REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER"

Transkript

1 REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER Med ønsket om at gulvet i en bygning ligger hævet over det omgivende terræn, opstår behovet for en udvendig trappeforbindelse, som kan variere fra den ganske enkle dørsten til egentlige trappeforløb på bygninger, hvor gulvplanet er hævet over en kælder. På grund af den udsatte beliggenhed er disse trapper næsten altid udført af robuste, frostsikre og slidstærke materialer, ofte i form af natursten og/eller hårdtbrændte tegl. Først i 1900-tallet har man anvendt støbte betonkonstruktioner med eller uden belægning. Også støbejernstrapper udført helt og holdent i støbegods eller med trin af træ (som regel eg eller andet hårdt træ) kendes, men de er relativt sjældne. Trappetyper Den traditionelle udvendige trappe er udført af natursten, langt overvejende af granit. Ved enkle trapper med få stigninger kan hele trappekroppen bestå af tildannede stentrin på et simpelt fundament. Eventuelt er de blot rejst direkte på terrænet. Ved trapper i større højde bliver der brug for murede vanger (sider). En højere trappe kan være udformet på den måde, at siderne også bliver en del af trappen (trinene er ført med rundt langs siderne af trappekroppen). Ved trapper op til bygninger med høj kælder bliver niveauforskellen så stor, at trappen naturligt udformes med et eller flere løb og en repos foran indgangsdøren. Herved opstår muligheden for at kombinere adgangen op til gulvniveauet og ned i kælderen i én trappekrop. Det er en løsning, der Smuk dobbelttrappe i Christiansfeld. Granittrin på murede vanger i de karakteristiske smalle Flensborgsten. Den lille niche med et murstik over giver trappen en fin lethed, og trappen afrundes af det smukke smedede rokokorækværk. meget ofte er taget i anvendelse, og hvor de mange variationsmuligheder er udnyttet i rigt mål. Kun ganske lave trapper er udført uden afskærmning. En trappe med bare få stigninger bliver forsynet med gelænder, som oftest udført i smedet jern og afhængigt af husets karakter i øvrigt med udnyttelse af de dekorative muligheder, der ligger i udformningen af smedejern. Murede sidevanger, ført op som sideværn, forekommer også, men kun i relativt få tilfælde - og næsten altid med en lidt massiv og tung virkning i forhold til den spinkle smedejernsløsning. Trappeformen indgår som et velovervejet, arkitektonisk element i samspil med resten af bygningen. Der er ofte tale om en meget bevidst materialeholdning med vægt på det harmoniske samspil med både huset og belægningen på det omkringliggende terræn. Som det gælder for en fredet eller bevaringsværdig bygnings øvrige elementer - f.eks. skorstenspiber, tagbeklædning, gesims eller udvendige snedkerarbejder har den rigtige udformning og det rette materialevalg ved reparation/omsætning af udvendige trapper stor betydning for bygningens identitet. Udvendig muret trappe på Nørre Vosborg, med nedgang til kælderen i samme trappekrop. 1

2 INFORMATION OM BYGNINGSBEVARING Helt enkle trapper med ganske få stigninger. Opbygget alene af granittrin og uden gelænder eller med et enkelt af kunst-smedejern. Materialer Granit er nok det mest almindelige materiale til de traditionelle, udvendige trapper. Det er et frostsikkert og meget slidstærkt materiale og derfor velegnet til denne anvendelse. Men også andre stenarter forekommer, f.eks. sandsten og - i sjældne tilfælde - kalksandsten (Ølandsten). Ølandstenen skal dog være af særdeles velsorteret kvalitet for at kunne anvendes udendørs i det danske klima. Og man må stort set fraråde stenen til denne brug. Rene tegltrapper forekommer yderst sjældent. De murede trapper er som regel altid udført som beklædning eller belægning på en underliggende, stabil konstruktion. På nyere huse har beton selvfølgelig også fundet anvendelse til udvendige trapper - som regel støbt på stedet. Disse er bedst, når de fremtræder i den rene beton, eventuelt med et 2 slidlag - frem for med en belægning med tynde klinker, skifer eller lignende. Større trapper har som regel et egentligt fundament, men det er ikke altid tilfældet. De kan være hule - dvs. muret op omkring en løs indmad af sand eller andet fyld - eller massivt opbyggede omkring en muret kerne. Granit Sandsten Repostrapper eventuelt kombineret med en kældernedgang ses ofte opmurede med vanger af tegl, mens repos og trin enten spænder frit dvs. ikke understøttet i midten eller båret af en underliggende hvælv- eller buekonstruktion. Skader og deres årsager Skader på udvendige trapper skyldes typisk funderingsforholdene og med den udsatte beliggenhed påvirkning fra vejr og vind. Især indtrængende vand med efterfølgende frostskader giver problemer.

3 Hvor fundamentet under trappen i sig selv er utilstrækkeligt, vil de typiske skader være, at trinene indbyrdes sætter sig eller skrider ud. Forskelle i funderingen af trappe og bygning vil medføre revnedannelse, hvor trappe og hus er sammenbygget. Selv om funderingsforholdene er i orden, kan der trænge vand ned i trappekroppen gennem fugerne imellem de enkelte trin eller repossten. Det er især tilfældet, hvis trappen er slidt og der har dannet sig hulheder, hvor vand kan blive stående. Et særligt problem kan være rødder fra større træer. Ofte er indgangen til for eksempel et stuehus flankeret af træer, som vokser sig store, og hvis rødder med vældige kræfter kan deformere en stentrappe fuldstændigt. Her kan løsningen blive, at træerne må fældes, hvis trappen skal bevares. Trappegelændere af smedejern angribes af tæring, hvor de er gjort fast ved overgangen mellem sten/ jern eller mur/jern; samlinger mellem gelænderets enkelte dele er også udsat for rustangreb. Fastgørelsen af gelænderet ned i stenen er traditionelt udført ved faststøbning i bly, der er tæt og tillader små bevægelser. Det kan endvidere optage et vist rustpres og mindsker risikoen for, at stenen sprænges. Saltning af trappen for at optø is og sne bør undgås. Saltopløsningen medfører tæring af jernet, ligesom den kan trænge ned i trappekroppen med efterfølgende saltudslag (udblomstring), der kan gøre det meget vanskeligt at få mørtel eller kalk til at binde på de murede partier af trappen. Det er utroligt, at rustne sceptre af jern kan sprænge den stærke granitsten. Men her vinder jernet. Skaderne skyldes ene og alene, at jernet får lov at ruste alt for længe. Reparation omsætning Med den udsatte beliggenhed og de hårde påvirkninger er det af største betydning for trappens levetid, at den løbende vedligeholdes. Når små revneog frostskader ikke udbedres i tide, accelererer de med en selvforstærkende effekt. En større reparation eller en egentlig omsætning eller fornyelse vil relativt hurtigt blive nødvendig. Når man har årsagen til de almindeligste skader in mente, er det ikke altid tilstrækkeligt blot at nedtage og genopsætte trappeelementerne uændret. Det kan være nødvendigt at forbedre konstruktionen ved f.eks. at udføre et bedre fundament eller bearbejde detaljerne, så den bedst mulige afledning af vandet opnås. Forud for nedtagningen registreres trappen i form af en opmåling og eventuelt nogle fotografier. Enkle trapper kan blot registreres i en løs skitse. Ved mere komplicerede trapper kan det være nødvendigt, at opmålingen omfatter plan, snit og opstalter samt detaljer. De enkelte trin og øvrige elementer nummereres, og tallene indføres på opmålingstegningerne, så den enkelte sten er let at identificere og placere rigtigt igen. Eventuelt smedejernsgelænder løsgøres, inden trappen skilles ad. Ved omsætning af gamle trapper bør man i videst mulig udstrækning gøre brug af de gamle sten. Med deres patina og slid er de en væsentlig del af trappens karakter. Hvor en nyhugning er nødvendig, skal man være omhyggelig med behugningsgraden, så der opnås et pænt sammenfald med det gamle stenmateriale. En anden og bedre mulighed er at finde frem til sten, der tidligere har været brugt andre steder, og hvor en simpel afkortning måske vil være det eneste, der skal til for at gøre den egnet til genbrug. Det er ret slemt at falde på en isglat trappe, så derfor salter mange husejere trappen med kogesalt for at undgå dette. Men saltene angriber sten, mørtel og jern, og de følger endda med, når det sprøjter op ad murværket. Man kan gruse, uden salt, hvilket er lige så effektivt eller benytte saltformer, der ikke angriber murværket. 3

4 INFORMATION OM BYGNINGSBEVARING Efterhånden har flere kommuner lagre af genbrugsnatursten beregnet til restaureringsarbejder. Til de fredede bygninger har Kulturstyrelsen lagre med bl.a. brugte sten. Når trinene er nedtaget, renses de for mørtel og lægges til side. I tilfælde hvor trappefundamentet er utilstrækkeligt og har været medvirkende årsag til skaderne, må dette nedbrydes. Der støbes fundament til bæredygtig bund og i frostfri dybde. Til opmuring af eventuelle murværksvanger anvendes fuldbrændte eller klinkbrændte teglsten, dvs. hårde sten. Der opmures i en relativt stærk bastardmørtel ikke svagere end KC 50/50/750 afhængigt af forholdene på stedet, f.eks. frost- og fugtforhold, risiko for påvirkninger fra vejsaltning m.v. Se informationsbaldet Mørtel Hvis en muret underdel i en trappe tidligere har været massivt udført, bør det overvejes, om der er mulighed for at vælge en ny, hul konstruktion, så murværket i fremtiden kan udluftes og fugtophobning undgås. Man skal ligeledes sørge for at hindre fugtopsugning nedefra. Det kan være en god foranstaltning at behandle oversiden af den murede krop med asfaltering eller lignende, inden trinene oplægges. Det vil standse vand, som måtte sive ned mellem de enkelte sten. Sten, trin og eventuel repos henlægges og fuges i en stærk bastardmørtel, f.eks. KC 20/80/550. Også her må valget af mørteltype træffes på grundlag af de stedlige forhold. Så vidt muligt gives stenene et svagt fald bort fra bygningen for at lede vandet væk fra trappen og dermed Denne trappe på Nørre Vosborg kunne ikke reddes, så en ny granittrappe måtte bygges. Nu mangler den blot nogle hundrede års slid. 4 Ved denne trappe skal man holde øje med at jernet ikke ruster, især ved indmuringen i granitten. Støbejerns-sceptrene er for selv at kunne hjælpe med til dette forsynet med en ret gennemtænkt detalje: en lille muffe, der er bredere end selve hullet i granitten, så vandet ikke kan løbe ned i dette. Støbeforskalling til fundamentet for en udvendig kældertrappe. Fundamentet føres til frostfri dybde. Foto: Anne Lindegaard

5 forebygge skader fra nedsivende vand. Stenmaterialet er i sig selv tæt fugerne er det svage punkt i denne sammenhæng. Sammenbygningen mellem trappe og bygning kan som nævnt være et svagt led, hvad angår risikoen for revnedannelse og indtrængende fugt. Her bør stenene, hvis det er muligt, føres et stykke ind bag facadeplanet for at sikre den bedste tætning. Under alle omstændigheder skal tilfugningen mellem trappe og bygning udføres med den største omhu. Smedejernsgelændere skal afrenses for gammel overfladebehandling og rust, for at skadernes omfang kan klarlægges, og for at den afsluttende overfladebehandling kan udføres på ren bund. En god og holdbar behandling af smedejernsgelændere består i tre gange grunding med jernmønje (med mindst 24 timers interval). Til sidst stryges med grafital linoliemaling. Efter nødvendig reparation og supplering foretages genopsætningen af gelænderet på traditionel måde ved faststøbning i bly. Løbende vedligeholdelse Efter omsætning af en trappe med de eventuelle forbedringer, der kan være gennemført, må man stadig være indstillet på omhyggelig vedligeholdelse og løbende småreparationer for at forlænge trappens levetid. Man skal være særlig opmærksom på fugningerne, på overgangen mellem trappe og facadeplan og på et eventuelt jerngelænders overfladebehandling. LITTERATUR OG LINKS Litteratur Kaare Kristensen: Husbygningslære 1. Murarbejde, Jord- Beton, Stenhuggerarbejde. København 1917 (side plus planche 30 og 32) action?pdf.id=486 KOLOFON Titel Oplæg Tekstoplæg og tegninger: Erik Einar Holm, arkitekt m.a.a. Foto: Hvor intet andet er nævnt, Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Center for Bygningsbevaring Copyright, redaktion og udgiver Kulturstyrelsen, Kulturministeriet Opdateret Maj Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a., Center for Bygningsbevaring Yderligere oplysninger Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Telefon Eksempel på opmåling som forberedelse til omsætning af en stentrappe. Eksempel på projekttegning i forbindelse med omsætning af stentrappe. Plan, snit og opstalter samt udsnit af gelænderdetalje 5

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Her skriver du en kort tekst om, hvad publikationen indeholder. Dette felt kan også stå blankt. FINDHOLD Forord... 3 Indledning...

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Kompendium i blokhusbygning. Blokhusbygning

Kompendium i blokhusbygning. Blokhusbygning Kompendium i blokhusbygning Blokhusbygning 1 Registreringsblad Titel Kompendium i blokhusbygning Redaktion Hans Becker-Larsen Fotografier Henrik Graversen Skovskolen Nationalmuseet, www.natmus.dk Layout

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 Selv om Danmark er et relativt lille land, er der alligevel store forskelle på den ældre landbebyggelse fra egn til egn. Bygningernes udformning og placering er tilpasset

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

KALKNING. Rent teknisk er læsket kalk også den mest diffusionsåbne af alle overfladebehandlinger,

KALKNING. Rent teknisk er læsket kalk også den mest diffusionsåbne af alle overfladebehandlinger, KALKNING Læsket kalk er et af vore ældste og mest anvendte byggematerialer, og det er det den dag i dag, fordi kalkede facader hører ubrydeligt sammen med dansk bygningskultur, især på bygninger fra 1700-,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Læsø. Udløbsdato 12-03-2013. Lb. nr. H-12-01406-0118. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Læsø. Udløbsdato 12-03-2013. Lb. nr. H-12-01406-0118. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kulturarvsstyrelsen dresse lleen 1 Postnr. 9940 Dato 12-09-2012 By Læsø Udløbsdato 12-03-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 825-402 Matrikel/Ejerlav: 34 Østerby By, Hals Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Hovedvejen 161 Postnr. 8723 Dato 04-05-2015 y Løsning Udløbsdato 04-11-2015 H-15-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-6024 Matrikel/Ejerlav: 45 Ølsted y, Ølsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015 for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Valdemar Holmers Gade 45 Postnr. 2100 Dato 06-01-2015 By København Ø Udløbsdato 06-07-2015 H-15-00-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-604276 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere