YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren."

Transkript

1

2 Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YLedning (3m) YObjektivdæksel YBrugervejledning (denne manual) Tegn brugt i denne vejledning cpas på: QTip: s v 1 1 "(Menu Name)" (Menunavn) Angiver indhold, som kan medføre skader eller funktionsfejl i projektoren. Angiver yderligere nyttige oplysninger og tip indenfor visse områder. Angiver en side, hvor der kan findes nyttige oplysninger om visse emner. Angiver driftsmetoder og rækkefølgen af handlinger. Den angivne procedure skal udføres i den rækkefølge, der er angivet af de nummererede trin. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Angiver menupunkter og meddelelser, som vises på skærmen. Eksempel: "Brightness" (Lysstyrke) Alt efter disktypen kan der udføres forskellige funktioner og handlinger. Disse symboler giver oplysninger om, hvilken type disk der anvendes.

3 Indhold Sikkerhedsinstruktioner... 2 Anvendelse og opbevaring... 5 Oplysninger om disketter... 7 Diverse dele... 8 Sådan klargøres fjernbetjeningen Lynstart Installation Fremvisningsafstand og skærmstørrelse Sådan tilslutter man ledningen og tænder for apparatet på afbryderknappen Afspilning af diskette Afspilning af diskette med fremvisning Justering af billedposition og lyd Stop afspilningen Sådan slukkes projektoren Almindelige betjeningsmetoder under afspilning Midlertidig frysning under afspilning (pause) Søgning frem/tilbage Genafspilning fra 10 sekunder tidligere Spring over Frame advance Afspilning i slowmotion Midlertidig anvendelse af projektorlampen til belysning (Break) Valg af billedkvalitet i forhold til omgivelserne (Color Mode) Midlertidig afbrydelse af lyden (Mute) Avancerede betjeningsmetoder Sådan bliver du afspilningsekspert Sådan ændrer du lysstyrken i displayet (lysere/mørke) Afspilning fra en DVD-menu PBC-afspilning (playback control) MP3/WMA, JPEG playback Afspilning med valg af kapitel- eller spornummer Tidsafspilning (tidssøgning) Løkkeafspilning af en favoritscene (A-B gentagelse) Løkkeafspilning (gentaget afspilning) Afspilning i den ønskede rækkefølge (programmeret afspilning) Tilfældig afspilning Ændring af lydsproget Ændring af undertekstvisningen Ændring af vinklen Udførelse af handlinger fra menulinjen Indstillinger for automatisk standby, godnat-timer (dvaletimer) For bedre billedkvalitet (Progressive-tilstand) Skuffelås Sådan bliver du fremvisningsekspert Tilslutning til andet videoudstyr Fremvisning af billeder fra eksternt videoudstyr Sådan bliver du lydekspert Lytning med hovedtelefoner Tilslutning til lydudstyr med en optisk digital indgang Tilslutning af en subwoofer Valg af lydtilstand Justering af høje toner Justering af lydafspilningsniveauet Justering af lydindgangsniveauet for eksternt lydudstyr Indstillinger og justeringer Betjening og funktioner for menuen Indstillinger Brug af indstillingsmenuen Liste over indstillingsmenuer Sprogkodeliste Indstillinger og udgangssignaler for "DIGITAL AUDIO OUTPUT" (digital lydudgang) Liste over landekoder (områdekoder) Betjening og funktioner i menuen Picture Quality (Billedkvalitet) Brug af menuen Picture Quality (Billedkvalitet) Liste over menuen Picture Quality (Billedkvalitet) Betjening og funktioner for menuen Information Brug af menuen Information Liste over menuen Information Bilag Troubleshooting (Fejlfinding) Sådan læses statusindikatorerne Når indikatorerne ikke angiver problemet Vedligeholdelse Rengøring Levetid for forbrugsmaterialer Udskiftning af forbrugsmaterialer Ekstraudstyr og forbrugsmaterialer Fremvisningsafstand og skærmstørrelse Specifikationer/Kompatible opløsninger Ordliste Index Adresseliste Lynstart Avancerede betjeningsmetoder Indstillinger og justeringer Bilag 1

4 Sikkerhedsinstruktioner Vigtige oplysninger Læs venligst følgende vigtige oplysninger om dette apparat. Vigtige sikkerhedsoplysninger Advarsel: For at nedsætte risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Advarsel: Se aldrig ind i projektorens objektiv, når lampen er tændt, da det skarpe lys kan beskadige øjnene. Lad aldrig børn se ind i objektivet, når lampen er tændt. Advarsel: Åbn aldrig projektorens dæksler bortset fra lampedækslet. Farlig elektrisk spænding i projektoren kan forvolde alvorlig skade. Forsøg ikke selv at udføre service på produktet, medmindre det er specifikt beskrevet i denne brugervejledning. Overlad al anden vedligeholdelse til kvalificeret servicepersonale. Advarsel: Opbevar alle plastikposer til projektor, tilbehør og reservedele uden for børns rækkevidde. Børn kan tage poserne over hovedet og risikerer dermed at blive kvalt. Vis særlig påpasselighed ved brug i nærheden af småbørn. KLASSE 1 LASER-produkt Pas på: Det øverste dæksel må ikke åbnes. Apparatet har ingen indvendige dele, som brugeren selv kan udføre service på. Pas på: Når du udskifter lampen, må den nye pære ikke berøres med bare hænder. Den usynlige film af olie, dine hænder efterlader sig, kan nedsætte pærens levetid. Brug en klud eller handsker ved håndtering af den nye pære. Pas på: For at nedsætte risikoen for elektrisk stød må dækslet eller bagbeklædningen ikke fjernes. Der er ingen indvendige dele, som brugeren selv kan udføre service på. Overlad evt. vedligeholdelse til kvalificeret servicepersonale. Dette symbol skal gøre brugeren opmærksom på, at der findes uisoleret "farlig spænding" inden i apparatet, som kan være stærk nok til at udgøre en risiko for elektrisk stød. Dette symbol skal gøre brugeren opmærksom på, at der findes vigtige instruktioner angående betjening og vedligeholdelse (service) i det vejledningsmateriale, der leveres sammen med apparatet. Vigtige sikkerhedsinstruktioner Følg sikkerhedsinstruktionerne, når du opstiller og bruger projektoren: Læs disse instruktioner. Gem instruktionerne. Ret Dem efter alle advarsler. Følg alle instruktionerne. Undgå brug af apparatet i nærheden af vand. Brug kun en tør klud ved rengøring. Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes. Installationen foretages i henhold til producentens anvisninger. Apparatet må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmespjæld, brændeovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der frembringer varme. Sikkerheden må ikke omgås, hverken for det polariserede stik eller jordstikket. Et polariseret stik har to ben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et jordstik har to ben og en tredje gren til jordforbindelse. Det brede ben eller den tredje gren er der af hensyn til Deres sikkerhed. Hvis stikket ikke passer i Deres stikkontakt, bør De kontakte en elektriker for at få udskiftet stikkontakten med en moderne model. Strømkablet bør beskyttes, så det ikke bliver trådt på eller klemt, især ved stik og forlængerledninger samt der, hvor det kommer ud af apparatet. Der må udelukkende anvendes de tilslutningsenheder/det tilbehør, producenten angiver. Apparatet må udelukkende benyttes sammen med den slags vogn, trefod, konsol eller bord, producenten angiver, eller den slags, som sælges sammen med apparatet. Når der benyttes vogn, bør man udvise forsigtighed, når kombinationen af vogn og apparat flyttes, for at undgå risikoen for personskade, hvis den vælter. Stikket bør tages ud, hvis det er tordenvejr, eller hvis apparatet ikke benyttes gennem længere tid. 2

5 Overlad al anden vedligeholdelse til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er beskadiget, f.eks. hvis der er opstået skader på strømkablet eller stikket, hvis der er spildt væske eller genstande er faldet ned i apparatet, hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt, hvis det ikke fungerer normalt, eller hvis det har været udsat for stød. Apparatet må ikke udsættes for vand, og der må ikke placeres beholdere med væske oven på apparatet. Kilder til åben ild, f.eks. et tændt stearinlys, må ikke placeres oven på apparatet. Apparatet skal sættes til en stikkontakt med jordforbindelse. Sørg for, at der er mindst 20 cm mellem udblæsningsåbning og væg el.lign. Sørg for, at der er mindst 10 cm mellem indsugningsåbning og væg el.lign. Der må ikke foregå fremvisning, mens objektivdækslet stadig er monteret. Objektivdækslet kan smelte pga. varmen, så der opstår risiko for forbrændinger eller andre personskader. Fremvisningen afbrydes ved at trykke på [Image On/Off], mens der fremvises. Apparatet må ikke opbevares i en bil med lukkede vinduer, i direkte sollys, i nærheden af ind- eller udsugning til klimaanlæg eller varmeapparater eller på steder, hvor der bliver varmere end stuetemperatur. Det samme gælder for fjernbetjeningen, når batterierne er sat i. I modsat fald kan apparatets indvendige dele påvirkes i negativ retning, og der kan opstå varmedeformation eller brand. Undgå at trække i ledningen, når stikket/konnektoren tages ud af stikkontakten. Sørg i stedet for at holde i stikket eller konnektoren, når de skal tages ud. Pas på, at der ikke er skruet for højt op for lyden fra starten. Der kan opstå en pludselig, høj lyd, som kan beskadige højttaleren eller give de tilstedeværende høreskader. Af sikkerhedshensyn bør man skrue ned for lyden, før man slukker for apparatet. Der kan så gradvist skrues op, når det er tændt igen. Hvis man bruger hovedtelefoner bør der ikke skrues for højt op for lyden. Man risikerer at få høreskader, hvis man lytter ved høj lydstyrke gennem længere tid. Ved vedligeholdelse af apparatet skal stikket/ konnektoren først tages ud af stikkontakten. I modsat fald risikerer man at få elektrisk stød. Projektoren må ikke anbringes på en ustabil vogn, et ustabilt stativ eller bord. Brug den type strømforsyning, der er angivet på projektoren. Hvis du ikke sikker på, hvilken type strøm der anvendes, skal du kontakte din forhandler eller det lokale elselskab. Placér projektoren nær en stikkontakt, hvorfra stikket let kan trækkes ud. Kontrollér specifikationerne på ledningen. Hvis du bruger en forkert ledning, kan det medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Ledningen, der leveres sammen med projektoren, skal overholde kravene til strømforsyningen i det land, hvor projektoren er købt. Når stikket håndteres, skal følgende forholdsregler overholdes. Hvis du ikke overholder sikkerhedsforanstaltningerne, kan det medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Stikket må ikke sættes i en støvet kontakt. Stikket skal sidde korrekt i kontakten. Rør ikke stikket, hvis du har våde hænder. Overbelast ikke vægkontakter, forlængerledninger eller integralkontakter. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Projektoren må ikke placeres, hvor der er risiko for, at man træder på ledningen. Dette kan resultere i kabelslitage eller beskadigelse af stikket. Træk stikket til projektoren ud af vægkontakten før rengøring. Brug en fugtig klud til rengøringen. Flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse må ikke anvendes. Åbningerne på projektorens kasse må ikke tildækkes. De sørger for ventilation og forhindrer overopvarmning af projektoren. Projektoren må ikke placeres på en sofa, et tæppe eller andre bløde overflader eller i en lukket kasse, medmindre der er sørget for tilstrækkelig ventilation. Der må aldrig skubbes nogen form for genstande gennem kassens åbninger. Der må aldrig spildes nogen form for væske på projektoren. Tag projektorens stik ud af stikkontakten og overlad vedligeholdelse til kvalificeret servicepersonale, hvis følgende skulle opstå: Når ledningen eller stikket er beskadiget eller slidt. Hvis der er spildt væske i projektoren, eller hvis den er blevet udsat for regn eller vandskader. Hvis den ikke fungerer normalt, når du følger brugsanvisningerne, eller hvis der er en udpræget præstationsændring, hvilket indikerer et behov for vedligeholdelse. Hvis den er blevet udsat for stød, eller hvis kassen er beskadiget. 3

6 Projektoren indeholder mange glasdele, fx objektivet og projektionslampen. Lampen er skrøbelig og går let i stykker. Går lampen i stykker, skal projektoren håndteres meget forsigtigt, så du ikke skærer dig på glasset, og du skal kontakte forhandleren, eller den adresse fra side side 65der er nærmest for dig, angående reparation. Vær særlig forsigtig, når projektoren er loftmonteret, da mindre glasstykker kan falde ned, når lampedækslet fjernes. Pas på, at du ikke får disse små glasstykker i øjne eller mund. Materiale eller papir kan tilstoppe luftfilteret under projektoren, når den er i brug. Fjern alt under projektoren, der kan tænkes at kunne tilstoppe luftfilteret. Forsøg aldrig at fjerne lampen umiddelbart efter brug. Dette kan forårsage alvorlige forbrændinger. Før lampen fjernes, skal du slukke for strømmen og lade lampen køle helt af i det stykke tid, der er angivet på side 58. En kviksølvsdamplampe med højt indre tryk er projektorens lyskilde. Kviksølvsdamplamper giver et højt smæld, når de går i stykker. Vær yderst forsigtig ved håndtering af lampen og overhold følgende. Hvis de følgende punkter ikke overholdes, er der risiko for skade eller forgiftning. Undgå at beskadige eller støde lampen. Lampen må ikke anvendes, efter udskiftningsperioden er udløbet. Når udskiftningsperioden for lampen er udløbet, er der større risiko for, at lampen går i stykker. Når meddelelsen om udskiftning af lampen vises, skal lampen udskiftes med en ny snarest muligt. Gassen i kviksølvlamper indeholder kviksølvdampe. Hvis lampen går i stykker, skal du med det samme udlufte lokalet for at forhindre, at den gas, der frigives, når lampen går i stykker, bliver inhaleret eller kommer i kontakt med øjne eller mund. Hold ansigtet væk fra projektoren, når denne er i brug. Derved undgår du, at den gas, der frigives, hvis lampen går i stykker, bliver inhaleret eller kommer i kontakt med øjne eller mund. Går lampen i stykker og skal udskiftes med en ny lampe, skal du kontakte forhandleren, eller den adresse på side side 65der er nærmest for dig, angående udskiftning. Hvis lampen går i stykker, kan glasskårene ligge spredt i projektoren. Vær særlig forsigtig, når projektoren er loftmonteret, da mindre glasstykker kan falde ned, når lampedækslet fjernes. Hvis du selv rengør projektoren eller udskifter lampen, skal du passe på, at du ikke får de små glasstykker i øjne eller mund. Hvis lampen går i stykker, og du inhalerer gas fra lampen eller får gas eller glasskår i øjnene eller munden, eller hvis du i øvrigt bliver utilpas, skal du omgående søge lægehjælp. Du skal også følge de lokale regler for behørig bortskaffelse og ikke smide glasset ud med almindeligt husholdningsaffald. Hvis det er tordenvejr, må stikket ikke berøres, da der er risiko for elektrisk stød. Rengør projektoren indvendigt med jævne mellemrum. Hvis indersiden af projektoren ikke er blevet rengjort i en længere periode, kan der samle sig støv, hvilket udgør risiko for brand eller elektrisk stød. Kontakt forhandleren, eller den adresse på side 65, der er nærmest for dig, for at få rengjort projektoren indvendigt mindst en gang om året. Der opkræves et gebyr for dette. Hvis du bruger en batteridrevet fjernbetjening, skal batterierne holdes uden for børns rækkevidde. Børn kan blive kvalt i batterierne, der også kan være meget farlige at sluge. Hvis batterierne bliver slugt, skal du omgående søge lægehjælp. Når batterierne udskiftes, skal følgende forholdsregler overholdes: Udskift batterierne, så snart de er opbrugte. Hvis batterierne lækker, tørres væsken væk med en blød klud. Vask omgående hænderne, hvis der kommer væske på dem. Udsæt ikke batterierne for varme eller åben ild. Brugte batterier skal kasseres i overensstemmelse med lokale regler. Fjern batterierne, hvis du ikke bruger projektoren i en længere periode. Du må ikke stå på projektoren eller anbringe tunge genstande på den. 4

7 Anvendelse og opbevaring Læg særligt godt mærke til følgende råd for at undgå funktionsfejl og beskadigelser. Bemærkninger angående håndtering og opbevaring Apparatet bør anvendes og opbevares inden for de respektive temperaturområder, der angives i denne brugsvejledning. Apparatet må ikke installeres på steder, hvor det kan udsættes for vibrationer eller stød. Apparatet må ikke installeres i nærheden af tv-, radio- eller videoudstyr, der danner magnetiske felter. I modsat fald kan de påvirke projektoren i negativ retning ved fremvisning af lyd og billeder, og der kan opstå risiko for fejlfunktion. I tilfælde af den slags problemer bør apparatet flyttes længere væk fra tv-, radio- eller videoudstyret. Apparatet må ikke installeres på en skrånende flade.apparatet må ikke flyttes under fremvisningen. I modsat fald kan der opstå skader på disketten eller funktionsfejl. Apparatet bør ikke anvendes eller opbevares i røgfyldte omgivelser, hverken pga. cigaretrøg eller anden form for røg, eller i meget støvede lokaler. I modsat fald kan der opstå forringet billedkvalitet. Rør ikke objektivet med de bare hænder. Hvis der er fingeraftryk eller andre mærker på objektivets overflade, kan der ikke vises klare billeder. Sørg for, at objektivdækslet sidder godt fast, når apparatet ikke benyttes. EPSON kan ikke holdes ansvarlige for skader opstået som følge af projektorens eller lampens funktionssvigt udover det ansvar, der er indeholdt i garantibetingelserne. Kondensation Hvis apparatet flyttes fra kølige omgivelser ind i et varmt lokale, eller hvis det lokale, apparatet er installeret i, bliver opvarmet meget hurtigt, kan der dannes kondensation (fugt) inden i apparatet eller på objektivets overflade. Hvis det sker, kan det ud over at medføre funktionsfejl såsom slørede billeder yderligere skade disketten og/eller enkelte dele af apparatet. For at undgå kondensation bør apparatet stilles op ca. en time før, det skal anvendes. Hvis der alligevel dannes kondensation, skal man tænde for apparatet og vente 1-2 timer, før det kan anvendes. Lampen må ikke benyttes, mens man venter. Lampen Denne projektors lyskilde er en kviksølvdamplampe med højt indre tryk. Følgende gælder for kviksølvdamplamper: Lysstyrken forringes, når den anbefalede anvendelsestid er udløbet. Når lampens levetid er opbrugt, vil den muligvis ikke længere lyse, eller den vil muligvis eksplodere med et højt smæld pga. stød, slid eller udløbet anvendelsestid. Alt afhængigt af hver enkelt lampes tilstand og de forhold, den anvendes under, kan der være stor forskel på, hvor lang tid lamperne er om at have opbrugt deres levetid. For at sikre sig mod uforudsete omstændigheder bør man have en ekstralampe klar. Risikoen for, at en lampe eksploderer, bliver større, når lampens anvendelsestid er udløbet. Når meddelelsen om udskiftning af lampen vises, skal lampen straks udskiftes med en ny. LCD-panelet Selvom det flydende krystalpanel er fremstillet ved hjælp af yderst præcis og avanceret teknologi, kan det være, at man kan se nogle sorte pixel eller pixel, der altid lyser rødt, blåt eller grønt. Det kan også være, at man kan se linier med uregelmæssighed klarhed eller farve. Man bør være opmærksom på, at den slags er helt normalt i flydende krystalpaneler og ikke tegn på nogen fejlfunktion. Man bør ikke lade apparatet stå og fremvise et stillbillede gennem længere tid. Der er risiko for, at billedet "brænder" sig fast i skærmen. Det kan muligvis forhindres ved, at man slukker for strømmen og lader projektoren hvile et stykke tid. Hvis den fastbrændte skærm ikke forsvinder, bør man søge råd hos sin forhandler. s side 65 5

8 Flytning af apparatet Sørg for, at objektivdækslet sidder forsvarligt fast. Tag disketten ud, og luk disketteskuffen. Flyt projektoren, idet du holder den som vist på billedet herunder. Pas på ikke at beskadige det net, der sidder over højttaleren, når du rører ved det. Forsigtighedsregler ved transport Der er mange glas- og præcisionsdele inden i apparatet. For at undgå skader under transport, bør man genbruge kassen og den beskyttende emballage, der blev udleveret sammen med apparatet. Hvis man ikke længere har den originale emballage, bør apparatets yderside beskyttes med stødabsorberende materiale, og apparatet bør derefter lægges i en solid kasse. Sørg for, at kassen er tydeligt mærket til transport af præcisionsudstyr. Tag objektivdækslet af, og pak det godt ind. Hvis man bruger en kurertjeneste, bør vedkommende gøres opmærksomme på, at apparatet indeholder præcisionsudstyr og bør håndteres derefter. * Garantien dækker ikke eventuelle skader på produktet, der opstår under transport. Ophavsret Dette apparat er udstyret med Macrovisionkopibeskyttelse. Den intellektuelle ejendomsret til patentet på denne kopibeskyttelsesteknologi tilhører det amerikanske firma Macrovision m.fl. Anvendelse af denne teknologi kræver licens fra firmaet Macrovision. Firmaet Macrovision tillader ikke brugen af denne teknologi ud over en begrænset række anvendelsesformål, herunder hjemmebrug. Yderligere omdannelse, demontering eller baglæns udvikling (reverse engineering) er ikke tilladt. Kopiering af disketter med henblik på transmission, offentlig fremvisning, offentlig musikalsk fremførelse eller udlejning (uanset vederlag eller betaling eller mangel pås samme) uden tilladelse fra ophavsrettens indehaver er strengt forbudt. 6

9 Oplysninger om disketter Læsbare diskettetyper Følgende typer disketter kan afspilles: Dvd-video Audio-CD Video-cd/SVCD (Super Video CD - videofilm på cd i dvd-lignende kvalitet) Video-cd (kompatibel med version 2.0) med PBC (Playback control). CD-R/CD-RW Der kan kun afspilles disketter, som er indspillet i følgende formater: Audioformat (fuldendt) Video-cd-format SVCD-format MP3/WMA eller JPEG-disketter indspillet i overensstemmelse med standarden ISO9660 DVD-R/DVD-RW Der kan kun afspilles disketter, som er indspillet i DVD-videoformat (fuldendt). Der kan ikke afspilles DVD-video, hvis diskettens regionskode ikke svarer til regionskoden på den etiket, der sidder på siden af apparatet. For kopibeskyttede cd-disketter, som ikke svarer til compact disc-standard (cd-standard) kan funktion og tonal kvalitet ikke garanteres ved anvendelse af dette apparat. Cd er, som svarer til cd-standard, er mærket med nedenstående logo for compactdiske. Se efter, hvordan audiodiskettens emballage er mærket. Dette apparat passer til formaterne NTSC, PAL og SECAM for tv-signaler. Hvad DVD-video, SVCD og video-cd angår, kan der være indført visse begrænsninger i afspilningsfunktionerne fra softwareproducenternes side. Eftersom dette apparat afspiller en diskette i henhold til softwareproducenternes hensigter, virker visse funktioner muligvis ikke. Der henvises til den brugervejledning, der følger med den afspillede diskette. Måden, en DVD-R, DVD-RW, CD-R eller CD-RW er indspillet på, eller brug af en snavset, fedtet, ridset eller skæv diskette, kan medføre, at visse disketter ikke kan aflæses, eller at afspilningen tager lang tid. Der kan kun afspilles lyd fra følgende typer disketter: MIX-MODE CD CD-G CD-EXTRA CD TEXT Diskettetyper, der ikke kan aflæses Følgende typer disketter kan ikke afspilles. Der er risiko for, at højttaleren beskadiges af den støj, der vil opstå, hvis disketterne afspilles ved en fejltagelse. DVD-R/DVD-RW optaget i VR-format DVD-ROM CD-ROM FOTO-CD DVD+R DVD+RW DVD-RAM AUDIO-DVD SACD DVD R DL Runde disketter med anden diameter end 8 cm eller 12 cm Specialfremstillede disketter, der ikke er runde (hjerteformede, sekskantede o.l.) Håndtering af disketter Undgå at berøre afspilningssiden med bare hænder. Sørg for, at disketterne opbevares i etuierne, når de ikke er i brug. Undgå opbevaring af disketter på steder med høj luftfugtighed eller direkte sollys. Hvis der er støv eller fingeraftryk på diskettens afspilningsside, kan det medføre forringet lyd- og billedkvalitet. Snavs på afspilningssiden tørres forsigtigt af med en blød, tør klud, idet man starter midt på disketten og tørrer ud mod kanten. Undgå brug af rengøringsmidler såsom benzin eller antistatiske produkter beregnet til grammofonplader. Der må ikke klistres papir eller etiketter på en diskette. 7

10 Diverse dele Forside vudgangsport til subwoofer s side 40 vindgangsport til S-Video s side 38 vindgangsport til audio s side 37, 38 vmodtager fra fjernbetjeningen s side 11 vobjektiv Sådan åbnes dækslet til grænsefladen Åbnes ved at trykke her vindgangsport til video s side 37 voptisk lydudgangsport s side 40 vventilationsåbning s side 56 vafbryderknap s side 13 vstik til strømforsyning s side 13 vobjektivdæksel s side 13 Bagside vdisplay s side 14 vmodtager fra fjernbetjeningen s side 11 vklemme til åbning af lampedæksels side 58 vhøjttaler vstik til hovedtelefoner s side 39 vdisketteskuffe s side 14 vudluftningsåbning cpas på: Sørg for, at udluftningsåbningerne ikke tildækkes, og pas på, at de ikke berøres umiddelbart efter brug af projektoren, eller mens projektoren er i brug, da de bliver meget varme. vhøjttaler vknap til åbning/lukning s side 14 8

11 Top vfokuseringsring s side 15 vdrejeknap til vandret objektivforskydning s side 15 vzoom-ring s side 15 vdrejeknap til lodret objektivforskydning s side 15 vlampedæksel s side 58 vstatusindikator s side 52 vskip-knapper s side 18 vtændt billedeindikator s side 53 vknappen Source (Kilde) s side 38 vstop-knap s side 16 vknapper til justering af lyd s side 15 vafbrudt billedeindikator s side 13, 16, 53 vknappen Power (Afbryderknap) s side 13, 16 vafspilnings/ pauseknap s side 14, 17 vknappen Break (Afbryd) s side 19 vknappen Image On/Off s side 23 9

12 Fjernbetjening vfjernbetjeningens lysemitterende område vknap til valg af funktion/tals side 17, 21 s side 16 Praktiske funktioner s side 14 s side 34 s side 35 s side 55 s side 19 s side 20 s side 28 s side 41 s side 42 s side 48, 50 s side 30, 31 Nyttige funktioner s side 38 s side 19 s side 23 s side 36 s side 18 Knapper til brug under afspilningen s side 14, 16 s side 17, 18 s side 17 s side 17 s side 18 s side 18 s side 16 s side 21, 22 s side 21, 22 s side 43 s side 22, 44 s side 21 s side 21 Knapper til brug ved justering af lyd s side 41 s side 15 s side 19 Knapper til brug ved justering af DVD-video Knapper til brug ved justering og kontrol af fremvisningen s side 32 s side 33 s side 33 s side 50 s side 48 s side 48, 50 10

13 Sådan klargøres fjernbetjeningen Sådan sættes batterierne i v2 v1 Ved levering sidder batterierne ikke i fjernbetjeningen. De batterier, der leveres sammen med apparatet, skal sættes i inden brug. v 1 v 2 v 3 Tryk på klemmen bag på fjernbetjeningen, og løft den op. Sæt batterierne i, så polerne sidder rigtigt. Luk batteridækslet igen. QTip: Hvis fjernbetjeningen ikke reagerer med det samme, eller hvis den ikke virker, efter at den har været i brug i et stykke tid, betyder det sandsynligvis, at batterierne er flade. Skift batterierne ud. Sørg for at have to ekstra AA-batterier (SUM-3) klar til eventuelt brug. Fjernbetjeningens anvendelsesområde Anvendelsesområde (vandret) Ca. 30 Ca. 30 Ca. 30 Ca m 7 m Anvendelsesområde (lodret) Ca. 15 Ca. 15 Ca m 7 m Ca. 15 QTip: Sørg for, at fjernbetjeningens modtager på apparatet ikke rammes af direkte sollys eller lys fra lysstofrør. I modsat fald kan dette forhindre modtagelsen af signalet fra fjernbetjeningen. 11

14 Lynstart Afspilningsprocedure Der kræves ingen komplicerede forbindelser, og du behøver ikke at vælge fjernsynstype eller ændre input. Du kan opleve dine dvd er på den store skærm ved at følge de fire nemme trin herunder. Der er desuden indbygget et originalt JVC-lydsystem, så du kan glæde dig over en naturlig og mere behagelig lydeffekt. Placér apparatet foran skærmen. s side 13 Slut ledningen til, og tænd for apparatet på afbryderknappen. s side 13 Afspil en diskette. s side 14 Justér billedposition og -størrelse samt lyd. s side 15 12

15 Installation Fremvisningsafstand og skærmstørrelse v 1 Placér apparatet sådan, at det viser den bedst egnede billedstørrelse på skærmen. v 2 Placér apparatet, så det står parallelt med skærmen. Jo længere apparatet flyttes væk fra skærmen, Skærm jo større bliver det viste billede. Detaljerede oplysninger om afstandsværdier: s side 60 Placeringen af det viste billedes kan justeres lodret og vandret ved hjælp af drejeknappen til objektivforskydning. s side 15 Lynstart Hvis apparatet ikke står parallelt med skærmen, forvrænges det viste billede i kilefacon. *Standardværdier Sådan tilslutter man ledningen og tænder for apparatet på afbryderknappen v 1 Fjern objektivdækslet. Ved levering sidder objektivdækslet ikke fast v 3 Tænd for apparatet på afbryderknappen. på projektoren. og indikatoren Image Off lyser orange. Lyser orange v 2 Slut ledningen til. Tilbehør 13

16 Afspilning af diskette Afspilning af diskette med fremvisning v 1 v 2 Tryk på for at åbne disketteskuffen. Der lyder et bip, og apparatet slås til. Samme funktion kan udføres ved hjælp af på fjernbetjeningen. Læg disketten i skuffen, så etiketten vender opad. Hvis der bruges 8 cm-disketter, lægges disketten i fordybningen i disketteskuffen. v 3 Tryk på for at lukke disketteskuffen. Alt afhængigt af, hvilken type diskette der er sat i, betjenes apparatet på følgende måde: Gælder ikke : Projektorlampen tændes automatisk, og fremvisningen går i gang. Der går et par sekunder, fra lampen bliver tændt, til det viste billede står helt skarpt. : Tryk på for at starte afspilning af lyd. Projektorlampen bliver ikke tændt. Samme funktion kan udføres ved hjælp af på fjernbetjeningen. Displayet under afspilningen Ved afspilning af Display QTip Når der vises en menu s side 21 s side 22 s side 23 Ved brug i områder, der ligger mere end 1500 m over havet, skal High Altitude Mode (Højdetilstand) stilles på ON (Aktiveret). s side 51 Kapitelnummer Ved afspilning af Ved afspilning af Spornummer Ved afspilning af Forløbet afspilningstid Spornummer Forløbet afspilningstid Spornummer Ved afspilning af Forløbet afspilningstid Gruppenummer Filnummer 14

17 Justering af billedposition og lyd Justér lyden og det viste billede. Justering af størrelsen på det viste billede (zoom-ring) Fokusering (Fokuseringsring) Gør billedet større ved at dreje knappen mod W. Gør billedet mindre ved at dreje knappen mod T. Lynstart Justering af lyd (lyd) Ved hjælp af betjeningspanelet Ved hjælp af fjernbetjeningen Justering af billedets placering (objektivforskydning) Det viste billede kan rykkes op, ned, til højre eller venstre ved hjælp af objektivforskydning. Bevægelsesområdet vises på diagrammet til højre. Standardplacering af det viste billede (når drejeknappen til objektivforskydning er i midterstilling) Det viste billedes bevægelsesområde fra standardplaceringen ryk ned ryk op ryk til venstre ryk til højre * Billedet kan ikke rykkes ud over de vandrette og lodrette grænser. Eksempel: Når billedet rykkes den maksimale afstand til højre eller venstre for det vandrette plan, vil det lodrette bevægelsesområde være op til 36% af billedets højde. Når billedet rykkes den maksimale afstand til højre eller venstre for det lodrette plan, vil det vandrette bevægelsesområde være op til 17% af billedets bredde. * Billedet bliver skarpest, når både det vandrette og det lodrette plan på drejeknappen til objektivforskydning er i midterstilling. Når markeringerne er ud for hinanden, er billedet midterstillet. 15

18 Sådan slukkes projektoren. v 1 v 2 v 3 Tryk på Tag disketten ud af disketteskuffen. Hvis lampen var tændt, slukkes den automatisk, og indikatoren for Image Off på selve apparatet blinker orange (mens lampen køler af). v 4 Displayet viser Køler af. Der lyder to bip som bekræftelse på, at lampen er helt afkølet. Sluk for projektoren på afbryderknappen. Stop afspilningen Tryk på Når man trykker på, efter at have stoppet afspilningen, begynder den igen fra den afbrudte scene (genafspilning). Bemærk ved brug af genafspilning: Selv om man trykker på og slukker for strømmen, starter afspilningen igen, når der trykkes på. Genafspilning kan ikke anvendes i følgende tilfælde: - Hvis disketten er taget ud af disketteskuffen. - Hvis der trykkes på for at slå strømmen fra, og der derefter trykkes på for at slå strømmen til igen. - Hvis der trykkes to gange på -. - Hvis der slukkes for apparatet på afbryderknappen. Genafspilning kan ikke benyttes under afspilning af programmer eller vilkårlig afspilning. Genafspilningen starter muligvis et lille stykke fra det sted, hvor afspilningen blev stoppet. Sprogindstillingen for lyd, undertekster og vinkel/format bliver gemt sammen med det sted, hvor afspilningen blev stoppet. Genafspilning kan muligvis ikke anvendes, hvis disketten blev stoppet, mens diskettemenuen blev vist. v 5 QTip: Hvis der kun trykkes på for at slukke for apparatet, bruger det stadig strøm. Sæt lampedækslet på igen. Objektivdækslet skal være sat på, når projektoren ikke er i brug, så objektivet ikke bliver snavset eller beskadiget. Indikatoren for Image Off blinker orange for at vise, at den indvendige lampes afkølingsfunktion (cool-down) er i gang. Knapperne på fjernbetjeningen og på selve apparatet deaktiveres, mens afkølingen finder sted (i ca. 9 sekunder). cpas på: Undgå at slukke for apparatet eller tage stikket ud under afkølingen, da dette kan nedsætte lampens levetid. 16

19 Almindelige betjeningsmetoder under afspilning I det følgende forklares betjeningsmetoderne primært ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen. Når der findes en knap med samme symbol på selve apparatet, kan den benyttes til at udføre samme funktion. Knappen skal stå på [Function], før betjeningsmetoderne kan anvendes Midlertidig frysning under afspilning (pause) Tryk på under afspilningen. På projektoren trykkes der på. Lynstart Afspilningen genoptages ved tryk på. Vælger afspilning/pause, hver gang der trykkes på. QTip: Bemærk følgende, når der holdes pause under et lysbilledshow: - Når der trykkes på efter en pause, går afspilningen i gang igen fra begyndelsen af den næste fil. - Man kan ikke holde pause ved hjælp af på selve apparatet. Søgning frem/tilbage Tryk på eller under afspilningen. Der er fem søgningshastighedsniveauer for frem/tilbage, som bliver ændret hver gang, der trykkes på knapperne. Tryk på afspilning. for at vende tilbage til normal På selve apparatet skal eller holdes nede. Hvis man bliver ved med at trykke på eller to 20x. ændres søgningshastigheden fra 5x QTip: Mens der spoles frem eller tilbage, er lyden slået fra. Mens der søges frem eller tilbage, udsendes lyden i små bidder. 17

20 Knappen skal stå på [Function], før betjeningsmetoderne kan anvendes Genafspilning fra 10 sekunder tidligere Tryk på under afspilningen. QTip: For visse disktyper kan denne funktion ikke anvendes. Man kan ikke vende tilbage til forrige titel. Spring over Tryk på eller under afspilningen. Hvis der trykkes på én gang under afspilning af et kapitel/spor, går afspilningen tilbage til begyndelsen af det kapitel eller spor, der afspilles. Derefter går afspilningen tilbage til begyndelsen af det forrige kapitel/spor for hver gang, der trykkes på (undtagen for ). Derefter vender afspilningen tilbage til begyndelsen af det forrige kapitel/spor, hver gang du trykker på. QTip: Man kan springe dele af indholdet over under afspilningen. Der kan kun springes over under afspilningen, hvise PBCfunktionen er slået fra. Man kan også bruge knapperne til at springe over med under afspilningen. For visse disktyper kan nogle af disse betjeningsmetoder ikke anvendes. Frame advance Tryk på afspilningen., mens der holdes pause i Der rykkes frem én ramme ad gangen for hver gang, der trykkes på. Dette apparat har ikke en funktion til at rykke tilbage én ramme ad gangen. Tryk på for at vende tilbage til normal afspilning. 18

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere