Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Lars Sveistrup Hansen, ergoterapeut, leder af DSI NETTET I, se også

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Lars Sveistrup Hansen, ergoterapeut, leder af DSI NETTET I, lsh@dsinettet.dk, se også www.dsinettet.dk."

Transkript

1 Casebeskrivelse: Ergoterapeutisk behandling af soldater på PTSD I et år har ergoterapeuterne i DSI NETTETs bofællesskab Danmarksvej i Kgs. Lyngby arbejdet med målrettet rehabilitering af en soldaterveteran fra Eks-Jugoslavien, som lider af posttraumatisk stress-syndrom, PTSD. Den tidligere soldat på 39 år er visiteret til bofællesskabet, fordi han har en kompleks problemstilling med indlæggelse på psykiatrisk afdeling, brudte familieforhold og et narkomisbrug bag sig. Formålet med opholdet i bostedet er, at han skal indgå i et målrettet rehabiliteringsforløb mod et mere selvstændigt liv, hvor han selv kan regulere sin PTSD. Denne case beskriver et forløb for 'Anders' (hans rigtige navn er redaktionen bekendt). Casen er anonymiseret af DSI NETTET I og bringes med tilladelse af Anders. Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Lars Sveistrup Hansen, ergoterapeut, leder af DSI NETTET I, se også Anders rehabiliteringsforløb Dette afsnit indeholder en beskrivelse af botilbuddets ydelser i forhold til Anders og de erfaringer ergoterapeuterne har gjort sig sammen med ham gennem det første halve år Målet med botilbuddets ydelser er at støtte individuelle udviklingsforløb mod et mere selvstændigt liv ved at tilbyde en recovery-orienteret rehabiliteringsindsats. Det at arbejde recovery-orienteret vil sige, at den indsats der bliver tilbudt tager afsæt i håb og muligheder. Den rehabiliterende indsats er et tilbud om konkret hjælp til at finde sig selv og få et godt liv efter egne ønsker. Indsatsen består derfor af både individuel støtte og deltagelse i fællesskaber. Anders har boet et år i botilbuddet. Ergoterapeuterne erfarede tidligt, at han havde brug for hjælp til at få afklaret økonomiske problemer. Problemer der forstyrrer ham i sådan en grad, at han ikke kan motiveres til at komme i gang med botilbuddets aktiviteter og de mål, han har sat i sin handleplan. Anders langsigtede mål er: Få et ansvarligt forhold til sin økonomi. Få faste afdragsaftaler til afvikling af al gæld Få en holdningsændring til andre mennesker. Gå fra grundlæggende mistillid til tillid Bo i selvstændig lejlighed Få etableret et nyt netværk Indgå i sportsaktiviteter Få en kæreste

2 Anders fortæller, at den støtte han får til at afklare sin økonomiske situation, gør ham tryg ved ergoterapeuterne og giver ham overblik til at se frem. I den forbindelse fortæller han også, at han stadigvæk er præget af, hvad han kalder for en militær tænkning, hvor selv den mindste fejl kan koste menneskeliv. Derfor er det vigtigt at have overblikket, for den mindste tvivl om, at han har overblikket eller mister styring, giver ham et følelsesmæssigt ubehag, der resulterer i katastrofetanker og tanker om at slippe væk fra ubehaget. Et eksempel fra dagligdagen er indkøb til botilbuddets madlavningsaktiviteter. Her bliver Anders forstyrret, hvis der er for megen snak og uro, når indkøbssedlen skrives. Det kan føre til verbal vrede og trækken sig fra aktiviteten hos ham. Det samme kan ske under morgenmaden, hvis Anders får en oplevelse af ikke at kunne styre eller følge samtalerne omkring bordet. Her kan en mestringsstrategi for Anders være et forsøg på at overtage snakken ved at bringe sine egne emner, klagepunkter eller humoristiske indfald i spil. Det er derfor vigtigt at holde fast i en forudsigelig ugestruktur, hvor Anders aktuelt skærmes fra de mest stressende og ustrukturerede aktiviteter. Samt ved at forberede ham på indholdet af det ugentlige husmøde for at det bliver lettere at håndtere. Der bliver aktuelt yderligere fokuseret på og ydet støtte til: Lægge madpenge hver måned i bofællesskabet og få udbetalt til hver weekend som hjælp til at have penge hele måneden Have fast struktur omkring de praktiske opgaver i lejligheden. Få en reminder men udføre det selv Ergoterapeuternes opgave består primært i at være opmærksom på deres iagttagelser omkring Anders' reaktioner og hvordan de udspiller sig i og omkring aktiviteterne. Gradueringspotentialet og aktivitetsanalyserne indeholder især overvejelser omkring påvirkningen af det følelsesmæssige niveau før, under og efter Anders aktiviteter. Der vil overvejes, hvor velkendte aktiviteterne er for Anders, samt hvor stort kaos-niveauet kan blive i aktiviteterne. Læringen og aktivitetstræningen vil i Anders tilfælde være situationel, da det er umuligt på forhånd at regne ud, hvornår katastrofetankerne og det følelsesmæssige ubehag viser sig i aktiviteterne. Det er derfor vigtigt, at støtte Anders i at øve sig på og få hjælp til at iagttage sine handlinger. Og muligheder for at kunne fuldføre aktiviteter.

3 Under de ugentlige samtaler forsøger ergoterapeuterne blandt andet at implementere en narrativ praksis, hvor metoder fra den tilgang kan hjælpe Anders med at skabe nye fortællinger om sig selv og de traumatiske begivenheder, som han har været igennem. Evaluering og dokumentation I forhold til evaluering og dokumentation benytter ergoterapeuterne sig af de systemisk orienteret FIT- skemaer (Feedback-Informed Treatment). Redskabet består af 2 skemaer. Det ene feedbackskema måler ugentligt på Anders egen oplevelse af om aktiviteterne og om indsatsen i det hele taget giver mening i forhold til hans mål og handleplan. Det andet feedbackskema bruges månedligt til, at måle på hvordan Anders har det og altså en vurdering af effekten af indsatsen. Begge resultater tastes ind i en graf og det visualiseres således over tid om der sker forandringer. Aktiviteter og socialt samvær Ergoterapeuterne arbejder gruppemæssigt med beboerne ved at have jævnlige undervisnings- og foredragseftermiddage med eksterne undervisere, eller beboerne øver sig i at undervise hinanden. Emnerne kan f.eks. være kost, motion, psykologi og psykiatri. Gennem undervisningsaktiviteter, de ugentlige husmøder og fredagsmødet, der er forpligtende socialt samvær, er der mulighed for at lære af de andre beboere, få opbygget venskaber, blive udfordret på sine sociale færdigheder. Samt at lære at håndtere sin dagligdag på nye måder, så der bliver overskud, motivation og plads til nye aktiviteter. I forhold til aktiviteter er Anders meget positiv og aktiv i starten. Han deltager aktivt i alle de dagligdags aktiviteter i bofællesskabets hverdag. Han har mange kompetencer og færdigheder som ligger over de andre beboeres funktionsniveau. Han blev for eksempel bestyrelsesmedlem i den lokale idrætsforening for psykisk sårbare, hvilket han er meget tilfreds og glad for at kunne varetage. Han deltog også i løbegruppe to gange om ugen, og i idrætsforeningen om fredagen som aktivt medlem. Men aktiviteter sammen med andre viser sig hurtigt at blive en stadig større udfordring for ham. Status efter et halvt år Anders har stor gavn af en forudsigelig struktur. Jo klarere aftaler om, hvad han er forpligtet til, jo mindre risiko for, at det bliver konfliktfyldt. Men hans adfærd i fællesskabet bliver ofte udløsende faktor for diskussioner og dårlig stemning. Hvis han ikke kan overskue aktiviteten han er i, reagerer han ved at blive devaluerende og kritiserende overfor dem han er sammen med. Han oplever kaos og kan ikke overskue selv det mest simple. Strategien var på det tidspunkt at fastholde ham i aktiviteten med støtte til at bevare et overblik eller bare at kunne rumme frustrationen.

4 Han har stadigvæk svært ved planlægning af indkøb og madlavning i egen lejlighed og får ikke gjort rent i egen lejlighed uden støtte. Anders har lavet aftale om privat rengøringshjælp, når han har råd til det. Han har svært at bevare tålmodigheden med at få styr på sin økonomi, og disponere nogen gange uhensigtsmæssigt. Men i forhold til hans tidligere langt mere uansvarlige holdning til økonomi går det meget bedre. Anders magter ikke konsekvent at deltage i idrætsaktiviteter i fællesskabet. Men bliver måske på den måde ansporet til at gøre noget for sig selv. Han kommer afsted til spinning i Fitnesscenter ugentligt, hvor han følger sin form-vægtkurve på computer og bliver meget tilfredsstillet af at se en positiv fremgang. Anders arbejder seriøst med sin personlige bagage, hvor anerkendelse og forståelse fremmer en normal og mindre forsvarspræget adfærd. Han har god gavn af en tæt kontakt med en kontaktperson, som han har fået et tillidsfuldt og respektfuldt samarbejde med. Det er daglige korte tilbagemeldinger, iagttagelser og justeringer på sin adfærd, forpligtende aftaler samt en længere samtale en gang om ugen. Status efter et år Struktur og forudsigelige rammer er fortsat den væsentligste ingrediens i Anders hverdag. Det skaber tryghed og ro, hvilket er med til at gøre ham mere handlekraftig. Men hverdagen i et socialpsykiatrisk bofællesskab er ofte ikke så forudsigelig, hvilket er med til at stresse og påvirke Anders negativt. Det at være i en ramme med til tider aktivt psykotiske og ustrukturerede mennesker er meget angstprovokerende for ham ind i mellem. Indsatsen i forhold til Anders er ændret fra at fastholde ham i aktiviteterne med fokus på at lære ham at blive i situationen og håndtere sin stress, til i langt højere grad at hjælpe ham til at udvælge og skærme sig selv fra de mest stressende aktiviteter. Anders behøver ikke at lære at være en del af et fællesskab, som han ikke i sit fremtidige liv skal være en del af. Han skal lære nogle strategier, han kan tage med sig til andre sociale sammenhænge. Uro og stress er også med til at forhindre at han kommer af sted til aktiviteter udenfor bofællesskabet. Han vil gerne af sted og han har et billede af at han er aktiv, men det lykkes sjældent i praksis. Strategien i forhold til at bevare et vist aktivitetsniveau er nu at reducere mængden af aktiviteter og ansvar for Anders, til at han kun skal en aktivitet om ugen uden for huset, for at øge chancen for succes. En anden væsentlig faktor for Anders aktivitetsniveau er hans nattesøvn. Han er konstant plaget af mareridt og har gennem tiden anvendt forskellige metoder for at få søvn. Han er ordineret sovemedicin og anvender det når han har penge til at købe det. Ellers har han anvendt alkohol i perioder. Men han har ikke en stabil og kontinuerlig metode som hjælper

5 ham, og det vil være væsentligt for hans aktivitetsformåen at finde frem til en måde han selv kan få kontrol over sin søvn på. Økonomien er fortsat en stor stress faktor. Uforudsete udgifter kan vælte hans motivation fuldstændig. Han reagerer ved at blive opgivende og alt er lige meget. Han taler om at rejse til Thailand eller flytte ud i en skov væk fra alt. Han har flere gange selv foranlediget kaos i økonomien ved at opsige betalingsaftaler for at bruge pengene på noget andet. Det har betydet et konkret behov for hjælp til at standse ulykken og komme tilbage på sporet igen. Anders har fortsat god gavn af individuel kontakt med en kontaktperson. Gennem anerkendelse og støtte til at se og anvende sine styrker og kompetencer får han flere og flere oplevelser af, at han er ok og at han har mulighed for et mere indholdsrigt liv, end det han har nu. Det har blandt andet sat drømme i gang om fremtidig beskæftigelse på særlige vilkår som maler eller som automekaniker. Fakta om veteraner 21 procent af de danske veteraner føler, at de har fået fysiske eller psykiske mén af at være udsendt på internationale missioner som soldater. Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt flere end veteraner, som er foretaget af Socialforskningsinstituttet. Deltagerne i undersøgelsen har været udsendt en eller flere gange mellem 1992 og 2009 til for eksempel Eks-Jugoslavien, Irak eller Afghanistan. 4 procent af veteranerne mener, de har fået større, varige psykiske mén af deres udsendelse 13 procent føler, at de har fået mindre, varige psykiske mén Det er særligt flergangsudsendte og dem, som ikke længere er ansat i forsvaret, der beretter om psykiske mén. Undersøgelsen viser dog, at veteranerne gennemgående klarer sig godt, efter at de kommer hjem. Størstedelen lever i parforhold og har børn, tre af fire bor i ejerbolig, og sammenlignet med mænd i befolkningen er der flere, der tager en længere uddannelse. Veteranerne drikker også mindre end befolkningen generelt. Til gengæld er der flere rygere blandt veteranerne, og flere har eksperimenteret med stoffer. Definition på Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD. Post-traumatisk stress syndrom (PTSD) er en psykisk tilstand, som opstår på baggrund af én eller flere traumatiske hændelser, og som har store konsekvenser for dem, der rammes. PTSD griber omfattende ind i den enkeltes evne til at udføre de mest basale opgaver i hverdagen og forårsager reaktioner i både sind og krop meget ofte reaktioner som om man stadig befandt sig i centrum af det traumatiske.

6 Den traumatiske hændelse fortsætter således på flere måder med at bryde ind i tilværelsen hos det enkelte menneske. De daglige genoplevelser og det daglige tankemylder er ukontrollerbare indbrud i den enkeltes psyke, der efterfølges af ligeså ukontrollerbare følelser. Det er traumaforbundne måder at tolke sig selv og verden på. Sådanne følelser kan være særdeles invaliderende og efterlader ofte den ramte med opfattelsen af ikke længere at kunne kende sig selv. Man taber identiteten følelsen af at være den samme, hvorved kontinuitet og troen på egen sociale rolle forsvinder. PTSD kendetegnes både ved biologiske ændringer og af psykiske symptomer og kompliceres ofte af depression, angst, misbrug, hukommelsesproblemer og andre fysiske og psykiske lidelser. I forbindelse med den traumatiske oplevelse opstår der ofte delvist hukommelsessvigt og vedvarende symptomer på overfølsomhed og anspændthed, såsom søvnproblemer, irritation eller vredesudbrud. De fleste har vanskeligt ved at koncentrere sig og er anspændte. Vanskelighederne kan komme direkte efter traumet eller først optræde måneder senere. Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: cvr nr etf.dk Den 26. februar 2012 Side 1 Ref.: initialer Direkte tlf: Kilde: PTSD foreningen Danmark

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samfund og Sprog. som rehabilitering. Erfaringer fra et udviklingsprojekt for etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse

Samfund og Sprog. som rehabilitering. Erfaringer fra et udviklingsprojekt for etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse Samfund og Sprog som rehabilitering Erfaringer fra et udviklingsprojekt for etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse Forord I marts 2006 igangsatte Dansk Flygtningehjælp og Videncenter for tosprogethed

Læs mere

Motivation og fremdrift i samtalen

Motivation og fremdrift i samtalen Motivation og fremdrift i samtalen - jobcentermedarbejderens guide til coachende samtaleteknikker www.bmetnisk.dk Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Hvordan du indleder og skaber tillid...6 En god og klar ramme

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde U D V I K L I N G S H Æ M M E D E O G M I S B R U G Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde Et hæfte for behandlere, konsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud.

Læs mere

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Læs mere