Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynet 14. marts juli 2012"

Transkript

1 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber (skemaer CS 01-63/CK 01-62) Når der henvises til ES- eller AS-skemaerne, skal der ved den konsoliderede opgørelse forstås EK- eller AK-skemaerne. Der indberettes ikke ES- og EK-skemaer pr. ultimo december. Når der henvises til poster på ES- og EK-skemaer, skal der pr. ultimo december forstås de tilsvarende poster på AS- og AK-skemaerne. De enkelte poster skal udfyldes med fortegn, således at beløb, der øger basiskapitalen eller de risikovægtede poster, anføres som et positivt beløb, mens poster, der reducerer basiskapitalen eller de risikovægtede poster, anføres som et negativt beløb. Hvor betegnelsen for en post er efterfulgt af et negativt tegn (-) betyder dette, at der ikke forventes anført et positivt beløb under den pågældende post. I vejledningen nævnes kun virksomhedsindberetningsskemaerne CS, vejledningen gælder dog tilsvarende for koncernindberetningsskemaerne CK. Skema CS01: Opgørelse af solvens Post 1. Basiskapital efter fradrag Overføres fra CS03, post 12. Post 2. Vægtede poster i alt Overføres fra CS06, post 8. Post 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Solvensprocenten i henhold til 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed beregnes som: basiskapital efter fradrag (CS01, post 1) *100 vægtede poster i alt (CS01, post 2) Posten anføres med 1 decimal. 1

2 Post 4. Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag i procent af vægtede poster i alt Denne post beregnes som: kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag (CS02, post 7) * 100 vægtede poster i alt (CS01, post 2) Posten anføres med 1 decimal. Post 5. Solvensbehov, jf. 124, stk. 4, eller 125, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed Her anføres det af bestyrelse og direktion opgjorte solvensbehov, jf. 124, stk. 4, eller 125, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed og kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 1. Solvensbehovet skal opgøres som den tilstrækkelige basiskapital, jf. 124, stk. 1 og 125, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, i procent af de vægtede poster. Solvensbehovet kan ikke være mindre end solvenskravet efter 124, stk. 2, nr. 1, eller 125, stk. 2, nr. 1, og minimumskapitalkravet i 124, stk. 2, nr. 2, eller 125, stk. 2 nr. 1-2 og 4, og stk. 3, eller kravet til basiskapitalen i 125, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. Posten anføres med 1 decimal. Post 6. Solvensbehov, jf. 124, stk. 4, eller 125, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed opgjort uden hensyntagen til 124, stk. 2, nr. 1-2, eller 125, stk. 2, nr. 1-2 og 4, 125, stk. 3 og 5, i lov om finansiel virksomhed Her anføres det af bestyrelse og direktion opgjorte solvensbehov, jf. 124, stk. 4, eller 125, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed, hvis solvensbehovet er beregnet som mindre end solvenskravet (8 pct.) eller minimumskapitalkravet. Her ses der bort fra kravet om, at det indberettede solvensbehov skal være større end solvenskravet og minimumskapitalkravet, jf. 124, stk. 2, nr. 1-2, eller 125, stk. 2, nr. 1-2 og 4, stk. 3 og stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. Er det opgjorte solvensbehov uden hensyntagen 124, stk. 2, nr. 1-2, eller 125, stk. 2, nr. 1-2 og 4, stk. 3 og stk. 5, i lov om finansiel virksomhed opgjort til at være større end solvenskravet (8 pct.) og minimumskapitalkravet, anføres samme procent som ved post 5. Posten anføres med 1 decimal. Post 7. Solvenskrav, jf. 124, stk. 5, eller 125, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed Virksomheden skal indberette et eventuelt solvenskrav fastsat af Finanstilsynet i henhold til 124, stk. 5, og 125, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed. Ved indberetning af solvenskravet skal virksomheden anføre et solvenskrav på 8 pct., medmindre virksomheden har fået fastsat et højere solvenskrav af Finanstilsynet. Posten anføres med 1 decimal. 2

3 Finansielle holdingvirksomheder, der ikke er fondsmægler-, investeringsforvaltnings-, pengeinstitut- eller realkreditholdingvirksomhed, skal indberette 0,0, da 124, stk. 5 eller 125, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed, ikke finder anvendelse for sådanne virksomheder. Post 8. Minimumskapitalkrav, jf. 124, stk. 2, nr. 2, og stk. 3, eller 125, stk. 2, nr. 2-4, i lov om finansiel virksomhed Virksomheden skal indberette sit minimumskapitalkrav i henhold til 124, stk. 2, nr. 2, og stk. 3, eller 125, stk. 2, nr. 2-4, i lov om finansiel virksomhed. Posten er ikke medtaget i CK01. Post 9. Kapitalkrav og tillæg til minimumskapitalkravet for investeringsforvaltningsselskaber Overføres fra CS03, post 15. Posten er ikke medtaget i CK01. Post 10. Krav til basiskapitalen for fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber Overføres fra CS03, post 17. Posten er ikke medtaget i CK01. Post 11 (Post 8 i CK01). Basiskapital efter fradrag opgjort efter principperne for månedsregnskaber henholdsvis kvartalsregnskaber Denne post svarer til CS03, post 12. Ved beregningen af post 11 anvendes imidlertid principperne for månedsregnskaber henholdsvis kvartalsregnskaber, dvs. de principper som CS03, post 12, beregnes efter pr. ultimo januar-november. For post 11 indebærer dette, at hvis virksomheden har haft et overskud i det forløbne år, må det ikke tillægges kernekapitalen, jf. dog 129, stk. 1, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed. Et underskud i det forløbne år skal derimod være fratrukket på samme måde som i opgørelsen i CS02, post 2.1. Det udbytte, som forventes udbetalt ved den kommende generalforsamling, skal ikke fratrækkes ved opgørelsen af post 11. Post 12 (Post 9 i CK01). Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, opgjort efter principperne for månedsregnskaber henholdsvis kvartalsregnskaber Denne post svarer til CS01, post 3. Post 12 beregnes som (post 11/post 2) * 100, jf. beskrivelse af CS01, post 3. Post 13 (Post 10 i CK01). Nødvendig solvensprocent Denne post udfyldes kun af virksomheder, der anvender IRB-metoden for kreditrisiko og /eller den avancerede målemetode for operationel risiko. I posten opgøres den nødvendige solvensprocent, der fremkommer, når 6,4 pct. af de risikovægtede poster opgjort i henhold til kapitel 2-4 i bekendtgørelse nr om kapitaldækning af 1. marts 2006 indgår som tæller i solvensbrøken, og hvor de risikovægtede poster, som opgjort i post 2, indgår som nævner. Eventuelle modifikationer kan aftales med Finanstilsynet. 3

4 Posten anføres med 1 decimal. Skema CS02: Opgørelse af basiskapital Post 1. Kernekapital Kernekapitalen opgøres som summen af posterne Post 1.1. Aktiekapital/garantkapital/andelskapital, jf. 4, stk. 1, nr. 1-3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres beløbet i ES 2, passivpost 17. Medregning af garantkapital til sparekassers basiskapital er betinget af, at 26 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. er opfyldt. Post 1.2. Overkurs ved emission, jf. 4, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres beløbet i ES 2, passivpost 18. Post 1.3. Reserver, jf. 4, stk. 1, nr. 5, 6 og 9, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres beløbet i ES 2, passivpost 20. Forøgelser i løbet af året medregnes kun, såfremt beløbet på opgørelsesdagen er bekræftet af den eksterne revisor, jf. 8-9, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Pr. ultimo december anføres beløbet i AS 2, passivpost 20. Posten indeholder bl.a. bunden sparekassereserve, jf. 212 lov om finansiel virksomhed, og bunden fondsreserve i realkreditinstitutter, jf. 221 i lov om finansiel virksomhed. Post 1.4. Overført overskud eller underskud, jf. 4, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres beløbet i AS 2, passivpost 21, primo året, uanset om beløbet på opgørelsesdagen er bekræftet af den eksterne revisor, jf. 8-9, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Pr. ultimo december anføres beløbet i AS 2, passivpost 21. Post 1.5. Årets løbende overskud, jf. 4, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres det beløb, der er bekræftet af virksomhedens eksterne revisorer til indregning i virksomhedens kernekapital, jf. 8-9 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Det er en forudsætning for indregningen, at de eksterne revisorer forinden har bekræftet beløbets størrelse, og at beløbet er fratrukket enhver form for skat, forventet udbytte og andre forudselige udgifter. Inden indregningen skal de eksterne revisorer i revisionsprotokollen endvidere have oplyst om det udførte arbejde i forbindelse med bekræftelsen af årets løbende overskud, jf. 9, stk. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, herunder om virksomhedens solvensprocent før og efter indregning af årets løbende overskud. Den del af årets løbende bekræftede overskud, der kan henføres til posten Reserver medregnes under post

5 Den del af årets løbende bekræftede overskud, der kan henføres til posten. Opskrivningshenlæggelse medregnes under post 8.2. Ved opgørelsen af årets løbende overskud skal beregningen følge virksomhedens normale principper, dvs. principperne fastlagt i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS, kan således ikke indregne det opgjorte overskud efter disse principper. Post 1.6. Garantkapital i sparekasseaktieselskaber, jf. 208 i lov om finansiel virksomhed og 44 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, og 208, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Her anføres garantkapital, der er forblevet indestående i sparekasser, der er omdannet til aktieselskaber, og som kan medregnes i kernekapitalen i henhold til 208, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Post 1.7. Reserver i serier med tilbagebetalingspligt, jf. 4, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres den del af seriereservefondene i serier med tilbagebetalingspligt, jf. 4, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, som ikke kan komme til udbetaling. Post 1.8. Reserver i serier uden tilbagebetalingspligt, jf. 4, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres virksomhedens seriereservefonde i serier, hvor der ikke er tilbagebetalingspligt til låntagerne, jf. 4, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post 1.9. Minoritetsinteresser (kun CK- skema) Her anføres beløbet i EK 2, passivpost 22, fratrukket minoritetsinteressernes andel af periodens resultat år til dato, jf. EK 1, felt 38. Post 2. Primære fradrag i den egentlige kernekapital (-) Primære fradrag i den egentlige kernekapital opgøres som summen af posterne Post 2.1. Årets løbende underskud, jf. 28, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres beløbet resultat år til dato efter skat, jf. ES 1, felt 36, der dog reguleres med de beløb, der har formindsket posten Reserver (post 1.3) eller har formindsket posten Opskrivningshenlæggelse (post 8.2). Er beløbet herefter positivt udfyldes posten med et nul, hvorimod det negative beløb overføres. For 4. kvartal skal posten altid udfyldes med et nul. Post 2.2. Foreslået udbytte, jf. 28, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (- ) Her anføres beløbet i AS 3, felt 44, indtil beløbet er udbetalt. 5

6 Post 2.3. Immaterielle aktiver, jf. 28, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres summen af beløbene i ES 2, aktivpost 12, og ES 5, felt 13. Post 2.4. Udskudte aktiverede skatteaktiver, jf. 28, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres den del af beløbet i ES 2, aktivpost 16, der udgøres af udskudte aktiverede skatteaktiver. Almindelige tilgodehavender hos skattevæsenet skal ikke medregnes i posten. Udskudte aktiverede skatteaktiver har kun værdi, hvis den finansielle virksomhed realiserer en positiv skattepligtig indkomst i fremtiden, hvori det opsparede skattemæssige underskud kan modregnes. Hvis virksomheden kommer i økonomiske vanskeligheder og ikke realiserer overskud, mister skatteaktivet sin værdi. På den baggrund skal skatteaktivet i lighed med immaterielle aktiver fratrækkes kernekapitalen. Post 2.5. Engagementer, der undtages fra grænserne for store engagementer, jf. 28, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres et beløb, der svarer til de dele af engagementer, der i medfør af 145, stk. 11, i lov om finansiel virksomhed, ikke omfattes af engagementsgrænserne i 145, stk. 1-3, i lov om finansiel virksomhed. Post 2.6. Værdien af aktier, garant- og andelsbeviser, jf. 28, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres det beløb, der svarer til værdien af pengeinstituttets, realkreditinstituttets, fondsmæglerselskabets eller investeringsforvaltningsselskabets aktier, garant- eller andelsbeviser, som kunder har erhvervet på grundlag af lån, som pengeinstituttet, realkreditinstituttet, fondsmæglerselskabet eller investeringsforvaltningsselskabet direkte eller indirekte har stillet til rådighed til erhvervelsen heraf. Post 3. Egentlig kernekapital efter primære fradrag Kernekapital efter primære fradrag opgøres som summen af posterne 1 og 2. Post 4. Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1-3 og 42, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (højst 50 pct. af post 5) Her anføres hybrid kernekapital, der medregnes i kernekapitalen. Posten opgøres som summen af posterne Post 4.1 Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1 og 42, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres hybrid kernekapital, der medregnes i kernekapitalen og som opfylder kravene i 12, stk. 1 og 42, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Det medregnede beløb skal være opgjort efter fradrag for eventuel egenbeholdning i henhold til 14, stk. 5 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. 6

7 Post 4.2 Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 2 og 42, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres hybrid kernekapital, der medregnes i kernekapitalen og som opfylder kravene i 12, stk. 2 og 42, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Det medregnede beløb skal være opgjort efter fradrag for eventuel egenbeholdning i henhold til 14, stk. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post 4.3 Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 3 og 42, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres hybrid kernekapital, der medregnes i kernekapitalen og som er omfattet af 12, stk. 3 og 42, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Det medregnede beløb skal være opgjort efter fradrag for eventuel egenbeholdning i henhold til 14, stk. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post 5. Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital, efter primære fradrag Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter primære fradrag opgøres som summen af posterne 3 og 4. Post 6. Andre fradrag i kernekapitalen (-) Andre fradrag i kernekapitalen opgøres som summen af posterne Post 6.1. Forskellen mellem værdiansættelsen af aktiver i handelsbeholdningen, jf. 28, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (+/-) Her anføres det beløb, som svarer til forskellen mellem værdiansættelsen af aktiver i handelsbeholdningen i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.v. og en forsigtig opgørelse af positioner efter anvendelse af modelværdi ( marking-to-model ), jf. bekendtgørelse om kapitaldækning bilag 2, pkt. 8-13, som ikke allerede er fradraget i den egentlige kernekapital. Post 6.2. Den akkumulerede værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme, jf. 28, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (+/-) Her anføres størrelsen af den akkumulerede værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme, jf. ES 2, passivpost Reguleringen kan være positiv eller negativ. Post 6.3. Den akkumulerede værdiændring af forpligtelser til dagsværdi som følge af ændring i egen kreditrisiko, jf. 28, stk. 1, nr. 9, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (+/-) Her anføres størrelsen af den akkumulerede værdiændring af forpligtelser til dagsværdi som følge af ændring i egen kreditrisiko, jf. ES 5, felt 18. Ændringen kan være positiv eller negativ. Post 6.4. Halvdelen af kapitalkravet i datterselskaber eller associerede virksomheder, der driver forsikringsvirksomhed, jf. 28, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) 7

8 Her anføres halvdelen af fradraget i henhold til 28, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for besiddelse af datterforsikringsselskaber og associerede virksomheder, der driver forsikringsvirksomhed. Post 6.5. Halvdelen af direkte og indirekte ejede kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, jf. 28, stk. 1, nr. 11, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af direkte og indirekte ejede kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, der er kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber eller finansieringsinstitutter. Posten omfatter den bogførte værdi af disse indirekte og direkte ejede kapitalandele, men posten fratrækkes den goodwill, der måtte være indregnet i den bogførte værdi, svarende til ES 5, felt 13, da denne goodwill fratrækkes under CS02, post 2.3. Kapitalandele i finansieringsinstitutter, hvis hovedvirksomhed er at erhverve kapitalandele eller omsættelige pantebreve eller at udføre forretninger for egen regning med et eller flere af de i bilag 5 i lov om finansiel virksomhed nævnte instrumenter, skal ikke fradrages. Indirekte ejede kapitalandele, som er fradraget af et datterforsikringsselskab, kreditinstitut, fondsmæglerselskab eller investeringsforvaltningsselskab eller et associeret forsikringsselskab, kreditinstitut, fondsmæglerselskab eller investeringsforvaltningsselskab efter 28, stk. 1, nr. 12 eller 33, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, og indirekte ejede kapitalandele, som er fradraget eller undtaget af et datterforsikringsselskab eller et associeret forsikringsselskab efter 33, stk. 4, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, skal ikke fradrages. Kapitalandele defineres i henhold til 5, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Efterstillede tilgodehavender defineres som tilgodehavender, der i tilfælde af låntagers likvidation eller konkurs i henhold til lånevilkårene først kan gøres gældende efter fyldestgørelse af øvrige kreditorkrav. Ved kreditinstitutter forstås de i 5, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed nævnte virksomheder. Omfattet af definitionen er bl.a. danske pengeinstitutter og realkreditinstitutter samt tilsvarende udenlandske institutter. Ved dattervirksomhed forstås de i 5, stk. 1, nr. 8, i lov om finansiel virksomhed nævnte virksomheder. Ved associeret virksomhed forstås de i 5, stk. 1, nr. 15, i lov om finansiel virksomhed, nævnte virksomheder. Post 6.6. Halvdelen af kapitalandele > 10 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af aktier og andre kapitalandele samt efterstillede tilgodehavender (kapitalindskud) i andre kredit- eller finansieringsinstitutter, der skal fradrages i henhold til 8

9 28, stk. 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Der skal foretages fradrag for hele investeringen. Der skal alene foretages fradrag for efterstillede tilgodehavender, hvis virksomhedens besiddelse af kapitalandele m.v. overstiger 10 pct. -grænsen i 28, stk. 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Hvis kredit- eller finansieringsvirksomheden indgår i den konsoliderede solvensopgørelse på koncernskemaerne, skal der ikke foretages fradrag for kapitalandele og efterstillede tilgodehavender ved opgørelsen af basiskapitalen på ikke-konsolideret basis på virksomhedsskemaerne. Kapitalandele defineres i henhold til 5, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Efterstillede tilgodehavender defineres som tilgodehavender, der i tilfælde af låntagers likvidation eller konkurs i henhold til lånevilkårene først kan gøres gældende efter fyldestgørelse af øvrige kreditorkrav. Ved kreditinstitutter forstås de i 5, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed nævnte virksomheder. Omfattet af definitionen er bl.a. danske pengeinstitutter og realkreditinstitutter samt tilsvarende udenlandske institutter. Ved finansieringsinstitutter forstås de i 5, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed angivne virksomheder. Omfattet af definitionen er bl.a. fondsmæglerselskaber, investeringsforeninger, leasingselskaber, factoringselskaber og lignende. Post 6.7. Halvdelen af summen af kapitalandele > 10 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 13, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her føres halvdelen af kapitalandele og efterstillede tilgodehavender (kapitalindskud), der skal fradrages i henhold til 28, stk. 1, nr. 13, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Som grundlag for beregningen anvendes summen af alle kapitalandele og efterstillede tilgodehavender i kredit- og finansieringsinstitutter bortset fra de kapitalandele og efterstillede tilgodehavender, der er fratrukket under post 6.6, og de kapitalandele og efterstillede tilgodehavender, der er omfattet af konsolidering. Det er alene den del af summen af kapitalandelene og tilgodehavenderne, der overstiger 10 pct. af basiskapitalen før fradrag, der skal fradrages. Beregningen foretages i forhold til basiskapital før fradrag, jf. CS03, post 10. Fradraget i post 6.7 beregnes i første omgang som "0", når post 6 udregnes til brug for beregning af basiskapitalen i post 10 (via post 7). Når beløbet efter 28, stk. 1, nr. 13, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, er udregnet, placeres halvdelen af beløbet under post 6.7 og den anden halvdel under post Post 6.8. Halvdelen af kapitalandele > 15 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 14, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) 9

10 Her anføres de kapitalandele, der overstiger 15 pct. -grænsen i 28, stk. 1, nr. 14, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post 6.9. Halvdelen af kapitalandele > 60 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 15, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres den del af virksomhedens kvalificerede kapitalandele, der overstiger 60 pct. - grænsen i 28, stk. 1, nr. 15 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post Halvdelen af forskellen mellem de forventede tab og de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 28, stk. 1, nr. 16, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Posten udfyldes kun af virksomheder, der har tilladelse til at anvende den interne ratingbaserede metode for kreditrisiko (IRB-metoden), og hvor de forventede tab, som opgjort i henhold til pkt. 256 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8, jf. CS43, post 11, overstiger de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 28, stk. 1, nr. 16, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, jf. CS43, post 12. I posten anføres halvdelen af forskellen mellem CS43, post 11, og CS43, post 12, hvis det forventede tab (CS43, post 11) overstiger værdireguleringerne og hensættelser (CS43, post 12). Post Halvdelen af det forventede tab på kapitalandele uden for handelsbeholdningen ved anvendelse af den enkle risikovægtmetode eller PD/LGD-metoden, jf. 28, stk. 1, nr. 17, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Posten udfyldes kun af virksomheder, der har tilladelse til at anvende den interne ratingbaserede metode for kreditrisiko (IRB-metoden), og som opgør de risikovægtede poster for aktieeksponeringer uden for handelsbeholdningen ved anvendelse af den enkle risikovægtmetode eller PD/LGD-metoden, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8. Virksomheder, der benytter den enkle risikovægtmetode for aktieeksponeringer uden for handelsbeholdningen, skal anføre halvdelen af beløbet beregnet i henhold til pkt. 252 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8, jf. CS44, post 6. Virksomheder, der benytter PD/LGD-metoden for aktieeksponeringer, skal anføre halvdelen af beløbet beregnet i henhold til pkt. 253 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8, jf. CS45, post 6. Post Halvdelen af værdien af overførte betalinger m.v. med leveringsrisiko, jf. 28, stk. 1, nr. 18, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af værdien af overførte betalinger, værdipapirer eller valuta samt eventuel positiv markedsværdi af forretningen i forbindelse med levering af henholdsvis betaling for værdipapirer og valuta uden for handelsbeholdningen, hvis levering henholdsvis betaling ikke har fundet sted 5 dage efter forfald, og frem til at tilgodehavendet, værdipapirerne eller valutaer enten betales, leveres eller afskrives. Post Halvdelen af værdien af securitiseringspositioner, jf. 28, stk. 1, nr. 19, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) 10

11 Her anføres halvdelen af værdien af securitiseringspositioner, der efter reglerne i bilag 11 i bekendtgørelse om kapitaldækning, eller for securitiseringspositioner i handelsbeholdningen ville tildeles, en risikovægt på pct., medmindre beløbet indgår i opgørelsen af de risikovægtede poster, eller securitiseringspositionen indgår i engagementer, der fradrages efter 28, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post Overskydende fradrag iht. 28, stk. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Såfremt virksomhedens supplerede kapital er mindre end det fradrag, der skal foretages efter 28, stk. 12, skal den overskydende del fradrages i kernekapitalen. Post 7. Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag (-) Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag opgøres som summen af posterne 5 og 6. Skema CS03: Opgørelse af basiskapital (fortsat) Post 8. Supplerende kapital Supplerede kapital opgøres som summen af posterne Post 8.1. Ansvarlig lånekapital, jf. 24, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2 og 26 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Kapitalindskuddene skal opfylde betingelserne for supplerende kapital i 25, stk. 2 og 26 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Kapitalindskuddene specificeres under CS04, post 1. Post 8.2. Opskrivningshenlæggelse, jf. 24, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres beløbet i ES 2, passivpost Forøgelser i løbet af året medregnes kun, såfremt beløbet på opgørelsesdagen er bekræftet af den eksterne revisor, jf. 8-9 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Pr. ultimo december anføres beløbet i AS 2, passivpost Post 8.3. Hybrid kernekapital, jf. 24, stk. 1, nr. 3 og 42 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (ekskl. post 4) Her anføres hybrid kernekapital, som ikke kan medregnes til kernekapitalen som følge af grænserne fastsat i 24, stk. 1, nr. 3 og 42 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, men som kan medregnes i den supplerende kapital i henhold til 24, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post 8.4. Forskellen mellem de forventede tab og de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 24, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Posten udfyldes kun af virksomheder, der har tilladelse til at anvende den interne ratingbaserede metode for kreditrisiko (IRB-metoden), og hvor de forventede tab, som opgjort i 11

12 henhold til pkt. 256 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8, jf. CS43, post 11, er mindre end de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. CS43, post 12. I posten anføres forskellen mellem CS43, post 11, og CS43, post 12, hvis det forventede tab (CS43, post 11) er mindre end værdireguleringerne og hensættelser (CS43, post 12), dog højst et beløb svarende til 0,6 pct. af post 1.3 i CS05 (de risikovægtede poster omfattet af den interne ratingbaserede metode for kreditrisiko). Post 8.5. Tilbagebetalingspligtige seriereserver, jf. 24, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres virksomhedens andel af de ældre seriereserver med tilbagebetalingspligt, der ikke kan tilbageholdes ved ordinær indfrielse, men kun svarende til maksimalt 8 pct. af de risikovægtede aktiver m.v. i disse ældre serier. Post 8.6. Indbetalt garantkapital i medfør af 208, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed og 24, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres virksomhedens indbetalte garantkapital efter 208, stk. 2, som ikke er omfattet af overgangsordningen i 44, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post 8.7. Aktie-, garant- eller andelskapital, der ikke kan medregnes i den egentlige kernekapital, jf. 24, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres virksomhedens kapital, som ikke opfylder kravene i 5-7, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, som ikke er omfattet af overgangsordningen i 43, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, og som opfylder kravene til den supplerende kapital. Post 9. Medregnet supplerende kapital (højst 100 pct. af post 5) I henhold til 25, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, må summen af supplerende kapital ikke medregnes med mere end 100 pct. af kernekapital inklusiv hybrid kernekapital efter primære fradrag. Hvis den supplerende kapital, jf. post 8, er mindre end eller lig med kernekapital inklusiv hybrid kernekapital efter primære fradrag, jf. CS02, post 5, overføres beløbet under post 8 til post 9. Hvis post 8 er større end CS02, post 5, overføres i stedet beløbet under CS02, post 5 til post 9. Post 10. Basiskapital før fradrag Basiskapitalen før fradrag udgøres af summen af kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag, jf. CS02, post 7, og medregnet supplerende kapital, jf. post 9. Post 11. Fradrag i basiskapital (-) Fradrag i basiskapitalen opgøres som summen af posterne Post Halvdelen af kapitalkravet i datterselskaber eller associerede virksomheder, der driver forsikringsvirksomhed, jf. 28, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) 12

13 Her anføres halvdelen af fradrag i henhold til 28, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for besiddelse af datterforsikringsselskaber og associerede virksomheder, der driver forsikringsvirksomhed. Post Halvdelen af direkte og indirekte ejede kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, jf. 28, stk. 1, nr. 11, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af direkte og indirekte ejede kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, der er kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber eller finansieringsinstitutter. Posten omfatter den bogførte værdi af disse indirekte og direkte ejede kapitalandele, men posten fratrækkes den goodwill, der måtte være indregnet i den bogførte værdi, svarende til ES 5, felt 13, da denne goodwill fratrækkes under CS02, post 2.3. Kapitalandele i finansieringsinstitutter, hvis hovedvirksomhed er at erhverve kapitalandele eller omsættelige pantebreve eller at udføre forretninger for egen regning med et eller flere af de i bilag 5 i lov om finansiel virksomhed nævnte instrumenter, skal ikke fradrages. Indirekte ejede kapitalandele, som er fradraget af et datterforsikringsselskab, kreditinstitut, fondsmæglerselskab eller investeringsforvaltningsselskab eller et associeret forsikringsselskab, kreditinstitut, fondsmæglerselskab eller investeringsforvaltningsselskab efter 28, stk. 1, nr. 12 eller 33, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, og indirekte ejede kapitalandele, som er fradraget eller undtaget af et datterforsikringsselskab eller et associeret forsikringsselskab efter 33, stk. 4, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, skal ikke fradrages. Kapitalandele defineres i henhold til 5, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Efterstillede tilgodehavender defineres som tilgodehavender, der i tilfælde af låntagers likvidation eller konkurs i henhold til lånevilkårene først kan gøres gældende efter fyldestgørelse af øvrige kreditorkrav. Ved kreditinstitutter forstås de i 5, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed nævnte virksomheder. Omfattet af definitionen er bl.a. danske pengeinstitutter og realkreditinstitutter samt tilsvarende udenlandske institutter. Ved dattervirksomhed forstås de i 5, stk. 1, nr. 8, i lov om finansiel virksomhed nævnte virksomheder. Ved associeret virksomhed forstås de i 5, stk. 1, nr. 15, i lov om finansiel virksomhed, nævnte virksomheder. Post Halvdelen af kapitalandele m.v. > 10 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af aktier og andre kapitalandele samt efterstillede tilgodehavender (kapitalindskud) i andre kredit- eller finansieringsinstitutter, der skal fradrages i henhold til 28, stk. 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. 13

14 Der skal foretages fradrag for hele investeringen. Der skal alene foretages fradrag for efterstillede tilgodehavender, hvis virksomhedens besiddelse af kapitalandele m.v. overstiger 10 pct. -grænsen i lovens 28, stk. 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Hvis kredit- eller finansieringsvirksomheden indgår i den konsoliderede solvensopgørelse på koncernskemaerne, skal der ikke foretages fradrag for kapitalandele og efterstillede tilgodehavender ved opgørelsen af basiskapitalen på ikke-konsolideret basis på virksomhedsskemaerne. Kapitalandele defineres i henhold til 5, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Efterstillede tilgodehavender defineres som tilgodehavender, der i tilfælde af låntagers likvidation eller konkurs i henhold til lånevilkårene først kan gøres gældende efter fyldestgørelse af øvrige kreditorkrav. Ved kreditinstitutter forstås de i 5, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed nævnte virksomheder. Omfattet af definitionen er bl.a. danske pengeinstitutter og realkreditinstitutter samt tilsvarende udenlandske institutter. Ved finansieringsinstitutter forstås de i 5, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed, angivne virksomheder. Omfattet af definitionen er bl.a. fondsmæglerselskaber, investeringsforeninger, leasingselskaber, factoringselskaber og lignende. Post Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 13, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af kapitalandele og efterstillede tilgodehavender (kapitalindskud), der skal fradrages i henhold til 28, stk. 1, nr. 13, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Som grundlag for beregningen anvendes summen af alle kapitalandele og efterstillede tilgodehavender i kredit- og finansieringsinstitutter bortset fra de kapitalandele og efterstillede tilgodehavender, der er fratrukket under post 11.3, og de kapitalandele og efterstillede tilgodehavender, der er omfattet af konsolidering. Det er alene den del af summen af kapitalandelene og tilgodehavenderne, der overstiger 10 pct. af basiskapitalen før fradrag, der skal fradrages. Beregningen foretages i forhold til basiskapital før fradrag, jf. post 10. Post Halvdelen af kapitalandele > 15 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 14, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres de kapitalandele, der overstiger 15 pct. -grænsen i 28, stk. 1, nr. 14, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. 14

15 Post Halvdelen af kapitalandele > 60 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 15, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres de kapitalandele, der overstiger 15 pct. -grænsen i 28, stk. 1, nr. 15, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post Halvdelen af forskellen mellem de forventede tab og de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 28, stk. 1, nr. 16, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Posten udfyldes kun af virksomheder, der har tilladelse til at anvende den interne ratingbaserede metode for kreditrisiko (IRB-metoden), og hvor de forventede tab, som opgjort i henhold til pkt. 256 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8, jf. CS43, post 11, overstiger de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 28, stk. 1, nr. 16, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, jf. CS43, post 12. I posten anføres halvdelen af forskellen mellem CS43, post 11, og CS43, post 12, hvis det forventede tab (CS43, post 11) overstiger værdireguleringerne og hensættelser (CS43, post 12). Post Halvdelen af det forventede tab på kapitalandele uden for handelsbeholdningen ved anvendelse af den enkle risikovægtmetode eller PD/LGD-metoden, jf. 28, stk. 1, nr. 17, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Posten udfyldes kun af virksomheder, der har tilladelse til at anvende den interne ratingbaserede metode for kreditrisiko (IRB-metoden), og som opgør de risikovægtede poster for aktieeksponeringer uden for handelsbeholdningen ved anvendelse af den enkle risikovægtmetode eller PD/LGD-metoden, jf. pkt i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8. Virksomheder, der benytter den enkle risikovægt metode for aktieeksponeringer uden for handelsbeholdningen, skal anføre halvdelen af beløbet beregnet i henhold til pkt. 252 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8, jf. CS44, post 6. Virksomheder, der benytter PD/LGD-metoden for aktieeksponeringer uden for handelsbeholdningen skal anføre halvdelen af beløbet beregnet i henhold til pkt. 253 i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 8, jf. CS45, post 6. Post Halvdelen af værdien af overførte betalinger m.v. med leveringsrisiko, jf. 28, stk. 1, nr. 18, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af værdien af overførte betalinger, værdipapirer eller valuta samt eventuel positiv markedsværdi af forretningen i forbindelse med levering af henholdsvis betaling for værdipapirer og valuta uden for handelsbeholdningen, hvis levering henholdsvis betaling ikke har fundet sted 5 dage efter forfald, og frem til at tilgodehavendet, værdipapirerne eller valutaer enten betales, leveres eller afskrives. Post Værdien af securitiseringspositioner, jf. 28, stk. 1, nr. 19, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres halvdelen af værdien af securitiseringspositioner, der efter reglerne i bilag 11 i bekendtgørelse om kapitaldækning, eller for securitiseringspositioner i handelsbeholdnin- 15

16 gen ville tildeles, en risikovægt på pct., medmindre beløbet indgår i opgørelsen af de risikovægtede poster, eller securitiseringspositionen indgår i engagementer, der fradrages efter 28, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post Fradrag for solvensmæssige nedskrivninger af aktiver m.v., jf. 124, stk. 6 og 125, stk. 9, i lov om finansiel virksomhed (-) Finanstilsynet kan pålægge virksomheden at foretage nedskrivninger af dens aktiver m.v. til brug for opgørelse af basiskapitalen. En sådan nedskrivning skal indgå i de indberetninger, der foretages til Finanstilsynet. Derimod påvirker nedskrivningen ikke virksomhedens offentliggjorte regnskab. Post Modregning af overskydende fradrag iht. 28, stk. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Såfremt virksomhedens supplerede kapital er mindre end det fradrag, der skal foretages efter 28, stk. 1, nr , skal den overskydende del fradrages i kernekapitalen. Beløbet som er fratrukket under post 6.14 modregnes med samme beløb under post Post 12. Basiskapital efter fradrag Basiskapitalen efter fradrag beregnes som basiskapital før fradrag, jf. post 10, fratrukket de under post 11 angivne fradrag. Beløbet overføres til CS01, post 1. Post 13. Tillæg til minimumskapitalkravet, jf. 125, stk. 3, og 141 i lov om finansiel virksomhed, på 0,02 pct. af investeringsforvaltningsselskabers portefølje Denne post udfyldes kun af investeringsforvaltningsselskaber. Posten er ikke medtaget i CK03. Tillæg til minimumskapitalkravet beregnes som 0,02 pct. af den kapital, der indgår i investeringsforvaltningsselskabets porteføljer, jf. 141 i lov om finansiel virksomhed, og som overstiger modværdien af 250 mio. euro. Ved beregning af tillægget kan der foretages et fradrag i henhold til 125, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed. Tillægget kan maksimalt udgøre modværdien af 10 mio. euro. Post 14. Den del af tillægget til investeringsforvaltningsselskabers minimumskapitalkrav, der er garanteret af et kreditinstitut eller et forsikringsselskab (højst 50 pct. af post 13), jf. 125, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Denne post udfyldes kun af investeringsforvaltningsselskaber. Posten er ikke medtaget i CK03. Investeringsforvaltningsselskabet kan anmode Finanstilsynet om tilladelse til, at op til 50 pct. af tillægget til minimumskapitalkravet kan bestå af en garanti fra et kreditinstitut eller et forsikringsselskab. Under post 14 angives den del af tillægget, der er garanteret. Post 15. Kapitalkrav og tillæg til minimumskapitalkravet for investeringsforvaltningsselskaber Denne post udfyldes kun af investeringsforvaltningsselskaber. Posten er ikke medtaget i CK03. 16

17 Under denne post anføres summen af investeringsforvaltningsselskabets kapitalkrav og tillæg til minimumskapitalkravet. Beløbet overføres til CS01, post 9. Post 16. Foregående års faste omkostninger for fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber, jf. 143, stk. 1, nr. 5, i lov om finansiel virksomhed. Denne post udfyldes kun af fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber. Posten er ikke medtaget i CK03. Opgørelse af det foregående års faste omkostninger skal foretages i henhold til 4, stk. 3, i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Ved foregående års faste omkostninger forstås faste omkostninger ultimo seneste regnskabsår. Finanstilsynet kan tilpasse dette krav i tilfælde af en væsentlig ændring i selskabets virksomhed siden det foregående år, jf. 125, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. Post 17. Krav til basiskapitalen for fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber (25 pct. af post 16), jf. 125, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed Denne post udfyldes kun af fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber. Posten er ikke medtaget i CK03. Fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber har udover de andre krav til kapital tillige et krav til basiskapitalen, der skal udgøre mindst 25 pct. af det foregående års faste omkostninger, jf. 125, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. Beløbet beregnes som 25 pct. af post 16 og overføres til CS01, post 10. Skema CS04: Specifikation af ansvarlig lånekapital/hybrid kernekapital I CS04 specificeres ansvarlig lånekapital, udstedt i henhold til 136, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. post 1, samt hybrid kernekapital udstedt i henhold til 132 eller 132 a i lov om finansiel virksomhed, jf. post 2. Den ansvarlige lånekapital og hybride kernekapital anføres i skemaet med hele det nominelle udstedte beløb, dvs. uafhængigt af, om den kan medregnes i henhold til grænserne for den supplerende kapital, jf. 135, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, eller grænserne for hybrid kernekapital, jf. 129, stk. 2-5, eller 132 a, stk. 2 og 3, i lov om finansiel virksomhed. Post 1. Ansvarlig lånekapital Opgøres som summen af posterne Post 1.1. Ansvarlig lånekapital, brutto, jf. 26, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres bruttobeløbet af de af virksomheden udstedte værdipapirer, jf. 26, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Posten indeholder kun det indbetalte beløb. 17

18 Post 1.2. Reduktion med 25 pct. pr. år de sidste 3 år inden forfald, jf. 25, stk. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) I henhold til 25, stk. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital skal kapitalindskud med fast løbetid reduceres med 25 pct. årligt de sidste 3 år inden forfald. Det samlede beløb, hvormed de pågældende værdipapirer reduceres, anføres under denne post. Post 1.3. Beholdning af egne beviser samt egne beviser, der tjener til sikkerhed for lån eller garantier ydet af virksomheden, jf. 25, stk. 2, nr. 4 og 27, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) I henhold til 25, stk. 2, nr. 4, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital skal beholdningen af egne beviser samt egne beviser, der tjener som sikkerhed for lån og garantier ydet af virksomheden, modregnes i det beløb, hvormed værdipapirerne indgår i den supplerende kapital. Der sker dog kun modregning efter et eventuelt fradrag efter 25, stk. 2, nr. 1-3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (hvor der sker indskrænkning i de sidste 3 år af det beløb, hvormed kapitalindskud med fast løbetid kan medregnes). Post 2. Hybrid kernekapital Opgøres som summen af posterne 2.1 og 2.2. Post 2.1. Hybrid kernekapital, brutto, jf. 10, stk. 2, 14, 21, stk. 1 og 42, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres bruttobeløbet af den af virksomheden udstedte hybride kernekapital, jf. 10, 14, 21 og 42, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, dvs. inklusive beholdningen af egen hybrid kernekapital i henhold til 14, stk. 5. Hele det nominelle udstedte beløb medtages, dvs. uafhængigt af om den faktisk medregnes i kernekapitalen i medfør af grænserne for hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1-4, og 42, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, eller i den supplerende kapital i medfør af grænserne for den supplerende kapital, jf. 25, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Post 2.2. Beholdning af egen hybrid kernekapital, jf. 14, stk. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Her anføres beholdningen af egen hybrid kernekapital i henhold til 14, stk. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Tilbagekøbt hybrid kernekapital, der ikke er omfattet af egenbeholdningen i henhold til 34, stk. 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, anses for indfriet og skal ikke medtages under denne post. Post 3.1. Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1 og 42, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres hybrid kernekapital i henhold til 12, stk. 1 og 42, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, dvs. hybrid kernekapital der kvalificerer til at kunne udgøre op til og med 50 pct. af kernekapitalen efter primære fradrag. Beløbet opgøres brutto, dvs. inklusive en eventuel egenbeholdning i henhold til 14, stk. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Hele udstedelsens regnskabsmæssige beløb medtages, dvs. uafhængigt af, om den faktisk medregnes i kernekapitalen i medfør af grænserne for hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1-4 og 42, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basis- 18

19 kapital, eller i den supplerende kapital i medfør af grænserne for den supplerende kapital, jf. 25, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Det anførte beløb skal være større eller lig med beløbet i post 4.1. i CS02- skemaet Post 3.2 Heraf hybrid kernekapital udstedt i medfør af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter Her anføres den del af den hybride kernekapital i post 3.1, som er udstedt i medfør af lov om statsligt kapitalindskud. Post 3.3. Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 2 og 42, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres hybrid kernekapital i henhold til 12, stk. 2 og 42, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, dvs. hybrid kernekapital, der kvalificerer til at kunne udgøre op til og med 35 pct. af kernekapitalen efter primære fradrag. Beløbet opgøres brutto, dvs. inklusive en eventuel egenbeholdning i henhold til 14, stk. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Hele udstedelsens regnskabsmæssige beløb medtages, dvs. uafhængigt af, om den faktisk medregnes i kernekapitalen i medfør af grænserne for hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1-4 og 42, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, eller i den supplerende kapital i medfør af grænserne for den supplerende kapital, jf. 25, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Det anførte beløb skal være større eller lig med beløbet i post 4.2. i CS02- skemaet Post 3.4 Heraf hybrid kernekapital udstedt i medfør af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter Her anføres den del af den hybride kernekapital i post 3.3, som er udstedt i medfør af lov om statsligt kapitalindskud. Post 3.5. Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 3 og 42, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Her anføres hybrid kernekapital i henhold til 12, stk. 3 og 42, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, dvs. hybrid kernekapital, der kvalificerer til at kunne udgøre op til og med 15 pct. af kernekapitalen efter primære fradrag. Beløbet opgøres brutto, dvs. inklusive en eventuel egenbeholdning i henhold til 14, stk. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Hele udstedelsens regnskabsmæssige beløb medtages, dvs. uafhængigt af, om den faktisk medregnes i kernekapitalen i medfør af grænserne for hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1-4 og 42, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, eller i den supplerende kapital i medfør af grænserne for den supplerende kapital, jf. 25, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Det anførte beløb skal være større eller lig med beløbet i post 4.3. i CS02- skemaet Post 3.6 Heraf hybrid kernekapital udstedt i medfør af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter Her anføres den del af den hybride kernekapital i post 3.5, som er udstedt i medfør af lov om statsligt kapitalindskud. 19

20 Skema CS05: Opgørelse af risikovægtede poster Post 1. Vægtede poster med kredit-, modparts- udvandings- og leveringsrisiko Posten opgøres som summen af posterne 1.1 til 1.5. Post 1.1. Standardmetoden Posten opgøres som summen af post til Post Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker Overføres fra CS07, post 9. Post Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder Overføres fra CS08, post 9. Post Eksponeringer mod offentlige enheder Overføres fra CS09, post 9. Post Eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker Overføres fra CS10, post 9. Post Eksponeringer mod internationale organisationer Overføres fra CS11, post 9. Post Eksponeringer mod institutter Overføres fra CS12, post 9. Post Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v. Overføres fra CS13, post 9. Post Eksponeringer mod detailkunder Overføres fra CS14, post 9. Post Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Overføres fra CS15, post 9. Post Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk Overføres fra CS16, post 9. Post Dækkede obligationer Overføres fra CS17, post 9. Post Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v. med en kortsigtet kreditvurdering. Overføres fra CS18, post 9. 20

Finanstilsynet 19. december 2011

Finanstilsynet 19. december 2011 Finanstilsynet 19. december 2011 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 13, stk. 4, 124, stk. 9, 128, stk. 2, 128 a, 148, nr. 5 og 373,

Læs mere

Page 1 of 16 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital 764 af 24/06/2011 Filer i PDF-format: BEK_764_24juni2011 Download Acrobat Reader Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 124,

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens Kapitel 10 Solvens Generelle regler om solvens 124. Pengeinstitutters og realkreditinstitutters bestyrelse og direktion skal sikre, at instituttet har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Overgangsregler for krav ifølge CRR

Overgangsregler for krav ifølge CRR Finanstilsynet 20. december 2013 Overgangsregler for krav ifølge CRR Indledning Fra europæisk side gives mulighed for en gradvis indfasning af krav til kapitalgrundlaget og definitionen af kapital i Europa-Parlamentets

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER Tabel 3.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber (store) 2010 17102 BI Management A/S Balanceoplysninger 1.000 kr. AKTIVER 1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 I medfør af 13, stk. 4, 128, stk. 2, 128 a, 143, stk. 1, nr. 3, og

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2012 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 4 II Anvendelsesområde 1 III Basiskapital 2 Øvrige oplysninger i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Basel II, søjle III Risikorapport 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målsætninger og risikopolitikker 4-5 Anvendelsesområde 6 Basiskapital 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1) Udskriftsdato: 9. februar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0015 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 09/10/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut BEK nr 1513 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2010 1 1 Indledning...3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov...3 2.1 Individuelt solvensbehov... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) fyri tryggingarfeløg og tryggingarhaldfelagsskapir

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) fyri tryggingarfeløg og tryggingarhaldfelagsskapir (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) fyri tryggingarfeløg og tryggingarhaldfelagsskapir (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder)

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER)

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det blevet sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring vores

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. maj 2011. Bekendtgørelse for Færøerne om kapitaldækning. 25. maj 2011. Nr. 510.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. maj 2011. Bekendtgørelse for Færøerne om kapitaldækning. 25. maj 2011. Nr. 510. Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. maj 2011 25. maj 2011. Nr. 510. Bekendtgørelse for Færøerne om kapitaldækning I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5, 7 og 8, 143, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

1. Titlen affattes således:»bekendtgørelse for Færøerne om regnskabsaflæggelse m.v. for pengeinstitutter og sparevirksomheder«

1. Titlen affattes således:»bekendtgørelse for Færøerne om regnskabsaflæggelse m.v. for pengeinstitutter og sparevirksomheder« Nr. 442 18. maj 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om ændring af bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse m.v. for pengeinstitutter, sparevirksomheder og visse kreditinstitutter 1) I bekendtgørelse af 23. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1225 af 28. oktober 2010 om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse nr. 1225 af 28. oktober 2010 om kapitaldækning 1) 1 Bekendtgørelse nr. 1225 af 28. oktober 2010 om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Fremsat den 29. marts 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den 29. marts 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til L 197 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v. og lov om gevinstopsparing. (Tilpasning til forventet ændring af kreditinstitutdirektivet og

Læs mere

O:\Finanstilsynet\Bekendtgørelser\547093\Dokumenter\ fm :51 k09 bpe

O:\Finanstilsynet\Bekendtgørelser\547093\Dokumenter\ fm :51 k09 bpe Bekendtgørelse nr. 442 af 18. maj 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om ændring af bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse m.v. for pengeinstitutter, sparevirksomheder og visse kreditinstitutter 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, fastsættes:

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber I medfør af 13, stk. 6, 128, stk. 2 og 3, 128 a, 143, stk.

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber BEK nr 1358 af 22/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0059 Senere ændringer til

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

A. Netto renteindtægter B. Netto rente- og gebyrindtægter C. Resultat før skat D. Resultat Heraf minoritetsinteressers andel

A. Netto renteindtægter B. Netto rente- og gebyrindtægter C. Resultat før skat D. Resultat Heraf minoritetsinteressers andel EK1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 20 2. Renteudgifter... 2 21 A. Netto renteindtægter... 3 22 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 23 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR)

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Revision December 2013 Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Artikler Del 1 Almindelige bestemmelser Afsnit I Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) 16. december 2011. Nr. 1399.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) 16. december 2011. Nr. 1399. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 16. december 2011. Nr. 1399. Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 7, 128, stk. 3, 128 a, 142, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1-2, 3, 5 og 7, og stk. 35, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere