Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dampskibsselskabet NORDEN A/S"

Transkript

1 Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ København K side 1/94 Telefon: marts 2002 Telefax: KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: ÅRSRAPPORT FOR 2001 Bestyrelsen for Dampskibsselskabet NORDEN A/S har i dag på et bestyrelsesmøde vedtaget årsregnskabet og koncernregnskabet for 2001 og fremsender i denne anledning den samlede årsrapport for Dampskibsselskabet NORDEN A/S opnåede i 2001 et særdeles tilfredsstillende årsresultat før skat på: DKK 312 mio. Der foreslås et udbytte på DKK 12,00 pr. aktie à DKK 20,00 (2000: DKK 10,00). Ændret regnskabspraksis Årsrapporten for Dampskibsselskabet NORDEN A/S for 2001 er udarbejdet i overensstemmelse med den nye årsregnskabslovs bestemmelser for børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse D, gældende danske regnskabsvejledninger samt de krav, som Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Den ændrede regnskabspraksis for 2001 har reduceret årets resultat og egenkapitalen efter skat med henholdsvis DKK 73 mio. og DKK 231 mio. Årsresultat NORDEN opnåede et resultat før skat på DKK 312 mio. Resultatet før skat men efter minoritetsinteresser blev på DKK 290 mio., hvilket skal sammenholdes med Rederiets oplysning af 26. november 2001 om et resultat før skat men efter minoritetsinteresser på DKK 300 mio. NORDEN opnåede et resultat efter skat på DKK 218 mio., og selskabets egenkapital udgjorde ultimo året DKK 640 mio. Rederiets egenkapital blev i 2001 forrentet med 39%, og soliditeten var ultimo året 33%. Årets resultat er særdeles tilfredsstillende og er det bedste i Rederiets 131 års historie. Tørlastaktiviteten Årets resultat for tørlastafdelingen udgjorde DKK 127 mio. før skat, hvoraf DKK 87 mio. er avancer i forbindelse med salg af skibe. Tørlastafdelingens fragtindtægter m.v. var i 2001 på DKK mio., og afdelingen har i årets løb haft knap 140 indbefragtede skibe. Ultimo året disponerede afdelingen over 28 tørlastskibe. 1

2 Tankaktiviteten Årets resultat for tankaktiviteten udgjorde DKK 148 mio. før skat, hvoraf DKK 78 mio. er avancer i forbindelse med salg af skibe. Tankafdelingens fragtindtægter m.v. var i 2001 på DKK 474 mio., og afdelingen har i årets løb haft 6 indbefragtede skibe. Ultimo året disponerede afdelingen over 9 tankskibe. Markedsværdien af koncernens flåde De gennemsnitlige mæglervurderinger (januar 2002) af egne og finansielt leasede skibe andrager ca. DKK mio. (ca. USD 150 mio.) inklusive certepartier, hvilket er højere end de regnskabsmæssige værdier på DKK mio. ultimo Forventningerne til 2002 Rederiet har ved indgangen til 2002 positioneret sig med overvægt af fast beskæftigelse i form af timecharter- og lastekontrakter. Rederiet forventer et lavere aktivitetsniveau i 2002 i forhold til 2001 baseret på de forventede markedsvilkår. Det forventede årsresultat for 2002 vil ekskl. salg af skibe og før skat andrage DKK mio. GENERALFORSAMLING Selskabets ordinære generalforsamling vil finde sted mandag, den 29. april 2002, kl. 11:00 i Danmarks Rederiforening, Amaliegade 33, 1256 København K. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om at nedskrive selskabets aktiekapital med indtil stk. aktier svarende til 5% af aktiekapitalen ved annullering af selskabets egne aktier. Den trykte årsrapport forventes udsendt 15. april København, den 22. marts 2002 Bestyrelse og Direktion Mogens Hugo Jørgensen Bestyrelsesformand Steen Krabbe Adm. direktør 2

3 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Hovedtal i mio. DKK Fragtindtægter m.v , , ,4 650,7 590,1 Omkostninger , ,2-907,9-564,2-446,9 Resultat før afskrivninger 255,1 253,6 122,5 86,5 143,2 Salgsavancer skibe 164,5 25,4 13,5 29,9 36,9 Af- og nedskrivninger -78,7-58,6-78,5-238,0-101,2 Resultat af primær drift 340,9 220,4 57,5-121,6 78,9 Resultat associerede virksomheder 6,0 0,4 1,9-1,5-1,5 Finans netto -34,7-56,4-30,6-44,3-13,3 Resultat før skat og ekstraordinære poster 312,2 164,4 28,8-167,4 64,1 Ordinært resultat efter skat 239,4 114,9 19,4-106,4 44,1 Ekstraordinært resultat efter skat 0,0 0,0 0,0 31,7 0,0 Koncernresultat 239,4 114,9 19,4-74,7 44,1 Årsresultat efter minoritetsinteresser 217,5 114,3 19,5-74,7 44,1 Egenkapital ultimo 639,8 465,9 356,3 365,1 394,6 Balancesum ultimo 1.915, , , , ,3 Årets likviditetsændring 294,8 55,4-34,3 182,9-77,3 Årets investering i materielle anlægsaktiver, brutto 1.232,4 618,7 415,3 509,0 249,3 Nøgletal Resultat pr. aktie à DKK 20 94,48 47,13 8,04-30,80 18,19 Udbytte pr. aktie à DKK 20 12,00 10,00 2,40 1,60 3,58 Udbytte % for året 60% 50% 12% 8% 18% Indre værdi pr. aktie 277,9 192,1 146,9 150,6 162,7 Egenkapitalforrentning 39,3% 27,8% 5,4% -19,7% 7,3% Soliditet 33,4% 27,3% 29,1% 26,6% 29,4% Aktiekurs ultimo 264,13 250,02 90,67 59,80 164,21 Kurs/Indre værdi 0,95 1,30 0,62 0,40 1,01 USD-kurs ultimo 840,95 802,05 739,88 638,65 682,60 Hoved- og nøgletallene for er tilpasset den anvendte regnskabspraksis for 2001 jf. beskrivelsen af ændringer af anvendt regnskabspraksis under afsnittet anvendt regnskabspraksis. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Der er i øvrigt efter Finansanalytikerforeningens definition heraf anvendt ukorrigerede tal. Der henvises til definitioner under afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Nøgletallene for er korrigeret for reduktion af stykstørrelsen af selskabets aktier fra DKK 100 til DKK 20. Derudover er der korrigeret for selskabets egne aktier. 3

4 . Dampskibsselskabet "Norden" A/S CVR-nr Årsrapport 2001

5 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESPÅTEGNING... 1 REVISIONSPÅTEGNING AFGIVET AF SELSKABETS UAFHÆNGIGE REVISORER... 2 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 Kort om NORDEN og året i review... 4 Tørlast Tank Kontorer i udlandet Vision Mission Risikoprofil Regnskabsberetning Efterfølgende begivenheder Human resources Miljøforhold Aktionærforhold og andre lovpligtige oplysninger ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Ændringer i anvendt regnskabspraksis Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Balancen Pengestrømsopgørelse i

6 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER BALANCE PR. 31. DECEMBER - AKTIVER BALANCE PR. 31. DECEMBER PASSIVER EGENKAPITALOPGØRELSE EGENKAPITALOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN NOTER FORKLARING AF HOVED- OG NØGLETAL ORDLISTE KONCERNENS TONNAGE ULTIMO REDERIETS UDVIKLING ii

7 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2001 for Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten efter vor opfattelse giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 22. marts 2002 Direktion Steen Krabbe Adm. direktør Jens Fehrn-Christensen Direktør Bestyrelse Mogens Hugo Jørgensen Formand Alison J.F. Riegels Næstformand Erik Gregers Hansen Erling Højsgaard Frederick W. Meier, Jr. Kirsten Hansen Torry Sørensen 1

8 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisorer Vi har revideret årsrapporten for Dampskibsselskabet NORDEN A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at afgive en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten er retvisende i alle væsentlige henseender. Ved en revision udføres på testbasis undersøgelse af beviser, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. En revision omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2001 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2001 i overensstemmelse med årsregnskabsloven af 2001 og danske regnskabsvejledninger. København, den 22. marts 2002 KPMG C. Jespersen PricewaterhouseCoopers Finn L. Meyer Jørgen Skovbæk Johansen Per Nørgaard Sørensen Kjeld Bøgild statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor 2

9 Selskabsoplysninger Selskabet Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade 49 DK-1256 Købehavn K Telefon: Telefax: Cvr-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: København Telefax tankafdeling: Telefax tørlastafdeling: Telefax teknisk afdeling: Comtext A43Dk448 - A53DK033 (Tank) Hjemmeside: Bestyrelse Direktion Revision Mogens Hugo Jørgensen, formand Alison J.F. Riegels, næstformand Erik Gregers Hansen Erling Højsgaard Frederick W. Meier, Jr. Kirsten Hansen (medarbejdervalgt) Torry Sørensen (medarbejdervalgt) Steen Krabbe, adm. direktør Jens Fehrn-Christensen, direktør KPMG C. Jespersen Borups Allé 177 DK-2000 Frederiksberg PricewaterhouseCoopers Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes mandag, den 29. april 2002, kl i Danmarks Rederiforening, Amaliegade 33, København. 3

10 Ledelsesberetning Kort om NORDEN og året i review Dampskibsselskabet NORDEN A/S blev stiftet i NORDEN opererer i trampfart på global basis inden for såvel tørlast som tank. Koncernstruktur Dampskibsselskabet NORDEN A/S 50% Nortide Shipping Limited Bermuda 50% Nortide II Shipping Limited Bermuda Nordfarer A/S 100% 100% NORDEN Tankers & Bulkers Pte. Ltd. Singapore 100% NORDEN Tankers & Bulkers (USA) Inc. 100% Nordasia Ltd. Bahamas 100% Nordholt Ltd. Bahamas 51% Nordholm Pte. Ltd. Singapore 66% Nordafrika Pte. Ltd. Singapore 4

11 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Hovedtal i mio. DKK Fragtindtægter m.v , , ,4 650,7 590,1 Omkostninger , ,2-907,9-564,2-446,9 Resultat før afskrivninger 255,1 253,6 122,5 86,5 143,2 Salgsavancer skibe 164,5 25,4 13,5 29,9 36,9 Af- og nedskrivninger -78,7-58,6-78,5-238,0-101,2 Resultat af primær drift 340,9 220,4 57,5-121,6 78,9 Resultat associerede virksomheder 6,0 0,4 1,9-1,5-1,5 Finans netto -34,7-56,4-30,6-44,3-13,3 Resultat før skat og ekstraordinære poster 312,2 164,4 28,8-167,4 64,1 Ordinært resultat efter skat 239,4 114,9 19,4-106,4 44,1 Ekstraordinært resultat efter skat 0,0 0,0 0,0 31,7 0,0 Koncernresultat 239,4 114,9 19,4-74,7 44,1 Årsresultat efter minoritetsinteresser 217,5 114,3 19,5-74,7 44,1 Egenkapital ultimo 639,8 465,9 356,3 365,1 394,6 Balancesum ultimo 1.915, , , , ,3 Årets likviditetsændring 294,8 55,4-34,3 182,9-77,3 Årets investering i materielle anlægsaktiver, brutto 1.232,4 618,7 415,3 509,0 249,3 Nøgletal Resultat pr. aktie à DKK 20 94,48 47,13 8,04-30,80 18,19 Udbytte pr. aktie à DKK 20 12,00 10,00 2,40 1,60 3,58 Udbytte % for året 60% 50% 12% 8% 18% Indre værdi pr. aktie 277,9 192,1 146,9 150,6 162,7 Egenkapitalforrentning 39,3% 27,8% 5,4% -19,7% 7,3% Soliditet 33,4% 27,3% 29,1% 26,6% 29,4% Aktiekurs ultimo 264,13 250,02 90,67 59,80 164,21 Kurs/Indre værdi 0,95 1,30 0,62 0,40 1,01 USD-kurs ultimo 840,95 802,05 739,88 638,65 682,60 Hoved- og nøgletallene for er tilpasset den anvendte regnskabspraksis for 2001 jf. beskrivelsen af ændringer af anvendt regnskabspraksis under afsnittet anvendt regnskabspraksis. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Der er i øvrigt efter Finansanalytikerforeningens definition heraf anvendt ukorrigerede tal. Der henvises til definitioner under afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Nøgletallene for er korrigeret for reduktion af stykstørrelsen af selskabets aktier fra DKK 100 til DKK 20. Derudover er der korrigeret for selskabets egne aktier. 5

12 Årets resultat Ændret regnskabspraksis Årsrapporten for Dampskibsselskabet NORDEN A/S for 2001 er udarbejdet i overensstemmelse med den nye årsregnskabslovs bestemmelser for børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse D, gældende danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Den ændrede regnskabspraksis for 2001 har reduceret årets resultat og egenkapitalen efter skat med henholdsvis DKK 73 mio. og DKK 231 mio. Årsresultat NORDEN opnåede et resultat før skat på DKK 312 mio. Resultatet før skat men efter minoritetsinteresser blev på DKK 290 mio., hvilket skal sammenholdes med Rederiets oplysning af 26. november 2001 om et resultat før skat men efter minoritetsinteresser på DKK 300 mio. NORDEN opnåede et resultat efter skat på DKK 218 mio., og selskabets egenkapital udgjorde ultimo året DKK 640 mio. Rederiets egenkapital blev i 2001 forrentet med 39%, og soliditeten var ultimo året 33%. Årets resultat er særdeles tilfredsstillende og er det bedste i Rederiets 131 års historie. Tørlastaktiviteten Årets resultat for tørlastafdelingen udgør DKK 127 mio., hvoraf DKK 87 mio. er avancer i forbindelse med salg af skibe. Tankaktiviteten Årets resultat for tankafdelingen udgør DKK 148 mio., hvoraf DKK 78 mio. er avancer i forbindelse med salg af skibe. Markedsværdien af koncernens flåde: De gennemsnitlige mæglervurderinger (januar 2002) af egne og finansielt leasede skibe andrager ca. DKK mio. (USD 150 mio.) inklusive certepartier, hvilket er højere end de regnskabsmæssige værdier på DKK mio. ultimo Udbytte Med baggrund i årsresultatet og forventningerne til 2002 stiller bestyrelsen forslag om, at der udbetales et udbytte på DKK 12,00 pr. aktie à DKK 20,00 (2000: DKK 10,00). 6

13 Koncernens flåde Tankaktiviteter - I foråret solgtes en nybygning i ordre ved STX Shipbuilding Co., Ltd. (tidligere Daedong) til græske interesser med levering fra værftet i juni måned. - Samtidig udvidedes koncernens engagement ved STX Shipbuilding Co., Ltd. med yderligere to nybygninger til levering i Et bareboatbefragtet Aframax tankskib blev erhvervet og umiddelbart derefter afhændet medio året. - I løbet af året langtidsindbefragtede Rederiet fire produkttankskibsnybygninger på hver tdw, heraf tre enheder til levering i 2003 og den sidste i Rederiet har købsoption for tre enheder, heraf en med en salgsoption mod NORDEN. - Rederiet tog i oktober levering af to Aframax råolietankskibe, heraf er et ejet og et er solgt til græske interesser men taget tilbage på 5 års bareboatcharter. - Mod slutningen af året solgtes Rederiets ældste enhed Nordfast fra 1987 til italienske interesser. Tørlastaktiviteter - I første halvår af 2001 solgtes to Handymax nybygninger, der blev leveret til de nye ejere umiddelbart efter levering fra værftet. - I efteråret solgtes Rederiets to Capesize tørlastskibe Nord-Power og Nord-Energy til græske interesser. - I tredje kvartal indgik Rederiet aftale med japansk værft om kontrahering af to Handymax tørlastskibe til levering i Rederiet indgik kontrakt om langtidsbefragtning af et Capesize tørlastskib med købsoption til levering i Samlet tonnage Ved indgangen til 2002 disponeres i alt 37 enheder på ca tdw fordelt på 28 tørlastskibe ( tdw) og 9 tankskibe ( tdw). Rederiet har siden 1999 langtidsbefragtet 16 nybyggede tørlastskibe med købsoption, hvoraf 10 er leveret, og 4 tankskibe heraf 3 med købsoption, som endnu ikke er leveret. Ultimo året ejede Rederiet 5 tankskibe, heraf et delvist ejet, og et finansielt leaset. Rederiet ejede endvidere et finansielt leaset tørlastskib. Rederiet har 2 egne tørlastskibe og 3 egne tankskibe under bygning, hvoraf to bliver delvist ejet. 7

14 Forbedret informationsniveau Rederiet besluttede i 2000 at øge informationsniveauet over for selskabets aktionærer, samarbejdspartnere og analytikere. I årsregnskabet for 2000 oplyste Rederiet derfor om markedsværdien af egne og finansielt leasede skibe, samtidig med at Rederiet fra og med 2. halvår 2001 startede med at offentliggøre kvartalsvise delårsrapporter. Informationsniveauet i årsrapporten for 2001 er yderligere forøget, idet Rederiet allerede nu har udarbejdet årsrapporten i overensstemmelse med den nye årsregnskabslovs bestemmelser for børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse D og suppleret med yderligere relevante informationer. Dette indebærer, at informationsniveauet i ledelsesberetningen er øget betydeligt, samtidig med at noterne nu indeholder langt flere uddybende oplysninger i forhold til tidligere årsregnskaber. Som noget nyt indeholder årsrapporten nu differentierede segmentoplysninger for Rederiets to forretningsområder tank og tørlast, og oplysningerne om finansielle instrumenter er uddybet betragteligt. For en mere specifik gennemgang af de regnskabsmæssige ændringer henvises til afsnittet Ændringer i anvendt regnskabspraksis. Det øgede informationsniveau vil være til glæde for aktionærer, samarbejdspartnere, analytikere og øvrige interesserede regnskabslæsere, som følger Rederiet. Selskabet vil fortsætte processen med at øge informationsniveauet, og Rederiet har derfor styrket økonomiafdelingen med yderligere kompetente medarbejdere. Risikostyring: Rederiet har som følge af det øgede aktivitetsniveau gennem de senere år fokuseret mere og mere på risikostyring med det formål at opnå en mindre volatilitet i Rederiets årsresultater end den volatilitet, der kendetegner fragtmarkederne inden for tank og tørlast. Rederiet har derfor styrket dette område ved at ansætte en Risk Manager med reference til direktionen, der vil hjælpe de disponerende afdelinger med at styre og overvåge de risici, som Rederiet påtager sig. Et af de styringsværktøjer, der vil blive taget i brug, er Value at Risk konceptet (VaR). Formålet med Value at Risk er at få kvantificeret relationen mellem risiko og det forventede afkast. Value at Risk kan anvendes til dels at få fastlagt, hvad det forventede afkast er ved at påtage sig en given risiko, og dels sandsynliggøre usikkerheden på det forventede afkast. Dette er væsentligt, da det muliggør en mere præcis styring af de økonomiske ressourcer, som er bundet i de forskellige forretningsområder. 8

15 Vision/mission Rederiet har i efteråret 2001 arbejdet med selskabets værdigrundlag og udarbejdet en revideret vision og mission vedrørende den vigtige del, der relaterer sig mod Rederiets kunder og serviceringen af disse. Det overordnede mål er at sikre en langsigtet og stabil økonomisk vækst, der opnås ved gradvist at mindske Rederiets afhængighed af spotmarkedet mod til gengæld at øge fokuseringen på længerevarende og tættere samarbejdsrelationer med Rederiets kunder, bl.a. karakteriseret ved gensidig risikodeling. Visionen og missionen er grundlaget for Rederiets fremtidige kompetenceudvikling af medarbejderne, forretningsstrategier, operative processer samt mål for de fremtidige finansielle resultater og er beskrevet senere i årsrapporten. Efterfølgende begivenheder St. Frederikslund Group Rederiet har købt skibene Nordasia og Nord Cecilie af St. Frederikslund Group i februar I den forbindelse er selskabets leasinggæld indfriet til underkurs. Skibene fortsætter deres aktivitet som hidtil. Egne aktier I januar 2002 er der købt yderligere stk. egne aktier. Rederiet ejer herefter stk. egne aktier svarende til 10% af aktiekapitalen. Købesummen for den samlede aktiepost er herefter DKK 69 mio. Tonnageskatteloven Regeringen har i februar måned 2002 fremsat forslag til Lov om beskatning af rederivirksomhed (Tonnageskatteloven). Det er regeringens opfattelse, at den internationale udvikling nødvendiggør, at der indføres en tonnageskatteordning, da det ellers vil blive stadigt vanskeligere for danske rederier at fastholde deres position på verdensmarkedet. Lignende ordninger eksisterer allerede i en række lande i Europa, og Rederiet finder det derfor naturligt, at der indføres en tilsvarende ordning i Danmark, således at danske rederier får rammevilkår på linie med vore konkurrenter. Rederiet forventer, at lovforslaget bliver endeligt vedtaget af Folketinget i løbet af foråret. I henhold til lovforslaget vil rederierne have mulighed for at vælge at indtræde under tonnageskatteloven fra 1. januar 2001 eller fra 1. januar

16 Verdensøkonomien Næppe før i den moderne tidsalder har et enkelt kalenderår fremvist så store økonomiske udsving som i Den gunstige udvikling i verdensøkonomien i 2000 fortsatte således i første kvartal 2001 med en vækstrate på knap 5% dog med en vigende tendens anført af USA, som allerede fra marts måned gled over i direkte recessionslignende tilstande. Det siden 1991 uafbrudte vækstscenario i USA ændrede brat karakter under indtryk af bl.a. faldende investeringer i IT sektoren, hvor udnyttelseskapaciteten faldt fra ca. 75% til 40% i løbet af 12 måneder. I kølvandet herpå forekom manglende afsætning og dermed stigende lagre. Hvor USA tidligere bl.a. ved justering af rentesatser med kløgt og indsigt har styret den økonomiske udvikling til den længstvarende vækstperiode siden anden verdenskrig, slog før omtalte negative elementer igennem. Det til trods for, at renten blev reduceret fra ca. 6% til under 2% i løbet af Disse signaler spredte sig hurtigt til andre dele af verden, hvor kun få lyspunkter registreredes. De to befolkningsmæssige mastodonter Kina og Indien synes i mindre omfang at være påvirket af de negative impulser. Med base i et voksende hjemmemarked styrede Kina mod 7,3% vækst i bruttonationalproduktet (BNP) i 2001, samtidig med at Indien oplevede respektable 4%. Verdens næststørste økonomi, Japan, oplevede fortsat politisk ustabilitet, stigende arbejdsløshed og stærkt faldende industriproduktion (fra +5,9% i 2000 til 7,7% i 2001, svarende til et fald på hele 13,6 procentpoints), der medvirkede til et direkte negativt vækstbillede, som forventes forværret i indeværende år. Imidlertid kan den svækkede Yen bidrage til øget eksport, inflation og dermed øget forbrug, hvorved Japan kan retablere et vækstsamfund. Men det vil tage tid. Et overordnet globalt økonomisk billede inviterer ikke til udpræget optimisme. Verdensøkonomien bevæger sig med nedsat fart med få lokomotiver. Det opmuntrende er, at yderligere fald i dag synes mindre sandsynligt, og hermed er der skabt grobund for fremtidig vækst. 10

17 Forventninger til 2002 Tiltag af international karakter for at opnå mere sikker drift og vedligehold inden for skibsfart synes langsomt at vinde gehør. Hvor befragternes bevågenhed inden for tanksektoren til at engagere moderne, sikker tonnage er accelereret inden for de sidste par år, synes samme holdning ikke at være helt så fremherskende inden for tørlastsektoren. I tillæg hertil savnes der specielt fra klasseselskabernes side en mere fremtrædende rolle m.h.t. opretholdelse af sikkerhed om bord i forbindelse med skibes styrkebelastning, tilsyn af pålagte krav om forbedringer, etc. Det koster at drive og operere skibe og samtidig leve op til alle internationale krav og konventioner. Det er uhyre vigtigt, at der ikke slækkes på disse krav, og sideløbende at tilsyn ensartes. Effekten heraf kan observeres i ophugningstallene for sidste år, hvor der inden for tanksektoren til trods for et historisk godt marked fandt en øget ophugning sted i forhold til året før. Ophugningstallene i begyndelsen af 2002 er opmuntrende inden for begge sektorer, og fastholdes denne tendens, tegner der sig umiddelbart en bedre tonnagebalance ved dette års udgang. Men uanset denne udvikling kræves en egentlig økonomisk vækst for at tilsikre acceptable rateniveauer. Tilbagegangen synes at være ophørt, og faren for yderligere recession skønnes elimineret. Prognoserne for indeværende år er stort set status quo, resulterende i mindre rateudsving fra nuværende lave niveauer. Rederiet har ved indgangen til indeværende år positioneret sig med overvægt af fast beskæftigelse i form af timecharter- og lastekontrakter. Derfor vil påvirkningen af det svage marked være mindre følelig om end dog mærkbar. Rederiet forventer et lavere aktivitetsniveau i 2002 baseret på de forventede markedsvilkår. Det forventede resultat for 2002 vil ekskl. salg af skibe og før skat andrage DKK mio. Rederiet vil imidlertid samtidig benytte de svage konjunkturer til at engagere sig mere langsigtet i form af længevarende indbefragtning subsidiært kontrahering. 11

18 Tørlast Hoved- og nøgletal for tørlastsegmentet er som følger: TDKK Nettoomsætning Salgsavance skibe Årets resultat Anlægsaktiver Gældsforpligtelser Overskudsgrad 7% Afkastningsgrad 42% Konkurrencesituationen Efterspørgsel Industriproduktionen i OECD faldt med 2,5% i 2001 sammenlignet med I USA var faldet 3,5% medens Japan styrtdykkede med hele 7,7%. Kina stod også i 2001 som det store lyspunkt med en stigning i industriproduktionen på hele 9%. Aktivitetsniveauet i stålindustrien er en vigtig faktor for udviklingen i tørlastmarkedet. For 2001 som helhed indikerer de foreløbige tal et fald på 1% i søværts transport af jernmalm. Kina øgede sin import af jernmalm med hele 30%, medens Japan og Vesteuropa reducerede importen med henholdsvis 4% og 11%. Transporten af færdige stålprodukter faldt for året 2001 med ca. 3% sammenlignet med Mest markant var faldet af stålimporten til USA med 30% som følge af den faldende økonomiske aktivitet. Dette kraftige fald i import til USA blev delvist kompenseret af import af stålprodukter til Kina og andre asiatiske lande. Imidlertid har dette betydet færre sødage, altså mindre sejltid, hvilket har reduceret det samlede tonnagebehov for stålprodukter med 6-7% i 2001 sammenlignet med Kul til kraftforbrænding var også i 2001 den store vinder med en stigning i transportvoluminet på 7%. Europa importerede som følge af faldende egenproduktion 3% mere, og Asien som helhed importerede hele 11% mere i Grundet Kinas store eksportstigning fra 55 til 80 mio. tons har der fundet en strukturændring sted i kultransporterne. Den kinesiske eksport går overvejende til de nære markeder og primært i Panamax og Handymax skibe (grundet havneforhold) frem for de traditionelle Capesize bulkskibe. Efterspørgselsstigningen i ton-mil for kul til forbrænding var således kun 2%, primært til fordel for Panamax og Handymax på bekostning af Capesize, hvilket kan forklare de fornuftige rater i Panamax og Handymax sektorerne i de første 6 måneder af året. Afskibningerne af kornprodukter faldt marginalt fra 2000 til Importen af cement til USA faldt med 10%, igen som følge af den aftagende økonomiske aktivitet i USA. 12

19 Terrorangrebet i USA den 11. september 2001 forstærkede en udvikling, som imidlertid allerede var godt på vej. Samlet set er voluminet af bulkafskibninger steget med ca. 1,7% fra 2000 til Imidlertid har strukturændringen betydet, at den aktuelle efterspørgsel efter tørlast skibe er faldet marginalt mellem 0 og 1%. Udbud 2001 har været et historisk højt leveringsår med ca. 20,3 millioner tons dødvægt leveret, hvilket skal sammenholdes med skrotning og anden afgang på ca. 8,5 mio. tons (inkl. kombinationsskibe). Dette svarer til en nettotilgang på ca. 4% af den eksisterende flåde. Handy-/Handymax flåden ( tdw) steg under ét med 1,4%. Ser man mere specifikt på Handymax flåden mellem tdw, steg denne med 10,3%. Panamax flåden steg med 6,5%, og Capesize flåden steg med 5,5%. Den negative udvikling på fragtmarkedet satte først for alvor ind i anden halvdel af 2001 rederier med ældre ophugningsmodne skibe har således ventet på bedre tider, hvilket kommer til udtryk i de ringe ophugningstal for ,5 mio tons er skuffende i betragtning af det faktum, at disse enheder i 2. halvår 2001 har sejlet med negativt dækningsbidrag. Dette giver imidlertid Rederiet troen på, at ophugningstallene for 2002 vil være ganske fornuftige i størrelsesordenen mio. tons, hvilket for 2002 svarer til en nulvækst. (For 2002 forventes leveret 12,7 mio. tons dødvægt). For 2003 og 2004 er den samlede ordrebog i dag 8,3 mio. tons dødvægt. Den 1. januar 2001 var den samlede bulkflåde (ekskl. kombinationsskibe) på 277 mio. tons dødvægt imod 289,8 mio. tons dødvægt ved årets udgang. Aktivitet og indtjening Aktivitet Rederiets aktivitet er i 2001 øget med ca. 50% i forhold til 2000, idet antallet af skibsdage øgedes fra til Operatørvirksomheden udviklede sig tilfredsstillende under gradvist vanskeligere markedsbetingelser. Det er til stadighed Rederiets strategi at drive en portefølje management baseret virksomhed, således at risici forbundet med branchens voldsomme cykliske udsving reduceres. Åbningen af Rederiets kontor i USA den 1. januar 2001 har styrket vor position på det amerikanske marked. Den tætte daglige kontakt med vore amerikanske kunder har gjort det muligt for os at forstå kundens behov endnu bedre, hvilket har betydet, at Rederiets samlede engagement i regionen er øget mærkbart. Rederiet indgik i 3. kvartal en aftale om yderligere en Capesize enhed på tdw på langtidsindbefragtning med løbende købsoptioner til Rederiet. Skibet forventes leveret i 4. kvartal 2004 eller 1. kvartal Rederiets langtidsflåde med forkøbsret er således i dag: 13

20 Capesize: 3 enheder hvoraf 2 er leveret Gearede Panamax: 2 enheder som leveres 2002 Handymax: 11 enheder hvoraf 8 er leveret. Indtjening Overordnet var resultatet for tørlast tilfredsstillende i Såvel den løbende drift som køb og salg af skibe bidrog positivt til Rederiets resultat for I skemaet nedenfor sammenlignes Rederiets indsejlede T/C rater med markedets gennemsnitlige spotrater for *) Kilde The Baltic Exchange Antal Skibsdage T/C ækvivalent NORDEN USD pr. dag Spot T/C gns. Markedet *) USD pr. dag Capesize: Panamax: Handymax: Som det fremgår af tabellen ovenfor, har Rederiets egne skibe og periodeskibe sejlet væsentligt bedre end spotmarkedet i 2001 i alle tre segmenter Cape, Panamax og Handymax. Rederiet søger til stadighed at have en konservativ afdækningsstrategi af det meget volatile Capesize marked, hvilket gavnede Rederiet i 2001, idet indsejlingen lå 29% over spotmarkedet for året som helhed. For Panamax og Handymax segmenterne, som er Rederiets hovedaktivitet, arbejdes der fortsat ud fra en porteføljemæssig strategi. Rederiets store last underlag for 2001 gjorde, at indtjeningen i begge disse segmenter lå væsentligt over spotmarkedet. I tillæg hertil gjorde den fleksibilitet, vi havde på timecharter flåden, at Rederiet havde relativt flere skibe i 1. halvår 2001 sammenlignet med 2. halvår blev et todelt år, hvor de første 6 måneder af året var acceptable hvorimod de sidste 6 måneder bedst kan karakteriseres med ordet kollaps. Det første halvår blev således en forlængelse af de gode takter fra 2000, hvorimod andet halvår 2001 blev en periode, hvor konsekvensen af overkontrahering og stærkt faldende vækst i verdensøkonomien slog igennem. Gennemsnitligt faldt markedet for 12 måneders periodeskibe fra 2000 til 2001 med 11%, 13% og 20% for henholdsvis Handymax ( tdw), Panamax ( tdw) og Capesize ( tdw). I forhold til de i nedenstående skema anførte perioderater har spot markedet i lange perioder i andet halvår ligget væsentligt lavere altså tæt på oplægningsniveau. 14

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse.

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 9 14. juli 2002 Side 1 af 11 Aktionærerne i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Københavns Fondsbørs og pressen Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 Kontoradresse: Amaliegade 49 1256 København K Telefon: 33 15 04 51 Telefax: 33 15 61 99 www.motortramp.com KONTAKTPERSON:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people skabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter 1 Hoved- og nøgletalsoversigt for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB 1999

BERETNING OG REGNSKAB 1999 BERETNING OG REGNSKAB DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Indholdsfortegnelse Kort om Dampskibsselskabet NORDEN A/S... 3 Koncerndiagram... 3 Hoved og nøgletal... 4 Beretning... 7 Regnskabsberetning... 15 Regnskabspåtegninger...

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 19. maj 2004 TORM Delårsrapport 1. kvartal 2004 Forventning om 2004 resultat før skat på egne aktiviteter på minimum DKK 750-800 mio. Resultatet af egne aktiviteter udgjorde

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2010 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter 2010-11 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Finansielle forhold 7 Flådens udvikling 8 Flådens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2012 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning Hovedpunkter 2012-13 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Forventninger til 2013 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere