Fuglene i Tofte Skov og Mose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuglene i Tofte Skov og Mose 1929-1957"

Transkript

1 Fuglene i Tofte Skov og Mose Af Thorkild Lund Indledning Takket være den navnkundige amatørornitolog Karl O. Pedersens ( ) omhyggelige notater, er vi i besiddelse af et ret indgående kendskab til fuglelivet i Tofte Skov og Lille Vildmose tilbage til første halvdel af forrige århundrede, et kildemateriale, der er overladt forfatteren af Karl. O. Pedersens søn, Ejnar Pedersen. En gennemgang af fuglelivet i Tofte Skov og Mose vil derfor naturligt blive en historisk gennemgang, med en beskrivelse af de ændringer, der er sket i tidens løb. Første afsnit vil være viet til en omtale af Karl O. Pedersens virksomhed med uddrag af udvalgte noter fra hans dagbøger. Hovedvægten er lagt på perioden indtil 1958, fra hvilke besøgene bliver lidt mere spredte. I 1989 begyndte Tscherning Clausen og Hans Christophersen på regelmæssige registreringer, ynglefugleoptællinger efter punktoptællingsmetoden, registrering af rovfuglereder og ugleterritorier. Fra 2004 bidrog endvidere Claus Rømer og Anton Thøger Larsen til registreringen med bl.a. fokus på de ynglefugle, der står anført i fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. I den mellemliggende periode har især revirjæger Peter Knudsen bidraget med værdifulde iagttagelser, suppleret med enkelte optegnelser af Karl O. Pedersens søn Niels D. Pedersen. I hele perioden har der været publiceret artikler med henvisning til Tofte Skov og Mose, ofte med kildehenvisning til Karl O. Pedersen. Den endelige kommenterede artsliste medtager alt, hvad der er iagttaget i området indtil Den omfatter således også fugle, som må anses for at være definitivt forsvundet fra området. Et særligt afsnit omtaler en række udvalgte arter. Revirjæger Peter Knudsens pionerarbejde med retablering af Tofte Sø og forekomsten af fugle i søen er viet særlige afsnit. 250

2 Karl O. Pedersen og fuglene Karl O. Pedersen (i det følgende benævnt KOP) var gårdejer i Skelund ikke så langt fra Lille Vildmose og Tofte Skov og ejede endvidere den vestligste gård i Langerim umiddelbart syd for vildthegnet fra 1933 til KOP var af lensgreve H.C. Schimmelmann blevet tildelt det privilegium at kunne færdes frit i det hegnede område. En beskrivelse af fuglelivet frem til omkring 1960 er derfor uløseligt knyttet til KOP s person. Til en indledning vil det derfor være på sin plads at bringe hans søns, Ejnar Pedersens ord om sin far og fuglene: GÅRDEJER KARL O. PEDERSEN, SKELUND ( ) af Ejnar Pedersen (sønnens mindeord efter faderens død) Karl O. Pedersen viste allerede tidligt sin interesse for fuglene ifølge eget udsagn godt understøttet af sin Fader, der fortalte Fig. 1 Karl O. Pedersen. ham om Kornværlingen, som han kaldte for Skræplærken, og om Toplærken, der sås almindeligt dengang. Og det var Faderen, der på en tur med hestevogn så langt som til toget i Hobro ved landsbyen Vive, for første gang viste ham en helt ny og spændende fugl, Husskaden. Men ellers var det småt med ornitologisk støtte i den lille landsby, Skelund, der førte en stille tilværelse mellem skove og kær i det sydøstlige Himmerland. De fleste anså det for unødigt tidsspilde at tosse rundt og se på fugle, så Karl O. Pedersen var henvist til at lære selv. Helt uden teoretisk hjælp var han dog ikke, idet han fik fat i 3. udgave af Severin Petersens bog Vore Sangfugle, der udkom i Denne lille fine bog var først og fremmest beregnet på at give Læseren et Hjælpemiddel til at skelne mellem de forskellige Fuglerøster, som der står i forordet. Dette må siges at slå til, for Karl O. Pedersen mestrede denne kunst som få, indtil hørelsen svigtede på det sidste. I Karl O. Pedersens hjem herskede vel, hvad man kan kalde et oplyst bondemiljø, hvilket giver forklaringen på, at drengen af sig selv begyndte at notere ned, hvad han så og hørte af fugle. I årenes løb er det selvsagt blevet en anselig stofmængde, der om noget er karakteriseret af sin punktlighed. Som den beskedne mand han var, underdrev han hellere end at overdrive! Som årene gik, fik Karl O. Pedersen kontakt med medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening (DOF), især cand. pharm. S. Rasmussen, Hadsund (senere apoteker i Galten og Esbjerg), cand. pharm. A. Steinbach, Randers (senere apoteker i Asnæs) og kæmner H. Ellegaard Nielsen, Hadsund. Der udviklede sig et venskab mellem disse fire måske med Karl O. Pedersen som krumtap, idet han gæstfrit åbnede sit hjem på gården Nørrevang som udgangsbase for mange ekskursioner til bl.a. Tofte Skov og Lille Vildmose. Karl O. Pedersen blev for øvrigt af lensgreve Schimmelmann, Lindenborg, vist den enestående tillid, at han fik livsvarig tilladelse til at færdes i Tofte Skov og han fik endog udleveret en nøgle, så han selv kunne lukke sig ind i reservatet. Skal man nævne en fugl, der især har optaget Karl O. Pedersen, må det nok blive Storken. Både den hvide og den sorte Stork. Han har i DOF s tidsskrift (1945) skrevet en afhandling om den hvide Stork i Veddum (en naboby til Skelund), der utvivlsomt i hans barndom dér har dannet den største koloni i landet. Og den sorte Storks saga har han fulgt på tætteste hold og beskrevet med medleven og vemod. I 1943 erhvervede Karl O. Pedersen sig en af landets fornemste fuglesamlinger fra vennen, apoteker S. Rasmussen. Samlingen befinder sig fortsat i familiens eje. Karl O. Pedersen var et eksempel på, at ornitolog og jæger godt kan forenes. Han fodrede med omhu både småfuglene og vildtet om vinteren, og han skød aldrig mere, end bestanden kunne bære. For øvrigt kaldte Karl O. Pedersen sig aldrig for ornitolog. Han kaldte sig fugleven. Og som sådan skal han huskes! Efterskrift Den flotte samling af udstoppede fugle blev senere købt af Peter Zobel, Codan, og blev efter købet placeret i det nye hus i Tofte Skov. Da Aage V. Jenses Fonde senere købte Tofte Skov og Tofte Mose indgik fuglesamlingen også i handelen og kan således fortsat ses i Tofte Bakke Huset. 251

3 Fig. 2 Besøg i Tofte Skov i KOP nr. to fra venstre. Dansk fugleforskning og interessen for ornitologi i det hele taget var indtil for et halvt hundrede år siden overvejende en beskæftigelse for folk bosat i Københavnsområdet, det gjaldt de få forskere tilknyttet universitetet og Zoologisk Museum, men også den lille eksklusive medlemskreds i Dansk Ornitologisk Forening. KOP blev medlem af foreningen i Det var dengang usædvanligt at finde en jysk gårdejer i dette selskab. KOP s mest aktive periode ligger fra omkring 1930 til Han førte omhyggeligt dagbog over sine iagttagelser, selvom han i en senere brevveksling beklager, at han ikke har gjort grundigere notater. Efter at være trådt ind i ornitologernes kreds (han frabad sig i øvrigt at blive benævnt som sådan), blev han hurtigt en kilde til viden om fuglelivet på sin hjemegn herunder altså også fuglelivet i Tofte Skov og Lille Vildmose. Stort set alle koryfæer inden for dansk fugleforskning har været i brevveksling med ham. Ejnar Pedersen har beredvilligt overladt os sin fars efterladte korrespondance, breve som fremover vil være at finde arkiveret i Tofte Bakke Huset i Tofte Skov. Som det ofte er tilfældet med sådanne brevvekslinger, er det de modtagne breve, der er bevaret og ikke de af KOP afsendte. Dog har han i enkelte tilfælde skrevet en kladde, så helt uden breve fra hans hånd er vi ikke. Korrespondancen 252

4 med relation til denne redegørelse kan opdeles i breve til vennerne, apoteker S. Rasmussen, apoteker A. Steinbach, kæmner Ellegaard Nielsen og konservator C.M. Poulsen og til de mere systematiske fugleforskere. Her må først og fremmest nævnes mag. scient. Poul Jespersen, manden bag det første egentlige faunistiske projekt herhjemme, Dansk Zootopografisk Undersøgelse vedrørende Fugle, som affødte en række artikler i DOFT, Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift. Endvidere brevvekslede KOP med personligheder som Lehn Schiøler, Thorvald Kjær, Otto Fabricius, H.M.Tamdrup, Axel Kofoed, P. Skovgaard, Vagn Holstein, Torben Donark, Ernst Torp Pedersen, Thorvald Frölich, Arne Nørrevang, Finn Salomonsen, Vittrup Jensen, som alle, der har beskæftiget sig med dansk ornitologi, ved, hvem er, men hvis meriter udelades i denne sammenhæng. Næsten rørende er et brev fra 1913 fra Herluf Vinge skrevet med en sirlig miniatureskrift, hvori Vinge griber lejligheden til at stimulere den unge Karl O. Pedersens interesse for naturen. Disse nye bekendtskaber blev anledning til mange besøg udefra, hvorunder KOP var den kyndige guide, der beredvilligt viste gæsterne omkring og blandt andet fremviste Danmarks sidste rede med Sort Stork. Det skal dog retfærdigvis nævnes, at KOP s fugleinteresse også rakte uden for de nære omgivelser. bl. a. var det KOP, der sammen med S. Rasmussen kunne dokumentere Svartbagen som ny dansk ynglefugl (Rasmussen 1931). Det bør også nævnes, at han var med på en af Dansk Ornitologisk Forenings første Laplandsture. En anden kilde til indsigt i egnens fugleliv i tiden er den store fuglesamling, som KOP Fig. 3 Storspoveunge i KOP's hånd - Lille Vildmose. 23. maj 1937 (se også fig. 9 side 261). Foto H. Ellegaard. 253

5 erhvervede og udbyggede. Samlingen er egentlig påbegyndt af vennen S. Rasmussen, men blev i 1943 erhvervet af KOP, der efterfølgende anskaffede yderligere eksemplarer. Den særdeles velbevarede fuglesamling er i dag erhvervet af Aage V. Jensens Fonde og er udstillet i Tofte Bakke Huset sammen med et katalog med oplysninger om fuglenes oprindelse blev det sidste år Sort Stork ynglede i Danmark efter at have haft indfødsret siden stenalderen, og det faldt i KOP s lod at følge den til dørs på artens sidste yngleplads i Tofte Skov. Adskillige forfattere har omtalt artens sidste år som dansk ynglefugl (Kjær 1943, 1946 og 1951, Rasmussen 1979, Rosendahl 1975). Lige siden sin opvækst i Skelund havde han fulgt med i storkenes liv, de sorte storke i Lounkær Skovene ved Mariager Fjord, hvor der så sent som i 20 erne ynglede to til tre par og så selvfølgelig de hvide storke. I hans drengetid var nabolandsbyen hjemsted for en storkekoloni på 70 par. Denne usædvanlige forekomst er genstand Fig. 4 S. Rasmussens og KOP's Fuglesamling i Tofte Bakke Huset. 254

6 Fig. 5 Ved gåsehullerne omkring for den eneste videnskabelige artikel fra KOP s hånd, nemlig Storkekolonien i Veddum i Dansk Ornitologisk Tidsskrift (Pedersen 1945). Det har sikkert også været i KOP s tanker at skrive en artikel til publicering om Sort Stork, i hvert fald fandtes der i hans efterladte papirer et fyldigt udfærdiget dokument, der kunne ligne skitsen til et manuskript, og som med en skønsom redigering af nærværende forfattere bringes i det efterfølgende. Jeg (TL) havde den glæde at besøge KOP et par gange i 70 erne, da jeg var formand for DOF Nordjylland. KOP fortalte mig da, at han ikke længere ville forny sit medlemskab til D.O.F., da hans svigtende syn gjorde det svært for ham at læse de udsendte publikationer. Efter min mening burde han have været udnævnt til æresmedlem, men sammensætningen af det daværende repræsentantskab var et udtryk for tidsånden, der var antiautoritær og præget af ungdomsoprøret, så sådan noget som æresmedlemskaber var slet ikke på tale i disse år. Da jeg nævnte problematikken for daværende hovedbestyrelsesmedlem Thorvald Frölich udbrød han: Denne gamle hædersmand fortjener i virkeligheden den største ære. Men vi kan i det mindste gøre ham kontingentfri på livstid, og så vil jeg skrive et brev til ham, som du må tage med og læse op for ham. Som sagt så gjort. Alligevel følte jeg mig lidt flov over, at vi ikke kunne strække os til mere (desværre kan vi ikke finde Frölichs brev i de efterladte papirer). 255

7 Karl O. Pedersens dagbogsnoter KOP noterede godt nok omhyggeligt, hvad han registrerede, men angav normalt ikke, hvor mange fugle, han iagttog af den enkelte art. Til gengæld har han beskrevet mange af de oplevelser, han har haft ude i naturen. Man kan tænke sig, at han mange gange har slået op i dagbøgerne for at genkalde sig gode minder. Tscherning Clausen havde i 1993 lejlighed til at gennemlæse dagbøgerne og noterede da alle relevante optegnelser vedrørende Tofte Skov og Mose, der således udgør en væsentlig kilde til nærværende artikel. I 1939 sammenfattede KOP en artsliste for sine iagttagelser i Tofte Skov og Mose. Den er ikke blot interessant ved de fugle den lister op, men også ved de fugle som mangler, f. eks. er et par af vore dages karakterfugle i Tofte skov, Gransanger og Misteldrossel ganske fraværende, ikke at KOP ikke kendte dem, enkelte iagttagelser andre steder fra bliver noteret og behørigt omtalt blandt vennerne. Det efterfølgende er en gennemgang af udvalgte arter på grundlag af KOP s efterladte notater, korrespondance og litteraturhenvisninger, hvor han er anført som kilden samt uddrag af hans dagbogsnotater (kursiv), men ellers indgår dagbogsoptegnelserne i den endelige artsliste side 381 i denne bog. Fig. 6 Johannes Larsens tegning af den sorte storks rede i Tofte Skov

8 Sort Stork Arten som fra 1940 havde sin eneste danske yngleplads i Tofte Skov var genstand for megen opmærksomhed blandt ornitologer i hele landet. KOP ledsagede næsten altid de besøgende til ynglepladsen. I et senere bilag, side 330, bringes en skitse til en formodentlig artikel om Sort Stork i Tofte Skov, som befandt sig i KOP s efterladte papirer. Hvepsevåge I 1940 erne noterer KOP arten hvert år i yngletiden. I 1950 finder han for første og eneste gang en rede. I betragtning af artens skjulte levevis, må man formode at den har ynglet mere eller mindre regelmæssigt i den tid KOP har færdedes i skoven Et par har anlagt Rede i en Eg, som står ved Stien, der fører over Mosen. Fløj af Reden, men kom straks tilbage og satte sig skrigende i nærheden af Reden. Der er eet Æg i Reden, som ikke er pyntet, men der er dog grønne Blade i Bunden. Hedehøg Et til to par ifølge Jespersen (1947). Arten ses mest i Gl. Enge. Dog skal man i den forbindelse være opmærksom på at KOP som før nævnt i en årrække ejede og ved en bestyrer drev en ejendom, som grænsede op til hegnet om Tofte, og at han derfor havde sin gang i nærheden Hun set flyve til og fra Gl. Enge. Fodring. Rede med tre Unger fundet. Vandrefalk Der er dokumentation for ynglevirksomhed i Tofte Skov fra 1947 til 1953 (Donark 1952), men arten har sikkert ynglet i årene forinden ifølge KOP s iagttagelser Skræmte et par Falke op fra de høje Bøge på Nordsiden af Bakken. Ynglefugle? I to Timer nær Reden saas intet til de Gamle. Der er mindst een Unge i Reden Urfugl KOP s første iagttagelser af Urfuglene er så tidligt som Arten har formodentlig været almindelig i Lille Vildmose i århundreder. Den er blandt andet nævnt af forfatteren Steen Steensen Blicher i Jydske Efterretninger fra KOP beretter om skoggerpladser ved Langerim, Gl. Enge, Tofte Sø, Elleskov ved Knarmou, mosen øst for Lille Brøndum og Skallekrogen nord for Vildmosegaard. Fremhæves her skal hans smukke skildring af en morgen på skoggerpladsen ved Gl. Enge bragt i Dansk Jagttidende i 1932 (Pedersen 1932) (Artiklen er at finde i det skrift, der er fremlagt ved fuglesamlingen i Bakkehuset). 257

9 Fig. 7 Ung vandrefalk. Arten ynglede indtil midten af 1900-tallet i Tofte Skov. 2. november Foto Jan Skriver. Han nævner i 1937 og 1952 at arten er i aftagende. KOP s angivelser står i kontrast til hvad lensgreve H.C.Schimmelmann oplyser i sin artikel i Dansk Jagttidende i 1936 Vildmosens Vildt : Der er en ret god Bestand af Urfugle. Jeg vil anslå Antallet til stk. Sandsynligvis ligger det en hel del over den virkelige bestand. Det harmonerer i hvert fald meget dårligt med KOP s optegnelser. Mere pålidelig er et anslået antal fra 1940 erne på 200, som angivet hos Westerskov (1942) og hos Johnsen (1967). Det skulle falde i KOP s lod at være vidne til Urfuglenes gradvise forsvinden fra Lille Vildmose. De sidste blev set af revirjæger Peter Knudsen i 1972 (pers. medd.) Skovfogeden fodrede Urfuglene i Vinter. Talte en Dag 54 Fugle Der ses ingen Fugle i Gl. Enge. Den er vel forladt. De skønnes i Aftagen i Omraadet Saa to Urhaner ved Tofte Sø Trane Hvor stabil og hvor langt tilbage i tiden Tranen har været at træffe som ynglefugl i Lille Vildmose står hen i det uvisse. Fra 1922 foreligger der en iagttagelse af en unge og en hun fra august 258

10 1929, som befinder sig i Svendborg Museums samlinger formodes at være en ynglefugl (Kjær 1951). KOP har en del iagttagelser i perioden 1929 til 1946, hvoraf nogle eller måske alle er trækfugle. KOP refererer sin fætter, Jørgen Peter Pedersen, hvis ejendom grænsede op til hegnet og som ofte talte med daværende skovfoged Nielsen (virkede fra 1899 til 1924) om fugle- og dyrelivet. Nielsen skulle efter sigende aldrig have nævnt Tranen. Men fra 1950 til 1958 gør KOP mange iagttagelser af ynglevirksomhed. Ynglelokaliteterne er Gl. Enge, Gåsehullerne og i 1957 Lillesø (Bettesøen) uden for hegnet. Denne vanskeligt registrerbare fugl figurer herefter ikke længere i KOP s nu sparsomme optegnelser Er set danse og foretage Parring Fandt Rede fra sidste Aar i Tagrørsbevoksningen i kanten af Mosen mod syd. Gik senere over til Vestsiden ved Aaen og fortsatte til Solbjerg Kær. Er den Tredje mon på Reden et Sted? Saa to flyve fra den sydlige Del over mod Dragsgaard. Da de så os ændrede de Kursen mere nordlig og de satte sig nord for Dragsgaardstien. Vi gaar over Mosen og ser endnu to, der gaar i nærheden af de første. Der er tale om to gamle, og to yngre Fugle Fig. 8 Ung og gammel Trane i kanten af kæruld. Arten har tidligere ynglet uregelmæssigt i Lille Vildmose. 1. august Foto Jan Skriver. 259

11 sept. 54 Der er set tre ved Tofte Sø. Skovfogeden mener bestemt, at den ene er en Unge fra i Aar. Desuden ses der endnu to. En uges tid senere blev der set otte Traner ved Dragsgaard og sidst i September er der 11 i Tofte Sø Tilsaa Tranernes Rede ved Bettesø (Lillesø). Tranerne forlod Stedet uset. Æggene er endnu ikke udrugede Yngler i Gaasehullerne i Tofte Mose. Desuden to Ungfugle. Stor Regnspove KOP opsummerer i et notat fra 1937 sine iagttagelser af Stor Regnspove. Arten var som relativ ny ynglefugl i Danmark genstand for megen opmærksomhed i ornitologiske kredse, og netop Lille Vildmose var en af de første kendte ynglepladser. Vi må forestille os at notatet er et udkast til den korrespondance, han havde med nogle af de videnskabeligt arbejdende ornitologer, bl. a. finder vi oplysningerne gengivet hos Tamdrup (1937) og Pedersen (1966). I notaterne omtaler KOP, at han for første gang fik anelse om ynglende Stor Regnspove i området, da hans fætter, Jørgen Peter Pedersen, der havde Langerimsgaarden, hvis jorde stødte op til vildthegnet, i 1929 jagede en stor vadefugl op fra reden under indfangningen af en løbsk kvie. Senere i 1933 erhvervede KOP Langerim og blev derved ofte opmærksom på Spoverne og deres yngleadfærd. En eftersøgning med hunden forløb uden resultat, men han bemærkede, at ynglefuglene ikke tog notits af de første trækkende spover midt i juni. De følgende år havde han bedre mulighed for at følge fuglene, og han opsummerede antallet af ynglefugle til 8 par (1939) på følgende lokaliteter: 1) Heden ved Langerim. 2) Øst for Sjældenglad. 3) Nord om Tofte Bakke. 4) Mod sydsiden af Birkesø. 5) Ved Bettesøen (Lillesø). 6) Vest om Mosefogedens Hus. 7) Vest om Bakken, syd for Dragsgaardstien. 8) Mosen ovre ved Knarmou. Tinksmed Arten har været fast ynglefugl i Tofte Mose i den periode, hvor KOP har haft sin gang i området. Lunerne, Gåsehullerne og Tofte Sø, der dengang henlå som eng, har været de sikre ynglelokaliteter. Pedersen (1959) refererer KOP ved at angive 2-3 par de sidste 25 år Hørte Triller ude i Mosen NV for Ydre Lune Set med Unger i Området N for Ydre Lune Tre Fugle set ved Gaasehullerne, 1-2 Par Set og hørt ved Tofte Sø 260

12 Fig. 9 Den ledsagede KOP dr. phil. H.M. Tamdrup på en tur over mosen med henblik på at finde rederne af Hjejle og Stor Regnspove. De fandt en rede med 4 stærkt rugede æg. Ugen efter besøgte KOP igen lokaliteten sammen med Ellegaard, som fotograferede en af ungerne i KOPs store arbejdsvante næve (se fig. 3, side 253). Sandterne Da Sandtern var ynglefugl på holmene i Mariager Fjord havde den et af sine fourageringsområder i Tofte Mose. Figurerer sporadisk i KOP s dagbøger, hvilke dog ikke er ensbetydende med, at den ikke har været almindelig forekommende Fouragerede over nyslaaet Eng inde ved Tofte. 10 Fugle Fugle saas stadig samtidig i Luften over Mosen og Aaen i sydvestlige Del af Mosen Saa mange Sandterner Natravn I betragtning af de specielle omstændigheder, der skal være til stede for at kunne registrere arten, må man formode at arten har været mere almindelig end de fåtallige observationer dokumenterer Så een på Bøgebakken Som een ved Kragelundsporten 261

13 Fig. 10 Ravnen forekom tidligere fåtalligt. 15. oktober Foto Jan Skriver. Vendehals Arten var fast ynglefugl på flere lokaliteter i årerne Faste ynglepladser var Sjældenglad, skoletomten ved Skolevej, haven ved skovfogedboligen og Bønderskoven. Der var op til 4 par i perioden Unger i Reden ved Skoletomten Paa Rede i gammelt Frugttræ ved Skovfogedboligen i Tofte Ved Kansleren i Bønderskov SØ var to skrigende Fugle. Fandt beboet Rede i en hul, men tynd Ellestamme. Fandt ikke den andens Rede 262

14 Hedelærke Hvor almindelig Hedelærken har været er svært at sige. KOP registrerer den tilsyneladende kun i begyndelsen af fyrrene Et Par ved Hesteengen ved Gl. Enge Fløj syngende højt over Langsigs nordlige del Hørt synge ved Lunerne Hørt synge ovre ved Kragelund Ravn KOP noterer i 1939 Ynglede tidligere flere Aar paa Bakken, hvilket kun kan tolkes derhen, at Ravnen ikke længere ynglede i Tofte Skov Ravnepar. Rede i høj El ved Foden af Bakken Ravnene set igen i Aar Sortstrubet Bynkefugl En sjælden forekomst, der ligesom andre i dag overvejende Vestkyst arter som Natravn og Hedelærke giver et fingerpeg om de daværende naturforhold En Han set ved Sjældenglad sammen med en formodet Hun En Han set ved Sjældenglad Græshoppesanger Det var formodentlig i 1926 KOP kom i forbindelse med S. Rasmussen, Steinbach og Ellegaard Nielsen. Det lille selskab har efter alt at dømme været på en ekskursion den , hvor KOP har fremvist nogle af de iagttagelser, han har gjort i området. Græshoppesanger var dengang en stor sjældenhed. (Guildal 1960) Een hørt ved Gl. Enge Een hørt synge i Gl. Enge Høgesanger Egnen omkring Mariager Fjord var til o et af artens sidste tilholdssteder i Jylland. Foruden Græshoppesanger kunne KOP på ekskursionen den også fremvise Høgesangeren. S. Rasmussen var som så mange andre af datidens ornitologer ægsamler. KOP s lakoniske dagbogsnoter melder dog ikke noget om, at æggene er blevet indsamlet Rede fundet med stærkt rugede Æg Stor Tornskade Ynglede i 1959, refereret i Aarhus Stiftstidende den på baggrund af en vandring af journalist Kaj Christiansen sammen med KOP i Tofte Skov. Forekomsten er endvidere omtalt i et ekskursionsreferat i DOFT (Bondesen 1960). 263

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Fuglene i Tofte Skov og Mose

Fuglene i Tofte Skov og Mose Fuglene i Tofte Skov og Mose 1958-2010 Af Tscherning Clausen I tiden efter Karl O. Pedersens aktive perioden indtil 1958 skyldes iagttagelserne den nye revirjæger i Tofte Skov, Peter Knudsen, og fra 1989

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 51 august 2014

Nyhedsbrev nr. 51 august 2014 Mandag d. 14. august 2014 Nyhedsbrev nr. 51 august 2014 Vildmarkstur i Lille Vildmose. Lørdag d. 16. august kl. 10.00-14.00 afholder Vildmoseforeningen sin årlige vildmarkstur i Lille Vildmose. Vi mødes

Læs mere

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove 2013 Flemming Ahlmann Palle A F Rasmussen Tscherning Clausen Anton Thøger Larsen Thorkild Lund Hans Christophersen Forord Lille

Læs mere

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove 2010 Tscherning Clausen Hans Christophersen Anton Thøger Larsen Claus Rømer Thorkild Lund Flemming Ahlmann Forord Denne overvågningsrapport

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv Erindringer Skrevet af John Lykkegaard Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv udgivet marts 2008 e-bog udgivet september 2011 Forside: Maleri af af det

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

SPIDSBARREN. Årgang Side Artikel/ titel Forfatter

SPIDSBARREN. Årgang Side Artikel/ titel Forfatter SPIDSBARREN Årgang Side Artikel/ titel Forfatter 1985 1 Hvad skal vi med museumsforening? Charlotte Boysen 2 At indenticifere sig med sin egn N.M. Schaiffel-Nielsen 4 Det daglige virke i museet Th.Thomsen

Læs mere

På jagt efter historiske fortællinger i. Den Fynske Landsby årgang. Billederne er hentet fra wikipedia

På jagt efter historiske fortællinger i. Den Fynske Landsby årgang. Billederne er hentet fra wikipedia På jagt efter historiske fortællinger i Den Fynske Landsby 5.- 6.årgang Billederne er hentet fra wikipedia Velkommen I Den Fynske landsby ser det ud på samme måde, som der kan have set ud i 1800-tallet.

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

Kig efter det gule på de kinesiske skarver

Kig efter det gule på de kinesiske skarver Kig efter det gule på de kinesiske skarver Af Ole Friis Larsen Vi kan se to underarter af Storskarven i Danmark. Det er ikke let at se forskel på dem, for de er næsten ens, men det kan lade sig gøre at

Læs mere

Projekt Danske Gårdmalere

Projekt Danske Gårdmalere Projekt Danske Gårdmalere Projekt Danske Gårdmalere Indhold Gårdmalere 5 Projektets baggrund 7 Projektets mål 9 Projektbeskrivelse 11 Samarbejdspartnere 13 Kilder og litteratur 15 Projekt Danske Gårdmalere

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Området ved Lehnskov ligger i den allervestligste udkant af Svendborg, Rantzausminde, som ses til højre. Skoven og kysten er meget benyttede til

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark

Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Feltrapport 2011 Knud Falk & Søren Møller for Ringmærkningsafdelingen, Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

Bilag til sammenfattende redegørelse

Bilag til sammenfattende redegørelse Bilag til sammenfattende redegørelse For naturgenopretningsprojekt i Ll. Vildmose September 2013 Titel: Bilag til sammenfattende redegørelse for Naturgenopretning af Ll. Vildmose Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år

Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år - Jeg har siddet på den mange gange på terrassen, fortæller Anders Kappel, der bor på gården i dag Af: Linette K. Jespersen, Ekstrabladet.dk Anders og Christian

Læs mere

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove 2011 Flemming Ahlmann Hans Christophersen Anton Thøger Larsen Claus Rømer Thorkild Lund Tscherning Clausen Forord Denne overvågningsrapport

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Naturværdier i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Antal Spørgeskema om naturværdier Respondenter 33 personer, 23 mænd,

Læs mere

Johannes Larsen, Svanemøllen set fra forhaven, 1937. Johannes Larsen Museet. Johannes & Alhed Larsen Et hjem i naturen. Opgaveark ...

Johannes Larsen, Svanemøllen set fra forhaven, 1937. Johannes Larsen Museet. Johannes & Alhed Larsen Et hjem i naturen. Opgaveark ... Johannes Larsen, Svanemøllen set fra forhaven, 1937. Johannes Larsen Museet Opgaveark Johannes & Alhed Larsen Et hjem i naturen Navn: Klasse:... Møllebakken Johannes og Alhed Larsen, ca. 1900 Ægteparret

Læs mere

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove 2012 Flemming Ahlmann Hans Christophersen Tscherning Clausen Anton Thøger Larsen Thorkild Lund Claus Rømer Forord Denne overvågningsrapport

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

HAVEHISTORISK SELSKAB

HAVEHISTORISK SELSKAB Beretning fra Havehistorisk Selskabs udflugt til Sydsjælland lørdag 6. juni 2015. Programmet for udflugten indeholdt - ud over oplysninger om planter og haver - også plads til supplement af vores kulturhistorisk

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30.

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem,

Læs mere

Digte lå billederne i en kuvert sammen med program for dagen

Digte lå billederne i en kuvert sammen med program for dagen Steen Kaalø Digte er vel digte eller er de? Digte som får megen opmærksomhed i øjeblikket, kan nogle gange virke frastødende. Måske er digtene gode men den næsten salvelsesfulde dyrkelse af digteren kan

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler.

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler. 1 19. Afsnit Vi husker at Martinus i begyndelsen af sit arbejde med at beskrive sin kosmologi, valgte at fremstille de overordnede træk af kosmologien i form af symbolbilleder, som han selv tegnede og

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Tyttebær som føde for Tjur på Bornholm

Tyttebær som føde for Tjur på Bornholm Tyttebær som føde for Tjur på Bornholm I bogen Jagt på Bornholm gennem tiderne fra 1992 skrev Helmer Hansen, at det var jægerne, der indførte tjuren på Bornholm, men desværre var det vel også jægerne,

Læs mere

Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe J.nr. NST-359-00031 Ref. hls Den 23. marts 2015

Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe J.nr. NST-359-00031 Ref. hls Den 23. marts 2015 NOTAT Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe Blåvandshuk J.nr. NST-359-00031 Ref. hls Den 23. marts 2015 Notat fra 5. møde i Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe, den 24. februar 2015 Til stede: Formand

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

at jeg forstod, at hun havde kræft.

at jeg forstod, at hun havde kræft. at jeg forstod, at hun havde kræft. I dag er løgplænen smukkere end nogensinde. Jeg står og beundrer den side om side med et gammelt ægtepar og en mand med barnevogn. Dorthealiljerne ser misfornøjede ud,

Læs mere

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tæpper: en videnskab og en lidenskab En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tekst & foto: JAN ANDERSEN Det er en videnskab og en lidenskab. Så kort kan kærligheden til

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Det er ikke en færdig bog, men et sted hvor der løbende kan skrives ting og kapitler til.

Det er ikke en færdig bog, men et sted hvor der løbende kan skrives ting og kapitler til. DOF Nordjyllands historie Af Poul Erik Sperling Indholdsoversigt: DOF i 1960 erne Opstarten Feltudvalget Formænd Ornitologer Storture Fuglenes Dag Biblioteket Riden lokalblad Lokalrapport NOK Atlas Ynglefugleundersøgelser

Læs mere

Der blev nedsat et Formandskab, bestående af formand og næstformand, samt 4 udvalg med varierende antal medlemmer:

Der blev nedsat et Formandskab, bestående af formand og næstformand, samt 4 udvalg med varierende antal medlemmer: Beretning for 2015 Velkomst Det er nu anden gang holder vi generalforsamling på Knivholt. Hvis det havde været rigtigt, skulle generalforsamlingen have været holdt i Hjørring, men da Hjørringgruppen er

Læs mere

Havørne-parret på Tærø 2010.

Havørne-parret på Tærø 2010. Havørne-parret på Tærø 2010. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen Igen i 2010 skete der noget drastisk ved havørnereden i fyrretræet på Skallehoved, idet reden styrtede ned onsdag den 12. maj i en kraftig blæst

Læs mere

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til Forord Små historier, som jeg har hørt fra Serafim Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til mig i nattens stille timer og fortæller alle de historier, som jeg skriver. Det er ikke mine

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Lucretia og Margaret

Lucretia og Margaret Lucretia og Margaret Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. H U G H Z A C H A R I A E Lucretia og Margaret Slavebarnets Historie H O V E D L A N D Lucretia og Margaret Slavebarnets

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med Midttrafik-klippekort i København

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med Midttrafik-klippekort i København 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0164 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR.nr.: 28896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med Midttrafik-klippekort

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

PRIVATSAMLING FRA RAMLØSE SØKROG GIM 4115. REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

PRIVATSAMLING FRA RAMLØSE SØKROG GIM 4115. REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard PRIVATSAMLING FRA RAMLØSE SØKROG REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie PRIVATSAMLING FRA RAMLØSE SØKROG REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Historiker

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Det er altid godt at blive klogere, at lære og opleve noget nyt. Det skete for mig, da jeg havde skrevet den første artikel om de gamle hulveje

Læs mere

STENBRONATUR. Byens måger. Yngleadfærd hos hættemåger og sølvmåger

STENBRONATUR. Byens måger. Yngleadfærd hos hættemåger og sølvmåger ktivitetsark 2 af 2 Side 1 af 5 yens måger Yngleadfærd hos hættemåger og sølvmåger Måger yngler i kolonier, og deres territorium er ofte begrænset til reden og dens nære omgivelser. et er en stor fordel

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Hans Majestæt Urkokken

Hans Majestæt Urkokken Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen 1 Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen Kære konfirmander, I træder i dag ind i de voksnes rækker sådan sagde man engang. Og man ser

Læs mere