Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynet 14. marts juli 2012"

Transkript

1 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber (skemaer CS 01-63/CK 01-62) Når der henvises til ES- eller AS-skemaerne, skal der ved den konsoliderede opgørelse forstås EK- eller AK-skemaerne. Der indberettes ikke ES- og EK-skemaer pr. ultimo december. Når der henvises til poster på ES- og EK-skemaer, skal der pr. ultimo december forstås de tilsvarende poster på AS- og AK-skemaerne. De enkelte poster skal udfyldes med fortegn, således at beløb, der øger basiskapitalen eller de risikovægtede poster, anføres som et positivt beløb, mens poster, der reducerer basiskapitalen eller de risikovægtede poster, anføres som et negativt beløb. Hvor betegnelsen for en post er efterfulgt af et negativt tegn (-) betyder dette, at der ikke forventes anført et positivt beløb under den pågældende post. I vejledningen nævnes kun virksomhedsindberetningsskemaerne CS, vejledningen gælder dog tilsvarende for koncernindberetningsskemaerne CK. Skema CS01: Opgørelse af solvens Post 1. Basiskapital efter fradrag Overføres fra CS03, post 12. Post 2. Vægtede poster i alt Overføres fra CS06, post 8. Post 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Solvensprocenten i henhold til 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed beregnes som: basiskapital efter fradrag (CS01, post 1) *100 vægtede poster i alt (CS01, post 2) Posten anføres med 1 decimal. 1

2 Post 4. Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag i procent af vægtede poster i alt Denne post beregnes som: kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag (CS02, post 7) * 100 vægtede poster i alt (CS01, post 2) Posten anføres med 1 decimal. Post 5. Solvensbehov, jf. 124, stk. 4, eller 125, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed Her anføres det af bestyrelse og direktion opgjorte solvensbehov, jf. 124, stk. 4, eller 125, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed og kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 1. Solvensbehovet skal opgøres som den tilstrækkelige basiskapital, jf. 124, stk. 1 og 125, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, i procent af de vægtede poster. Solvensbehovet kan ikke være mindre end solvenskravet efter 124, stk. 2, nr. 1, eller 125, stk. 2, nr. 1, og minimumskapitalkravet i 124, stk. 2, nr. 2, eller 125, stk. 2 nr. 1-2 og 4, og stk. 3, eller kravet til basiskapitalen i 125, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. Posten anføres med 1 decimal. Post 6. Solvensbehov, jf. 124, stk. 4, eller 125, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed opgjort uden hensyntagen til 124, stk. 2, nr. 1-2, eller 125, stk. 2, nr. 1-2 og 4, 125, stk. 3 og 5, i lov om finansiel virksomhed Her anføres det af bestyrelse og direktion opgjorte solvensbehov, jf. 124, stk. 4, eller 125, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed, hvis solvensbehovet er beregnet som mindre end solvenskravet (8 pct.) eller minimumskapitalkravet. Her ses der bort fra kravet om, at det indberettede solvensbehov skal være større end solvenskravet og minimumskapitalkravet, jf. 124, stk. 2, nr. 1-2, eller 125, stk. 2, nr. 1-2 og 4, stk. 3 og stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. Er det opgjorte solvensbehov uden hensyntagen 124, stk. 2, nr. 1-2, eller 125, stk. 2, nr. 1-2 og 4, stk. 3 og stk. 5, i lov om finansiel virksomhed opgjort til at være større end solvenskravet (8 pct.) og minimumskapitalkravet, anføres samme procent som ved post 5. Posten anføres med 1 decimal. Post 7. Solvenskrav, jf. 124, stk. 5, eller 125, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed Virksomheden skal indberette et eventuelt solvenskrav fastsat af Finanstilsynet i henhold til 124, stk. 5, og 125, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed. Ved indberetning af solvenskravet skal virksomheden anføre et solvenskrav på 8 pct., medmindre virksomheden har fået fastsat et højere solvenskrav af Finanstilsynet. Posten anføres med 1 decimal. 2

3 Finansielle holdingvirksomheder, der ikke er fondsmægler-, investeringsforvaltnings-, pengeinstitut- eller realkreditholdingvirksomhed, skal indberette 0,0, da 124, stk. 5 eller 125, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed, ikke finder anvendelse for sådanne virksomheder. Post 8. Minimumskapitalkrav, jf. 124, stk. 2, nr. 2, og stk. 3, eller 125, stk. 2, nr. 2-4, i lov om finansiel virksomhed Virksomheden skal indberette sit minimumskapitalkrav i henhold til 124, stk. 2, nr. 2, og stk. 3, eller 125, stk. 2, nr. 2-4, i lov om finansiel virksomhed. Posten er ikke medtaget i CK01. Post 9. Kapitalkrav og tillæg til minimumskapitalkravet for investeringsforvaltningsselskaber Overføres fra CS03, post 15. Posten er ikke medtaget i CK01. Post 10. Krav til basiskapitalen for fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber Overføres fra CS03, post 17. Posten er ikke medtaget i CK01. Post 11 (Post 8 i CK01). Basiskapital efter fradrag opgjort efter principperne for månedsregnskaber henholdsvis kvartalsregnskaber Denne post svarer til CS03, post 12. Ved beregningen af post 11 anvendes imidlertid principperne for månedsregnskaber henholdsvis kvartalsregnskaber, dvs. de principper som CS03, post 12, beregnes efter pr. ultimo januar-november. For post 11 indebærer dette, at hvis virksomheden har haft et overskud i det forløbne år, må det ikke tillægges kernekapitalen, jf. dog 129, stk. 1, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed. Et underskud i det forløbne år skal derimod være fratrukket på samme måde som i opgørelsen i CS02, post 2.1. Det udbytte, som forventes udbetalt ved den kommende generalforsamling, skal ikke fratrækkes ved opgørelsen af post 11. Post 12 (Post 9 i CK01). Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, opgjort efter principperne for månedsregnskaber henholdsvis kvartalsregnskaber Denne post svarer til CS01, post 3. Post 12 beregnes som (post 11/post 2) * 100, jf. beskrivelse af CS01, post 3. Post 13 (Post 10 i CK01). Nødvendig solvensprocent Denne post udfyldes kun af virksomheder, der anvender IRB-metoden for kreditrisiko og /eller den avancerede målemetode for operationel risiko. I posten opgøres den nødvendige solvensprocent, der fremkommer, når 6,4 pct. af de risikovægtede poster opgjort i henhold til kapitel 2-4 i bekendtgørelse nr om kapitaldækning af 1. marts 2006 indgår som tæller i solvensbrøken, og hvor de risikovægtede poster, som opgjort i post 2, indgår som nævner. Eventuelle modifikationer kan aftales med Finanstilsynet. 3

4 Posten anføres med 1 decimal. Skema CS02: Opgørelse af basiskapital Post 1. Kernekapital Kernekapitalen opgøres som summen af posterne Post 1.1. Aktiekapital/garantkapital/andelskapital, jf. 4, stk. 1, nr. 1-3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres beløbet i ES 2, passivpost 17. Medregning af garantkapital til sparekassers basiskapital er betinget af, at 26 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. er opfyldt. Post 1.2. Overkurs ved emission, jf. 4, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres beløbet i ES 2, passivpost 18. Post 1.3. Reserver, jf. 4, stk. 1, nr. 5, 6 og 9, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres beløbet i ES 2, passivpost 20. Forøgelser i løbet af året medregnes kun, såfremt beløbet på opgørelsesdagen er bekræftet af den eksterne revisor, jf. 8-9, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Pr. ultimo december anføres beløbet i AS 2, passivpost 20. Posten indeholder bl.a. bunden sparekassereserve, jf. 212 lov om finansiel virksomhed, og bunden fondsreserve i realkreditinstitutter, jf. 221 i lov om finansiel virksomhed. Post 1.4. Overført overskud eller underskud, jf. 4, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres beløbet i AS 2, passivpost 21, primo året, uanset om beløbet på opgørelsesdagen er bekræftet af den eksterne revisor, jf. 8-9, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Pr. ultimo december anføres beløbet i AS 2, passivpost 21. Post 1.5. Årets løbende overskud, jf. 4, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres det beløb, der er bekræftet af virksomhedens eksterne revisorer til indregning i virksomhedens kernekapital, jf. 8-9 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Det er en forudsætning for indregningen, at de eksterne revisorer forinden har bekræftet beløbets størrelse, og at beløbet er fratrukket enhver form for skat, forventet udbytte og andre forudselige udgifter. Inden indregningen skal de eksterne revisorer i revisionsprotokollen endvidere have oplyst om det udførte arbejde i forbindelse med bekræftelsen af årets løbende overskud, jf. 9, stk. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, herunder om virksomhedens solvensprocent før og efter indregning af årets løbende overskud. Den del af årets løbende bekræftede overskud, der kan henføres til posten Reserver medregnes under post

5 Den del af årets løbende bekræftede overskud, der kan henføres til posten. Opskrivningshenlæggelse medregnes under post 8.2. Ved opgørelsen af årets løbende overskud skal beregningen følge virksomhedens normale principper, dvs. principperne fastlagt i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS, kan således ikke indregne det opgjorte overskud efter disse principper. Post 1.6. Garantkapital i sparekasseaktieselskaber, jf. 208 i lov om finansiel virksomhed og 44 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, og 208, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Her anføres garantkapital, der er forblevet indestående i sparekasser, der er omdannet til aktieselskaber, og som kan medregnes i kernekapitalen i henhold til 208, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Post 1.7. Reserver i serier med tilbagebetalingspligt, jf. 4, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres den del af seriereservefondene i serier med tilbagebetalingspligt, jf. 4, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, som ikke kan komme til udbetaling. Post 1.8. Reserver i serier uden tilbagebetalingspligt, jf. 4, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres virksomhedens seriereservefonde i serier, hvor der ikke er tilbagebetalingspligt til låntagerne, jf. 4, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post 1.9. Minoritetsinteresser (kun CK- skema) Her anføres beløbet i EK 2, passivpost 22, fratrukket minoritetsinteressernes andel af periodens resultat år til dato, jf. EK 1, felt 38. Post 2. Primære fradrag i den egentlige kernekapital (-) Primære fradrag i den egentlige kernekapital opgøres som summen af posterne Post 2.1. Årets løbende underskud, jf. 28, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres beløbet resultat år til dato efter skat, jf. ES 1, felt 36, der dog reguleres med de beløb, der har formindsket posten Reserver (post 1.3) eller har formindsket posten Opskrivningshenlæggelse (post 8.2). Er beløbet herefter positivt udfyldes posten med et nul, hvorimod det negative beløb overføres. For 4. kvartal skal posten altid udfyldes med et nul. Post 2.2. Foreslået udbytte, jf. 28, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (- ) Her anføres beløbet i AS 3, felt 44, indtil beløbet er udbetalt. 5

6 Post 2.3. Immaterielle aktiver, jf. 28, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres summen af beløbene i ES 2, aktivpost 12, og ES 5, felt 13. Post 2.4. Udskudte aktiverede skatteaktiver, jf. 28, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres den del af beløbet i ES 2, aktivpost 16, der udgøres af udskudte aktiverede skatteaktiver. Almindelige tilgodehavender hos skattevæsenet skal ikke medregnes i posten. Udskudte aktiverede skatteaktiver har kun værdi, hvis den finansielle virksomhed realiserer en positiv skattepligtig indkomst i fremtiden, hvori det opsparede skattemæssige underskud kan modregnes. Hvis virksomheden kommer i økonomiske vanskeligheder og ikke realiserer overskud, mister skatteaktivet sin værdi. På den baggrund skal skatteaktivet i lighed med immaterielle aktiver fratrækkes kernekapitalen. Post 2.5. Engagementer, der undtages fra grænserne for store engagementer, jf. 28, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres et beløb, der svarer til de dele af engagementer, der i medfør af 145, stk. 11, i lov om finansiel virksomhed, ikke omfattes af engagementsgrænserne i 145, stk. 1-3, i lov om finansiel virksomhed. Post 2.6. Værdien af aktier, garant- og andelsbeviser, jf. 28, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres det beløb, der svarer til værdien af pengeinstituttets, realkreditinstituttets, fondsmæglerselskabets eller investeringsforvaltningsselskabets aktier, garant- eller andelsbeviser, som kunder har erhvervet på grundlag af lån, som pengeinstituttet, realkreditinstituttet, fondsmæglerselskabet eller investeringsforvaltningsselskabet direkte eller indirekte har stillet til rådighed til erhvervelsen heraf. Post 3. Egentlig kernekapital efter primære fradrag Kernekapital efter primære fradrag opgøres som summen af posterne 1 og 2. Post 4. Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1-3 og 42, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (højst 50 pct. af post 5) Her anføres hybrid kernekapital, der medregnes i kernekapitalen. Posten opgøres som summen af posterne Post 4.1 Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1 og 42, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres hybrid kernekapital, der medregnes i kernekapitalen og som opfylder kravene i 12, stk. 1 og 42, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Det medregnede beløb skal være opgjort efter fradrag for eventuel egenbeholdning i henhold til 14, stk. 5 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. 6

7 Post 4.2 Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 2 og 42, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres hybrid kernekapital, der medregnes i kernekapitalen og som opfylder kravene i 12, stk. 2 og 42, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Det medregnede beløb skal være opgjort efter fradrag for eventuel egenbeholdning i henhold til 14, stk. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post 4.3 Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 3 og 42, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres hybrid kernekapital, der medregnes i kernekapitalen og som er omfattet af 12, stk. 3 og 42, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Det medregnede beløb skal være opgjort efter fradrag for eventuel egenbeholdning i henhold til 14, stk. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post 5. Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital, efter primære fradrag Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter primære fradrag opgøres som summen af posterne 3 og 4. Post 6. Andre fradrag i kernekapitalen (-) Andre fradrag i kernekapitalen opgøres som summen af posterne Post 6.1. Forskellen mellem værdiansættelsen af aktiver i handelsbeholdningen, jf. 28, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (+/-) Her anføres det beløb, som svarer til forskellen mellem værdiansættelsen af aktiver i handelsbeholdningen i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.v. og en forsigtig opgørelse af positioner efter anvendelse af modelværdi ( marking-to-model ), jf. bekendtgørelse om kapitaldækning bilag 2, pkt. 8-13, som ikke allerede er fradraget i den egentlige kernekapital. Post 6.2. Den akkumulerede værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme, jf. 28, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (+/-) Her anføres størrelsen af den akkumulerede værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme, jf. ES 2, passivpost Reguleringen kan være positiv eller negativ. Post 6.3. Den akkumulerede værdiændring af forpligtelser til dagsværdi som følge af ændring i egen kreditrisiko, jf. 28, stk. 1, nr. 9, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (+/-) Her anføres størrelsen af den akkumulerede værdiændring af forpligtelser til dagsværdi som følge af ændring i egen kreditrisiko, jf. ES 5, felt 18. Ændringen kan være positiv eller negativ. Post 6.4. Halvdelen af kapitalkravet i datterselskaber eller associerede virksomheder, der driver forsikringsvirksomhed, jf. 28, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) 7

8 Her anføres halvdelen af fradraget i henhold til 28, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for besiddelse af datterforsikringsselskaber og associerede virksomheder, der driver forsikringsvirksomhed. Post 6.5. Halvdelen af direkte og indirekte ejede kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, jf. 28, stk. 1, nr. 11, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af direkte og indirekte ejede kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, der er kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber eller finansieringsinstitutter. Posten omfatter den bogførte værdi af disse indirekte og direkte ejede kapitalandele, men posten fratrækkes den goodwill, der måtte være indregnet i den bogførte værdi, svarende til ES 5, felt 13, da denne goodwill fratrækkes under CS02, post 2.3. Kapitalandele i finansieringsinstitutter, hvis hovedvirksomhed er at erhverve kapitalandele eller omsættelige pantebreve eller at udføre forretninger for egen regning med et eller flere af de i bilag 5 i lov om finansiel virksomhed nævnte instrumenter, skal ikke fradrages. Indirekte ejede kapitalandele, som er fradraget af et datterforsikringsselskab, kreditinstitut, fondsmæglerselskab eller investeringsforvaltningsselskab eller et associeret forsikringsselskab, kreditinstitut, fondsmæglerselskab eller investeringsforvaltningsselskab efter 28, stk. 1, nr. 12 eller 33, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, og indirekte ejede kapitalandele, som er fradraget eller undtaget af et datterforsikringsselskab eller et associeret forsikringsselskab efter 33, stk. 4, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, skal ikke fradrages. Kapitalandele defineres i henhold til 5, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Efterstillede tilgodehavender defineres som tilgodehavender, der i tilfælde af låntagers likvidation eller konkurs i henhold til lånevilkårene først kan gøres gældende efter fyldestgørelse af øvrige kreditorkrav. Ved kreditinstitutter forstås de i 5, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed nævnte virksomheder. Omfattet af definitionen er bl.a. danske pengeinstitutter og realkreditinstitutter samt tilsvarende udenlandske institutter. Ved dattervirksomhed forstås de i 5, stk. 1, nr. 8, i lov om finansiel virksomhed nævnte virksomheder. Ved associeret virksomhed forstås de i 5, stk. 1, nr. 15, i lov om finansiel virksomhed, nævnte virksomheder. Post 6.6. Halvdelen af kapitalandele > 10 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af aktier og andre kapitalandele samt efterstillede tilgodehavender (kapitalindskud) i andre kredit- eller finansieringsinstitutter, der skal fradrages i henhold til 8

9 28, stk. 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Der skal foretages fradrag for hele investeringen. Der skal alene foretages fradrag for efterstillede tilgodehavender, hvis virksomhedens besiddelse af kapitalandele m.v. overstiger 10 pct. -grænsen i 28, stk. 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Hvis kredit- eller finansieringsvirksomheden indgår i den konsoliderede solvensopgørelse på koncernskemaerne, skal der ikke foretages fradrag for kapitalandele og efterstillede tilgodehavender ved opgørelsen af basiskapitalen på ikke-konsolideret basis på virksomhedsskemaerne. Kapitalandele defineres i henhold til 5, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Efterstillede tilgodehavender defineres som tilgodehavender, der i tilfælde af låntagers likvidation eller konkurs i henhold til lånevilkårene først kan gøres gældende efter fyldestgørelse af øvrige kreditorkrav. Ved kreditinstitutter forstås de i 5, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed nævnte virksomheder. Omfattet af definitionen er bl.a. danske pengeinstitutter og realkreditinstitutter samt tilsvarende udenlandske institutter. Ved finansieringsinstitutter forstås de i 5, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed angivne virksomheder. Omfattet af definitionen er bl.a. fondsmæglerselskaber, investeringsforeninger, leasingselskaber, factoringselskaber og lignende. Post 6.7. Halvdelen af summen af kapitalandele > 10 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 13, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her føres halvdelen af kapitalandele og efterstillede tilgodehavender (kapitalindskud), der skal fradrages i henhold til 28, stk. 1, nr. 13, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Som grundlag for beregningen anvendes summen af alle kapitalandele og efterstillede tilgodehavender i kredit- og finansieringsinstitutter bortset fra de kapitalandele og efterstillede tilgodehavender, der er fratrukket under post 6.6, og de kapitalandele og efterstillede tilgodehavender, der er omfattet af konsolidering. Det er alene den del af summen af kapitalandelene og tilgodehavenderne, der overstiger 10 pct. af basiskapitalen før fradrag, der skal fradrages. Beregningen foretages i forhold til basiskapital før fradrag, jf. CS03, post 10. Fradraget i post 6.7 beregnes i første omgang som "0", når post 6 udregnes til brug for beregning af basiskapitalen i post 10 (via post 7). Når beløbet efter 28, stk. 1, nr. 13, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, er udregnet, placeres halvdelen af beløbet under post 6.7 og den anden halvdel under post Post 6.8. Halvdelen af kapitalandele > 15 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 14, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) 9

10 Her anføres de kapitalandele, der overstiger 15 pct. -grænsen i 28, stk. 1, nr. 14, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post 6.9. Halvdelen af kapitalandele > 60 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 15, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres den del af virksomhedens kvalificerede kapitalandele, der overstiger 60 pct. - grænsen i 28, stk. 1, nr. 15 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post Halvdelen af forskellen mellem de forventede tab og de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 28, stk. 1, nr. 16, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Posten udfyldes kun af virksomheder, der har tilladelse til at anvende den interne ratingbaserede metode for kreditrisiko (IRB-metoden), og hvor de forventede tab, som opgjort i henhold til pkt. 256 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8, jf. CS43, post 11, overstiger de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 28, stk. 1, nr. 16, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, jf. CS43, post 12. I posten anføres halvdelen af forskellen mellem CS43, post 11, og CS43, post 12, hvis det forventede tab (CS43, post 11) overstiger værdireguleringerne og hensættelser (CS43, post 12). Post Halvdelen af det forventede tab på kapitalandele uden for handelsbeholdningen ved anvendelse af den enkle risikovægtmetode eller PD/LGD-metoden, jf. 28, stk. 1, nr. 17, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Posten udfyldes kun af virksomheder, der har tilladelse til at anvende den interne ratingbaserede metode for kreditrisiko (IRB-metoden), og som opgør de risikovægtede poster for aktieeksponeringer uden for handelsbeholdningen ved anvendelse af den enkle risikovægtmetode eller PD/LGD-metoden, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8. Virksomheder, der benytter den enkle risikovægtmetode for aktieeksponeringer uden for handelsbeholdningen, skal anføre halvdelen af beløbet beregnet i henhold til pkt. 252 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8, jf. CS44, post 6. Virksomheder, der benytter PD/LGD-metoden for aktieeksponeringer, skal anføre halvdelen af beløbet beregnet i henhold til pkt. 253 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8, jf. CS45, post 6. Post Halvdelen af værdien af overførte betalinger m.v. med leveringsrisiko, jf. 28, stk. 1, nr. 18, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af værdien af overførte betalinger, værdipapirer eller valuta samt eventuel positiv markedsværdi af forretningen i forbindelse med levering af henholdsvis betaling for værdipapirer og valuta uden for handelsbeholdningen, hvis levering henholdsvis betaling ikke har fundet sted 5 dage efter forfald, og frem til at tilgodehavendet, værdipapirerne eller valutaer enten betales, leveres eller afskrives. Post Halvdelen af værdien af securitiseringspositioner, jf. 28, stk. 1, nr. 19, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) 10

11 Her anføres halvdelen af værdien af securitiseringspositioner, der efter reglerne i bilag 11 i bekendtgørelse om kapitaldækning, eller for securitiseringspositioner i handelsbeholdningen ville tildeles, en risikovægt på pct., medmindre beløbet indgår i opgørelsen af de risikovægtede poster, eller securitiseringspositionen indgår i engagementer, der fradrages efter 28, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post Overskydende fradrag iht. 28, stk. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Såfremt virksomhedens supplerede kapital er mindre end det fradrag, der skal foretages efter 28, stk. 12, skal den overskydende del fradrages i kernekapitalen. Post 7. Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag (-) Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag opgøres som summen af posterne 5 og 6. Skema CS03: Opgørelse af basiskapital (fortsat) Post 8. Supplerende kapital Supplerede kapital opgøres som summen af posterne Post 8.1. Ansvarlig lånekapital, jf. 24, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2 og 26 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Kapitalindskuddene skal opfylde betingelserne for supplerende kapital i 25, stk. 2 og 26 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Kapitalindskuddene specificeres under CS04, post 1. Post 8.2. Opskrivningshenlæggelse, jf. 24, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres beløbet i ES 2, passivpost Forøgelser i løbet af året medregnes kun, såfremt beløbet på opgørelsesdagen er bekræftet af den eksterne revisor, jf. 8-9 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Pr. ultimo december anføres beløbet i AS 2, passivpost Post 8.3. Hybrid kernekapital, jf. 24, stk. 1, nr. 3 og 42 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (ekskl. post 4) Her anføres hybrid kernekapital, som ikke kan medregnes til kernekapitalen som følge af grænserne fastsat i 24, stk. 1, nr. 3 og 42 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, men som kan medregnes i den supplerende kapital i henhold til 24, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post 8.4. Forskellen mellem de forventede tab og de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 24, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Posten udfyldes kun af virksomheder, der har tilladelse til at anvende den interne ratingbaserede metode for kreditrisiko (IRB-metoden), og hvor de forventede tab, som opgjort i 11

12 henhold til pkt. 256 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8, jf. CS43, post 11, er mindre end de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. CS43, post 12. I posten anføres forskellen mellem CS43, post 11, og CS43, post 12, hvis det forventede tab (CS43, post 11) er mindre end værdireguleringerne og hensættelser (CS43, post 12), dog højst et beløb svarende til 0,6 pct. af post 1.3 i CS05 (de risikovægtede poster omfattet af den interne ratingbaserede metode for kreditrisiko). Post 8.5. Tilbagebetalingspligtige seriereserver, jf. 24, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres virksomhedens andel af de ældre seriereserver med tilbagebetalingspligt, der ikke kan tilbageholdes ved ordinær indfrielse, men kun svarende til maksimalt 8 pct. af de risikovægtede aktiver m.v. i disse ældre serier. Post 8.6. Indbetalt garantkapital i medfør af 208, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed og 24, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres virksomhedens indbetalte garantkapital efter 208, stk. 2, som ikke er omfattet af overgangsordningen i 44, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post 8.7. Aktie-, garant- eller andelskapital, der ikke kan medregnes i den egentlige kernekapital, jf. 24, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres virksomhedens kapital, som ikke opfylder kravene i 5-7, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, som ikke er omfattet af overgangsordningen i 43, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, og som opfylder kravene til den supplerende kapital. Post 9. Medregnet supplerende kapital (højst 100 pct. af post 5) I henhold til 25, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, må summen af supplerende kapital ikke medregnes med mere end 100 pct. af kernekapital inklusiv hybrid kernekapital efter primære fradrag. Hvis den supplerende kapital, jf. post 8, er mindre end eller lig med kernekapital inklusiv hybrid kernekapital efter primære fradrag, jf. CS02, post 5, overføres beløbet under post 8 til post 9. Hvis post 8 er større end CS02, post 5, overføres i stedet beløbet under CS02, post 5 til post 9. Post 10. Basiskapital før fradrag Basiskapitalen før fradrag udgøres af summen af kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag, jf. CS02, post 7, og medregnet supplerende kapital, jf. post 9. Post 11. Fradrag i basiskapital (-) Fradrag i basiskapitalen opgøres som summen af posterne Post Halvdelen af kapitalkravet i datterselskaber eller associerede virksomheder, der driver forsikringsvirksomhed, jf. 28, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) 12

13 Her anføres halvdelen af fradrag i henhold til 28, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for besiddelse af datterforsikringsselskaber og associerede virksomheder, der driver forsikringsvirksomhed. Post Halvdelen af direkte og indirekte ejede kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, jf. 28, stk. 1, nr. 11, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af direkte og indirekte ejede kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, der er kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber eller finansieringsinstitutter. Posten omfatter den bogførte værdi af disse indirekte og direkte ejede kapitalandele, men posten fratrækkes den goodwill, der måtte være indregnet i den bogførte værdi, svarende til ES 5, felt 13, da denne goodwill fratrækkes under CS02, post 2.3. Kapitalandele i finansieringsinstitutter, hvis hovedvirksomhed er at erhverve kapitalandele eller omsættelige pantebreve eller at udføre forretninger for egen regning med et eller flere af de i bilag 5 i lov om finansiel virksomhed nævnte instrumenter, skal ikke fradrages. Indirekte ejede kapitalandele, som er fradraget af et datterforsikringsselskab, kreditinstitut, fondsmæglerselskab eller investeringsforvaltningsselskab eller et associeret forsikringsselskab, kreditinstitut, fondsmæglerselskab eller investeringsforvaltningsselskab efter 28, stk. 1, nr. 12 eller 33, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, og indirekte ejede kapitalandele, som er fradraget eller undtaget af et datterforsikringsselskab eller et associeret forsikringsselskab efter 33, stk. 4, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, skal ikke fradrages. Kapitalandele defineres i henhold til 5, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Efterstillede tilgodehavender defineres som tilgodehavender, der i tilfælde af låntagers likvidation eller konkurs i henhold til lånevilkårene først kan gøres gældende efter fyldestgørelse af øvrige kreditorkrav. Ved kreditinstitutter forstås de i 5, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed nævnte virksomheder. Omfattet af definitionen er bl.a. danske pengeinstitutter og realkreditinstitutter samt tilsvarende udenlandske institutter. Ved dattervirksomhed forstås de i 5, stk. 1, nr. 8, i lov om finansiel virksomhed nævnte virksomheder. Ved associeret virksomhed forstås de i 5, stk. 1, nr. 15, i lov om finansiel virksomhed, nævnte virksomheder. Post Halvdelen af kapitalandele m.v. > 10 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af aktier og andre kapitalandele samt efterstillede tilgodehavender (kapitalindskud) i andre kredit- eller finansieringsinstitutter, der skal fradrages i henhold til 28, stk. 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. 13

14 Der skal foretages fradrag for hele investeringen. Der skal alene foretages fradrag for efterstillede tilgodehavender, hvis virksomhedens besiddelse af kapitalandele m.v. overstiger 10 pct. -grænsen i lovens 28, stk. 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Hvis kredit- eller finansieringsvirksomheden indgår i den konsoliderede solvensopgørelse på koncernskemaerne, skal der ikke foretages fradrag for kapitalandele og efterstillede tilgodehavender ved opgørelsen af basiskapitalen på ikke-konsolideret basis på virksomhedsskemaerne. Kapitalandele defineres i henhold til 5, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Efterstillede tilgodehavender defineres som tilgodehavender, der i tilfælde af låntagers likvidation eller konkurs i henhold til lånevilkårene først kan gøres gældende efter fyldestgørelse af øvrige kreditorkrav. Ved kreditinstitutter forstås de i 5, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed nævnte virksomheder. Omfattet af definitionen er bl.a. danske pengeinstitutter og realkreditinstitutter samt tilsvarende udenlandske institutter. Ved finansieringsinstitutter forstås de i 5, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed, angivne virksomheder. Omfattet af definitionen er bl.a. fondsmæglerselskaber, investeringsforeninger, leasingselskaber, factoringselskaber og lignende. Post Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 13, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af kapitalandele og efterstillede tilgodehavender (kapitalindskud), der skal fradrages i henhold til 28, stk. 1, nr. 13, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Som grundlag for beregningen anvendes summen af alle kapitalandele og efterstillede tilgodehavender i kredit- og finansieringsinstitutter bortset fra de kapitalandele og efterstillede tilgodehavender, der er fratrukket under post 11.3, og de kapitalandele og efterstillede tilgodehavender, der er omfattet af konsolidering. Det er alene den del af summen af kapitalandelene og tilgodehavenderne, der overstiger 10 pct. af basiskapitalen før fradrag, der skal fradrages. Beregningen foretages i forhold til basiskapital før fradrag, jf. post 10. Post Halvdelen af kapitalandele > 15 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 14, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres de kapitalandele, der overstiger 15 pct. -grænsen i 28, stk. 1, nr. 14, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. 14

15 Post Halvdelen af kapitalandele > 60 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 15, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres de kapitalandele, der overstiger 15 pct. -grænsen i 28, stk. 1, nr. 15, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post Halvdelen af forskellen mellem de forventede tab og de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 28, stk. 1, nr. 16, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Posten udfyldes kun af virksomheder, der har tilladelse til at anvende den interne ratingbaserede metode for kreditrisiko (IRB-metoden), og hvor de forventede tab, som opgjort i henhold til pkt. 256 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8, jf. CS43, post 11, overstiger de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 28, stk. 1, nr. 16, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, jf. CS43, post 12. I posten anføres halvdelen af forskellen mellem CS43, post 11, og CS43, post 12, hvis det forventede tab (CS43, post 11) overstiger værdireguleringerne og hensættelser (CS43, post 12). Post Halvdelen af det forventede tab på kapitalandele uden for handelsbeholdningen ved anvendelse af den enkle risikovægtmetode eller PD/LGD-metoden, jf. 28, stk. 1, nr. 17, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Posten udfyldes kun af virksomheder, der har tilladelse til at anvende den interne ratingbaserede metode for kreditrisiko (IRB-metoden), og som opgør de risikovægtede poster for aktieeksponeringer uden for handelsbeholdningen ved anvendelse af den enkle risikovægtmetode eller PD/LGD-metoden, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8. Virksomheder, der benytter den enkle risikovægt metode for aktieeksponeringer uden for handelsbeholdningen, skal anføre halvdelen af beløbet beregnet i henhold til pkt. 252 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8, jf. CS44, post 6. Virksomheder, der benytter PD/LGD-metoden for aktieeksponeringer uden for handelsbeholdningen skal anføre halvdelen af beløbet beregnet i henhold til pkt. 253 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8, jf. CS45, post 6. Post Halvdelen af værdien af overførte betalinger m.v. med leveringsrisiko, jf. 28, stk. 1, nr. 18, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af værdien af overførte betalinger, værdipapirer eller valuta samt eventuel positiv markedsværdi af forretningen i forbindelse med levering af henholdsvis betaling for værdipapirer og valuta uden for handelsbeholdningen, hvis levering henholdsvis betaling ikke har fundet sted 5 dage efter forfald, og frem til at tilgodehavendet, værdipapirerne eller valutaer enten betales, leveres eller afskrives. Post Værdien af securitiseringspositioner, jf. 28, stk. 1, nr. 19, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af værdien af securitiseringspositioner, der efter reglerne i bilag 11 i bekendtgørelse om kapitaldækning, eller for securitiseringspositioner i handelsbeholdnin- 15

16 gen ville tildeles, en risikovægt på pct., medmindre beløbet indgår i opgørelsen af de risikovægtede poster, eller securitiseringspositionen indgår i engagementer, der fradrages efter 28, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post Fradrag for solvensmæssige nedskrivninger af aktiver m.v., jf. 124, stk. 6 og 125, stk. 9, i lov om finansiel virksomhed (-) Finanstilsynet kan pålægge virksomheden at foretage nedskrivninger af dens aktiver m.v. til brug for opgørelse af basiskapitalen. En sådan nedskrivning skal indgå i de indberetninger, der foretages til Finanstilsynet. Derimod påvirker nedskrivningen ikke virksomhedens offentliggjorte regnskab. Post Modregning af overskydende fradrag iht. 28, stk. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Såfremt virksomhedens supplerede kapital er mindre end det fradrag, der skal foretages efter 28, stk. 1, nr , skal den overskydende del fradrages i kernekapitalen. Beløbet som er fratrukket under post 6.14 modregnes med samme beløb under post Post 12. Basiskapital efter fradrag Basiskapitalen efter fradrag beregnes som basiskapital før fradrag, jf. post 10, fratrukket de under post 11 angivne fradrag. Beløbet overføres til CS01, post 1. Post 13. Tillæg til minimumskapitalkravet, jf. 125, stk. 3, og 141 i lov om finansiel virksomhed, på 0,02 pct. af investeringsforvaltningsselskabers portefølje Denne post udfyldes kun af investeringsforvaltningsselskaber. Posten er ikke medtaget i CK03. Tillæg til minimumskapitalkravet beregnes som 0,02 pct. af den kapital, der indgår i investeringsforvaltningsselskabets porteføljer, jf. 141 i lov om finansiel virksomhed, og som overstiger modværdien af 250 mio. euro. Ved beregning af tillægget kan der foretages et fradrag i henhold til 125, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed. Tillægget kan maksimalt udgøre modværdien af 10 mio. euro. Post 14. Den del af tillægget til investeringsforvaltningsselskabers minimumskapitalkrav, der er garanteret af et kreditinstitut eller et forsikringsselskab (højst 50 pct. af post 13), jf. 125, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Denne post udfyldes kun af investeringsforvaltningsselskaber. Posten er ikke medtaget i CK03. Investeringsforvaltningsselskabet kan anmode Finanstilsynet om tilladelse til, at op til 50 pct. af tillægget til minimumskapitalkravet kan bestå af en garanti fra et kreditinstitut eller et forsikringsselskab. Under post 14 angives den del af tillægget, der er garanteret. Post 15. Kapitalkrav og tillæg til minimumskapitalkravet for investeringsforvaltningsselskaber Denne post udfyldes kun af investeringsforvaltningsselskaber. Posten er ikke medtaget i CK03. 16

17 Under denne post anføres summen af investeringsforvaltningsselskabets kapitalkrav og tillæg til minimumskapitalkravet. Beløbet overføres til CS01, post 9. Post 16. Foregående års faste omkostninger for fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber, jf. 143, stk. 1, nr. 5, i lov om finansiel virksomhed. Denne post udfyldes kun af fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber. Posten er ikke medtaget i CK03. Opgørelse af det foregående års faste omkostninger skal foretages i henhold til 4, stk. 3, i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Ved foregående års faste omkostninger forstås faste omkostninger ultimo seneste regnskabsår. Finanstilsynet kan tilpasse dette krav i tilfælde af en væsentlig ændring i selskabets virksomhed siden det foregående år, jf. 125, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. Post 17. Krav til basiskapitalen for fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber (25 pct. af post 16), jf. 125, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed Denne post udfyldes kun af fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber. Posten er ikke medtaget i CK03. Fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber har udover de andre krav til kapital tillige et krav til basiskapitalen, der skal udgøre mindst 25 pct. af det foregående års faste omkostninger, jf. 125, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. Beløbet beregnes som 25 pct. af post 16 og overføres til CS01, post 10. Skema CS04: Specifikation af ansvarlig lånekapital/hybrid kernekapital I CS04 specificeres ansvarlig lånekapital, udstedt i henhold til 136, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. post 1, samt hybrid kernekapital udstedt i henhold til 132 eller 132 a i lov om finansiel virksomhed, jf. post 2. Den ansvarlige lånekapital og hybride kernekapital anføres i skemaet med hele det nominelle udstedte beløb, dvs. uafhængigt af, om den kan medregnes i henhold til grænserne for den supplerende kapital, jf. 135, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, eller grænserne for hybrid kernekapital, jf. 129, stk. 2-5, eller 132 a, stk. 2 og 3, i lov om finansiel virksomhed. Post 1. Ansvarlig lånekapital Opgøres som summen af posterne Post 1.1. Ansvarlig lånekapital, brutto, jf. 26, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres bruttobeløbet af de af virksomheden udstedte værdipapirer, jf. 26, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Posten indeholder kun det indbetalte beløb. 17

18 Post 1.2. Reduktion med 25 pct. pr. år de sidste 3 år inden forfald, jf. 25, stk. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) I henhold til 25, stk. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital skal kapitalindskud med fast løbetid reduceres med 25 pct. årligt de sidste 3 år inden forfald. Det samlede beløb, hvormed de pågældende værdipapirer reduceres, anføres under denne post. Post 1.3. Beholdning af egne beviser samt egne beviser, der tjener til sikkerhed for lån eller garantier ydet af virksomheden, jf. 25, stk. 2, nr. 4 og 27, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) I henhold til 25, stk. 2, nr. 4, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital skal beholdningen af egne beviser samt egne beviser, der tjener som sikkerhed for lån og garantier ydet af virksomheden, modregnes i det beløb, hvormed værdipapirerne indgår i den supplerende kapital. Der sker dog kun modregning efter et eventuelt fradrag efter 25, stk. 2, nr. 1-3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (hvor der sker indskrænkning i de sidste 3 år af det beløb, hvormed kapitalindskud med fast løbetid kan medregnes). Post 2. Hybrid kernekapital Opgøres som summen af posterne 2.1 og 2.2. Post 2.1. Hybrid kernekapital, brutto, jf. 10, stk. 2, 14, 21, stk. 1 og 42, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres bruttobeløbet af den af virksomheden udstedte hybride kernekapital, jf. 10, 14, 21 og 42, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, dvs. inklusive beholdningen af egen hybrid kernekapital i henhold til 14, stk. 5. Hele det nominelle udstedte beløb medtages, dvs. uafhængigt af om den faktisk medregnes i kernekapitalen i medfør af grænserne for hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1-4, og 42, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, eller i den supplerende kapital i medfør af grænserne for den supplerende kapital, jf. 25, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post 2.2. Beholdning af egen hybrid kernekapital, jf. 14, stk. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres beholdningen af egen hybrid kernekapital i henhold til 14, stk. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Tilbagekøbt hybrid kernekapital, der ikke er omfattet af egenbeholdningen i henhold til 34, stk. 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, anses for indfriet og skal ikke medtages under denne post. Post 3.1. Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1 og 42, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres hybrid kernekapital i henhold til 12, stk. 1 og 42, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, dvs. hybrid kernekapital der kvalificerer til at kunne udgøre op til og med 50 pct. af kernekapitalen efter primære fradrag. Beløbet opgøres brutto, dvs. inklusive en eventuel egenbeholdning i henhold til 14, stk. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Hele udstedelsens regnskabsmæssige beløb medtages, dvs. uafhængigt af, om den faktisk medregnes i kernekapitalen i medfør af grænserne for hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1-4 og 42, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basis- 18

19 kapital, eller i den supplerende kapital i medfør af grænserne for den supplerende kapital, jf. 25, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Det anførte beløb skal være større eller lig med beløbet i post 4.1. i CS02- skemaet Post 3.2 Heraf hybrid kernekapital udstedt i medfør af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter Her anføres den del af den hybride kernekapital i post 3.1, som er udstedt i medfør af lov om statsligt kapitalindskud. Post 3.3. Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 2 og 42, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres hybrid kernekapital i henhold til 12, stk. 2 og 42, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, dvs. hybrid kernekapital, der kvalificerer til at kunne udgøre op til og med 35 pct. af kernekapitalen efter primære fradrag. Beløbet opgøres brutto, dvs. inklusive en eventuel egenbeholdning i henhold til 14, stk. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Hele udstedelsens regnskabsmæssige beløb medtages, dvs. uafhængigt af, om den faktisk medregnes i kernekapitalen i medfør af grænserne for hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1-4 og 42, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, eller i den supplerende kapital i medfør af grænserne for den supplerende kapital, jf. 25, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Det anførte beløb skal være større eller lig med beløbet i post 4.2. i CS02- skemaet Post 3.4 Heraf hybrid kernekapital udstedt i medfør af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter Her anføres den del af den hybride kernekapital i post 3.3, som er udstedt i medfør af lov om statsligt kapitalindskud. Post 3.5. Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 3 og 42, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres hybrid kernekapital i henhold til 12, stk. 3 og 42, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, dvs. hybrid kernekapital, der kvalificerer til at kunne udgøre op til og med 15 pct. af kernekapitalen efter primære fradrag. Beløbet opgøres brutto, dvs. inklusive en eventuel egenbeholdning i henhold til 14, stk. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Hele udstedelsens regnskabsmæssige beløb medtages, dvs. uafhængigt af, om den faktisk medregnes i kernekapitalen i medfør af grænserne for hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1-4 og 42, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, eller i den supplerende kapital i medfør af grænserne for den supplerende kapital, jf. 25, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Det anførte beløb skal være større eller lig med beløbet i post 4.3. i CS02- skemaet Post 3.6 Heraf hybrid kernekapital udstedt i medfør af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter Her anføres den del af den hybride kernekapital i post 3.5, som er udstedt i medfør af lov om statsligt kapitalindskud. 19

20 Skema CS05: Opgørelse af risikovægtede poster Post 1. Vægtede poster med kredit-, modparts- udvandings- og leveringsrisiko Posten opgøres som summen af posterne 1.1 til 1.5. Post 1.1. Standardmetoden Posten opgøres som summen af post til Post Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker Overføres fra CS07, post 9. Post Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder Overføres fra CS08, post 9. Post Eksponeringer mod offentlige enheder Overføres fra CS09, post 9. Post Eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker Overføres fra CS10, post 9. Post Eksponeringer mod internationale organisationer Overføres fra CS11, post 9. Post Eksponeringer mod institutter Overføres fra CS12, post 9. Post Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v. Overføres fra CS13, post 9. Post Eksponeringer mod detailkunder Overføres fra CS14, post 9. Post Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Overføres fra CS15, post 9. Post Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk Overføres fra CS16, post 9. Post Dækkede obligationer Overføres fra CS17, post 9. Post Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v. med en kortsigtet kreditvurdering. Overføres fra CS18, post 9. 20

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) 1 Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden)

Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden) Finanstilsynet 4. juli 2007 J.nr. 122-0009 /jbj Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden) Til brug for indberetning i medfør af de nye kapitaldækningsregler (bekendtgørelse nr. 10.113

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Metoder Risikoområde: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Årsrapport 2003 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året 2014 5 Årets resultat 2014 8 Realkreditmarkedet 2014 10 Forretningsområder 12

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere