Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015"

Transkript

1 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015

2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold )l den godkendte årsrapport 4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår 5. Valg af medlemmer )l bestyrelsen 6. Valg af revisor 2

3 Ledelsens beretning

4 Hovedpunkter i 2013/14 Hvad forventede vi fra året start Stabil ledelse og strømlinet organisa)on Fortsat )lpasning af selskabet )l et mere digitalt orienteret marked Et posi)vt EBIT Rentabilitet på alle forretningsområder Udfordringer Fortsat faldende brevmængder og udsendelser Fortsat fokus på pris Sammenlægning af konvolutproduk)onen i Oskarshamn Sammenlægning af kommunika)onsak)viteterne fra Helsingborg )l Hvidovre Hvad skete der så? Stabil ledelse Væsentlig reduk)on af omkostningsbasen Mio. kr. 12/13 13/14 Omsætning EBITDA 6,2 17,6 EBIT (før særlige poster) - 9,9 0,8 Res. før skat - 61,5-4,3 Succesfuld sammenlægning af konvolutproduk)onen i Oskarshamn og kommunika)onsak)viteterne i Hvidovre Udvikling af det digitale loyalitetssytem Rela)onsPlus Light 4

5 Hovedpunkter i 2013/14, fortsat Yderligere posi)ve forhold Budgetopnåelse på EBITDA og EBIT resultat Omkostningsbasen blev nedbragt med mere end 40 mio. kr., hvilket medførte, at omsætningsfaldet ikke fik nega)v effekt på EBITDA og EBIT resultatet. Succesfuld sammenlægning af produk)onen Investeringer indenfor det digitale område Afslutning på året Nødvendige afslutningsdisposi)oner foretaget (Ingen overraskelser eller nødvendige nedskrivninger af materielle eller immaterielle ak)ver) Mio. kr. 12/13 13/14 Omsætning EBITDA 6,2 17,6 EBIT (før særlige poster) - 9,9 0,8 Res. før skat - 61,5-4,3 Frem)den Fladere organisa)on Kontrol over ak)viteter og omkostninger Fokus på de digitale produkter og produk)onsop)mering Året er startet fornudigt ifølge den netop udsendte kvartalsmeddelelse 5

6 Konvolut Markedsposi)on Markedsandel i Danmark, Sverige og Finland på mellem 30-35% Ændring af prisstruktur gennemført Postmængderne falder, men Fortsat fald i postmængden, som følge af øget digitalisering Overkapacitet og deraf afledt besværlig konkurrencesitua)on Ændringer Sammenlægning af konvolutproduk)onen i Oskarshamn Effek)visering af produk)on, lavere produk)onsomkostninger pr. enhed Markedsmæssige forhold Mio. kr. 12/13 13/14 Omsætning 269,9 232,5 EBITDA - 7,8 4,9 EBIT (før særlige poster) - 17,3-9,3 Res. før skat - 46,2 4,4 EU- kommissionen udstedte i december 2014 bøder for 19,5 mio. euro )l fem europæiske konvolutproducenter for at have bedrevet kartelvirksomhed. InterMail deltog ikke i kartellet I 2014 er der igangsat en europæisk ak)vitet for at sikre EU- borgernes ret )l selv at bestemme om kommunika)on mellem borger og offentlig myndighed skal være digital eller papirbaseret (keepmepostedeu.org) 6

7 Kommunika)on Styrket markedsposi)on Kunderne fokuserer på helhedsløsninger og loyalitetskabende ini)a)ver såsom kundeklubber og bonuskort Påbegyndt udviklingen af InterMails nye digitale loyalitetssystem, Rela)onPlus Light (lanceres i 2. kvartal 2014/15) Der er indgået samarbejdsadaler med nye leverandører og indbygget tredjepartsprodukter Resultat og struktur Ledelses- og organisa)onsstruktur )lpasset For få gennemførte salg af Rela)onPlus i 2013/14, men salget er på reie vej Ændringer Sammenlægning af kommunika)onsproduk)on i Hvidovre Effek)visering af produk)on, lavere produk)onsomkostninger pr. enhed Mio. kr. 12/13 13/14 Omsætning 212,5 182,7 EBITDA 10,2 12,6 EBIT (før særlige poster) 7,4 8,9 Res. før skat 3,9-4,1 7

8 Resultatopgørelse Mio. kr. 2012/13 Koncern 2013/14 Koncern 2013/14 Kommunika)on 2013/14 Konvolut 2013/14 ikke allokerede Neioomsætning 483,0 416,0 182,7 232,5 0,8 Primær drid (EBIT) før særlige poster - 9,9 0,8 8,9-9,3 1,2 Særlige poster - 40,0 0,3-12,7 13,0 0 Primær drid (EBIT) eder særlige poster - 49,9 1,1-3,8 3,7-1,0 Finansielle poster, neio - 11,6-5,5-0,3 0,7-5,1 Resultat før skat - 61,5-4,4-4,1 4,4-4,1 Skat - 4,0-0,1 0,0 0-0,1 Årets resultat - 57,5-4,3-4,1 4,4 4,0 8

9 Balance Mio. kr. 30. sep sep Ak,ver Langfristede ak)ver 217,1 210,4 Korlristede ak)ver, ekskl. likvide beholdninger 130,8 88,0 Likvide beholdninger 4,6 10,0 Ak,ver i alt 352,5 308,4 Passiver *Egenkapital i alt inklusiv ansvarlige lån 76,2 72,1 Langsigtede forpligtelser i alt 153,1 141,4 Kortsigtede forpligtelser i alt 123,2 94,9 Passiver i alt 352,2 308,4 Den rentebærende bankgæld er reduceret fra 294,0 mio. kr. ult. 2008/09 )l 169,5 mio. kr. ult. 2013/14 *De ansvarlige lån er opdelt i to grupper en gruppe bestående af private investorer, selskabets ledelse og bestyrelse, som har konver)ble ansvarlige lån og en gruppe bestående af selskabets banker 9

10 Pengestrømme Mio. kr. 2012/ /14 Pengestrømme fra dridsak)vitet - 15,9-3,7 Pengestrømme fra investeringsak)vitet - 1,8 12,1 Pengestrømme fra finansieringsak)vitet 13,4-2,7 Likvide beholdninger, ul)mo 4,6 10,0 Årets pengestrøm blev 5,4 mio. kr. mod - 4,2 mio. kr. i 2013/14 Selskabets arbejdskapital er forbedret med 20,7 mio. kr. i 2013/14 Pengestrømme fra salg af ejendom i Finland er anvendt )l afdrag på den rentebærende bankgæld Fortsat fokus på op)mering af arbejdskapital og pengestrømme i 2014/15 10

11 Ak)ekursens udvikling og overskudsdisponering InterMail OMX Smallcap, indekseret Forslag )l overskudsdisponering Bestyrelsen inds)ller )l generalforsamlingen, at der for regnskabsåret 2012/13 ikke udbetales udbyie. Ledelsesaflønning stk. Warrants er udstedt )l selskabets ledelse på baggrund af 11 generalforsamlingsbeslutning i januar 2014

12 Mine observa)oner og den frem)dige retning for InterMail CEO Jens Knudsen

13 Observa)oner Internt: Dedikerede medarbejdere Behov for øget kundefokus Behov for yderligere effek)viseringer Behov for styrkelse af services Mange ledere Eksternt: Muligheder for vækst og udvikling af de digitale produkter (LET og Rela)on Plus) - Rela)on Plus Light - Udbygning af digitale services Fortsat fald i brevmængderne Behov for kon)nuerligt at )lpasse sig markedsforholdende i Konvolutdivisionen Udbygning af partnerskaber - - Reklamebureauer Andre sodwareudviklingshuse Et godt fundament for, at der kan skabes bedre resultater i de kommende år 13

14 Hvor står vi nu? Hvad har vi eksekveret på de seneste 10 måneder En fladere og slankere ledelsesstruktur (syv færre ledere) Udarbejdet en ny digital strategi Sænket vores omkostningsbase betragteligt Vækst i den digitale forretning gennem større kundekontrakter Nyt nordisk website og ny grafisk iden)tet Monitorering af konvolutmarkedet, løbende )lpasning )l markedsforholdene Fælles nordisk konvolutsor)ment under udarbejdelse Tydeliggørelse af interne processer 14

15 Frem)den for InterMail En kombina)on af digital og papirbaseret kommunika)on Nøglen er vores evne )l at sikre formidling af budskaber Konvolutmarkedet er under kradig forandring Markedet bevæger sig hur)gt mod individualiseret kommunika)on Ø Både offline og online Fortsat udbygning af services og partnerskabsadaler Tydeliggøre InterMails værdi overfor vores kunder Ø Vi er fleksible hvad betyder det? Vores mission er, at hjælpe vores kunder med at bygge stærkere rela,oner,l deres kunder 15

16 Forventninger )l 2014/15

17 1. Kvartal i 2014/15 Markedssitua)onen Faldende brevmængder Den digitale mur Fokus på kvalitet, fleksibilitet og pris Forventet omsætningsfald i Konvolutdivisionen MEN Vundne kontrakter i begge divisioner Effek)visering Yderligere nedbringelse af omkostningsbasen Posi)ve effekter af af produk)onssammenlægning i konvolutdivisionen Fokusområder de kommende tre kvartaler Monitorering af markedet for konvoluier Styrkelse af salgsorganisa)onen og kundefokus Strukturering af salg samt fortsat udvikling af nye digitale produkter Året er startet fornudigt Mio. kr. Q1 13/14 Q1 14/15 Omsætning 114,6 96,4 EBITDA 6,0 10,6 EBIT (før særlige poster) 2,4 6,6 Res. før skat 2,6 5,0 17

18 Forventninger )l 2014/15 InterMails markeder 2014/15 Behov for kommunika)on er s)gende Fald i den fysiske brevmængde, men ikke i den samlede kommunika)on Fokus på loyalitetsskabende ak)viteter Omsætning og indtjening Omsætning i niveauet mio. kr. (416,0 mio. kr. i 2013/14) EBITDA i niveauet mio. kr. (17,6 mio. kr. i 2013/14) EBIT før særlige poster i niveauet mio. kr. (0,8 mio. kr. i 2013/14) Resultat før skat i niveauet 8-14 mio. kr. (- 4,4 mio. kr. i 2013/14) Som set de seneste år: Sommerhalvåret er fortsat helt afgørende for resultatdannelsen 18

19 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår

20 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår som følger: Bestyrelsesformand: kr (uændret) Menige bestyrelsesmedlemmer: kr (uændret) 20

21 Valg af medlemmer )l bestyrelsen

22 Valg af medlemmer )l bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af N. E. Nielsen Johannes Madsen- Mygdal Nelly Andersen Monica Caneman Jan Olsen Ledelseshverv: Der henvises )l årsrapporten side 22 22

23 Valg af revisor

24 Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor Grant Thornton Statsautoriseret RevisionsPartnerselskab 24

25 Tak for i dag

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER

VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER VISION OG MISSION Vores vision er at blive Nordens førende leverandør af integrerede løsninger til effektiv eksekvering af direkte

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 ÅRSRAPPORT 2013 Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 INDHOLD LEDELSENS BERETNING 2 Året i hovedtræk 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Koncernens værdigrundlag 4 Koncernens strategiske

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn tid til forandring 7 ÅRSRAPPORT 2007 POST DANMARK KONCERNEN Organisation Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere