Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade Gandrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup"

Transkript

1 Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup, d kl Baggrund Nærværende notat følger op på dialogforum mellem Fremtidens Plejehjem (herefter forkortet FP) og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreplejen. Styregruppen for FP havde indbudt til dialogforum med det formål, at få inspiration, indsamlet viden, og eventuelt indgå aftaler om samarbejde vedrørende Fremtidens medarbejder, for som det hed i invitationen til forummet: Vi synes, at vi har et rimeligt klart billede af hvem fremtidens ældre er, og hvordan fremtidens ældrebolig bør se ud, men hvem er egentlig fremtidens medarbejdere? Det vil vi gerne drøfte med nordjyske uddannelsesinstitutioner og private firmaer, som arbejder med kompetenceudvikling. På dialogforummet præsenterede de indbudte uddannelsesinstitutioner og private udbydere en såvel dyb som bred viden, der meget vel forekommer at kunne tilgå projektet Fremtidens Plejehjem med relevans. Sekretariat Nord Borgergade Gandrup

2 Formål Nærværende notat skal ses som et forsøg på at gøre følgende: 1. at holde fast i teoretiske pointer, begrebsmæssige afklaringer samt skitsering af problematikker og muligheder vedrørende Fremtidens medarbejder, som disse blev fremsat af fagkundskaben og kompetenceudviklingen. 2. På baggrund af 1, at udlede en række fokuspunkter, der kan udgøre afsættet for mulige udviklingsprojekter mellem FP og uddannelsesinstitutioner og private udbydere af kompetenceudvikling. Seks mulige fokuspunkter er således fremkommet. Det drejer sig om følgende: De seks mulige fokuspunkter 1. Den ældre og ny teknologi Et fokus på den ældre og ny velfærd- og sundhedsteknologi; en implementering af ny teknologi finder sted i et spændingsfelt mellem, på den ene side, selve teknologien (dennes iboende egenskaber), medarbejderen samt ledelsen, og på den anden side, brugeren. Men hvad skal der til, for at ny velfærd- og sundhedsteknologi implementeres på en succesfuld måde? Dette må fordre, at der formuleres 1. et begreb om hvori den succesfulde implementering består. At 2. dette begreb om succesfuld implementering kan gøres til genstand for formalisering, måling, og dokumentering. Og endelig 3. at formaliseringer, målinger og dokumentationer foretages. Det vil således være relevant og ønskeligt for FP, at indgå i et udviklingsprojekt, hvor der stilles skarpt på, mulighederne for design, dokumentering og evaluering af implementering af ny velfærd- og sundhedsteknologi. FP har som sin projektundertitel trivsel og teknologi ; rækkefølgen af de to ord er valgt bevidst, trivsel skal således komme før teknologi, eller mennesket skal være i centrum, med dets unikke, fysiske, psykiske, og sociale baggrund. Derfor kunne udviklingsprojektet bl.a. involvere en undersøgelse af velfærdog sundhedsteknologi og muligheden for måling af trivselseffekt. 2/6

3 2. Teams, specialisering og tværfaglighed Et fokus på teams, specialisering, og tværfaglighed; på FP vil organiseringen af medarbejderne være præget af teams og specialisering. Teams fordi, den pleje- og omsorgskrævende ældre i sig selv er en kompleks størrelse, der kræver, at en række forskellige faggrupper arbejder sammen på tværs. Specialisering fordi, det antages, dels, at den pleje- og omsorgskrævende ældre, gennemgår en række kontinuerte livsfaser, til hvilke der knytter sig forskellige fysiske, psykiske, og sociale behov. Dels, at der sker en kvalitativ udvikling i behovet for omsorg og pleje i overgangen mellem disse forskellige livsfaser. Det er tværfaglighed som muliggør sammenbindingen mellem teams og specialisering. Tværfaglighed knytter an til en tilstræbt helhedsmæssig tilgang for at nå et fælles mål; dette sker ved en fleksibel samordning af forskellige former for kompetencer; det fælles mål kræver, at der gås på tværs af vanlige faglige roller og kompetencegrænser. Med tæt affinitet hertil kræves det af den enkelte medarbejder i teamet at denne: Har indsigt i et fælles defineret mål og det overordnede sigte for de forskellige arbejdsopgaver. Har indsigt i hvordan man hver især (herunder faglig afgrænsning og faglig selvforståelse) og i fællesskab bidrager til det fælles mål. Har indsigt i at der etableres et fælles værdigrundlag, som er udarbejdet i fællesskab og med indflydelse og ejerskab fra alle medarbejdere Har indsigt i at tværfagligt samarbejde er en løbende proces som til stadighed vurderes og justeres, så der tages højde for ændringer i såvel medarbejdergruppen, brugergruppen samt ydelser. Det vil således være relevant og ønskeligt, at FP indgår i et udviklingsprojekt i relation til at sikre den rette proces i forhold til at få etableret, realiseret, stabiliseret, og udviklet praksis for det tværfaglige samarbejde, således, at der opnås, meningsfuldhed, god praksis (mastery), fællesskab, og identitet ved organiseringen og arbejdet i teams. 3. Kultur, privatliv og etik 3/6

4 Et fokus på kultur, privatliv og etik; vedrørende udførelse af pleje og omsorg mødes en kultur og ét privatliv, det vil sige, den pleje- og omsorgsgivende kultur repræsenteret ved medarbejderens arbejde på den ene side, og et privatliv repræsenteret ved den pleje- og omsorgskrævende ældre på den anden. Den pleje- og omsorgskrævende ældre har som medlem af et samfund tilegnet sig, og tilegner sig stadigvæk, kulturelle mønstre, der spænder over et stort område fra hverdagens vaner, når det eks. gælder mad, klæder og omgangsformer, til abstrakte, symbolske repræsentationer, såsom kunst og religion. Én del af disse mønstre udtrykker den pleje- og omsorgskrævende ældre imidlertid på sin helt særegne måde i sit ønske om at bo eller have et hjem - og dermed have et privatliv. Således bliver spørgsmålet, hvorledes kan disse to i udgangspunktet forskellige kulturer komme til at korrespondere? Etik kan være det som binder de to kulturer sammen på den rette måde; etik drejer sig om, at handle ud fra en række principper, og derved tage hensyn til og lade den andens behov, ønsker, følelser, viden og erfaringer gælde. FP vil derfor være interesseret i at indgå i et udviklingsprojekt, hvor fokus er på hvorledes der kan skabes en kultur blandt medarbejderne, der også bliver en kultur, hvor den pleje- og omsorgskrævende ældre har et godt privatliv. 4. Kommunikation og coaching Et fokus på kommunikation og coaching; vedrørende udførelse af pleje og omsorg står den interpersonelle kommunikation centralt, som en del af mulighedsbetingelserne for dennes positive udfald. Det vil sige, at kommunikationen må finde sted med afsæt i vision, værdier, og mål for FP; og dermed den overordnede ramme for, hvad der betragtes som værende god kommunikation. På FP er det bl.a. målet, at skabe ægte sociale fællesskaber, båret af delte interesser og meningsfuldt samvær. Derfor melder spørgsmålene sig: Hvorledes opnås og sikres en vedkommende, forståelig, samt modtagerorienteret kommunikation, der kan være udgangspunkt for fællesskabsdannelse? Hvilken form for viden skal bruges positivt i medarbejderens kommunikative omgang med den ældre? Kan eksempelvist en coachende tilgang til kommunikationen både hvad angår medarbejderen og den ældre være frugtbar? Eller skal andre metoder bringes i spil, og i så fald hvilke? FP er interesseret i at indgå i et udviklingsprojekt som beskæftiger sig med denne række af problematikker. 4/6

5 5. Innovation og forandring Et fokus på innovation og forandring; FP skal følge med tiden, eller være et hus som er dynamisk eller i stadig udvikling i takt med de krav som virkeligheden stiller. Svaret på denne ambition er innovation, og således en evne til stadig forandring. Innovation drejer sig om aktiviteter, der på baggrund af ny viden, afstedkommer nye muligheder, hvis aktualisering giver værdi. På FP skal nye idéer således kunne omsættes til konkrete handlinger, der skaber værdi for arbejdspladsen, ved at forbedre kvaliteten i omsorg og pleje, skabe fornuftigere arbejdsgange, og/eller skabe større bruger- og medarbejder tilfredshed. Anderledes formuleret skal FP være en udviklingsorienteret arbejdsplads, snarere end en driftsorganisation. FP vil derfor være interesseret i indgå i et udviklingsprojekt med fokus på hvorledes, der kan skabes en kultur blandt såvel ledelse som medarbejdere, der også bliver en kultur med plads til det systematiske og erfaringsforankrede arbejde med innovation og forandring, hvor vaner, rutiner og traditioner således, som det mest naturlige, kan og må blive udfordret. 6. Det fysiske arbejdsmiljø Et fokus på det fysiske arbejdsmiljø; på FP vil lofthejse- og liftsystemer komme til at spille en vigtig rolle. Lofthejse- og liftsystemer skal sikre, opnåelse af effektivitet (eksempelvist tidsbesparelse), komfort, sikkerhed, og ergonomisk korrekte arbejdsgange når der foretages løft og forflytning. Ét er imidlertid selve lofthejse- og liftsystemet, noget andet er, vejen til det gode løft og den gode forflytning i praksis. FP vil derfor være interesseret i, dels, at indgå i et udviklingsprojekt i spændingsfeltet mellem afprøvning af nye anvendelsesmuligheder og nye arbejdsgange; en afprøvning der eksempelvist bør kunne udmøntes i mål, holdninger, og retningslinjer for det gode løft og den gode forflytning. Dels, en undersøgelse af hvorledes medarbejderen gøres klar til de nye anvendelsesmuligheder og arbejdsgange, eksempelvist hvilke mønstre af antagelser, overbevisninger, og værdier, der skal handles ud fra såfremt det nye skal kunne blive implementeret. Coda 5/6

6 De seks ovennævnte fokuspointer skal forstås som åbne, dynamiske rammer, hvor inden for der kan tænkes videre; de er således tiltænkt som værende oplæg til dialog, og kan dermed, forhåbentligt, udgøre et første udgangspunkt for et fremtidigt samarbejde det vil sige, før selve udviklingen af en projekt-idé, nærmere analyse, ansøgning om fondsmidler etc. 6/6

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum inspiration til arbejdsmiljøindsatser i virksomheder og organisationer Karina Nielsen, Maria Stage, Johan Simonsen Abildgaard, Charlotte V. Brauer DET

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere