Delårsrapport 1. halvår 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1. halvår 2009"

Transkript

1 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads København K Meddelelse nr august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio. svarende til DKK 742 mio. Resultatet indeholder gevinster fra salg af skibe på USD 39 mio. samt positive dagsværdireguleringer af visse sikringsinstrumenter på USD 65 mio. Det samlede EBITDA blev i 1. halvår USD 44 mio., hvilket er opnået på baggrund af et EBITDA i Tørlast- og Tankafdelingerne på henholdsvis USD 41 mio. og USD 8 mio. Tørlastafdelingen fortsatte i 2. kvartal fremgangen fra 1. kvartal og opnåede et EBITDA på USD 32 mio., hvilket var 275% højere end 1. kvartal 2009, men 81% lavere end 2. kvartal 2008, hvor markedsraterne var betydeligt højere. NORDENs skibstyper klarede sig bedre end spotmarkedet i 1. halvår. Tankafdelingens EBITDA for 2. kvartal blev et tab på USD 1 mio., som på grund af de markant dårligere markedsforhold er væsentligt under både 2. kvartal 2008 og 1. kvartal NORDENs indsejling i MR og Handysize var i 1. halvår 11% og 13% højere end de gennemsnitlige 12-måneders T/C-rater i markedet. Tilpasningen af Tørlastflåden er nu gennemført, og NORDEN er godt rustet til fremtidige udfordringer i markedet. NORDEN opererede 118 tørlastskibe ved udgangen af 1. halvår mod 193 tørlastskibe ved udgangen af 1. halvår Samlet er 99% af kapaciteten i den sidste del af 2009 afdækket til en gennemsnitlig indsejling på USD Rederiets drift genererede i 1. halvår et positivt cash flow på USD 109 mio. Efter betaling af udbytte på USD 98 mio., forudbetalinger på nybygninger og provenu fra salg af skibe faldt den samlede likviditet (inkl. værdipapirer) til USD 800 mio. fra USD 829 mio. ved årsskiftet. Den teoretiske Net Asset Value (inkl. købsoptioner) estimeres til DKK 275 pr. aktie ved udgangen af halvåret. Forventningerne til 2009 er uændrede i forhold til den status, som NORDEN gav d. 13. august: EBIT forventes at blive USD mio. inklusive salgsavancer på cirka USD 67 mio., og EBITDA forventes at blive USD mio. Tørlastafdelingen forventer et EBITDA på USD mio., mens Tankafdelingens EBITDA forventes at blive USD 0-20 mio. Usikkerheden ved forventningerne er fortsat større end normalt. Mogens Hugo Bestyrelsesformand Carsten Mortensen Adm. direktør NORDEN afholder i dag kl (CET) et informationsmøde på adressen Strandvejen 52, 2900 Hellerup, hvor adm. direktør Carsten Mortensen, finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen og Senior Vice President Martin Badsted gennemgår rapporten for 1. halvår og forventningerne til hele året. Kl (CET) afholdes ligeledes en telekonference. Danske deltagere skal senest kl (CET) ringe på telefon , mens internationale deltagere skal ringe på +44 (0) eller inden (CET). Telekonferencen kan følges live på hjemmesiden hvor den tilhørende præsentation også er tilgængelig. Yderligere oplysninger: Adm. direktør Carsten Mortensen, telefon DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /24

2 Indholdsfortegnelse Side Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 3 DELÅRSBERETNING Kommentarer til periodens udvikling for koncernen 4 Aktivitet og indtjening 4 Pengestrømme 4 Egenkapitalen 4 Nettoforpligtelser 4 Flådens udvikling 5 Flådens værdier og teoretisk værdi af købsoptioner 6 Værdiansættelse af optioner 6 Nedskrivningstest for skibe og nybygninger 6 Aktien 7 Risici og usikkerhedsfaktorer 7 Segmentoplysninger 8 Tørlast 10 Markedsudvikling 10 Finansielle resultater 10 Forretningsudvikling 10 Tank 11 Markedsudvikling 11 Finansielle resultater 11 Forretningsudvikling 11 Forventninger 12 Forventninger til Kapacitet og afdækning 13 DELÅRSREGNSKAB 1. HALVÅR KONCERNEN Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse 15 Opgørelse af samlede indregnede indtægter og omkostninger 15 Resultatopgørelse pr. kvartal 16 Opgørelse af samlede indregnede indtægter og omkostninger pr. kvartal 16 Opgørelse af den finansielle stilling 17 Opgørelse af pengestrømme 18 Egenkapitalopgørelse 19 Noter 21 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 2/24

3 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Hovedtal i USD /1-30/ /1-30/6 Ændring 1. halvår /1-31/12 RESULTATOPGØRELSEN Omsætning % Omkostninger % Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) % Salgsavancer skibe m.v % Resultat af primær drift (EBIT) % Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter % Finans netto % Resultat før skat % Periodens resultat % Periodens resultat for aktionærerne i NORDEN % OPGØRELSE AF DEN FINANSIELLE STILLING Langfristede aktiver % Aktiver i alt % Egenkapital (inklusive minoritetsinteresser) % Langfristede forpligtelser % Kortfristede forpligtelser % Investeret kapital % Netto rentebærende aktiver % Likvider og værdipapirer % PENGESTRØMME Fra driftsaktiviteter % Fra investeringer, herunder skibe % Fra finansieringsaktiviteter % Periodens likviditetsændring % KURS- OG REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL Aktierelaterede hoved- og nøgletal: Antal aktier á DKK 1 (ekskl. egne aktier) % Indtjening pr. aktie (EPS) (DKK) 3,2 (18) 14,0 (68) -78% 16,7 (85) Udvandet indtjening pr. aktie (udvandet EPS) (DKK) 3,1 (18) 13,9 (68) -77% 16,7 (85) Indre værdi pr. aktie (ekskl. egne aktier) (DKK 1) ) 41 (215) 37 (176) 9% 40 (212) Aktiekurs ultimo perioden, DKK % 183 Kurs/indre værdi 0,85 2,89-71% 0,86 Net Asset Value pr. aktie ekskl. købsoptioner på skibe (DKK 1) ) 42 (222) 65 (308) -35% 43 (227) Teoretisk Net Asset Value pr. aktie 2) (DKK 1) ) 52 (275) 138 (652) -62% 54 (287) Øvrige hoved- og nøgletal: EBITDA-ratio 5,5% 13,6% -60% 11,9% ROE 16,1% 96,9% -83% 47% Soliditet 89,2% 87,3% 2% 83,3% Samlet antal skibsdage for koncernen % USD-kurs, ultimo perioden 526,89 473,29 11% 528,49 USD-kurs, gennemsnit 560,25 487,81 15% 509,86 1) Omregnet til USD/DKK-kursen ultimo perioden. 2) Det skal bemærkes, at beregningen er forbundet med betydelig usikkerhed. Se afsnittet "Flådens udvikling" for en nærmere omtale af beregningsmodel og forudsætninger. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2005" undtagen Teoretisk Net Asset Value, der ikke er defineret heri. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 3/24

4 Kommentarer til periodens udvikling for koncernen Aktivitet og indtjening Rederiets fragtindtægter (omsætning) var i 1. halvår på USD 806 mio., hvilket er et fald på 64% i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldes lavere realiserede T/C-ækvivalenter i både Tørlast og Tank som følge af, at markedsforholdene har været væsentligt dårligere end i 1. halvår Desuden faldt antallet af skibsdage med 28% til som følge af den løbende tilpasning af kapaciteten i Tørlastafdelingen. Resultatet før afskrivninger og salgsavancer (EBITDA) var USD 44 mio. i 1. halvår, hvilket er et fald i forhold til samme periode sidste år på 85%. EBITDA-marginen for 1. halvår udgjorde 5% (14%). Resultatet af primær drift (EBIT) blev i 1. halvår USD 67 mio. (USD 469 mio.), hvoraf avancer fra salg af skibe udgjorde USD 39 mio. (USD 177 mio.). Finansielle poster i 1. halvår udgjorde netto USD 5 mio. (USD 33 mio.). Heri indgår realiserede og urealiserede kurstab på USD 5 mio. Stigende oliepriser siden årsskiftet har medført en positiv værdiregulering på sikringsinstrumenter på netto USD 65 mio. (USD 103 mio.) i 1. halvår. Heraf udgør USD 29 mio. realiserede bunkerhedgingkontrakter, som er reklassificeret og udgiftsført under primær drift. Se i øvrigt specifikation i regnskabsnote 2. Samtlige kontrakter vedrører afdækning af skibe og laster. Resultatet for 1. halvår blev USD 133 mio. (USD 598 mio.). Resultatet forrenter egenkapitalen med 16% p.a. Pengestrømme Periodens likviditetsændring udgjorde USD -19 mio. (USD -118 mio.). Rederiets drift genererede positive pengestrømme på USD 109 mio. (USD 323 mio.). Pengestrømmene ved investerings- og finansieringsaktiviteterne var på henholdsvis USD -18 mio. (USD -103 mio.) og USD -110 mio. (USD -338 mio.). Investeringsaktiviteten vedrører primært investering i skibe og nybygninger på USD -269 mio. og nettoprovenu fra salg af skibe m.v. på USD 254 mio. Finansieringsaktiviteten vedrører primært udbytte til aktionærer på USD 98 mio. Egenkapitalen Rederiets egenkapital udgjorde USD mio. (USD mio.) ved udgangen af halvåret og er således øget med USD 14 mio. i perioden. Udviklingen i egenkapitalen siden årets begyndelse skyldes primært periodens samlede indregnede indtægter og omkostninger på USD 119 mio., køb af egne aktier på USD 10 mio. samt udbytte til aktionærer. Nettoforpligtelser Rederiets samlede nettoforpligtelser var ved udgangen af 1. halvår USD 879 mio. mod USD mio. på samme tidspunkt sidste år. Faldet i nettoforpligtelserne er et resultat af, at forventede fremtidige udbetalinger og indbetalinger er faldet med henholdsvis 29% og 28%. Nettoforpligtelserne er stort set uændret i forhold til udgangen af 1. kvartal. Nettoforpligtelserne defineres som nutidsværdien af fremtidige udbetalinger til bl.a. timecharters, långivere og værfter fratrukket forventede kendte fragtindbetalinger samt beholdningen af likvider. Egenkapitalens udvikling 1. januar juni USD Egenkapital pr. 1. januar Periodens samlede indregnede indtægter og omkostninger Køb/salg af egne aktier Udbetalt udbytte Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital ultimo DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 4/24

5 Nutidsværdier Ultimo, USD mio. H H Fremtidige udbetalinger Forventede kendte indbetalinger inklusive likvider Nettoforpligtelser Flådens udvikling Bruttoflåden, der består af både aktive skibe og skibe til levering, udgjorde ved udgangen af 1. halvår i alt 229 skibe mod 242 skibe ved udgangen af 1. kvartal 2009, og 317 enheder ved udgangen af 1. halvår Kerneflåden af egne skibe og skibe indbefragtet for mere end 3 år talte 164 skibe, hvoraf 81 er i den aktive flåde, mens Rederiet har 35 egne nybygninger og 48 langtidsindbefragtede skibe til fremtidig levering. Den aktive Tørlastflåde blev i løbet af kvartalet nedbragt med 11 skibe og udgjorde ved kvartalets udgang 118 enheder. Rederiet leverede i 2. kvartal 4 solgte skibe til nye ejere, henholdsvis 3 Handymax tørlastskibe og 1 Panamax tørlastskib. Den fortsatte reduktion af den aktive Tørlastflåde er et led i tilpasningen til de ændrede markedsvilkår på tørlastmarkedet. Den aktive kerneflåde i Tank udgjorde ved udgangen af 2. kvartal 26 enheder og er dermed reduceret med 1 enhed i forhold til udgangen af 1. kvartal. Den 50%-ejede Norient Product Pool havde i alt 72 aktive enheder ved udløbet af kvartalet, hvoraf 31 er isklasse-skibe. Den samlede ordrebog for de to partnere i poolen bestod på samme tidspunkt af 16 enheder. I løbet af 2. kvartal har Rederiet ikke indgået nybygningskontrakter eller aftaler om langtidsindbefragtninger af skibe med eller uden købsoptioner. Rederiet forventer i 3. kvartal at tage levering af 4 nybygninger: 1 Handysize produkttanker, 1 Handymax tørlastskib samt 2 Handysize tørlastskibe. NORDENs flåde Pr. 30. juni 2009 Tørlastafdelingen Tankafdelingen Total Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Aframax LR1 MR Handysize Skibstype Total Total Størrelse (tdw) > Skibe i drift Egne skibe Indbefragtede skibe med købsoption A Indbefragtede skibe over 3 år D 10 E Total aktiv kerneflåde Andre indbefragtede skibe Total aktiv flåde Skibe til levering til kerneflåden Egne skibe B Indbefragtede skibe med købsoption C F Indbefragtede skibe over 3 år I alt til levering til kerneflåden Bruttoflåde i alt A Heraf 1 enhed solgt D Heraf 1 enhed 50%-ejet B Heraf 4 enheder solgt, hvoraf 1 enhed 50%-ejet E Heraf 1 enheder 50%-ejet C Heraf 2 enheder 50%-ejet F Heraf 2 enheder 50%-ejet Flådens værdier (før skat) Pr. 30. juni 2009 USD mio. Egne (aktive og nybygninger) Beregnet værdi af certepartier med købs- og forlængelsesoption Bogført værdi/ kostpris Købs- og forlængelsesoption Værdi af certeparti og option Markedsværdiværdi Mer- Teoretisk Tørlast Antal Antal Certeparti NAV Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Produkttank MR Handysize Total DKK pr. aktie Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser pr. aktie 215 Total teoretisk Net Asset Value pr. aktie 275 * Inklusive evt. certeparti. Der er betydelig usikkerhed ved opgørelsen af den teoretiske værdi af certepartierne inklusive købsoption, og værdien vil afhænge af den fremtidige udvikling i fragtrater og skibsværdier samt ændringer i de øvrige forudsætninger. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 5/24

6 Flådens værdier og teoretisk værdi af købsoptioner Baseret på indhentede mæglervurderinger fra 3 uafhængige mæglere kunne Rederiets Net Asset Value (NAV) (ekskl. certepartier med købsoption) pr. 30. juni samlet opgøres til DKK 222 pr. aktie mod DKK 233 pr. aktie ved udgangen af marts. Endvidere kunne Rederiets langtidsindbefragtede skibe med købs- eller forlængelsesoptioner på samme tidspunkt estimeres til at have en teoretisk værdi på USD 424 mio. eller DKK 53 pr. aktie mod DKK 59 pr. aktie ultimo marts. NORDENs samlede teoretiske NAV kunne dermed ved udgangen af 1. halvår estimeres til DKK 275 pr. aktie. Dette svarer til et fald på ca. 6% fra udgangen af 1. kvartal I samme periode er USD kursen faldet med ca. 6% i forhold til danske kroner. Værdiansættelse af optioner NORDENs værdiansættelse af købs- og forlængelsesoptioner følger standardprisfastsættelse af amerikanske optioner, hvor fremtidige scenarier for T/C-rater og skibspriser simuleres under antagelse om volatilitet i priserne samt korrelation mellem ændringen i T/C-rater og ændringen i skibspriser. Inden for hvert segment antages volatiliteten og korrelationen konstant over tid og estimeres ud fra historiske T/C-rater og skibspriser. Et væsentligt input til modellen er T/C-ratekurven for hvert segment. Kurven består af 3 elementer: Markedsrater de første fem år, en lineær interpoleret ratekurve mellem år 5 og år 10 samt et langsigtet konstant rateniveau fra år 10 og frem, som er baseret på medianen af de historiske T/C-rater siden Endvidere benyttes markedspriser for renter, valutakurser og driftsomkostninger. På baggrund af de fremtidige scenarier for T/C-rater og skibspriser findes den optimale værdi af købs- og forlængelsesoptionen for hvert skib. Den teoretiske værdi af certepartierne med købs- og forlængelsesoption afhænger af niveauet for modellens markedsrateinput for de første fem år. Antages dette niveau at være 10% højere eller 10% lavere, vil den teoretiske værdi kunne estimeres til at være henholdsvis 39% højere og 39% lavere. Købsoptioner, hvor skibsprisen er fastsat i JPY, omregnes med forward USD/JPY-kursen inden prisfastsættelsen. Ændringer i kerneflåden 1. halvår 2009 Aftale- NORDENs tidspunkt Skibstype Levering andel Nybygninger Langtidsindbefragtninger med købsoption Langtidsindbefragtninger uden købsoption Salg Q2 Panamax Q % Q2 3 x Handymax Q % Nedskrivningstest for skibe og nybygninger Der skal foretages nedskrivningstest, såfremt der er forhold, der indikerer, at den regnskabsmæssige værdi af aktiver overstiger værdien af de fremtidige pengestrømme fra aktivet (genindvindingsværdien). Genindvindingsværdien opgøres som den højeste værdi af nettosalgsværdien ("fair value less cost to sell") og kapitalværdien ved fortsat brug ("value in use"). Såfremt markedsværdierne ("fair value less cost to sell") af Rederiets skibe og nybygninger, udtrykt ved gennemsnittet af 3 mæglervurderinger, er lavere end de regnskabsmæssige værdier og kontraktspriserne, skal der således foretages en nedskrivningstest (impairmenttest). Nedskrivningstesten sker for NOR- DENs to pengestrømsgenererende enheder (CGU'er) Tank og Tørlast, idet skibene inden for disse 2 segmenter sædvanligvis kan disponeres på porteføljebasis. Nedskrivningstesten sker ved at opgøre genindvindingsværdien ved fortsat brug ("value in DKK pr. aktie Aktiekurs og likviditet Jan Feb Mar Maj Omsætning Aktiekurs Mio. DKK DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 6/24

7 use") beregnet som nutidsværdien af de samlede forventede pengestrømme i skibenes økonomiske restlevetid inklusive indgåede COA'er, timecharters og ved brug af estimerede rater på baggrund af historiske data for ikke afdækket kapacitet. Såfremt "value in use" er lavere end de regnskabsmæssige værdier foretages nedskrivning. Se i øvrigt note 1 "Væsentlig anvendt regnskabspraksis" i koncernårsrapporten for 2008 for en nærmere beskrivelse. NORDENs 5 største modparter udgør ved udgangen af 1. halvår ca. 31% af den resterende kendte omsætning i Tørlast i Ved udgangen af 2. kvartal 2009 blev der således på hhv. Tank og Tørlast indhentet skibsværdier inklusiv certepartier fra 3 uafhængige mæglere. Skibsværdierne i Tørlast blev af mæglerne estimeret til at være ca. USD 46 mio. højere end de regnskabsmæssige værdier (eksklusiv joint venture skibe samt skibe sat til salg). Der var derfor ikke yderligere behov for beregning af genindvindingsværdien, da blot én af de to ovennævnte, nettosalgsværdien ("fair value less cost to sell") og kapitalværdien ved fortsat brug ("value in use"), skal være højere end den regnskabsmæssige værdi. Markedsværdien af Rederiets tankskibe var USD 5 mio. lavere end de regnskabsmæssige værdier og som konsekvens heraf er foretaget en analyse af "value in use"-værdien. På baggrund af denne analyse vurderes der ikke at være behov for nedskrivning af tankskibe og -nybygninger. Aktien Kursen på NORDEN aktien faldt med 1% fra årsskiftet frem til udgangen af 2. kvartal, hvor prisen var DKK 182 pr. aktie. Ses der bort fra Rasmussengruppens aktiesalg var den gennemsnitlige daglige omsætning på DKK 73 mio. NORDEN aktien er i øjeblikket den 12. mest omsatte i OMX C20. Risici og usikkerhedsfaktorer Rederiet indgik i løbet af halvåret en række forlig med modparter i Tørlast, og der er ikke siden udgangen af 1. kvartal opstået væsentlige nye tvister. Af dækningsoversigten på s. 13 fremgår således fortsat, som i 1. kvartalsrapport 2009, kun afdækning med modparter, hvor NORDEN ikke har igangværende tvister om en lastekontrakt eller et certeparti. Omfanget af igangværende retstvister er stort set uændret i forhold til udgangen af 1. kvartal. I de tilfælde, hvor der ikke har kunnet indgås tilfredsstillende forlig, er tvister blevet indbragt for domstole eller voldgiftsretter. NORDEN forventer som tidligere ikke, at udfaldet af disse retssager vil blive afgjort i løbet af DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 7/24

8 Segmentoplysninger 2. kvartal kvartal 2008 USD Ikke Ikke Tørlast Tank fordelt I alt Tørlast Tank fordelt I alt Omsætning tjenesteydelser Rejseafhængige omkostninger Dækningsbidrag I Andre driftsindtægter, netto Driftsomkostninger skibe Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Af- og nedskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Periodens skat Periodens resultat halvår halvår 2008 USD Ikke Ikke Tørlast Tank fordelt I alt Tørlast Tank fordelt I alt Omsætning tjenesteydelser Rejseafhængige omkostninger Dækningsbidrag I Andre driftsindtægter, netto Driftsomkostninger skibe Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Af- og nedskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Periodens skat Periodens resultat DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 8/24

9 Segmentoplysninger (fortsat) 2. kvartal kvartal 2008 USD Ikke Ikke Tørlast Tank fordelt I alt Tørlast Tank fordelt I alt Skibe Forudbetalinger på skibe og nybygninger Øvrige materielle aktiver Kapitalandele i joint ventures Langfristede aktiver Kortfristede aktiver heraf materielle aktiver bestemt for salg Aktiver i alt DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 9/24

10 Tørlast Markedsudvikling Første halvdel af 2009 udviste positive tendenser i forhold til den dramatiske udvikling i 4. kvartal af Tørlastmarkederne målt ved Baltic Dry indeks (BDI) steg i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal 2009, så gennemsnittet for 2. kvartal lå 74 over 1. kvartal. I slutningen af 2. kvartal lå BDI på indeks eller 133% over niveauet ved udgangen af 1. kvartal (kilde: Baltic Exchange). I forhold til 1. halvår 2008 lå BDI dog i gennemsnit 75% lavere. Den altovervejende drivende faktor for tørlastmarkedet i første halvdel af 2009 var Kinas import af jernmalm og kul. Importen af jernmalm var 298 mio. tons, dvs. 29% højere end samme periode sidste år. Kinas kulimport satte rekord i juni med 16 mio. tons og nåede for halvåret op på 48 mio. tons, 123% højere end samme periode sidste år (kilde: Bloomberg). Den øgede kinesiske import og dermed øgede tonnageefterspørgsel trak fragtraterne markant op, specielt for de større skibstyper, Capesize og Panamax. De gennemsnitlige T/Cækvivalenter i 2. kvartal for Capesize steg med 105% til USD pr. dag i forhold til 1. kvartal, mens Panamax steg med 82% til USD pr. dag. Den stigende efterspørgsel efter de store skibe medførte ligeledes stigende rater for de mindre skibstyper. I forhold til 1. kvartal 2009 steg Handymax med 53% til USD pr. dag, mens Handysize steg med 50% til USD pr. dag. Første halvdel af 2009 bibragte en flådevækst, målt i dødvægtston (tdw), på netto i alt 3,9%. Væksten var primært drevet af nettovækst i Capesize (7,7%) og Handymax (4,6%). I Handysize, som er den skibstype, hvor NORDEN har flest nybygninger til levering, er flåden faldet med 2,1% i 1. halvår. Den totale flådevækst er et resultat af en tilgang af nye skibe på 17,5 mio. tdw samt en betydelig flådeafgang på 6,8 mio. tdw. De faktiske leveringer i første halvdel af 2009 ligger bety- deligt under de forventede og planlagte leveringer. Knap likviditet til finansiering af nybygninger, mange afbestillinger samt forsinkelser på værfterne har medført en 40% lavere tilgang til tørlastflåden end planlagt. Den akkumulerede ordrebog i slutningen af 2. kvartal var på 68% af den eksisterende flåde (kilde: Clarksons). Finansielle resultater Tørlastafdelingens EBITDA i 1. halvår blev USD 41 mio. (USD 288 mio.). Det store fald fra samme periode sidste år skyldes væsentligt lavere realiserede T/C-ækvivalenter samt færre skibsdage. EBITDA-marginen faldt fra 14% til 6%. Flådekapaciteten målt ved antallet af skibsdage faldt med 34% i forhold til samme periode sidste år, primært som resultat af en reduktion af aktiviteten i Panamax-skibstypen med 48%. De realiserede T/C-ækvivalenter lå i Rederiets to største skibstyper, Panamax og Handymax, henholdsvis 58% og 59% under niveauet for 1. halvår Som resultat af Rederiets forretningsmodel med langsigtet afdækning af kapaciteten klarede alle skibstyper sig væsentligt bedre end spotmarkedet i 1. halvår. Forretningsudvikling I 1. halvår har NORDEN tilpasset omkostningsniveauet i Tørlastflåden. Størstedelen af de dyrt indbefragtede skibe fra 2008 er tilbageleveret, og nye skibe er blevet tilført flåden til væsentligt lavere rater. Gennemsnitsomkostningen for Tørlastflåden falder derfor til ca. USD pr. dag i I skibstyperne Handysize og Post-Panamax fortsætter forberedelserne til de nye pools, der ventes at indlede driften i de første måneder af I Handymax og Panamax er der siden årsskiftet indgået større nye lastekontrakter, hvoraf de væsentligste vedrører skærver og salt Baltic Dry Index Jan Mar Maj Jun Aug Okt Dec Beskæftigelse og rater, Tørlast Antal skibsdage i NORDEN Inkl. enkeltstående rejser Ekskl. enkeltstående rejser T/C-ækvivalent (USD pr. dag) Spot T/C gns. markedet* NORDEN T/C vs. spot NORDEN 1. halvår 2009 Capesize % Panamax % Handymax % Handysize % Total halvår 2008 Capesize % Panamax % Handymax % Handysize % Total halvår 2009 vs. 1. halvår 2008 Capesize 0% 0% 11% -76% Panamax -48% -57% -58% -79% Handymax -20% -43% -59% -75% Handysize -12% -29% -74% -76% Total -34% -48% * Kilde: Baltic Exchange. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 10/24

11 Tank Markedsudvikling Presset på raterne i produkttank fortsatte i 2. kvartal. Flådevækst samt vigende tonnageefterspørgsel førte til, at Baltic Clean Tanker Indeks (BCTI) faldt med 25% i første halvdel af 2009 til indeks 465. Indsejlingen blev ligeledes negativt influeret af stigende bunkerpriser, hvilket har medført, at den daglige opsejling for en typisk MR produkttanker faldt med 30% i 2. kvartal til USD pr. dag. Faldet siden slutningen af 2008 er på 77% (kilde: Baltic Exchange). En højere future-oliepris end spotolieprisen bidrog positivt til tonnageefterspørgslen i 2. kvartal, hvilket lagde en bund i markederne, da tonnage blev anvendt som flydende lagerkapacitet. Ellers var første halvdel af 2009 karakteriseret ved vigende olieefterspørgsel specielt fra de traditionelle forbrugsområder, Europa og USA, samt lavere udnyttelsesgrad på raffinaderier specielt i OECD landene. IEA estimerer den globale olieefterspørgselsvækst i 2009 til -2,9% for hele året det største fald siden 1983 (kilde: IEA). Det markante fald i olieprisen i 2008 førte til, at OPEC fastsatte en maksimal daglig produktion på 24,8 mio. tønder pr. dag, hvilket lagde yderligere pres på tonnageefterspørgslen særligt i de store råolieskibstyper. Flådevæksten i tankskibstyperne var på netto 5,2% i første halvdel af 2009 og var drevet af MR (8,9%), LR2/Aframax (6,7%) og VLCC (5,2%), mens Handysize NORDENs væsentligste skibstype oplevede en negativ vækst på 2,9% af den eksisterende flåde. Leveringer af nybygninger udgjorde 30,1 mio. dwt, mens der blev scrappet 2,4 mio. dwt i første halvdel af Det voldsomme ratefald har således endnu ikke ført til højere skrotning i væsentligt omfang. Den samlede ordrebog til fremtidig levering udgjorde i slutningen af 2. kvartal 156,5 mio. dwt eller 33% af den eksisterende flåde (kilde: Clarksons). Finansielle resultater Tankafdelingens EBITDA i 1. halvår blev USD 8 mio. (USD 27 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 8%. Tankafdelingen havde 13% flere skibsdage i forhold til samme periode sidste år, som pga. markedsforholdene blev beskæftiget til væsentligt lavere rater. Væksten i kapaciteten skete i Handysize og LR1, mens forretningsomfanget i MR stort set var uændret i forhold til samme periode året før. De realiserede T/C-ækvivalenter i Handysize og MR lå 25% og 22% under niveauet for 1. halvår 2008, mens NORDENs indsejling i de to skibstyper til gengæld var henholdsvis 13% og 11% højere end de gennemsnitlige 12-måneders T/C-rater i markedet. Forretningsudvikling Tankafdelingen har i løbet af 1. halvår opretholdt fokus på langsigtet afdækning af kapaciteten. 44% af den resterende kapacitet i 2009 var ved udgangen af 1. halvår sikret afdækning til ca. USD pr. dag. Tankafdelingen har i årets 1. halvår arbejdet intensivt med udviklingen af et system til operationel performancestyring, hvilket på sigt vil optimere driften og være til gavn for miljøet Baltic Clean Tanker Index Jan Mar Maj Jun Aug Okt Dec * Databrud i tidsserien omkring årsskiftet pga. indførslen af nye "flat rates". Beskæftigelse og rater, Tank Antal skibsdage i NORDEN Total antal skibsdage Heraf beskæftiget i spotmarkedet T/C-ækvivalent (USD pr. dag) 12 mdr. T/C gns. markedet* NORDEN T/C vs. 12 mdr. T/C NORDEN 1. halvår 2009 Aframax Produkttank - LR % Produkttank - MR % Produkttank - Handysize % Total halvår 2008 Aframax % Produkttank - LR % Produkttank - MR % Produkttank - Handysize % Total halvår 2009 vs. 1. halvår 2008 Aframax Produkttank - LR1 245% 245% -37% -23% Produkttank - MR -2% -18% -22% -26% Produkttank - Handysize 19% 19% -25% -26% Total 12% 9% * Kilde: ACM Shipbroker Ltd. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 11/24

12 Forventninger Forventninger til 2009 Koncernen På baggrund af salget af NORD EMPATHY opjusterede NORDEN den 13. august det forventede driftsresultat (EBIT) for 2009 til USD mio. mod tidligere USD mio. Denne forventning fastholdes. Forventningerne er baseret på den kapacitet, Rederiet havde til rådighed ultimo juni. Usikkerheden ved forventningerne er fortsat større end normalt pga. den globale økonomiske krise. Cashflow-effekten fra investeringer forventes netto at beløbe sig til mellem USD -180 mio. og USD -220 mio. mod tidligere mellem USD -200 mio. og USD -240 mio. Cashflow-effekten er opgjort som investeringer i nybygninger og egne skibe fratrukket provenuerne fra skibssalg. Forventninger til 2009 USD mio. Tørlast Tank Total EBITDA Realiserede avancer fra salg af skibe (ca.) 67 EBIT Fremadrettede udsagn Denne rapport indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagnene om resten af 2009 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og NORDENs faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, er bl.a., men ikke udelukkende, ændringer i de makroøkonomiske og politiske forudsætninger specielt på Rederiets hovedmarkeder ændringer i NORDENs rateforudsætninger og driftsomkostninger, volatilitet i rater og skibspriser, lovgivningsmæssige ændringer, mulige forstyrrelser i trafik og drift som følge af udefra kommende begivenheder etc. Denne delårsrapport er ikke en opfordring til at købe eller handle aktier i Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Tørlast Der verserer stadig en række uafklarede tvister vedrørende lastekontrakter, hvor modparter ikke har villet opfylde deres forpligtelser, og hvor NORDEN derfor efterfølgende har søgt en afgørelse ved domstole eller voldgifter. NORDEN har som beskrevet i 1. kvartalsrapport valgt at ekskludere forventede kontraktuelle indtægter på disse kontrakter fra den forventede indtjening i 2009, hvilket alene er af hensyn til den tidsmæssige usikkerhed om, hvornår sagerne forventes afklaret og ikke resultat af en vurdering af den forventede retslige afgørelse. Rederiet har ikke efter 1. kvartal oplevet væsentlige nye disputter med modparter. Tank Udsigterne på produkttankmarkedet for resten af 2009 er fortsat svage. Baseret på en uændret antagelse om et spotmarked for Handysize/MR på ca. USD pr. dag for resten af 2009, fastholdes forventningerne til et EBITDA for Tankafdelingen på USD 0-20 mio. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 12/24

13 Kapacitet og afdækning, pr. 1. juli 2009 Tørlast Skibsdage Omkostninger og indtægter (USD pr. dag) Bruttokapacitet Omkostninger for bruttokapacitet C apesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total Afdæ kning Indtæ gter fra afdækning C apesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total Nettokapacitet C apesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total Afdæ kning i % C apesize 93% 78% 80% 9% Post-Panamax 0% 53% 22% 0% Panamax 107% 84% 38% 19% Handymax 123% 36% 20% 4% Handysize 38% 2% 0% 0% Total 99% 41% 21% 4% * Omkostninger for egne skibe indregnes med de forventede dagstal. De samlede gennemsnitsomkostninger viser dermed de forventede kontante omkostninger pr. dag på den kendte flåde. Tank Skibsdage Omkostninger og indtægter (USD pr. dag) Bruttokapacitet Omkostninger for bruttokapacitet LR MR Handysize Total Afdæ kning Indtæ gter fra afdækning LR MR Handysize Total Nettokapacitet LR MR Handysize Total Afdæ kning i % LR1 27% 0% 0% 0% MR 54% 44% 19% 0% Handysize 43% 30% 4% 0% Total 44% 34% 13% 0% DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 13/24

14 DELÅRSREGNSKAB 1. HALVÅR KONCERNEN Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2009 for Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter og yderligere danske oplysningskrav. Delårsrapporten er i lighed med tidligere ikke revideret eller reviewet. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af delårsrapporten retvisende. Der er ikke ud over det i delårsrapporten anførte sket væsentlige ændringer i Rederiets risici og usikkerhedsfaktorer i forhold til det oplyste i koncernårsrapporten for Delårsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden. Ledelsens beretning giver endvidere et retvisende billede af koncernens aktiviteter og finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, den 19. august 2009 Direktion Carsten Mortensen Adm. direktør Michael Tønnes Jørgensen Finansdirektør Bestyrelse Mogens Hugo Formand Alison J. F. Riegels Næstformand Erling Højsgaard Karsten Knudsen Arvid Grundekjøn Bent Torry Sørensen Lars Enkegaard Biilmann Benn Pyrmont Johansen DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 14/24

15 Resultatopgørelse USD /1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 Omsætning Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Af- og nedskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter note 2) Finans netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i NORDEN Minoritetsinteresser I alt Indtjening pr. aktie (EPS), USD 3,2 14,0 1,4 9,4 Udvandet indtjening pr. aktie, USD 3,1 13,9 1,4 9,3 Opgørelse af samlede indregnede indtægter og omkostninger Periodens resultat, efter skat Værdiregulering af sikringsinstrumenter* Dagsværdiregulering af værdipapirer* Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen Periodens samlede indregnede indtægter og omkostninger, efter skat Fordeles således: Aktionærerne i NORDEN Minoritetsinteresser I alt * Der er ikke væsentlig skat knyttet til værdiregulering af sikringsinstrumenter og værdipapirer. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 15/24

16 Resultatopgørelse pr. kvartal USD kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Omsætning Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Af- og nedskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter note 2) Finans netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i NORDEN Minoritetsinteresser I alt Indtjening pr. aktie (EPS), USD 1,4 1,7-0,2 2,8 9,4 Udvandet indtjening pr. aktie, USD 1,4 1,7-0,2 2,8 9,3 Opgørelse af samlede indregnede indtægter og omkostninger pr. kvartal Periodens resultat, efter skat Værdiregulering af sikringsinstrumenter* Dagsværdiregulering af værdipapirer* Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen Periodens samlede indregnede indtægter og omkostninger, efter skat Fordeles således: Aktionærerne i NORDEN Minoritetsinteresser I alt * Der er ikke væsentlig skat knyttet til værdiregulering af sikringsinstrumenter og værdipapirer. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 16/24

17 Opgørelse af den finansielle stilling USD /6 30/6 31/12 AKTIVER Grunde og bygninger Skibe note 3) Driftsmateriel og inventar Forudbetalinger på skibe og nybygninger note 4) Kapitalandele i joint ventures Langfristede aktiver Beholdninger Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender hos joint ventures Værdipapirer Likvide beholdninger Materielle aktiver bestemt for salg note 5) Kortfristede aktiver Aktiver i alt EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER Aktiekapital Reserver Overført resultat Egenkapital (NORDENs aktionærer) Minoritetsinteresser Egenkapital Bankgæld Modtagne forudbetalinger på skibe til videresalg Langfristede forpligtelser Afdrag på langfristede forpligtelser inden for 1 år Leverandører af varer og tjenesteydelser Forpligtelser hos joint ventures Anden gæld og periodeafgrænsningsposter Forpligtelser relateret til materielle aktiver bestemt for salg Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Egenkapital og forpligtelser i alt DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 17/24

18 Opgørelse af pengestrømme USD /4-30/6 1/4-30/6 1/1-30/6 1/1-30/6 1/1-31/12 Periodens resultat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer i skibe m.v Investeringer i joint ventures Tilgang i forudbetalinger på nybygninger Tilgang i modtagne forudbetalinger på solgte skibe Deponeret på bundne konti Køb af værdipapirer Salg af værdipapirer Provenu ved salg af skibe m.v Pengestrømme fra investeringsaktivitet Udbytte til aktionærer Betaling til Vækstfonden vedrørende egne aktier Salg af egne aktier Køb af egne aktier Afdrag på bankgæld og skibslån Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens likviditetsændring Likvide beholdninger primo Valutakursreguleringer Periodens likviditetsændring Likvide beholdninger ultimo Bundne likvide beholdninger Likvide beholdninger ifølge opgørelsen af den finansielle stilling DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 18/24

19 Egenkapitalopgørelse USD Aktiekapital Reserver Overført Egenkapital Minoritets- Koncernens Resultat (NORDENs interesser egenkapital aktionærer) Egenkapital 1. januar Periodens samlede indregnede indtægter og omkostninger Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. januar Periodens samlede indregnede indtægter og omkostninger Betaling til Vækstfonden vedrørende egne aktier Salg af egne aktier Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 30. juni DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 19/24

20 Egenkapitalopgørelse (fortsat) USD Aktiekapital Reserver Overført Egenkapital Minoritets- Koncernens resultat (NORDENs interesser egenkapital aktionærer) Egenkapital 1. januar Periodens samlede indregnede indtægter og omkostninger Betaling til Vækstfonden vedrørende egne aktier Salg af egne aktier Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 31. december DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 20/24

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2010 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter 2010-11 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Finansielle forhold 7 Flådens udvikling 8 Flådens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Årsrapport 2009 Indhold Hovedpunkter 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2012 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning Hovedpunkter 2012-13 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Forventninger til 2013 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people skabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter 1 Hoved- og nøgletalsoversigt for

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse.

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 9 14. juli 2002 Side 1 af 11 Aktionærerne i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Københavns Fondsbørs og pressen Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 19. maj 2004 TORM Delårsrapport 1. kvartal 2004 Forventning om 2004 resultat før skat på egne aktiviteter på minimum DKK 750-800 mio. Resultatet af egne aktiviteter udgjorde

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KONcERNÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2015 Radisson Blu Falconer 23. april 2015 NORDEN Generalforsamling 2015 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2015

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere