Delårsrapport 1. halvår 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1. halvår 2009"

Transkript

1 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads København K Meddelelse nr august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio. svarende til DKK 742 mio. Resultatet indeholder gevinster fra salg af skibe på USD 39 mio. samt positive dagsværdireguleringer af visse sikringsinstrumenter på USD 65 mio. Det samlede EBITDA blev i 1. halvår USD 44 mio., hvilket er opnået på baggrund af et EBITDA i Tørlast- og Tankafdelingerne på henholdsvis USD 41 mio. og USD 8 mio. Tørlastafdelingen fortsatte i 2. kvartal fremgangen fra 1. kvartal og opnåede et EBITDA på USD 32 mio., hvilket var 275% højere end 1. kvartal 2009, men 81% lavere end 2. kvartal 2008, hvor markedsraterne var betydeligt højere. NORDENs skibstyper klarede sig bedre end spotmarkedet i 1. halvår. Tankafdelingens EBITDA for 2. kvartal blev et tab på USD 1 mio., som på grund af de markant dårligere markedsforhold er væsentligt under både 2. kvartal 2008 og 1. kvartal NORDENs indsejling i MR og Handysize var i 1. halvår 11% og 13% højere end de gennemsnitlige 12-måneders T/C-rater i markedet. Tilpasningen af Tørlastflåden er nu gennemført, og NORDEN er godt rustet til fremtidige udfordringer i markedet. NORDEN opererede 118 tørlastskibe ved udgangen af 1. halvår mod 193 tørlastskibe ved udgangen af 1. halvår Samlet er 99% af kapaciteten i den sidste del af 2009 afdækket til en gennemsnitlig indsejling på USD Rederiets drift genererede i 1. halvår et positivt cash flow på USD 109 mio. Efter betaling af udbytte på USD 98 mio., forudbetalinger på nybygninger og provenu fra salg af skibe faldt den samlede likviditet (inkl. værdipapirer) til USD 800 mio. fra USD 829 mio. ved årsskiftet. Den teoretiske Net Asset Value (inkl. købsoptioner) estimeres til DKK 275 pr. aktie ved udgangen af halvåret. Forventningerne til 2009 er uændrede i forhold til den status, som NORDEN gav d. 13. august: EBIT forventes at blive USD mio. inklusive salgsavancer på cirka USD 67 mio., og EBITDA forventes at blive USD mio. Tørlastafdelingen forventer et EBITDA på USD mio., mens Tankafdelingens EBITDA forventes at blive USD 0-20 mio. Usikkerheden ved forventningerne er fortsat større end normalt. Mogens Hugo Bestyrelsesformand Carsten Mortensen Adm. direktør NORDEN afholder i dag kl (CET) et informationsmøde på adressen Strandvejen 52, 2900 Hellerup, hvor adm. direktør Carsten Mortensen, finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen og Senior Vice President Martin Badsted gennemgår rapporten for 1. halvår og forventningerne til hele året. Kl (CET) afholdes ligeledes en telekonference. Danske deltagere skal senest kl (CET) ringe på telefon , mens internationale deltagere skal ringe på +44 (0) eller inden (CET). Telekonferencen kan følges live på hjemmesiden hvor den tilhørende præsentation også er tilgængelig. Yderligere oplysninger: Adm. direktør Carsten Mortensen, telefon DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /24

2 Indholdsfortegnelse Side Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 3 DELÅRSBERETNING Kommentarer til periodens udvikling for koncernen 4 Aktivitet og indtjening 4 Pengestrømme 4 Egenkapitalen 4 Nettoforpligtelser 4 Flådens udvikling 5 Flådens værdier og teoretisk værdi af købsoptioner 6 Værdiansættelse af optioner 6 Nedskrivningstest for skibe og nybygninger 6 Aktien 7 Risici og usikkerhedsfaktorer 7 Segmentoplysninger 8 Tørlast 10 Markedsudvikling 10 Finansielle resultater 10 Forretningsudvikling 10 Tank 11 Markedsudvikling 11 Finansielle resultater 11 Forretningsudvikling 11 Forventninger 12 Forventninger til Kapacitet og afdækning 13 DELÅRSREGNSKAB 1. HALVÅR KONCERNEN Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse 15 Opgørelse af samlede indregnede indtægter og omkostninger 15 Resultatopgørelse pr. kvartal 16 Opgørelse af samlede indregnede indtægter og omkostninger pr. kvartal 16 Opgørelse af den finansielle stilling 17 Opgørelse af pengestrømme 18 Egenkapitalopgørelse 19 Noter 21 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 2/24

3 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Hovedtal i USD /1-30/ /1-30/6 Ændring 1. halvår /1-31/12 RESULTATOPGØRELSEN Omsætning % Omkostninger % Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) % Salgsavancer skibe m.v % Resultat af primær drift (EBIT) % Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter % Finans netto % Resultat før skat % Periodens resultat % Periodens resultat for aktionærerne i NORDEN % OPGØRELSE AF DEN FINANSIELLE STILLING Langfristede aktiver % Aktiver i alt % Egenkapital (inklusive minoritetsinteresser) % Langfristede forpligtelser % Kortfristede forpligtelser % Investeret kapital % Netto rentebærende aktiver % Likvider og værdipapirer % PENGESTRØMME Fra driftsaktiviteter % Fra investeringer, herunder skibe % Fra finansieringsaktiviteter % Periodens likviditetsændring % KURS- OG REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL Aktierelaterede hoved- og nøgletal: Antal aktier á DKK 1 (ekskl. egne aktier) % Indtjening pr. aktie (EPS) (DKK) 3,2 (18) 14,0 (68) -78% 16,7 (85) Udvandet indtjening pr. aktie (udvandet EPS) (DKK) 3,1 (18) 13,9 (68) -77% 16,7 (85) Indre værdi pr. aktie (ekskl. egne aktier) (DKK 1) ) 41 (215) 37 (176) 9% 40 (212) Aktiekurs ultimo perioden, DKK % 183 Kurs/indre værdi 0,85 2,89-71% 0,86 Net Asset Value pr. aktie ekskl. købsoptioner på skibe (DKK 1) ) 42 (222) 65 (308) -35% 43 (227) Teoretisk Net Asset Value pr. aktie 2) (DKK 1) ) 52 (275) 138 (652) -62% 54 (287) Øvrige hoved- og nøgletal: EBITDA-ratio 5,5% 13,6% -60% 11,9% ROE 16,1% 96,9% -83% 47% Soliditet 89,2% 87,3% 2% 83,3% Samlet antal skibsdage for koncernen % USD-kurs, ultimo perioden 526,89 473,29 11% 528,49 USD-kurs, gennemsnit 560,25 487,81 15% 509,86 1) Omregnet til USD/DKK-kursen ultimo perioden. 2) Det skal bemærkes, at beregningen er forbundet med betydelig usikkerhed. Se afsnittet "Flådens udvikling" for en nærmere omtale af beregningsmodel og forudsætninger. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2005" undtagen Teoretisk Net Asset Value, der ikke er defineret heri. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 3/24

4 Kommentarer til periodens udvikling for koncernen Aktivitet og indtjening Rederiets fragtindtægter (omsætning) var i 1. halvår på USD 806 mio., hvilket er et fald på 64% i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldes lavere realiserede T/C-ækvivalenter i både Tørlast og Tank som følge af, at markedsforholdene har været væsentligt dårligere end i 1. halvår Desuden faldt antallet af skibsdage med 28% til som følge af den løbende tilpasning af kapaciteten i Tørlastafdelingen. Resultatet før afskrivninger og salgsavancer (EBITDA) var USD 44 mio. i 1. halvår, hvilket er et fald i forhold til samme periode sidste år på 85%. EBITDA-marginen for 1. halvår udgjorde 5% (14%). Resultatet af primær drift (EBIT) blev i 1. halvår USD 67 mio. (USD 469 mio.), hvoraf avancer fra salg af skibe udgjorde USD 39 mio. (USD 177 mio.). Finansielle poster i 1. halvår udgjorde netto USD 5 mio. (USD 33 mio.). Heri indgår realiserede og urealiserede kurstab på USD 5 mio. Stigende oliepriser siden årsskiftet har medført en positiv værdiregulering på sikringsinstrumenter på netto USD 65 mio. (USD 103 mio.) i 1. halvår. Heraf udgør USD 29 mio. realiserede bunkerhedgingkontrakter, som er reklassificeret og udgiftsført under primær drift. Se i øvrigt specifikation i regnskabsnote 2. Samtlige kontrakter vedrører afdækning af skibe og laster. Resultatet for 1. halvår blev USD 133 mio. (USD 598 mio.). Resultatet forrenter egenkapitalen med 16% p.a. Pengestrømme Periodens likviditetsændring udgjorde USD -19 mio. (USD -118 mio.). Rederiets drift genererede positive pengestrømme på USD 109 mio. (USD 323 mio.). Pengestrømmene ved investerings- og finansieringsaktiviteterne var på henholdsvis USD -18 mio. (USD -103 mio.) og USD -110 mio. (USD -338 mio.). Investeringsaktiviteten vedrører primært investering i skibe og nybygninger på USD -269 mio. og nettoprovenu fra salg af skibe m.v. på USD 254 mio. Finansieringsaktiviteten vedrører primært udbytte til aktionærer på USD 98 mio. Egenkapitalen Rederiets egenkapital udgjorde USD mio. (USD mio.) ved udgangen af halvåret og er således øget med USD 14 mio. i perioden. Udviklingen i egenkapitalen siden årets begyndelse skyldes primært periodens samlede indregnede indtægter og omkostninger på USD 119 mio., køb af egne aktier på USD 10 mio. samt udbytte til aktionærer. Nettoforpligtelser Rederiets samlede nettoforpligtelser var ved udgangen af 1. halvår USD 879 mio. mod USD mio. på samme tidspunkt sidste år. Faldet i nettoforpligtelserne er et resultat af, at forventede fremtidige udbetalinger og indbetalinger er faldet med henholdsvis 29% og 28%. Nettoforpligtelserne er stort set uændret i forhold til udgangen af 1. kvartal. Nettoforpligtelserne defineres som nutidsværdien af fremtidige udbetalinger til bl.a. timecharters, långivere og værfter fratrukket forventede kendte fragtindbetalinger samt beholdningen af likvider. Egenkapitalens udvikling 1. januar juni USD Egenkapital pr. 1. januar Periodens samlede indregnede indtægter og omkostninger Køb/salg af egne aktier Udbetalt udbytte Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital ultimo DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 4/24

5 Nutidsværdier Ultimo, USD mio. H H Fremtidige udbetalinger Forventede kendte indbetalinger inklusive likvider Nettoforpligtelser Flådens udvikling Bruttoflåden, der består af både aktive skibe og skibe til levering, udgjorde ved udgangen af 1. halvår i alt 229 skibe mod 242 skibe ved udgangen af 1. kvartal 2009, og 317 enheder ved udgangen af 1. halvår Kerneflåden af egne skibe og skibe indbefragtet for mere end 3 år talte 164 skibe, hvoraf 81 er i den aktive flåde, mens Rederiet har 35 egne nybygninger og 48 langtidsindbefragtede skibe til fremtidig levering. Den aktive Tørlastflåde blev i løbet af kvartalet nedbragt med 11 skibe og udgjorde ved kvartalets udgang 118 enheder. Rederiet leverede i 2. kvartal 4 solgte skibe til nye ejere, henholdsvis 3 Handymax tørlastskibe og 1 Panamax tørlastskib. Den fortsatte reduktion af den aktive Tørlastflåde er et led i tilpasningen til de ændrede markedsvilkår på tørlastmarkedet. Den aktive kerneflåde i Tank udgjorde ved udgangen af 2. kvartal 26 enheder og er dermed reduceret med 1 enhed i forhold til udgangen af 1. kvartal. Den 50%-ejede Norient Product Pool havde i alt 72 aktive enheder ved udløbet af kvartalet, hvoraf 31 er isklasse-skibe. Den samlede ordrebog for de to partnere i poolen bestod på samme tidspunkt af 16 enheder. I løbet af 2. kvartal har Rederiet ikke indgået nybygningskontrakter eller aftaler om langtidsindbefragtninger af skibe med eller uden købsoptioner. Rederiet forventer i 3. kvartal at tage levering af 4 nybygninger: 1 Handysize produkttanker, 1 Handymax tørlastskib samt 2 Handysize tørlastskibe. NORDENs flåde Pr. 30. juni 2009 Tørlastafdelingen Tankafdelingen Total Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Aframax LR1 MR Handysize Skibstype Total Total Størrelse (tdw) > Skibe i drift Egne skibe Indbefragtede skibe med købsoption A Indbefragtede skibe over 3 år D 10 E Total aktiv kerneflåde Andre indbefragtede skibe Total aktiv flåde Skibe til levering til kerneflåden Egne skibe B Indbefragtede skibe med købsoption C F Indbefragtede skibe over 3 år I alt til levering til kerneflåden Bruttoflåde i alt A Heraf 1 enhed solgt D Heraf 1 enhed 50%-ejet B Heraf 4 enheder solgt, hvoraf 1 enhed 50%-ejet E Heraf 1 enheder 50%-ejet C Heraf 2 enheder 50%-ejet F Heraf 2 enheder 50%-ejet Flådens værdier (før skat) Pr. 30. juni 2009 USD mio. Egne (aktive og nybygninger) Beregnet værdi af certepartier med købs- og forlængelsesoption Bogført værdi/ kostpris Købs- og forlængelsesoption Værdi af certeparti og option Markedsværdiværdi Mer- Teoretisk Tørlast Antal Antal Certeparti NAV Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Produkttank MR Handysize Total DKK pr. aktie Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser pr. aktie 215 Total teoretisk Net Asset Value pr. aktie 275 * Inklusive evt. certeparti. Der er betydelig usikkerhed ved opgørelsen af den teoretiske værdi af certepartierne inklusive købsoption, og værdien vil afhænge af den fremtidige udvikling i fragtrater og skibsværdier samt ændringer i de øvrige forudsætninger. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 5/24

6 Flådens værdier og teoretisk værdi af købsoptioner Baseret på indhentede mæglervurderinger fra 3 uafhængige mæglere kunne Rederiets Net Asset Value (NAV) (ekskl. certepartier med købsoption) pr. 30. juni samlet opgøres til DKK 222 pr. aktie mod DKK 233 pr. aktie ved udgangen af marts. Endvidere kunne Rederiets langtidsindbefragtede skibe med købs- eller forlængelsesoptioner på samme tidspunkt estimeres til at have en teoretisk værdi på USD 424 mio. eller DKK 53 pr. aktie mod DKK 59 pr. aktie ultimo marts. NORDENs samlede teoretiske NAV kunne dermed ved udgangen af 1. halvår estimeres til DKK 275 pr. aktie. Dette svarer til et fald på ca. 6% fra udgangen af 1. kvartal I samme periode er USD kursen faldet med ca. 6% i forhold til danske kroner. Værdiansættelse af optioner NORDENs værdiansættelse af købs- og forlængelsesoptioner følger standardprisfastsættelse af amerikanske optioner, hvor fremtidige scenarier for T/C-rater og skibspriser simuleres under antagelse om volatilitet i priserne samt korrelation mellem ændringen i T/C-rater og ændringen i skibspriser. Inden for hvert segment antages volatiliteten og korrelationen konstant over tid og estimeres ud fra historiske T/C-rater og skibspriser. Et væsentligt input til modellen er T/C-ratekurven for hvert segment. Kurven består af 3 elementer: Markedsrater de første fem år, en lineær interpoleret ratekurve mellem år 5 og år 10 samt et langsigtet konstant rateniveau fra år 10 og frem, som er baseret på medianen af de historiske T/C-rater siden Endvidere benyttes markedspriser for renter, valutakurser og driftsomkostninger. På baggrund af de fremtidige scenarier for T/C-rater og skibspriser findes den optimale værdi af købs- og forlængelsesoptionen for hvert skib. Den teoretiske værdi af certepartierne med købs- og forlængelsesoption afhænger af niveauet for modellens markedsrateinput for de første fem år. Antages dette niveau at være 10% højere eller 10% lavere, vil den teoretiske værdi kunne estimeres til at være henholdsvis 39% højere og 39% lavere. Købsoptioner, hvor skibsprisen er fastsat i JPY, omregnes med forward USD/JPY-kursen inden prisfastsættelsen. Ændringer i kerneflåden 1. halvår 2009 Aftale- NORDENs tidspunkt Skibstype Levering andel Nybygninger Langtidsindbefragtninger med købsoption Langtidsindbefragtninger uden købsoption Salg Q2 Panamax Q % Q2 3 x Handymax Q % Nedskrivningstest for skibe og nybygninger Der skal foretages nedskrivningstest, såfremt der er forhold, der indikerer, at den regnskabsmæssige værdi af aktiver overstiger værdien af de fremtidige pengestrømme fra aktivet (genindvindingsværdien). Genindvindingsværdien opgøres som den højeste værdi af nettosalgsværdien ("fair value less cost to sell") og kapitalværdien ved fortsat brug ("value in use"). Såfremt markedsværdierne ("fair value less cost to sell") af Rederiets skibe og nybygninger, udtrykt ved gennemsnittet af 3 mæglervurderinger, er lavere end de regnskabsmæssige værdier og kontraktspriserne, skal der således foretages en nedskrivningstest (impairmenttest). Nedskrivningstesten sker for NOR- DENs to pengestrømsgenererende enheder (CGU'er) Tank og Tørlast, idet skibene inden for disse 2 segmenter sædvanligvis kan disponeres på porteføljebasis. Nedskrivningstesten sker ved at opgøre genindvindingsværdien ved fortsat brug ("value in DKK pr. aktie Aktiekurs og likviditet Jan Feb Mar Maj Omsætning Aktiekurs Mio. DKK DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 6/24

7 use") beregnet som nutidsværdien af de samlede forventede pengestrømme i skibenes økonomiske restlevetid inklusive indgåede COA'er, timecharters og ved brug af estimerede rater på baggrund af historiske data for ikke afdækket kapacitet. Såfremt "value in use" er lavere end de regnskabsmæssige værdier foretages nedskrivning. Se i øvrigt note 1 "Væsentlig anvendt regnskabspraksis" i koncernårsrapporten for 2008 for en nærmere beskrivelse. NORDENs 5 største modparter udgør ved udgangen af 1. halvår ca. 31% af den resterende kendte omsætning i Tørlast i Ved udgangen af 2. kvartal 2009 blev der således på hhv. Tank og Tørlast indhentet skibsværdier inklusiv certepartier fra 3 uafhængige mæglere. Skibsværdierne i Tørlast blev af mæglerne estimeret til at være ca. USD 46 mio. højere end de regnskabsmæssige værdier (eksklusiv joint venture skibe samt skibe sat til salg). Der var derfor ikke yderligere behov for beregning af genindvindingsværdien, da blot én af de to ovennævnte, nettosalgsværdien ("fair value less cost to sell") og kapitalværdien ved fortsat brug ("value in use"), skal være højere end den regnskabsmæssige værdi. Markedsværdien af Rederiets tankskibe var USD 5 mio. lavere end de regnskabsmæssige værdier og som konsekvens heraf er foretaget en analyse af "value in use"-værdien. På baggrund af denne analyse vurderes der ikke at være behov for nedskrivning af tankskibe og -nybygninger. Aktien Kursen på NORDEN aktien faldt med 1% fra årsskiftet frem til udgangen af 2. kvartal, hvor prisen var DKK 182 pr. aktie. Ses der bort fra Rasmussengruppens aktiesalg var den gennemsnitlige daglige omsætning på DKK 73 mio. NORDEN aktien er i øjeblikket den 12. mest omsatte i OMX C20. Risici og usikkerhedsfaktorer Rederiet indgik i løbet af halvåret en række forlig med modparter i Tørlast, og der er ikke siden udgangen af 1. kvartal opstået væsentlige nye tvister. Af dækningsoversigten på s. 13 fremgår således fortsat, som i 1. kvartalsrapport 2009, kun afdækning med modparter, hvor NORDEN ikke har igangværende tvister om en lastekontrakt eller et certeparti. Omfanget af igangværende retstvister er stort set uændret i forhold til udgangen af 1. kvartal. I de tilfælde, hvor der ikke har kunnet indgås tilfredsstillende forlig, er tvister blevet indbragt for domstole eller voldgiftsretter. NORDEN forventer som tidligere ikke, at udfaldet af disse retssager vil blive afgjort i løbet af DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 7/24

8 Segmentoplysninger 2. kvartal kvartal 2008 USD Ikke Ikke Tørlast Tank fordelt I alt Tørlast Tank fordelt I alt Omsætning tjenesteydelser Rejseafhængige omkostninger Dækningsbidrag I Andre driftsindtægter, netto Driftsomkostninger skibe Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Af- og nedskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Periodens skat Periodens resultat halvår halvår 2008 USD Ikke Ikke Tørlast Tank fordelt I alt Tørlast Tank fordelt I alt Omsætning tjenesteydelser Rejseafhængige omkostninger Dækningsbidrag I Andre driftsindtægter, netto Driftsomkostninger skibe Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Af- og nedskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Periodens skat Periodens resultat DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 8/24

9 Segmentoplysninger (fortsat) 2. kvartal kvartal 2008 USD Ikke Ikke Tørlast Tank fordelt I alt Tørlast Tank fordelt I alt Skibe Forudbetalinger på skibe og nybygninger Øvrige materielle aktiver Kapitalandele i joint ventures Langfristede aktiver Kortfristede aktiver heraf materielle aktiver bestemt for salg Aktiver i alt DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 9/24

10 Tørlast Markedsudvikling Første halvdel af 2009 udviste positive tendenser i forhold til den dramatiske udvikling i 4. kvartal af Tørlastmarkederne målt ved Baltic Dry indeks (BDI) steg i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal 2009, så gennemsnittet for 2. kvartal lå 74 over 1. kvartal. I slutningen af 2. kvartal lå BDI på indeks eller 133% over niveauet ved udgangen af 1. kvartal (kilde: Baltic Exchange). I forhold til 1. halvår 2008 lå BDI dog i gennemsnit 75% lavere. Den altovervejende drivende faktor for tørlastmarkedet i første halvdel af 2009 var Kinas import af jernmalm og kul. Importen af jernmalm var 298 mio. tons, dvs. 29% højere end samme periode sidste år. Kinas kulimport satte rekord i juni med 16 mio. tons og nåede for halvåret op på 48 mio. tons, 123% højere end samme periode sidste år (kilde: Bloomberg). Den øgede kinesiske import og dermed øgede tonnageefterspørgsel trak fragtraterne markant op, specielt for de større skibstyper, Capesize og Panamax. De gennemsnitlige T/Cækvivalenter i 2. kvartal for Capesize steg med 105% til USD pr. dag i forhold til 1. kvartal, mens Panamax steg med 82% til USD pr. dag. Den stigende efterspørgsel efter de store skibe medførte ligeledes stigende rater for de mindre skibstyper. I forhold til 1. kvartal 2009 steg Handymax med 53% til USD pr. dag, mens Handysize steg med 50% til USD pr. dag. Første halvdel af 2009 bibragte en flådevækst, målt i dødvægtston (tdw), på netto i alt 3,9%. Væksten var primært drevet af nettovækst i Capesize (7,7%) og Handymax (4,6%). I Handysize, som er den skibstype, hvor NORDEN har flest nybygninger til levering, er flåden faldet med 2,1% i 1. halvår. Den totale flådevækst er et resultat af en tilgang af nye skibe på 17,5 mio. tdw samt en betydelig flådeafgang på 6,8 mio. tdw. De faktiske leveringer i første halvdel af 2009 ligger bety- deligt under de forventede og planlagte leveringer. Knap likviditet til finansiering af nybygninger, mange afbestillinger samt forsinkelser på værfterne har medført en 40% lavere tilgang til tørlastflåden end planlagt. Den akkumulerede ordrebog i slutningen af 2. kvartal var på 68% af den eksisterende flåde (kilde: Clarksons). Finansielle resultater Tørlastafdelingens EBITDA i 1. halvår blev USD 41 mio. (USD 288 mio.). Det store fald fra samme periode sidste år skyldes væsentligt lavere realiserede T/C-ækvivalenter samt færre skibsdage. EBITDA-marginen faldt fra 14% til 6%. Flådekapaciteten målt ved antallet af skibsdage faldt med 34% i forhold til samme periode sidste år, primært som resultat af en reduktion af aktiviteten i Panamax-skibstypen med 48%. De realiserede T/C-ækvivalenter lå i Rederiets to største skibstyper, Panamax og Handymax, henholdsvis 58% og 59% under niveauet for 1. halvår Som resultat af Rederiets forretningsmodel med langsigtet afdækning af kapaciteten klarede alle skibstyper sig væsentligt bedre end spotmarkedet i 1. halvår. Forretningsudvikling I 1. halvår har NORDEN tilpasset omkostningsniveauet i Tørlastflåden. Størstedelen af de dyrt indbefragtede skibe fra 2008 er tilbageleveret, og nye skibe er blevet tilført flåden til væsentligt lavere rater. Gennemsnitsomkostningen for Tørlastflåden falder derfor til ca. USD pr. dag i I skibstyperne Handysize og Post-Panamax fortsætter forberedelserne til de nye pools, der ventes at indlede driften i de første måneder af I Handymax og Panamax er der siden årsskiftet indgået større nye lastekontrakter, hvoraf de væsentligste vedrører skærver og salt Baltic Dry Index Jan Mar Maj Jun Aug Okt Dec Beskæftigelse og rater, Tørlast Antal skibsdage i NORDEN Inkl. enkeltstående rejser Ekskl. enkeltstående rejser T/C-ækvivalent (USD pr. dag) Spot T/C gns. markedet* NORDEN T/C vs. spot NORDEN 1. halvår 2009 Capesize % Panamax % Handymax % Handysize % Total halvår 2008 Capesize % Panamax % Handymax % Handysize % Total halvår 2009 vs. 1. halvår 2008 Capesize 0% 0% 11% -76% Panamax -48% -57% -58% -79% Handymax -20% -43% -59% -75% Handysize -12% -29% -74% -76% Total -34% -48% * Kilde: Baltic Exchange. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 10/24

11 Tank Markedsudvikling Presset på raterne i produkttank fortsatte i 2. kvartal. Flådevækst samt vigende tonnageefterspørgsel førte til, at Baltic Clean Tanker Indeks (BCTI) faldt med 25% i første halvdel af 2009 til indeks 465. Indsejlingen blev ligeledes negativt influeret af stigende bunkerpriser, hvilket har medført, at den daglige opsejling for en typisk MR produkttanker faldt med 30% i 2. kvartal til USD pr. dag. Faldet siden slutningen af 2008 er på 77% (kilde: Baltic Exchange). En højere future-oliepris end spotolieprisen bidrog positivt til tonnageefterspørgslen i 2. kvartal, hvilket lagde en bund i markederne, da tonnage blev anvendt som flydende lagerkapacitet. Ellers var første halvdel af 2009 karakteriseret ved vigende olieefterspørgsel specielt fra de traditionelle forbrugsområder, Europa og USA, samt lavere udnyttelsesgrad på raffinaderier specielt i OECD landene. IEA estimerer den globale olieefterspørgselsvækst i 2009 til -2,9% for hele året det største fald siden 1983 (kilde: IEA). Det markante fald i olieprisen i 2008 førte til, at OPEC fastsatte en maksimal daglig produktion på 24,8 mio. tønder pr. dag, hvilket lagde yderligere pres på tonnageefterspørgslen særligt i de store råolieskibstyper. Flådevæksten i tankskibstyperne var på netto 5,2% i første halvdel af 2009 og var drevet af MR (8,9%), LR2/Aframax (6,7%) og VLCC (5,2%), mens Handysize NORDENs væsentligste skibstype oplevede en negativ vækst på 2,9% af den eksisterende flåde. Leveringer af nybygninger udgjorde 30,1 mio. dwt, mens der blev scrappet 2,4 mio. dwt i første halvdel af Det voldsomme ratefald har således endnu ikke ført til højere skrotning i væsentligt omfang. Den samlede ordrebog til fremtidig levering udgjorde i slutningen af 2. kvartal 156,5 mio. dwt eller 33% af den eksisterende flåde (kilde: Clarksons). Finansielle resultater Tankafdelingens EBITDA i 1. halvår blev USD 8 mio. (USD 27 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 8%. Tankafdelingen havde 13% flere skibsdage i forhold til samme periode sidste år, som pga. markedsforholdene blev beskæftiget til væsentligt lavere rater. Væksten i kapaciteten skete i Handysize og LR1, mens forretningsomfanget i MR stort set var uændret i forhold til samme periode året før. De realiserede T/C-ækvivalenter i Handysize og MR lå 25% og 22% under niveauet for 1. halvår 2008, mens NORDENs indsejling i de to skibstyper til gengæld var henholdsvis 13% og 11% højere end de gennemsnitlige 12-måneders T/C-rater i markedet. Forretningsudvikling Tankafdelingen har i løbet af 1. halvår opretholdt fokus på langsigtet afdækning af kapaciteten. 44% af den resterende kapacitet i 2009 var ved udgangen af 1. halvår sikret afdækning til ca. USD pr. dag. Tankafdelingen har i årets 1. halvår arbejdet intensivt med udviklingen af et system til operationel performancestyring, hvilket på sigt vil optimere driften og være til gavn for miljøet Baltic Clean Tanker Index Jan Mar Maj Jun Aug Okt Dec * Databrud i tidsserien omkring årsskiftet pga. indførslen af nye "flat rates". Beskæftigelse og rater, Tank Antal skibsdage i NORDEN Total antal skibsdage Heraf beskæftiget i spotmarkedet T/C-ækvivalent (USD pr. dag) 12 mdr. T/C gns. markedet* NORDEN T/C vs. 12 mdr. T/C NORDEN 1. halvår 2009 Aframax Produkttank - LR % Produkttank - MR % Produkttank - Handysize % Total halvår 2008 Aframax % Produkttank - LR % Produkttank - MR % Produkttank - Handysize % Total halvår 2009 vs. 1. halvår 2008 Aframax Produkttank - LR1 245% 245% -37% -23% Produkttank - MR -2% -18% -22% -26% Produkttank - Handysize 19% 19% -25% -26% Total 12% 9% * Kilde: ACM Shipbroker Ltd. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 11/24

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KONcERNÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2002 1256 København K side 1/94 Telefon: 33 15 04 51 22. marts 2002 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

Delårsrapport for andet kvartal 2015

Delårsrapport for andet kvartal 2015 Delårsrapport for andet kvartal 2015 TORM nød godt af et fortsat stærkt marked for produkttanksegmentet i 1. halvår 2015 og opnåede et EBITDA på USD 100 mio., udtaler CEO Jacob Meldgaard og tilføjer: Det

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 Kontoradresse: Amaliegade 49 1256 København K Telefon: 33 15 04 51 Telefax: 33 15 61 99 www.motortramp.com KONTAKTPERSON:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012 ÅRSRAPPORT 2012 3 Indhold Højdepunkter Introduktion 4 Fem års hoved- og nøgletal 6 Væsentlige forhold i 2012 7 Forventninger til 2013 8 Strategisk retning 11 Divisioner Tankdivisionen 12 Tankdivisionen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL Omsætning 7.224 mio. kr. EBITDA 1.689 mio. kr. Resultat efter skat 108 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal med følgende

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 2/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 2/2008 Den 14. marts 2008 RESUMÉ FOR ÅRET 2007

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2006

NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 GENERALFORSAMLING 2007 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal 2012 9. maj 2012 Meddelelse nr. 12 1/16 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Præsentationen af NKTs delårsrapport for 1. kvartal 2012, inkl. telekonference, finder sted

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NKT Holding A/S, 12. maj 2009, meddelelse nr. 10 Med en koncernomsætning på 2.635 mdkk og et operationelt driftsresultat (EBITDA) på 147 mdkk er udviklingen i 1. kvartal 2009 på niveau med forventningerne.

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere