Gode råd om... ansættelse af Elever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd om... ansættelse af Elever"

Transkript

1 Gode råd om... ansættelse af Elever

2 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig og oplæringsansvarlig 4 6. Skoleophold i praktikperioden 4 7. Praktikpladspræmie 4 8. Uddannelsesoverenskomsten Erhvervsuddannelseslovens 55, stk Virksomheder, der har tiltrådt uddannelsesoverenskomsten Virksomheder, der ikke har tiltrådt uddannelsesoverenskomsten Ferie Løn under sygdom og refusion af sygedagpenge Forlængelse, afkortning og ophævelse af uddannelsesaftalen Fagprøven Afslutning af uddannelsen Nyttige hjemmesider Mere information 11 Udgivet af Dansk Erhverv 2. udgave 1. oplag, maj 2011 Tryk: Cool Gray A/S

3 3 1. Indledning Denne pjece gennemgår på en let og overskuelig måde de regler, som virksomheden skal være særlig opmærksom på, når den ansætter elever. Pjecen tager udgangspunkt i ansættelse af elever inden for butik, handel og kontoruddannelserne, men en lang række af reglerne er relevante for alle virksomheder, der har elever. 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted Virksomheden skal være godkendt som uddannelsessted til den elevuddannelse og det speciale, som virksomheden vil uddanne elever inden for. Virksomheden kan få et godkendelsesskema hos den lokale erhvervsskole eller hos Dansk Erhverv. Skemaet sendes udfyldt og underskrevet til den lokale erhvervsskole. Godkendelsesprocessen tager normalt 3 til 4 uger. I særlige tilfælde besigtiges virksomheden af Det faglige udvalg. Godkendelsen skal være på plads, inden eleven påbegynder sin uddannelse. 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde Arbejdsgiver og elev skal indgå en skriftlig uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen kan fås på erhvervsskolen eller hos Dansk Erhverv. Uddannelsesaftalen kan også udfyldes og udskrives direkte fra Uddannelsesaftalen, der skal underskrives af både arbejdsgiver og elev, inden uddannelsen begynder, sendes til registrering på den erhvervsskole, hvor virksomheden ønsker, at eleven skal følge undervisningen i praktiktiden. Sørg for, at eleven og virksomheden underskriver aftalen senest ved uddannelsesaftalens start, idet virksomheden ellers kan få problemer med at opnå refusion fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) fra starttidspunktet. Hvis eleven er under 18 år, skal én af forældrene også underskrive aftalen. Uddannelsesaftalen er samtidig elevens ansættelseskontrakt. Hvis en af parterne ønsker ændringer i eller tilføjelser til formularens indhold, kræver det godkendelse fra Det faglige udvalg. Arbejdsgiveren kan anføre sådanne ændringer og tilføjelser i punkt 11 i uddannelsesaftalen. Erhvervsskolen vil så sende den ændrede uddannelsesaftale til Det faglige udvalg med henblik på godkendelse. Erhvervsskolen registrerer den godkendte aftale og sender en kopi til virksomheden og eleven. Ansøgere, der har en HG2 (Handelsskolens 2-årige Grunduddannelse), skal have en praktiktid på to år. Det samme gælder for elever med en Højere Handelseksamen og studenter med et særligt adgangskursus (HGS). For elever, der skal i mesterlære, er praktiktiden fire år. Ansøgere til en af de tre korte erhvervsuddannelser, Butiksmed-

4 4 hjælper, Kontorservice eller Kundekontaktcenter, som har en HG1 (Handelsskolens 1-årige Grunduddannelse), skal have en praktiktid på et år. For elever, der skal i mesterlære i de korte uddannelser, er praktiktiden to år. 4. Prøvetid De første tre måneder af praktikperioden er gensidig prøvetid, hvor både eleven og arbejdsgiveren uden varsel og uden angivelse af grund ensidigt kan ophæve uddan nelsesaftalen. Eventuelle skoleperioder i de første tre måneder eller sygdom af længere varighed end en måned medregnes ikke som prøvetid. Med andre ord forlænges prøvetiden tilsvarende. Husk, at blandt andet ligebehandlingslovens regler om gravide mv. nu også gælder i prøvetiden. 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig og oplæringsansvarlig Virksomheden skal udarbejde en uddannelsesplan for eleven inden prøvetidens udløb. Du kan få en vejledende uddannelsesplan hos Dansk Erhverv eller på Det skal fremgå af uddannelsesplanen, hvordan elevens uddannelsesforløb gennemføres, hvem der har det overordnede ansvar for uddannelsen (uddannelsesansvarlig), og hvem der har ansvaret for den praktiske oplæring i uddannelsesforløbet (oplæringsansvarlig). Se også Virksomheden kan kun undtagelsesvis pålægge eleven arbejde, som ikke har et uddannelsesmæssigt sigte. 6. Skoleophold i praktikperioden Eleven skal i løbet af praktiktiden deltage i undervisning på en erhvervsskole. Et skoleophold varer normalt to uger ad gangen. Ved deltagelse i dag- og ugekurser ydes der arbejdsfrihed i hele den eller de pågældende dage/uger. Eleven skal have løn under skoleopholdet, og virksomheden modtager refusion for løn og eventuelle transportudgifter fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). 7. Praktikpladspræmie Virksomheder kan søge om en praktikpladspræmie hos Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). Den maksimale præmie i 2011 er kr. Det er en betingelse for til deling af præmien, at uddannelsesforløbet starter højst tre måneder efter, at aftalen er indgået.

5 5 8. Uddannelsesoverenskomsten Erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2 Ifølge erhvervsuddannelsesloven skal eleven mindst have løn efter den overenskomst, der gælder på uddannelsesområdet ( uddannelsesoverenskomsten ), selvom virksomheden ikke selv har overenskomst på området, eller selvom virksomheden har en anden overenskomst end uddannelsesoverenskomsten. For eksempel vil uddannelsesoverenskomsten inden for butiksområdet være Landsoverenskomsten for Butik indgået mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver, selvom virksomheden har tiltrådt en anden overenskomst for eksempel en virksomhedoverenskomst med HK. Nedenfor behandler vi spørgsmålet om elevers løn og andre vilkår. Vi sondrer mellem virksomheder, der henholdsvis har tiltrådt og ikke tiltrådt uddannelsesoverenskomsten. 9. virksomheder, der har tiltrådt uddannelsesoverenskomsten Hvis I har tiltrådt uddannelsesoverenskomsten, følges reglerne i denne overenskomst fuldt ud, i det omfang eleven er omfattet af overenskomsten. Nedenfor gennemgår vi nogle af overenskomstvilkårene med udgangspunkt i Landsoverenskomsten for Butik og Landsoverenskomsten for Kontor og Lager indgået mellem HK og Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Lønnen Både Landsoverenskomsten for Butik og Landsoverenskomsten for Kontor og Lager indeholder minimallønninger for elever. Satserne kan findes på Elever, der har en højere handelseksamen (HHx), studentereksamen eller højere teknisk eksamen (HTx) får et tillæg, der pt. udgør 770,- kr. pr. måned. På området dækket af Landsoverenskomsten for Kontor og Lager ydes dette tillæg også til elever med højere forberedelseseksamen (HF). Er eleven fyldt 21 år, når den praktiske uddannelse starter, aftales lønnen på baggrund af den pågældendes hidtidige beskæftigelse og uddannelse. På butiksområdet aflønnes elever, der er fyldt 25 år, når uddannelsen starter, efter satserne for ufaglærte. På kontor- og lagerområdet fastsættes lønnen for elever, der er fyldt 25 år, når uddannelsen starter, efter principperne i overenskomstens 4b.

6 6 Det lokale jobcenter kan i nogle tilfælde yde tilskud til ansættelse af voksenelever. Tilskuddet udgør pt. 30 kr. pr. time i op til to år. Virksom heden skal senest en måned efter uddannelsesaftalens start sende en ansøgning til jobcenteret i den kommune, hvor praktikstedet ligger. Forskudttidstillæg Efter Butiksoverenskomsten betales halvt forskudttidstillæg til elever, der arbejder inden for normal effektiv ugentlig arbejdstid på 37 timer. Voksenelever skal have fuldt tillæg. Kontor- og Lageroverenskomsten indeholder ikke forskudttidstillæg. Pension I henhold til Butiksoverenskomsten har elever ikke krav på pension. Elever får pension i henhold til Kontor- og Lageroverenskomsten, når de opfylder overenskomstens sædvanlige betingelser. Elevforsikringer I en lang række overenskomster er der i 2010 indført en ny ordning med særlige elevforsikringer, som skal dække eleverne i det omfang, de ikke er dækket af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning. Ifølge både Butiksoverenskomsten og Kontor- og Lageroverenskomsten skal elevforsikringen indeholde følgende forsikringssummer: Invalidepension: kr. årligt Invalidesum: kr. Forsikring ved kritisk sygdom: kr. Dødsfaldssum: kr. Da elever i henhold til Butiksoverenskomsten slet ikke har krav på pension, skal elevforsikringen dække elever på butiksområdet under hele elevtiden. Efter Kontorog Lageroverenskomsten skal elevforsikringen dække eleverne, indtil de opfylder betingelserne for at få pension. I både Butiksoverenskomsten og Kontor- og Lageroverenskomsten kan virksomheden frit vælge forsikringsselskab. Medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver kan tegne elevforsikringen via PFA på fordelagtige vilkår.

7 7 Arbejdstid og overarbejde Eleverne følger overenskomstens regler om en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. I arbejdstiden medregnes undervisningstid og den hertil knyttede transporttid, der ligger inden for normal arbejdstid. Når eleven deltager i dag- eller ugekurser, ydes der arbejdsfrihed i hele den eller de pågældende dage/uger. Arbejdstiden for elever under 18 år må ikke overstige 8 timer pr. dag. Elever kan have overarbejde i samme omfang som øvrige medarbejdere. Ved overarbejde har eleven krav på overtidsbetaling/afspadsering. Andre vilkår Herudover har eleven krav på en række andre vilkår i henhold til overenskomsten på lige fod med de øvrige medarbejdere. Det gælder for eksempel feriefridage, barsel, Fritvalgs Lønkonto og sundhedsforsikring. Herudover indeholder overenskomsterne regler om befordring i forbindelse med skoleophold samt refusion af udgifter i forbindelse med skoleforløb. 10. virksomheder, der ikke har tiltrådt uddannelsesoverenskomsten Selvom virksomheden er omfattet af en anden overenskomst end uddannelsesoverenskomsten eller slet ikke har tiltrådt en overenskomst på elevens område, skal eleven mindst aflønnes efter uddannelsesoverenskomsten. Eleven skal altså have de lønvilkår, som følger af uddannelsesoverenskomsten, jf. erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2. Det er derfor afgørende, hvad der er løn, og hvad, der er andre vilkår, hvor man ikke behøver at følge uddannelsesoverenskomsten. Hvis virksomheden har tiltrådt en anden overenskomst, der også omfatter eleven, og som giver eleven bedre løn end uddannelsesoverenskomsten, kan virksomheden være forpligtet til også at følge egen overenskomst. Hvad er løn i henhold til erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2? Det har indtil for nyligt været omtvistet, om løn omfatter andet end grundløn eller minimalløn, eller om det også omfatter for eksempel diverse tillæg, pension, elevforsikring, Fritvalgs Lønkonto, feriefridage m.v. Højesteret afgjorde i december 2010, at en elev på en virksomhed, der havde en anden overenskomst end uddannelsesoverenskomsten, alligevel havde ret til søgnehel-

8 8 ligdagsbetaling efter uddannelsesoverenskomsten. Højesteret har hermed vurderet, at lønbegrebet omfatter mere end blot minimalløn/grundløn. Men da Højesteret indtil videre kun har taget stilling til søgnehelligdagsbetaling, udestår en stillingtagen til en række andre vilkår. I sidste ende er det domstolene, der afgør spørgsmålet i forhold til de enkelte vilkår. Men Dansk Erhverv vurderer på det foreliggende grundlag, at blandt andet følgende vilkår må anses som løn i erhvervsuddannelseslovens forstand naturligvis forudsat, at uddannelsesoverenskomsten indeholder regler derom: Forskudttidstillæg Andre genetillæg Overarbejdsbetaling Søgnehelligdagsbetaling Butiksoverenskomstens tillæg for en gymnasial uddannelse Betaling for rejsetid Betaling af bøger m.v. Transportudgifter. Tilsvarende må gælde den ene procent af lønnen, der skal indbetales til Fritvalgs Lønkontoen, mens der næppe er pligt til at administrere hele fritvalgsordningen. Her er det vigtigt, at det kan ses af lønsedlen, at den ene procent udbetales. Da der er stor risiko for, at både pension og elevforsikring er en del af lønbegrebet, anbefaler Dansk Erhverv, at man etablerer pensionsordningen og elevforsikringen i henhold til uddannelsesoverenskomsten. Hvis domstolene når frem til, at pension og elevforsikring er løn, er der ud over et efterbetalingskrav risiko for, at virksomheder, der ikke har fulgt uddannelsesoverenskomstens vilkår, kan blive erstatningsansvarlige i forhold til eventuelle forsikringssummer, som ville være blevet udbetalt i henhold til elevforsikringen eller pensionsordningens forsikringsdel, hvis de havde været tegnet. Dansk Erhverv vurderer, at det ikke er afgørende, hvilket pensionsselskab, der indbetales til, så længe man indbetaler den korrekte procentsats, og overenskomstens minimumskrav til ordningens indhold overholdes. Det kan heller ikke udelukkes, at sundhedsordningen i Kontor- og Lageroverenskomsten vil blive anset som løn. Det er mere usikkert, om domstolene vil anse feriefridage som løn. Ifølge Tvistighedsnævnets praksis er feriefridage dog løn.

9 9 Betalinger til kompetence- og uddannelsesfonde er ikke omfattet af lønbegrebet. Vi anbefaler at kontakte Dansk Erhverv for uddybende rådgivning i forhold til status og risikoen, der er forbundet med de enkelte vilkår. Hvad gælder i forhold til andre vilkår end løn? For så vidt angår andre ansættelsesvilkår end løn, for eksempel arbejdstid, er I ikke bundet af uddannelsesoverenskomstens regler, hvis I ikke har tiltrådt den. Virksomheder, der har tiltrådt en anden overenskomst end uddannelsesoverenskomsten, følger derfor reglerne i denne overenskomst i forhold til andre vilkår end løn, i det omfang eleven er dækket af overenskomsten. Hvordan udfyldes uddannelsesaftalens punkt 8? Når virksomheder, der slet ikke har overenskomst på elevens område, skal udfylde uddannelsesaftalens punkt 8, skal man sørge for at anføre uddannelsesoverenskomstens titel først i punkt 8, mens der under Ansættelsesvilkår i øvrigt sidst i punkt 8 angives, at virksomheden ikke har tiltrådt en overenskomst. Herudover omtales andre væsentlige ansættelsesvilkår. Når virksomheder, der har tiltrådt en anden overenskomst end uddannelsesoverenskomsten, skal udfylde uddannelsesaftalens punkt 8, skal virksomheden huske at angive uddannelsesoverenskomsten først i punkt 8, mens der sidst i punkt 8 under Ansættelsesvilkår i øvrigt angives den overenskomst, som virksomheden har tiltrådt, naturligvis forudsat, at den også omfatter eleven. Herudover omtales andre væsentlige ansættelsesvilkår, eventuelt ved henvisning til overenskomsten. 11. Ferie Elever er omfattet af ferieloven og optjener under ansættelsen ret til ferie med løn efter ferielovens almindelige regler. Desuden har elever ret til fem ugers betalt ferie i det første og det andet ferieår, hvis de starter uddannelsen før den 1. juli. Tidligere optjente feriepenge kan modregnes. Hvis ansættelsen sker pr. 1. juli eller derefter, har elever først krav på ferie med løn i det efterfølgende ferieår. 12. løn under sygdom og refusion af sygedagpenge Funktionærelever har krav på løn under sygdom. Når virksomheden udbetaler løn under sygdom til eleven, er der krav på refusion af sygedagpenge fra kommunen, selvom eleven ikke opfylder det sædvanlige beskæftigelseskrav over for kommunen (pt. 13 ugers tilknytning til arbejdsmarkedet og 120 arbejdstimer). Men ligesom i

10 10 forhold til andre medarbejdere gælder der en arbejdsgiverperiode på pt. 21 dage, således at der som udgangspunkt først ydes refusion efter 21 dages sygdom. Arbejdsgiverperioden gælder dog ikke, hvis eleven ikke opfylder beskæftigelseskravet over for virksomheden (8 ugers uafbrudt ansættelse og 74 timer). I denne situation er der krav på refusion fra første hele fraværsdag. 13. forlængelse, afkortning og ophævelse af uddannelsesaftalen Virksomheden kan komme ud for, at elevens uddannelsestid skal forlænges på grund af sygdom eller andet fravær. Virksomheden kan ligeledes komme i en situation, hvor arbejdsgiver og elev ønsker uddannelsesaftalen afkortet. Her bør virksomheden altid søge råd hos Dansk Erhverv først. Hvis en af parterne i uddannelsesaftalen væsentligt misligholder sine forpligtelser, kan den anden part ophæve aftalen. Ophævelsen skal i givet fald ske inden for én måned efter, at den hævende part har fået kendskab til eller burde have fået kendskab til den omstændighed, der begrunder ophævelsen. Det kan koste virksomheden en godtgørelse og på funktionærområdet også en minimalerstatning svarende til tre måneders løn (til en måneds udgang), hvis ophævelsen senere underkendes. Kontakt derfor Dansk Erhverv for rådgivning før en ophævelse af uddannelsesaftalen. Hvis parterne er enige, kan uddannelsesaftalen ophæves gensidigt. Ophævelse skal ske på en særlig blanket. Endvidere skal virksomheden udfylde blanketten Erklæring om delvis gennemført praktikuddannelse. Blanketterne kan rekvireres hos Dansk Erhverv eller Fagprøven Eleven afslutter sin læretid med en fagprøve. Fagprøven skal vise, at eleven er i stand til at anvende sin viden til at løse en opgave, som eleven selv har formuleret, planlagt og gennemført. Eleven skal desuden beskrive sin fagprøve i en projektrapport samt bestå en mundtlig eksamen. Det er erhvervsskolen, der skal godkende problemformuleringen og bedømme opgaven. Virksomheden skal give eleven fornøden støtte og vejledning undervejs. Virksomheden skal friholde eleven fra arbejde i en uge i forbindelse med elevens udarbejdelse af fagprøverapporten.

11 Afslutning af uddannelsen Virksomheden udsteder en praktikerklæring til eleven, når praktiktiden er slut. Virksomheden får tilsendt praktikerklæringen fra erhvervsskolen. Virksomheden bekræfter ved sin underskrift, at praktikuddannelsen er gennemført i overensstemmelse med praktikreglerne. Det faglige udvalg udsteder et uddannelsesbevis, som erhvervsskolen udleverer til eleven. Beviset dokumenterer, at eleven har bestået fagprøven og har opnået faglig kompetence inden for sin uddannelse. 16. Nyttige hjemmesider Få vejledning om ansættelse af elever på nedenstående hjemmesider: Mere information Medlemmer af Dansk Erhverv kan få materiale og rådgivning om ansættelse af elever hos Dansk Erhverv på telefon eller på

12 Vækstgrundlaget for dansk økonomi udgøres i stadig stigende grad af virksomheder inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. Dansk Erhverv er sat i verden for at skabe optimale vilkår for netop disse virksomheder og brancher, som Danmark skal leve af i fremtiden. DANSK ERHVERV BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31.

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1 Gyldighedsområde 5 1... 5 Kapitel 2 Regler for alle medarbejdere 6 2 Almene vilkår i ansættelsesforholdet...

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere