Regnskab for perioden 1. januar december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011"

Transkript

1 Regnskab for perioden 1. januar december 2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox Viby J 8000 Aarhus C Tlf.: Fax: CVR/SE-nr.: omfatter i alt: Antal Antal lejemål Bruttoetageareal i alt (m2) à lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Boliger , ,0 Enkeltværelser ,0 Erhvervslejemål ,26 1 pr. påbeg. 60m2 79,0 Institutioner pr. påbeg. 60m2 190,0 Garager/carporte /5 199,4 Afdelinger i alt ,4 administrerer følgende eksterne foretagender: Antal Antal lejemål Antal lejemålsenheder Bofællesskabet Stenhøj, Beder ,0 Egmontgården, Viby J ,0 Andelsboligforeningen Holme Parkvej 1 9 9,0 Afdelinger i alt ,0

2 Resultatopgørelse for 2011 Konto Specifikation Regnskab Budget Budget Udgifter Ordinære udgifter 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift ,00 2. Nybyggeri , , Mødeudgifter, kontingenter m.v , Personaleudgifter , Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift) , Kontorlokaleudgifter , Afskrivninger, driftsmidler , Særlige aktiviteter , Revision , Bruttoadministrationsudgifter , Tilskud til afdelingerne , Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) , Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter 541 Ekstraordinære udgifter , Udgifter i alt , Overskudsfordeling 1. Henl. til arbejdskapitalen , Udgifter og evt. overskud i alt ,

3 Resultatopgørelse for 2011 Konto Specifikation Regnskab Budget Budget Indtægter Ordinære indtægter 601 Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet ,47 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet ,00 3. Sideaktivitetsafdelinger 720, , Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser , Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) , Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden , Nybyggeri 1. Byggesagshonorar ,00 2. Bestyrelsesvederlag , , Forbedringsarbejder m.v. 1. Byggesagshonorar ,00 2. Bestyrelsesvederlag 0, , Diverse ordinære indtægter 0, Samlede ordinære indtægter , Ekstraordinære indtægter 611 Ekstraordinære indtægter , Indtægter i alt , Årets underskud overført til konto 805 0, Indtægter og evt. underskud i alt ,

4 Balance pr. 31. december 2011 Konto Specifikation Regnskab Åbnings balance 1/ AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 701 Administrationsbygning , kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Inventar , Automobil , IT-anlæg , Andre anlægsaktiver 0,00 0 Finansielle anlægsaktiver 712 Garantikapital i anden virksomhed , Dispositionsfond / lån til afdelinger , Kapitalindskud, sideaktiviteter , Indskud i Landsbyggefonden , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver Tilgodehavender 721 Afdelinger 1. I drift , Afdelinger under opførelse , Debitorer , Andre tilgodehavender , Forudbetalte udgifter , Tilgodehavende renter m.v , Værdipapirer (omsættelige) / obligationsbeholdning , Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning ,17 2. Bankbeholdning , , Omsætningsaktiver i alt , AKTIVER i alt ,

5 Balance pr. 31. december 2011 Konto Specifikation Regnskab Åbnings balance 1/ PASSIVER Egenkapital 801 Boligforeningsandele , Dispositionsfond , Arbejdskapital , Egenkapital i alt , Langfristet gæld 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning , Anden langfristet gæld , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld 821 Afdelinger 1. I drift , Leverandører , Skyldige omkostninger , Feriepengeforpligtelse , Anden kortfristet gæld , Kortfristet gæld i alt , PASSIVER i alt ,

6 Regnskab for 2011 Forretningsførers påtegning: Foranstående årsregnskab er opstillet efter lovgivningen og vedtægternes regler. Viby J., den 23. april 2012 John Jensen direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til beboerne i ALBOA Vi har revideret årsregnskabet for boligorganisationen ALBOA for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet, der består af resultatopgørelse, balance, noter samt spørgeskema, udarbejdes efter den gældende lovgivning om almene boliger. Ledelsens ansvar for årsregnskabet s ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lovgivningen om almene boliger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. Indenrigs- og Socialministeriets revisionsinstruks af 15. december Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011, samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med lovgivningen om almene boliger. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. ERKLÆRING OM UDFØRT FORVALTNINGSREVISION I forbindelse med den finansielle revision af boligorganisationens årsregnskab for 2011 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af boligorganisationen, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for boligorganisationens virksomhed i Ledelsens ansvar for forvaltningen s ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved boligorganisationens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for boligorganisationens virksomhed i Revisors ansvar I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik jf. Indenrigs- og Socialministerietsrevisionsinstruks af 15. december 2009 har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om boligorganisationen har etableret forretningsgange, der understøtter en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået boligorganisationens rapportering i årsregnskabet om mål og resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for boligorganisationens virksomhed i 2011.

7 Regnskab for 2011 Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar december 2011 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for boligorganisationens virksomhed i Viby J., den 26. april 2012 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Klaus Kristiansen statsaut. revisor Ivan Madsen statsaut. revisor Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Viby J., den 24. april 2012 Poul Ankersen Knud Ramussen Anker Aagaard formandskabet formandskabet formandskabet Solveig Dinnesen Freddy Poulsen Inge Nielsen Ole Rix Østergaard Troels Munthe Tonny Mikkelsen Kirsten Nielsen Kirsten Nyborg Kim Jensen Niels Skov Nielsen Bent Neergaard Jannik Døssing Inger Hentze Lars Henrik Søvsø Ulla Elisabeth F. Christiansen Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Aarhus., den 12. maj 2012 Poul Ankersen Knud Ramussen Anker Aagaard formandskabet formandskabet formandskabet dirigent dirigent

8 SPØRGESKEMA Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: Navn ALBOA Aarhus Kommune Adresse Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox Viby J 8000 Aarhus C Telefon Spørgsmål ja nej Boligorganisation 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de X seneste 5 år anledning til tvivl om, hvorvidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? 2. Er sædvanlig afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? X 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? X 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. investeringer (herunder projekteringsudgifter) X b. udestående fordringer, herunder udlån og eller garantistillelse til afdelinger. X c. løbende retssager. X d. pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), veksler, X leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser. e. andre forhold? X 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden/henlæggelseskontoen til dækning af afdelingers tab som X følge af lejeledighed? 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? X 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld X sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregningsgæld til afdelinger? 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen X af økonomien? Afdelingerne 9. Er der afdelinger: a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år X tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? X 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? X 11. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? X b. løbende retssager? X c. overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? X d. aktiverede projekteringsudgifter? X e. udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen, fordringer på fraflyttede lejere, eller andre X debitorer? f. andre forhold? X

9 SPØRGESKEMA Spørgsmål ja nej 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: a. planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? X b. istandsættelse ved fraflytning? X c. tab ved fraflytning? X 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes hen- X lagte midler? Noter ad spm. 5 Der er dækket lejetab i 40 afdelinger for i alt kr ,84 ad spm. 9b. Der er underskudssaldo i: Underskudssaldo Afdeling Grundtvigsvej 5.168,30 Afdeling Ny Vestergårdspark III ,48 Afdeling Søndervangen II ,99 Afdeling Abildgade ,43 Afdeling Byagerparken ,49 Afdeling Vejlby Vest ,23 Afdeling L.A. Ringsvej ,08 Afdeling Fiskergade 9.390,08 Afdeling Hirsevænget ,48 Afdeling Beboerhuset ,88 Afdeling Ingerslevs Boulevard ,25 Afdeling Damtoften 1.690,66 Afdeling Generatoren 6.660,56 Afdeling Porskjær ,08 Afdeling Frisenholt ,88 Afdeling Børnehave og vuggestuetranely ,07 Afdeling Aktivitetscentret Abildhus ,26 Afdeling Integreret institution, Stavtrup 1.772,88 Afdeling Servicefunktion, Skejbyparken 9.730,65 Der er underfinansiering vedr. den oprindelige finansiering i: Afdeling Frisenholt Afdeling Hvidmosegård Ovenstående underfinansiering skyldes tinglysnings problemer pga. navneændringer m.m. Så snart dette er bragt i orden er finansiering på plads. ad spm. 12 Det er vor vurdering, at afdelingernes henlæggelser som udgangspunkt er på et passende niveau. Gennemførelse af langtidsplanerne forudsætter dog i nogle afdelinger supplerende lånefinansiering. Udgifterne til istandsættelse ved fraflytning og tab ved fraflytning kan udvise betydelige udsving fra år til år i de enkelte afdelinger. Henlæggelserne justeres løbende i forhold til opståede behov.

10 SPØRGESKEMA Forretningsførerens påtegning: Viby J., den 23. april 2012 John Jensen direktør Bestyrelsens påtegning: Viby J., den 24. april 2012 Poul Ankersen formandskabet Knud Ramussen formandskabet Anker Aagaard formandskabet

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 4100 kommunenr.: 165 Vridsløselille

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration Regnskab 2004 KAB - Bygge- og Boligadministration Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 2000 til 2004 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Margrethe Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 9110 CVR-nr. 48957617 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vojens Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8975 CVR-nr. 19127117 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 I bestyrelsen /' Henrik Knudtzon armand d ;Y'Z;;). >ft$ {Jh~L:- Hans Kofoed :K!~~. Ebbe H. Kristiansen P Lars Gudman Petersen ;! A C--~-;~~t4Y--- IJ

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Rousthøje Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 9273 CVR-nr. 66603016 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Generelle oplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 29-03-2012 11:36 for Karlebo Kirkekasse under Karlebo sogns Menighedsråd i i Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 14062513 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere