Delårsrapport 1. halvår 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1. halvår 2009"

Transkript

1 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads København K Meddelelse nr august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio. svarende til DKK 742 mio. Resultatet indeholder gevinster fra salg af skibe på USD 39 mio. samt positive dagsværdireguleringer af visse sikringsinstrumenter på USD 65 mio. Det samlede EBITDA blev i 1. halvår USD 44 mio., hvilket er opnået på baggrund af et EBITDA i Tørlast- og Tankafdelingerne på henholdsvis USD 41 mio. og USD 8 mio. Tørlastafdelingen fortsatte i 2. kvartal fremgangen fra 1. kvartal og opnåede et EBITDA på USD 32 mio., hvilket var 275% højere end 1. kvartal 2009, men 81% lavere end 2. kvartal 2008, hvor markedsraterne var betydeligt højere. NORDENs skibstyper klarede sig bedre end spotmarkedet i 1. halvår. Tankafdelingens EBITDA for 2. kvartal blev et tab på USD 1 mio., som på grund af de markant dårligere markedsforhold er væsentligt under både 2. kvartal 2008 og 1. kvartal NORDENs indsejling i MR og Handysize var i 1. halvår 11% og 13% højere end de gennemsnitlige 12-måneders T/C-rater i markedet. Tilpasningen af Tørlastflåden er nu gennemført, og NORDEN er godt rustet til fremtidige udfordringer i markedet. NORDEN opererede 118 tørlastskibe ved udgangen af 1. halvår mod 193 tørlastskibe ved udgangen af 1. halvår Samlet er 99% af kapaciteten i den sidste del af 2009 afdækket til en gennemsnitlig indsejling på USD Rederiets drift genererede i 1. halvår et positivt cash flow på USD 109 mio. Efter betaling af udbytte på USD 98 mio., forudbetalinger på nybygninger og provenu fra salg af skibe faldt den samlede likviditet (inkl. værdipapirer) til USD 800 mio. fra USD 829 mio. ved årsskiftet. Den teoretiske Net Asset Value (inkl. købsoptioner) estimeres til DKK 275 pr. aktie ved udgangen af halvåret. Forventningerne til 2009 er uændrede i forhold til den status, som NORDEN gav d. 13. august: EBIT forventes at blive USD mio. inklusive salgsavancer på cirka USD 67 mio., og EBITDA forventes at blive USD mio. Tørlastafdelingen forventer et EBITDA på USD mio., mens Tankafdelingens EBITDA forventes at blive USD 0-20 mio. Usikkerheden ved forventningerne er fortsat større end normalt. Mogens Hugo Bestyrelsesformand Carsten Mortensen Adm. direktør NORDEN afholder i dag kl (CET) et informationsmøde på adressen Strandvejen 52, 2900 Hellerup, hvor adm. direktør Carsten Mortensen, finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen og Senior Vice President Martin Badsted gennemgår rapporten for 1. halvår og forventningerne til hele året. Kl (CET) afholdes ligeledes en telekonference. Danske deltagere skal senest kl (CET) ringe på telefon , mens internationale deltagere skal ringe på +44 (0) eller inden (CET). Telekonferencen kan følges live på hjemmesiden hvor den tilhørende præsentation også er tilgængelig. Yderligere oplysninger: Adm. direktør Carsten Mortensen, telefon DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /24

2 Indholdsfortegnelse Side Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 3 DELÅRSBERETNING Kommentarer til periodens udvikling for koncernen 4 Aktivitet og indtjening 4 Pengestrømme 4 Egenkapitalen 4 Nettoforpligtelser 4 Flådens udvikling 5 Flådens værdier og teoretisk værdi af købsoptioner 6 Værdiansættelse af optioner 6 Nedskrivningstest for skibe og nybygninger 6 Aktien 7 Risici og usikkerhedsfaktorer 7 Segmentoplysninger 8 Tørlast 10 Markedsudvikling 10 Finansielle resultater 10 Forretningsudvikling 10 Tank 11 Markedsudvikling 11 Finansielle resultater 11 Forretningsudvikling 11 Forventninger 12 Forventninger til Kapacitet og afdækning 13 DELÅRSREGNSKAB 1. HALVÅR KONCERNEN Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse 15 Opgørelse af samlede indregnede indtægter og omkostninger 15 Resultatopgørelse pr. kvartal 16 Opgørelse af samlede indregnede indtægter og omkostninger pr. kvartal 16 Opgørelse af den finansielle stilling 17 Opgørelse af pengestrømme 18 Egenkapitalopgørelse 19 Noter 21 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 2/24

3 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Hovedtal i USD /1-30/ /1-30/6 Ændring 1. halvår /1-31/12 RESULTATOPGØRELSEN Omsætning % Omkostninger % Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) % Salgsavancer skibe m.v % Resultat af primær drift (EBIT) % Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter % Finans netto % Resultat før skat % Periodens resultat % Periodens resultat for aktionærerne i NORDEN % OPGØRELSE AF DEN FINANSIELLE STILLING Langfristede aktiver % Aktiver i alt % Egenkapital (inklusive minoritetsinteresser) % Langfristede forpligtelser % Kortfristede forpligtelser % Investeret kapital % Netto rentebærende aktiver % Likvider og værdipapirer % PENGESTRØMME Fra driftsaktiviteter % Fra investeringer, herunder skibe % Fra finansieringsaktiviteter % Periodens likviditetsændring % KURS- OG REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL Aktierelaterede hoved- og nøgletal: Antal aktier á DKK 1 (ekskl. egne aktier) % Indtjening pr. aktie (EPS) (DKK) 3,2 (18) 14,0 (68) -78% 16,7 (85) Udvandet indtjening pr. aktie (udvandet EPS) (DKK) 3,1 (18) 13,9 (68) -77% 16,7 (85) Indre værdi pr. aktie (ekskl. egne aktier) (DKK 1) ) 41 (215) 37 (176) 9% 40 (212) Aktiekurs ultimo perioden, DKK % 183 Kurs/indre værdi 0,85 2,89-71% 0,86 Net Asset Value pr. aktie ekskl. købsoptioner på skibe (DKK 1) ) 42 (222) 65 (308) -35% 43 (227) Teoretisk Net Asset Value pr. aktie 2) (DKK 1) ) 52 (275) 138 (652) -62% 54 (287) Øvrige hoved- og nøgletal: EBITDA-ratio 5,5% 13,6% -60% 11,9% ROE 16,1% 96,9% -83% 47% Soliditet 89,2% 87,3% 2% 83,3% Samlet antal skibsdage for koncernen % USD-kurs, ultimo perioden 526,89 473,29 11% 528,49 USD-kurs, gennemsnit 560,25 487,81 15% 509,86 1) Omregnet til USD/DKK-kursen ultimo perioden. 2) Det skal bemærkes, at beregningen er forbundet med betydelig usikkerhed. Se afsnittet "Flådens udvikling" for en nærmere omtale af beregningsmodel og forudsætninger. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2005" undtagen Teoretisk Net Asset Value, der ikke er defineret heri. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 3/24

4 Kommentarer til periodens udvikling for koncernen Aktivitet og indtjening Rederiets fragtindtægter (omsætning) var i 1. halvår på USD 806 mio., hvilket er et fald på 64% i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldes lavere realiserede T/C-ækvivalenter i både Tørlast og Tank som følge af, at markedsforholdene har været væsentligt dårligere end i 1. halvår Desuden faldt antallet af skibsdage med 28% til som følge af den løbende tilpasning af kapaciteten i Tørlastafdelingen. Resultatet før afskrivninger og salgsavancer (EBITDA) var USD 44 mio. i 1. halvår, hvilket er et fald i forhold til samme periode sidste år på 85%. EBITDA-marginen for 1. halvår udgjorde 5% (14%). Resultatet af primær drift (EBIT) blev i 1. halvår USD 67 mio. (USD 469 mio.), hvoraf avancer fra salg af skibe udgjorde USD 39 mio. (USD 177 mio.). Finansielle poster i 1. halvår udgjorde netto USD 5 mio. (USD 33 mio.). Heri indgår realiserede og urealiserede kurstab på USD 5 mio. Stigende oliepriser siden årsskiftet har medført en positiv værdiregulering på sikringsinstrumenter på netto USD 65 mio. (USD 103 mio.) i 1. halvår. Heraf udgør USD 29 mio. realiserede bunkerhedgingkontrakter, som er reklassificeret og udgiftsført under primær drift. Se i øvrigt specifikation i regnskabsnote 2. Samtlige kontrakter vedrører afdækning af skibe og laster. Resultatet for 1. halvår blev USD 133 mio. (USD 598 mio.). Resultatet forrenter egenkapitalen med 16% p.a. Pengestrømme Periodens likviditetsændring udgjorde USD -19 mio. (USD -118 mio.). Rederiets drift genererede positive pengestrømme på USD 109 mio. (USD 323 mio.). Pengestrømmene ved investerings- og finansieringsaktiviteterne var på henholdsvis USD -18 mio. (USD -103 mio.) og USD -110 mio. (USD -338 mio.). Investeringsaktiviteten vedrører primært investering i skibe og nybygninger på USD -269 mio. og nettoprovenu fra salg af skibe m.v. på USD 254 mio. Finansieringsaktiviteten vedrører primært udbytte til aktionærer på USD 98 mio. Egenkapitalen Rederiets egenkapital udgjorde USD mio. (USD mio.) ved udgangen af halvåret og er således øget med USD 14 mio. i perioden. Udviklingen i egenkapitalen siden årets begyndelse skyldes primært periodens samlede indregnede indtægter og omkostninger på USD 119 mio., køb af egne aktier på USD 10 mio. samt udbytte til aktionærer. Nettoforpligtelser Rederiets samlede nettoforpligtelser var ved udgangen af 1. halvår USD 879 mio. mod USD mio. på samme tidspunkt sidste år. Faldet i nettoforpligtelserne er et resultat af, at forventede fremtidige udbetalinger og indbetalinger er faldet med henholdsvis 29% og 28%. Nettoforpligtelserne er stort set uændret i forhold til udgangen af 1. kvartal. Nettoforpligtelserne defineres som nutidsværdien af fremtidige udbetalinger til bl.a. timecharters, långivere og værfter fratrukket forventede kendte fragtindbetalinger samt beholdningen af likvider. Egenkapitalens udvikling 1. januar juni USD Egenkapital pr. 1. januar Periodens samlede indregnede indtægter og omkostninger Køb/salg af egne aktier Udbetalt udbytte Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital ultimo DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 4/24

5 Nutidsværdier Ultimo, USD mio. H H Fremtidige udbetalinger Forventede kendte indbetalinger inklusive likvider Nettoforpligtelser Flådens udvikling Bruttoflåden, der består af både aktive skibe og skibe til levering, udgjorde ved udgangen af 1. halvår i alt 229 skibe mod 242 skibe ved udgangen af 1. kvartal 2009, og 317 enheder ved udgangen af 1. halvår Kerneflåden af egne skibe og skibe indbefragtet for mere end 3 år talte 164 skibe, hvoraf 81 er i den aktive flåde, mens Rederiet har 35 egne nybygninger og 48 langtidsindbefragtede skibe til fremtidig levering. Den aktive Tørlastflåde blev i løbet af kvartalet nedbragt med 11 skibe og udgjorde ved kvartalets udgang 118 enheder. Rederiet leverede i 2. kvartal 4 solgte skibe til nye ejere, henholdsvis 3 Handymax tørlastskibe og 1 Panamax tørlastskib. Den fortsatte reduktion af den aktive Tørlastflåde er et led i tilpasningen til de ændrede markedsvilkår på tørlastmarkedet. Den aktive kerneflåde i Tank udgjorde ved udgangen af 2. kvartal 26 enheder og er dermed reduceret med 1 enhed i forhold til udgangen af 1. kvartal. Den 50%-ejede Norient Product Pool havde i alt 72 aktive enheder ved udløbet af kvartalet, hvoraf 31 er isklasse-skibe. Den samlede ordrebog for de to partnere i poolen bestod på samme tidspunkt af 16 enheder. I løbet af 2. kvartal har Rederiet ikke indgået nybygningskontrakter eller aftaler om langtidsindbefragtninger af skibe med eller uden købsoptioner. Rederiet forventer i 3. kvartal at tage levering af 4 nybygninger: 1 Handysize produkttanker, 1 Handymax tørlastskib samt 2 Handysize tørlastskibe. NORDENs flåde Pr. 30. juni 2009 Tørlastafdelingen Tankafdelingen Total Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Aframax LR1 MR Handysize Skibstype Total Total Størrelse (tdw) > Skibe i drift Egne skibe Indbefragtede skibe med købsoption A Indbefragtede skibe over 3 år D 10 E Total aktiv kerneflåde Andre indbefragtede skibe Total aktiv flåde Skibe til levering til kerneflåden Egne skibe B Indbefragtede skibe med købsoption C F Indbefragtede skibe over 3 år I alt til levering til kerneflåden Bruttoflåde i alt A Heraf 1 enhed solgt D Heraf 1 enhed 50%-ejet B Heraf 4 enheder solgt, hvoraf 1 enhed 50%-ejet E Heraf 1 enheder 50%-ejet C Heraf 2 enheder 50%-ejet F Heraf 2 enheder 50%-ejet Flådens værdier (før skat) Pr. 30. juni 2009 USD mio. Egne (aktive og nybygninger) Beregnet værdi af certepartier med købs- og forlængelsesoption Bogført værdi/ kostpris Købs- og forlængelsesoption Værdi af certeparti og option Markedsværdiværdi Mer- Teoretisk Tørlast Antal Antal Certeparti NAV Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Produkttank MR Handysize Total DKK pr. aktie Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser pr. aktie 215 Total teoretisk Net Asset Value pr. aktie 275 * Inklusive evt. certeparti. Der er betydelig usikkerhed ved opgørelsen af den teoretiske værdi af certepartierne inklusive købsoption, og værdien vil afhænge af den fremtidige udvikling i fragtrater og skibsværdier samt ændringer i de øvrige forudsætninger. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 5/24

6 Flådens værdier og teoretisk værdi af købsoptioner Baseret på indhentede mæglervurderinger fra 3 uafhængige mæglere kunne Rederiets Net Asset Value (NAV) (ekskl. certepartier med købsoption) pr. 30. juni samlet opgøres til DKK 222 pr. aktie mod DKK 233 pr. aktie ved udgangen af marts. Endvidere kunne Rederiets langtidsindbefragtede skibe med købs- eller forlængelsesoptioner på samme tidspunkt estimeres til at have en teoretisk værdi på USD 424 mio. eller DKK 53 pr. aktie mod DKK 59 pr. aktie ultimo marts. NORDENs samlede teoretiske NAV kunne dermed ved udgangen af 1. halvår estimeres til DKK 275 pr. aktie. Dette svarer til et fald på ca. 6% fra udgangen af 1. kvartal I samme periode er USD kursen faldet med ca. 6% i forhold til danske kroner. Værdiansættelse af optioner NORDENs værdiansættelse af købs- og forlængelsesoptioner følger standardprisfastsættelse af amerikanske optioner, hvor fremtidige scenarier for T/C-rater og skibspriser simuleres under antagelse om volatilitet i priserne samt korrelation mellem ændringen i T/C-rater og ændringen i skibspriser. Inden for hvert segment antages volatiliteten og korrelationen konstant over tid og estimeres ud fra historiske T/C-rater og skibspriser. Et væsentligt input til modellen er T/C-ratekurven for hvert segment. Kurven består af 3 elementer: Markedsrater de første fem år, en lineær interpoleret ratekurve mellem år 5 og år 10 samt et langsigtet konstant rateniveau fra år 10 og frem, som er baseret på medianen af de historiske T/C-rater siden Endvidere benyttes markedspriser for renter, valutakurser og driftsomkostninger. På baggrund af de fremtidige scenarier for T/C-rater og skibspriser findes den optimale værdi af købs- og forlængelsesoptionen for hvert skib. Den teoretiske værdi af certepartierne med købs- og forlængelsesoption afhænger af niveauet for modellens markedsrateinput for de første fem år. Antages dette niveau at være 10% højere eller 10% lavere, vil den teoretiske værdi kunne estimeres til at være henholdsvis 39% højere og 39% lavere. Købsoptioner, hvor skibsprisen er fastsat i JPY, omregnes med forward USD/JPY-kursen inden prisfastsættelsen. Ændringer i kerneflåden 1. halvår 2009 Aftale- NORDENs tidspunkt Skibstype Levering andel Nybygninger Langtidsindbefragtninger med købsoption Langtidsindbefragtninger uden købsoption Salg Q2 Panamax Q % Q2 3 x Handymax Q % Nedskrivningstest for skibe og nybygninger Der skal foretages nedskrivningstest, såfremt der er forhold, der indikerer, at den regnskabsmæssige værdi af aktiver overstiger værdien af de fremtidige pengestrømme fra aktivet (genindvindingsværdien). Genindvindingsværdien opgøres som den højeste værdi af nettosalgsværdien ("fair value less cost to sell") og kapitalværdien ved fortsat brug ("value in use"). Såfremt markedsværdierne ("fair value less cost to sell") af Rederiets skibe og nybygninger, udtrykt ved gennemsnittet af 3 mæglervurderinger, er lavere end de regnskabsmæssige værdier og kontraktspriserne, skal der således foretages en nedskrivningstest (impairmenttest). Nedskrivningstesten sker for NOR- DENs to pengestrømsgenererende enheder (CGU'er) Tank og Tørlast, idet skibene inden for disse 2 segmenter sædvanligvis kan disponeres på porteføljebasis. Nedskrivningstesten sker ved at opgøre genindvindingsværdien ved fortsat brug ("value in DKK pr. aktie Aktiekurs og likviditet Jan Feb Mar Maj Omsætning Aktiekurs Mio. DKK DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 6/24

7 use") beregnet som nutidsværdien af de samlede forventede pengestrømme i skibenes økonomiske restlevetid inklusive indgåede COA'er, timecharters og ved brug af estimerede rater på baggrund af historiske data for ikke afdækket kapacitet. Såfremt "value in use" er lavere end de regnskabsmæssige værdier foretages nedskrivning. Se i øvrigt note 1 "Væsentlig anvendt regnskabspraksis" i koncernårsrapporten for 2008 for en nærmere beskrivelse. NORDENs 5 største modparter udgør ved udgangen af 1. halvår ca. 31% af den resterende kendte omsætning i Tørlast i Ved udgangen af 2. kvartal 2009 blev der således på hhv. Tank og Tørlast indhentet skibsværdier inklusiv certepartier fra 3 uafhængige mæglere. Skibsværdierne i Tørlast blev af mæglerne estimeret til at være ca. USD 46 mio. højere end de regnskabsmæssige værdier (eksklusiv joint venture skibe samt skibe sat til salg). Der var derfor ikke yderligere behov for beregning af genindvindingsværdien, da blot én af de to ovennævnte, nettosalgsværdien ("fair value less cost to sell") og kapitalværdien ved fortsat brug ("value in use"), skal være højere end den regnskabsmæssige værdi. Markedsværdien af Rederiets tankskibe var USD 5 mio. lavere end de regnskabsmæssige værdier og som konsekvens heraf er foretaget en analyse af "value in use"-værdien. På baggrund af denne analyse vurderes der ikke at være behov for nedskrivning af tankskibe og -nybygninger. Aktien Kursen på NORDEN aktien faldt med 1% fra årsskiftet frem til udgangen af 2. kvartal, hvor prisen var DKK 182 pr. aktie. Ses der bort fra Rasmussengruppens aktiesalg var den gennemsnitlige daglige omsætning på DKK 73 mio. NORDEN aktien er i øjeblikket den 12. mest omsatte i OMX C20. Risici og usikkerhedsfaktorer Rederiet indgik i løbet af halvåret en række forlig med modparter i Tørlast, og der er ikke siden udgangen af 1. kvartal opstået væsentlige nye tvister. Af dækningsoversigten på s. 13 fremgår således fortsat, som i 1. kvartalsrapport 2009, kun afdækning med modparter, hvor NORDEN ikke har igangværende tvister om en lastekontrakt eller et certeparti. Omfanget af igangværende retstvister er stort set uændret i forhold til udgangen af 1. kvartal. I de tilfælde, hvor der ikke har kunnet indgås tilfredsstillende forlig, er tvister blevet indbragt for domstole eller voldgiftsretter. NORDEN forventer som tidligere ikke, at udfaldet af disse retssager vil blive afgjort i løbet af DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 7/24

8 Segmentoplysninger 2. kvartal kvartal 2008 USD Ikke Ikke Tørlast Tank fordelt I alt Tørlast Tank fordelt I alt Omsætning tjenesteydelser Rejseafhængige omkostninger Dækningsbidrag I Andre driftsindtægter, netto Driftsomkostninger skibe Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Af- og nedskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Periodens skat Periodens resultat halvår halvår 2008 USD Ikke Ikke Tørlast Tank fordelt I alt Tørlast Tank fordelt I alt Omsætning tjenesteydelser Rejseafhængige omkostninger Dækningsbidrag I Andre driftsindtægter, netto Driftsomkostninger skibe Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Af- og nedskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Periodens skat Periodens resultat DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 8/24

9 Segmentoplysninger (fortsat) 2. kvartal kvartal 2008 USD Ikke Ikke Tørlast Tank fordelt I alt Tørlast Tank fordelt I alt Skibe Forudbetalinger på skibe og nybygninger Øvrige materielle aktiver Kapitalandele i joint ventures Langfristede aktiver Kortfristede aktiver heraf materielle aktiver bestemt for salg Aktiver i alt DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 9/24

10 Tørlast Markedsudvikling Første halvdel af 2009 udviste positive tendenser i forhold til den dramatiske udvikling i 4. kvartal af Tørlastmarkederne målt ved Baltic Dry indeks (BDI) steg i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal 2009, så gennemsnittet for 2. kvartal lå 74 over 1. kvartal. I slutningen af 2. kvartal lå BDI på indeks eller 133% over niveauet ved udgangen af 1. kvartal (kilde: Baltic Exchange). I forhold til 1. halvår 2008 lå BDI dog i gennemsnit 75% lavere. Den altovervejende drivende faktor for tørlastmarkedet i første halvdel af 2009 var Kinas import af jernmalm og kul. Importen af jernmalm var 298 mio. tons, dvs. 29% højere end samme periode sidste år. Kinas kulimport satte rekord i juni med 16 mio. tons og nåede for halvåret op på 48 mio. tons, 123% højere end samme periode sidste år (kilde: Bloomberg). Den øgede kinesiske import og dermed øgede tonnageefterspørgsel trak fragtraterne markant op, specielt for de større skibstyper, Capesize og Panamax. De gennemsnitlige T/Cækvivalenter i 2. kvartal for Capesize steg med 105% til USD pr. dag i forhold til 1. kvartal, mens Panamax steg med 82% til USD pr. dag. Den stigende efterspørgsel efter de store skibe medførte ligeledes stigende rater for de mindre skibstyper. I forhold til 1. kvartal 2009 steg Handymax med 53% til USD pr. dag, mens Handysize steg med 50% til USD pr. dag. Første halvdel af 2009 bibragte en flådevækst, målt i dødvægtston (tdw), på netto i alt 3,9%. Væksten var primært drevet af nettovækst i Capesize (7,7%) og Handymax (4,6%). I Handysize, som er den skibstype, hvor NORDEN har flest nybygninger til levering, er flåden faldet med 2,1% i 1. halvår. Den totale flådevækst er et resultat af en tilgang af nye skibe på 17,5 mio. tdw samt en betydelig flådeafgang på 6,8 mio. tdw. De faktiske leveringer i første halvdel af 2009 ligger bety- deligt under de forventede og planlagte leveringer. Knap likviditet til finansiering af nybygninger, mange afbestillinger samt forsinkelser på værfterne har medført en 40% lavere tilgang til tørlastflåden end planlagt. Den akkumulerede ordrebog i slutningen af 2. kvartal var på 68% af den eksisterende flåde (kilde: Clarksons). Finansielle resultater Tørlastafdelingens EBITDA i 1. halvår blev USD 41 mio. (USD 288 mio.). Det store fald fra samme periode sidste år skyldes væsentligt lavere realiserede T/C-ækvivalenter samt færre skibsdage. EBITDA-marginen faldt fra 14% til 6%. Flådekapaciteten målt ved antallet af skibsdage faldt med 34% i forhold til samme periode sidste år, primært som resultat af en reduktion af aktiviteten i Panamax-skibstypen med 48%. De realiserede T/C-ækvivalenter lå i Rederiets to største skibstyper, Panamax og Handymax, henholdsvis 58% og 59% under niveauet for 1. halvår Som resultat af Rederiets forretningsmodel med langsigtet afdækning af kapaciteten klarede alle skibstyper sig væsentligt bedre end spotmarkedet i 1. halvår. Forretningsudvikling I 1. halvår har NORDEN tilpasset omkostningsniveauet i Tørlastflåden. Størstedelen af de dyrt indbefragtede skibe fra 2008 er tilbageleveret, og nye skibe er blevet tilført flåden til væsentligt lavere rater. Gennemsnitsomkostningen for Tørlastflåden falder derfor til ca. USD pr. dag i I skibstyperne Handysize og Post-Panamax fortsætter forberedelserne til de nye pools, der ventes at indlede driften i de første måneder af I Handymax og Panamax er der siden årsskiftet indgået større nye lastekontrakter, hvoraf de væsentligste vedrører skærver og salt Baltic Dry Index Jan Mar Maj Jun Aug Okt Dec Beskæftigelse og rater, Tørlast Antal skibsdage i NORDEN Inkl. enkeltstående rejser Ekskl. enkeltstående rejser T/C-ækvivalent (USD pr. dag) Spot T/C gns. markedet* NORDEN T/C vs. spot NORDEN 1. halvår 2009 Capesize % Panamax % Handymax % Handysize % Total halvår 2008 Capesize % Panamax % Handymax % Handysize % Total halvår 2009 vs. 1. halvår 2008 Capesize 0% 0% 11% -76% Panamax -48% -57% -58% -79% Handymax -20% -43% -59% -75% Handysize -12% -29% -74% -76% Total -34% -48% * Kilde: Baltic Exchange. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 10/24

11 Tank Markedsudvikling Presset på raterne i produkttank fortsatte i 2. kvartal. Flådevækst samt vigende tonnageefterspørgsel førte til, at Baltic Clean Tanker Indeks (BCTI) faldt med 25% i første halvdel af 2009 til indeks 465. Indsejlingen blev ligeledes negativt influeret af stigende bunkerpriser, hvilket har medført, at den daglige opsejling for en typisk MR produkttanker faldt med 30% i 2. kvartal til USD pr. dag. Faldet siden slutningen af 2008 er på 77% (kilde: Baltic Exchange). En højere future-oliepris end spotolieprisen bidrog positivt til tonnageefterspørgslen i 2. kvartal, hvilket lagde en bund i markederne, da tonnage blev anvendt som flydende lagerkapacitet. Ellers var første halvdel af 2009 karakteriseret ved vigende olieefterspørgsel specielt fra de traditionelle forbrugsområder, Europa og USA, samt lavere udnyttelsesgrad på raffinaderier specielt i OECD landene. IEA estimerer den globale olieefterspørgselsvækst i 2009 til -2,9% for hele året det største fald siden 1983 (kilde: IEA). Det markante fald i olieprisen i 2008 førte til, at OPEC fastsatte en maksimal daglig produktion på 24,8 mio. tønder pr. dag, hvilket lagde yderligere pres på tonnageefterspørgslen særligt i de store råolieskibstyper. Flådevæksten i tankskibstyperne var på netto 5,2% i første halvdel af 2009 og var drevet af MR (8,9%), LR2/Aframax (6,7%) og VLCC (5,2%), mens Handysize NORDENs væsentligste skibstype oplevede en negativ vækst på 2,9% af den eksisterende flåde. Leveringer af nybygninger udgjorde 30,1 mio. dwt, mens der blev scrappet 2,4 mio. dwt i første halvdel af Det voldsomme ratefald har således endnu ikke ført til højere skrotning i væsentligt omfang. Den samlede ordrebog til fremtidig levering udgjorde i slutningen af 2. kvartal 156,5 mio. dwt eller 33% af den eksisterende flåde (kilde: Clarksons). Finansielle resultater Tankafdelingens EBITDA i 1. halvår blev USD 8 mio. (USD 27 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 8%. Tankafdelingen havde 13% flere skibsdage i forhold til samme periode sidste år, som pga. markedsforholdene blev beskæftiget til væsentligt lavere rater. Væksten i kapaciteten skete i Handysize og LR1, mens forretningsomfanget i MR stort set var uændret i forhold til samme periode året før. De realiserede T/C-ækvivalenter i Handysize og MR lå 25% og 22% under niveauet for 1. halvår 2008, mens NORDENs indsejling i de to skibstyper til gengæld var henholdsvis 13% og 11% højere end de gennemsnitlige 12-måneders T/C-rater i markedet. Forretningsudvikling Tankafdelingen har i løbet af 1. halvår opretholdt fokus på langsigtet afdækning af kapaciteten. 44% af den resterende kapacitet i 2009 var ved udgangen af 1. halvår sikret afdækning til ca. USD pr. dag. Tankafdelingen har i årets 1. halvår arbejdet intensivt med udviklingen af et system til operationel performancestyring, hvilket på sigt vil optimere driften og være til gavn for miljøet Baltic Clean Tanker Index Jan Mar Maj Jun Aug Okt Dec * Databrud i tidsserien omkring årsskiftet pga. indførslen af nye "flat rates". Beskæftigelse og rater, Tank Antal skibsdage i NORDEN Total antal skibsdage Heraf beskæftiget i spotmarkedet T/C-ækvivalent (USD pr. dag) 12 mdr. T/C gns. markedet* NORDEN T/C vs. 12 mdr. T/C NORDEN 1. halvår 2009 Aframax Produkttank - LR % Produkttank - MR % Produkttank - Handysize % Total halvår 2008 Aframax % Produkttank - LR % Produkttank - MR % Produkttank - Handysize % Total halvår 2009 vs. 1. halvår 2008 Aframax Produkttank - LR1 245% 245% -37% -23% Produkttank - MR -2% -18% -22% -26% Produkttank - Handysize 19% 19% -25% -26% Total 12% 9% * Kilde: ACM Shipbroker Ltd. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 11/24

12 Forventninger Forventninger til 2009 Koncernen På baggrund af salget af NORD EMPATHY opjusterede NORDEN den 13. august det forventede driftsresultat (EBIT) for 2009 til USD mio. mod tidligere USD mio. Denne forventning fastholdes. Forventningerne er baseret på den kapacitet, Rederiet havde til rådighed ultimo juni. Usikkerheden ved forventningerne er fortsat større end normalt pga. den globale økonomiske krise. Cashflow-effekten fra investeringer forventes netto at beløbe sig til mellem USD -180 mio. og USD -220 mio. mod tidligere mellem USD -200 mio. og USD -240 mio. Cashflow-effekten er opgjort som investeringer i nybygninger og egne skibe fratrukket provenuerne fra skibssalg. Forventninger til 2009 USD mio. Tørlast Tank Total EBITDA Realiserede avancer fra salg af skibe (ca.) 67 EBIT Fremadrettede udsagn Denne rapport indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagnene om resten af 2009 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og NORDENs faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, er bl.a., men ikke udelukkende, ændringer i de makroøkonomiske og politiske forudsætninger specielt på Rederiets hovedmarkeder ændringer i NORDENs rateforudsætninger og driftsomkostninger, volatilitet i rater og skibspriser, lovgivningsmæssige ændringer, mulige forstyrrelser i trafik og drift som følge af udefra kommende begivenheder etc. Denne delårsrapport er ikke en opfordring til at købe eller handle aktier i Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Tørlast Der verserer stadig en række uafklarede tvister vedrørende lastekontrakter, hvor modparter ikke har villet opfylde deres forpligtelser, og hvor NORDEN derfor efterfølgende har søgt en afgørelse ved domstole eller voldgifter. NORDEN har som beskrevet i 1. kvartalsrapport valgt at ekskludere forventede kontraktuelle indtægter på disse kontrakter fra den forventede indtjening i 2009, hvilket alene er af hensyn til den tidsmæssige usikkerhed om, hvornår sagerne forventes afklaret og ikke resultat af en vurdering af den forventede retslige afgørelse. Rederiet har ikke efter 1. kvartal oplevet væsentlige nye disputter med modparter. Tank Udsigterne på produkttankmarkedet for resten af 2009 er fortsat svage. Baseret på en uændret antagelse om et spotmarked for Handysize/MR på ca. USD pr. dag for resten af 2009, fastholdes forventningerne til et EBITDA for Tankafdelingen på USD 0-20 mio. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 12/24

13 Kapacitet og afdækning, pr. 1. juli 2009 Tørlast Skibsdage Omkostninger og indtægter (USD pr. dag) Bruttokapacitet Omkostninger for bruttokapacitet C apesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total Afdæ kning Indtæ gter fra afdækning C apesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total Nettokapacitet C apesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total Afdæ kning i % C apesize 93% 78% 80% 9% Post-Panamax 0% 53% 22% 0% Panamax 107% 84% 38% 19% Handymax 123% 36% 20% 4% Handysize 38% 2% 0% 0% Total 99% 41% 21% 4% * Omkostninger for egne skibe indregnes med de forventede dagstal. De samlede gennemsnitsomkostninger viser dermed de forventede kontante omkostninger pr. dag på den kendte flåde. Tank Skibsdage Omkostninger og indtægter (USD pr. dag) Bruttokapacitet Omkostninger for bruttokapacitet LR MR Handysize Total Afdæ kning Indtæ gter fra afdækning LR MR Handysize Total Nettokapacitet LR MR Handysize Total Afdæ kning i % LR1 27% 0% 0% 0% MR 54% 44% 19% 0% Handysize 43% 30% 4% 0% Total 44% 34% 13% 0% DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 13/24

14 DELÅRSREGNSKAB 1. HALVÅR KONCERNEN Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2009 for Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter og yderligere danske oplysningskrav. Delårsrapporten er i lighed med tidligere ikke revideret eller reviewet. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af delårsrapporten retvisende. Der er ikke ud over det i delårsrapporten anførte sket væsentlige ændringer i Rederiets risici og usikkerhedsfaktorer i forhold til det oplyste i koncernårsrapporten for Delårsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden. Ledelsens beretning giver endvidere et retvisende billede af koncernens aktiviteter og finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, den 19. august 2009 Direktion Carsten Mortensen Adm. direktør Michael Tønnes Jørgensen Finansdirektør Bestyrelse Mogens Hugo Formand Alison J. F. Riegels Næstformand Erling Højsgaard Karsten Knudsen Arvid Grundekjøn Bent Torry Sørensen Lars Enkegaard Biilmann Benn Pyrmont Johansen DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 14/24

15 Resultatopgørelse USD /1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 Omsætning Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Af- og nedskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter note 2) Finans netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i NORDEN Minoritetsinteresser I alt Indtjening pr. aktie (EPS), USD 3,2 14,0 1,4 9,4 Udvandet indtjening pr. aktie, USD 3,1 13,9 1,4 9,3 Opgørelse af samlede indregnede indtægter og omkostninger Periodens resultat, efter skat Værdiregulering af sikringsinstrumenter* Dagsværdiregulering af værdipapirer* Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen Periodens samlede indregnede indtægter og omkostninger, efter skat Fordeles således: Aktionærerne i NORDEN Minoritetsinteresser I alt * Der er ikke væsentlig skat knyttet til værdiregulering af sikringsinstrumenter og værdipapirer. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 15/24

16 Resultatopgørelse pr. kvartal USD kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Omsætning Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Af- og nedskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter note 2) Finans netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i NORDEN Minoritetsinteresser I alt Indtjening pr. aktie (EPS), USD 1,4 1,7-0,2 2,8 9,4 Udvandet indtjening pr. aktie, USD 1,4 1,7-0,2 2,8 9,3 Opgørelse af samlede indregnede indtægter og omkostninger pr. kvartal Periodens resultat, efter skat Værdiregulering af sikringsinstrumenter* Dagsværdiregulering af værdipapirer* Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen Periodens samlede indregnede indtægter og omkostninger, efter skat Fordeles således: Aktionærerne i NORDEN Minoritetsinteresser I alt * Der er ikke væsentlig skat knyttet til værdiregulering af sikringsinstrumenter og værdipapirer. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 16/24

17 Opgørelse af den finansielle stilling USD /6 30/6 31/12 AKTIVER Grunde og bygninger Skibe note 3) Driftsmateriel og inventar Forudbetalinger på skibe og nybygninger note 4) Kapitalandele i joint ventures Langfristede aktiver Beholdninger Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender hos joint ventures Værdipapirer Likvide beholdninger Materielle aktiver bestemt for salg note 5) Kortfristede aktiver Aktiver i alt EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER Aktiekapital Reserver Overført resultat Egenkapital (NORDENs aktionærer) Minoritetsinteresser Egenkapital Bankgæld Modtagne forudbetalinger på skibe til videresalg Langfristede forpligtelser Afdrag på langfristede forpligtelser inden for 1 år Leverandører af varer og tjenesteydelser Forpligtelser hos joint ventures Anden gæld og periodeafgrænsningsposter Forpligtelser relateret til materielle aktiver bestemt for salg Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Egenkapital og forpligtelser i alt DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 17/24

18 Opgørelse af pengestrømme USD /4-30/6 1/4-30/6 1/1-30/6 1/1-30/6 1/1-31/12 Periodens resultat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer i skibe m.v Investeringer i joint ventures Tilgang i forudbetalinger på nybygninger Tilgang i modtagne forudbetalinger på solgte skibe Deponeret på bundne konti Køb af værdipapirer Salg af værdipapirer Provenu ved salg af skibe m.v Pengestrømme fra investeringsaktivitet Udbytte til aktionærer Betaling til Vækstfonden vedrørende egne aktier Salg af egne aktier Køb af egne aktier Afdrag på bankgæld og skibslån Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens likviditetsændring Likvide beholdninger primo Valutakursreguleringer Periodens likviditetsændring Likvide beholdninger ultimo Bundne likvide beholdninger Likvide beholdninger ifølge opgørelsen af den finansielle stilling DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 18/24

19 Egenkapitalopgørelse USD Aktiekapital Reserver Overført Egenkapital Minoritets- Koncernens Resultat (NORDENs interesser egenkapital aktionærer) Egenkapital 1. januar Periodens samlede indregnede indtægter og omkostninger Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. januar Periodens samlede indregnede indtægter og omkostninger Betaling til Vækstfonden vedrørende egne aktier Salg af egne aktier Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 30. juni DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 19/24

20 Egenkapitalopgørelse (fortsat) USD Aktiekapital Reserver Overført Egenkapital Minoritets- Koncernens resultat (NORDENs interesser egenkapital aktionærer) Egenkapital 1. januar Periodens samlede indregnede indtægter og omkostninger Betaling til Vækstfonden vedrørende egne aktier Salg af egne aktier Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 31. december DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 20/24

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 31 20. august 2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 Første halvår i hovedpunkter Periodens resultat for 1. halvår blev USD 598

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2007

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 21 24. maj 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Første kvartal i hovedpunkter Resultatet for 1. kvartal blev USD 136 mio. og er det bedste

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 23 26. maj 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Hovedpunkter fra rapporten Resultatet for 1. kvartal af 2009 blev USD 73 mio. svarende

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 35 15. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 36 1/1-30/9 20 124 NORDEN justerer sine forventninger for helåret takket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL Meddelelse nr. 18 11. november Koncern EBIT 3. kvartal : USD 21 mio. på linje med forventningerne (3. kvartal : USD -28 mio.). Rekordresultat i Tank: EBIT 3. kvartal USD 37 mio.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Meddelelse nr. 16 12. august Koncern EBIT 2. kvartal USD 36 mio. bedste resultat i 14 kvartaler. (2. kvartal : USD -27 mio.). Periodens resultat 1. halvår : USD 82

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 39 19. november 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 Hovedpunkter fra rapporten: Periodens resultat for de første tre kvartaler af

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 5. november godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. september 2008. Koncernen

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 26. august godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008. Koncernen har valgt,

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2009 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere