Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dampskibsselskabet NORDEN A/S"

Transkript

1 Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ København K side 1/94 Telefon: marts 2002 Telefax: KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: ÅRSRAPPORT FOR 2001 Bestyrelsen for Dampskibsselskabet NORDEN A/S har i dag på et bestyrelsesmøde vedtaget årsregnskabet og koncernregnskabet for 2001 og fremsender i denne anledning den samlede årsrapport for Dampskibsselskabet NORDEN A/S opnåede i 2001 et særdeles tilfredsstillende årsresultat før skat på: DKK 312 mio. Der foreslås et udbytte på DKK 12,00 pr. aktie à DKK 20,00 (2000: DKK 10,00). Ændret regnskabspraksis Årsrapporten for Dampskibsselskabet NORDEN A/S for 2001 er udarbejdet i overensstemmelse med den nye årsregnskabslovs bestemmelser for børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse D, gældende danske regnskabsvejledninger samt de krav, som Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Den ændrede regnskabspraksis for 2001 har reduceret årets resultat og egenkapitalen efter skat med henholdsvis DKK 73 mio. og DKK 231 mio. Årsresultat NORDEN opnåede et resultat før skat på DKK 312 mio. Resultatet før skat men efter minoritetsinteresser blev på DKK 290 mio., hvilket skal sammenholdes med Rederiets oplysning af 26. november 2001 om et resultat før skat men efter minoritetsinteresser på DKK 300 mio. NORDEN opnåede et resultat efter skat på DKK 218 mio., og selskabets egenkapital udgjorde ultimo året DKK 640 mio. Rederiets egenkapital blev i 2001 forrentet med 39%, og soliditeten var ultimo året 33%. Årets resultat er særdeles tilfredsstillende og er det bedste i Rederiets 131 års historie. Tørlastaktiviteten Årets resultat for tørlastafdelingen udgjorde DKK 127 mio. før skat, hvoraf DKK 87 mio. er avancer i forbindelse med salg af skibe. Tørlastafdelingens fragtindtægter m.v. var i 2001 på DKK mio., og afdelingen har i årets løb haft knap 140 indbefragtede skibe. Ultimo året disponerede afdelingen over 28 tørlastskibe. 1

2 Tankaktiviteten Årets resultat for tankaktiviteten udgjorde DKK 148 mio. før skat, hvoraf DKK 78 mio. er avancer i forbindelse med salg af skibe. Tankafdelingens fragtindtægter m.v. var i 2001 på DKK 474 mio., og afdelingen har i årets løb haft 6 indbefragtede skibe. Ultimo året disponerede afdelingen over 9 tankskibe. Markedsværdien af koncernens flåde De gennemsnitlige mæglervurderinger (januar 2002) af egne og finansielt leasede skibe andrager ca. DKK mio. (ca. USD 150 mio.) inklusive certepartier, hvilket er højere end de regnskabsmæssige værdier på DKK mio. ultimo Forventningerne til 2002 Rederiet har ved indgangen til 2002 positioneret sig med overvægt af fast beskæftigelse i form af timecharter- og lastekontrakter. Rederiet forventer et lavere aktivitetsniveau i 2002 i forhold til 2001 baseret på de forventede markedsvilkår. Det forventede årsresultat for 2002 vil ekskl. salg af skibe og før skat andrage DKK mio. GENERALFORSAMLING Selskabets ordinære generalforsamling vil finde sted mandag, den 29. april 2002, kl. 11:00 i Danmarks Rederiforening, Amaliegade 33, 1256 København K. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om at nedskrive selskabets aktiekapital med indtil stk. aktier svarende til 5% af aktiekapitalen ved annullering af selskabets egne aktier. Den trykte årsrapport forventes udsendt 15. april København, den 22. marts 2002 Bestyrelse og Direktion Mogens Hugo Jørgensen Bestyrelsesformand Steen Krabbe Adm. direktør 2

3 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Hovedtal i mio. DKK Fragtindtægter m.v , , ,4 650,7 590,1 Omkostninger , ,2-907,9-564,2-446,9 Resultat før afskrivninger 255,1 253,6 122,5 86,5 143,2 Salgsavancer skibe 164,5 25,4 13,5 29,9 36,9 Af- og nedskrivninger -78,7-58,6-78,5-238,0-101,2 Resultat af primær drift 340,9 220,4 57,5-121,6 78,9 Resultat associerede virksomheder 6,0 0,4 1,9-1,5-1,5 Finans netto -34,7-56,4-30,6-44,3-13,3 Resultat før skat og ekstraordinære poster 312,2 164,4 28,8-167,4 64,1 Ordinært resultat efter skat 239,4 114,9 19,4-106,4 44,1 Ekstraordinært resultat efter skat 0,0 0,0 0,0 31,7 0,0 Koncernresultat 239,4 114,9 19,4-74,7 44,1 Årsresultat efter minoritetsinteresser 217,5 114,3 19,5-74,7 44,1 Egenkapital ultimo 639,8 465,9 356,3 365,1 394,6 Balancesum ultimo 1.915, , , , ,3 Årets likviditetsændring 294,8 55,4-34,3 182,9-77,3 Årets investering i materielle anlægsaktiver, brutto 1.232,4 618,7 415,3 509,0 249,3 Nøgletal Resultat pr. aktie à DKK 20 94,48 47,13 8,04-30,80 18,19 Udbytte pr. aktie à DKK 20 12,00 10,00 2,40 1,60 3,58 Udbytte % for året 60% 50% 12% 8% 18% Indre værdi pr. aktie 277,9 192,1 146,9 150,6 162,7 Egenkapitalforrentning 39,3% 27,8% 5,4% -19,7% 7,3% Soliditet 33,4% 27,3% 29,1% 26,6% 29,4% Aktiekurs ultimo 264,13 250,02 90,67 59,80 164,21 Kurs/Indre værdi 0,95 1,30 0,62 0,40 1,01 USD-kurs ultimo 840,95 802,05 739,88 638,65 682,60 Hoved- og nøgletallene for er tilpasset den anvendte regnskabspraksis for 2001 jf. beskrivelsen af ændringer af anvendt regnskabspraksis under afsnittet anvendt regnskabspraksis. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Der er i øvrigt efter Finansanalytikerforeningens definition heraf anvendt ukorrigerede tal. Der henvises til definitioner under afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Nøgletallene for er korrigeret for reduktion af stykstørrelsen af selskabets aktier fra DKK 100 til DKK 20. Derudover er der korrigeret for selskabets egne aktier. 3

4 . Dampskibsselskabet "Norden" A/S CVR-nr Årsrapport 2001

5 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESPÅTEGNING... 1 REVISIONSPÅTEGNING AFGIVET AF SELSKABETS UAFHÆNGIGE REVISORER... 2 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 Kort om NORDEN og året i review... 4 Tørlast Tank Kontorer i udlandet Vision Mission Risikoprofil Regnskabsberetning Efterfølgende begivenheder Human resources Miljøforhold Aktionærforhold og andre lovpligtige oplysninger ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Ændringer i anvendt regnskabspraksis Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Balancen Pengestrømsopgørelse i

6 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER BALANCE PR. 31. DECEMBER - AKTIVER BALANCE PR. 31. DECEMBER PASSIVER EGENKAPITALOPGØRELSE EGENKAPITALOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN NOTER FORKLARING AF HOVED- OG NØGLETAL ORDLISTE KONCERNENS TONNAGE ULTIMO REDERIETS UDVIKLING ii

7 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2001 for Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten efter vor opfattelse giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 22. marts 2002 Direktion Steen Krabbe Adm. direktør Jens Fehrn-Christensen Direktør Bestyrelse Mogens Hugo Jørgensen Formand Alison J.F. Riegels Næstformand Erik Gregers Hansen Erling Højsgaard Frederick W. Meier, Jr. Kirsten Hansen Torry Sørensen 1

8 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisorer Vi har revideret årsrapporten for Dampskibsselskabet NORDEN A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at afgive en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten er retvisende i alle væsentlige henseender. Ved en revision udføres på testbasis undersøgelse af beviser, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. En revision omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2001 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2001 i overensstemmelse med årsregnskabsloven af 2001 og danske regnskabsvejledninger. København, den 22. marts 2002 KPMG C. Jespersen PricewaterhouseCoopers Finn L. Meyer Jørgen Skovbæk Johansen Per Nørgaard Sørensen Kjeld Bøgild statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor 2

9 Selskabsoplysninger Selskabet Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade 49 DK-1256 Købehavn K Telefon: Telefax: Cvr-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: København Telefax tankafdeling: Telefax tørlastafdeling: Telefax teknisk afdeling: Comtext A43Dk448 - A53DK033 (Tank) Hjemmeside: Bestyrelse Direktion Revision Mogens Hugo Jørgensen, formand Alison J.F. Riegels, næstformand Erik Gregers Hansen Erling Højsgaard Frederick W. Meier, Jr. Kirsten Hansen (medarbejdervalgt) Torry Sørensen (medarbejdervalgt) Steen Krabbe, adm. direktør Jens Fehrn-Christensen, direktør KPMG C. Jespersen Borups Allé 177 DK-2000 Frederiksberg PricewaterhouseCoopers Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes mandag, den 29. april 2002, kl i Danmarks Rederiforening, Amaliegade 33, København. 3

10 Ledelsesberetning Kort om NORDEN og året i review Dampskibsselskabet NORDEN A/S blev stiftet i NORDEN opererer i trampfart på global basis inden for såvel tørlast som tank. Koncernstruktur Dampskibsselskabet NORDEN A/S 50% Nortide Shipping Limited Bermuda 50% Nortide II Shipping Limited Bermuda Nordfarer A/S 100% 100% NORDEN Tankers & Bulkers Pte. Ltd. Singapore 100% NORDEN Tankers & Bulkers (USA) Inc. 100% Nordasia Ltd. Bahamas 100% Nordholt Ltd. Bahamas 51% Nordholm Pte. Ltd. Singapore 66% Nordafrika Pte. Ltd. Singapore 4

11 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Hovedtal i mio. DKK Fragtindtægter m.v , , ,4 650,7 590,1 Omkostninger , ,2-907,9-564,2-446,9 Resultat før afskrivninger 255,1 253,6 122,5 86,5 143,2 Salgsavancer skibe 164,5 25,4 13,5 29,9 36,9 Af- og nedskrivninger -78,7-58,6-78,5-238,0-101,2 Resultat af primær drift 340,9 220,4 57,5-121,6 78,9 Resultat associerede virksomheder 6,0 0,4 1,9-1,5-1,5 Finans netto -34,7-56,4-30,6-44,3-13,3 Resultat før skat og ekstraordinære poster 312,2 164,4 28,8-167,4 64,1 Ordinært resultat efter skat 239,4 114,9 19,4-106,4 44,1 Ekstraordinært resultat efter skat 0,0 0,0 0,0 31,7 0,0 Koncernresultat 239,4 114,9 19,4-74,7 44,1 Årsresultat efter minoritetsinteresser 217,5 114,3 19,5-74,7 44,1 Egenkapital ultimo 639,8 465,9 356,3 365,1 394,6 Balancesum ultimo 1.915, , , , ,3 Årets likviditetsændring 294,8 55,4-34,3 182,9-77,3 Årets investering i materielle anlægsaktiver, brutto 1.232,4 618,7 415,3 509,0 249,3 Nøgletal Resultat pr. aktie à DKK 20 94,48 47,13 8,04-30,80 18,19 Udbytte pr. aktie à DKK 20 12,00 10,00 2,40 1,60 3,58 Udbytte % for året 60% 50% 12% 8% 18% Indre værdi pr. aktie 277,9 192,1 146,9 150,6 162,7 Egenkapitalforrentning 39,3% 27,8% 5,4% -19,7% 7,3% Soliditet 33,4% 27,3% 29,1% 26,6% 29,4% Aktiekurs ultimo 264,13 250,02 90,67 59,80 164,21 Kurs/Indre værdi 0,95 1,30 0,62 0,40 1,01 USD-kurs ultimo 840,95 802,05 739,88 638,65 682,60 Hoved- og nøgletallene for er tilpasset den anvendte regnskabspraksis for 2001 jf. beskrivelsen af ændringer af anvendt regnskabspraksis under afsnittet anvendt regnskabspraksis. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Der er i øvrigt efter Finansanalytikerforeningens definition heraf anvendt ukorrigerede tal. Der henvises til definitioner under afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Nøgletallene for er korrigeret for reduktion af stykstørrelsen af selskabets aktier fra DKK 100 til DKK 20. Derudover er der korrigeret for selskabets egne aktier. 5

12 Årets resultat Ændret regnskabspraksis Årsrapporten for Dampskibsselskabet NORDEN A/S for 2001 er udarbejdet i overensstemmelse med den nye årsregnskabslovs bestemmelser for børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse D, gældende danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Den ændrede regnskabspraksis for 2001 har reduceret årets resultat og egenkapitalen efter skat med henholdsvis DKK 73 mio. og DKK 231 mio. Årsresultat NORDEN opnåede et resultat før skat på DKK 312 mio. Resultatet før skat men efter minoritetsinteresser blev på DKK 290 mio., hvilket skal sammenholdes med Rederiets oplysning af 26. november 2001 om et resultat før skat men efter minoritetsinteresser på DKK 300 mio. NORDEN opnåede et resultat efter skat på DKK 218 mio., og selskabets egenkapital udgjorde ultimo året DKK 640 mio. Rederiets egenkapital blev i 2001 forrentet med 39%, og soliditeten var ultimo året 33%. Årets resultat er særdeles tilfredsstillende og er det bedste i Rederiets 131 års historie. Tørlastaktiviteten Årets resultat for tørlastafdelingen udgør DKK 127 mio., hvoraf DKK 87 mio. er avancer i forbindelse med salg af skibe. Tankaktiviteten Årets resultat for tankafdelingen udgør DKK 148 mio., hvoraf DKK 78 mio. er avancer i forbindelse med salg af skibe. Markedsværdien af koncernens flåde: De gennemsnitlige mæglervurderinger (januar 2002) af egne og finansielt leasede skibe andrager ca. DKK mio. (USD 150 mio.) inklusive certepartier, hvilket er højere end de regnskabsmæssige værdier på DKK mio. ultimo Udbytte Med baggrund i årsresultatet og forventningerne til 2002 stiller bestyrelsen forslag om, at der udbetales et udbytte på DKK 12,00 pr. aktie à DKK 20,00 (2000: DKK 10,00). 6

13 Koncernens flåde Tankaktiviteter - I foråret solgtes en nybygning i ordre ved STX Shipbuilding Co., Ltd. (tidligere Daedong) til græske interesser med levering fra værftet i juni måned. - Samtidig udvidedes koncernens engagement ved STX Shipbuilding Co., Ltd. med yderligere to nybygninger til levering i Et bareboatbefragtet Aframax tankskib blev erhvervet og umiddelbart derefter afhændet medio året. - I løbet af året langtidsindbefragtede Rederiet fire produkttankskibsnybygninger på hver tdw, heraf tre enheder til levering i 2003 og den sidste i Rederiet har købsoption for tre enheder, heraf en med en salgsoption mod NORDEN. - Rederiet tog i oktober levering af to Aframax råolietankskibe, heraf er et ejet og et er solgt til græske interesser men taget tilbage på 5 års bareboatcharter. - Mod slutningen af året solgtes Rederiets ældste enhed Nordfast fra 1987 til italienske interesser. Tørlastaktiviteter - I første halvår af 2001 solgtes to Handymax nybygninger, der blev leveret til de nye ejere umiddelbart efter levering fra værftet. - I efteråret solgtes Rederiets to Capesize tørlastskibe Nord-Power og Nord-Energy til græske interesser. - I tredje kvartal indgik Rederiet aftale med japansk værft om kontrahering af to Handymax tørlastskibe til levering i Rederiet indgik kontrakt om langtidsbefragtning af et Capesize tørlastskib med købsoption til levering i Samlet tonnage Ved indgangen til 2002 disponeres i alt 37 enheder på ca tdw fordelt på 28 tørlastskibe ( tdw) og 9 tankskibe ( tdw). Rederiet har siden 1999 langtidsbefragtet 16 nybyggede tørlastskibe med købsoption, hvoraf 10 er leveret, og 4 tankskibe heraf 3 med købsoption, som endnu ikke er leveret. Ultimo året ejede Rederiet 5 tankskibe, heraf et delvist ejet, og et finansielt leaset. Rederiet ejede endvidere et finansielt leaset tørlastskib. Rederiet har 2 egne tørlastskibe og 3 egne tankskibe under bygning, hvoraf to bliver delvist ejet. 7

14 Forbedret informationsniveau Rederiet besluttede i 2000 at øge informationsniveauet over for selskabets aktionærer, samarbejdspartnere og analytikere. I årsregnskabet for 2000 oplyste Rederiet derfor om markedsværdien af egne og finansielt leasede skibe, samtidig med at Rederiet fra og med 2. halvår 2001 startede med at offentliggøre kvartalsvise delårsrapporter. Informationsniveauet i årsrapporten for 2001 er yderligere forøget, idet Rederiet allerede nu har udarbejdet årsrapporten i overensstemmelse med den nye årsregnskabslovs bestemmelser for børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse D og suppleret med yderligere relevante informationer. Dette indebærer, at informationsniveauet i ledelsesberetningen er øget betydeligt, samtidig med at noterne nu indeholder langt flere uddybende oplysninger i forhold til tidligere årsregnskaber. Som noget nyt indeholder årsrapporten nu differentierede segmentoplysninger for Rederiets to forretningsområder tank og tørlast, og oplysningerne om finansielle instrumenter er uddybet betragteligt. For en mere specifik gennemgang af de regnskabsmæssige ændringer henvises til afsnittet Ændringer i anvendt regnskabspraksis. Det øgede informationsniveau vil være til glæde for aktionærer, samarbejdspartnere, analytikere og øvrige interesserede regnskabslæsere, som følger Rederiet. Selskabet vil fortsætte processen med at øge informationsniveauet, og Rederiet har derfor styrket økonomiafdelingen med yderligere kompetente medarbejdere. Risikostyring: Rederiet har som følge af det øgede aktivitetsniveau gennem de senere år fokuseret mere og mere på risikostyring med det formål at opnå en mindre volatilitet i Rederiets årsresultater end den volatilitet, der kendetegner fragtmarkederne inden for tank og tørlast. Rederiet har derfor styrket dette område ved at ansætte en Risk Manager med reference til direktionen, der vil hjælpe de disponerende afdelinger med at styre og overvåge de risici, som Rederiet påtager sig. Et af de styringsværktøjer, der vil blive taget i brug, er Value at Risk konceptet (VaR). Formålet med Value at Risk er at få kvantificeret relationen mellem risiko og det forventede afkast. Value at Risk kan anvendes til dels at få fastlagt, hvad det forventede afkast er ved at påtage sig en given risiko, og dels sandsynliggøre usikkerheden på det forventede afkast. Dette er væsentligt, da det muliggør en mere præcis styring af de økonomiske ressourcer, som er bundet i de forskellige forretningsområder. 8

15 Vision/mission Rederiet har i efteråret 2001 arbejdet med selskabets værdigrundlag og udarbejdet en revideret vision og mission vedrørende den vigtige del, der relaterer sig mod Rederiets kunder og serviceringen af disse. Det overordnede mål er at sikre en langsigtet og stabil økonomisk vækst, der opnås ved gradvist at mindske Rederiets afhængighed af spotmarkedet mod til gengæld at øge fokuseringen på længerevarende og tættere samarbejdsrelationer med Rederiets kunder, bl.a. karakteriseret ved gensidig risikodeling. Visionen og missionen er grundlaget for Rederiets fremtidige kompetenceudvikling af medarbejderne, forretningsstrategier, operative processer samt mål for de fremtidige finansielle resultater og er beskrevet senere i årsrapporten. Efterfølgende begivenheder St. Frederikslund Group Rederiet har købt skibene Nordasia og Nord Cecilie af St. Frederikslund Group i februar I den forbindelse er selskabets leasinggæld indfriet til underkurs. Skibene fortsætter deres aktivitet som hidtil. Egne aktier I januar 2002 er der købt yderligere stk. egne aktier. Rederiet ejer herefter stk. egne aktier svarende til 10% af aktiekapitalen. Købesummen for den samlede aktiepost er herefter DKK 69 mio. Tonnageskatteloven Regeringen har i februar måned 2002 fremsat forslag til Lov om beskatning af rederivirksomhed (Tonnageskatteloven). Det er regeringens opfattelse, at den internationale udvikling nødvendiggør, at der indføres en tonnageskatteordning, da det ellers vil blive stadigt vanskeligere for danske rederier at fastholde deres position på verdensmarkedet. Lignende ordninger eksisterer allerede i en række lande i Europa, og Rederiet finder det derfor naturligt, at der indføres en tilsvarende ordning i Danmark, således at danske rederier får rammevilkår på linie med vore konkurrenter. Rederiet forventer, at lovforslaget bliver endeligt vedtaget af Folketinget i løbet af foråret. I henhold til lovforslaget vil rederierne have mulighed for at vælge at indtræde under tonnageskatteloven fra 1. januar 2001 eller fra 1. januar

16 Verdensøkonomien Næppe før i den moderne tidsalder har et enkelt kalenderår fremvist så store økonomiske udsving som i Den gunstige udvikling i verdensøkonomien i 2000 fortsatte således i første kvartal 2001 med en vækstrate på knap 5% dog med en vigende tendens anført af USA, som allerede fra marts måned gled over i direkte recessionslignende tilstande. Det siden 1991 uafbrudte vækstscenario i USA ændrede brat karakter under indtryk af bl.a. faldende investeringer i IT sektoren, hvor udnyttelseskapaciteten faldt fra ca. 75% til 40% i løbet af 12 måneder. I kølvandet herpå forekom manglende afsætning og dermed stigende lagre. Hvor USA tidligere bl.a. ved justering af rentesatser med kløgt og indsigt har styret den økonomiske udvikling til den længstvarende vækstperiode siden anden verdenskrig, slog før omtalte negative elementer igennem. Det til trods for, at renten blev reduceret fra ca. 6% til under 2% i løbet af Disse signaler spredte sig hurtigt til andre dele af verden, hvor kun få lyspunkter registreredes. De to befolkningsmæssige mastodonter Kina og Indien synes i mindre omfang at være påvirket af de negative impulser. Med base i et voksende hjemmemarked styrede Kina mod 7,3% vækst i bruttonationalproduktet (BNP) i 2001, samtidig med at Indien oplevede respektable 4%. Verdens næststørste økonomi, Japan, oplevede fortsat politisk ustabilitet, stigende arbejdsløshed og stærkt faldende industriproduktion (fra +5,9% i 2000 til 7,7% i 2001, svarende til et fald på hele 13,6 procentpoints), der medvirkede til et direkte negativt vækstbillede, som forventes forværret i indeværende år. Imidlertid kan den svækkede Yen bidrage til øget eksport, inflation og dermed øget forbrug, hvorved Japan kan retablere et vækstsamfund. Men det vil tage tid. Et overordnet globalt økonomisk billede inviterer ikke til udpræget optimisme. Verdensøkonomien bevæger sig med nedsat fart med få lokomotiver. Det opmuntrende er, at yderligere fald i dag synes mindre sandsynligt, og hermed er der skabt grobund for fremtidig vækst. 10

17 Forventninger til 2002 Tiltag af international karakter for at opnå mere sikker drift og vedligehold inden for skibsfart synes langsomt at vinde gehør. Hvor befragternes bevågenhed inden for tanksektoren til at engagere moderne, sikker tonnage er accelereret inden for de sidste par år, synes samme holdning ikke at være helt så fremherskende inden for tørlastsektoren. I tillæg hertil savnes der specielt fra klasseselskabernes side en mere fremtrædende rolle m.h.t. opretholdelse af sikkerhed om bord i forbindelse med skibes styrkebelastning, tilsyn af pålagte krav om forbedringer, etc. Det koster at drive og operere skibe og samtidig leve op til alle internationale krav og konventioner. Det er uhyre vigtigt, at der ikke slækkes på disse krav, og sideløbende at tilsyn ensartes. Effekten heraf kan observeres i ophugningstallene for sidste år, hvor der inden for tanksektoren til trods for et historisk godt marked fandt en øget ophugning sted i forhold til året før. Ophugningstallene i begyndelsen af 2002 er opmuntrende inden for begge sektorer, og fastholdes denne tendens, tegner der sig umiddelbart en bedre tonnagebalance ved dette års udgang. Men uanset denne udvikling kræves en egentlig økonomisk vækst for at tilsikre acceptable rateniveauer. Tilbagegangen synes at være ophørt, og faren for yderligere recession skønnes elimineret. Prognoserne for indeværende år er stort set status quo, resulterende i mindre rateudsving fra nuværende lave niveauer. Rederiet har ved indgangen til indeværende år positioneret sig med overvægt af fast beskæftigelse i form af timecharter- og lastekontrakter. Derfor vil påvirkningen af det svage marked være mindre følelig om end dog mærkbar. Rederiet forventer et lavere aktivitetsniveau i 2002 baseret på de forventede markedsvilkår. Det forventede resultat for 2002 vil ekskl. salg af skibe og før skat andrage DKK mio. Rederiet vil imidlertid samtidig benytte de svage konjunkturer til at engagere sig mere langsigtet i form af længevarende indbefragtning subsidiært kontrahering. 11

18 Tørlast Hoved- og nøgletal for tørlastsegmentet er som følger: TDKK Nettoomsætning Salgsavance skibe Årets resultat Anlægsaktiver Gældsforpligtelser Overskudsgrad 7% Afkastningsgrad 42% Konkurrencesituationen Efterspørgsel Industriproduktionen i OECD faldt med 2,5% i 2001 sammenlignet med I USA var faldet 3,5% medens Japan styrtdykkede med hele 7,7%. Kina stod også i 2001 som det store lyspunkt med en stigning i industriproduktionen på hele 9%. Aktivitetsniveauet i stålindustrien er en vigtig faktor for udviklingen i tørlastmarkedet. For 2001 som helhed indikerer de foreløbige tal et fald på 1% i søværts transport af jernmalm. Kina øgede sin import af jernmalm med hele 30%, medens Japan og Vesteuropa reducerede importen med henholdsvis 4% og 11%. Transporten af færdige stålprodukter faldt for året 2001 med ca. 3% sammenlignet med Mest markant var faldet af stålimporten til USA med 30% som følge af den faldende økonomiske aktivitet. Dette kraftige fald i import til USA blev delvist kompenseret af import af stålprodukter til Kina og andre asiatiske lande. Imidlertid har dette betydet færre sødage, altså mindre sejltid, hvilket har reduceret det samlede tonnagebehov for stålprodukter med 6-7% i 2001 sammenlignet med Kul til kraftforbrænding var også i 2001 den store vinder med en stigning i transportvoluminet på 7%. Europa importerede som følge af faldende egenproduktion 3% mere, og Asien som helhed importerede hele 11% mere i Grundet Kinas store eksportstigning fra 55 til 80 mio. tons har der fundet en strukturændring sted i kultransporterne. Den kinesiske eksport går overvejende til de nære markeder og primært i Panamax og Handymax skibe (grundet havneforhold) frem for de traditionelle Capesize bulkskibe. Efterspørgselsstigningen i ton-mil for kul til forbrænding var således kun 2%, primært til fordel for Panamax og Handymax på bekostning af Capesize, hvilket kan forklare de fornuftige rater i Panamax og Handymax sektorerne i de første 6 måneder af året. Afskibningerne af kornprodukter faldt marginalt fra 2000 til Importen af cement til USA faldt med 10%, igen som følge af den aftagende økonomiske aktivitet i USA. 12

19 Terrorangrebet i USA den 11. september 2001 forstærkede en udvikling, som imidlertid allerede var godt på vej. Samlet set er voluminet af bulkafskibninger steget med ca. 1,7% fra 2000 til Imidlertid har strukturændringen betydet, at den aktuelle efterspørgsel efter tørlast skibe er faldet marginalt mellem 0 og 1%. Udbud 2001 har været et historisk højt leveringsår med ca. 20,3 millioner tons dødvægt leveret, hvilket skal sammenholdes med skrotning og anden afgang på ca. 8,5 mio. tons (inkl. kombinationsskibe). Dette svarer til en nettotilgang på ca. 4% af den eksisterende flåde. Handy-/Handymax flåden ( tdw) steg under ét med 1,4%. Ser man mere specifikt på Handymax flåden mellem tdw, steg denne med 10,3%. Panamax flåden steg med 6,5%, og Capesize flåden steg med 5,5%. Den negative udvikling på fragtmarkedet satte først for alvor ind i anden halvdel af 2001 rederier med ældre ophugningsmodne skibe har således ventet på bedre tider, hvilket kommer til udtryk i de ringe ophugningstal for ,5 mio tons er skuffende i betragtning af det faktum, at disse enheder i 2. halvår 2001 har sejlet med negativt dækningsbidrag. Dette giver imidlertid Rederiet troen på, at ophugningstallene for 2002 vil være ganske fornuftige i størrelsesordenen mio. tons, hvilket for 2002 svarer til en nulvækst. (For 2002 forventes leveret 12,7 mio. tons dødvægt). For 2003 og 2004 er den samlede ordrebog i dag 8,3 mio. tons dødvægt. Den 1. januar 2001 var den samlede bulkflåde (ekskl. kombinationsskibe) på 277 mio. tons dødvægt imod 289,8 mio. tons dødvægt ved årets udgang. Aktivitet og indtjening Aktivitet Rederiets aktivitet er i 2001 øget med ca. 50% i forhold til 2000, idet antallet af skibsdage øgedes fra til Operatørvirksomheden udviklede sig tilfredsstillende under gradvist vanskeligere markedsbetingelser. Det er til stadighed Rederiets strategi at drive en portefølje management baseret virksomhed, således at risici forbundet med branchens voldsomme cykliske udsving reduceres. Åbningen af Rederiets kontor i USA den 1. januar 2001 har styrket vor position på det amerikanske marked. Den tætte daglige kontakt med vore amerikanske kunder har gjort det muligt for os at forstå kundens behov endnu bedre, hvilket har betydet, at Rederiets samlede engagement i regionen er øget mærkbart. Rederiet indgik i 3. kvartal en aftale om yderligere en Capesize enhed på tdw på langtidsindbefragtning med løbende købsoptioner til Rederiet. Skibet forventes leveret i 4. kvartal 2004 eller 1. kvartal Rederiets langtidsflåde med forkøbsret er således i dag: 13

20 Capesize: 3 enheder hvoraf 2 er leveret Gearede Panamax: 2 enheder som leveres 2002 Handymax: 11 enheder hvoraf 8 er leveret. Indtjening Overordnet var resultatet for tørlast tilfredsstillende i Såvel den løbende drift som køb og salg af skibe bidrog positivt til Rederiets resultat for I skemaet nedenfor sammenlignes Rederiets indsejlede T/C rater med markedets gennemsnitlige spotrater for *) Kilde The Baltic Exchange Antal Skibsdage T/C ækvivalent NORDEN USD pr. dag Spot T/C gns. Markedet *) USD pr. dag Capesize: Panamax: Handymax: Som det fremgår af tabellen ovenfor, har Rederiets egne skibe og periodeskibe sejlet væsentligt bedre end spotmarkedet i 2001 i alle tre segmenter Cape, Panamax og Handymax. Rederiet søger til stadighed at have en konservativ afdækningsstrategi af det meget volatile Capesize marked, hvilket gavnede Rederiet i 2001, idet indsejlingen lå 29% over spotmarkedet for året som helhed. For Panamax og Handymax segmenterne, som er Rederiets hovedaktivitet, arbejdes der fortsat ud fra en porteføljemæssig strategi. Rederiets store last underlag for 2001 gjorde, at indtjeningen i begge disse segmenter lå væsentligt over spotmarkedet. I tillæg hertil gjorde den fleksibilitet, vi havde på timecharter flåden, at Rederiet havde relativt flere skibe i 1. halvår 2001 sammenlignet med 2. halvår blev et todelt år, hvor de første 6 måneder af året var acceptable hvorimod de sidste 6 måneder bedst kan karakteriseres med ordet kollaps. Det første halvår blev således en forlængelse af de gode takter fra 2000, hvorimod andet halvår 2001 blev en periode, hvor konsekvensen af overkontrahering og stærkt faldende vækst i verdensøkonomien slog igennem. Gennemsnitligt faldt markedet for 12 måneders periodeskibe fra 2000 til 2001 med 11%, 13% og 20% for henholdsvis Handymax ( tdw), Panamax ( tdw) og Capesize ( tdw). I forhold til de i nedenstående skema anførte perioderater har spot markedet i lange perioder i andet halvår ligget væsentligt lavere altså tæt på oplægningsniveau. 14

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

DKK 312 mio. Der foreslås et udbytte på DKK 12,00 pr. aktie à DKK 20,00 (2000: DKK 10,00).

DKK 312 mio. Der foreslås et udbytte på DKK 12,00 pr. aktie à DKK 20,00 (2000: DKK 10,00). Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2002 1256 København K side 1/94 Telefon: 33 15 04 51 22. marts 2002 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S opnåede i 2002 et årsresultat før skat på: DKK 25 mio. DKK 196 mio.

Dampskibsselskabet NORDEN A/S opnåede i 2002 et årsresultat før skat på: DKK 25 mio. DKK 196 mio. Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2003 1256 København K side 1/97 Telefon: 33 15 04 51 24. marts 2003 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse.

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 9 14. juli 2002 Side 1 af 11 Aktionærerne i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Københavns Fondsbørs og pressen Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rekordår for D/S NORDEN A/S

Rekordår for D/S NORDEN A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 29. marts 2005 1067 København K Side 1 af 79 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2006

Delårsrapport 3. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 23 29. november 2006 Delårsrapport 3. kvartal 2006 De 3 første kvartaler i hovedpunkter EBITDA for 3. kvartal blev USD 49 mio. en stigning

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport første halvår 2003

Delårsrapport første halvår 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 10 Nikolaj Plads 6 25. august 2003 1067 København K KW/BS Side 1 af 8 Delårsrapport første halvår 2003 DET FØRSTE HALVÅR I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2007

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 21 24. maj 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Første kvartal i hovedpunkter Resultatet for 1. kvartal blev USD 136 mio. og er det bedste

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2005

Delårsrapport 3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 29 25. november 2005 Delårsrapport 3. kvartal 2005 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet for 3. kvartal blev USD 78 mio. inklusive

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 31 20. august 2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 Første halvår i hovedpunkter Periodens resultat for 1. halvår blev USD 598

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 5. november godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. september 2008. Koncernen

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 26. august godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008. Koncernen har valgt,

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 Kontoradresse: Amaliegade 49 1256 København K Telefon: 33 15 04 51 Telefax: 33 15 61 99 www.motortramp.com KONTAKTPERSON:

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/ Formandens beretning

Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/ Formandens beretning Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/4 2003 Formandens beretning INDLEDNING Vi vil i år håndtere bestyrelsens beretning på den måde, at jeg først giver et overblik over de vigtigste begivenheder

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2016 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V SEB Administration A/S CVR-nr. 20 24 79 40 Bernstorffsgade 50 1577 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2017 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S)

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Billedskærervej 7, 5230 Odense M CVR-nr. 36 47 47 18 Årsrapport for perioden 22. december - 31. december 2014 (0 måneder) Godkendt

Læs mere