Grundlæggende undervisningsmateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende undervisningsmateriale"

Transkript

1 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer Udviklet af: Lise Gerd Larsen, Anni O. Wichmann og Marianne Elbrønd Social- og sundhedskolerne i Nykøbing F. og Ringkøbing amt Februar 2006

2 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB/TAK Omsorgsarbejde med ældre i leve- og bomiljø Optaget i FKB 2692 Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde FKB en findes i sin helhed på Underisningsministeriets hjemmeside for arbejdsmarkedsuddannelser: Uddannelsesmålet er relevant for nogle af målgrupperne i FKB'en, primært personale, der arbejder i primær sektor. Kompetenceudviklingen har fokus på følgende jobområder: plejehjem, plejecentre, hjemmeplejen og integrerede ordninger, der har eller skal til at arbejde i leve- og bomiljøer. På længere sig vil det socialpsykiatriske område sandsynligvis kunne inkluderes, da strukturkommissionens arbejde peger på en organisering af dette område i kommunalt regi. Arbejdsfunktioner Olivenhaven, Mellemtoft, Holmegård. Navnene dækker over leve og bomiljøer til svækkede ældre. Denne nye boform, der på væsentlige punkter adskiller sig fra de traditionelle plejehjem, blomstrer frem overalt. Nogle steder er der tale om nybyggeri. Andre steder er der tale om at gamle plejehjem renoveres og ombygges. En ting er at ændre de fysiske rammer således at de ældre får rummelige private boliger i tæt tilknytning til sociale miljøer og med hjælp indenfor rækkevidde. En anden ting er at skabe mulighed for at gamle, svækkede mennesker i de nye rammer kan skabe sig en hverdag med mening i. Hvis ideerne bag leve og bomiljøer skal realiseres må der lægges afstand til mere traditionelle former for pleje- og omsorgsorienteret praksis. Det er ikke længere tilstrækkeligt at medarbejdere orienterer sig mod pleje af kroppen, praktisk hjælp til husførelse og omsorg for den enkelte. Der er brug for en grundlæggende anderledes faglighed som også orienterer sig mod det sociale liv, som er så vigtig en del af alle menneskers liv. Udfordringen består i at få udviklet en arbejdskultur, hvor gamle menneskers liv alene og sammen med andre - og ikke deres svækkelse, deres problemer og deres sygdomme, er i fokus. I en sådan livsorienteret praksis anskues mennesker som unikke, selvstændige individer med en unik tilværelse. Der er inspiration at hente i f.eks. relationsarbejde, socialpædagogiske principper og hverdagslivsteori. At arbejde i leve- og bomiljøer stiller nye og ændrede krav til personalet både med 1 af 12

3 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET hensyn til faglighed og personlige kompetencer. Uddannelsesmålene i denne arbejdsmarkedsuddannelse vil medvirke til at øge personalets kompetencer på disse områder. Uddannelsesmålene er relateret til flere af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK'er): 1. Medarbejderne har viden om og handler ud fra de lovmæssige rammer, som præciserer deres egne og borgernes rettigheder og pligter. 2. Med borgerens samtykke igangsættes aktiviteter, der udfordrer det enkelte menneske og giver det mulighed for at tilegne sig kommunikative, sociale, kreative og praktiske færdigheder. Der arbejdes med et aktiverende sigte med henblik på at kunne forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion. 3. Samarbejdet med borgeren, de pårørende og andre faggrupper foregår i en ligeværdig kommunikation med baggrund i viden om mellemmenneskelige relationer. 4. Medarbejderne kan identificere dilemmaer og modsætninger i samarbejdet og medvirker til at opbygge en samarbejdskultur, der bygger på respekt for de involverede parters holdninger, roller og opgaver. TAK 1) Medarbejderne har viden om og handler ud fra de lovmæssige rammer, som præciserer deres egne og borgernes rettigheder og pligter. Deltageren skal have indsigt i udviklingen fra institution til leve- og bomiljø, så de får forståelse for forandringerne i arbejdskulturen og de nye sammenhænge, som definerer personalets rolle og skiftet i den arbejdsmæssige identitet i leve- og bomiljøer. Kommunerne organiserer arbejdet i leve- bomiljøer meget forskelligt, og den enkelte deltager må gøre sig bekendt med, hvorledes opgave-, ansvars- og kompetencefordelingen er i egen organisation. Konkret information om love og regler og drøftelse af praksis og evt. dilemmaer i det daglige arbejde er nødvendigt ligesom rutiner for udveksling af oplysninger skal synliggøres og gøres til genstand for selvransagelse og refleksion. TAK 2 ) Med borgerens samtykke igangsættes aktiviteter, der udfordrer det enkelte menneske og giver det mulighed for at tilegne sig kommunikative, sociale, kreative og praktiske færdigheder. Der arbejdes med et aktiverende sigte med henblik på at kunne forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion. Deltagerne skal have forståelse for at der er forskel på at støtte andre mennesker ved at yde dem kompensatorisk hjælp for det de ikke selv kan og så at yde dem en form for støtte, der tager sigte på at få opbygget, genopbygget eller vedligeholdt 2 af 12

4 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET menneskers egne ressourcer. Som afsæt for at udvikle en livsorienteret praksis, hvor indsatsen retter sig mod at støtte mennesker i at skabe sig et så meningsfyldt og socialt givende liv som muligt, kan der med fordel skeles til det socialpædagogiske område. Socialpædagogisk praksis omfatter forskellige former for handlinger, samværsformer og idealer som hjælper mennesker med dels at få opbygget, genopbygget og vedligeholdt centrale ressourcer såsom identitet, mening og solidaritet og dels at blive integreret i sociale fællesskaber. En livsorienteret praksis i leve- og bomiljøsammenhænge tager sigte på at styrke beboernes mulighed for at mestre hverdagen i den private bolig, i naboskabet og i andre sociale sammenhænge udenfor boligen. Beboerne skal mødes med passende udfordringer ikke for store og ikke for små. For at oparbejde fornemmelse for, hvilke udfordringer og hvilket mod- og medspil fra medarbejderside, der giver mening for konkrete beboere er det relevant at opøve kompetencer i refleksion, og styrke deltagernes evne til at se på egen praksis. Herunder ikke mindst deres eget bidrag til situationer. Det kan endvidere være relevant at introducere deltagerne til ressource- og værdibegreber, og grundlæggende viden om hverdagslivets betydning. Et sådan vidensgrundlag kan være med til at danne ramme for det værdsættende, anerkendende og aktiverende arbejde. TAK 3) Samarbejdet med borgeren, de pårørende og andre faggrupper foregår i en ligeværdig kommunikation med baggrund i viden om mellemmenneskelige relationer. Deltageren skal have forståelse for, at det at indgå i relationer til andre uundgåeligt indebærer nogle sproglige udfordringer idet mennesker ser og opfatter verden på hver deres måde. Det er i den forbindelse relevant at gennemføre øvelser der udfordrer deltagernes evne til at sprogliggøre oplevelser og tanker idet sprogliggørelse hjælper os med at tænke med på hinandens tanker. De pårørendes og de frivilliges engagement i leve- bomiljøer er et værdifuldt og betydningsfuldt bidrag til borgerens livskvalitet, og samarbejdet med og den sproglige udveksling med dem skal indgå, som en naturlig del i det daglige arbejde. Den anerkendende og værdsættende samtalemodel og arbejdsmetode giver et godt afsæt for skabelse af en ligeværdig kommunikation, og for at skabe positiv forandring og udvikling TAK 4) Medarbejderne kan identificere dilemmaer og modsætninger i samarbejdet og medvirker til at opbygge en samarbejdskultur, der bygger på respekt for de involverede parters holdninger, roller og opgaver. Deltagerne skal have indsigt i, at de skal kunne tage del i konkrete beboernes helt særlige hverdagsliv samtidig med, at de holder sig for øje at de er systemrepræsentanter. Relevant er det at kaste lys over hvor deltagerne er placeret i forhold i det samlede hjælpesystem og hvilke beføjelser, roller og opgaver, der knytter sig til deres egen og andres position i de lokale sammenhænge, de nu engang arbejder i. Gennem praksisnære øvelser kan deltagerne f.eks. udfordres i forhold til selv at 3 af 12

5 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET udforske hhv. tilværelsessiden og arbejdspraksissiden. Deltagerne vil med afsæt i egne erfaringer ofte selv kunne komme med gode eksempler på, hvilke mulige dilemmaer og modsætninger, der f.eks. kan opstå i dagligdagen når velfærdssystemets hjælpere tager del i menneskers tilværelse. Deltagerforudsætninger Deltagernes faglige forudsætninger i forhold til uddannelsesområdet vil være afhængige af arbejdsorganiseringen på den enkelte arbejdsplads, og hvor langt arbejdspladsen er i omorganiseringen af deres interne struktur. Det betyder at ansvar og kompetence kan være forskellige i forhold de konkrete arbejdsopgaver, som deltagerne løser i dagligdagen. Men under alle omstændigheder er der her tale om at indføre og handlingsomsætte en ny arbejdsmetode, som alle skal tilegne sig og have mulighed for at se på og arbejde med. Det tværfaglige samarbejde omkring borgeren, der bor eller skal til at bo i levebomiljøer, er fremherskende på alle kommunale arbejdspladser. Typiske faggrupper og/eller samarbejdspartnere i forhold til at arbejde i og med leve- bomiljøer er social- og sundhedshjælpere, plejehjemsassistenter, social- og sundhedsassistenter sygeplejersker, pædagoger, køkkenassistenter og terapeutiske personale og ikke at forglemme pårørende og frivillige organisationer. Struktur Forud for dette kursus vil det være en fordel, hvis deltageren har gennemført: Medarbejderens ressourcer og virksomheden. Efter kurset kan følgende anbefales: Samspil og relationer i pædagogisk arbejde, Arbejde med svage ældre, Omsorg for personer med demens og Samarbejde med ældre om sunde kostvaner. 2. Ideer til tilrettelæggelse Temaer Uddannelsesmål: - Deltageren kan oversætte de lokalt besluttede rammer for arbejdet i leve-bomiljøerne med viden om udviklingen i ældreomsorgen og det lovmæssige grundlag derfor. -Deltageren kan skabe et hverdagsliv sammen med beboerne med baggrund i beboernes livshistorie. 4 af 12

6 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Deltageren kan medvirke til, at aktiviteter i og uden for leve- og bomiljøerne bliver tilpasset beboernes muligheder og behov. - Deltageren kan støtte beboernes mestringsevne og anvende anerkendende og værdsættende arbejdsmetoder i forhold til beboerne, deres pårørende og andre samarbejdspartnere. Den konkrete tilrettelæggelse af dette kursusforløb vil være stærkt afhængig af sammensætningen af kursister og deres aktuelle arbejdsbetingelser og forudsætninger. Hvis deltagerne kommer fra samme arbejdsplads og derfor har et fælles afsæt i en konkret arbejdsmæssig praksis, foreligger der en oplagt mulighed for at involvere praksisrepræsentanter i en del af planlægningsarbejdet, således at kursets indhold, form og forløb nøje tones ind og afpasses efter de omstændigheder, rammer og problemstillinger, der tegner sig i den lokale praksissammenhæng. Hvis et arbejdssted og en personalegruppe er i en forberedelsesfase forud for overgang til leve- og bomiljø er udgangspunktet naturligvis et andet end hvis det drejer sig om en personalegruppe, der allerede er i fuld gang med at arbejde i en leve- og bomiljøsammenhæng. I det første tilfælde skal der i personalegruppen skabes en første fælles forståelse af hvad det indebærer at omstille sig fra et traditionelt plejehjemsmiljø til et leveog bomiljø. I det andet tilfælde har personalet allerede en konkret dagligdags praksis som fælles referenceramme og konkrete erfaringer som der kan tages afsæt i kursussammenhænge. Hvis deltagerne kommer fra forskellige kommuner og arbejdspladser og derfor har meget forskellige udgangspunkter for at deltage i kurset kan det være relevant forud for kurset eller som indledning til kurset at foretage en afdækning af deltagerne respektive arbejdsbetingelser og personbundne forudsætninger. Eventuelt kan sådanne oplysninger indhentes via spørgeskema som sendes til deltagerne forud for kursusstart eller også kan afdækningen, der også tjener til at deltagerne lærer hinanden at kende, foregå på selve kurset. Med afsæt i en fornemmelse af deltagernes arbejdsbetingelser og forudsætninger handler det for undervisernes vedkommende om at udvælge og disponere relevant stof, som der skal arbejdes med i løbet af fire dage. Det helt gennemgående tema i undervisningens tilrettelæggelse foreslår vi skal have udgangspunkt i det anerkendende og værdsættende teoribegreb, der er en strømning indenfor den systemiske socialkonstruktionisme. Begrundelsen er at det er vigtigt for deltagerne at forstå, at deres tidligere arbejde ikke har været "forkert", og at den anerkendende metode giver positiv energi og er befordrende for den forandringsproces og kulturændring, personalet skal gennemføre, både per- 5 af 12

7 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET sonligt og i fællesskabet. Et andet begreb, der skal introduceres er socialpædagogiske metode, som er en mere helhedsorienteret måde at samarbejde med borgeren på. Der sættes fokus på det følelsesmæssig, aktive og sociale liv, således at pleje- omsorgsmodellen trænges i baggrunden til fordel for et livsorienteret syn, og det fordrer nye kompetencer hos personalet. I dette oplæg opereres med fem temaer, der hver især indeholder nogle pointer, som vi synes er relevante, når det handler om udvikling af attraktive leve- og bomiljøer. Tema 1: Den værdsættende og anerkendende metode Tema 2: Rammerne for leve og bomiljøer Tema 2: Livet i fokus Tema 3: Den gode stund - samværsstunder Tema 4: Samarbejde Tema 1: Den værdsættende og anerkendende metode Værdsættende samtale er en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om, hvordan menneskelige fællesskaber fungerer. Det en metode til at skabe udviklingsprocesser og er bl.a. kendetegnet ved at være undersøgende. Man stiller spørgsmål om styrker, muligheder og håb. Værdsættende samtale udfordrer vores måde at forstå verden på og derfor også vores traditionelle ledelses- og organisationsformer. En af de ting som kendetegner processer, der hviler på et værdsættende teoretisk grundlag, er at der skabes forbindelseslinier mellem fortid, nutid og fremtid. I Værdsættende samtale lægges der vægt på: Kontinuitet og sammenhæng. På at skabe forbindelser mellem det gamle og det nye. På at finde frem til det som repræsenterer organisationens vitalitet og livskraft, dvs.dens bedste kvaliteter. Ved at bruge denne tilgang i undervisningen sendes deltagerne på opdagelsesrejse i deres egen praksis. De opfordres til at gå på jagt efter det bæredygtige i forhold til fremtidige opgaver. Det giver en positiv og fremadrettet energi og bringer lys og håb i forestillingen om fremtiden. Som underviser og deltager slipper man for at dvæle ved fiasko, og deltagerne ser på fremtiden på en mere undersøgende og fordomsfri måde. Til en kort introduktion til metoden er der masser af inspiration at hente på websitet: ligesom der er god inspiration i bøgerne, som Charlotte 6 af 12

8 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Strandgård har udgivet om Værdsættende Samtale, se litteraturlisten. Tema 2: Rammerne for leve og bomiljøer Før der på kurset mere konkret sættes fokus på hverdagsliv og arbejdspraksis i leve- og bomiljøsammenhænge er det med afsæt i den første målformulering relevant at få skabt en fælles forståelse af begrebet og fænomenet leve- og bomiljø. Deltagerne kan aktivt inddrages i udforskningen af fænomen og begreb ved f.eks. at overveje følgende. Hvor skal de vende blikket hen i dagligdagen for at få øje på noget, der kan betegnes som et leve- og bomiljø? På hvilken måde skiller det de ser sig ud fra andre boformer og måder at leve livet på? Er det muligt at opremse nogle karakteristika, der synes at knytte sig til det generelle begreb Leve- og bomiljø. Begrundelsen for at bruge tid på en sådan fælles udforskning af et fænomen og et begreb er blandt andet, at det giver lejlighed til at understrege at mennesker, der skal samarbejde om en fælles sag er stærkt afhængige af at kunne skabe fælles begreber og en fælles forståelse gennem dialog. Dette er en grundtanke som der også vil blive refereret til senere i kurset når der f.eks. skal arbejdes med personalets indsats i leve- og bomiljøsammenhænge. (jf. Hjorth-Hansen 2002, kap.11 "Et vanskeligt opgør med de faglige rutiner"). Efter den indledende begrebsafklaring indplaceres leve- og bomiljøfænomenet i en større historisk og socialpolitisk sammenhæng. F.eks. kan der gives et rids af den historiske udvikling fra fattiggård over alderdomshjem, plejehjem, ældrebolig og til plejebolig og leve- og bomiljø mens der undervejs i fortællingen stilles skarpt på personalets skiftende opgaver, roller og funktioner. Relevant vil det være at lave koblinger til den måde som plejebolig- og leve- og bomiljøtanken forvaltes på i deltagernes hjemkommune og på hjemarbejdspladsen. Med afsæt i oplæg og erfaringer kan der med henblik på den videre strukturering af stoffet ske en indkredsning af de særlige udfordringer som deltagerne og dermed personale i konkrete leve- og bomiljøer står overfor. Tema 3: Livet i fokus Tilværelsessiden synliggøres: Et leve- og bomiljø er både en arbejdsplads og et hjem og et sted gamle mennesker lever. Medarbejdere skal kunne deltage i hhv. arbejdspraksissammenhænge og tilværelsessammenhænge (Jvf. Elbrønd, 2005b). I det daglige vil de to sammenhænge ofte glide sammen men der kan være en pointe i at tænke og tale om de to sider for sig, således, at der kan tages behørigt hensyn til begge sider i dagligdagen. Der vil altid være en risiko for at en af siderne får overtaget. Kastes et blik på historien vil der kunne indhentes mange og grelle eksempler på 7 af 12

9 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET at gamle, syge eller handicappede mennesker er blevet underlagt regler og procedurer, som de kun havde ringe eller ingen indflydelse på. Meget har ændret sig men også i dag ligger der en udfordring for medarbejdere indenfor ældreområdet i at flytte fokus fra arbejdspraksis til det hverdagsliv som svage gamle mennesker har levet og stadig sætter pris på at leve. (Elbrønd, 2005a) For at få fokus rettet mod de særlige liv, som det enkelte menneske lever og har levet, kan deltagerne gennem forskellige øvelser og samtaleark, som f.eks. illustrerer de tre historier eller visualiserer det levede liv i tid og rum (Elbrønd, 2005c), udfordres til at få øje på upåagtede sider ved deres eget og andres hverdagsliv. I relation til livet i et leve- og bomiljø er det relevant at være opmærksom på at livet udspiller sig indenfor forskellige livsdomæner den private bolig, naboskabet og det øvrige fællesskab (jf. Hjorth- Hansen, 2002) og at forskellige mennesker knytter forskellige betydninger til den perlerække af stunder med indbyggede gøremål, der ligger spredt ud over helt almindelige dage? Hvis kurset gennemføres som splitkursus er der mulighed for at deltagerne med afsæt i de omtalte samtaleark samt en anerkendende og værdsættende metode, kan gennemføre samtaler med beboere på hjemarbejdspladsen om livets gang indenfor og udenfor hjemmet. I bedste fald giver sådanne livsorienterede samtaler medarbejdere mulighed for at komme på sporet af, hvad der helt konkret kendetegner en god dag eller en god stund for fru Rank, hr. Jensen eller Marie. I et leve- og bomiljø handler en central udfordring for personalet om at værne om beboernes indflydelse på og ret til at bestemme over eget liv. En belysning af begreber som selvbestemmelse, medbestemmelse og brugerindflydelse er relevant i den forbindelse (Jensen, 2004) Tema 4: Den gode stund - samværsstunder Ud fra en antagelse om at tiden er det stof som livet består af og at en central opgave for personalet derfor består i at værne om beboernes tid det, kan det være relevant at kaste lys over særlige stunder såsom f.eks. Den gode stund, samværsstunder eller måltider. I forhold til arbejdet med dette tema kan inspiration hentes flere steder fra. Det kan være relevant at arbejde med aktivitetsbegrebet og aktiviteters forskellige kvaliteter En konkret opgave kan gå ud på spotte og planlægge en god stund i forhold til en konkret beboer. Det er relevant at vende blikket mod det socialpædagogiske område og få belyst hvad socialpædagogik er, samt hvilke nøglebegreber, der er i spil indenfor det socialpædagogiske område. Med afsæt i en grundlæggende indsigt i socialpædagogisk tænkning og arbejdspraksis kan opmærksomheden igen rettes mod liv og arbejdspraksis i leve- og bomiljøsammenhænge. Kan samværssituationer f.eks. måltider kvalificeres med afsæt i socialpædagogiske principper? Deltagernes evne til 8 af 12

10 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET at tænke socialpædagogisk kan udfordres med konkrete øvelser. Tema 5: Samarbejde Samarbejde i dagligdagen: Med beboeren Indbyrdes med hinanden Tværfagligt Med pårørende Med frivillige Fælles for samarbejdet: Samarbejde i det værdsættende perspektiv: Anerkendende og værdsættende metoder. Samarbejde er betinget af kommunikation og engagement. Det gør mennesker med forskellige interesser i stand til at skabe noget sammen. Og det gør mennesker og grupper i stand til at fastholde deres individuelle identiteter samtidigt med at de tilslutter sig et fælles mål. Indledende spørgsmål til deltagerne: Hvornår har du oplevet en følelse af overraskelse eller henrykkelse, fordi samarbejdet overgik dine forventninger? Fortæl en historie om det. Hvem deltog? Hvad værdsatte du mest ved dig selv og andre? Gå sammen to og to, som partnere og notér den andens historie ned i korte træk. Gå derefter sammen fire og fire og fortæl den andens historie til de tre andre. Vælg en af de fire historier til fremlæggelse i plenum. Pointen i dette er, at der formidles gode eksempler på samarbejder, der har fungeret og det vil være med til at skabe liv og energi i forhold til forestillinger om fremtiden. Områder, som deltageren indbydes til at tænke det gode samarbejde i: Med beboeren - Indbyrdes med hinanden - Tværfagligt - Med pårørende - Med frivillige Samarbejde en 3 klang med mislyd ( Samarbejde mellem plejehjemsbeboere, pårørende og personale, 3 hæfter : Antologi, Litteraturstudie og Interviewstudie fra Videnscenter på Ældreområdet 2005). Arbejde med forventninger til samarbejde, kendskab til omsorgstyper, og en erkendelse af at pårørendes deltagelse i livet i leve- og bomiljøet ændrer sig fra at være besøgende til at være en aktiv deltager, der kan være med til at fastholde beboerens identitet og unikke status. Det vil kræve en fælles afklaring af holdninger og forventninger til hinanden i det fremtidige samarbejde. De tre hæfter, der er 9 af 12

11 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET udgivet af Videnscenter på Ældreområdet kan give god inspiration til dette arbejde. Hvilke håb og forventninger kunne der ligge som udfordringer til personalet i leve- bomiljøer. En øvelse i at tænke positivt fremad ved at tage udgangspunkt i de positive erfaringer fra tidligere vellykkede samarbejdsrelationer, som nævnt ovenfor. 3. Opgaver og undervisningsmaterialer For at lette overgangen fra en traditionel plejehjems kultur til en leve- og bomiljø kultur, kan det være formålstjenligt at lade organisatoriske og arbejdsmæssige ændringer tage udgangspunkt i forhold ved den nuværende daglige praksis der fungerer allerbedst. I den forbindelse er konstrueret en oprydningsøvelse, hvor kursisterne anspores til at forestille sig, at de nu står overfor den helt store forårsoprydningsopgave. Tre store illustrationer af kasser sættes op på væggen. På den første kasse står: Vi skal ikke og heri skal puttes den arbejdspraksis som ikke skal med over i et leveog bomiljø. På den anden kasse står: Vi skal stadig og heri skal puttes den arbejdspraksis som personalet er stolt over og tilfreds med. På den tredje kasse står: Vi skal desuden og heri skal puttes den arbejdspraksis som endnu ikke praktiseres men som synes at være ønskværdig fremover. Den konkrete instruktion til øvelsen lyder som følger: Gå sammen to og to. Forestil jer, at I kravler op på taget og kigger ned på jer selv og jeres kolleger en helt almindelig arbejdsdag som den udspiller sig nu eller i fremtiden. Brug 10 minutter hver for sig til at få øje på situationer, som fortjener at blive placeret i de forskellige kasser. Fasthold dine tanker på gule ved hjælp af stikord. Start med at komme på sporet af indhold til kasse nr. 2 og koncentrer jer om den arbejdsindsats du er stolt over, som gør dig glad, som giver dig energi mv. Gå sammen to og to. Ud fra stikordene på de gule sedler fortæller I historier konkrete selvoplevede episoder, der levendegør stikordene. Udvælg en historie fra hver kasse. Alle samles og vi putter historier i kasserne og udforsker om der er sammenfald i vores forståelse af, hvad vi som personalegruppe skal og ikke skal af 12

12 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Helt i tråd med en anerkendende og værdsættende strategi handler øvelsen om at værdsætte det bedste af fortiden og tage det med ind i fremtiden. 4. Litteraturliste mv. Borresen, Mette og Helle Krog Hansen, Lis-Emma Trangbæk. Socialpædagogik & demens det vanskelige omsorgsarbejde. Styrelsen for social service. 2 udgave 1 oplag. Bundgaard, K.M. (2005) En vigtig bid af hverdagen. Måltider i et leve- og bomiljø. Gerontologi, nr. 1 Dalsgaard, Charlotte, Tine Meisner og Kaj Voetmann (red.) ; Forvandling : værdsættende samtale i teori og praksis / oversættelse: Dorte Herholdt Silver, 1. udgave, 4. oplag. Psykologisk Forlag, Dalsgaard, Charlotte, Tine Meisner og Kaj Voetmann (red.)værdsat : værdsættende samtale i praksis / ; oversættelse: Dorte Herholdt Silver, 1. udgave, 2. oplag. Psykologisk Forlag, Dynamikken i praksis. Lokalcenter Hjortshøj. Krebs & Co. 1 oplag maj Den grundlæggende socialfaglige indsats. Lokalcenter Hjortshøj. Krebs & Co. 1 oplag maj Den vanskelige socialfaglige indsats. Lokalcenter Hjortshøj. Krebs & Co. 1 oplag maj Den socialfaglige metode. Lokalcenter Hjortshøj. Krebs & Co. 1 oplag maj Elbrønd; Marianne (2005a) Hverdagsliv til arbejdsbrug. Samlet formidling af VEGA-netværkets erfaringer. Et netbaseret publikation der er tilgængelig på addressen: Elbrønd; Marianne (2005b) Introduktion til social- og sundhedshjælperfaget. I: Lene Wolf (red) Lærebog for social- og sundhedshjælpere. København: Munksgaard. Elbrønd, Marianne (2005c) Kultur og værdier. I: Lene Wolf (red). Lærebog for social- og sundhedshjælpere. København: Munksgaard. 11 af 12

13 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Elbrønd, Marianne (2001). At se hver dag i sammenhæng." Gerontologi & Samfund 17(1): Hjorth-Hansen, Jessy og Nielsen, Keld Anker (2002) Fra plejehjem til leve- og bomiljøer, Dafolo Forlag. Indretningen af plejecentre for svage ældre og mennesker med demens. Styrelsen for social service. 1. udgave Jensen, Knud Erik (2004): Leve- og bomiljøer. Hellerup. Videnscenter på ældreområdet. Samarbejde mellem plejehjemsbeboere, pårørende og personale en treklang med mislyd? Videnscenter på ældreområdet ( 1. litteraturstudie, 2 antologi, 3 interviewstudie). Styrkelse af hverdagslivet i leve og bomiljøer./ Århus kommune magistratens 3. afdeling, Sundhed og omsorg. 12 af 12

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Netværksskabende aktiviteter for ældre og handicappede 44781 Udviklet

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre 42934 Udviklet af: Birgitte Højlund

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo Anerkendende udforskning og 4 D modellen Projekt: KvaliKomBo 1 Grundtankerne i Anerkendende udforskning Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed Ved at fokusere på problemer, skabes eksperter i problemer.

Læs mere

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen VELLYKKET ALDRING Kompetenceudvikling, hvor forskning og praksis spiller sammen med erfaringer fra Fokusskifte Mål Det er målet at omsorgssystem og medarbejdere understøtter mestring, hjælp til selvhjælp

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Ernæringsscreening i ældreplejen m.m. 42952 Udviklet af: Birgitte Højlund Social

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44785 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning 40157 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse Tlf.: 58548048

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 Udviklet af: Jonna Rosenkilde

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende 44351 Udviklet af: Lise

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tværfagligt samarbejde om plejebarnet 45313 Udviklet af: Irene

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 45315 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tilberedning og servering for patienter 44829 Udviklet af: Maj

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Socialpædagogisk kernefaglighed

Socialpædagogisk kernefaglighed Socialpædagogisk kernefaglighed WEBSEMINAR Socialpædagogernes Landsforbund 20. august 2015 v. Bent Madsen www.inklusionsakademiet.dk SOCIALPÆDAGOGISK KERNEFAGLIGHED - otte grundtemaer KENDETEGN VED KERNEFAGLIGHEDEN

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Uddannelsen. Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem KL og KTO.

Uddannelsen. Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem KL og KTO. INNOVATØRERNE Sygeplejerske Kristina Hansen Social og Sundhedshjælper Gitte Johansen Social og Sundhedsassistent Charlotte Mørk Hansen Fysioterapeut Birgitte Fridal Udviklingskoordinator Klaus Stormgaard

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Sundhedspædagogik - viden og værdier

Sundhedspædagogik - viden og værdier Sundhedspædagogik - viden og værdier EPOS LÆRERKONFERENCE 26.01.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Forelæsningens indhold I. Viden og værdier hvorfor det? II. III.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for socialrådgiverstuderende. Center for Bostøtte i eget Hjem

Praktikstedsbeskrivelse for socialrådgiverstuderende. Center for Bostøtte i eget Hjem Praktikstedsbeskrivelse for socialrådgiverstuderende Center for Bostøtte i eget Hjem 1 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn, nr.: Center for Bostøtte i eget Hjem (CBH) Adresse: Postnr. og

Læs mere

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik For samarbejde med pårørende til borgere over 18 år i Greve Kommune 2 Forord Greve Kommune anser pårørende som betydningsfulde samarbejdspartnere i vores indsats.

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole

Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole Vision og mission for Silkeborg Ungdomsskole Silkeborg Ungdomsskole skal være kraft- og videnscenter for og om de 14-18-årige i Silkeborg

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Uden et mål kan man ikke ramme plet

Uden et mål kan man ikke ramme plet Uden et mål kan man ikke ramme plet Fou- konference d. 26. januar 2006 i Odense Marianne Elbrønd Social- og sundhedsskolen i Herning Præsentation og rapport findes på http://www.sosuringamt.dk/ Mål for

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen til arbejdsmarkedsuddannelsen Innovativ gastronomi Nr. 40521 Udviklet af: Alex Nielsen, Frank Larsen & Peter Skotting Dalum UddannelsesCenter Landbrugsvej 55 5260 Odense S April 2008 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Vores vej // Politik for brugerinddragelse // Side 1 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK S Indhold Ældre mødes med respekt 3 Værdighedspolitikken hænger sammen med Ældrepolitikken 4 Implementering af Værdighedspolitikken 5 Livskvalitet 6 Selvbestemmelse 8 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Indhold Forord... 2 Vision... 2 Værdier... 2 Livsmod... 2 Rodfæstethed... 3 Respekt for forskellighed... 3 Handlekraft... 4 Fælles grundlag for arbejdet med børn... 5 779-2016-10861

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44833 Udviklet af: Bitten Salomonsen Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens Fag og læringskonsulent Lene Larsen SOPU København & Nordsjælland Hvem er jeg? Fag og læringskonsulent i SOPU, kursusafdelingen Ergoterapeut Omsorg og demens går hånd i hånd

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Værtskab og sociale rammer for ældres måltider 42935 Udviklet af: Birgitte Højlund Social & SundhedsSkolen, Herning Hanne Friberg SOSU uddannelser, Greve November

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere