Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dampskibsselskabet NORDEN A/S"

Transkript

1 Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ København K side 1/94 Telefon: marts 2002 Telefax: KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: ÅRSRAPPORT FOR 2001 Bestyrelsen for Dampskibsselskabet NORDEN A/S har i dag på et bestyrelsesmøde vedtaget årsregnskabet og koncernregnskabet for 2001 og fremsender i denne anledning den samlede årsrapport for Dampskibsselskabet NORDEN A/S opnåede i 2001 et særdeles tilfredsstillende årsresultat før skat på: DKK 312 mio. Der foreslås et udbytte på DKK 12,00 pr. aktie à DKK 20,00 (2000: DKK 10,00). Ændret regnskabspraksis Årsrapporten for Dampskibsselskabet NORDEN A/S for 2001 er udarbejdet i overensstemmelse med den nye årsregnskabslovs bestemmelser for børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse D, gældende danske regnskabsvejledninger samt de krav, som Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Den ændrede regnskabspraksis for 2001 har reduceret årets resultat og egenkapitalen efter skat med henholdsvis DKK 73 mio. og DKK 231 mio. Årsresultat NORDEN opnåede et resultat før skat på DKK 312 mio. Resultatet før skat men efter minoritetsinteresser blev på DKK 290 mio., hvilket skal sammenholdes med Rederiets oplysning af 26. november 2001 om et resultat før skat men efter minoritetsinteresser på DKK 300 mio. NORDEN opnåede et resultat efter skat på DKK 218 mio., og selskabets egenkapital udgjorde ultimo året DKK 640 mio. Rederiets egenkapital blev i 2001 forrentet med 39%, og soliditeten var ultimo året 33%. Årets resultat er særdeles tilfredsstillende og er det bedste i Rederiets 131 års historie. Tørlastaktiviteten Årets resultat for tørlastafdelingen udgjorde DKK 127 mio. før skat, hvoraf DKK 87 mio. er avancer i forbindelse med salg af skibe. Tørlastafdelingens fragtindtægter m.v. var i 2001 på DKK mio., og afdelingen har i årets løb haft knap 140 indbefragtede skibe. Ultimo året disponerede afdelingen over 28 tørlastskibe. 1

2 Tankaktiviteten Årets resultat for tankaktiviteten udgjorde DKK 148 mio. før skat, hvoraf DKK 78 mio. er avancer i forbindelse med salg af skibe. Tankafdelingens fragtindtægter m.v. var i 2001 på DKK 474 mio., og afdelingen har i årets løb haft 6 indbefragtede skibe. Ultimo året disponerede afdelingen over 9 tankskibe. Markedsværdien af koncernens flåde De gennemsnitlige mæglervurderinger (januar 2002) af egne og finansielt leasede skibe andrager ca. DKK mio. (ca. USD 150 mio.) inklusive certepartier, hvilket er højere end de regnskabsmæssige værdier på DKK mio. ultimo Forventningerne til 2002 Rederiet har ved indgangen til 2002 positioneret sig med overvægt af fast beskæftigelse i form af timecharter- og lastekontrakter. Rederiet forventer et lavere aktivitetsniveau i 2002 i forhold til 2001 baseret på de forventede markedsvilkår. Det forventede årsresultat for 2002 vil ekskl. salg af skibe og før skat andrage DKK mio. GENERALFORSAMLING Selskabets ordinære generalforsamling vil finde sted mandag, den 29. april 2002, kl. 11:00 i Danmarks Rederiforening, Amaliegade 33, 1256 København K. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om at nedskrive selskabets aktiekapital med indtil stk. aktier svarende til 5% af aktiekapitalen ved annullering af selskabets egne aktier. Den trykte årsrapport forventes udsendt 15. april København, den 22. marts 2002 Bestyrelse og Direktion Mogens Hugo Jørgensen Bestyrelsesformand Steen Krabbe Adm. direktør 2

3 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Hovedtal i mio. DKK Fragtindtægter m.v , , ,4 650,7 590,1 Omkostninger , ,2-907,9-564,2-446,9 Resultat før afskrivninger 255,1 253,6 122,5 86,5 143,2 Salgsavancer skibe 164,5 25,4 13,5 29,9 36,9 Af- og nedskrivninger -78,7-58,6-78,5-238,0-101,2 Resultat af primær drift 340,9 220,4 57,5-121,6 78,9 Resultat associerede virksomheder 6,0 0,4 1,9-1,5-1,5 Finans netto -34,7-56,4-30,6-44,3-13,3 Resultat før skat og ekstraordinære poster 312,2 164,4 28,8-167,4 64,1 Ordinært resultat efter skat 239,4 114,9 19,4-106,4 44,1 Ekstraordinært resultat efter skat 0,0 0,0 0,0 31,7 0,0 Koncernresultat 239,4 114,9 19,4-74,7 44,1 Årsresultat efter minoritetsinteresser 217,5 114,3 19,5-74,7 44,1 Egenkapital ultimo 639,8 465,9 356,3 365,1 394,6 Balancesum ultimo 1.915, , , , ,3 Årets likviditetsændring 294,8 55,4-34,3 182,9-77,3 Årets investering i materielle anlægsaktiver, brutto 1.232,4 618,7 415,3 509,0 249,3 Nøgletal Resultat pr. aktie à DKK 20 94,48 47,13 8,04-30,80 18,19 Udbytte pr. aktie à DKK 20 12,00 10,00 2,40 1,60 3,58 Udbytte % for året 60% 50% 12% 8% 18% Indre værdi pr. aktie 277,9 192,1 146,9 150,6 162,7 Egenkapitalforrentning 39,3% 27,8% 5,4% -19,7% 7,3% Soliditet 33,4% 27,3% 29,1% 26,6% 29,4% Aktiekurs ultimo 264,13 250,02 90,67 59,80 164,21 Kurs/Indre værdi 0,95 1,30 0,62 0,40 1,01 USD-kurs ultimo 840,95 802,05 739,88 638,65 682,60 Hoved- og nøgletallene for er tilpasset den anvendte regnskabspraksis for 2001 jf. beskrivelsen af ændringer af anvendt regnskabspraksis under afsnittet anvendt regnskabspraksis. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Der er i øvrigt efter Finansanalytikerforeningens definition heraf anvendt ukorrigerede tal. Der henvises til definitioner under afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Nøgletallene for er korrigeret for reduktion af stykstørrelsen af selskabets aktier fra DKK 100 til DKK 20. Derudover er der korrigeret for selskabets egne aktier. 3

4 . Dampskibsselskabet "Norden" A/S CVR-nr Årsrapport 2001

5 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESPÅTEGNING... 1 REVISIONSPÅTEGNING AFGIVET AF SELSKABETS UAFHÆNGIGE REVISORER... 2 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 Kort om NORDEN og året i review... 4 Tørlast Tank Kontorer i udlandet Vision Mission Risikoprofil Regnskabsberetning Efterfølgende begivenheder Human resources Miljøforhold Aktionærforhold og andre lovpligtige oplysninger ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Ændringer i anvendt regnskabspraksis Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Balancen Pengestrømsopgørelse i

6 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER BALANCE PR. 31. DECEMBER - AKTIVER BALANCE PR. 31. DECEMBER PASSIVER EGENKAPITALOPGØRELSE EGENKAPITALOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN NOTER FORKLARING AF HOVED- OG NØGLETAL ORDLISTE KONCERNENS TONNAGE ULTIMO REDERIETS UDVIKLING ii

7 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2001 for Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten efter vor opfattelse giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 22. marts 2002 Direktion Steen Krabbe Adm. direktør Jens Fehrn-Christensen Direktør Bestyrelse Mogens Hugo Jørgensen Formand Alison J.F. Riegels Næstformand Erik Gregers Hansen Erling Højsgaard Frederick W. Meier, Jr. Kirsten Hansen Torry Sørensen 1

8 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisorer Vi har revideret årsrapporten for Dampskibsselskabet NORDEN A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at afgive en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten er retvisende i alle væsentlige henseender. Ved en revision udføres på testbasis undersøgelse af beviser, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. En revision omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2001 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2001 i overensstemmelse med årsregnskabsloven af 2001 og danske regnskabsvejledninger. København, den 22. marts 2002 KPMG C. Jespersen PricewaterhouseCoopers Finn L. Meyer Jørgen Skovbæk Johansen Per Nørgaard Sørensen Kjeld Bøgild statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor 2

9 Selskabsoplysninger Selskabet Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade 49 DK-1256 Købehavn K Telefon: Telefax: Cvr-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: København Telefax tankafdeling: Telefax tørlastafdeling: Telefax teknisk afdeling: Comtext A43Dk448 - A53DK033 (Tank) Hjemmeside: Bestyrelse Direktion Revision Mogens Hugo Jørgensen, formand Alison J.F. Riegels, næstformand Erik Gregers Hansen Erling Højsgaard Frederick W. Meier, Jr. Kirsten Hansen (medarbejdervalgt) Torry Sørensen (medarbejdervalgt) Steen Krabbe, adm. direktør Jens Fehrn-Christensen, direktør KPMG C. Jespersen Borups Allé 177 DK-2000 Frederiksberg PricewaterhouseCoopers Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes mandag, den 29. april 2002, kl i Danmarks Rederiforening, Amaliegade 33, København. 3

10 Ledelsesberetning Kort om NORDEN og året i review Dampskibsselskabet NORDEN A/S blev stiftet i NORDEN opererer i trampfart på global basis inden for såvel tørlast som tank. Koncernstruktur Dampskibsselskabet NORDEN A/S 50% Nortide Shipping Limited Bermuda 50% Nortide II Shipping Limited Bermuda Nordfarer A/S 100% 100% NORDEN Tankers & Bulkers Pte. Ltd. Singapore 100% NORDEN Tankers & Bulkers (USA) Inc. 100% Nordasia Ltd. Bahamas 100% Nordholt Ltd. Bahamas 51% Nordholm Pte. Ltd. Singapore 66% Nordafrika Pte. Ltd. Singapore 4

11 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Hovedtal i mio. DKK Fragtindtægter m.v , , ,4 650,7 590,1 Omkostninger , ,2-907,9-564,2-446,9 Resultat før afskrivninger 255,1 253,6 122,5 86,5 143,2 Salgsavancer skibe 164,5 25,4 13,5 29,9 36,9 Af- og nedskrivninger -78,7-58,6-78,5-238,0-101,2 Resultat af primær drift 340,9 220,4 57,5-121,6 78,9 Resultat associerede virksomheder 6,0 0,4 1,9-1,5-1,5 Finans netto -34,7-56,4-30,6-44,3-13,3 Resultat før skat og ekstraordinære poster 312,2 164,4 28,8-167,4 64,1 Ordinært resultat efter skat 239,4 114,9 19,4-106,4 44,1 Ekstraordinært resultat efter skat 0,0 0,0 0,0 31,7 0,0 Koncernresultat 239,4 114,9 19,4-74,7 44,1 Årsresultat efter minoritetsinteresser 217,5 114,3 19,5-74,7 44,1 Egenkapital ultimo 639,8 465,9 356,3 365,1 394,6 Balancesum ultimo 1.915, , , , ,3 Årets likviditetsændring 294,8 55,4-34,3 182,9-77,3 Årets investering i materielle anlægsaktiver, brutto 1.232,4 618,7 415,3 509,0 249,3 Nøgletal Resultat pr. aktie à DKK 20 94,48 47,13 8,04-30,80 18,19 Udbytte pr. aktie à DKK 20 12,00 10,00 2,40 1,60 3,58 Udbytte % for året 60% 50% 12% 8% 18% Indre værdi pr. aktie 277,9 192,1 146,9 150,6 162,7 Egenkapitalforrentning 39,3% 27,8% 5,4% -19,7% 7,3% Soliditet 33,4% 27,3% 29,1% 26,6% 29,4% Aktiekurs ultimo 264,13 250,02 90,67 59,80 164,21 Kurs/Indre værdi 0,95 1,30 0,62 0,40 1,01 USD-kurs ultimo 840,95 802,05 739,88 638,65 682,60 Hoved- og nøgletallene for er tilpasset den anvendte regnskabspraksis for 2001 jf. beskrivelsen af ændringer af anvendt regnskabspraksis under afsnittet anvendt regnskabspraksis. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Der er i øvrigt efter Finansanalytikerforeningens definition heraf anvendt ukorrigerede tal. Der henvises til definitioner under afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Nøgletallene for er korrigeret for reduktion af stykstørrelsen af selskabets aktier fra DKK 100 til DKK 20. Derudover er der korrigeret for selskabets egne aktier. 5

12 Årets resultat Ændret regnskabspraksis Årsrapporten for Dampskibsselskabet NORDEN A/S for 2001 er udarbejdet i overensstemmelse med den nye årsregnskabslovs bestemmelser for børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse D, gældende danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Den ændrede regnskabspraksis for 2001 har reduceret årets resultat og egenkapitalen efter skat med henholdsvis DKK 73 mio. og DKK 231 mio. Årsresultat NORDEN opnåede et resultat før skat på DKK 312 mio. Resultatet før skat men efter minoritetsinteresser blev på DKK 290 mio., hvilket skal sammenholdes med Rederiets oplysning af 26. november 2001 om et resultat før skat men efter minoritetsinteresser på DKK 300 mio. NORDEN opnåede et resultat efter skat på DKK 218 mio., og selskabets egenkapital udgjorde ultimo året DKK 640 mio. Rederiets egenkapital blev i 2001 forrentet med 39%, og soliditeten var ultimo året 33%. Årets resultat er særdeles tilfredsstillende og er det bedste i Rederiets 131 års historie. Tørlastaktiviteten Årets resultat for tørlastafdelingen udgør DKK 127 mio., hvoraf DKK 87 mio. er avancer i forbindelse med salg af skibe. Tankaktiviteten Årets resultat for tankafdelingen udgør DKK 148 mio., hvoraf DKK 78 mio. er avancer i forbindelse med salg af skibe. Markedsværdien af koncernens flåde: De gennemsnitlige mæglervurderinger (januar 2002) af egne og finansielt leasede skibe andrager ca. DKK mio. (USD 150 mio.) inklusive certepartier, hvilket er højere end de regnskabsmæssige værdier på DKK mio. ultimo Udbytte Med baggrund i årsresultatet og forventningerne til 2002 stiller bestyrelsen forslag om, at der udbetales et udbytte på DKK 12,00 pr. aktie à DKK 20,00 (2000: DKK 10,00). 6

13 Koncernens flåde Tankaktiviteter - I foråret solgtes en nybygning i ordre ved STX Shipbuilding Co., Ltd. (tidligere Daedong) til græske interesser med levering fra værftet i juni måned. - Samtidig udvidedes koncernens engagement ved STX Shipbuilding Co., Ltd. med yderligere to nybygninger til levering i Et bareboatbefragtet Aframax tankskib blev erhvervet og umiddelbart derefter afhændet medio året. - I løbet af året langtidsindbefragtede Rederiet fire produkttankskibsnybygninger på hver tdw, heraf tre enheder til levering i 2003 og den sidste i Rederiet har købsoption for tre enheder, heraf en med en salgsoption mod NORDEN. - Rederiet tog i oktober levering af to Aframax råolietankskibe, heraf er et ejet og et er solgt til græske interesser men taget tilbage på 5 års bareboatcharter. - Mod slutningen af året solgtes Rederiets ældste enhed Nordfast fra 1987 til italienske interesser. Tørlastaktiviteter - I første halvår af 2001 solgtes to Handymax nybygninger, der blev leveret til de nye ejere umiddelbart efter levering fra værftet. - I efteråret solgtes Rederiets to Capesize tørlastskibe Nord-Power og Nord-Energy til græske interesser. - I tredje kvartal indgik Rederiet aftale med japansk værft om kontrahering af to Handymax tørlastskibe til levering i Rederiet indgik kontrakt om langtidsbefragtning af et Capesize tørlastskib med købsoption til levering i Samlet tonnage Ved indgangen til 2002 disponeres i alt 37 enheder på ca tdw fordelt på 28 tørlastskibe ( tdw) og 9 tankskibe ( tdw). Rederiet har siden 1999 langtidsbefragtet 16 nybyggede tørlastskibe med købsoption, hvoraf 10 er leveret, og 4 tankskibe heraf 3 med købsoption, som endnu ikke er leveret. Ultimo året ejede Rederiet 5 tankskibe, heraf et delvist ejet, og et finansielt leaset. Rederiet ejede endvidere et finansielt leaset tørlastskib. Rederiet har 2 egne tørlastskibe og 3 egne tankskibe under bygning, hvoraf to bliver delvist ejet. 7

14 Forbedret informationsniveau Rederiet besluttede i 2000 at øge informationsniveauet over for selskabets aktionærer, samarbejdspartnere og analytikere. I årsregnskabet for 2000 oplyste Rederiet derfor om markedsværdien af egne og finansielt leasede skibe, samtidig med at Rederiet fra og med 2. halvår 2001 startede med at offentliggøre kvartalsvise delårsrapporter. Informationsniveauet i årsrapporten for 2001 er yderligere forøget, idet Rederiet allerede nu har udarbejdet årsrapporten i overensstemmelse med den nye årsregnskabslovs bestemmelser for børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse D og suppleret med yderligere relevante informationer. Dette indebærer, at informationsniveauet i ledelsesberetningen er øget betydeligt, samtidig med at noterne nu indeholder langt flere uddybende oplysninger i forhold til tidligere årsregnskaber. Som noget nyt indeholder årsrapporten nu differentierede segmentoplysninger for Rederiets to forretningsområder tank og tørlast, og oplysningerne om finansielle instrumenter er uddybet betragteligt. For en mere specifik gennemgang af de regnskabsmæssige ændringer henvises til afsnittet Ændringer i anvendt regnskabspraksis. Det øgede informationsniveau vil være til glæde for aktionærer, samarbejdspartnere, analytikere og øvrige interesserede regnskabslæsere, som følger Rederiet. Selskabet vil fortsætte processen med at øge informationsniveauet, og Rederiet har derfor styrket økonomiafdelingen med yderligere kompetente medarbejdere. Risikostyring: Rederiet har som følge af det øgede aktivitetsniveau gennem de senere år fokuseret mere og mere på risikostyring med det formål at opnå en mindre volatilitet i Rederiets årsresultater end den volatilitet, der kendetegner fragtmarkederne inden for tank og tørlast. Rederiet har derfor styrket dette område ved at ansætte en Risk Manager med reference til direktionen, der vil hjælpe de disponerende afdelinger med at styre og overvåge de risici, som Rederiet påtager sig. Et af de styringsværktøjer, der vil blive taget i brug, er Value at Risk konceptet (VaR). Formålet med Value at Risk er at få kvantificeret relationen mellem risiko og det forventede afkast. Value at Risk kan anvendes til dels at få fastlagt, hvad det forventede afkast er ved at påtage sig en given risiko, og dels sandsynliggøre usikkerheden på det forventede afkast. Dette er væsentligt, da det muliggør en mere præcis styring af de økonomiske ressourcer, som er bundet i de forskellige forretningsområder. 8

15 Vision/mission Rederiet har i efteråret 2001 arbejdet med selskabets værdigrundlag og udarbejdet en revideret vision og mission vedrørende den vigtige del, der relaterer sig mod Rederiets kunder og serviceringen af disse. Det overordnede mål er at sikre en langsigtet og stabil økonomisk vækst, der opnås ved gradvist at mindske Rederiets afhængighed af spotmarkedet mod til gengæld at øge fokuseringen på længerevarende og tættere samarbejdsrelationer med Rederiets kunder, bl.a. karakteriseret ved gensidig risikodeling. Visionen og missionen er grundlaget for Rederiets fremtidige kompetenceudvikling af medarbejderne, forretningsstrategier, operative processer samt mål for de fremtidige finansielle resultater og er beskrevet senere i årsrapporten. Efterfølgende begivenheder St. Frederikslund Group Rederiet har købt skibene Nordasia og Nord Cecilie af St. Frederikslund Group i februar I den forbindelse er selskabets leasinggæld indfriet til underkurs. Skibene fortsætter deres aktivitet som hidtil. Egne aktier I januar 2002 er der købt yderligere stk. egne aktier. Rederiet ejer herefter stk. egne aktier svarende til 10% af aktiekapitalen. Købesummen for den samlede aktiepost er herefter DKK 69 mio. Tonnageskatteloven Regeringen har i februar måned 2002 fremsat forslag til Lov om beskatning af rederivirksomhed (Tonnageskatteloven). Det er regeringens opfattelse, at den internationale udvikling nødvendiggør, at der indføres en tonnageskatteordning, da det ellers vil blive stadigt vanskeligere for danske rederier at fastholde deres position på verdensmarkedet. Lignende ordninger eksisterer allerede i en række lande i Europa, og Rederiet finder det derfor naturligt, at der indføres en tilsvarende ordning i Danmark, således at danske rederier får rammevilkår på linie med vore konkurrenter. Rederiet forventer, at lovforslaget bliver endeligt vedtaget af Folketinget i løbet af foråret. I henhold til lovforslaget vil rederierne have mulighed for at vælge at indtræde under tonnageskatteloven fra 1. januar 2001 eller fra 1. januar

16 Verdensøkonomien Næppe før i den moderne tidsalder har et enkelt kalenderår fremvist så store økonomiske udsving som i Den gunstige udvikling i verdensøkonomien i 2000 fortsatte således i første kvartal 2001 med en vækstrate på knap 5% dog med en vigende tendens anført af USA, som allerede fra marts måned gled over i direkte recessionslignende tilstande. Det siden 1991 uafbrudte vækstscenario i USA ændrede brat karakter under indtryk af bl.a. faldende investeringer i IT sektoren, hvor udnyttelseskapaciteten faldt fra ca. 75% til 40% i løbet af 12 måneder. I kølvandet herpå forekom manglende afsætning og dermed stigende lagre. Hvor USA tidligere bl.a. ved justering af rentesatser med kløgt og indsigt har styret den økonomiske udvikling til den længstvarende vækstperiode siden anden verdenskrig, slog før omtalte negative elementer igennem. Det til trods for, at renten blev reduceret fra ca. 6% til under 2% i løbet af Disse signaler spredte sig hurtigt til andre dele af verden, hvor kun få lyspunkter registreredes. De to befolkningsmæssige mastodonter Kina og Indien synes i mindre omfang at være påvirket af de negative impulser. Med base i et voksende hjemmemarked styrede Kina mod 7,3% vækst i bruttonationalproduktet (BNP) i 2001, samtidig med at Indien oplevede respektable 4%. Verdens næststørste økonomi, Japan, oplevede fortsat politisk ustabilitet, stigende arbejdsløshed og stærkt faldende industriproduktion (fra +5,9% i 2000 til 7,7% i 2001, svarende til et fald på hele 13,6 procentpoints), der medvirkede til et direkte negativt vækstbillede, som forventes forværret i indeværende år. Imidlertid kan den svækkede Yen bidrage til øget eksport, inflation og dermed øget forbrug, hvorved Japan kan retablere et vækstsamfund. Men det vil tage tid. Et overordnet globalt økonomisk billede inviterer ikke til udpræget optimisme. Verdensøkonomien bevæger sig med nedsat fart med få lokomotiver. Det opmuntrende er, at yderligere fald i dag synes mindre sandsynligt, og hermed er der skabt grobund for fremtidig vækst. 10

17 Forventninger til 2002 Tiltag af international karakter for at opnå mere sikker drift og vedligehold inden for skibsfart synes langsomt at vinde gehør. Hvor befragternes bevågenhed inden for tanksektoren til at engagere moderne, sikker tonnage er accelereret inden for de sidste par år, synes samme holdning ikke at være helt så fremherskende inden for tørlastsektoren. I tillæg hertil savnes der specielt fra klasseselskabernes side en mere fremtrædende rolle m.h.t. opretholdelse af sikkerhed om bord i forbindelse med skibes styrkebelastning, tilsyn af pålagte krav om forbedringer, etc. Det koster at drive og operere skibe og samtidig leve op til alle internationale krav og konventioner. Det er uhyre vigtigt, at der ikke slækkes på disse krav, og sideløbende at tilsyn ensartes. Effekten heraf kan observeres i ophugningstallene for sidste år, hvor der inden for tanksektoren til trods for et historisk godt marked fandt en øget ophugning sted i forhold til året før. Ophugningstallene i begyndelsen af 2002 er opmuntrende inden for begge sektorer, og fastholdes denne tendens, tegner der sig umiddelbart en bedre tonnagebalance ved dette års udgang. Men uanset denne udvikling kræves en egentlig økonomisk vækst for at tilsikre acceptable rateniveauer. Tilbagegangen synes at være ophørt, og faren for yderligere recession skønnes elimineret. Prognoserne for indeværende år er stort set status quo, resulterende i mindre rateudsving fra nuværende lave niveauer. Rederiet har ved indgangen til indeværende år positioneret sig med overvægt af fast beskæftigelse i form af timecharter- og lastekontrakter. Derfor vil påvirkningen af det svage marked være mindre følelig om end dog mærkbar. Rederiet forventer et lavere aktivitetsniveau i 2002 baseret på de forventede markedsvilkår. Det forventede resultat for 2002 vil ekskl. salg af skibe og før skat andrage DKK mio. Rederiet vil imidlertid samtidig benytte de svage konjunkturer til at engagere sig mere langsigtet i form af længevarende indbefragtning subsidiært kontrahering. 11

18 Tørlast Hoved- og nøgletal for tørlastsegmentet er som følger: TDKK Nettoomsætning Salgsavance skibe Årets resultat Anlægsaktiver Gældsforpligtelser Overskudsgrad 7% Afkastningsgrad 42% Konkurrencesituationen Efterspørgsel Industriproduktionen i OECD faldt med 2,5% i 2001 sammenlignet med I USA var faldet 3,5% medens Japan styrtdykkede med hele 7,7%. Kina stod også i 2001 som det store lyspunkt med en stigning i industriproduktionen på hele 9%. Aktivitetsniveauet i stålindustrien er en vigtig faktor for udviklingen i tørlastmarkedet. For 2001 som helhed indikerer de foreløbige tal et fald på 1% i søværts transport af jernmalm. Kina øgede sin import af jernmalm med hele 30%, medens Japan og Vesteuropa reducerede importen med henholdsvis 4% og 11%. Transporten af færdige stålprodukter faldt for året 2001 med ca. 3% sammenlignet med Mest markant var faldet af stålimporten til USA med 30% som følge af den faldende økonomiske aktivitet. Dette kraftige fald i import til USA blev delvist kompenseret af import af stålprodukter til Kina og andre asiatiske lande. Imidlertid har dette betydet færre sødage, altså mindre sejltid, hvilket har reduceret det samlede tonnagebehov for stålprodukter med 6-7% i 2001 sammenlignet med Kul til kraftforbrænding var også i 2001 den store vinder med en stigning i transportvoluminet på 7%. Europa importerede som følge af faldende egenproduktion 3% mere, og Asien som helhed importerede hele 11% mere i Grundet Kinas store eksportstigning fra 55 til 80 mio. tons har der fundet en strukturændring sted i kultransporterne. Den kinesiske eksport går overvejende til de nære markeder og primært i Panamax og Handymax skibe (grundet havneforhold) frem for de traditionelle Capesize bulkskibe. Efterspørgselsstigningen i ton-mil for kul til forbrænding var således kun 2%, primært til fordel for Panamax og Handymax på bekostning af Capesize, hvilket kan forklare de fornuftige rater i Panamax og Handymax sektorerne i de første 6 måneder af året. Afskibningerne af kornprodukter faldt marginalt fra 2000 til Importen af cement til USA faldt med 10%, igen som følge af den aftagende økonomiske aktivitet i USA. 12

19 Terrorangrebet i USA den 11. september 2001 forstærkede en udvikling, som imidlertid allerede var godt på vej. Samlet set er voluminet af bulkafskibninger steget med ca. 1,7% fra 2000 til Imidlertid har strukturændringen betydet, at den aktuelle efterspørgsel efter tørlast skibe er faldet marginalt mellem 0 og 1%. Udbud 2001 har været et historisk højt leveringsår med ca. 20,3 millioner tons dødvægt leveret, hvilket skal sammenholdes med skrotning og anden afgang på ca. 8,5 mio. tons (inkl. kombinationsskibe). Dette svarer til en nettotilgang på ca. 4% af den eksisterende flåde. Handy-/Handymax flåden ( tdw) steg under ét med 1,4%. Ser man mere specifikt på Handymax flåden mellem tdw, steg denne med 10,3%. Panamax flåden steg med 6,5%, og Capesize flåden steg med 5,5%. Den negative udvikling på fragtmarkedet satte først for alvor ind i anden halvdel af 2001 rederier med ældre ophugningsmodne skibe har således ventet på bedre tider, hvilket kommer til udtryk i de ringe ophugningstal for ,5 mio tons er skuffende i betragtning af det faktum, at disse enheder i 2. halvår 2001 har sejlet med negativt dækningsbidrag. Dette giver imidlertid Rederiet troen på, at ophugningstallene for 2002 vil være ganske fornuftige i størrelsesordenen mio. tons, hvilket for 2002 svarer til en nulvækst. (For 2002 forventes leveret 12,7 mio. tons dødvægt). For 2003 og 2004 er den samlede ordrebog i dag 8,3 mio. tons dødvægt. Den 1. januar 2001 var den samlede bulkflåde (ekskl. kombinationsskibe) på 277 mio. tons dødvægt imod 289,8 mio. tons dødvægt ved årets udgang. Aktivitet og indtjening Aktivitet Rederiets aktivitet er i 2001 øget med ca. 50% i forhold til 2000, idet antallet af skibsdage øgedes fra til Operatørvirksomheden udviklede sig tilfredsstillende under gradvist vanskeligere markedsbetingelser. Det er til stadighed Rederiets strategi at drive en portefølje management baseret virksomhed, således at risici forbundet med branchens voldsomme cykliske udsving reduceres. Åbningen af Rederiets kontor i USA den 1. januar 2001 har styrket vor position på det amerikanske marked. Den tætte daglige kontakt med vore amerikanske kunder har gjort det muligt for os at forstå kundens behov endnu bedre, hvilket har betydet, at Rederiets samlede engagement i regionen er øget mærkbart. Rederiet indgik i 3. kvartal en aftale om yderligere en Capesize enhed på tdw på langtidsindbefragtning med løbende købsoptioner til Rederiet. Skibet forventes leveret i 4. kvartal 2004 eller 1. kvartal Rederiets langtidsflåde med forkøbsret er således i dag: 13

20 Capesize: 3 enheder hvoraf 2 er leveret Gearede Panamax: 2 enheder som leveres 2002 Handymax: 11 enheder hvoraf 8 er leveret. Indtjening Overordnet var resultatet for tørlast tilfredsstillende i Såvel den løbende drift som køb og salg af skibe bidrog positivt til Rederiets resultat for I skemaet nedenfor sammenlignes Rederiets indsejlede T/C rater med markedets gennemsnitlige spotrater for *) Kilde The Baltic Exchange Antal Skibsdage T/C ækvivalent NORDEN USD pr. dag Spot T/C gns. Markedet *) USD pr. dag Capesize: Panamax: Handymax: Som det fremgår af tabellen ovenfor, har Rederiets egne skibe og periodeskibe sejlet væsentligt bedre end spotmarkedet i 2001 i alle tre segmenter Cape, Panamax og Handymax. Rederiet søger til stadighed at have en konservativ afdækningsstrategi af det meget volatile Capesize marked, hvilket gavnede Rederiet i 2001, idet indsejlingen lå 29% over spotmarkedet for året som helhed. For Panamax og Handymax segmenterne, som er Rederiets hovedaktivitet, arbejdes der fortsat ud fra en porteføljemæssig strategi. Rederiets store last underlag for 2001 gjorde, at indtjeningen i begge disse segmenter lå væsentligt over spotmarkedet. I tillæg hertil gjorde den fleksibilitet, vi havde på timecharter flåden, at Rederiet havde relativt flere skibe i 1. halvår 2001 sammenlignet med 2. halvår blev et todelt år, hvor de første 6 måneder af året var acceptable hvorimod de sidste 6 måneder bedst kan karakteriseres med ordet kollaps. Det første halvår blev således en forlængelse af de gode takter fra 2000, hvorimod andet halvår 2001 blev en periode, hvor konsekvensen af overkontrahering og stærkt faldende vækst i verdensøkonomien slog igennem. Gennemsnitligt faldt markedet for 12 måneders periodeskibe fra 2000 til 2001 med 11%, 13% og 20% for henholdsvis Handymax ( tdw), Panamax ( tdw) og Capesize ( tdw). I forhold til de i nedenstående skema anførte perioderater har spot markedet i lange perioder i andet halvår ligget væsentligt lavere altså tæt på oplægningsniveau. 14

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 I forbindelse med TORM A/S' ordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3917 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.:

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Vinter 2008 NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Godt blik for muligheder Side 4-5 De klarer paragrafferne Side 8-9 Et slag for langvarigt samarbejde Bagsiden 2 NORDEN news vinter 2008 Coming up 7.

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 ÅRSRAPPORT 2013 Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 INDHOLD LEDELSENS BERETNING 2 Året i hovedtræk 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Koncernens værdigrundlag 4 Koncernens strategiske

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast NEWS Forår 2015 Tørlast mere fleksibel og effektiv 5 afdelinger bliver til 2 en for skibe med kraner, en for skibe uden kraner Side 4, 5 og 6 NPP fylder 10 år Side 10 og 11 Formanden gennem 20 år afmønstrer

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere