ARTIKEL 29-GRUPPEN OM DATABESKYTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARTIKEL 29-GRUPPEN OM DATABESKYTTELSE"

Transkript

1 ARTIKEL 29-GRUPPEN OM DATABESKYTTELSE 11118/02/DA/endelig WP 65 Arbejdsdokument om sortlister Vedtaget den 3. oktober 2002 Gruppen, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, er et uafhængigt EU-rådgivningsorgan vedrørende databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred, hvis opgaver er fastsat i artikel 30 i direktiv 95/46/EF og i artikel 14 i direktiv 97/66/EF. Gruppens sekretariat varetages af Europa-Kommissionen, GD for det Indre Marked, Direktorat A (Det indre markeds funktion og virkning. Koordinering. Databeskyttelse), B-1049 Bruxelles, Kontor: C100-6/136 Websted:

2 SORTLISTER GRUPPEN VEDRØRENDE BESKYTTELSE AF FYSISKE PERSONER I FORBINDELSE MED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER, som er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober , som henviser til artikel 29, artikel 30, stk. 1, litra a), og artikel 30, stk. 3, i nævnte direktiv, som henviser til sin forretningsorden, særlig artikel 12 og 14, har vedtaget følgende arbejdsdokument: Gruppen fastslår indledningsvis, at en persons ret til beskyttelse af sine personoplysninger er en grundlæggende rettighed i henhold til artikel 8 i den europæiske konvention om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Denne ret er også indarbejdet i EU s charter om grundlæggende rettigheder og er uddybet nærmere i direktiv 95/46/EF og 97/66/EF om beskyttelse af personoplysninger. Den grundlæggende ret til databeskyttelse som en uafhængig og selvstændig ret i forhold til retten til privatlivets fred eller retten til kommunikationshemmelighed er i praksis en nyskabelse i vort samfund. Der må skabes den rette balance mellem denne ret og de øvrige grundlæggende rettigheder på den ene side og andre legitime offentlige og private interesser med virkninger for den enkelte og for samfundet som helhed på den anden, idet vi er vidner til omfattende og betydningsfulde teknologiske fremskridt, som gør det muligt at formidle, oplagre og behandle enorme mængder af information på kort tid og med ubetydelige omkostninger. Derfor er vi nødt til at overveje et særdeles vigtigt aspekt ved en lang række borgeres stilling i situationer, der kan føre til konflikter (som praktisk talt alle er uønskede) i forbindelse med kommercielle, finansielle, erhvervsmæssige eller private forretninger. Det er en krænkelse at indføre fysiske personer i databaser, hvor de sættes i forbindelse med en bestemt situation eller bestemte kendsgerninger. Dette stadigt mere udbredte fænomen kendes i daglig tale som "sortlister". Af forskellige årsager er det vanskeligt at definere dem, eftersom det både er vanskeligt at beskrive deres grundlæggende form og karakter og også er nødvendigt at se på de forskelle, som skyldes forskellige love og retlig- og forfatningsmæssige traditioner i hver medlemsstat 2. Hvis man anlægger en generisk synsvinkel på et muligt grundbegreb, kan en sortliste siges at bestå af indsamling og formidling af særlig information om en bestemt gruppe 1 2 EFT L 281 af , s. 31, kan ses på: Det skal også bemærkes, at lovgivningen om databeskyttelse i nogle medlemsstater ligeledes gælder for juridiske personer. 2

3 af personer, der sammensættes efter særlige kriterier i forhold til den pågældende type sortliste, hvilket generelt medfører negative og skadelige virkninger for dem, der står på listen, og kan diskriminere en gruppe mennesker ved at hindre dem i at få adgang til en bestemt tjenesteydelse eller skade deres rygte. Enhver behandling eller række af behandlinger af personoplysninger, hvad enten den udføres elektronisk eller ej, udgør en behandling af personoplysninger i henhold til direktiv 95/46/EF og er derfor omfattet af de respektive regler, hvormed dette direktiv er gennemført i de forskellige medlemsstater. For at være lovlige skal disse såkaldte sortlister som følge heraf overholde de lovlighedsprincipper, der er fastlagt i direktivet, og respektere de rettigheder, det giver borgerne, medmindre de kan blive omfattet af nogle af de deri indeholdte undtagelser. Dette dokument blev udfærdiget på grundlag af informationer fra EU-medlemsstaternes tilsynsmyndigheder efter en intern høring mellem medlemmerne af Artikel 29-Gruppen, som afdækkede de vigtigste kategorier eller typer af sortlister og deres mest karakteristiske træk. Høringen viste, at visse former for regulerede sortlister er udbredte. Disse lister kan være registre over gæld og strafbare handlinger eller kan vedrøre forebyggelse af svindel, og de har alle hjemmel i forskellige nationale regler. Der findes andre former for "sortlister", der ikke er så almindelige som de ovennævnte, og reglerne for dem er langt fra ensartede. De vigtigste omfatter lister vedrørende administrative overtrædelser, fejl i forbindelse med udøvelsen af et erhverv, oplysninger om ansættelsesforhold, eller filer, der indeholder oplysninger om enkeltpersoners særlige adfærd, som visse sociale sektorer finder upassende. Debitorregistre og oplysningstjenester vedrørende solvens og kredit Denne form for register er måske den sortliste, der har størst betydning for en lang række borgere, og den findes i alle medlemsstater. Behandlingen af personoplysninger giver normalt anledning til det største antal klager til EU s tilsynsmyndigheder vedrørende databeskyttelse. Det første, der kan siges om disse registre er, at alle medlemsstater har fastsat forskellige typer bestemmelser. I nogle tilfælde står de i regler, der har til formål at gennemføre direktiv 95/46/EF i national ret, mens de i andre optræder i regler for den kommercielle eller finansielle sektor. Dette dokument har ikke til formål at vurdere eller afgøre, hvorvidt disse registre er lovlige, da de som sagt har deres retsgrundlag i de enkelte medlemsstater, men det sigter mod at analysere, hvordan de drives og fungerer i praksis. Disse aktiviteter indebærer konsultation af diskrete foretagender med henblik på, normalt via et centralt organ, at samle kundeoplysninger, der direkte har betydelig indflydelse på kommercielle eller servicemæssige forhold. Reguleringen af disse lister er begrundet i virksomhedernes behov for information, så de kan vurdere de risici, der er forbundet med at acceptere at levere tjenesteydelser eller varer på kredit, og de bidrager således til at sikre stabile og ordentlige handelstransaktioner. Der bør sondres klart mellem registre med solvens- og kreditoplysninger og registre, som indeholder oplysninger om brud på betalingsforpligtelser. 3

4 De førstnævnte danner grundlag for at vurdere en persons økonomiske og finansielle evne til at påtage sig en fremtidig kreditforpligtelse. Sidstnævnte opbevarer oplysninger om overholdelse af eller brud på betalingsforpligtelser med det formål at fastslå, hvorvidt en person har undladt at opfylde tidligere forpligtelser. Disse medfører naturligvis en negativ bedømmelse ved senere kreditansøgning. Nogle registre indeholder en positiv opgørelse over en persons betalinger (hvilket er forbudt i visse medlemsstater, da en debitor, som opfylder sine forpligtelser, ikke udgør nogen som helst risiko for det finansielle systems stabilitet, og formidlingen af denne information er i princippet heller ikke nødvendig for at sikre et vellykket kontraktligt forhold mellem parterne). Hvis disse oplysninger indgår i fælles registre, skal der være hjemmel hertil i lovgivningen (f.eks. for at gøre det muligt for de kompetente finansmyndigheder at vurdere den generelle risiko, finansvirksomheder påtager sig), eller også skal de registrerede give deres frie, utvetydige, specifikke og informerede samtykke hertil. I modsætning til sortlisterne oprettes en sådan positivliste ikke med det formål at stemple en gruppe mennesker, men denne type register nævnes alligevel her, fordi det bør erindres, at den vil have samme virkning, hvis den bliver meget udbredt, i kraft af en slags positiv forskelsbehandling (alle, der står på listen, er gode, alle, der ikke står på listen, er dårlige, eller i det mindste suspekte). Der skal også sondres mellem to slags registre vedrørende brud på betalingsforpligtelser: Det første er et kreditorregister, hvor alle en bestemt debitors betalinger registreres, og som udspringer af en kreditors kontraktlige forhold med debitor. Det andet er et såkaldt fælles register, hvor den registeransvarlige er et organ, der leverer oplysninger om solvens- og kreditbedømmelse, som det får fra kreditor. Disse kaldes registre over "dårlige betalere". Normalt indgår flere organer (enten inden for en enkelt sektor eller med en bredere dækning) en aftale med en tredje virksomhed om at videregive oplysninger om kunder, der misligholder lån, til den pågældende virksomhed, hvorefter disse oplysninger lægges ind i det fælles debitorregister, som den dataansvarlige stiller til rådighed for aftaleparterne til brug ved vurdering af deres forskellige kreditmuligheder. Denne form for register, som er særligt relevant, fordi der er tale om at dele og centralisere information og de deltagende virksomheders eller selskabers adgang hertil, er en reel sortliste af personer, der på et hvilket som helst tidspunkt har misligholdt deres tidligere finansielle forpligtelser. Hvis det skal være lovligt at registrere oplysninger heri, skal kreditor i specifikke kontraktlige betingelser forbeholde sig ret til at videregive oplysninger om udestående gæld til et fælles register eller og dette er afgørende den dataansvarlige skal have en legitim interesse i at vide, hvorvidt nogen, der søger om kredit, tidligere har undladt at tilbagebetale et lån. Denne legitime interesse i at opretholde et stabilt finansielt system berettiger derfor til at videregive disse oplysninger til en tredjepart, men da denne foranstaltning har alvorlige negative konsekvenser for de registrerede, skal den træffes uden at tabe direktivets principper af syne, og der skal også etableres særlige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de registreredes legitime rettigheder. 4

5 Den afvejning af interesser kræver derfor, at videregivelse af oplysninger, som kan have negative følger for de registrerede, skal leve op til en række krav og beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i direktivet og i medlemsstaternes bestemmelser. a) For det første skal principperne for oplysningernes pålidelighed i henhold til direktivets artikel 6 overholdes. Grundlæggende betyder dette, at en bestemt forfalden gæld skal være ubetalt, og at den debitor, der har ansvaret for at opfylde forpligtelsen, har modtaget en påmindelse med krav om at foretage betalingen. De oplysninger, der indføres i registret, skal være korrekte og ajourførte. Med henblik herpå bliver spørgsmålet om opbevaring eller sletning af en indførelse vedrørende en bestemt gæld, når denne er blevet betalt, særdeles relevant. En del af kriteriet i den forbindelse er behovet for at begrænse den tid, negative oplysninger kan blive i disse registre, men det skal understreges, at der ikke er nogen enstemmig opfattelse af, hvor lang denne periode skal være, og de enkelte medlemsstater har forskellige holdninger til problemet. I nogle lande må denne indførelse ikke opretholdes, når gælden er blevet betalt, selv om det er sket for sent, mens oplysningerne i andre kan blive i registret i en maksimumsperiode, der svinger fra det ene land til det andet 3. Det, der står klart til trods for disse forskelle er, at princippet om ajourføring af oplysninger medfører en forpligtelse til klart at afspejle, at gælden er blevet betalt, selv om indførelsen om misligholdelse af betalingen opretholdes ud over den dato, hvor den fulde tilbagebetaling er foretaget. b) Da oplysningerne om gælden til indførelse i det fælles register ikke kommer fra de registrerede, skal disse have de i artikel 11 i direktivet anførte oplysninger på det tidspunkt, hvor oplysningerne om dem indføres i det fælles register. For at sikre, at disse oplysninger er korrekte, skal der træffes alle rimelige foranstaltninger til at underrette de registrerede. Denne underretning sikrer deres ret til at forsvare sig, og eventuelle fejl kan således undgås (f.eks. med hensyn til at identificere de registrerede eller indføre oplysninger om gæld, som den registrerede ikke betaler, fordi den pågældende er uenig i beløbet eller den leverede tjenesteydelse). c) Et andet aspekt af allerstørste betydning er behovet for at sikre, at borgerne i fuldt omfang har indsigt i oplysningerne i disse registre og retten til at få dem berigtiget eller slettet, når oplysningerne er behæftet med fejl eller indeholder oplysninger, der ikke skulle stå i registret. Det er en uacceptabel praksis at hindre eller nægte disse rettigheder (f.eks. ved at sende borgerne rundt til flere registeransvarlige eller give dem uforståelig information), hvilket hæmmer disse registres nødvendige gennemsigtighed og drift. Derfor bør der på meddelelsen til borgerne om indførelsen af personoplysningerne anføres én kontaktperson, der kan give alle relevante oplysninger og varetage de registreredes udøvelse af deres rettigheder. 3 Undertiden fastsættes opbevaringsperioden også i kontrakten mellem kreditor og debitor, men den kan dog ikke gå ud over denne maksimumsperiode. 5

6 d) Endnu et vigtigt aspekt ved denne type register vedrører edb-behandlede individuelle afgørelser, som er omtalt i direktivets artikel 15. På baggrund af de mange computerprogrammer til vurdering af personers kreditværdighed (kreditvurdering), der florerer i finanskoncerner, er det ubetinget nødvendigt at minde om beskyttelsesforanstaltningerne i artikel 15. Disse beskyttelsesforanstaltninger understøtter en persons ret til ikke at være undergivet den slags afgørelser, undtagen når de er hjemlet i en lov, medmindre afgørelsen blev truffet på den registreredes anmodning ved indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, eller der er bestemmelser, som giver den registrerede mulighed for at forsvare sine legitime interesser og gøre sit synspunkt gældende. Det skal i forbindelse med denne type afgørelse ligeledes erindres, at direktivets artikel 12 fastslår borgernes ret til at kende den logik, der ligger bag enhver edbbehandling, som har ført til den slags afgørelse. Lovovertrædelser Artikel 8, stk. 5 og 6, i direktiv 95/46/EF drejer sig om behandling af oplysninger om lovovertrædelser eller straffedomme 4, og det fastsættes, at en sådan behandling normalt kun må gennemføres under kontrol af en offentlig myndighed, med mindre medlemsstaterne vedtager undtagelser, hvor der gælder tilstrækkelige garantier, så borgernes grundlæggende rettigheder ikke påvirkes, og de skal også meddeles Europa- Kommissionen. Legitimiteten i at behandle den type register, der omfatter oplysninger om lovovertrædelser, ligger i myndighedernes pligt til at opretholde sikkerhed og offentlig orden. Dette princip berettiger uden nogen tvivl denne behandling, forudsat at de i forrige afsnit nævnte restriktioner overholdes i henhold til direktivets artikel 7, litra e). De fleste medlemsstater har registre med personoplysninger om lovovertrædelser, og de kontrolleres af en offentlig myndighed. Ikke desto mindre har forskellige tilsynsmyndigheder konstateret, at registre med dette indhold oprettes og forvaltes privat i deres lande og henviser især til registre i store supermarkeder eller biludlejningsfirmaer. Når tilsynsmyndighederne har opsporet tilfælde, hvor personoplysninger om uønskede kunder bliver indsamlet og behandlet i supermarkeder, lavprisvarehuse eller stormagasiner, har de pålagt den registeransvarlige at ophøre med denne behandling, fordi det er uacceptabelt, at private virksomheder fører den type register. 4 Artikel 8 i direktiv 95/46/EF: ( ) 5. Behandling af oplysninger om lovovertrædelser, straffedomme eller sikkerhedsforanstaltninger må kun foretages under kontrol af en offentlig myndighed, eller hvis der gælder tilstrækkelige, specifikke garantier i medfør af den nationale lovgivning med forbehold af de undtagelser, som medlemsstaten kan fastsætte på grundlag af nationale lovbestemmelser, hvorefter der gives tilstrækkelige, specifikke garantier. Et fuldstændigt register over straffedomme må dog kun føres under kontrol af en offentlig myndighed. Medlemsstaterne kan fastsætte bestemmelser om, at behandling af oplysninger vedrørende administrative sanktioner eller civile retssager ligeledes skal foretages under en offentlig myndigheds kontrol. 6. Undtagelser fra stk. 1 som omhandlet i stk. 4 og 5 meddeles til Kommissionen. 6

7 Denne form for behandling skal altid respektere direktivets principper om oplysningernes pålidelighed og især principperne om, at oplysningerne skal være korrekte og ajourførte. Ligeledes skal der lægges særlig vægt på retten til rutinemæssig eller automatisk berigtigelse og sletning af oplysninger om en registreret person, så snart den lovfæstede periode er udløbet, og med henblik herpå skal de forskellige mekanismer organiseres, så dette kan ske lettere og hurtigere, eftersom det kan have skadelige følger at opbevare oplysninger om en person i disse registre ud over de fastsatte perioder. Dette er især relevant for frifindelsesdomme, begrænsning af ansvar eller frigørelse af en fallents forpligtelser. Det vil ikke tjene noget formål at opbevare den slags oplysninger. Det skal bemærkes, at disse aspekter i de fleste medlemsstater reguleres i straffeloven, og kriterierne i den forbindelse er forskellige. Et andet grundlæggende punkt, der skal overvejes, er spørgsmålet om adgang til information, dvs. at det skal besluttes, hvilke personer eller institutioner der har ret til få indsigt i oplysningerne i disse registre. De registrerede skal også altid have ret til at få indsigt i de oplysninger, der ligger om dem i et register. Denne bestemmelse om indsigt kan give anledning til nogle ret komplekse og problematiske situationer, som f.eks. en situation, hvor den registrerede søger job i en af de medlemsstater, hvor en arbejdsgiver som led i udvælgelsesprocessen kan anmode arbejdstageren om at fremlægge en straffeattest udstedt af en registeransvarlig offentlig myndighed. Ansøgeren vil få en sådan attest, der kan indeholde oplysninger om eventuelle straffedomme eller andre sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Arbejdsgiveren vil således få adgang til visse oplysninger, der ikke er direkte retligt anerkendt. Denne hypotese kan kompliceres yderligere i situationer, hvor arbejdsgiveren efterfølgende bruger disse oplysninger, eftersom det i princippet ikke vil være et brud på bestemmelsen i direktivets artikel 8, stk. 5, blot at se de oplysninger, ansøgeren har stillet til rådighed under udvælgelsesprocessen, mens en eventuel senere manuel behandling eller edb-behandling kan være det. Opsporing af svig I visse erhvervssektorer, især i forsikringsbranchen, kan forsøg på svig forekomme så hyppigt og påvirke virksomhedernes aktiviteter så meget, at de opretter mekanismer til at udveksle oplysninger via fælles registre, der kan hjælpe dem med at bekæmpe svig og således mindske deres driftsomkostninger. Fælles eller centrale registre med informationer, der er tilgængelige i selskaberne 5, bruges til at udveksle oplysninger om betalinger foretaget til kunder, som er under mistanke for svig eller overtrædelse af gældende bestemmelser i den pågældende sektor Jf. afsnit 2 i kapitlet om debitorregistre og oplysningstjenester vedrørende solvens og kredit. I nogle lande centraliserer forsikringsselskaber også oplysninger om kunder, der anses for at udgøre en særlig risiko, under anvendelse af kriterier som f.eks. en kundes antal af skader i en bestemt tidsperiode, uden at der altid tages hensyn til kundens ansvar for skaden. Forsikringsselskabernes begrundelse er, at et stort antal skader, selv om kunden ikke er ansvarlig herfor, kan betragtes som et 7

8 Som følge af lighederne mellem begge typer (centrale registre, tredjeparters videregivelse af oplysninger, informationsformidling mellem parterne i systemet osv.) ligner også problemerne og de forskellige beskyttelsesforanstaltninger, der skal iværksættes, dem, der findes i forbindelse med registre over misligholdelse af betalingsforpligtelser eller registre over dårlige betalere, som blev gennemgået ovenfor 7. Sådanne lister skal være i overensstemmelse med reglerne om beskyttelse af personoplysninger: udøvelse af retten til indsigt, meddelelse til den registrerede om, at han/hun er blevet indført i registret 8, opbevaring af oplysningerne i en periode, der står i et rimeligt forhold til det formål, de er indsamlet for at opfylde og forpligtelse til at slette oplysninger, når de ikke længere er nødvendige for opfyldelse af det formål, hvortil de blev indsamlet. Et andet væsentligt spørgsmål vedrører den vigtige etablering af de mekanismer, der er nødvendige for at undgå fejl med hensyn til at identificere de berørte personer (hvilket er særligt relevant i tilfælde af registrerede med almindelige navne), indføre forkert gæld (f.eks. gæld, der er under drøftelse med den registrerede) og med hensyn til referencer til gældsbeløbet, fejl med opdateringen af disse i tilfælde af efterfølgende betalinger osv. 9 Eventuelle fejl af den art skal rettes omgående, så snart de påvises, hvilket indebærer, at der skal oprettes strenge kontrolmekanismer. I de fleste lande er denne form for register privat, og i forbindelse med de interne regler i de forskellige medlemsstater skal det understreges, at de registrerede som regel får at vide, at de er blevet indført i et register i henhold til reglerne herom, selv om de oplysninger, den registrerede får, måske ikke altid er fuldstændige, og det lejlighedsvist kan være vanskeligt for den registrerede at udøve sin ret til indsigt på grund af de vanskeligheder, den pågældende står over for. Andre kategorier af sortlister Vi har foretaget en hurtig gennemgang af de mest udbredte kategorier af sortlister, der distribueres og reguleres i medlemsstaterne, og som de fleste oplysninger derfor ligger i. Men en anden gruppe, som indtil videre ikke har været så udbredt og reguleret, er ikke mindre vigtig i betragtning af de enorme følger, den kan have for de personer, der er opført i den. Bemærkelsesværdige registre i denne kategori indeholder negative foreløbigt element i en formodning for svig. Visse databeskyttelsesmyndigheder har fremhævet, at der sker overtrædelsen af lovgivningen om databeskyttelse i forbindelse med visse aspekter af denne form for behandling, med mindre der findes lovbestemmelser, hvori der fastsættes tilstrækkelige garantier i henhold til national lovgivning. Begrundelserne er de samme: der foreligger en offentlig interesse bekæmpelse af svig, det finansielle systems stabilitet, regulering og beskyttelse af handelstransaktioner osv. eller den registeransvarliges legitime interesser, forudsat at den registreredes interesser eller rettigheder og frihedsrettigheder ikke kommer i første række. En måde, hvorpå fejl og problemer kan undgås, kan være at fastsætte en rimelig periode mellem meddelelsen til den registrerede og den faktiske indførelse af oplysningerne i det fælles register, og den procedure kan også gælde for registre om misligholdelse af betalingsforpligtelser. Dette punkt kan også gælde for de kategorier af sortlister, der er analyseret i dette arbejdsdokument under hensyntagen til de særlige karakteristiske træk ved hver enkelt. 8

9 oplysninger om ansatte eller jobansøgere eller vedrører helbredsspørgsmål, social eller politisk adfærd og fejl i forbindelse med udøvelsen af et erhverv. Der er tale om sortlister, som er baseret på indsamling og formidling af oplysninger, der nyder særlig beskyttelse, fordi de har den største betydning for den registreredes interesser, og det ser ud til, at det er disse registre, tilsynsmyndighederne oftest har problemer med. Disse lister reguleres af direktiv 95/46/EF, artikel 8 10, 13 og I overensstemmelse med direktivet forbyder de fleste medlemsstater behandling af særlige kategorier af personoplysninger uden den registreredes udtrykkelige samtykke. Nogle medlemsstater har fastsat bestemmelser for behandling af den type oplysninger, hvis de er tilladt i henhold til lovgivningen, eller hvis der er legitime samfundsmæssige eller kommercielle interesser på spil 12, eftersom medlemsstaterne i henhold til direktivet kan fastsætte andre undtagelser, der giver mulighed for at behandle især beskyttede oplysninger med forbehold af, at der gives tilstrækkelige garantier 13. På samme måde Artikel 8 i direktiv 95/46/EF: 1. Medlemsstaterne forbyder behandling af personoplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og oplysninger om helbredsforhold og seksuelle forhold. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis: den registrerede udtrykkeligt har givet sit samtykke til en sådan behandling, medmindre det i medlemsstatens lovgivning fastsættes, at det i stk. 1 omhandlede forbud ikke kan hæves ved den registreredes samtykke, eller behandlingen er nødvendig for overholdelsen af den registeransvarliges arbejdsretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, for så vidt den er tilladt ifølge nationale lovbestemmelser, som fastsætter de fornødne garantier, eller c) behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden persons vitale interesser i tilfælde, hvor den pågældende ikke fysisk eller juridisk er i stand til at give sit samtykke, [ ]; 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis behandlingen af oplysningerne er nødvendig med henblik på forebyggende medicin, medicinsk diagnose, sygepleje eller patientbehandling eller forvaltning af læge- og sundhedstjenester, og hvis behandlingen af disse oplysninger foretages af en erhvervsudøvende i sundhedssektoren, der i henhold til den nationale lovgivning eller til regler, der er fastsat af kompetente nationale organer, har tavshedspligt, eller af en anden person med tilsvarende tavshedspligt. Artikel 15 i direktiv 95/46/EF: Edb-behandlede individuelle afgørelser: 1. Medlemsstaterne indrømmer enhver person ret til ikke at være undergivet afgørelser, der har retsvirkning for ham, eller som berører ham i væsentlig grad, og som alene er truffet på grundlag af edb-behandling af oplysninger, der er bestemt til at vurdere bestemte personlige forhold, såsom erhvervsevne, kreditværdighed, pålidelighed, adfærd osv.; 2. Uden at dette berører de øvrige bestemmelser i dette direktiv, fastsætter medlemsstaterne bestemmelser om, at en person kan undergives en afgørelse af den art, der er omhandlet i stk. 1, når: a) den pågældende afgørelse træffes som led i indgåelsen eller opfyldelsen af en kontrakt, såfremt den registreredes anmodning om indgåelse eller opfyldelse af kontrakten er blevet efterkommet, eller der findes passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes legitime interesser, som f.eks. mulighed for denne til at gøre sit synspunkt gældende, eller når: b) den pågældende afgørelse er hjemlet i en lov, der indeholder bestemmelser til beskyttelse af den registreredes legitime interesser. Jf. artikel 8, stk. 2, litra b), i direktiv 95/46/EF. Artikel 8, stk. 4, i direktiv 95/46/EF: Med forbehold af, at der gives tilstrækkelige garantier, kan medlemsstaterne af grunde, der vedrører hensynet til vigtige samfundsmæssige interesser, fastsætte andre undtagelser end dem, der er nævnt i stk. 2, enten ved national lovgivning eller ved en afgørelse truffet af tilsynsmyndigheden. 9

10 nedlægger nogle medlemsstater et udtrykkeligt retligt forbud mod at indsamle sortlister over arbejdstagere. I nogle medlemsstater har domstolene nemlig forbudt opbygning af registre, der indeholder oplysninger om politisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, etiske spørgsmål eller information om arbejdstageres helbredsforhold. Domstolene har påtalt den type register, selv når det, som i de omtalte tilfælde, kun skulle oprettes inden for virksomhedens rammer. For så vidt angår sortlister med andre typer særligt beskyttede oplysninger, såsom oplysninger om helbredsforhold, skal det understreges, at den type registre hovedsagelig opbygges af forsikringsselskaber i forbindelse med tilbud om livsforsikring. Såfremt der i disse tilfælde mangler en regulering med tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger, kan disse registre kun opbygges med den registreredes frie, specifikke, udtrykkelige og informerede samtykke, som den pågældende har ret til at tilbagekalde. Selv i de tilfælde skal bestemmelserne i direktivets artikel 6 imidlertid overholdes og især skal oprettelsen af disse registre stå i rimeligt forhold til slutmålet. Det er også nødvendigt at fastslå, at ingen specifikke regler i de berørte medlemsstater forbyder denne praksis, selv når den registrerede har givet sit samtykke. Restriktionerne vedrørende edb-behandlede individuelle afgørelser i henhold til artikel 15 i direktiv 95/46/EF skal endnu en gang understreges. Som konkrete eksempler på foranstaltninger i forbindelse med denne type sortliste har visse nationale tilsynsmyndigheder påtalt fælles registre, der var opbygget af en sammenslutning af forsikringsselskaber, og som indeholdt oplysninger om personer, der var blevet nægtet livsforsikring på grund af deres helbredsproblemer. Tilsynsmyndigheden afgjorde, at de skulle slettes eller bringes i overensstemmelse med direktivet, da den mente, at det ikke var et tilstrækkeligt grundlag for oprettelsen af disse lister, at oplysningerne faktisk burde være tilgængelige for de selskaber, der havde indgået kontrakter om livsforsikringer med de registrerede, hvis kontraktlige tilknytning kunne berettige selskabernes opbevaring af disse oplysninger. Sortlister med særligt beskyttede oplysninger vedrørende visse aktiviteter med samfundsmæssige eller politiske konsekvenser findes rent faktisk i nogle medlemsstater (registre eller offentlige sagsmapper over personer, hvis adfærd anses for farlig), men er kun tilladt, når det i lovbestemmelserne om opbygning af disse også er anført, hvilke beskyttelsesforanstaltninger og restriktioner der gælder for indsigt i oplysningerne. Selv om der i den forbindelse er udbredt enighed blandt tilsynsmyndighederne om, at disse lister ikke er lovlige, har nogle medlemsstater oplevet konflikter mellem retten til privatlivets fred for de fysiske personer, der står på listerne, og retten til ytringsfrihed for dem, der udbreder dem; domstolene har i særlige tilfælde støttet sidstnævnte ret i nogle medlemsstater og tilsidesat den i andre. Dette dokument har ikke til formål at analysere retlige afgørelser eller fremsætte en fælles udtalelse om, hvordan balancen mellem disse rettigheder skal være, men det er nødvendigt at minde om, at selv i meget specifikke tilfælde og i medfør af retlige og forfatningsmæssige traditioner, hvor ytringsfrihed bliver fortolket meget bredt, er dette ingen hindring for at respektere principperne om formål og proportionalitet og principperne for, at oplysningerne skal være ajour, samt principperne for udøvelse af 10

11 retten til indsigt og retten til at berigtige og slette data. Hvis det afvises, er tilsynsmyndighederne vedrørende databeskyttelses nødt til at fremsætte en udtalelse. KONKLUSIONER OG HENSTILLINGER Som nævnt i indledningen har dette arbejdsdokument til formål at belyse fænomenet sortlister i EU og beskrive situationen på baggrund af oplysninger fra tilsynsmyndighederne i EU-medlemsstaterne i en intern høring mellem medlemmerne af Artikel 29-Gruppen. Analysen giver anledning til to grundlæggende konklusioner: forekomst, skadevirkninger og følger af denne form for fælles register for fysiske personers private (og sociale) liv og eksistensen af klare uoverensstemmelser mellem regulering og brug af denne form for register i medlemsstaterne. Generelt er det derfor vigtigt at understrege, at der skal være ensartede harmoniserede kriterier 14 for behandling af personoplysninger kaldet sortlister, så der kan fastsættes regler, som sikrer, at de registrerede kan udøve deres rettigheder i henhold til reglerne om beskyttelse af retten til privatlivets fred og personoplysninger. På baggrund af dette dokument er harmoniseringen især relevant i forbindelse med følgende spørgsmål. Betydningen af at fastlægge mekanismer, der klart og gennemskueligt definerer, hvilken type personoplysninger der kan behandles, formålet med denne behandling og beskyttelsesforanstaltningerne for de registrerede (dvs. oprettelse af systemer med henblik på at undersøge og kontrollere de behandlede oplysninger) og de forhold og forudsætninger, hvorunder disse registre kan tillades. Dette bør fastlægges i henhold til principperne for, hvornår behandling er lovlig, der er fastlagt i artikel 7 i direktiv 95/46/EF. Det er også afgørende at ajourføre oplysningerne 15. Det kunne være meget hensigtsmæssigt at definere generelle parametre for standardisering af, hvor længe oplysninger i registre må opbevares eller blokeres. Såfremt der mangler gennemsigtighed i forhold til dette princip om oplysningernes pålidelighed i henhold til direktivet, kan de registrerede stå helt uden beskyttelse, fordi der mangler mekanismer, der efterfølgende kan afhjælpe den forårsagede skade (dvs. i tilfælde af, at oplysninger videregives til tredjemand uden den registreredes vidende). En indsats for at opnå den størst mulige harmonisering af dette spørgsmål må gå i retning af at fjerne de forskellige kriterier, der i øjeblikket findes i de fleste I henhold til direktiv 95/46/EF og de respektive nationale love. Artikel 6, stk. 1, litra d), i direktiv 95/46/EF: Principper vedrørende oplysningernes pålidelighed: 1. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at personoplysninger: [...] skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte; der skal tages ethvert rimeligt skridt til at slette eller berigtige oplysninger, der er urigtige eller ufuldstændige i forhold til det formål, hvortil de indsamles, eller i forbindelse med hvilke de behandles på et senere tidspunkt. Jf. Debitorregistre og oplysningstjenester vedrørende solvens og kredit ovenfor. 11

12 medlemsstater, og må lette markedsdeltagernes arbejde i forbindelse med konkurrencelovgivningen i overensstemmelse med betragtning 7 i direktiv 95/46/EF 16. Et andet altafgørende aspekt er de registreredes ret til at blive informeret om behandlingen af deres personoplysninger. Hvis dette hovedprincip ikke følges, bliver borgerne sårbare, idet de ikke selv ved, at deres personoplysninger er blevet opført på en sortliste, fordi disse oplysninger er givet af en anden, hvilket forhindrer dem i effektivt at udøve deres ret til indsigt, berigtigelse, sletning og indsigelse 17. Det er væsentligt at indføre klare regler for anmeldelsen til de registrerede, herunder kriterier for rettidig og behørig information og en klar meddelelse om, på hvilke betingelser oplysningerne kan videregives til tredjemand 18. Der kan også fastsættes bestemmelser om, hvilke oplysninger der skal gives til en registreret, når den pågældende nægtes en bestemt tjenesteydelse og en eventuel bestemmelse om den registreredes efterfølgende kontrol (i forbindelse med ovennævnte beskyttelsesforanstaltninger). Det anerkendes nemlig i direktivet, at den registrerede har ret til ikke at være undergivet afgørelser, der har retsvirkning for ham, eller som berører ham i væsentlig grad, og som alene er truffet på grundlag af edb-behandling af oplysninger, der er bestemt til at vurdere bestemte personlige forhold 19. Det bør også overvejes at oprette mekanismer, så den registrerede kan gribe ind, og hvis han har en behørig begrundelse herfor i en eventuel tvist, kræve, at oplysninger om hans synspunkter i tide bliver optaget i registret Forskellen i den beskyttelse af personers rettigheder og frihedsrettigheder, og navnlig retten til privatlivets fred, som de enkelte medlemsstater yder i forbindelse med behandling af personoplysninger, kan forhindre, at oplysninger af denne art videregives fra én medlemsstats område til en anden medlemsstats område; denne forskel kan derved udgøre en hindring for udøvelsen af en række økonomiske aktiviteter på fællesskabsplan, virke konkurrencefordrejende og hindre de nationale myndigheder i at udføre de opgaver, som påhviler dem i henhold til fællesskabsretten; denne forskel i beskyttelsesniveauet hidrører fra forskellene i de nationale love og administrative bestemmelser. Artikel 11 i direktiv 95/46/EF: Oplysningspligt, når oplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede: 1. Når oplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede, fastsætter medlemsstaterne bestemmelser om, at den registeransvarlige eller dennes repræsentant allerede ved registreringen af oplysningerne, eller senest når oplysningerne første gang videregives til tredjemand, skal give den registrerede mindst følgende informationer, medmindre den pågældende allerede er bekendt hermed, og for så vidt som disse yderligere informationer, under hensyn til de særlige omstændigheder hvorunder oplysningerne indsamles, er nødvendige for at sikre den registrerede en rimelig behandling af oplysningerne: a) den registeransvarliges og eventuelt dennes repræsentants identitet; b) formålene med behandlingen; c) alle yderligere informationer som f.eks.: hvilken type oplysninger det drejer sig om; modtagerne eller kategorierne af modtagere; hvorvidt der gives ret til at få indsigt i og foretage berigtigelse af de oplysninger, der vedrører den registrerede. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse, navnlig ikke når behandlingen foretages i statistisk øjemed eller til historiske eller videnskabelige forskningsformål, hvis underretning af den registrerede viser sig umulig eller er uforholdsmæssig vanskelig, eller registreringen eller videregivelsen af oplysningerne er udtrykkeligt fastsat ved lov. I sådanne tilfælde fastsætter medlemsstaterne de fornødne garantier. Jf. dette dokument vedrørende Debitorregistre og oplysningstjenester vedrørende solvens og kredit. Der erindres om de tilfælde, hvor oplysningerne er afgivet af den registrerede. Jf. artikel 11, stk. 1, i direktiv 95/46/EF. Oplysningspligt, når oplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede. Artikel 15 i direktiv 95/46/EF Edb-behandlede individuelle afgørelser. 12

13 Et andet centralt punkt vedrørende fælles og gensidige centrale registre er de registeransvarliges forpligtelse til at iværksætte de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og -betingelser for adgang til den slags registre 20. Registre, herunder sortlister, i bestemte sektorer, der leverer vigtige tjenesteydelser (som den finansielle sektor eller telekommunikationssektoren), berører et stort antal borgere, og derfor ønsker gruppen vedrørende beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger at øge bevidstheden i alle EU s institutioner om behovet for at fortsætte ad den vej, der er skitseret i konklusionerne og understrege behovet for fælles kriterier, retnings- eller indsatslinjer på dette område inden for rammerne af og i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og med medlemsstaternes respektive lovgivninger. Udfærdiget i Bruxelles, den 3. oktober 2002 På arbejdsgruppens vegne Stefano Rodota Formand 20 Artikel 17 i direktiv 95/46/EF Behandlingssikkerhed. 13

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN L 181/19 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juni 2001 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5058/00/DA/endelig WP 33 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Udtalelse 5/2000 om Brugen af offentlige registre til reverse- eller flerkriterie-søgetjenester

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning Danske Vandværker Praktiske spørgsmål vi modtog Hvem har ansvaret for beskyttelse af forbrugernes persondata? Er medlemslister i ringbindsmapper

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Persondatareguleringen. Hvorfor, hvornår, systemet og lidt om maj 2018

Persondatareguleringen. Hvorfor, hvornår, systemet og lidt om maj 2018 Persondatareguleringen Hvorfor, hvornår, systemet og lidt om maj 2018 Hvorfor? I er så meget i et brændpunkt for persondataretten, at vi er nødt til at stige op i helikopteren. Hvad tænker EU? Hvad tænker

Læs mere

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ÅRSBERETNING FOR 2004 Resumé Årsberetningen for 2004 dækker den første periode med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) som en ny uafhængig

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) 12.1.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 8/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Rigsarkivets konference 2. november 2016

Rigsarkivets konference 2. november 2016 Pligten til at huske retten til at blive glemt Rigsarkivets konference 2. november 2016 Birgit Kleis, kommitteret i Datatilsynet Persondatabeskyttelse: afvejning af hensyn Privatlivets fred Informations-

Læs mere

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag.

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag. Justitsministeriet Statsretskontoret jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni 2012 J.NR.

Læs mere

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende:

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: Arbejdsmarkedsudvalget L 74 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Sendt til hlo@adir.dk og ope@adir.dk. 14. juli 2008 Vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11601/DA WP 90 Udtalelse nr. 5/2004 om uanmodet kommunikation med henblik på markedsføring, jf. artikel 13 i direktiv 2002/58/EF Vedtaget den 27. februar 2004

Læs mere

Specifik information om persondataloven

Specifik information om persondataloven Specifik information om persondataloven Lovens område Med persondataloven er der fastsat generelle regler om behandling af personoplysninger for offentlige myndigheder og den private sektor. Loven omfatter

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]!"#!"$! % &&&$!"$! Du har fra Rigspolitiet modtaget en positiv børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 10. februar 2004 PE 338.493/19-39 ÆNDRINGSFORSLAG 19-39 Udkast til udtalelse (PE 338.493) Angelika Niebler Gennemførelse

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) 15.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 316/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2725/2000 af 11. december 2000 om oprettelse af»eurodac«til sammenligning

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Projektgruppen vedr. retsforbeholdet Dato: 28. oktober 2015 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11733/04/DA WP 97 Udtalelse nr. 8/2004 om information til passagerer om overførsel af PNRoplysninger vedrørende flyvninger mellem EU og USA Vedtaget den 30.

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Overblik over persondataforordningen

Overblik over persondataforordningen Overblik over persondataforordningen November 2016 2 Sanktioner Overtrædelsestype: Indhentning af samtykke ift. børn Behandlinger, som ikke kræver identifikation Data protection by Design/Default Delt

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om bekæmpelse

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35)

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) THE JOINT SUPERVISORY BODY OF EUROPOL DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) DEN FÆLLES KONTROLINSTANS

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Aktindsigt i dokumenter og databeskyttelse

Aktindsigt i dokumenter og databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Aktindsigt i dokumenter og databeskyttelse Baggrundspapirserien Sammenfatning Juli 2005 Nr. 1 Indledning Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

(2007/C 91/03) som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 286,

(2007/C 91/03) som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 286, 26.4.2007 C 91/15 Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr.

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00327/11/DA WP 180 Udtalelse 9/2011 om industriens reviderede forslag til en ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse i forbindelse

Læs mere

Persondataforordningen. Overblik over initiativer og ansvar. Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016

Persondataforordningen. Overblik over initiativer og ansvar. Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016 Persondataforordningen Overblik over initiativer og ansvar Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016 Rasmus Lund Advokat, partner Leder af persondata team Agenda Henning Mortensen, DI har givet overblik

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN]

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] Tekst markeret med GRØN, udfyldes inden udsendelse til leverandøren Tekst markeret med TURKIS, udfyldes af leverandøren Side 1/16 Side 2/16 DATABEHANDLERAFTALE

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

EUROJUSTS FORRETNINGSORDENS BESTEMMELSER FOR BEHANDLING OG BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

EUROJUSTS FORRETNINGSORDENS BESTEMMELSER FOR BEHANDLING OG BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER 19.3.2005 C 68/1 (Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union) EUROJUSTS FORRETNINGSORDENS BESTEMMELSER FOR BEHANDLING OG BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER (Enstemmigt

Læs mere