernskemaerne, skal der ikke foretages fradrag for kapitalandele og efterstillede tilgodehavender ved opgørelsen af basiskapitalen på ikke-konsolideret basis på virksomhedsskemaerne. Kapitalandele defineres i henhold til 5, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Efterstillede tilgodehavender defineres som tilgodehavender, der i tilfælde af låntagers likvidation eller konkurs i henhold til lånevilkårene først kan gøres gældende efter fyldestgørelse af øvrige kreditorkrav. Ved kreditinstitutter forstås de i 5, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed nævnte virksomheder. Omfattet af definitionen er bl.a. danske pengeinstitutter og realkreditinstitutter samt tilsvarende udenlandske institutter. Ved finansieringsinstitutter forstås de i 5, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed, angivne virksomheder. Omfattet af definitionen er bl.a. fondsmæglerselskaber, investeringsforeninger, leasingselskaber, factoringselskaber og lignende. Post Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 13, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af kapitalandele og efterstillede tilgodehavender (kapitalindskud), der skal fradrages i henhold til 28, stk. 1, nr. 13, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Som grundlag for beregningen anvendes summen af alle kapitalandele og efterstillede tilgodehavender i kredit- og finansieringsinstitutter bortset fra de kapitalandele og efterstillede tilgodehavender, der er fratrukket under post 11.3, og de kapitalandele og efterstillede tilgodehavender, der er omfattet af konsolidering. Det er alene den del af summen af kapitalandelene og tilgodehavenderne, der overstiger 10 pct. af basiskapitalen før fradrag, der skal fradrages. Beregningen foretages i forhold til basiskapital før fradrag, jf. post 10. Post Halvdelen af kapitalandele > 15 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 14, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres de kapitalandele, der overstiger 15 pct. -grænsen i 28, stk. 1, nr. 14, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. 14

15 Post Halvdelen af kapitalandele > 60 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 15, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres de kapitalandele, der overstiger 15 pct. -grænsen i 28, stk. 1, nr. 15, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post Halvdelen af forskellen mellem de forventede tab og de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 28, stk. 1, nr. 16, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Posten udfyldes kun af virksomheder, der har tilladelse til at anvende den interne ratingbaserede metode for kreditrisiko (IRB-metoden), og hvor de forventede tab, som opgjort i henhold til pkt. 256 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8, jf. CS43, post 11, overstiger de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 28, stk. 1, nr. 16, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, jf. CS43, post 12. I posten anføres halvdelen af forskellen mellem CS43, post 11, og CS43, post 12, hvis det forventede tab (CS43, post 11) overstiger værdireguleringerne og hensættelser (CS43, post 12). Post Halvdelen af det forventede tab på kapitalandele uden for handelsbeholdningen ved anvendelse af den enkle risikovægtmetode eller PD/LGD-metoden, jf. 28, stk. 1, nr. 17, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Posten udfyldes kun af virksomheder, der har tilladelse til at anvende den interne ratingbaserede metode for kreditrisiko (IRB-metoden), og som opgør de risikovægtede poster for aktieeksponeringer uden for handelsbeholdningen ved anvendelse af den enkle risikovægtmetode eller PD/LGD-metoden, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8. Virksomheder, der benytter den enkle risikovægt metode for aktieeksponeringer uden for handelsbeholdningen, skal anføre halvdelen af beløbet beregnet i henhold til pkt. 252 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8, jf. CS44, post 6. Virksomheder, der benytter PD/LGD-metoden for aktieeksponeringer uden for handelsbeholdningen skal anføre halvdelen af beløbet beregnet i henhold til pkt. 253 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8, jf. CS45, post 6. Post Halvdelen af værdien af overførte betalinger m.v. med leveringsrisiko, jf. 28, stk. 1, nr. 18, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af værdien af overførte betalinger, værdipapirer eller valuta samt eventuel positiv markedsværdi af forretningen i forbindelse med levering af henholdsvis betaling for værdipapirer og valuta uden for handelsbeholdningen, hvis levering henholdsvis betaling ikke har fundet sted 5 dage efter forfald, og frem til at tilgodehavendet, værdipapirerne eller valutaer enten betales, leveres eller afskrives. Post Værdien af securitiseringspositioner, jf. 28, stk. 1, nr. 19, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af værdien af securitiseringspositioner, der efter reglerne i bilag 11 i bekendtgørelse om kapitaldækning, eller for securitiseringspositioner i handelsbeholdnin- 15

16 gen ville tildeles, en risikovægt på pct., medmindre beløbet indgår i opgørelsen af de risikovægtede poster, eller securitiseringspositionen indgår i engagementer, der fradrages efter 28, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post Fradrag for solvensmæssige nedskrivninger af aktiver m.v., jf. 124, stk. 6 og 125, stk. 9, i lov om finansiel virksomhed (-) Finanstilsynet kan pålægge virksomheden at foretage nedskrivninger af dens aktiver m.v. til brug for opgørelse af basiskapitalen. En sådan nedskrivning skal indgå i de indberetninger, der foretages til Finanstilsynet. Derimod påvirker nedskrivningen ikke virksomhedens offentliggjorte regnskab. Post Modregning af overskydende fradrag iht. 28, stk. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Såfremt virksomhedens supplerede kapital er mindre end det fradrag, der skal foretages efter 28, stk. 1, nr , skal den overskydende del fradrages i kernekapitalen. Beløbet som er fratrukket under post 6.14 modregnes med samme beløb under post Post 12. Basiskapital efter fradrag Basiskapitalen efter fradrag beregnes som basiskapital før fradrag, jf. post 10, fratrukket de under post 11 angivne fradrag. Beløbet overføres til CS01, post 1. Post 13. Tillæg til minimumskapitalkravet, jf. 125, stk. 3, og 141 i lov om finansiel virksomhed, på 0,02 pct. af investeringsforvaltningsselskabers portefølje Denne post udfyldes kun af investeringsforvaltningsselskaber. Posten er ikke medtaget i CK03. Tillæg til minimumskapitalkravet beregnes som 0,02 pct. af den kapital, der indgår i investeringsforvaltningsselskabets porteføljer, jf. 141 i lov om finansiel virksomhed, og som overstiger modværdien af 250 mio. euro. Ved beregning af tillægget kan der foretages et fradrag i henhold til 125, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed. Tillægget kan maksimalt udgøre modværdien af 10 mio. euro. Post 14. Den del af tillægget til investeringsforvaltningsselskabers minimumskapitalkrav, der er garanteret af et kreditinstitut eller et forsikringsselskab (højst 50 pct. af post 13), jf. 125, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Denne post udfyldes kun af investeringsforvaltningsselskaber. Posten er ikke medtaget i CK03. Investeringsforvaltningsselskabet kan anmode Finanstilsynet om tilladelse til, at op til 50 pct. af tillægget til minimumskapitalkravet kan bestå af en garanti fra et kreditinstitut eller et forsikringsselskab. Under post 14 angives den del af tillægget, der er garanteret. Post 15. Kapitalkrav og tillæg til minimumskapitalkravet for investeringsforvaltningsselskaber Denne post udfyldes kun af investeringsforvaltningsselskaber. Posten er ikke medtaget i CK03. 16

17 Under denne post anføres summen af investeringsforvaltningsselskabets kapitalkrav og tillæg til minimumskapitalkravet. Beløbet overføres til CS01, post 9. Post 16. Foregående års faste omkostninger for fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber, jf. 143, stk. 1, nr. 5, i lov om finansiel virksomhed. Denne post udfyldes kun af fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber. Posten er ikke medtaget i CK03. Opgørelse af det foregående års faste omkostninger skal foretages i henhold til 4, stk. 3, i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Ved foregående års faste omkostninger forstås faste omkostninger ultimo seneste regnskabsår. Finanstilsynet kan tilpasse dette krav i tilfælde af en væsentlig ændring i selskabets virksomhed siden det foregående år, jf. 125, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. Post 17. Krav til basiskapitalen for fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber (25 pct. af post 16), jf. 125, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed Denne post udfyldes kun af fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber. Posten er ikke medtaget i CK03. Fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber har udover de andre krav til kapital tillige et krav til basiskapitalen, der skal udgøre mindst 25 pct. af det foregående års faste omkostninger, jf. 125, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. Beløbet beregnes som 25 pct. af post 16 og overføres til CS01, post 10. Skema CS04: Specifikation af ansvarlig lånekapital/hybrid kernekapital I CS04 specificeres ansvarlig lånekapital, udstedt i henhold til 136, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. post 1, samt hybrid kernekapital udstedt i henhold til 132 eller 132 a i lov om finansiel virksomhed, jf. post 2. Den ansvarlige lånekapital og hybride kernekapital anføres i skemaet med hele det nominelle udstedte beløb, dvs. uafhængigt af, om den kan medregnes i henhold til grænserne for den supplerende kapital, jf. 135, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, eller grænserne for hybrid kernekapital, jf. 129, stk. 2-5, eller 132 a, stk. 2 og 3, i lov om finansiel virksomhed. Post 1. Ansvarlig lånekapital Opgøres som summen af posterne Post 1.1. Ansvarlig lånekapital, brutto, jf. 26, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres bruttobeløbet af de af virksomheden udstedte værdipapirer, jf. 26, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Posten indeholder kun det indbetalte beløb. 17

18 Post 1.2. Reduktion med 25 pct. pr. år de sidste 3 år inden forfald, jf. 25, stk. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) I henhold til 25, stk. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital skal kapitalindskud med fast løbetid reduceres med 25 pct. årligt de sidste 3 år inden forfald. Det samlede beløb, hvormed de pågældende værdipapirer reduceres, anføres under denne post. Post 1.3. Beholdning af egne beviser samt egne beviser, der tjener til sikkerhed for lån eller garantier ydet af virksomheden, jf. 25, stk. 2, nr. 4 og 27, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) I henhold til 25, stk. 2, nr. 4, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital skal beholdningen af egne beviser samt egne beviser, der tjener som sikkerhed for lån og garantier ydet af virksomheden, modregnes i det beløb, hvormed værdipapirerne indgår i den supplerende kapital. Der sker dog kun modregning efter et eventuelt fradrag efter 25, stk. 2, nr. 1-3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (hvor der sker indskrænkning i de sidste 3 år af det beløb, hvormed kapitalindskud med fast løbetid kan medregnes). Post 2. Hybrid kernekapital Opgøres som summen af posterne 2.1 og 2.2. Post 2.1. Hybrid kernekapital, brutto, jf. 10, stk. 2, 14, 21, stk. 1 og 42, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres bruttobeløbet af den af virksomheden udstedte hybride kernekapital, jf. 10, 14, 21 og 42, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, dvs. inklusive beholdningen af egen hybrid kernekapital i henhold til 14, stk. 5. Hele det nominelle udstedte beløb medtages, dvs. uafhængigt af om den faktisk medregnes i kernekapitalen i medfør af grænserne for hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1-4, og 42, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, eller i den supplerende kapital i medfør af grænserne for den supplerende kapital, jf. 25, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post 2.2. Beholdning af egen hybrid kernekapital, jf. 14, stk. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres beholdningen af egen hybrid kernekapital i henhold til 14, stk. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Tilbagekøbt hybrid kernekapital, der ikke er omfattet af egenbeholdningen i henhold til 34, stk. 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, anses for indfriet og skal ikke medtages under denne post. Post 3.1. Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1 og 42, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres hybrid kernekapital i henhold til 12, stk. 1 og 42, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, dvs. hybrid kernekapital der kvalificerer til at kunne udgøre op til og med 50 pct. af kernekapitalen efter primære fradrag. Beløbet opgøres brutto, dvs. inklusive en eventuel egenbeholdning i henhold til 14, stk. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Hele udstedelsens regnskabsmæssige beløb medtages, dvs. uafhængigt af, om den faktisk medregnes i kernekapitalen i medfør af grænserne for hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1-4 og 42, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basis- 18

19 kapital, eller i den supplerende kapital i medfør af grænserne for den supplerende kapital, jf. 25, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Det anførte beløb skal være større eller lig med beløbet i post 4.1. i CS02- skemaet Post 3.2 Heraf hybrid kernekapital udstedt i medfør af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter Her anføres den del af den hybride kernekapital i post 3.1, som er udstedt i medfør af lov om statsligt kapitalindskud. Post 3.3. Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 2 og 42, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres hybrid kernekapital i henhold til 12, stk. 2 og 42, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, dvs. hybrid kernekapital, der kvalificerer til at kunne udgøre op til og med 35 pct. af kernekapitalen efter primære fradrag. Beløbet opgøres brutto, dvs. inklusive en eventuel egenbeholdning i henhold til 14, stk. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Hele udstedelsens regnskabsmæssige beløb medtages, dvs. uafhængigt af, om den faktisk medregnes i kernekapitalen i medfør af grænserne for hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1-4 og 42, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, eller i den supplerende kapital i medfør af grænserne for den supplerende kapital, jf. 25, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Det anførte beløb skal være større eller lig med beløbet i post 4.2. i CS02- skemaet Post 3.4 Heraf hybrid kernekapital udstedt i medfør af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter Her anføres den del af den hybride kernekapital i post 3.3, som er udstedt i medfør af lov om statsligt kapitalindskud. Post 3.5. Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 3 og 42, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres hybrid kernekapital i henhold til 12, stk. 3 og 42, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, dvs. hybrid kernekapital, der kvalificerer til at kunne udgøre op til og med 15 pct. af kernekapitalen efter primære fradrag. Beløbet opgøres brutto, dvs. inklusive en eventuel egenbeholdning i henhold til 14, stk. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Hele udstedelsens regnskabsmæssige beløb medtages, dvs. uafhængigt af, om den faktisk medregnes i kernekapitalen i medfør af grænserne for hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1-4 og 42, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, eller i den supplerende kapital i medfør af grænserne for den supplerende kapital, jf. 25, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Det anførte beløb skal være større eller lig med beløbet i post 4.3. i CS02- skemaet Post 3.6 Heraf hybrid kernekapital udstedt i medfør af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter Her anføres den del af den hybride kernekapital i post 3.5, som er udstedt i medfør af lov om statsligt kapitalindskud. 19

20 Skema CS05: Opgørelse af risikovægtede poster Post 1. Vægtede poster med kredit-, modparts- udvandings- og leveringsrisiko Posten opgøres som summen af posterne 1.1 til 1.5. Post 1.1. Standardmetoden Posten opgøres som summen af post til Post Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker Overføres fra CS07, post 9. Post Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder Overføres fra CS08, post 9. Post Eksponeringer mod offentlige enheder Overføres fra CS09, post 9. Post Eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker Overføres fra CS10, post 9. Post Eksponeringer mod internationale organisationer Overføres fra CS11, post 9. Post Eksponeringer mod institutter Overføres fra CS12, post 9. Post Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v. Overføres fra CS13, post 9. Post Eksponeringer mod detailkunder Overføres fra CS14, post 9. Post Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Overføres fra CS15, post 9. Post Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk Overføres fra CS16, post 9. Post Dækkede obligationer Overføres fra CS17, post 9. Post Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v. med en kortsigtet kreditvurdering. Overføres fra CS18, post 9. 20

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 13, stk. 4, 124, stk. 9, 128, stk. 2, 128 a, 148, nr. 5 og 373,

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens Kapitel 10 Solvens Generelle regler om solvens 124. Pengeinstitutters og realkreditinstitutters bestyrelse og direktion skal sikre, at instituttet har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 I medfør af 13, stk. 4, 128, stk. 2, 128 a, 143, stk. 1, nr. 3, og

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1) Udskriftsdato: 9. februar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0015 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 09/10/2014

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 7, 128, stk. 3, 128 a, 142, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1-2, 3, 5 og 7, og stk. 35, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 26.02.2014) Koncernen skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden)

Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden) Finanstilsynet 4. juli 2007 J.nr. 122-0009 /jbj Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden) Til brug for indberetning i medfør af de nye kapitaldækningsregler (bekendtgørelse nr. 10.113

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Bekendtgørelse om store engagementer 1)

Bekendtgørelse om store engagementer 1) Bekendtgørelse om store engagementer 1) I medfør af 71, stk. 2, 148, nr. 1-4 og 6, 175 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011. Anvendelsesområde

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 25-02-2015) Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for

Læs mere

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1200480 Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning Indhold 1 Formål... 2 2 Aktiver... 2 2.1 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE

SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE Risikorapport SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE 2011 INDHOLD A. Risikooplysninger og solvensbehov for Merkur, Den Almennyttige Andelskasse... 5 0. Indledning... 5 1. Anvendelsesområde... 5 2. Målsætninger

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 213 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 og omfatter de oplysningskrav, som sparekassen skal

Læs mere

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav Risikorapport 2012 Basel ll søjle 3 oplysningskrav Oplysningskrav Fra 2007 er alle danske pengeinstitutter i større eller mindre grad blevet påvirket af Basel II. Dette har øget mængden af oplysningsforpligtigelser

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410 Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse 2013 Indholdsfortegnelse A. RISIKORAPPORT OG SOLVENSBEHOV Side 0. Indledning 3 1. Anvendelsesområde 3 2. Målsætninger og risikopolitikker 3 3. Kreditrisiko 4

Læs mere

Bilag 1 1. februar 2006

Bilag 1 1. februar 2006 Bilag 1 1. februar 2006 I. Indsendelse af materiale Finanstilsynets vejledning om indberetning af engagementer FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 CVR-nr

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Risikoredegørelse 2013

Risikoredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Risikoredegørelse Indledning... 3 1. Anvendelsesområde... 3 2. Målsætninger og risikopolitikker... 4 2.1 Kreditrisici... 4 2.2 Markedsrisici... 5 2.3 Operationelle risici... 7 2.4 Likviditets-

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 10 3. Basiskapital 10 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 5. Beskrivelser af solvensbehovsmodel

Læs mere

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens regler og omfatter de oplysningskrav (søjle III), som pengeinstitutter

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, foretages følgende ændringer:

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, foretages følgende ændringer: Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love 1) (Styrkelse af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed,

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse 2012 Indholdsfortegnelse A. RISIKORAPPORT OG SOLVENSBEHOV Side 0. Indledning 3 1. Anvendelsesområde 3 2. Målsætninger og risikopolitikker 3 3. Kreditrisici 4

Læs mere

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Generelt Denne vejledning beskriver udfyldelsen af indberetningsskemaerne til oplysning af risici og kapitalforhold

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme.

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme. Bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2004 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011 Solvensbehov i Koncernen 3. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål...3 1.1 Anvendte regulatoriske metoder...3 1.2 Basiskapital...3 1.3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag...4 1.4 Metode...7 1.4.1 Stresstest

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Egenkapital Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Skema i RL I. Virksomhedskapital II. Overkurs ved emission III. Reserve for opskrivninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere