TRÆTRAPPER, FREMSTILLING OG REPARATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆTRAPPER, FREMSTILLING OG REPARATION"

Transkript

1 TRÆTRAPPER, FREMSTILLING OG REPARATION I forbindelse med vedligeholdelse og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige huse er det vigtigt at ofre husets trapper og trappeforhold stor opmærksomhed på linje med bygningens øvrige udstyr som vinduer, døre, gulve, paneler m.v. Dette gælder både når det drejer sig om at bevare og istandsætte en gammel trappe, og ikke mindst hvis en ny trappe skal indpasses i huset. At fremstille nye trapper er et krævende og samtidig fornemt håndværk, som kun kan udføres af fagfolk. Det er ikke meningen her i tekniske detaljer at redegøre for fremstilling af trapper, men at pege på de væsentligste hovedtræk, der karakteriserer den gode trappe. Trappens bestanddele Man skelner for trætrappers vedkommende mellem to typer. Indstemte trapper og opsadlede trapper. Den traditionelle trætrappe med indstemte trin er opbygget af en række elementer, der gennem tiden har udviklet sig til en næsten fast udformning. Trinene udføres normalt af 2 træ, lidt afhængigt af trappens bredde. Mellem trinene kan der lukkes lodret med et stødtrin, der udføres af en spinklere dimension, ofte 3/4. Klassisk toløbstrappe.en smuk og værdig måde at bevæge sig opad i en bygning på trin pause, mens man svinger eller tager sig et velfortjent pust, og så 9-10 trin igen. Gennem durchsichten og fordi trapper ofte vender ud til vinduer, kan man holde øje med, hvor langt, man er kommet, og hvor langt, man skal endnu. Nedad igen får man samme oplevelse. som klodstrin, der udformes ved at føre trinet forbi mægleren og afslutte det i en firkantet, cirkel- eller spiralformet facon. En trappe med klodstrin fordrer altid, at trappen er lukket, dvs. har stødtrin. Både de kraftige trin og de spinklere stødtrin er stemt ind i vangerne, der ved almindelige trapper også udføres af 2 træ for forvangens vedkommende, mens bagvangen, når den ligger langs en væg, kan udføres af 1 1/2 træ. Mæglere kan indskydes i trappeforløbet, hvor dette begynder, slutter eller skifter retning. Deres funktion er at formidle overgangen eller afslutningen af trappeforløbet. Mæglere kan have to hovedformer udført som plankemægler (stolpemægler) eller som krum mægler. Hvis der ikke anvendes mæglere, løses overgangen, hvor trappen svinger, ved særligt udformede vangestykker og håndlister, som kaldes henholdsvis hovedstykker og håndlistekrumninger. Der hvor trappen foroven sluttes til gulvet eller til en repos, udføres et særligt trin, der kaldes udtrinet. Det er ret smalt, ca cm, og er i den bageste del tildannet i gulvbræddernes tykkelse og forberedt til samlingen med disse ved en not i bagkanten. Ved trappens begyndelse kan det nederste eller de nederste trin udføres En meget smuk indstemt, barok toløbstrappe fra Christiansfeld. Balustrene er rette, hvor de løber vandret, men vrides skrå og skæve som var de helt bløde, på de skrå løb. 1

2 Balustrene, som er anbragt mellem vange og håndliste, kan udformes på mange måder: runde, kvadratiske eller drejede stokke, udskårne brædder og søjler. Håndlisten danner den øvre afslutning på balustrene og udgør sammen med disse trappens værn eller gelænder. Den er normalt profileret, så den er god at gribe om, men kan i mere enkle trapper også blot være udformet som en afrundet eller affaset planke. Opbygning af den traditionelle, indstemte trappes bestanddele. Udtrinet anvendes ved trappens øvre afslutning, men kan også indføjes ved reposer. Hvis en trappe er opdelt i flere løb, indskydes mellem disse en eller flere reposer. Trappereposen kan i materiale og konstruktion udføres som en videreførelse af trappetrinene eller som en selvstændig gulvflade af almindelige gulvbrædder. Opsadlede trapper, hvor trinene ligger oven på vangerne til forskel fra de tidligere beskrevne, indstemte trapper, består i princippet af de samme elementer, men har andre samlingsdetaljer. Ved den opsadlede trappe lægges trinnene oven på vangerne, hvorved trinenderne bliver synlige. Det kan gøres ved at skære ned i vangen til trinets bæreflade, eller ved at fæstne et trekantet stykke planke oven på vangen. Opsadlede trapper er meget almindelige i historicistiske etageejendomme. Men ellers er de indstemte trapper nok de almindeligst forekommende. Under alle omstændigheder vil de fleste opsadlede trapper have indstemte vanger ind mod vægsiden. Projektering og tilrettelæggelse Under projekteringen vælges trappeform ud fra kravene til trappens funktion, pladsforholdene og ønskerne til udseendet. Afgørende for trappens stejlhed er forholdet mellem grund (trindybde) og stigning (trinhøjde). Det er en god idé at starte med at fastlægge stigningen, hvilket gøres ved at tage udgangspunkt i etagehøjden (afstanden mellem to gulvniveauer). Dette mål inddeles, således at stigningen får en passende størrelse. I almindelige trapper skal den ligge mellem ca. 17 og 21 cm. For eksempel vil en etagehøjde på 2,6 m delt med 15 eller 13 give en stigning på henholdsvis 17 1/3 og 21 cm. Grunden fastlægges herefter og kan afpasses efter pladsforholdene, men skal gerne være Fastlæggelse af trappens hældning, opdeling i stigninger og grunde. Definition af grund og stigning. mindst lige så stor som stigningen (45 grader) og helst så stor, at man kan overholde den gode regel, der foreskriver, at to stigninger og en grund tilsammen skal være ca. 1 alen eller cm. Overholdes denne regel, og er stigningen mellem 17 og 21 cm, vil trappen erfaringsmæssigt være god at færdes på. Det siger sig selv, at en bitrappe til f.eks. et loft eller en kælder kan udføres stejlere og mindre pladskrævende end en hovedtrappe, der forbinder to boligetager. Den endelige fastlæggelse af grund og stigning og af trappens bredde må derfor også ske under hensyntagen til trappens brug. Trappens opsnøring Ved fremstilling af trætrapper udfører tømreren en tegning i fuldt mål, der viser det ofte ret komplicerede forløb af vanger og trin samt den præcise form og størrelse på udstemninger m.v. Man kalder denne tegning af trappen for en opsnøring. Ved rene ligeløbstrapper, hvor alle trin er ens, og vangernes forløb er ganske simpelt, er opsnøringen forholdsvis enkel. Men for ligeløbstrapper med indskudte reposer og især for svungne trapper med skæve trin gælder særlige regler, som må følges for at sikre et harmonisk forløb af trappen, både hvad angår dens bekvemmelighed og dens udseende. Ved lige trapper har trinene i hele løbet den samme trindybde, og forholdet mellem grund og stigning er dermed uændret i hele trappens bredde. Ved svungne trapper er forholdet mellem grund og stigning kun fast i trappens ganglinie normalt fastlagt midt i trappebredden, dog højst 0,5 m fra håndlisten. 2

3 I kraft af de kileformede trin varierer forholdet både ved forvangen og bagvangen. Disse og dermed håndlisten ændrer derfor hældning undervejs. De regler, der gælder for opsnøringen, skal sikre, at man undgår pludselige retningsændringer i vangerne. Samtidig er opsnøringen tømrerens arbejdsgrundlag på værkstedet. Det vil her føre for vidt at redegøre for alle de mange opsnøringsregler, men nogle af de vigtigste skal kort gennemgås. Ved trapper, der består af to eller flere lige løb med indskudte reposer og med krumme hovedstykker, gælder den regel, at der fra reposforkant til efterfølgende trinforkant skal være en grund, målt i vandret plan. Samme regel skal overholdes ved reposen på en toløbstrappe. Hermed sikres det, at den krumme vangedel (hovedstykket), hvis den blev foldet ud, ville følge en ret linie med samme hældning som vangen i øvrigt. Ved krumme trapper (for eksempel kvartsvings- eller halvsvingstrapper) kan man vælge lige forvanger og må i så fald gøre alle trinene skæve og fordele dem med ens grund langs forvangen. Almindeligvis vælger man dog en udformning, hvor trinforkanterne så vidt muligt holdes vinkelret på ganglinien. Herved opstår en uens fordeling af grundene langs vangerne. I dette tilfælde indlægger man skæve trin efter den vinkelformede skala: Der ønskes med symmetri om hjørnet afsat 4 1/2 krumme trin på hver side af dette. På en vilkårlig vinkels to ben afsættes fra toppunktet en hel grund hvert sted. Derefter afsættes på højre ben 4 1/2 grund. På venstre ben afsættes det stykke, f, målt på forvangens vandrette billede, der skal fordeles til de pågældende trin. Ved skæringslinier findes størrelserne a, b, c, d og e, der Helt ny trappe i en klassicistisk bygning. Der findes stadig udøvere af tømrerfaget, hvortil kunsten at opsnøre og udføre en trætrappe hører fra gammel tid, der kan deres fag. skal afsættes på forvange (og eventuelt mægler eller hovedstykke), og trinforkanterne kan indtegnes på planen. Tilsvarende indlægges trinene ved hjælp af en skala i halvsvingstrappen med symmetri omkring svinget. Hvor mange skæve trin, man vil indlægge i svungne trapper, er et erfaringsspørgsmål. Trapper med krumme mæglere eller med hovedstykker og håndlistekrumninger må nok betegnes som den trappeteknisk meste raffinerede form, men den er tidkrævende og fordrer stor håndværksmæssig dygtighed og erfaring. Planke- eller stolpemæglere En mere enkel løsning er at udforme trappen med planke- eller stolpemæglere. I stedet for at tildanne krumme overgangsled ved overgangen mellem løb og repos og ved hjørner indskydes en lodret planke eller stolpe, som modtager det underste trappeforløb, og hvorfra det næste løb udgår. Fordelen ved denne løsning er, at den er simpel at udføre, og at man kan spare plads. Hvor trappen ændrer retning, f.eks. ved en repos, kan man afvige fra reglen om, at der skal være en grunds bredde fra reposforkant til efterfølgende trinforkant. Planke- eller stolpemægleren, der går igennem i fuld højde, formidler forløbet i vange og håndliste og kan optage store højdeforskelle, uden at det går ud over udseendet. Planke- og stolpemæglere kan anvendes til både trapper med lige trin og trapper med skæve trin, men egner sig nok bedst til enkle, lige forløb. Denne mæglertype kan, afhængigt af trappens øvrige detaljering, bearbejdes i form af affasninger, udskæringer eller som drejede søjler. Trappens fremstilling og detaljer Tømrerens opsnøring omfatter plan, sidebillede(r) og udfoldning. Den optegnes som regel på faste plader og danner det direkte arbejdsgrundlag for trappens fremstilling. 3

4 Opsnøring af hovedstykke: Plan, opstalt og udfoldning. Tegningen viser også samlingsdetaljer med trappe og trappebolte. Udførelse af trapper er værkstedsarbejde. Den tømrer, der skal fremstille trappen på sit værksted, bør altid sikre sig, at den færdige trappe passer nøjagtigt. Det gælder i særdeleshed højdemålene, som ikke kan eftertilpasses. Materialerne til trappefremstilling udsøges omhyggeligt. Mest almindeligt er fyr til alle trappens dele. Ofte kan dog håndlisten være fremstillet af hårdt træ, og på trapper, der udsættes for hårdt slid, kan der til trinene vælges eg, ask eller elm. Ved at fordele de skæve trin efter skalaen fastlægges den varierende hældning på både forvange og bagvange, således at hældningsændringerne sker med jævne overgange, uden pludselige styrt eller udfladninger. Tidligere udførtes alt arbejde med trappen som håndarbejde såvel tildannelse af trin og vanger som udførelse af hovedstykker, mæglere, balustre og profilerede håndlister. Nu anvendes både stationære maskiner og forskelligt elektrisk håndværkstøj i vid udstrækning, men selve princippet i fremstillingsprocessen for en god trætrappe bygger stadig på gamle, veludviklede traditioner. Trappen fremstilles i enkeltdele. Trin, stødtrin, vanger, hovedstykker, mæglere, balustre og håndlister samt eventuelt reposer tildannes i nøje overensstemmelse med opsnøringen. Traditionelt afrundes trinforkanten efter et cirkelslag med centrum ca. 1/3 under trinoversiden. Herved opstår en ikke skarp, stump vinkel ved trinforkanten. Hvis man ikke udfører denne egentlige afrunding, skal kanterne på trinets forside affases med et høvlstrøg for at undgå, at der slås splinter af ved trappens brug. Stødtrinet placeres, så trinet får et fremspring på ca. 4 1/2 cm. Herved får man ekstra trinflade at træde på. Samlingen mellem underside af trin og overside af stødtrin sker som regel ved glat sammenstødning. Under trinet anbringes en platliste, som Opsnøring af hovedstykke ved repos. Når det sikres, at der målt i det vandrette billede er en grund (a) fra reposforkant til første trinforkant i næste løb, får overgangen mellem de to vanger et harmonisk forløb med samme hældning som vangerne. kan være kvadratisk i tværsnit eller en hulkehlliste. Vangehøjden bestemmes af størrelsen på grund og stigning. Herudover skal der inden for vangedimensionen være plads til en frihøjde fra trinforkant til overkant af vange på ca. 4 1/2 cm, lodret målt. Hvis trappen skal forsynes med underklædning (f.eks. brædder og puds), må der også beregnes plads til denne inden for vangedimensionen. I vanger, mæglere og hovedstykker udstemmes og udfræses for trin og eventuelle stødtrin i en dybde på ca. 15 mm. Hovedstykker med tilhørende håndlistekrumning, krumme mæglere eller stolpemæglere tildannes og forsynes med de nødvendige udstemninger. Håndlisterne profileres. I disse og i vangeoversiderne bores eller udstemmes huller til samling med balustrene. 4

5 Trappens opstilling Allerede på værkstedet samles så mange af trappedelene som muligt. Hvor store enheder afgøres af plads- og adgangsforholdene i bygningen. Når det drejer sig om trapper med flere løb, vil det ofte være sådan, at de enkelte løb leveres samlede fra værkstedet og monteres til den samlede trappe på stedet. Samlingen mellem vanger og hovedstykker sker ved tappe eller dyvler kombineret med trappebolte. Disse bores ind skjult i trædimensionen, og hullet lukkes med en træprop, der skæres af plant med vangen. I forbindelse med opstillingen må man regne med et vist tilpasningsarbejde ved udtrinets samling med gulvfladen. Endvidere udføres der langs trappehullets kanter en liggende vange (vandret), der lukker disse og som danner fodpunkt for gelænderet langs trappehullet. Reparation af trapper Trapper, der bruges meget, bliver slidte. Efter lang tids brug kan trinene være så nedslidte, at en reparation er nødvendig. Endvidere kan trappen blive løs i samlingerne, og specielt gelænderværket kan miste en del af sin stabilitet. Nedslidte trin kan i princippet repareres på to måder: Med en overfræser fjernes ca. 2 cm af trinets tykkelse og et nyt slidtrin lægges i og tilpasses. En langt bedre løsning vil være at nedtage trappen og skille den ad i dens enkeltdele. De nedslidte trin erstattes med nye i fuld dimension, udstemninger og samlinger eftergås, og der udføres i nødvendigt omfang nye tappe, dyvler og trappebolte. Det er en omfattende, men nødvendig proces, hvis trinene er helt nedslidte. Pålægning af slidtrin ovenpå de eksisterende giver problemer med trinhøjden og kan ikke anbefales. Hulslidte trin kan i øvrigt være med til at give en gammel trappe karakter og bør bevares længst muligt - eventuelt kan der opsættes en forstærkning på trappens underside. LITTERATUR Litteratur Byggebogen/350.0/ Blad action?pdf.id=109 En trappe som denne repræsenterer fem forskellige håndværk. Tømreren (trappetømreren) udfører selve trappen. Så kommer snedkeren til og sætter vægpaneler op og formentlig også håndliste og gelænder, efter at trædrejeren har leveret de drejede balustre. Tømreren opslår bræddeforskalling og rørvæv på trappens undersider, hvorefter en murer pudser dette med kalkmørtel. Også væggene bliver pudset her med et fint kvadermønster. Endelig kommer bygningsmaleren og maler trappen, og måske skal der hertil tilkaldes en dekorationsmaler til at marmorere væggene eller stødtrinene. Hvis trappen begynder med en forgyldt kugle på hovedmægleren, er der her et job for forgylderen. En slidt trætrappe er repareret med nye indstemte slidtrin der allerede er godt slidte igen. 5

6 Husbygningslære. Tømrerarbejder II. 2. oplag. Kaare Kristensen. KBH 1927 Vejledning i konstruktion af trætrapper. G.v. Huth. København action;jsessionid=7f75bd28a CF1B4462B5255E5?pdf.id=487 Vejledning i konstruktion af trætrapper. G.v. Huth. København 1928 Links Information om Bygningsbevaring: Kulturstyrelsen Trætrapper typer og tradition Reparation og omsætning af stentrapper Copyright, redaktion og udgiver Kulturstyrelsen, Kulturministeriet Opdateret Maj 2012, Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a., Center for Bygningsbevaring Yderligere oplysninger Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Telefon Anvisningsblad. Center for Bygningsbevaring Istandsættelse af trappeopgange. anvisninger2010/20-anvisn_trappeopgange.pdf Reparation af trapper. Klik et Håndværk KOLOFON Titel Trætrapper fremstilling og reparation Oplæg Tekstoplæg: Erik Einar Holm, arkitekt m.a.a. Illustrationer: Flemming Aalund, arkitekt m.a.a. Foto: Hvor intet andet er nævnt, Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Center for Bygningsbevaring 6

TRÆTRAPPER, TYPER OG TRADITION

TRÆTRAPPER, TYPER OG TRADITION TRÆTRAPPER, TYPER OG TRADITION Toløbstrappe i en etageejendom fra midten af 1800-tallet. Normalt vil der være plads til mellemreposer, men ikke her, hvor trinnene følger rundingen. Med Københavns Byggelov

Læs mere

Specialdesignede trapper Trin for trin

Specialdesignede trapper Trin for trin KATALOG 2013 Specialdesignede trapper Trin for trin Trappe med mange detaljer Kvartsvingstrappe med buet hovedstykke Vanger : 0502-Y Trin : Jatoba olieret Håndliste : Type 8 Jatoba olieret Balustre : type

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

www.jph-trapper.dk TRAPPEN efter dit ønske JPH trapper A /S

www.jph-trapper.dk TRAPPEN efter dit ønske JPH trapper A /S www.jph-trapper.dk TRAPPEN efter dit ønske JPH trapper A /S Trappespecialist JPH trapper har mere end 35 års erfaring i trappefremstilling til hele Danmark. Vi fremstiller kvalitetstrapper i forskellige

Læs mere

www.gdstrappen.dk og SPAR mange penge gør det selv trapper efter

www.gdstrappen.dk og SPAR mange penge gør det selv trapper efter www.gdstrappen.dk gør det selv og SPAR mange penge gør det selv trapper efter mål indhold Velkomst 2 Trappetype 3 Trappetype 4 Trappetype 5 Træsorter 6 Opmålingsskema 7 Opmålingsskema 8 Opmålingsskema

Læs mere

gode råd før du køber trappe Gratis E-guide udgivet af WOOD STEP - eksperter i trapper

gode råd før du køber trappe Gratis E-guide udgivet af WOOD STEP - eksperter i trapper 10 gode råd før du køber trappe Gratis E-guide udgivet af WOOD STEP - eksperter i trapper #1 Opmåling af trappehul Trappehullet skal normalt være minimum lige så langt som den samlede højde på trappen.

Læs mere

Industrivej 4, DK 6870 Ølgod Tlf. 76 98 23 00 Fax. 76 98 23 40 Email: info@gdstrappen.dk www.gdstrappen.dk

Industrivej 4, DK 6870 Ølgod Tlf. 76 98 23 00 Fax. 76 98 23 40 Email: info@gdstrappen.dk www.gdstrappen.dk Montagevejledning. Vi ønsker dig tillykke med din nye trappe, og vil gerne sige tak fordi du valgte Gør det selv trappen fra, som din leverandør. Før opstart: Med trappen sendes en pose hvori der findes

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Kombiner frit imellem

Kombiner frit imellem En individuel trappe, hvor alt er efter mål Kombiner frit imellem Trappetype Gelændertype Håndlistetype Stolper Træsorter Overfladebehandling. Og meget mere der t d e mh æftige r. o s en de virk ar besk

Læs mere

A S Forenede TrappeFabrikker

A S Forenede TrappeFabrikker A S Forenede TrappeFabrikker A S Forenede TrappeFabrikker din professionelle trappeleverandør Om din trappe Siden starten af 70 erne har unikke og specialkonstruerede kvalitetstrætrapper været konceptet

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Valg af et træ Vælg et træ med den rigtige struktur, og sørg for, at det træ, du vælger, er sundt det er helt afgørende for, at du får et

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK.

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Murerviden.dk - 1 - RE Forudsætninger. Segmentbuens endepunkt i overkant sten Stander Overkant segmentbue i lejefuge Vederlag Pilhøjde Det er nødvendigt at kende visse

Læs mere

www.trappefabrikken.dk trætrapper skrædder syede trapper efter

www.trappefabrikken.dk trætrapper skrædder syede trapper efter www.trappefabrikken.dk trætrapper skrædder syede trapper efter mål skrædder syede trapper efter mål Om din trappe Siden starten af 70 erne har unikke og specialkonstruerede kvalitetstrætrapper været konceptet

Læs mere

Banens placering og udformning

Banens placering og udformning side 1/5 Banens placering og udformning Banen er ved DTU placeret i bibliotekssalen i bygning 101. Banens layout vil i hovedtræk være som vist på baneskitsen (figur 1), men der kan forekomme mindre variationer,

Læs mere

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2015 (BR15) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fælles adgangsveje og flugtveje 1000 mm (BR15 vejl. 3.2.2.

Læs mere

Introduktion og vejledning i opbygning af Excellent ramper.

Introduktion og vejledning i opbygning af Excellent ramper. Introduktion og vejledning i opbygning af Excellent ramper. Med Excellent rampesystem er der så mange kombinationsmuligheder, at det næsten kun er fantasien, der sætter grænser. Traditionelle lige ramper,

Læs mere

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont Rumlig afbildning For at illustrere en bygning eller et Rum, i et sprog der er til at forstå, for ikke byggefolk, kan det være en fordel at lave en gengivelse af virkeligheden. Perspektiv At illustrerer

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Grøndlandspagajer laves normalt i cedertræ fordi det er en let træsort. En pagaj lavet i cedertræ kan normalt laves i en færdig vægt lidt

Læs mere

En rigtig På en varm sommerdag er denne amerikanske liggestol det perfekte sted at opholde sig.

En rigtig På en varm sommerdag er denne amerikanske liggestol det perfekte sted at opholde sig. En rigtig På en varm sommerdag er denne amerikanske liggestol det perfekte sted at opholde sig. 38 Af Søren Stensgård. Foto: Lasse Hansen. Tegning: Christian Raun Gør Det Selv 7/2003 Også uden skamlen

Læs mere

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim Nr. 527 Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim A Beskrivelse I dette anvendelseseksempel beskrives, hvordan parketbrædder udskiftes i et parketgulv. Hvis et parketgulv beskadiges, er

Læs mere

Drømmen om et smukkere hus

Drømmen om et smukkere hus Drømmen om et smukkere hus 1 Vores kærlighed til træ har en forklaring Vores virksomhed har bygget trapper i det lille lokalsamfund Norsjö i Västerbottens siden 1923. Det er ret nemt at forstå, hvorfra

Læs mere

GARDEROBE. under sengen SÅDAN UDNYTTER DU PLADSEN OPTIMALT:

GARDEROBE. under sengen SÅDAN UDNYTTER DU PLADSEN OPTIMALT: SÅDN UDNYTTER DU PLDSEN OPTIMLT: GRDEROBE under sengen Udtræksreolerne under sengen udnytter pladsen optimalt i værelset. lt er rummeligt og overskueligt. Hvis pladsen er trang, er denne seng perfekt.

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

Flot stubmølle til haven

Flot stubmølle til haven SPÆNDENDE MODELARBEJDE: Flot stubmølle til haven Møllen her er en tro kopi af en rigtig stubmølle, og du kan selv bygge den for 1000 kroner. Sammen med dette nummer af Gør Det Selv får du nemlig en komplet

Læs mere

Note: Murværk: Døre Dørtype (D220VU og D320VU) Farve Altaner Mod gård Bund (SB130) mod gade: Bund (SB130) Gulvbelægning (AG230)

Note: Murværk: Døre Dørtype (D220VU og D320VU) Farve Altaner Mod gård Bund (SB130) mod gade: Bund (SB130) Gulvbelægning (AG230) Note: Lokalplan: 189 Save værdi: 4 Facade, snit og plangrundlag er optegnet med scannede eksist. tegninger som grundlag. Facadens geometri er korrigeret iht. digitale opmålinger. lle mål i mm. Murværk:

Læs mere

Alle tiders tumleplads

Alle tiders tumleplads lle tiders tumleplads 10 Gør Det Selv 10/2001 Det -formede legehus har alt, hvad der skal til, når børnene leger. Det er spændende og en lille smule farligt alligevel er det en solid og billig konstruktion.

Læs mere

Opmærksomhedsfelt - 90 cm bredde - ca. 20 m

Opmærksomhedsfelt - 90 cm bredde - ca. 20 m Opmærksomhedsfelt - 90 cm bredde - ca. 20 m Opmærksomhedsfelter udformes med følbar belægning og farve, som afviger i forhold til omgivelserne. Opmærksomhedsfelt udføres med ophøjede, runde knopper (fx

Læs mere

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt).

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Mit bord. Tegn det bord, du sidder ved. Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Tegningerne skal laves på

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Skal i bygge ny hytte. Bygge om eller til. Renovere. Har i en lejrplads. Så se her, hvordan og hvor lidt der skal til for at der bliver adgang for alle. Formålet med

Læs mere

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering.

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering. Nedenstående angiver udfaldskrav til altanernes finish. Afvigelser fra nedenstående udfaldskrav vil ikke blive godkendt og vil dermed blive kasseret ved aflevering. Det pålægges således altanentreprenøren

Læs mere

Jeg modtog med brev af 6. april 2006 kommunens udtalelse.

Jeg modtog med brev af 6. april 2006 kommunens udtalelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 15. september 2005 af handicaptilgængeligheden på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. I rapporten bad jeg

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

www.mjodvitnir.dk Side 1 af 21

www.mjodvitnir.dk Side 1 af 21 Teltfremstilling I forbindelse med fremstillingen af vores eget telt fandt jeg ud af hvor svært det er at finde noget reelt materiale på nettet om teltfremstilling, det er nemt nok at finde billeder af

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Typer af hegn Trådhegn Et trådhegn er ret hurtigt at opføre og nok ét af de billigste at vedligeholde. Gabioner (stenkister) Metalkurve fyldte med sten eller

Læs mere

Installationsvejledning KRAPPAN 300

Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning DANSK Indhold Beregn antal samt placering af sugekontakter... 4 Installering af rørsystemet.. 5 - Montering af Y- og T-stykker... 5 - Typiske

Læs mere

Projekt-bjælker Lige bjælker

Projekt-bjælker Lige bjælker Projekt-bjælker Lige bjælker Lige bjælker er produceret med et konstant tværsnit og finder oftest anvendelse som tagbjælker, murremme og bjælkelag i etageadskillelser. Lige limtræsbjælker er fremstillet

Læs mere

Sæt reolen sammen af kasser

Sæt reolen sammen af kasser HER ESTEMMER DU LT SELV: Sæt reolen sammen af kasser Du kan købe en rektangulær reol. Og du kan købe en kvadratisk reol. Synes du, at begge dele er kedeligt? Så læs videre, for her er reolen, du kan sammensætte

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

ØKONOMISK STYRING OG GENNEMFØRELSE AF ISTANDSÆTTELSER

ØKONOMISK STYRING OG GENNEMFØRELSE AF ISTANDSÆTTELSER ØKONOMISK STYRING OG GENNEMFØRELSE AF ISTANDSÆTTELSER Præcis ligesom ved et nybyggeri er den grundige planlægning af istandsættelsesarbejder en forudsætning for et vellykket resultat. Ved nybyggeri starter

Læs mere

Faste partier og profilskårne partier.

Faste partier og profilskårne partier. Faste partier og profilskårne partier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +0 5 mm Tolerance højde: +5 5 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. Holmegaardsten. - specialprodukter. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. Holmegaardsten. - specialprodukter. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning Holmegaardsten - specialprodukter - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Produkt IBF Holmegaardserien består, udover normalsten, af et bredt udvalg af specialsten

Læs mere

Gulvpriskurant 2011 mellem Dansk Byggeri Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark

Gulvpriskurant 2011 mellem Dansk Byggeri Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Gulvpriskurant mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Særlige bestemmelser og forudsætninger. Materialelevering. Alt materiale afleveres på arbejdsstedet. Firmaet leverer materialerne

Læs mere

FAGETS TERMINOLOGI OG BYGNINGSUDTRYK tømmerværk og snedkerværk. Birgitte Tanderup Eybye. arkitekt maa, stud. ph.d.. Arkitektonisk Kulturarv

FAGETS TERMINOLOGI OG BYGNINGSUDTRYK tømmerværk og snedkerværk. Birgitte Tanderup Eybye. arkitekt maa, stud. ph.d.. Arkitektonisk Kulturarv FAGETS TERMINOLOGI OG BYGNINGSUDTRYK tømmerværk og snedkerværk Birgitte Tanderup Eybye. arkitekt maa, stud. ph.d.. Arkitektonisk Kulturarv FORELÆSNINGENS STRUKTUR TØMMERVÆRK Begrebsdefinition og grundlæggende

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Kontakt: Thomas Bjørn Jensen, tlf. 21716151, email bjorn75@sol.dk

Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Kontakt: Thomas Bjørn Jensen, tlf. 21716151, email bjorn75@sol.dk Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Terrasser Terrasse i baghave (ca. 15 kvm) Opbygge terasse i træ, hævet 10-20 cm over fliser Lukkes inde med terrassebrædder på siderne Skal udføres i hårdttræ, Ipé,

Læs mere

1"01''0 mm. 3 35 350 350.0 blad l. r0,70~ trapper, alment ~0,S01 ~O,70~ fc-o,so~ Krav i bygningslovgivningen. Indledning

101''0 mm. 3 35 350 350.0 blad l. r0,70~ trapper, alment ~0,S01 ~O,70~ fc-o,so~ Krav i bygningslovgivningen. Indledning UDK 69.026.1 Sf B: 24 3 35 350 350.0 blad l konstruktioner skråvertikal trapper ndledning Med de følgende blade begynder Byggebogen en systematisk gennemgang af den skråvertikale, fortrinsvis inde i bygninger.

Læs mere

brikkerne til regning & matematik geometri basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik geometri basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, basis+g ISBN: 978-87-92488-15-2 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER

REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER Med ønsket om at gulvet i en bygning ligger hævet over det omgivende terræn, opstår behovet for en udvendig trappeforbindelse, som kan variere fra den ganske enkle

Læs mere

Rorstammen brækkede 1 cm. nede i roret. Det er set før, men jeg troede, jeg havde sikret mig ved at reparere roret som foreskrevet af værftet.

Rorstammen brækkede 1 cm. nede i roret. Det er set før, men jeg troede, jeg havde sikret mig ved at reparere roret som foreskrevet af værftet. Fremstilling af ny form og ror til Contrast 33 I august 2009 brækkede rorstammen på vores Contrast 33. Det var under en kapsejlads, men heldigvis så langt væk fra andre, at vi ikke sejlede ind i nogen,

Læs mere

En n klassiker. i topkvalitet. Her er den så. Den magelige, TRÆ I HAVEN TRÆ I HAVEN

En n klassiker. i topkvalitet. Her er den så. Den magelige, TRÆ I HAVEN TRÆ I HAVEN E En n klassiker i topkvalitet En let duven i en traditionel hængesofa af jern burde give ro i sjælen, men den forstyrres ofte af»slinger i valsen«og metalliske mislyde. Her får du imidlertid anvisningerne

Læs mere

Bacheloruddannelsen 1. år E15

Bacheloruddannelsen 1. år E15 Bacheloruddannelsen 1. år E15 2 v/jan Fugl 3 Projektionstegning Projek tion -en, -er (lat.pro jectio, til pro jicere-, kaste frem, af pro frem + jacere kaste; jf. Projekt, projektil, projektion) afbildning

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Facadespecifikation v. 4.4, 2011-10-28 MAB

Facadespecifikation v. 4.4, 2011-10-28 MAB Facadespecifikation v. 4.4, 2011-10-28 MAB Nr. Delopgave Besluttet specifikation fra byggegruppen JBS_Tilbud Inkl Moms Bemærkning Dobbeltdør, ca. 2 m i bredden. Glaspartier på hver side. Træ/alu konstruktion,

Læs mere

Forblad. Vinduessålbænke. Poul Kjærsgaard. Tidsskrifter. Arkitekten 1953, Ugehæfte

Forblad. Vinduessålbænke. Poul Kjærsgaard. Tidsskrifter. Arkitekten 1953, Ugehæfte Forblad Vinduessålbænke Poul Kjærsgaard Tidsskrifter Arkitekten 1953, Ugehæfte 1953 0 VINDlJESSALBÆNKE Af arkitekt M.A.A. Poul K jærgaard, Statens Byggeforskningsinstitut Som den anden artikel i serien

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 1 ISBN: 978-87-92488-15-2 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

Bukkemaskine. Fremstilling af en bukkemaskine. Forord

Bukkemaskine. Fremstilling af en bukkemaskine. Forord Forord Fremstilling af en bukkemaskine Den foreliggende bukkemaskine kan fremstilles af en dygtig smed hvor som helst i verden. Udgangspunktet for konstruktionen af bukkemaskinen er, at der bliver anvendt

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere

Kantsten og Trappetrin

Kantsten og Trappetrin En stærk dansk belægningsløsning Kantsten og Trappetrin - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Albertslundkantsten. Forside: Fortovskantsten. Rabatkantsten. Bagside: Albertslundkantsten. IBF

Læs mere

udstyr VEJLEDNING I FREMSTILLING AF SKABELONER FOR BÅDVINDUER Page 1 of 6 Date: 2008-06-20

udstyr VEJLEDNING I FREMSTILLING AF SKABELONER FOR BÅDVINDUER Page 1 of 6 Date: 2008-06-20 VEJLENING I FREMSTILLING AF SKAELONER FOR ÅVINUER Page 1 of 6 ate: 2008-06-20 INHOL 1 Indledning... 3 2 HI skabeloner... 3 2.1 Eksisterende huller... 3 2.2 rug af glas monteret i gummilister eller alu

Læs mere

Aluminiumbeklædning til limtræsskelet

Aluminiumbeklædning til limtræsskelet Aluminiumbeklædning til limtræsskelet Dette er en generel vejledning. Billeder og tekst forklarer ikke den nøjagtige fremgangsmåde ved alle varianter af træskeletter. Kontroller altid, at du har modtaget

Læs mere

Lyre. Hedeby Lyren og Baden Wurtenberg Lyren

Lyre. Hedeby Lyren og Baden Wurtenberg Lyren Lyre Lyren findes i adskillige variationer og inddeles i forskellige typer og grupperinger, som jeg ikke skal komme nærmere ind på. Men fælles for dem alle er, at de består af en lydkasse også kaldet korpus,

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

40 Gør Det Selv 3/2001

40 Gør Det Selv 3/2001 40 Gør Det Selv 3/2001 Gyngehest til skrappe drenge og piger Dette superflotte 2-spand vil helt sikkert blive modtaget med stor begejstring. Da hestene fremstilles af limtræ, er de meget solide og kan

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 2 ISBN: 978-87-92488-18-3 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Hjermindbyvej 18 8850 Bjerringbro tlf 86683495 info@aktivude.dk www.aktivude.dk

Hjermindbyvej 18 8850 Bjerringbro tlf 86683495 info@aktivude.dk www.aktivude.dk Hjermindbyvej 18 8850 Bjerringbro tlf 86683495 info@aktivude.dk www.aktivude.dk Naturfitness Naturfitnesredskaber er i grundfilosofi og konstruktion enkle redskaber uden bevægelige dele. I udviklingen

Læs mere

2 Af Peter Svendsen (tekst og tegning). Foto: Annelise og Per Grubbe

2 Af Peter Svendsen (tekst og tegning). Foto: Annelise og Per Grubbe 2 Af Peter Svendsen (tekst og tegning). Foto: Annelise og Per Grubbe Gør Det Selv 4/1988 MONTAGEBYGGERI I MINI-FORMAT: Rejs pandekagehuset på én dag Delene til dette flotte legehus kan du lave helt færdige

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Altanprojekt, Rolfsvej 18 Adilsvej 19 1 : Fremtidige forhold MF (26)3.01. Note & materikelkort. Note:

Altanprojekt, Rolfsvej 18 Adilsvej 19 1 : Fremtidige forhold MF (26)3.01. Note & materikelkort. Note: Note: Bevaringsværdi: 3-4 Lokalplan 189 Facade, snit og plangrundlag er optegnet med scannede eksist. tegninger som grundlag. Facadens geometri er korrigeret iht. digitale opmålinger. Alle mål i mm. Murværk:

Læs mere

Massivt teaktræ udlagt diagonalt, monteret på undergulv og afsluttet med sorte gummifuger som et ægte skibsdæk.

Massivt teaktræ udlagt diagonalt, monteret på undergulv og afsluttet med sorte gummifuger som et ægte skibsdæk. specialopgaver i træ Massivt teaktræ udlagt diagonalt, monteret på undergulv og afsluttet med sorte gummifuger som et ægte skibsdæk. Stave af massivt egetræ udlagt i sildebensmønster. Smal messingskinne

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning til dobbelt carport med fladt tag Ekskl. tagplader Forklaret trin for trin. www.sparet-er-tjent.dk Carport tegninger - 00.1 - Forord Januar 2005 Kære kunde! Ved hjælp af vores udførlige

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning til dobbelt carport med fladt tag Forklaret trin for trin. www.sparet-er-tjent.dk Dobbelt carport tegninger - 00.1 - Forord Januar 2005 Kære kunde! Ved hjælp af vores udførlige monteringsvejledning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Page 1 of 2. Revneregistrering Cityringen Side 1 af 198

Page 1 of 2. Revneregistrering Cityringen Side 1 af 198 Page 1 of 2 Cityringen Side 1 af 198 Matr. nr.: Adresse: Opført: 11le, Frederiksberg Aksel Møllers Have 6-18 Opført 1944 år: Denne rapport omhandler: - Udvendig revneregistrering - Indvendig revneregistrering

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere