Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund"

Transkript

1 Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe nogen år har været mere end 15 par. I dag kan bestanden formentlig tælles på een hånd. Så alle ynglefund påkalder naturligvis stor opmærksomhed Baggrunden for denne artikel er et nyt ynglefund gjort i Århus amt. I denne forbindelse skal der gøres status for arten som ynglefugl i landet og i særdeleshed i Århus Amt. I Dansk Ornitologisk Forenings ROVFUGLEGRUPPE har der været debatteret, om de få kendte ynglefund skyldes en reel lille ynglebestand, eller at Lærkefalken lever ret ubemærket og derfor er vanskelig at registre som ynglefugl.. Iagttagelser omkring og ved ynglested kan blandt andre forhold være med til at kaste lys over Lærkefalkens adfærd, der forhåbentlig kan bidrage til kortlægning af artens biotopkrav og forekomst. Adfærd m.m. Lærkefalken er udbredt i størstedelen af Europa, men i de nordligste områder optræder den kun som en fåtallig lokal ynglefugl. I Danmark finder forårstrækket primært sted i perioden med. maj - pr. juni og efterårstrækket i august - september. De fleste fugle ses i forbindelse med varme sydøstlige vinde. I Århus amt træffes arten årligt om foråret ved Gjerrild Nordstrand og næsten årligt ved Moesgård. 23 ex. den ved Gjerrild er største antal pr. dag i Århus amt. Som ynglebiotop foretrækker Lærkefalken lysåbne skove, lysninger og gerne i tilknytning til søer og andre typer vådområder. De sjællandske Lærkefalke yngler således alle nær søer. Lærkefalken er i luften betydelig hurtigere og mere målrettet i sin flugt end Tårnfalken. En adfærd, der sikkert er medvirken til, at det er vanskelig at registrere ynglepar. Lærkefalken er også den mest elegante af vore ynglende rovfuglearter. Det er en fugl, der ikke alene er tilpasset til at fange lærker og andre fuglearter, men også til så hurtige dyr som guldsmede i luften. Mulighederne for at registrere Lærkefalken i yngletiden er i høj grad bestem af vejrforholdene og muligheden for at overskue større områder. Udenlandske undersøgelser viser nemlig, at arten, når der er fint vejr, kan fange insekter op til 30 gange i timen, men derimod kun 3-4 fuglefangster pr. dag. Ynglebestanden i Danmark Indtil midten af 1800-tallet var Lærkefalken ret almindelig ynglefugl i landet. Men i de sidste godt 100 år har arten været fåtallig ynglefugl. Bestandsvurderingen er oftest gjort på grundlag af fugle, der flere gange i yngletiden på potentielle ynglebiotoper. Redefund og par set med unger er afgjort en sjældenhed. Weibülls (1911) fund af hele 9 reder i Nordsjælland i 1909 hører absolut til en undtagelse og kunne tyde på en god ynglebestand i området. Landsbestanden angives omkring 1950 til ca. 9 ynglepar, men vurderes til par (Donark 1953) (fig.1). I Atlasperioden var der kun sikre ynglefund i 3 kvadrater (Dybbro 1976), og bestanden blev anslået til 5-10 par. Dybbro (1978) siger 4-8 par. Herefter angives bestanden at have været ret konstant med omkring 10 par til sidst i 1980 erne (Malling Olsen 1992). Ifølge DOF s Rovfuglegruppe har der næppe været år herefter med mere end 5 sikre ynglepar i landet.

2 Ynglebestanden i Århus amt Ynglebestanden i Århus amt er afgrænset til lokale områder (fig.2). Som det i det følgende fremgår, er langt de fleste sikre og sandsynlige ynglefugle kendt fra perioden Dertil kommer, at i perioden blev en del fugle skudt i Århus amt, hvor tidspunktet (aug.-sept.) indikerer, at der blandt disse måske også har været lokale ynglefugle. Det skal ses i sammenhæng med, at Lærkefalken givet dengang som i dag, er en sjælden trækgæst om efteråret i Østjylland. I det efterfølgende nævnes sandsynlige eller sikre yngleforekomster i Århus Amt. Randersegnen Syd for Randers ret sjælden hvor kuld er kendt fra Clausholm Ynglede ca i Gjessinggård Skov og en skudt her 1948; ynglede måske her indtil Djursland På Djursland har arten ynglet omkring år 1900 ved Skaføgård og muligvis ved Gjerrild frem til 1930 erne. En gammel han skudt i yngletiden (Benzon) på Norddjursland var givet en lokal ynglefugl.

3 Århusegnen I perioden ses Lærkefalk 4 gange i området mellem Tåstrup sø og Brabrand sø, men uden tegn på yngleforekomst. Et eksemplar blev set ved Kysing Fjord den og en ved Stubbe sø. Søhøjlandet

4 Dybbro (1978) skriver:.. i de første årtier af 1900-tallet stadig mindre lokalbestand... i Midtjylland. Et par Kompedal Plantage Flere observationer fra Silkeborgområdet i årene , men uden sikre ynglefund. En set ved Lemming. Poulsen (1938) omtaler Lærkefalken som ustadig ynglefugl i og ved Silkeborg Nordskov og Hårup-Resenbro fra 1932 og følgende år. Redefund er gjort i Palsgård Skov, Silkeborg Sønderskov 1926, Sepstrup Krat 1927, Salten Langsø i 1929 og 1930 samt flere observationer i området , som kan være lokale ynglefugle. Odderegnen Lærkefalken blev set i flere år i 1930-erne i Sondrup Bakker, men der meldes ikke om ynglefund (C.J.Wittrup-Jensen pers.medd.) I den nærliggende Åkjær Skov er den set flere gange i juni 1934, men ingen redefund. FRIJSENBORGOMRÅDET - ET NYT PAR Den 8.juli 1987 så jeg en Lærkefalk ved Lading sø, der ligger 1-2 km fra Fajstrup Krat. Efter denne observation har området været under mistanke som muligt ynglested for Lærkefalk. Da der ikke er sikre beviser for, at Fejstrup Krat og nærliggende skove har været yngleområde for arten, blev det i de følgende år ikke nærmere undersøgt. Af ældre fund herfra vides, at en hun blev skudt ved Frijsenborg 16.juni 1887 og at 1-2 fugle blev set i september 1968 (Møller 1970). I begge tilfælde kan der have været tale om trækfugle. Lærkefalken blev opdaget i 1992 ved nærmest en tilfældighed i forbindelse med overvågning af et par Røde Glenter (Laursen 1993). Lærkefalken opholdt sig ofte i en bestemt gran, der udgør en af en række meget høje graner i den sydvestlige del af Fejstrup Krat. I området er der også en del gammel løvskov. Nær ynglestedet ligger den tilgroede Voldby Mose. Området er i dag delvist afspærret med vildthegn og ret ufremkommeligt. I juli måned lykkedes kun en gang at se to fugle sammen, der i øvrigt legede i rasende fart og sving over skoven. Tre gange sås en fugl hvile sig på henholdsvis en el-ledning, i en Eg og gran. I næsten alle tilfælde blev Lærkefalken først opdaget efter at småfugle og især svaler skrigende forfulgte dem. En adfærd der i øvrigt meget sjældent ses hos Tårnfalk. Yngleforekomsten skal givet ses i sammenhæng med det meget varme vejr i foråret At tålmodighed belønner sig var der bevis for den 3.august Sol, skyer og ret kraftig blæst var tilsyneladende et vejr for Lærkefalkene og andre rovfuglearter. Omkring kl ses parret og unger høres for første gang i de høje graner nord for mosen. Over marken flyver en Lærkefalk forfulgt af flere Landsvaler, og pludselig passerer en Rød Glente området med bytte i fangerne i retning mod sin rede. Lærkefalken ses ikke den følgende time, hvorfor der skiftes observationspost. Fra den post ses et par Hulduer, 3 Ravne, Rød Glente, Duehøg, Spurvehøg, Musvåger og Tårnfalk og flere gange passerede det samme par Hvepsevåger tæt forbi med hvepsekager på vej mod ungerne. Et par Hvepsevåger havde i øvrigt ynglet i 1990 og 1991 i reden, der nu var overtaget af glenterne. Dagen slutter med en Sort Stork kredsende over Skivholme Skov for derefter at raste på en mark syd for skoven, der også får besøg af en Rørhøg. Dagen bød altså på 8 rovfuglearter og en Sort Stork! Næppe nogen anden dansk skov i 1992 husede så mange ynglende rovfuglearter som Fejstrup Krat. Med til historien hører også, at Fejstrup Krat er en gammel yngleplads for Sort Stork, hvor arten endnu ynglede i Den 9.8. ses Lærkefalken med 3 unger flyve over ynglestedet. Sidste observation var 3 fugle den 15.august. Der blev ikke set Lærkefalk på lokaliteten i 1993 og Det er dog ikke nogen garanti for, at arten ikke mere yngler i området. Konklussion. I Århus Amt har Lærkefalken muligvis været regelmæssig, men meget lokal ynglefugl frem til midten af 1930erne med flest ynglepar i Silkeborgområdet. I 1938 var der kun få par tilbage og omkring 1950 forsvandt arten helt som ynglefugl fra Midtjylland, og dermed var det slut med en fast ynglebestand i Århus amt. Skotte-Møller (1970) har i 1960erne forgæves eftersøgt arten på gamle ynglepladser i Midtjylland. Herefter kendes kun nævnte ynglefund fra Frijsenborg i 1992, der betragtes som sporadisk. Med de spredte sommerfund, der er gjort i de senere år, kan flere par ikke udelukkes.

5 Tilbagegang. Flere kilder nævner, at årsagen til Lærkefalkens tilbagegang som dansk ynglefugl er primært klimaændring og anvendelse af pesticider. Det drastiske fald i ynglebestanden siden midten af 1800-tallet må dog, især gældende for den sidste snes år, også tillægges biotopsændringer. Netop artens foretrukne levesteder, gammel løvskov og vådområder, er forsvundet i stort omfang. Lærkefalkens fremtid som dansk ynglefugl syntes derfor problematisk. Vi kan måske sætte vores lid til de nu udlagte naturskove. Afslutningsvis bringes uddrag af en godt 100 år gammel oplevelse med lærkefalken i den danske naturskov. Det var dengang... Et møde med Lærkefalken kan have et uheldigt og set med nutidige øjne et noget humoristisk udfald. I 1886 fandt præsten Kristen Barfod Lærkefalken ynglende i en lille skov ved Vordingborg. I begejstring over fundet og ønsket om at besigtige reden (og stjæle æggene?) tog han til den nærmeste landsby for at låne en stige. Efter at være kommet tilbage til redetræet med stigen udtrykker Barfod følgende: Opstigningen fandt derefter Sted, men ikke uden lydelig Protest fra Falkens Side, der uafladelig sloge ned omkring mig, udstødende deres ejendommelige Skrig (et hurtigt paa hinanden følgende : hi-hi-hi-!), ja! indlode sig endogsaa paa Korporligheder, idet den adskillige Gange baskede mig temmelig ublidt i Ansigtet og opnaaede ved de tildelte Vinger at berøve mig den midlertidige Brug af Hat og Næseklemmer. Litteratur Barfod, K., 1892: Sydsjællands Fugle - med særlige hensyn til Vordingborg og omegn. - Viborg. Donark, T., 1953: Falkenes udbredelse og forekomst i Danmark I-III. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 47: Dybbro, T., 1976: De danske ynglefugles udbredelse (Atlasbogen ). - DOF. Dybbro, T., 1978: Oversigt over Danmarks fugle DOF. Jørgensen, H.E., 1989: Danmarks rovfugle - en status oversigt. - Frederikshus. Laursen, J.T., 1993: Ynglefund af Rød Glente. - Gejrfuglen 29.årg. nr. 1. Nielsen, K., et al., 1986: Sønderjyllands Fugleliv. - Fulica Aabenraa. Møller-Skotte, H.U., 1970: Midtjyllands Fugle. - Bryrup. Olsen, K.M., 1992: Danmarks Fugle - en oversigt. - DOF. Poulsen, C.M., 1938: Silkeborgegnens Fugle. - Ibid. 44: Weibüll, V., 1911: Lidt om Rovfuglene i Danmark og om Grundene til deres Aftagen. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 5:5: Forfatters adresse: Jørgen Terp Laursen Engdalsvej 81 B DK-8220 Brabrand tlf Artikel publiceret første gang i Accipiter (Dansk Ornitologisk Forenings Rovfuglegruppe)

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år!

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

Ynglefugle på Randbøl Hede. - før og nu.

Ynglefugle på Randbøl Hede. - før og nu. Ynglefugle på Randbøl Hede - før og nu. af Hans Jørgen Degn Tommy Kaae Ronni Røjgaard Udarbejdet i 2007 i samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening og Skov- og Naturstyrelsen, Randbøl Statsskovdistrikt.

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Den store hornugle i Sønderjylland

Den store hornugle i Sønderjylland Den store hornugle i Sønderjylland Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann Et møde med den store hornugle (Bubo bubo) på nært hold kan være en uforglemmelig oplevelse. Det direkte blik, med de store orange øjne,

Læs mere

FUGLE I ØSTJYLLAND 2011 ISSN 1904-0288

FUGLE I ØSTJYLLAND 2011 ISSN 1904-0288 FUGLE I ØSTJYLLAND 2011 ISSN 1904-0288 Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Østjylland, v. Ole Jensen, Thorshøjvænget 54, 8361 Hasselager. Gironr.: reg. nr. 1551 konto 5 51 09 61 Hjemmeside:

Læs mere

Fuglene i Svanninge Bjerge

Fuglene i Svanninge Bjerge Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fra publikationen Ornitologisk Artsdiversitet i Svanninge Bjerge Udarbejdet for Bikubenfonden af Jan Drachmann Feltarbejde: Jacob Sterup

Læs mere

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove 2011 Flemming Ahlmann Hans Christophersen Anton Thøger Larsen Claus Rømer Thorkild Lund Tscherning Clausen Forord Denne overvågningsrapport

Læs mere

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år!

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år! Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Ørne DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København V Tlf.: 33 31

Læs mere

Nr. 3 september 2008 36. årg.

Nr. 3 september 2008 36. årg. Nr. 3 september 2008 36. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ØSTJYLLAND Søravnen er dit lokalblad - få det gratis tilsendt 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade

Læs mere

Forvaltningsplan for skarv i Danmark

Forvaltningsplan for skarv i Danmark Forvaltningsplan for skarv i Danmark Skov- og Naturstyrelsen, juni 2009 Ny version september 2010 Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax carbo sinensis) og trækgæster 2009

Læs mere

2012 40. årgang Udgivelsestidspunkt: April 2013. Bech, J.; Braae, L.; Christiansen, J. H. og Strange, K. E.: Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2012.

2012 40. årgang Udgivelsestidspunkt: April 2013. Bech, J.; Braae, L.; Christiansen, J. H. og Strange, K. E.: Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2012. 2012 40. årgang Udgivelsestidspunkt: April 2013 Redaktion:! Forfattere:! Layout:! Jørgen Bech, Lasse Braae, Jørgen Hulbæk Christiansen og Knud-Erik Strange (ansv.). Lars Andersen, Stefan Andersen, Jørgen

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

SØM. Mens vi venter på Årslev,Engsø 7.,:;" Markpiber på Anhdt 2OO2. ri " ,,4'- ''o. trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN. FORENINGi ARHUgiAMT

SØM. Mens vi venter på Årslev,Engsø 7.,:; Markpiber på Anhdt 2OO2. ri  ,,4'- ''o. trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN. FORENINGi ARHUgiAMT Fitl'_ Ø SØM r"tr1 p trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN Nr. 4 o Decemr 2W2. 30. årgang FORENINGi ARHUgiAMT,,4'- -,e"-.:6j:..:;t'-.--:..::." 7.,:;" ri " ''o Mens vi venter på Årslev,Engsø Markpir på

Læs mere

Årgang 24 Nr. 3 September 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 3 September 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 3 September 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 3 september 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag'

peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag' 1L 'ml q p' br Martg2003 o 31. å. D,A N S K, LOKALA RNIT.9LOGIEiK FERENINEi D'E L 1N c; E.N Å R H U S A M + 'fr :.i, Sorn lrerre - så hund peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag' j Dansk Omltologtsr, Forenlng

Læs mere

Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år

Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år Af Willy Mardal Stærke naturkræfter I 1800-tallet var der strandenge på den ubrudte tange, som også dengang hed Agger Tange, mellem Harboøre og Agger.

Læs mere

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 1 April 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 1 april 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik:

Læs mere

Kysing Næs - Gtll harrfuglelokalitet DOF's naturpolitik i Danmark. Giv en fjer til Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT

Kysing Næs - Gtll harrfuglelokalitet DOF's naturpolitik i Danmark. Giv en fjer til Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT 7 r: t: }&t J{ \r". 4 r lx:t:trlkr 2{). 2(). irlsang SØ DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT +. Kysing Næs - Gtll harrfuglelokalitet DOF's naturpolitik i Danmark Giv en fjer til Søravnen

Læs mere

1988-4. SøWNEN. Dansk Ornitologisk Forening, Arhus Amt

1988-4. SøWNEN. Dansk Ornitologisk Forening, Arhus Amt 1988-4 SøWNEN Dansk Ornitologisk Forening, Arhus Amt DANSK ORNITOI.,OG]SK FORENING Er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse med afdelinger over hele Danmark. Foreninoen ar sniftaf

Læs mere

Naturen i Nationalpark Thy

Naturen i Nationalpark Thy Naturen i Nationalpark Thy Indhold Side Et stykke danmarkshistorie bliver til 1 BFN s forventninger til Nationalpark Thy 2 Nationalparker i Danmark - etablering af den første 5 Landskab og landskabstyper

Læs mere

Årgang 24 Nr. 4 December 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 4 December 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 4 December 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 4 december 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT

F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT L. E. w E. P ts F- E F- t t: F!- x r tn q s F. E F. Fl E t r F. DANSK ORNTOLOGSK FORENNG LOKALAFDELNGEN ARHUS AMT DANSK ORN TOLOG SK FO REN N G DOFrir en landsforenirg for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse

Læs mere

Fuglekassesti. Halkær Mølle Naturcenter

Fuglekassesti. Halkær Mølle Naturcenter Fuglekassesti Halkær Mølle Naturcenter Indhold: Side: Velkommen til Fuglekassestien... 2 Hvorfor opsætte redekasser?... 3 Hvordan gør du?... 3 Gør din have mere fuglevenlig... 5 Fuglebeskrivelser... 7

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997. Foreningen for fuglebeskyttelse

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997. Foreningen for fuglebeskyttelse lssn 0908-858X Postbesørget blad HAVREVIMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglebeskyttelse 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997 Formandsberetning Ørnetur Halens fugle Fyns Hoved forår 1996

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Overvågning af toplærke Galerida cristata, med en gennemgang og vurdering af de danske ynglehabitater

Overvågning af toplærke Galerida cristata, med en gennemgang og vurdering af de danske ynglehabitater Naturovervågning Overvågning af toplærke Galerida cristata, med en gennemgang og vurdering af de danske ynglehabitater Arbejdsrapport fra DMU, nr. 171 [Tom side] Naturovervågning Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv DTU Aqua-rapport nr. 283-2014 Af Niels Jepsen, Christian Skov, Stig Pedersen og Thomas Bregnballe Betydningen

Læs mere

BEIDAIHE, HAPPY ISLAND

BEIDAIHE, HAPPY ISLAND BEIDAIHE, HAPPY ISLAND og BEIJING, ØST KINA: Rapporter fra to rejser 27.4 19.5 1997 og 27.4-17.5 2008 med bemærkninger om forekomst, feltbestemmelse og taksonomi Klaus Malling Olsen Hebei-provinsen i det

Læs mere