Delårsrapport 1. kvartal 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1. kvartal 2007"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Meddelelse nr maj 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Første kvartal i hovedpunkter Resultatet for 1. kvartal blev USD 136 mio. og er det bedste kvartalsresultat i Rederiets historie. I resultatet indgår avancer fra salg af 3 skibe på USD 68 mio. og en dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter på USD -6 mio. I samme periode sidste år udgjorde avancer fra skibssalg USD 25 mio. og dagsværdireguleringerne en indtægt på USD 3 mio. Nettoresultatet på - omregnet - DKK 759 mio. svarer til en indtjening på DKK 18 pr. aktie (DKK 8 i samme periode sidste år). EBITDA for 1. kvartal blev USD 88 mio. - en stigning på 152% i forhold til samme periode sidste år. Det er den højeste driftsindtjening til dato i et kvartal. Såvel tørlast- som tankafdelingens EBITDA er steget i forhold til 1. kvartal sidste år. Tørlastafdelingens EBITDA for 1. kvartal steg med 213% til USD 72 mio., mens tankafdelingens EBITDA steg med 44% til USD 19 mio., hvilket kan tilskrives et stærkere tørlastmarked, højere realiserede T/C ækvivalenter i tank samt flere skibsdage i begge segmenter. Rederiets drift genererede i 1. kvartal et positivt cashflow på USD 63 mio. Den aktive flåde er øget fra 153 skibe til 167 i kvartalet. Antallet af skibe til levering er samtidig øget fra 67 til 84 skibe, bl.a. ved kontrahering af 11 nybygninger. Rederiets 14 egne skibe og 25 egne nybygninger vurderes pr. 31. marts at have en merværdi på USD 523 mio. i forhold til den bogførte værdi af skibene og de forventede nybygningspriser. Det giver en Net Asset Value pr. aktie (eksklusive værdi af købsoptioner på skibe) på DKK 177, mod DKK 132 på samme tidspunkt sidste år. Rederiets 74 certepartier med købsoption havde ifølge en teoretisk værdiansættelse en værdi på USD mio. ved udgangen af 1. kvartal, svarende til DKK 194 pr. aktie. Den samlede teoretiske Net Asset Value var dermed på DKK 371. Det skal bemærkes, at der er betydelig usikkerhed forbundet med opgørelsen af den teoretiske værdi. NORDEN opjusterer det forventede årsresultat for 2007 til at blive i niveauet USD mio. inklusive realiserede avancer fra salg af skibe på USD 120 mio. og en dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter på USD 2 mio. Opjusteringen på USD 30 mio. kan primært tilskrives et stærkere tørlastmarked. Mogens C. Hugo Bestyrelsesformand Carsten Mortensen Adm. direktør NORDEN afholder i dag kl (CET) en telekonference, hvor adm. direktør Carsten Mortensen og vice president Martin Badsted gennemgår 1. kvartal og forventningerne til hele året. Danske deltagere skal senest kl (CET) ringe på telefon , mens internationale deltagere skal ringe på inden kl (CET). Telekonferencen kan også følges live på hjemmesiden hvor den tilhørende præsentation også er tilgængelig. Yderligere oplysninger: Adm. direktør Carsten Mortensen, telefon DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, CVR-NR /19

2 Indholdsfortegnelse Side Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 3 DELÅRSBERETNING Kommentarer til periodens udvikling for koncernen 4 Aktivitet og indtjening 4 Pengestrømme 4 Egenkapitalen 4 Nettoforpligtelser 4 Flådens udvikling og værdier 5 Aktien 6 Segmentoplysninger 7 Tørlast 8 Markedsudvikling 8 Finansielle resultater 8 Forretningsudvikling 9 Tank 10 Markedsudvikling 10 Finansielle resultater 10 Forretningsudvikling 10 Forventninger 11 Forventninger til resten af Tørlast 11 Tank 11 Koncernen 11 DELÅRSREGNSKAB 1. KVARTAL - KONCERNEN Ledelsespåtegning 13 Resultatopgørelse 14 Resultatopgørelse pr. kvartal 15 Balance 16 Sammendraget pengestrømsopgørelse - koncernen 17 Egenkapitalopgørelse - koncernen 18 DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 2/19

3 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) og de yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede virksomheder. Regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Hovedtal i USD /1-31/ /1-31/3 Ændring 1. kvt /1-31/12 RESULTATOPGØRELSEN Fragtindtægter (omsætning) % Omkostninger % Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) % Salgsavancer skibe m.v % Afskrivninger % Resultatandele af joint ventures % Resultat af primær drift (EBIT) % Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter % Finans netto % Resultat før skat % Periodens resultat % Periodens resultat for aktionærerne i NORDEN % BALANCE Langfristede aktiver % Aktiver i alt % Egenkapital (inklusive minoritetsinteresser) % Langfristede forpligtelser % Kortfristede forpligtelser % Investeret kapital % Netto rentebærende gæld % PENGESTRØMME Fra driftsaktiviteter % Fra investeringer, herunder skibe % Fra finansieringsaktiviteter % Periodens likviditetsændring % KURS- OG REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL Antal aktier á DKK 1 (ekskl. egne aktier) % Indtjening pr. aktie (EPS) (DKK) 3,1 (18) 1,3 (8) 138% 4,1 (24) Udvandet indtjening pr. aktie (udvandet EPS) (DKK) 3,1 (18) 1,3 (8) 138% 4,1 (24) Indre værdi pr. aktie (ekskl. egne aktier) (DKK 1) ) 20 (109) 15 (94) 33% 16 (93) Soliditet 82,9% 83,0% 0% 74,0% Aktiekurs ultimo perioden, DKK % 240 Kurs/indre værdi 2,50 1,44 74% 2,58 Net Asset Value pr. aktie ekskl. købsoptioner på skibe (DKK 1) ) 31,6 (177) 21,4 (132) 48% 26,6 (151) Teoretisk Net Asset Value pr. aktie 2) (DKK 1) ) 66,3 (371) 31,8 (196) 108% 53,9 (305) USD-kurs, ultimo perioden 559,45 616,52-9% 566,14 USD-kurs, gennemsnit 568,70 620,70-8% 594,70 1) Omregnet til USD/DKK-kursen ultimo perioden. 2) Det skal bemærkes, at beregningen er forbundet med betydelig usikkerhed. Se afsnittet "Flådens udvikling og værdier" for en nærmere omtale af beregningsmodel og forudsætninger. Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2005". Nøgletallene er korrigeret for reduktion af stykstørrelsen af Selskabets aktier fra DKK 20 til DKK 1. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 3/19

4 Kommentarer til periodens udvikling for koncernen Aktivitet og indtjening Rederiets fragtindtægter var i 1. kvartal på USD 476 mio., hvilket er en stigning på 87% i forhold til samme periode sidste år. Stigningen kan primært tilskrives højere fragtrater i tørlastsegmentet samt flere skibsdage i begge segmenter. Antallet af skibsdage i 1. kvartal udgjorde , hvilket er en stigning på 39% i forhold til sidste år. Resultatet før afskrivninger og salgsavancer (EBITDA) var USD 88 mio. (2006: USD 35 mio.), svarende til en forbedring på 152%. EBITDA-marginen steg dermed fra 13,6% til 18,4%. Resultatet af primær drift (EBIT) blev i 1. kvartal USD 151 mio. (USD 56 mio.), hvoraf avancer fra salg af skibe udgjorde USD 68 mio. (USD 25 mio.). NORDEUROPA, der i fondsbørsmeddelelse af 5. februar 2007 blev annonceret solgt med forventet levering i 1. kvartal, blev leveret til den nye ejer 3. april og indregnes derfor først i rapporten for 2. kvartal. Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter udgjorde netto USD -6 mio. (USD 3 mio.) i 1. kvartal, hvoraf USD 5 mio. vedrørte bunkerhedgingkontrakter og USD -11 mio. vedrørte Forward Freight Agreements (FFA). Finansielle poster bidrog i 1. kvartal netto med USD 3 mio. (USD 3 mio.). I forhold til sidste år er renteindtægterne øget som følge af større likviditet, men samtidig er renteudgifter øget som følge af finansiering af nye skibe. NORDEN har efter periodens udløb solgt 3 skibe med en samlet gevinst på EBIT-niveau på USD 41 mio., hvoraf USD 25 mio. får effekt i 2. kvartal 2007 og resten i Pengestrømme Rederiets likvide beholdninger voksede med USD 88 mio. Rederiets drift genererede i perioden et positivt cashflow på USD 63 mio., mens investerings- og finansieringsaktiviteterne var på henholdsvis USD 75 mio. og USD -50 mio. Investeringsaktiviteten vedrører primært investering i skibe og nybygninger på USD -53 mio. og provenu fra salg af skibe på USD 130 mio. Finansieringsaktiviteten vedrører primært indfrielse af lån. Egenkapitalen Rederiets egenkapital udgjorde USD 849 mio. ved udgangen af kvartalet og er således øget med USD 136 mio. eller 19% i 1. kvartal. Udviklingen i egenkapitalen siden årets begyndelse skyldes primært periodens resultat på USD 136 mio. Nettoforpligtelser Rederiets samlede nettoforpligtelser var ved udgangen af kvartalet USD mio. Nettoforpligtelserne defineres som nutidsværdien af fremtidige udbetalinger til bl.a. timecharters (eksklusive dagpenge), långivere og værfter fratrukket forventede kendte fragtindbetalinger (eksklusive dagpenge) samt beholdningen af likvider. Rederiets renterisiko på den langfristede gæld er afdækket for en periode på 2,9 år til en rente på 4,5% inklusive långivernes risikotillæg (margin). Resultatet for 1. kvartal blev USD 136 mio. (USD 55 mio.). Resultatet forrenter egenkapitalen med 70% (p.a.). Nutidsværdier Ultimo, USD mio. Q Q Fremtidige udbetalinger Forventede kendte indbetalinger inkl. likvider Nettoforpligtelser Egenkapitalens udvikling 1. januar marts USD Egenkapital 1. januar Værdiregulering, sikringsinstrumenter Periodens resultat Køb/salg af egne aktier Aktiebaseret incitamentsaflønning Egenkapital ultimo DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 4/19

5 Flådens udvikling og værdier Rederiet har i kvartalet fortsat sin udvidelse af flåden. Bruttoflåden, der udgør både den aktive flåde og skibe til levering, udgjorde 251 ved udgangen af kvartalet mod 220 ultimo Kerneflåden af egne skibe og skibe indbefragtet for mere end 3 år voksede med 16 enheder til 146 skibe. Rederiets aktive tørlastflåde voksede i løbet af kvartalet med 16 enheder til 149. Siden første kvartal sidste år er den aktive flåde steget med knap 50%. Antallet af skibe til levering steg med 17 enheder i første kvartal. Ud over 6 nye langtidsindbefragtninger med købsoption var kvartalet en særdeles aktiv periode for nykontraheringer og antallet af egne nybygninger til levering er nu 22. Rederiets aktive tankflåde udgjorde ved udgangen af kvartalet 18 enheder mod 20 enheder ved udgangen af Faldet skyldes frasalg af en Aframax råolietanker og tilbagelevering af en anden. Efter kvartalets udgang er Rederiets sidste ejede Aframax tanker ligeledes blevet solgt, og strategien om reduktion af kapitalbindingen i segmentet er dermed fuldført. Norient Product Pool fik leveret 3 nybygninger i løbet af kvartalet, hvormed poolen ved udløbet af 1. kvartal drev i alt 37 enheder. Den samlede ordrebog for de to partnere i poolen udgjorde ved kvartalets afslutning i alt 31 enheder, hvoraf 8 forventes leveret i løbet af resten af Rederiets 14 egne skibe og ordrerne på 25 nybygninger skønnes pr. 31. marts at have en merværdi i forhold til bogført værdi af skibene og nybygningspriserne på USD 523 mio. Det svarer til USD 12 (DKK 68) pr. aktie eksklusive Rederiets beholdning af egne aktier. Net Asset Value pr. aktie kan herefter samlet opgøres til USD 31,6 (DKK 177) pr. aktie mod USD 21,4 (DKK 132) året før. Hertil kommer at Rederiets langtidsindbefragtede skibe med købs- eller forlængelsesoptioner estimeres at have en teoretisk værdi på USD mio. før skat. Det giver en samlet teoretisk Net Asset Value på DKK 371 pr. aktie (DKK 196). Af den samlede værdi vurderes USD 905 mio. at vedrøre den faste charterperiode, mens de resterende USD 597 mio. vedrører periodeog købsoptioner. Værdiansættelsen bygger på en Black 76 model, hvor nuværende forward-rater og mulige alternative udviklinger i fragtrater og skibspriser simuleres under antagelser om volatilitet, samvariation mellem fragtrater og skibspriser samt normalisering af rater og priser omkring historiske niveauer. Disse væsentlige input er baseret på analyser af historiske data for de enkelte segmenter. Der er endvidere gjort antagelser om renter, valutakurser og dagpenge. På grundlag af ovenstående antagelser optimeres udnyttelsen af periode- og købsoptioner for hvert skib i hvert scenario. Værdierne inkluderer ikke værdien af den aktuelle afdækning af certepartierne. Købsoptioner denomineret i JPY er omregnet til forward USD/JPY-kursen. Det skal bemærkes, at der er betydelig usikkerhed ved opgørelsen af den teoretiske værdi. NORDENs flåde Pr. 31. marts 2007 Tørlastafdelingen Tankafdelingen Produkttankere Skibstype Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total Aframax MR Handysize Total Størrelse > Total Skibe i drift Egne skibe Indbefragtede skibe (med købsoption) Indbefragtede skibe over 3 år Total aktiv kerneflåde Andre indbefragtede skibe Total aktiv flåde Skibe til levering til kerneflåden Egne skibe * 8 ** Indbefragtede skibe (med købsoption) Indbefragtede skibe over 3 år I alt til levering til kerneflåden Bruttoflåde i alt * Heraf 4 enheder 50%-ejet og 2 solgt, hvoraf 1 enhed 50%-ejet. ** Heraf 2 enheder 50%-ejet. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 5/19

6 Aktien På Rederiets generalforsamling den 25. april blev det vedtaget at nedsætte stykstørrelsen på Selskabets aktier fra DKK 20 til DKK 1. Rederiets samlede aktiekapital består herefter af stk. aktier á DKK 1. Prisen på aktien er steget med 14% fra 1. januar frem til udgangen af 1. kvartal, hvor prisen var DKK 273 pr. aktie à nominel stykstørrelse DKK 1. På den ekstraordinære generalforsamling i går (23. maj) havde bestyrelsen stillet forslag om at nedsætte Selskabets aktiekapital med nominelt DKK ved annullering af stk. egne aktier og en heraf følgende ændring af vedtægterne. Forslaget blev vedtaget. Der var dog ikke tilstrækkelig kapital repræsenteret på generalforsamlingen til at gennemføre forslaget, og der vil derfor blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse. Aktivitet i kerneflåden Pr. 31. marts 2007 Aftale- Ejertidspunkt Skibstype Levering andel Nybygninger Q1 Post-Panamax Q % Q1 Post-Panamax Q % Q1 Post-Panamax Q % Q1 Post-Panamax Q % Q1 Handymax Q % Q1 Handymax Q % Q1 Handymax Q % Q1 Handysize Q % Q1 Handysize Q % Q1 Handysize Q % Q1 Handysize Q % Langtidsindbefragtninger med købsoption Q1 Post-Panamax Q % Q1 Post-Panamax Q % Q1 Handysize Q % Q1 Handysize Q % Q1 Handysize Q % Q1 Handysize Q % Langtidsindbefragtninger uden købsoption Q1 Handymax Q % Q1 Handymax Q % Q1 Handysize Q % Salg (aftalt eller indregnet i perioden) Q Handymax Q % Q Handymax Q % Q Handymax N/B Q % Q Handymax N/B Q % Q Aframax Q % Q Handysize tank Q % Flådens værdier (før skat) Pr. 31. marts 2007 Egne (aktive og nybygninger) Beregnet værdi af certepartier med købsoption USD mio. USD mio. Antaget volatilitet Antal Bogført værdi/ kostpris Markedsværdi* Antal Certeparti Købsoption Total Fragtrater (basis 1-års T/C) Skibsværdier (basis 5-årige brugtpriser) Tørlast Capesize % 17% Post-Panamax % 18% Panamax % 18% Handymax % 15% Handysize % 15% Tank Aframax MR % 15% Handysize % 14% Total * Inklusive evt. certeparti. Der er betydelig usikkerhed ved opgørelsen af den teoretiske værdi af certepartierne inklusive købsoption og værdien vil afhænge af den fremtidige udvikling i fragtrater og skibsværdier samt ændringer i de øvrige forudsætninger. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 6/19

7 Segmentoplysninger 1. kvartal kvartal 2006 USD Ikke Ikke Tørlast Tank fordelt I alt Tørlast Tank fordelt I alt Fragtindtægter Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Finans netto Resultat før skat Periodens resultat DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 7/19

8 Tørlast Markedsudvikling Tørlastmarkedet fortsatte i 1. kvartal den gunstige udvikling, som startede i midten af Fragtmarkedet lå ved kvartalets udgang 23% højere end ved begyndelsen af kvartalet målt ved Baltic Dry Index (BDI). I forhold til samme periode sidste år var BDI i gennemsnit 91% højere. Både spot- og periodemarkedet oplevede væsentlige stigninger. Siden kvartalets udgang er BDI steget med 18% og nåede medio maj det indtil videre højeste niveau nogensinde på Det stærke marked er grundlæggende drevet af en fundamental stærk vækst i efterspørgslen efter råmaterialer verden over. Efterspørgslen er bredt funderet og omfatter både jernmalm, kul, stål og andre volumenmæssigt mindre materialer. Derudover har de vedholdende flaskehalsproblemer, især omkring de australske kulhavne, opholdt tonnage og dermed reelt set trukket kapacitet ud af markedet. 7% af den globale Capesize og Panamax flåde vurderes at være påvirket af disse flaskehalsproblemer, mod normalt 3-4%. R.S. Platou vurderer, at udbuddet af tonnage steg med 7,1% i forhold til samme periode sidste år, mens efterspørgslen målt ved ton-mil steg hele 13,1%. Efterspørgselsvæksten består af 6-7% organisk vækst, mens den resterende vækst tilskrives længere transportafstande og flaskehalse. Derudover er skrotningspotentialet fortsat stigende, idet blot 0,1 mio. tdw blev skrottet i løbet af kvartalet. Priserne inden for alle segmenter på såvel nybygninger som brugt tonnage steg også som en følge af stærke forventninger til fremtiden. I løbet af kvartalet steg priserne på nybygninger og brugt tonnage for Handymax med hhv. 8% og 22% (kilde: Clarksons). For 2007 ligger markedets forventning til tørlastraterne på et meget højt niveau. Medio maj lå forward-raten for Handymax for hele 2007 således på ca. USD om dagen. Dette niveau er til dato det højeste nogensinde. Finansielle resultater Tørlastafdelingens EBITDA blev USD 72 mio. (USD 23 mio.), hvilket er mere end 3 gange højere end samme periode året før. Det er resultatet af både højere rater og flere skibsdage. EBITDA-marginen steg fra 10,2% til 16,9%. NORDEN solgte i 1. kvartal det samme antal tørlastskibe som i tilsvarende periode sidste år, men de realiserede salgsavancer steg 52% til i alt USD 38 mio. (USD 25 mio.). Det samlede resultat af primær drift (EBIT) blev USD 107 mio. (USD 46 mio.). Flådekapaciteten målt ved antallet af skibsdage steg med 39% i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen er primært sket i Panamax segmentet og i kraft af, at Rederiet i 2. halvår af 2006 begyndte at operere i Handysize segmentet. De realiserede T/C ækvivalenter lå i Rederiets største segmenter, Handymax og Panamax, hhv. 56% og 60% over niveauet for 1. kvartal På baggrund af Rederiets strategi om løbende afdækning af kapaciteten som et led i risikostyringen vil Rederiet typisk i perioder med kraftigt stigende spotrater opleve lavere rater end i spotmarkedet. Således lå de realiserede T/C ækvivalenter i første kvartal 16% under gennemsnittet for spotmarkedet for de ovenstående segmenter. Modsat vil NORDEN i perioder med markant faldende spotrater typisk have højere dagsindsejling end i spotmarkedet. B altic D ry Index jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Beskæftigelse og rater, tørlast Antal skibsdage i NORDEN Inkl. Ekskl. enkeltståendstående enkelt- T/C Spot NORDEN ækvivalent T/C gns. T/C rejser rejser NORDEN markedet vs. spot 1. kvartal 2007 Capesize % Panamax % Handymax % Handysize % Total kvartal 2006 Capesize % Panamax % Handymax % Handysize Total kvartal 2007 vs. 1. kvartal 2006 Capesize 31% 31% 12% 119% Panamax 80% 120% 60% 114% Handymax 4% 10% 56% 92% Handysize Total 39% 56% DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 8/19

9 Forretningsudvikling Rederiet har siden udgangen af 2006 fordoblet antallet af egne nybygninger til levering, så antallet nu er 22. Ud over en forøgelse af antallet af Handysize og Handymax til levering kontraherede NORDEN også sine første egne Post-Panamax skibe. Rederiets satsning på dette nye segment har betydet, at der ved udgangen af kvartalet var 8 Post-Panamax til levering, heraf 4 egne nybygninger. Disse vil tilgå kerneflåden i Med denne aktivitet forventer NORDEN at opnå en betydelig andel af Post-Panamax segmentet. NORDEN er også godt på vej med opbygning af kapacitet i Handysize med det formål at opnå kritisk masse, hvilket Rederiet allerede har i både Handymax og Panamax. Ved udgangen af kvartalet havde afdelingen afdækket 87% (2006: 73%) af den samlede kendte kapacitet for 2007 målt i skibsdage. Afdækningen for 2008 var på samme tidspunkt 29%. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 9/19

10 Tank Markedsudvikling Markedet for produkttank lå ved kvartalets udgang 15% lavere end ved udgangen af 2006 målt ved Baltic Clean Tanker Index (BCTI). I forhold til samme periode sidste år lå BCTI i gennemsnit ligeledes 15% lavere. På trods af det lavere rateniveau var indsejlingen særligt i Rederiets Handysize segment, som følge af geografisk positionering af tonnagen, væsentligt over samme periode i Perioderaterne var stort set uændrede i kvartalet, mens de efter kvartalets udløb har været svagt stigende. Udviklingen i periodemarkederne indikerer, at der er en generel forventning om, at raterne langsigtet forbliver attraktive. Dette understreges endvidere af, at priserne på såvel brugt tonnage som nybygninger har ligget på et stabilt højt niveau over det seneste års tid. Finansielle resultater Tankafdelingens EBITDA steg til USD 19 mio. (USD 13 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 38,4%. Det er primært et resultat af flere skibsdage og højere realiserede T/C ækvivalenter i Handysize produkttank samt øget spotoperatøraktivitet i Aframax. NORDEN solgte i 1. kvartal 1 Aframax råolietanker som led i strategien om at reducere kapitalbindingen i segmentet til fordel for ren operatøraktivitet. Den realiserede salgsavance udgjorde i alt USD 30 mio. (USD 0 mio.). Det samlede resultat af primær drift (EBIT) blev således USD 48 mio. (USD 12 mio.). Flådekapaciteten målt ved antallet af skibsdage steg med 37% i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen skete udelukkende inden for produkttanksegmenterne, hvor aktiviteten blev forøget med 46% i forhold til samme periode sidste år. Kvartalet var kendetegnet ved, at efterspørgslen efter raffinerede produkter i USA var højere end samme periode sidste år til trods for en relativt mild vinter. Forlænget vedligeholdelsesarbejde og nedbrud på amerikanske raffinaderier har bevirket, at de amerikanske benzinlagre er mindre end gennemsnittet for de foregående 5 år, og tendensen er fortsat faldende efter kvartalets udløb. Fremadrettet forventes efterspørgslen på olieprodukter styrket, når den amerikanske "driving season" begynder. Til trods for den fyldte ordrebog var væksten i verdensflåden inden for NORDENs segmenter begrænset til 1,5% i løbet af kvartalet. Til gengæld er skrotningen af ældre, enkeltskroget tonnage begyndt at sætte ind i et væsentligt omfang. Således blev der i 1. kvartal 2007 skrottet 75% af, hvad der blev skrottet i hele Godt 1% af verdensflåden inden for Handysize, MR og Aframax blev skrottet. På trods af Rederiets strategi om løbende afdækning af 1/3 af kapaciteten opnåede Selskabet i 1. kvartal 2007 højere T/C ækvivalenter end markedet. Således lå de realiserede T/C ækvivalenter i de tre segmenter i første kvartal 15-21% over gennemsnittet for markedet. Forretningsudvikling I produkttank blev den øgede MR kapacitet i forhold til samme periode sidste år i overvejende grad beskæftiget i periodemarkedet, mens den øgede Handysize kapacitet primært blev beskæftiget i spotmarkedet. Ved udgangen af kvartalet havde afdelingen afdækket 39% (2006: 55%) af den samlede kendte kapacitet for 2007 målt i skibsdage. Afdækningen for 2008 var på samme tidspunkt 26%. B a l t i c C l e a n T a n k e r I n d e x Beskæftigelse og rater, tank Antal skibsdage i NORDEN Total Heraf T/C 12 mdr. NORDEN antal beskæftiget i ækvivalent T/C gns. T/C vs. skibsdage spotmarkedet NORDEN markedet marked 1. kvartal 2007 Aframax % Produkttank - MR % Produkttank - Handysize % Total jan f eb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1. kvartal 2006 Aframax % Produkttank - MR % Produkttank - Handysize % Total kvartal 2007 vs. 1. kvartal 2006 Aframax 3% - 82% -4% Produkttank - MR 44% -54% 1% -8% Produkttank - Handysize 48% 31% 17% -13% Total 37% 15% DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 10/19

11 Forventninger Forventninger til resten af 2007 Tørlast Tørlastafdelingen forventer nu et EBIT i niveauet USD mio. inklusive avancer fra salg af skibe på USD 42 mio. De tidligere forventninger fra 27. marts var et EBIT på USD mio. Opjusteringen skyldes højere indtjening i det stærkere marked. Tank Tankafdelingen forventer nu et EBIT i niveauet USD mio. inklusive avancer fra salg af skibe på USD 78 mio. De tidligere forventninger blev 1. maj 2007 opjusteret med USD 25 mio. til et EBIT på USD mio. som følge af skibssalg. Den yderligere opjustering på USD 5 mio. skyldes bedre driftsresultater. Koncernen NORDEN forventer nu et resultat efter skat i niveauet USD mio. inklusive avancer fra salg af skibe på USD 120 mio. og en positiv dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter på USD 2 mio. Samlet forventes et EBIT på USD mio. Fremadrettede udsagn Denne rapport indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagnene om 2007 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og NORDENs faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, er bl.a., men ikke udelukkende, ændringer i de makroøkonomiske og politiske forudsætninger - specielt på Rederiets hovedmarkeder, ændringer i NORDENs rateforudsætninger og driftsomkostninger, volatilitet i rater og skibspriser, lovgivningsmæssige ændringer, mulige forstyrrelser i trafik og drift som følge af udefra kommende begivenheder etc. Denne delårsrapport er ikke en opfordring til at købe eller handle aktier i Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S. NORDEN forventede oprindeligt et nettoresultat på USD mio., men den 1. maj hævede Rederiet forventningerne til USD mio. efter skibssalg. Forhøjelsen på yderligere USD 30 mio. skyldes bedre driftsindtjening i begge segmenter. Rederiet forventer bruttoinvesteringer for hele 2007 i niveauet USD mio. mod tidligere USD mio. Stigningen skyldes flere nykontraheringer end oprindeligt ventet. Forventninger til 2007 USD mio. Tørlast Tank Total EBITDA Realiserede avancer fra salg af skibe EBIT Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Resultat efter skat Rapporten udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 11/19

12 Tørlast Skibsdage 2007 Q2-Q Q2-Q Bruttokapacitet Omkostninger for bruttokapacitet* Capesize Panamax Handymax Handysize Total Afdækning Indtægter fra afdækning Capesize Panamax Handymax Handysize Total Nettokapacitet Capesize Panamax Handymax Handysize Total Afdækning i % Capesize 96% 71% 51% 2% Panamax 91% 20% 10% 1% Handymax 89% 30% 10% 0% Handysize 48% 24% 3% 0% Total 87% 29% 13% 0% *Omkostninger for egne skibe er oplyst som beregnet T/C ækvivalent. NORDENs gns. T/C ækvivalenter (USD pr. dag) Tank Skibsdage NORDENs gns. T/C ækvivalenter (USD pr. dag) 2007 Q2-Q Q2-Q Bruttokapacitet Omkostninger for bruttokapacitet* Aframax MR Handysize Total Afdækning Indtægter fra afdækning Aframax MR Handysize Total Nettokapacitet Aframax MR Handysize Total Afdækning i % Aframax 5% 0% 0% 0% MR 31% 21% 10% 0% Handysize 55% 33% 10% 0% Total 39% 26% 9% 0% *Omkostninger for egne skibe er oplyst som beregnet T/C ækvivalent. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 12/19

13 DELÅRSREGNSKAB 1. KVARTAL - KONCERNEN Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2007 for Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) og yderligere danske oplysningskrav. Delårsrapporten er i lighed med tidligere ikke revideret. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af delårsrapporten retvisende. Delårsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden. København, den 24. maj 2007 Direktion Carsten Mortensen Adm. direktør Jens Fehrn-Christensen Direktør Bestyrelse Mogens C. Hugo Formand Alison J. F. Riegels Næstformand Einar K. Fredvik Erling Højsgaard Dag Rasmussen Anton Kurt Vendelbo Christensen Egon Christensen Ole Clausen DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 13/19

14 Resultatopgørelse USD /1-31/3 1/1-31/3 Fragtindtægter (omsætning) Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter 1) Finans netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Der fordeler sig således: Aktionærerne i D/S "NORDEN" A/S Minoriteternes andel I alt Indtjening pr. aktie, USD 3,1 1,3 Udvandet indtjening pr. aktie, USD 3,1 1,3 1) Specifikation af "Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter" Bunkerhedging: Dagsværdiregulering vedrørende: Realiseret dagsværdiregulering reklassificeret til "Omkostninger"* -490 I alt FFA: Dagsværdiregulering vedrørende Realiseret dagsværdiregulering reklassificeret til "Fragtindtægter"* 330 I alt I alt *I takt med at sikringsinstrumenterne realiseres, reklassificeres de akkumulerede dagsværdireguleringer til primær drift og i samme post som den sikrede transaktion. For en uddybende beskrivelse se afsnittet "Anvendt regnskabspraksis" i årsrapporten for DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 14/19

15 Resultatopgørelse pr. kvartal USD kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Fragtindtægter (omsætning) Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultat af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter 1) Finans netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Der fordeler sig således: Aktionærerne i D/S "NORDEN" A/S Minoriteternes andel I alt Indtjening pr. aktie, USD 3,13 1,60 0,45 0,76 1,26 Udvandet indtjening pr. aktie, USD 3,11 1,60 0,45 0,76 1,26 1) Se foregående side. DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 15/19

16 Balance USD /3 31/3 31/12 AKTIVER Grunde og bygninger Skibe Finansielt leasede skibe Forudbetalinger på skibe og nybygninger Driftsmidler og inventar Kapitalandele i joint ventures Andre tilgodehavender Langfristede aktiver Beholdninger Tilgodehavender Tilgodehavender hos joint ventures Værdipapirer Likvider Materielle aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver Aktiver i alt PASSIVER Aktiekapital Reserver Overført resultat Egenkapital (NORDENs aktionærer) Minoritetsinteresser Egenkapital Bankgæld Danmarks Skibskredit A/S Leasinggæld Modtagne forudbetalinger på skibe til videresalg Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser Hensættelse til dokning (bareboat) Afdrag på langfristet gæld inden for 1 år Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld og periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 16/19

17 Sammendraget pengestrømsopgørelse - koncernen USD /1-31/3 1/1-31/3 1/1-31/12 Nettoresultat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrømme fra driften Investeringer i nybygninger Investeringer i skibe m.v Investeringer i joint venture Afvikling af joint venture Køb af værdipapirer Nettoprovenu ved salg af skibe m.v Pengestrømme fra investeringsaktivitet Optagelse af bankgæld og skibslån Udbytte til aktionærerne Køb af egne aktier Salg af egne aktier Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens likviditetsændring Likviditet primo Valutakursreguleringer Periodens likviditetsændring Likviditet ultimo DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 17/19

18 Egenkapitalopgørelse - koncernen USD Aktiekapital Reserver Overført resultat Egenkapital (NORDENs Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital aktionærer) Egenkapital 1. januar Værdiregulering af sikringsinstrumenter Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen Periodens resultat Totalindkomst for perioden Køb af egne aktier Salg af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 31. marts Egenkapital 1. januar Værdiregulering af sikringsinstrumenter Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen Periodens resultat Totalindkomst for perioden Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 31. marts DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 18/19

19 Egenkapitalopgørelse - koncernen (fortsat) USD Aktiekapital Reserver Overført resultat Egenkapital (NORDENs Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital aktionærer) Egenkapital 1. januar Værdiregulering af sikringsinstrumenter Dagsværdiregulering af værdipapirer Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen Periodens resultat Totalindkomst for perioden Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 31. december DAMPSKIBSSELSKABET "NORDEN" A/S, AMALIEGADE 49, 1256 KØBENHAVN K, DANMARK, 19/19

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2006

Delårsrapport 3. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 23 29. november 2006 Delårsrapport 3. kvartal 2006 De 3 første kvartaler i hovedpunkter EBITDA for 3. kvartal blev USD 49 mio. en stigning

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 31 20. august 2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 Første halvår i hovedpunkter Periodens resultat for 1. halvår blev USD 598

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2008

Delårsrapport 1. kvartal 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 20. maj 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Første kvartal i hovedpunkter Periodens resultat for 1. kvartal blev USD 200

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2005

Delårsrapport 3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 29 25. november 2005 Delårsrapport 3. kvartal 2005 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet for 3. kvartal blev USD 78 mio. inklusive

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 23 26. maj 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Hovedpunkter fra rapporten Resultatet for 1. kvartal af 2009 blev USD 73 mio. svarende

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 39 19. november 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 Hovedpunkter fra rapporten: Periodens resultat for de første tre kvartaler af

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 35 15. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 36 1/1-30/9 20 124 NORDEN justerer sine forventninger for helåret takket

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 34 19. november 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Tørlast EBITDA 3. kvartal 2009 År til dato 37 78 Hovedpunkter:

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 18 14. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 23 1/1-30/9 20 104 Driftsresultatet (EBITDA) blev i 3. kvartal USD

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL Meddelelse nr. 18 11. november Koncern EBIT 3. kvartal : USD 21 mio. på linje med forventningerne (3. kvartal : USD -28 mio.). Rekordresultat i Tank: EBIT 3. kvartal USD 37 mio.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Meddelelse nr. 16 12. august Koncern EBIT 2. kvartal USD 36 mio. bedste resultat i 14 kvartaler. (2. kvartal : USD -27 mio.). Periodens resultat 1. halvår : USD 82

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 Meddelelse nr. 9 12. maj 2015 God start på året koncern EBIT 1. kvartal 2015 USD 30 mio. (1. kvartal : USD -23 mio.). Periodens resultat blev USD 39 mio. Stærkt tankmarked:

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Årsrapport "We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people" Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Årsrapport We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 "We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people" Dampskibsselskabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere