ØKONOMISK STYRING OG GENNEMFØRELSE AF ISTANDSÆTTELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMISK STYRING OG GENNEMFØRELSE AF ISTANDSÆTTELSER"

Transkript

1 ØKONOMISK STYRING OG GENNEMFØRELSE AF ISTANDSÆTTELSER Præcis ligesom ved et nybyggeri er den grundige planlægning af istandsættelsesarbejder en forudsætning for et vellykket resultat. Ved nybyggeri starter man på bar mark og har mulighed for at tilrettelægge alle arbejder ned til den mindste detalje i projektmaterialet. Med dækkende tegnings og beskrivelsesmateriale kan nybyggeriet udbydes i licitation eventuelt med krav om fast pris og tid. En sådan fremgangsmåde er et godt redskab til at sikre økonomi og kvalitet og til at sørge for at tidsplanen overholdes. Restaureringsarbejder på ældre bygninger kan sjældent tilrettelægges og gennemføres efter samme kontante model, fordi arbejdernes endelige omfang først kan fastlægges, når byggeriet er i gang. Ved større istandsættelser vil det derfor være en god idé inden de egentlige byggearbejder iværksættes at afsætte et beløb, så rådgiveren sammen med en håndværker kan tage hul på huset og derved opnå det størst mulige kendskab til skjulte fejl og svagheder. Skitseopmåling af bevaret loftsdekoration. Registreringen gør rede for dekorationens udstrækning og detaljerne i den. Hvis et ældre hus virker meget nedslidt kan det være svært lige at få øje på de bærende bevaringsværdier. Men en nærmere fordybelse i huset vil altid afsløre interessante og afgørende ting. Dette tidlige barokhus i Sudergade i Helsingør kan blive fantastisk smukt og en stor arkitektonisk og kulturhistorisk oplevelse, hvis det får den rette behandling. Projektering Ofte vil en indledende undersøgelse dreje sig om at fjerne sekundære beklædningsplader på vægge og lofter, prøvegravninger ved fundamenter og i det hele taget om at blotlæge konstruktionernes knudepunkter. Denne ekstra udgift til projektering kan betyde en væsentlig bedre sikkerhed, når de samlede udgifter skal beregnes, og det mindsker risikoen for ubehagelige overraskelser under arbejderne. Det er rådgiverens opgave i forbindelse med projekteringen at vurdere, hvad det vil koste at gennemføre arbejderne. Denne første fastlæggelse af byggeudgifterne, som er en del af beslutningsgrundlaget for de videre planer, sker som regel gennem forholdsvis grove forkalkulationer og skøn. Her spiller rådgiverens erfaring med istandsættelsesarbejder en stor rolle. Når projektmaterialet er udarbejdet, skal de rette håndværkere findes. Da arbejde på ældre og/eller bevaringsværdige huse stiller særlige krav til færdigheder og kendskab til traditionelle materialer og håndværksmetoder, vil det være en fordel allerede i projekteringsfasen at kunne udpege de håndværkere, der skal udføre arbejdet og i visse tilfælde inddrage dem allerede i forundersøgelserne. Udbud Restaureringsarbejder adskiller sig også fra nybyggeri ved at man ikke kan overlade de mere specialiserede arbejder som facadeistandsættelse, herunder bindingsværk, vindues- og døristandsættelse, reparationer på gulve, trapper, paneler, reparationer på stuk og stuklofter samt husets indvendige og udvendige malerarbejde til en hvilken som helst håndværker. Faktisk vil en tagomlægning af et 1

2 tegltag eller et skifertag også kræve, at håndværkeren har særlige erfaringer og kompetencer i forhold til dette. Måske kender arkitekten et erfarent og kompetent firma fra tidligere lignende restaureringsarbejder, hvilket ofte er det bedste udgangspunkt. Er dette ikke tilfældet bør man som arkitekt og bygherre udbede sig passende referencer fra firmaet, og tjekke disse. Endelig bør man i beskrivelsen og aftalegrundlaget/kontrakten med firmaet kunne ophæve samarbejdet, hvis håndværkerne ikke kan leve op til den viden og kunnen, der forudsættes. Måske har de meget dygtige folk, der var på den forrige opgave, forladt firmaet. Eksempel på registrering af bygningshistoriske spor. Tegningen over indersiden af en ydermur med angivelse af oprindeligt murværk og senere ændringer. Bilag til et byggemødereferat. Alle huse indeholder næsten altid noget særligt. Dette hus i Ærøskøbing gør i høj grad. Den på sit sted meget flotte forretnings-ejendom med ekstra flot og fremhævet hjørneindgang har dog tabt pusten lidt, da forretningen overgik til beboelse og fik et vindue i det afskårne hjørne. Foto: Anne Lindegaard. Istandsættelsesarbejder overdrages kun sjældent til håndværkerne i løbende regning efter medgået tid og materialeforbrug. Udbud med fast tilbud kan være en fristende mulighed. Det kræver imidlertid et meget grundigt projekt, som det kan være vanskeligt at få udarbejdet tilstrækkeligt detaljeret, før arbejderne er i gang. Man løber derfor en risiko for at skulle betale for meget for et arbejde, fordi de håndværkere, der afgiver tilbud, er nødt til at sikre sig mod overraskelser og deraf følgende fordyrelser. I modsat fald betyder overraskelser, at der må slækkes på kvalitetskravene til udførelsen. Istandsættelsesarbejder startes og gennemføres derfor ofte på grundlag af et overslag fra håndværkerne ud fra de givne projektforudsætninger. Overslaget, der vurderes af rådgiveren, kan eventuelt være afgivet som maksimumpris og suppleret med enhedspriser f.eks. kr. pr. m2 puds eller pris pr. styk for udskiftning af bjælkeender. Arbejdet kan herefter i princippet 2

3 udføres efter medgået tid. Som led i økonomistyringen kan det anbefales at anvende 14dages rapporter, hvor håndværkerne gør rede for arten og omfanget af arbejdet og det medgåede time- og materialeforbrug. Ved at benytte denne fremgangsmåde har man under byggeprocessen mulighed for at følge udgifterne og i tide finde alternative løsninger og besparelser, hvis det bliver nødvendigt. Endelig er der den mulighed at opdele arbejdet i forskellige afregningsformer. De indledende nedrivningsarbejder og nødvendige istandsættelsesarbejder af råhuset, arbejder på tag og fag, udføres efter medgået tid, mens hele færdiggørelsen med udstyr, installationer og malerarbejde m.v., der kan defineres helt nøje, gennemføres efter fast tilbud. Metoden kræver dog en klar tidsmæssig adskillelse mellem de enkelte typer arbejde. Med denne fremgangsmåde kan den samlede usikkerhed reduceres væsentligt. Ved et istandsættelsesarbejde af bare nogenlunde størrelse vil der være en række ukendte faktorer, og det må anbefales, at der altid afsættes et passende beløb i budgettet til uforudsete arbejder. Udførelse Når håndværkerne er valgt, og budget og finansiering er på plads og de nødvendige tilladelser i øvrigt er opnået starter selve udførelsesfasen. Det er her af stor betydning for det færdige resultat, at den rådgiver, der har udarbejdet projektet, også følger dets gennemførelse frem til afslutningen. En del af projektmaterialet er i sagens natur lige så meget en hensigtserklæring som en direkte anvisning af fremgangsmåden. Mange løsninger af håndværksmæssige eller arkitektoniske problemer kan først findes, mens byggeprocessen er i gang. Den rådgiver, der har været igennem de forudgående overvejelser, har detaljeret kendskab til mulighederne i bygningen og er derfor den bedst egnede til at træffe de beslutninger på stedet, som er en meget væsentlig del af ledelsen af et istandsættelsesarbejde. Et nært samarbejde mellem bygherre, rådgiver og håndværker er derfor helt nødvendigt. Det er ligeledes af afgørende betydning for kontinuiteten, at det inden for de enkelte fag er de samme håndværkere, der er knyttet til byggepladsen i byggeperioden. Eksempel på registrering af bygningshistoriske spor. Skitsen viser tagværksnummerering og spor af gavl (rekonstruktionsforsøg af tidligere gavl). Byggemøder Samarbejdet praktiseres først og fremmest i form af regelmæssige byggemøder, hvor det allerede udførte arbejde gennemgås, og der træffes aftaler om det videre forløb. Byggemøderne kan f.eks. have følgende standarddagsorden : SAG: Bygherre BYGGEMØDE NR: Dato: Tilstedeværende: Dagsorden: 1 Godkendelse af sidste referat 2 Bygherre Meddelelser fra bygherren 3 Tidsplan Opsummering af tidsplanen samt eventuelle afvigelser 4 Arbejdets stade Rapport fra alle fag og processer 5 Bemanding Antal mand og mandetimer fra alle håndværksfirmaer, siden sidste møde 6 Byggeplads og sikkerhed Skurforhold, stillads, oprydning, sikkerhed 7 Myndigheder Nye eller ændrede myndighedskrav eller præcisering af samme 8 Økonomi Eventuelle ekstraarbejder m.v. eller arbejder, der bortfalder 9 Projekt Opsummering, ændringer eller spørgsmål til projektet 10 Arbejdets gang Kommentarer eller spørgsmål til arbejdets gang 11 Eventuelt 12 Næste byggemøde Da beslutningerne på disse møder er et uundværligt supplement til projektmaterialet, bør der altid tages referat. Ud over at følge arbejdet og sikre økonomi, kvalitet og udførelse har den tilsynsførende også en anden vigtig rolle under byggeriet. Der vil navnlig i de indledende faser afsløres detaljer eller bygningshistoriske spor, som det 3

4 På byggemøderne bør økonomien også jævnligt tages op. ikke har været muligt at registrere under forarbejderne. Det er derfor vigtigt, at samarbejdet med håndværkerne udvides til også at omfatte interessen for disse spor, så de ikke sløres eller går tabt. Fremkomsten af sådanne spor kan få direkte indflydelse på det igangværende byggearbejde. For eksempel kan blotlæggelsen af hidtil skjulte dekorationer føre til en revision af projektet, således at dekorationerne bevares som et synligt element i den færdige bygning. Både hvor bygningshistoriske spor af praktiske eller økonomiske årsager igen må tildækkes, og hvor det er ønskeligt og muligt at lade dem indgå i det færdige hus, er det af betydning, at de registreres. Det kan ske i form af skriftlige notater med supplerende skitser og fotografier. Registreringsformen skal være sådan, at også andre end rådgiveren kan have glæde af optegnelserne. Sådanne iagttagelser har betydning som dokumentation af byggeskik og stilpræg og som bidrag til forståelsen af den aktuelle bygning og til vores samlede, bygningshistoriske viden. Oplysningerne vil ofte være interessante for en ejer eller bruger, og de er betydningsfulde for lokalhistorien. Der vil altså under tilsynet med en istandsættelse skulle ydes en særlig indsats på flere fronter. Der skal tages stilling til rent byggetekniske problemer og til de bygningshistoriske spor. I forhold til nybyggeri udføres en væsentlig del af rådgivningen i selve byggefasen. Det bør man tage hensyn i til i den forudgående projektering, sådan at der gives plads til det. Når et istandsættelsesarbejde er gennemført, bør rådgiveren også medvirke til, at der udarbejdes en afsluttende rapport om byggeriets hovedtræk med gengivelse af de reviderede hovedtegninger. Desuden redegøres der for de iagttagelser, man har gjort og deres betydning med alle opmålingsskitser og fotografier i en bearbejdet og tilgængelig form. Sådanne rapporter skal tjene som dokumentationsmateriale og videregive erfaringer til brug for senere arbejder. For rådgiveren er det endvidere altid gavnligt at evaluere en byggesag, når den er afsluttet. Eksempel på registrering af bygningshistoriske spor. Tegningen viser en bindingsværksfacade med angivelse af tømmernummerering og oprindelige tavludmuringer. 4

5 LITTERATUR OG LINKS Litteratur Bygningsarkæologiske studier. Årbøger. Kunstakademiets Arkitektskole. Afd. for Nordisk Arkitekturhistorie og Opmåling. Huse med sjæl. Søren Vadstrup. Gyldendal Links BYG-ERFA, Byggeteknisk Erfaringsudveksling (kræver abonnement og password) https://byg-erfa.dk/ Fugtindhold i træ måling og vurdering (99) Fugtundersøgelser af bygninger (99) Skadedyrsangreb i bygninger (99) Termografisk undersøgelse af kuldebroer m.m. (99) Sikring mod indbrud i boliger (99) KOLOFON Titel Økonomisk styring og gennemførelse af istandsættelser Oplæg Tekstoplæg og tegninger: Erik Einar Holm, arkitekt m.a.a. Copyright, redaktion og udgiver Kulturstyrelsen, Kulturministeriet Opdateret Maj 2012 Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Center for Bygningsbevaring Yderligere oplysninger Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard København V Telefon BYFO Bygningsfredningsforeningen. Byggeguide for fredede- og bevaringsværdige bygninger Information om Bygningsbevaring Arkivundersøgelser Bygningshistorisk undersøgelse Farveundersøgelser Forberedelse af projektmateriale 5

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

Tagbolig. Vejledning til bygherren

Tagbolig. Vejledning til bygherren Tagbolig Vejledning til bygherren Udarbejdet af arkitekt MAA Per Lüchtenmeier, sbs, for GI. ISBN 978-87-988882-8-4 Layout: Datagraf November 2009 Gennemførelsen af et konkret projekt kræver teknisk rådgivning

Læs mere

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Titel: Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

AT SKABE ET BOFÆLLESSKAB

AT SKABE ET BOFÆLLESSKAB AT SKABE ET BOFÆLLESSKAB Alle har deres specifikke drøm om et hjem. Det er vildt fedt når alle de drømme kan tegnes ind i de samme huse. Det er rart - børnene leger selv ude. Mange gange kommer der andre

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 3. udgave 2010 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCDE En håndbog for folk

Læs mere

Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ

Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ Udarbejdet af Bygherreforeningens ARBEJDSMILJØUDVALG Jan Quitzau-Rasmussen (formand), Bygningsstyrelsen Allan Rahn Svendsen, Vejdirektoratet Dorthe

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres?

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? I G A N G M E D A T B Y G G E Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? Denne vejledning er særligt møntet på byggerier indenfor Lokale-

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet en vejledning med et sæt retningslinjer om gennemførelsen af forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog DLBR Kvægstalde Byggeri af kvægstalde en drejebog Byggeri af kvægstalde en drejebog Forord Efter afslutningen af byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscentrer (KFC) i 2009, hvor der blev foretaget en væsentlig

Læs mere

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF Indhold 2 Skal

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Indhold I. Almindelig orientering Baggrund...3 Cirkulærets

Læs mere