Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ynglefugle på Hirsholmene i 2008"

Transkript

1 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel, Sct. Laurentiivej 148, 9990 Skagen 2 Reservatet Vorsø, Vorsøvej 30, Søvind, 8700 Horsens 3 Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum 4 Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Side 1

2 Indhold 1 Indledning Baggrund og formål Tak 3 2 Optællingerne Optællinger på Hirsholm Optællinger på Græsholm, Tyvholm og Kølpen Optælling på Deget 5 Tabel med oversigt over ynglepar 6 3 Yngleforekomster Sølvmåge Svartbag Sildemåge Hættemåge Splitterne Havterne 12 Forside: foto af ynglende skarver og sølvmåger på Græsholm 21. maj 2008 Side 2

3 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Øgruppen Hirsholmene huser et af Danmarks rigeste samfund af kolonirugende kystfugle. Øerne ligger ud for Frederikshavn i Nordjylland. Øgruppen er en del af Ramsarområde nr. 8, EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 11 og habitatområde nr. 4. Området er desuden fredet som reservat. Splitterne, Havtern, Fjordterne og Tejst er udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområdet. Med henblik på at følge udviklingen i de kolonirugende kystfugles antal på Hirsholmene og for at kunne bidrage til et projekt vedrørende effekter af regulering af store måger på Hirsholm, blev der i 2008 gennemført optællinger af ynglefugle på Hirsholmene. Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel (tidligere Nordjyllands Statsskovdistrikt) lavede derfor i foråret 2008 en ynglefugleoptælling sammen med fugleoptæller Jens Gregersen. Derudover foretog Kjeld Tommy Pedersen en række optællinger af ynglende måger og terner på selve Hirsholm hen gennem ynglesæsonen i forbindelse med projektet vedrørende effekter af regulering af store måger. Bjarke Huus Jensen har efterfølgende samlet oplysningerne og udfærdiget dette notat. Dette notat har til formål at beskrive forekomsten af ynglefugle på øgruppen og særligt udbredelsen af ynglende hættemåger, splitterner, sildemåger, sølvmåger og svartbage på Hirsholm i Tak Vi takker Jens Klingenberg, Peter Have og Olavur Mortensen, Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel for hjælp med oplysninger og løsning af opgaver, deriblandt transport til og fra øen samt adgang til bolig. Kunstnerrådet takkes for lån af lejlighed. Side 3

4 2 Optællingerne 2.1 Optællinger på Hirsholm Antallet af ynglende fugle på Hirsholm blev optalt af Jens Gregersen og Bjarke Huus Jensen den 20. og 21. maj Disse optællinger foregik ved, at de to personer gik igennem alle områderne på Hirsholm. I forbindelse med projektet om terner og måger gennemførte Kjeld T. Pedersen feltaktiviteter på Hirsholmene i følgende fem perioder i 2008: maj, juni, juni samt 30. juni til 4. juli. Antallet af ynglende splitterner og hættemåger på Hirsholm blev forsøgt opgjort af Kjeld T. Pedersen enkelte gange i løbet af ynglesæsonen. Antallet blev opgjort ved at tælle antallet af fugle i kolonien tidligt om morgenen og senere på dagen. Yngleantallet i de områder, som var synlige fra fyret blev optalt fra fyret. I de områder, som ikke var synlige fra fyret, blev de rugende fugle talt fra stier og højtliggende punkter nær yngleområderne. Antallet af ynglende sølvmåger på Hirsholm blev skønnet af Kjeld T. Pedersen ud fra optællinger af antal tilstedeværende voksne fugle kombineret med viden om, hvor mange fugle, der blev indfanget og hvor mange reder, der blev reguleret. Antallet af ynglende svartbage på Hirsholm blev talt ved at registrere rederne og yngleparrene gennem sæsonen. Antallet af ynglende sildemåger blev skønnet i forbindelse med ringmærkning af unger. 2.2 Optællinger på Græsholm, Tyvholm og Kølpen Antallet af ynglende fugle på Græsholm blev optalt af Jens Gregersen og Bjarke Huus Jensen den 21. maj Optællingen foregik ved, at de to personer gik alle systematisk igennem områderne. Under gennemgangen noteredes antal observerede reder, og for hvert delområde blev det bl.a. ud fra antal fugle i luften vurderet, hvor mange ynglepar der var af de enkelte arter af måger. Det vurderede antal ynglepar af sølvmåge er primært baseret på det antal fugle, som sås flyvende i luften under optællingen. Det er derfor vanskeligt at give en præcis opgørelse over antallet af ynglende sølvmåger på Græsholm. Under optællingen blev antallet af de enkelte arter noteret på et detaljeret kort, hvor afgrænsningen af de udlagte 100x100 m kvadrater er angivet. Disse kvadraters afgrænsning kan i de fleste tilfælde ses i felten, idet der står 2 m høje metalstolper i hjørnerne af de fleste kvadrater. Pikkerholm og Kovsholm er små øer, som ved lavvande næsten hænger sammen med Græsholm (se Figur 1). De fugle, som ynglede på Pikkerholm og Kovsholm, indgår i de opgivne antal ynglepar for Græsholm. Forekomsten af fugle på Tyvholm blev opgjort ved at observere fra Græsholm og Pikkerholm, hvorfra Tyvholm er let at overskue. Skarv er optalt af Peter Have, Jens Klingenberg m.fl. ifb med regulering af arten. Side 4

5 2.3 Optælling på Deget Foregik ved at Jens Gregersen, Bjarke Huus Jensen og Jens Klingenberg gennemgik øen d. 21. maj. Figur 1. Kort over Hirsholmenes øer og holme, incl Deget. Figur 2. Hirsholm med anvendte stednavne. Luftfoto fra 2008 DDO, copyright COWI. Side 5

6 Tabel 1. Antal ynglepar af ynglefugle på Hirsholmene, dvs. Hirsholm, Græsholm, Tyvholm og Kølpen, samt Deget i Optællingerne blev foretaget af Jens Gregersen og Bjarke Huus Jensen den 20. og 21. maj For måger på Hirsholm er resultaterne af Kjeld T. Pedersens optællinger anvendt, idet sæsonens maksimumantal er angivet. Antallet af reder af Skarv blev optalt af Peter Have, Jens Klingenberg m.fl. der også har suppleret oplysninger om Ederfugl og Grågås. Art Hirsholm Græsholm Tyvholm Kjølpen Deget Skarv Knopsvane 1 Grågås* ca. 10 Gråand* 3 Gravand* 1 Ederfugl* (nok 30 i alt) Toppet skallesluger* 1 Vandrikse 5 Strandskade Rødben 1 Stenvender? Sølvmåge Svartbag Sildemåge Stormmåge 83 Hættemåge 2876 Splitterne 1120 Havterne Tejst Huldue Landsvale 7 Skærpiber Hvid vipstjert 3 Tornsanger 3 Gærdesmutte 2 Husskade 1 Gråkrage 3 Allike 2 Solsort 3 For andefugle mærket med * er bestanden givet større. Det samme gælder småfuglene på Hirsholm. Side 6

7 3 Yngleforekomst Antallet af ynglende fugle på Hirsholmene i 2008 er angivet i Tabel 1. Yngleforekomsten af terner og måger på Hirsholm er kommenteret i det følgende. 3.1 Sølvmåge For Hirsholm vurderes det, at antallet af ynglende sølvmåger i 2008 nåede op på ca. 260 par, da der var flest. På Nordøen blev alle ynglepar enten forsøgt fanget eller deres reder blev ødelagt. På Nordøen var der ingen ynglende sølvmåger tilbage den 25. maj. Figur 3. Udbredelse og antal af ynglende sølvmåge på Hirsholm 2008, kortet viser kolonier(gul skravering med antal par) og enkeltpar (gule cirkler). Kortet viser yngleudbredelsen i første halvdel af maj. Luftfoto fra 2008 DDO, copyright COWI. På Hirsholm ynglede hovedparten af sølvmågerne langs kysten mellem Oleborg Hage og Stålhage og et stykke op ad vestkysten (Figur 3). Herudover ynglede ca. 7 par ved Præstebugten, og der fandtes 5 par spredt langs den øvrige vestside. Udbredelsen er reduceret i forhold til 2007, særligt på den midterste del af Sydøens vestkyst. På Græsholm blev antallet af ynglede sølvmåger opgjort til 3960 par. Disse ynglede spredt ud over hele øen. Jens Gregersen og Bjarke Huus Jensen vurderer, at det opgjorte antal ynglepar for sølvmåge på Græsholm nok er underestimeret. Deget rummede også en stor bestand på 2200 par, mens Tyvholm og Kølpen havde hhv 60 og 40 par. Side 7

8 3.2 Svartbag På Hirsholm blev antallet af ynglende svartbag i 2008 opgjort til 7 par. De fordelte sig med 6 par på den sydlige del af øen og ét par nord for havnen (Figur 4). Herud over var der 3 par, som forsøgte at etablere sig, men som aldrig fik rede, samt to fugle uden partner. For Græsholm blev antallet af ynglepar opgjort til 722 par. På Kølpen taltes ca 80 reder og bestanden på Deget blev vurderet til 60 par. Figur 4. Svartbag på Hirsholm Udbredelsen af ynglepar med reder (røde cirkler), par uden rede (hvide cirkler) og fugle uden partner (hvide trekanter). Luftfoto fra 2008 DDO, copyright COWI. 3.3 Sildemåge For Hirsholm vurderes det, at der ynglede 62 par sildemåger i Sildemågerne ynglede udelukkende på Sydøen langs kysten fra Stålhage til Oleborg Hage (Figur 5). Græsholm og Deget rummede store kolonier med hhv. 320 og 450 par, desuden sås 40 par på Tyvholm. Side 8

9 Figur 5. Sildemåge på Hirsholm Udbredelsen af ynglepar på Hirsholm. Kolonier (gul skarvering med angivelse af antal) og spredte par (gule cirkler). Luftfoto fra 2008 DDO, copyright COWI. Foto: Sildemåger på Deget den 21. maj Side 9

10 3.4 Hættemåge Hættemågekolonien blev optalt d. 20. maj 2008, men efter regulering af store måger begyndte yderligere 50 par at yngle på den sydlige del af øen (se Figur 7). Det samlede antal var noget lavere end det skønnede antal for 2007 (3.690 par). Antallet var dog højere end i 2006, der var det laveste antal, som har været registreret i perioden (Figur 6). I 2008 fandtes den største koncentration af ynglende hættemåger bag lodsgården, på toppen af bakken og rundt om maskinhuset (Tabel 2) Figur 6. Udviklingen i antal ynglepar af hættemåge på Hirsholmene i Data stammer især fra Ternegruppen, Jens Gregersen, Pelle Andersen-Harild og Kjeld T. Pedersen. Tabel 2. Fordelingen af ynglende hættemåger på Hirsholm i 2007 og Se også Figur 7. Antal par Område på Hirsholm Bag lodsgården og på toppen af bakken Rundt om Maskinhuset I diger og på tage Rundt om fyret I krydset mellem fyret og maskinhuset Ved brønden mod syd Kysten mod sydøst Side 10

11 Figur 7. Udbredelse og antal af ynglende hættemåger (gul skravering og gule prikker) og splitterner (hvid markering) på Hirsholm i Kortet viser afgrænsningen på det tidspunkt af foråret, hvor der var flest hættemåger og flest splitterner. Luftfoto fra 2008 DDO, copyright COWI. 3.5 Splitterne Splitternekolonien blev opgjort til 1120 par d. 20. maj Senere kom enkelte par til. Kolonien lå samme sted som i 2007, se Figur 7. I 2008 ynglede omtrent det samme antal som i de foregående tre år og som i flere af de forudgående 34 år (Figur 8). Men som nævnt nedenfor er det årlige opgjorte antal forbundet med usikkerhed, bl.a. fordi antallet af ynglepar ikke nødvendigvis bliver opgjort, når antallet af par med rede kulminerer. I 2008 blev det som i tidligere år med flere besøg på øen, erfaret, at den årlige opgørelse over antallet af ynglende splitterner afhænger af, hvornår kolonien tælles op i forhold til, hvornår antallet af par med rede er på sit højeste. Det blev i 2008 erfaret, at antallet af par med rede steg hen gennem maj, men det var forholdsvis få og antageligt unge par der kom til efter optællingen d. 20. maj. Vi er ikke i tvivl om, at det samlede antal par, der etablerede rede og lagde æg hen gennem sæsonen, oversteg det antal par, som på samme tid havde rede på det tidspunkt af foråret, hvor redeantallet kulminerede. Dette blev bekræftet gennem aflæsningen af ringmærkede ynglefugle, som ikke alle forsøgte at yngle på samme tid. Side 11

12 Figur 8. Udviklingen i antal ynglepar af splitterne på Hirsholmene i Oplysningerne hidrører fra Ternegruppen, Jens Gregersen, Pelle Andersen-Harild og Kjeld T. Pedersen 3.6 Havterne En mindre koloni på 20 par var under etablering på Hirsholm under optællingen. På Græsholm var 5 par ved at etablere sig og på Deget fandtes en koloni på 30 par. Side 12

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Teknisk anvisning fra DMU nr. 23, 2006 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove 2011 Flemming Ahlmann Hans Christophersen Anton Thøger Larsen Claus Rømer Thorkild Lund Tscherning Clausen Forord Denne overvågningsrapport

Læs mere

Ynglefugle på Randbøl Hede. - før og nu.

Ynglefugle på Randbøl Hede. - før og nu. Ynglefugle på Randbøl Hede - før og nu. af Hans Jørgen Degn Tommy Kaae Ronni Røjgaard Udarbejdet i 2007 i samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening og Skov- og Naturstyrelsen, Randbøl Statsskovdistrikt.

Læs mere

Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år

Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år Af Willy Mardal Stærke naturkræfter I 1800-tallet var der strandenge på den ubrudte tange, som også dengang hed Agger Tange, mellem Harboøre og Agger.

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år!

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år! Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Ørne DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København V Tlf.: 33 31

Læs mere

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv DTU Aqua-rapport nr. 283-2014 Af Niels Jepsen, Christian Skov, Stig Pedersen og Thomas Bregnballe Betydningen

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Den store hornugle i Sønderjylland

Den store hornugle i Sønderjylland Den store hornugle i Sønderjylland Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann Et møde med den store hornugle (Bubo bubo) på nært hold kan være en uforglemmelig oplevelse. Det direkte blik, med de store orange øjne,

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Indpasning af rekreative aktiviteter i forhold til fugleliv og odder i Skjern Å Naturprojekt - en biologisk

Indpasning af rekreative aktiviteter i forhold til fugleliv og odder i Skjern Å Naturprojekt - en biologisk Indpasning af rekreative aktiviteter i forhold til fugleliv og odder i Skjern Å Naturprojekt - en biologisk udredning Faglig rapport fra DMU nr 275 1999 Jesper Madsen Afdeling for Kystzoneøkologi Aksel

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

Årgang 31 Nr. 3. December 2013

Årgang 31 Nr. 3. December 2013 Årgang 31 Nr. 3 December 2013 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland HJEJLEN Hjejlen årgang 31 nr.3 december 2013 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Naturen i Nationalpark Thy

Naturen i Nationalpark Thy Naturen i Nationalpark Thy Indhold Side Et stykke danmarkshistorie bliver til 1 BFN s forventninger til Nationalpark Thy 2 Nationalparker i Danmark - etablering af den første 5 Landskab og landskabstyper

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Effekt af lystfiskeri på overvintrende troldænder i Store Kattinge Sø

Effekt af lystfiskeri på overvintrende troldænder i Store Kattinge Sø Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Effekt af lystfiskeri på overvintrende troldænder i Store Kattinge Sø Faglig rapport fra DMU, nr. 397 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet

Læs mere

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV)

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] DANSK FISKEINDEKS

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Ringmærkningen i Danmark: fra Mortensen til nu

Ringmærkningen i Danmark: fra Mortensen til nu Ringmærkningen i Danmark: fra Mortensen til nu CARSTEN RAHBEK, KASPER THORUP OG JESPER JOHANNES MADSEN Sjaggeren, der hopper rundt i haven og spiser af vinterens udbud af rådne æbler, er ankommet fra Norge

Læs mere

Tredje gang så tager vi dig, Slivsø!

Tredje gang så tager vi dig, Slivsø! Allerede inden Hedeselskabet havde kørt gravemaskinerne i stilling ved Slivsø syd for Haderslev, blev det nødvendigt at forhøje statens støttebevilling. Lige fra starten i 1954 var økonomien i udtørringsprojektet

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere