Oversigt LCD-TV. Forside

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt LCD-TV. Forside"

Transkript

1 Oversigt LCD-TV Forside 1. TFT-skærm 2. Tænd/sluk-lampe: lyser blåt når apparatet er i standby-modus Infrarødsensorer: modtagerfelt for infrarødsignalerne fra fjernbetjeningen. 3. Netledning 1

2 Bagside og højre side 1. standby-kontakten; tænd for apparatet eller bring det i beredskabsmodus 2. TV/AV til valg af indgangssignal TV (antenne), EXT1, EXT2, EXT2-S, SIDE AV, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, YPbPr, VGA/PC 3. - P/CH + vælg et program eller naviger op/ned i menuen 4. indstil lydstyrken eller naviger til højre/venstre i menuen [MENU] (tryk begge taster på samme tid): hent billedskærmen frem for at justere apparatet 5. COMMON INTERFACE Skakt til Common Interface-Modul 6. USB 5V dc max. 500 ma USB-tilslutning: til tilslutning af et USB-apparat 7. HDMI 1-4 HDMI-tilslutning: til tilslutning af et apparat med HDMI-udgang. 8. stik til hovedtelefon: til tilslutning af hovedtelefon med jackstik 3,5 mm. 9. VIDEO-indgang (gul): til tilslutning af et apparat med et cinch-kabel. 10. R / L AUDIO-indgang (rød/hvid): til tilslutning af et apparat med et cinch-kabel. 11. Netkontakt 12. VGA VGA tilslutning: til tilslutning af PC. 13. ANT. til tilslutning af antenne (analog eller DVB-T). 14. SPDIF Coax. OUT digital audio-udgang til gengivelse af lyd (koaksial) 15. L R AUDIO IN Audio-indgang til Cinch, f. eks. til PC'er 16. Y Pb Pr komponent-indgange til tilslutning af apparater med komponent-udgang. 17. SCART 1 scartstik 18. SCART 2 SCART-stik; også S-video-indgang 2

3 Fjernbetjening 1 HDMI Taste uden funktion 2 Medie -taster Start optagelse Start gengivelse Afbryd gengivelse Stop gengivelse Til starten af titlen/kapitlet; Til foregående titel/foregående kapitel Hurtig tilbage Hurtig frem Til næste titel/næste kapitel 3 SCREEN Vælg billedformat Videotekst: fordoble sidestørrelse 4 LANG TV: Stereo/Mono; 5 Rød knap Videotekst: aktiver rødt felt ZOOM DVD: forstør billede 6 Grøn knap Videotekst: aktiver grønt felt REPEAT DVD: gentagefunktioner 7 1,, 9 Talknapper Tænd TV fra standby-modus; vælg programmer, videotekst: sidevalg. 8 TEXT Åbne Videotekst; 2 x tryk: indstil transparent; 3 x tryk: lukkes 9 INFO Vis indstillinger til aktuelt TV-program. Videotekst: skjult tekst 10 P + Skift til næste kanal; I standby: Tænd tv'et. 11 Retningsknapper Opad i menuen. Videotekst: vælg foregående side. Nedad i menuen. Videotekst: vælg foregående side. I menuen mod venstre. Videotekst: hent undersiden. I menuen mod højre. Videotekst: hent undersiden. 12 OK I TV: Åbn kanalliste; Bekræft valget i aktive menu 13 P Skift til næste kanal; I standby: Tænd tv'et. 14 Slukker for lyden (mute). 15 RETURN Et skridt tilbage i menuen; forlad OSD menu; hent videotekst indeksside 16 FAV Åbn/luk favoritlisten, se også side ANGLE Skift kameraets perspektiv (såfremt til rådighed) 18 SEARCH Søgefunktion MODE 19 Lys-display som bekræftelse af et tryk på en taste. 20 STANDBY: Til midlertidig slukning af LCD-TV'et. 21 Taste uden funktion 3

4 22 SUBTITLE DVD: undertekster tænd/sluk (såfremt til rådighed) 23 Blå knap Videotekst: aktiver blåt felt TITLE DVD: hent og luk titelmenu 24 Gul knap Videotekst: aktiver gult felt ROOT DVD: hent hovedmenuen 25 SWAP TV-modus: Indstil foregående Tv-kanal DVD: Vælg medie 26 SOURCE Til valg af indgangssignal fra tilsluttede apparater. 27 V + Skru op for lyden 28 V Skru ned for lyden 29 MENU Åbner og lukker menuen. 30 EPG Digital-TV: hent elektronisk TV-program (kun ved brug af en ekstern DVB-T receiver) 31 SLEEP Indstil automatisk slukfunktion, se også side PRESETS Valg af billedmodus 33 DISPLAY Hent og luk DVD-afspillerens OSD-menu 4

5 Indhold Oversigt... 1 LCD-TV... 1 Fjernbetjening... 3 Indhold... 5 Informationer om denne vejledning... 7 Anvendelsesområde...7 HD ready...7 Medfølgende udstyr...7 Sikkerhedsanvisninger... 8 Driftssikkerhed... 8 Placering... 8 Reparation... 9 Anbefalede omgivelsesforhold... 9 Strømforsyning... 9 Sikkerhed ved brug af batterier...10 Henvisninger om konformiteten...10 Ibrugtagning Udpakning...11 Indsætning af batterier i fjernbetjeningen...11 Tilslutning af antenne...12 Tilslutning til strømforsyningen...12 Betjening Tænding og slukning af LCD-tv-et...13 Kanalsøgning efter første tænding...13 Kanalvalg...14 Lydjustering...14 Billedjustering...15 Visning af informationer...15 Åbn favoritliste...16 Vælg kilde...16 Tekst-TV Brug af tekst-tv...17 Om OSD-menuen Navigering i menuen...18 Menusystem i detaljer...19 Programoversigt

6 Tilslut apparater Tilslutning af hovedtelefon Tilslutning af forstærker Digital forstærker via Coaxialstik Tilslutning af dvd-afspiller Tilslutning af videomaskine Tilslutning af en DVD-brænder Tilslutning af en modtager (SAT, DVB-T, decoder, etc.) Tilslut DVD-/Videorekorder og SAT-Receiver Tilslutning af camcorder Apparat med HDMI- eller DVI-udgang Tilslutning af PC Fejlfinding Har du brug for yderligere hjælp? Pixelfejl i LCD-skærme Rengøring Bortskafning Emballage Apparat Batterier Tekniske Specifikationer Copyright 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er ophavsretligt beskyttet. Varemærker tilhører de respektive ejere. Mekanisk, elektronisk eller enhver anden form for kopiering uden skriftlig tilladelse fra producenten er forbudt. Copyright ligger hos firmaet Medion. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. 6

7 Informationer om denne vejledning Gennemlæs denne instruktion meget opmærksomt og følg alle de nævnte henvisninger. Så er De garanteret en pålidelig drift og en lang levetid for Deres LCD-TV. Hav altid denne instruktion parat i nærheden af Deres LCD-TV. Pas godt på brugsanvisningen for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Anvendelsesområde Dette apparat er beregnet til modtagelse og gengivelse af fjernsynsprogrammer. De forskellige tilslutningsmuligheder muliggør en yderligere udvidelse af modtagelses- og gengivelseskilder (receiver, DVD-afspiller, DVD-optager, videomaskine, etc.). Dette apparat er kun egnet til indendørs brug i et tørt rum. LCD-TV er ikke beregnet til brug i en industrivirksomhed. Dette apparat er designet til privat brug. Det er ikke dimensioneret til drift i tungindustrielle virksomheder. Anvendelse i omgivelser med ekstreme ydre betingelser kan medføre beskadigelse af apparatet. HD ready Dit LCD-TV er udstyret med mærket "HD ready". Det betyder, at det i princippet kan gengive højt opløsende fjernsynsprogrammer (HDTV). Forudsætning er, at et HDTV-signal gives fra en ekstern Set-Top-Boks (HD-STB) LCD-TV-et. Medfølgende udstyr De bedes kontrollere om leveringen er fuldstændig. Kontakt os venligst inden for 14 dage efter købet hvis den ikke er komplet. Obs! Lad ikke små børn lege med folie. Der er kvælningsfare! Med den købte LCD-TV har De modtaget følgende komponenter: LCD-TV Fjernbetjening inkl. 2 batterier type R03 (AAA) 1,5V Antennekabel Brugervejledning Garantibevis 7

8 Sikkerhedsanvisninger Driftssikkerhed Børn bør holdes under opsyn, for at sikre at de ikke leger med apparatet. Apparatet er ikke egnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn) med indskrænkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler erfaring og viden, undtaget hvis de er under opsyn af en person som er ansvarlig for deres sikkerhed eller som vejleder dem i anvendelsen af apparatet. Hold emballagematerialet - f.eks. folier - uden for børns rækkevidde. Ved misbrug kan der opstå fare for kvælning. Åbn aldrig fjernsynskassen (risiko for elektrisk stød, kortslutning og brand)! Indfør ingen genstande gennem slidser eller åbninger i LCD-tv-ets indre (elektrisk stød, kortslutning og brandfare). Slidser og åbninger på LCD-tv-et sørger for ventilation. Tildæk aldrig disse åbninger, da der i så fald kan opstå overophedning (overophedning, brandfare). Fjernbetjeningen har en infrarød diode til apparater fra klasse 1. For at imødegå enhver risiko for beskadigelse af øjnene må dioden ikke berøres. Tryk ikke på displayet. Der er risiko for, at skærmen bliver beskadiget. Man kan komme til skade, hvis displayet går i stykker. Anvend beskyttelseshandsker, når de ituslåede stykker pakkes ind, hvorefter de sendes til den pågældende kundeservice, som bortskaffer dem på forsvarlig måde. Vask derefter hænderne med sæbe, da det ikke kan udelukkes, at der kan udtræde kemikalier. Berør ikke displayet med fingrene eller skarpe genstande, hvilket eventuelt kan beskadige det. Henvend Dem til kundeservice hvis: - netkablet viser varme-/brandskader eller er beskadiget på anden måde - der er trængt væske ind i LCD-tv-et - LCD-tv-et ikke fungerer korrekt - LCD-tv-et er faldet ned eller kabinettet er beskadiget Placering I apparatets første anvendelsestimer kan der forekomme en karakteristisk, men helt ufarlig lugt, som forsvinder med tiden. For at afhjælpe lugtdannelsen anbefales det at lufte regelmæssigt ud i rummet. Ved udviklingen af produktet har vi sikret, at de gældende grænseværdier nøje overholdes. LCD-tv-et og samtlige tilsluttede enheder må ikke udsættes for fugt. Undgå støv, varme og direkte sol. Hvis man glemmer at overholde dette, kan det medføre fejl eller beskadigelse af LCD-tv-et. Apparatet må ikke bruges udendørs, da det kan beskadiges af ydre påvirkninger som f.eks. regn og sne. Apparatet må ikke udsættes for dryppende eller sprøjtende vand, og der må ikke stilles beholdere med væske - som f.eks. vaser - på apparatet. Indtrængende væske kan forringe den elektriske sikkerhed. Undgå at placere åbne brandkilder (stearinlys e.l.) oven på apparatet. Sørg for tilstrækkelig frirum omkring apparatet, hvis det placeres i reol eller skab. Der skal som minimum være en afstand mellem apparatet og en evt. reolvæg på 10 cm for at sikre tilstrækkelig ventilation. Placer og anvend samtlige komponenter på en stabil, plan og vibrationsfri overflade, så det forhindres, at LCD-tv-et falder ned. Undgå blænding, spejlinger og for stærke lys-mørk-kontraster, for at skåne øjnene. Overhold en afstand på mindst en meter til højfrekvente og magnetiske fejlkilder (fjernsyn, højttaleranlæg, mobiltelefoner osv.), for at undgå funktionsfejl. Den optimale kiggeafstand er 5 gange skærmdiagonalen. 8

9 Reparation Lad udelukkende faguddannet personale udføre reparationer af LCD-tv-et. I tilfælde af nødvendig reparation bedes du udelukkende henvende Dem til vor autoriserede kundeservice. Hvis strømforsyningskablet til dette apparat er beskadiget, skal det udskiftes af fabrikanten, dennes serviceafdeling eller enhver anden kvalificeret person for at undgå risiko for elektrisk stød. Anbefalede omgivelsesforhold LCD-tv-et kan anvendes ved en omgivelsestemperatur fra 5 C til 35 C og ved en relativ luftfugtighed fra 20 % - 85 % (ikke kondenserende). Når LCD-tv-et er slukket, kan det opbevares ved -20 C til 60 C. Vent efter transport af LCD-tv-et med at tage det i brug, til det har samme temperatur som omgivelserne. Ved store temperatur- eller fugtighedssvingninger kan der på grund af kondensation opstå fugt i LCD-tvets indre, som kan forårsage en elektrisk kortslutning. Træk netstikket ud af stikkontakten og fjern antennestikket fra antenneindgangen i tilfælde af tordenvejr, eller hvis skærmen ikke skal anvendes gennem længere tid. Strømforsyning Bemærk venligst: Husk at selv når der er slukket for netafbryderen, er der spænding på dele af apparatet. For at afbryde strømforsyningen til LCD-tv-et, eller for at adskille apparatet helt fra el-nettet, trækkes netstikket ud af stikkontakten. Undgå at åbne apparatets kabinet. Ved åbnet kabinet består livsfare pga. elektrisk stød. Det indeholder ingen dele, som skal vedligeholdes. Tilslut kun LCD-tv-et til jordforbundne stikkontakter med V ~ 50 Hz. Hvis du ikke er sikker på typen af strømforsyningen på opstillingsstedet, kan du spørge hos det pågældende el-værk. Stikkontakten skal sidde i nærheden af LCD-tv-et og være lettilgængelig. Strømtilførslen til tv et afbrydes ved at trække netstikket ud af stikkontakten. Vi anbefaler som yderligere sikkerhed en overspændingsbeskyttelse, hvorved LCD-tv-et beskyttes mod beskadigelse på grund af spidsspændinger eller lynnedslag gennem el-nettet. Læg ledningerne på en sådan måde, at ingen kan træde på eller snuble over dem. Stil ingen genstande på ledningerne, da de i givet fald kan beskadiges. 9

10 Sikkerhed ved brug af batterier Batterier kan indeholde brændbare stoffer. Ved forkert brug kan batterierne lække, blive meget varme, antændes og endda eksplodere, hvilket kan medføre skader på apparatet og udgøre en sundhedsrisiko for brugeren. Derfor er det vigtigt, at følgende regler overholdes: Sørg for at batterierne er uden for børns rækkevidde. Hvis batterierne sluges ved et uheld, søges straks læge. Oplad aldrig batterier, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at batterierne er genopladelige. Undgå at aflade batterierne ved at køre på høj udgangseffekt. Undgå at kortslutte batterierne. Udsæt aldrig batterierne for stærk varme (solstråling, ild osv.) Batterierne må ikke åbnes eller deformeres, fordi det kan medføre skader på hænder eller fingre, eller at øjne/huden kan komme i kontakt med batterivæsken. Hvis det alligevel skulle ske, skylles de pågældende steder med rigelige mængder rent vand og der søges straks læge. Undgå kraftige stød eller rystelser. Sørg altid for korrekt polaritet. Vær opmærksom på, at batteriernes pluspol (+) og minuspol (-) vender rigtigt for at undgå kortslutninger. Bland aldrig nye batterier med gamle, og anvend ikke forskellige batterityper sammen, da dette kan forårsage fejl. Tag straks brugte batterier ud af apparatet. Det anbefales at tage batterierne ud af apparatet, når det ikke skal bruges i længere tid. Udskift alle batterier på én gang med nye batterier af samme type. Når batterier skal opbevares eller bortskaffes, anbefales det at sætte et stykke tape på batteripolerne Henvisninger om konformiteten LCD-tv-et overholder kravene til elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhed. Dit apparat lever op til den europæiske norm ISO klasse II (Pixelfejlklasse) (s. s. 35). Apparatet lever op til kravene i EMV-retningslinje 2004/108/EG og lavspændingsretningslinje 2006/95/EG. Dette apparat opfylder de grundlæggende krav og relevante foreskrifter i Øko-design retningslinje 2009/125/EG. 10

11 Ibrugtagning Bemærk Læs under alle omstændigheder inden ibrugtagning kapitlet " Sikkerhedsanvisninger " på side 8. Udpakning Vælg et egnet sted til opstillingen inden du pakker ud. Få om muligt nogen til at hjælpe dig med udpakningen af apparatet. Åbn kartonen meget forsigtigt, for ikke at beskadige apparatet. Det kunne f.eks. ske, hvis man åbner den med en langbladet kniv. Man bør ikke bære apparatet alene, da man kan risikere at tabe apparatet og/eller kan udsætte sig selv for helbredsmæssig fare. I pakningen findes forskellige smådele (batterier, skruer o.l.). De skal opbevares utilgængeligt for børn, da de kan risikere at sluge dem. Opbevar emballagematerialet godt og benyt udelukkende dette ved transport af fjernsynet. Indsætning af batterier i fjernbetjeningen Fjern dækslet til batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen. Isæt to nye batterier af type R03 (AAA) 1,5V. Kontroller at polariteten svarer til den indgraverede illustration i batterifaget (+ og +, - og - skal passe sammen). Luk batterifaget igen. Obs! Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, når apparatet ikke bruges i længere tid. Fjernbetjeningen kan blive beskadiget af lækkende batterier. 11

12 Tilslutning af antenne For tilslutning til husantennen eller kabelanlæg forbindes antennestikdåsen og fjernsynsapparatet med et dobbelt afskærmet antennekabel. Tilslut en DVB-T-antenne til den digitale modtagelse. DTV Modus Hvis der tilbydes DVB-T på det sted du opholder dig, har du mulighed for ved hjælp af en tilsvarende antenne at modtage dette signal. En ekstra receiver til modtagelse af DVB-T programmer er ikke nødvendig. Hvis der også modtages et digitalt billedsignal (DVB-C) via kabeltilslutning, kan dette også understøttes af apparatet. Henvisning For at kunne modtage kodede programmer mod betaling er brugen af et tilsvarende kort nødvendigt. Isæt dertil et CAM-modul (fås i fagbutikker) i den dertil beregnede åbning på apparatets venstre side (Common Interface). Stik efterfølgende din udbyders kort i CAM-modulet. Tilslut DVB-T antennen Stik DVB-T antennens hanstik i apparatets antenne-hunstik. Henvisning Hvis du bruger en antenne med aktiv strømforsyning, skal du aktivere denne indstilling inde i Indstillinger inde i undermenuen Andre indstillinger (se siden 22). Tilslutning til strømforsyningen Forbind nettilslutningskablet med netdelen og stik nettilslutningskablets netstik i en V ~ 50 Hz stikdåse, som er nem at nå. 12

13 Betjening Tænding og slukning af LCD-tv-et Stil netkontakten på apparatets venstre side på I. Apparatet går i standby-modus og displayet på forsiden lyser op. For at tænde for apparatet trykkes enten på standby-tasten på apparatet eller på fjernbetjeningen, en talknapper på fjernbetjeningen eller en programvalgstaste P/CH på apparatet. Med fjernbetjeningens standby-taste eller apparatets standby-taste sætter du apparatet i standbymodus igen. Med standby-tasten slukker du for apparatet, men det bruger stadig strøm. Henvisning Ved manglende indgangssignal skifter apparatet automatisk til standby-modus efter fem minutter. På billedskærmen vises indtil da en countdown-timer. Denne funktion er ikke til rådighed ved alle kilder. Kanalsøgning efter første tænding Første gang du tænder for apparatet, skal du igennem opsætningsguiden Førstegangsinstallation. Via retningstasterne kan du springe op og ned i menuen og vælge det ønskede sprog. Efter du har bekræftet sprogvalget med OK, starter den første installering. Vælg så det ønskede land med. Indstillingen af landet har indflydelse på den rækkefølge, i hvilken programmerne gemmes. Hvis du også ønsker at ændre præindstillingen af videotekstsprog, vælg med retningstasten muligheden TXT Sprog og vælg med retningstasterne det ønskede sprogrum Vest, Øst, Cyrillic, Tyrk/Græ eller Arabisk (kan senere ændres i menuen Indstillinger inde i undermenuen Sprog, se side 22). Hvis du ønsker at TV'et skal lede efter kodede kanaler, sæt valgmuligheden til Ja. Tryk derefter på OK for at fortsætte. Nu vises spørgsmålet om den automatiske kanalsøgning efter digitale kanaler. For at starte den digitale kanalsøgning marker Ja med retningstasterne og tryk på OK. For at afbryde marker Nej med retningstasterne og tryk på OK. 13

14 Her indstilles, om det digitale antennesignal skal modtages via antenne (DVB-T) eller via kabel (DVB-C). Afhængigt af den valgte indstilling søges der efter digitale tv-kanaler. Denne gennemgang varer ca. fem minutter. Herefter sættes søgningen efter analoge TVkanaler i gang. For at afbryde søgningen kan du til enhver tid trykke tasten MENU. Når den automatiske programlagring er slut, vises programtabellen (se menuen Kanalliste, inde i undermenuen Rediger kanalliste på siden 21). Når tabellen ikke længere bearbejdes, lukkes den efter et par minutter. Programmet på programplads 1 gengives. Hvis programtabellen ikke lukker af sig selv, tryk på MENU tasten for at afslutte funktionen. Henvisning Den her beskrevne første installation svarer til menuen Førstegangsinstallation i menuen Installation, siden 25. Kanalvalg Du kan vælge en kanal ved at trykke på en af knapperne P/CH (på apparatet eller på fjernbetjeningen) eller ved at vælge kanalen direkte med en talknap. Et tocifret nummer indlæses ved at indtaste de tilsvarende cifre hurtigt efter hinanden. Med knappen SWAP vælger du den sidst viste kanal. Lydjustering Med volumenknappen på fjernbetjeningen eller apparatet øges eller nedsættes lydstyrken. Du kan helt slukke og på ny tænde for lyden med knappen (mute). Med knappen LANG. vælger du mellem mono- og stereolyd, Dual I og Dual II. Dual I og Dual II kan kun gengives, hvis den aktuelle udsendelse understøtter DUAL-modus (f. eks. ved tosprogede programmer) 14

15 Billedjustering Brug tasten PRESETS til at vælge mellem billedindstillingerne: Naturlig, Biograf, Spil, Dynamisk. Afhængigt af udsendelsen sendes billederne i formaterne 4:3 eller 16:9. Ved tryk på knappen SCREEN skifter du mellem de følgende billedformater. Auto: det viste format bliver automatisk indstillet efter indgangssignalet. Full: Et billede i formatet 16:9 zoomes til fuld skærmstørrelse. 16:9: et billede i 16:9-format zoomes ud til skærmens fulde størrelse. Undertekst: som ved indstillingen "Biograf". Her forskydes billedet dog kun mod overkanten, så eventuelle undertitler eller løbende tekst bliver synlige nedenunder. 14:9: et billede i 14:9-format ("Letterbox") strækkes til skærmens overog underkant. 14:9 Zoom: billedet trækkes automatisk ud over hele skærmstørrelsen. 4:3: til uforvrænget visning af et billede i 4:3-format. Panoramic: billedet strækkes i venstre og højre side, så hele billeskærmen fyldes ud. Herved afskæres billedet noget foroven og forneden. Biograf: et billede i 16:9-format zoomes ud over skærmens fulde størrelse. Henvisning Bemærk venligst, at alt efter den indstillede billedkilde står ikke alle billedformater til rådighed. Visning af informationer Tryk på tasten INFO, for at få vist følgende aktuelle indstillinger: Programplads og Programnavn Lydindstilling (mono eller stereo) Billedindstilling Disse informationer vises også, når du skifter til et andet program. 15

16 Åbn favoritliste I menuen Kanalliste > Favoritter kan du optage de enkelte programmer på en favoritliste (se siden 25). Tryk på tasten FAV, for at hente favoritlisten. Skift mellem programmerne på favoritlisten med tasterne P/CH. Tryk igen på tasten FAV, for at forlade favoritlisten. Vælg kilde Obs! Vær opmærksom på, at kilden (det tilsluttede apparat) ved omstillingen med knappen SOURCE alene genkendes, hvis samme kilde er markeret i menuen Indstillinger, inde i undermenuen Kilder ( se side 22). Med SOURCE knappen vælger du indgangene til det tilsluttede apparat. TV Tv-funktion (antennesignal) EXT 1 Apparat på SCART -stik EXT-2 Apparatet på SCART-stik 2 EXT-2S S-video-apparat på SCART-stik 2 SIDE AV apparat på RCA-indgangen gul/hvid/rød HDMI-1 HDMI-indgang 1 HDMI-2 HDMI-indgang 2 HDMI-3 HDMI-indgang 3 HDMI-4: HDMI-indgang 4 på siden YPbPr apparat på Component video- og audio-indgange VGA/PC Apparat på PC indgang 16

17 Tekst-TV Teletekst er en gratis service som transmitteres fra de fleste fjernsynsstationer og som tilbyder aktuelle informationer om vejret, fjernsynsprogrammer, aktiekurser, undertitler, tv-avisen eller andre emner. Din LCD- TV byder på mange nyttige funktioner til betjeningen af teleteksten såvel som multipage-tekst, lagring af undersider eller hurtig navigation. Brug af tekst-tv Til betjening af videoteksten råder din fjernbetjening over specielle videotekst-taster. Vælg en TV station, der udsender tekst-tv. Tryk en gang på knappen for at vise indekssiden for tekst-tv. Ved andet tryk på stilles teksten transparent foran fjernsynsbilledet. Ved tredje tryk på skifter apparatet igen tilbage til TV-modus. Valg af sider i tekst-tv Talknapperne Indtast den ønskede tekst-tv-side som trecifret nummer direkte med talknapperne. Det valgte sidenummer vises i øverste venstre hjørne af skærmen. Tekst-tv-tælleren søger, indtil det valgte sidenummer er fundet. Bladre gennem sider Med programvalgstasterne eller retningstasterne og bladrer du frem og tilbage gennem videotekstsiderne. Farveknapper Når der vises farvede tekstindlæg ind på den nederste billedkant, kan De vælge disse indhold direkte ved at trykke på de tilsvarende farveknapper RØD (ZOOM), GRØN (REPEAT), GUL (ROOT) og BLÅ (TITLE). Underside Mange tekst-tv-sider indeholder tillægssider. Ved nederste billedkant vises f.eks. 1/3. Tillægssiderne vises efter hinanden med ca. et halvt minuts mellemrum. Undersiderne gengives med mellemrum på ca. et halvt minut efter hinanden. Du kan også selv kalde undersiderne op ved at trykke på knappen. Et firecifret indtastningsfelt vises, hvor Du kan indtaste nummeret på en tillægsside (f.eks. 0002). Du kan ligeledes bladre gennem undersiderne med piletasterne. Praktiske tekst-tv funktioner INDEX Med denne knap RETURN vælger du indekssiden, som viser en liste af tekst-tv's indhold. Sidestørrelsen fordobles Denne funktion viser videotekstinformationen i dobbelt størrelse. Tryk på knappen SCREEN, for at forstørre den øverste halvdel af siden. Tryk igen på tasten SCREEN, for at vise den nederste halvdel af siden forstørret. Fornyet tryk på tasten SCREEN viser videoteksten igen i normal størrelse. 17

18 Om OSD-menuen Navigering i menuen Tryk på menuknappen MENU for at aktivere OSD. Med retningsknappen kommer du tilbage til hovedmenuen. Tryk tasten OK for at bekræfte en valgmulighed i hovedmenuen. Med piletasterne vælger du optionerne fra en menu. Brug tasten RETURN til at komme tilbage til hovedmenuen. Med retningstasterne indstiller du en ønsket værdi eller træffer et andet valg. Med tasten EXIT lukker du for menuen. Bemærk, at menuen ikke lukker automatisk, men skal lukkes via tastetryk. Du kan vælge følgende hovedmenuer Menuen Billede Menuen Lyd Menuen Indstillinger Menuen Installation Menuen Kanallsite Menuen Media Browser Obs! Tekniske ændringer kan evt. medføre at menuerne på din skærm afviger fra denne beskrivelse. Henvisning Alt efter, hvilken kilde du har valgt, er ikke alle menuer til rådighed. Når VGA/PC er valgt som kilde, vises yderligere menuer. 18

19 Menusystem i detaljer Menuen Billede Menupunkt Indstillinger Tilstand Valg af billedmodus: Naturlig, Biograf, Spil, Dynamisk. Denne funktion svarer til knappen PRESETS. Kontrast Reducer hhv. øge kontrast (Skala 0-63). Lysstyrke Reducer hhv. øge lyshed (Skala 0-63). Skarphed Reducer hhv. øge skarphed (Skala 0-15). Farve Reducer hhv. øge farvestyrke (Skala 0-63). Farveskift Farvetemp. Støjreduktion Billedzoom Nulstil Indstil farveforskydning. Vælge farvetone: Normal, Varm, Kold. Med denne funktion kan du reducere billedstøj og forbedre billedkvaliteten ved svagt signal. Vælg mellem Af, Lav, Medium og Høj. Her indstilles billedformatet. Denne funktion svarer til knappen SCREEN. Stil alle billedindstillinger tilbage til fabriksindstillingerne med eller OK. 19

20 Menuen Billede ved tilslutning af VGA/PC Menupunkt Indstillinger Kontrast Reducer hhv. øge kontrast (Skala 0-63). Lysstyrke Reducer hhv. øge lyshed (Skala 0-63). Farve Reducer hhv. øge farvestyrke (Skala 0-63). Farvetemp. Billedzoom Pc-position Nulstil Vælge farvetone: Normal, Varm, Kold. Her indstilles billedformatet. Denne funktion svarer til knappen SCREEN. Automatisk position H Position V Position Pixeltakt (Pixelfrekvens) Fase Hvis billedet er forskudt, kan du vælge optionen Automatisk position og trykke på OK for at placere det i midten igen. Denne funktion bør udføres med et totalbillede for at indstillingerne passer. Her kan du ændre billedets horisontale position med. Her kan du ændre billedets vertikale position med. Pixelfrekvensen. Med denne indstilling synkroniseres billedsignalet med billedskærmens pixelfrekvens. Hermed korrigeres forstyrrelser, der kan opstå som vertikale streger ved pixelintensiv gengivelse (som tabeller eller tekster med små bogstavetyper). Indstil pixelfrekvensen med. Hvis billedet fra pc'en ikke gengives tydeligt, kan du her slukke for billedsignalet på LCD-tv-ets pixels ved hjælp af. Derved bliver billedet skarpere og regelmæssigt. Stil alle billedindstillinger tilbage til fabriksindstillingerne med eller OK. 20

21 Menuen Lyd Menupunkt Volumen Indstillinger Grundindstilling af lydstyrken, når apparatet tændes (Skala 0-63). Vælg en moderat grundvolumen. Equalizer Equalizeren har de forudindstillede valgmuligheder Musik, Film, Tale, Flad, Klassisk og Bruger. Kun når valgmuligheden Bruger er valgt, kan de resterende indstillinger i menuen Equalizer benyttes. Balance Balance mellem venstre og højre højttaler (Skala -32 und + 32). Hovedtelefon Hovedtelefonernes lydstyrke indstilles her. Hvis en audioafspiller bruges med høj lydstyrke i længere tid, kan det medføre høreskader hos lytteren. Lydtilstand AVL Dynamisk Bas SRS TruSurround HD Digital udgang Vælg mellem Stereo og Mono. Såfremt den aktuelle udsendelse understøtter DUAL- Moden (f.eks. ved tosprogede udsendelser), kan De her desuden vælge mellem Dual A og Dual B (originalsprog og synkronisering). Funktionen svarer til knappen I-II. Denne funktion svarer til knappen LANG. Funktionen AVL (Automatic Volume Limiting) udligner de forskellige lydstyrker af de forskellige udsendelser. Af: Originallydstyrke; På: Ensartet lydstyrke. Indstil basforstærkeren med På eller Af. Indstil surround sound med På eller Af. Indstil her audiotypen til digitaludgangen. 21

22 Menuen Indstillinger Menupunkt Betinget adgang Indstillinger Hvis du ønsker at se betalingskanaler, skal du forinden tilmelde dig hos en tilsvarende udbyder. Efter tilmeldelsen modtager du fra udbyderen et Conditional Access Module (CAM-Modul) og et specielt kort. Henvisninger til indstillingerne finder du i den sammen med modulet leverede dokumentation. Installer CI-komponenten på følgende måde i dit fjernsynsapparat: Sluk for fjernsynet og træk stikket ud. Isæt først CAM-Modulet på stikpladsen på LCD-tv-ets side. Isæt efterfølgende kortet. Henvisning Bemærk at du kun må sætte CI Modulet eller tage det ud, når apparatet befinder sig i Standby-modus eller er koblet fra el-nettet. CAM-Modul skal isættes den rigtige vej; det kan ikke isættes den forkerte vej. CAM-Modul eller fjernsynsapparat kan tage skade, hvis du forsøger at isætte CAM-Modulet med magt. Sprog Sæt strøm til fjernsynet, tænd for det og vent et øjeblik, indtil kortet anerkendes. For nogle CAM-Moduler er ekstra indregningsskridt nødvendige, som du kan udføre i menuen Betinget adgang. Hvis intet modul er isat, vises Der er ikke fundet noget fælles interfacemodul på billedskærmen. I menuen Sprogindstillinger indstilles og vises alle sprogindstillinger. Menu Primært lydsprog Sekundært lydsprog Primært undertekstsprog Sekundært undertekstsprog Primært Tekst- TV-sprog Sekundært Tekst-TV-sprog Guide Her vælger du OSD-menuens sprog, dvs. til visningerne på billedskærmen. Sproget skiftes direkte. Indstil ikke et sprog, som du ikke forstår. Hvis udsendelsen (f.eks. en film) sendes på flere sprog, kan du her vælge det primære talte sprog (f.eks. originalsproget). Hvis udsendelsen (f.eks. en film) sendes på flere sprog, kan du her vælge det sekundære talte sprog (f.eks. originalsproget). Hvis teksten indeholder undertekster for hørehæmmede, kan det primære sprog indstilles her. Hvis teksten indeholder undertekster for hørehæmmede, kan det sekundære sprog indstilles her. Her indstiller du det primære sprog for tekst-tv. Her indstiller du det sekundære sprog for tekst-tv. Wenn für das TV-Programm (Guide) mehrere Sprachen zur Verfügung stehen, können Sie mit dieser Option Ihre bevorzugte Sprache wählen. 22

23 Forældre Timere Hvis du bekræfter dette punkt med OK, åbnes et dialogvindue. Du bliver spurgt om et password (eller spærrenøglen). Ved udlevering af apparatet er dette password indstillet til Ved korrekt indtastning åbnes dialogvinduet for beskyttelsesindstillinger. Menulås Aldersgrænse Børnesikring Indstil PIN Med indstillingen Menulås kan adgangen til menuerne begrænses med PIN-kode. Indstillingen kan deaktiveres (Fra), aktiveres for installationsmenuen eller for hele menusystemet. Ved aktivering af denne indstilling, vil hvert program tjekke aldergrænser for det viste program. Hvis dette alderstrin ikke stemmer overens med den indstillede aldersgrænse spærres kanalen. Ved aktivering af børnesikring kan TV'et kun betjenes via fjernbetjeningen. På fjernbetjeningen vil alle knapper være sat ud af funktion, undtagen standby/tænd-tasten der kan sætte apparatet i standby. For at tænde for tv-apparatet igen, har du brug for fjernbetjeningen. Når en taste trykkes, vises meddelelsen Børnelås Tænd på skærmen, mens menuen forbliver skjult. Benyt taltasterne på fjernbetjeningen til at indstille en ny PIN-kode på apparatet. Herefter skal du indtaste PIN-koden igen for at bekræfte. Via Auto sluk kan du programmere apparatet på en sådan måde, så det slukker af sig selv. Du kan indstille tiden i skridt á 30 minutter (maks. 2 timer). Straks efter indstillingen begynder sleep-timer-tiden. Vælg Af, for at afslutte funktionen. Denne funktion svarer til knappen SLEEP. I timermenuen kan du indstille begyndelses- og slut-tidspunkt for en udsendelse, som du gerne vil se. Brug følgende fremgangsmåde: Tryk den gule taste [ROOT] for at optage en udsendelse i timeren, eller, ved en allerede optaget udsendelse, den grønne taste [REPEAT] for at bearbejde indstillingerne. Netværkstype Timertyp Kanal Vis kun Tv-programmer. Record Type Dato Indtast datoen. Udskift numrene i de kantede parenteser vha. nummertasterne. Start Slut Varighed Repeat Rediger/Slet Angiv starttiden. Angiv sluttiden. Varigheden beregnes automatisk. Indstil med hvilke interval timer-indstillingen skal gentages. Hvis "Ikke tilladt" er valgt, vises et låssymbol. I det tilfælde kan en markering kun åbnes med PIN. 23

24 Dato/tid Kilder Ander indstillinger Her kan du ændre tidsindstillingerne. Dato / Tid: visning af den indstillede dato og den indstillede tid. Disse indstillinger kan ikke ændres. Tidindstillinger: Hvis du ændrer indstillingen fra Auto til Manuel, kan du i den følgende indstilling ændre den valgte tidszone med hele timer frem eller tilbage. Tidszone: Kun aktiv, når det foregående punkt står på Manuel. Vælg værdien med. Den aktuelle tid ændres tilsvarende. I denne menu kan du deaktivere, aktivere og vælge kilder. Deaktiver en kilde ved at vælge den og trykke på OK. Deaktiverede kilder vises ikke i udvalgslisten, som åbnes med tasten SOURCE. OSD Timeout Scan krypterede Baggrundslys Magt Gem Mode Her kan du indstille tiden, efter hvilken OSD-menuen automatisk lukker Hvis du ønsker at søge efter kodede kanaler, vælg Ja. Hvis du kun ønsker at søge efter frie kanaler ( Free-to-Air ), vælg Nej. Her kan du vha. retningstasterne vælge baggrundsbelysning i trinnene Minimum, Medium, Maksimum og Auto. Bemærk Baggrundslysfunktionen deaktiveres, hvis Magt Gem Mode aktiveres. Blå Baggrund Softwareopgradering Tunghør Lydbeskrivelser Automatisk tv-slukning Sendetype Standby-søgning Når LCD-TV ikke modtager signaler, vises i stedet for sne eller det sorte billede en blå baggrund Her kan du søge efter opdateringer til DTV-receiveren, som du derefter kan hente og indstille. Hvis kanalen sender specielle audiosignaler til hørehæmmede, kan du med denne indstilling modtage disse signaler. Hvis kanalen sender specielle audiosignaler til synshæmmede, kan du sætte indstillingen til På for at modtage disse signaler. Her kan du indstille tidsintervallet til autoslukningen. Når intervallet er nået, slukker tv-apparatet sig selv. Såfremt den valgte kilde ikke indeholder nogen kanaler, vises meddelelsen "Der er ikke fundet nogen kanal for denne type". Meddelelsen vises på skærmen. Du kan her aktivere og deaktivere Standby-søgning med valgmuligheder Til og Fra. Indstillingen vises kun, når landefunktionen er indstillet på Danmark, Sverige, Norge eller Finland. 24

25 Menuen Installation Menupunkt Automatisk Kanalsøgning Manuel Kanalsøgning Indstillinger Med funktionen automatisk kanalsøgning kan du søge efter kanaler og gemme nye kanaler. Du har forskellige søgemuligheder til rådighed. Når du har valgt en søgemulighed, tryk på OK. Bekræft med Ja og tryk på OK igen for at starte kanalsøgningen. Med MENU kan du afbryde søgningen, hvis den ikke er færdig. I så fald gemmes fundne kanaler ikke. Denne funktion bruges til manuel indstilling af kanaler. Ved den manuelle søgning indtastes multiplexerens nummer manuelt, og det er kun denne multiplexer, der gennemsøges for kanaler. Indtast multiplexnummeret med tal-tasterne og tryk efterfølgende på OK for at starte søgningen. Netværksøgning Analog finindstilling Førstegangsinstallation Søg efter kanaler manuelt via netværk. Her kan du gennemføre finindstillingen af analoge kanaler. Denne funktion svarer til de første installationsskridt, som når apparatet tændes for første gang; se side 13. Gennem en ny første-indstilling sættes alle indstillinger tilbage til fabrikstilstanden, også PIN. Slet Serviceliste Slet programliste Menuen Kanalliste Programlisten er det sted, hvor du administrerer dine kanaler. I denne menu står følgende valgmuligheder til rådighed. Rediger kanalliste Favoritter Aktiv kanalliste 25

26 Rediger kanalliste Gennemse hele programlisten Vælg det foregående eller næste program med retningstasterne. For at bladre en side op eller ned, kan du bruge tasten P+ eller tasten P-. Hvis du ønsker at se et bestemt program, marker det med retningstasterne og tryk efterfølgende på tasten OK. Flyt programmer i programlisten Med retningstasterne vælger du det program, der skal forskydes. Vælg funktionen Flyt i programliste-menuen med retningstasterne. Funktionen Flyt vises i den nederste menuliste ved siden af OK. Tryk OK,så vises et dialogvindue. Indtast det ønskede programnummer og tryk OK. Hvis programpladsen allerede er besat, bliver du spurgt, om du vil bytte om på de to programmer. Vælg Ja og bekræft med OK. Programmerne byttes om og programlisten aktualiseres. Vælg Nej og bekræft med OK. Programmerne beholder deres egne pladser. Slet programmer fra programlisten Med retningstasterne vælger du det program, der skal slettes. Vælg funktionen Slet i programliste-menuen med retningstasterne. Funktionen Slet vises i den nederste menuliste ved siden af OK. Tryk OK, for at slette det markerede program fra programlisten. Derefter vises følgende meddelelse på monitoren: Den valgte tjeneste bliver slettet permanent. Er du sikker?. Vælg Ja og bekræft med OK. Programmet slettes og programlisten aktualiseres. Vælg Nej og bekræft med OK. Sletningen afbrydes. Give kanaler nye navne Med retningstasterne vælger du det program, som du vil give et nyt navn. Vælg funktionen Navn i programliste-menuen med retningststasterne. Funktionen Rediger navn vises i den nederste menuliste ved siden af OK. Tryk OK, for at omdøbe det markerede program. Nu kan du med retningstasterne springe til det foregående eller næste tegn Med retningstasterne kan du nu springe gennem tegnene (scrolle). Med tasten OK bekræfter du ændringen og aktualiserer programlisten. For at afbryde bearbejdningen tryk tasten MENU, med tasten OK gemmes det nye navn. Spærre programmer Gennem spærring kan du vha. et kendeord beskytte mod adgang til bestemte programmer. For at spærre et program, skal du kende password (password ved udleveringen: 0000, i menuen Indstillinger > Forældre kan det ændres, se siden 22). Marker det program, der skal spærres med retningstasterne. Vælg muligheden Lås med retningstasterne. Tryk nu OK; et kodeords-vindue vises. Meddelelsen: Indtast PIN-kode. Indtast PIN koden. Bag det spærrede program vises et låssymbol i programlisten. 26

27 Bemærk: For at spærringen aktiveres, når der tændes for programmet, skal der først slukkes for apparatet. For at frigive programmet igen, skal du kun vælge det og så trykke på OK. Favoritter Du kan lave fem favoritlister. På den måde får du kun vist dine yndlingskanaler, når du bladrer gennem programmerne. For at indstille en favorit, vælg undermenuen Favoritter fra menuen Kanalliste. Bekræft med tasten OK; menuen Foretrukneliste vises på billedskærmen. Sådan tilføjer du et program til en favoritliste Marker det program, som du ønsker at tilføje til favoritlisten, med retningstasterne. Marker programmet med den gule taste [ROOT]. For at markere alle programmer tryk på den grønne taste [REPEAT]. Gentag dette, indtil du har markeret alle programmer, som du ønsker at tilføje til favoritlisten. Tryk tasten OK for at tilføje de markerede programmer til favoritlisten. Ved hvert program vises vha. et symbol, om det er gemt i favoritlisten. Fjern programmet fra favoritlisten Vælg med retningstasterne det program, som du ønsker at fjerne fra favoritlisten. Med den gule taste [ROOT] ophæver du markeringen. For at ophæve markeringen for alle programmer, tryk på den grønne taste [REPEAT]. Tryk på tasten OK for at fjerne de markerede programmer fra favoritlisten. Det symbol, som viser programmets placering på listen, forsvinder fra menuen. Hente, betjene og forlade favoritlisten Med tasten FAV henter du favoritlisten. Med tasterne P+ eller P- henter du programmerne i favoritlisten. Med retningstasterne forlader du favoritlisten. Aktiv kanalliste Du kan vælge de kanaler, som opføres på programlisten. I undermenuen Aktiv kanalliste indstiller du kanaltyperne. 27

28 Menu Media Browser Hvis du tilslutter et USB-medie til LCD-TV et, kan du gengive MP3-filer og JPG-billeder. Henvisning til brugen af USB Måske er bestemte former for USB-apparater (MP3-player) ikke kompatibel med dette LCD-TV. Tilslut USB-apparatet direkte. Brug intet separat kabel, da der ellers kan opstå kompatibilitetsproblemer. Fjern ikke USB-apparatet, mens en fil gengives. Hurtig til- og frakobling af USB-apparater er farlig. Du bør især undgå at til- og frakoble USB-apparatet flere gange hurtigt efter hinanden. Derved kan der opstå fysiske skader på USB-apparatet og især på selve LCD-tv-et. Så snart du har tilsluttet et USB-medie til fjernsynet, vises mediebrowserskærmen. Du har de 4 følgende udvalgsmuligheder til din rådighed: Videoer til gengivelse af videofiler Fotos til gengivelse af billedfiler Musik til gengivelse af musikfiler Indstillinger til indstilling af mediebrowseren Alt efter den valgte option har du forskellige funktioner til din rådighed. Disse vises i den nederste del af skærmen. 28

29 Programoversigt Med tasten EPG åbner du det "elektroniske tv-program". I tabellen ser du den aktuelle og den næste udsendelse for de til rådighed værende kanaler. Vælg et program med og bladr gennem programmet med. Bemærk venligst: De viste programiniformationer gives af kanalerne. Hvis der ikke vises nogen programinformationer, så er det ikke en fejl ved dit LCD-tv. Den følgende tabel viser optionerne for din Programoversigt: Taste Tekst Funktion Naviger INFO Begivenhedsdetaljer Viser en detaljeret beskrivelse af den markerede udsendelse (hvis til rådighed). Tryk igen på INFO for at skjule beskrivelsen. OK Indstillinger Når det markerede program kører, har du kun optionen Vælg kanal til din rådighed. Tryk på tasten OK for at skifte program. Når den markerede udsendelse ligger ude i fremtiden, har du desuden optionen Indstil timer på begivenhed til rådighed. Vælg denne option for at optage programmet i timeren. Grøn taste Listeoversigt Naviger [REPEAT] Rød taste [ZOOM] Tidl. Tidsdel Gul taste [ROOT] Blå taste [TITLE] Tidslinjeoversigt Filtrer Grøn taste [REPEAT] Næste tidsdel Gul taste [ROOT] Dag Programmet fra den foregående dag hentes. Dette er kun muligt til den aktuelle dag. Fortidens program vises ikke. Blå taste [TITLE] Dag + Næste dags program hentes. Filtrer 0 9 Spring Vælg et andet program med taltasterne. OK Inststillinger Når det markerede program kører, har du kun optionen Vælg kanal til din rådighed. Tryk på tasten OK, for at skifte til programmet. Hvis den markerede udsendelse ligger ude i fremtiden, har du desuden optionen Indstil timer på begivenhed til rådighed. Vælg denne option for at optage programmet i timeren. INFO Åbner kanalliste-filteret. Begivenhed sdetaljer Viser en detaljeret beskrivelse af den markerede udsendelse (hvis til rådighed). Tryk igen på INFO for at skjule beskrivelsen igen. 29

30 Tilslut apparater Tilslutning af hovedtelefon Hovedtelefonen tilsluttes til hovedtelefonbøsningen i tilslutningsfeltet på siden af apparatet. Hovedhøjttalerne forbliver tændt når der er tilsluttet en hovedtelefon. Lydstyrkeknappen og knappen for mute-funktionen regulerer kun hovedhøjttalerne. Hovedtelefonens lydstyrke reguleres i menuen LYD, undermenuen Hovedtelefon. Vigtigt! Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan forårsage varige høreskader. Sæt lydstyrken til den laveste værdi, inden du begynder at lytte. Begynd lytningen og øg så lydstyrken til et niveau der føles behageligt. Også ved ændringer i equalizerens basisindstilling kan det ske at lydstyrken øges og forårsager varige høreskader. Vigtigt! Hvis en audioafspiller bruges med høj lydstyrke i længere tid, kan det medføre høreskader hos lytteren. Tilslutning af forstærker Der er med udgangsporten LINE OUT mulighed for at gengive LDC-fjernsynets lydsignal gennem en ekstern forstærker. Der skal til det formål anvendes et cinch-kabel. Henvisning Ved tilslutningen af et eksternt HDMI apparat er der ikke mulighed for overførsel af lyd via denne audioudgang. Brug den digitale SPDIF udgang. Digital forstærker via Coaxialstik Med SPDIF Coax.OUT stikket har du mulighed for at gengive dit LCD-TV s audiosignal via en digital forstærker. Forbind dertil et coaxialkabel med SPDIF Coax.OUT-stikket på LCD-TV et og den tilsvarende indgang på forstærkeren. 30

31 Tilslutning af dvd-afspiller 1. Med SCART-kabel Tilslut en dvd-afspiller/videomaskine eller en dvd-optager med et SCART-kabel til bøsningerne SCART. 2. Med audio-rca-kabel og video-rca Forbind et audio-rca-kabel (rødt og hvidt stik) med LCD-TV ets audio-indgange og det eksterne apparats audio-udgange. Forbind et video-rca-kabel (gult stik) med LCD-TV ets video-indgang og det eksterne apparats videoudgang. 3. Med et 3-polet video-rca-kabel til komponenttilslutningerne Hvis dvd-afspilleren råder over YUV-udgange (Y Pb Pr), tilrådes det at tilslutte den til LCD-tv-ets komponentindgange Y-Pb-Pr ved hjælp af et komponentkabel (RCA-kabel grøn/blå/rød). Til overførsel af lyden tilsluttes et cinch/rca-kabel rød-hvid til AUDIO L-R indgangene. 4. Med et HDMI-kabel Såfremt DVD-afspilleren råder over en HDMI-udgang, tilslutter du et HDMI-kabel (leveres ikke med). Et ekstra kabel til lydtransmission er ikke nødvendigt. Tilslutning af videomaskine Tilslut et antennekabel til LCD-fjernsynets antennestik og til videomaskinens antenneudgang. Anvend et ekstra antennekabel til at forbinde videomaskinens antenneindgang med antennestikket i væggen. LCD-fjernsynet og videomaskinen kan ligeledes forbindes ved hjælp af et SCART-kabel. På den måde opnås en bedre billed- og lydkvalitet. Der skal bruges et Scartstik til transmission af stereolyd. Tilslut SCART-kablet til ét af de to SCART-stik på LCD-fjernsynet. Tilslut den anden ende af SCART-kablet til videomaskinens SCART-udgang. Tilslutning af en DVD-brænder Anvend et SCART-kabel til tilslutning af DVD-brænderen til ét af de to SCART-stik på LCD-fjernsynet. Tilslut den anden ende af SCART-kablet til DVD-brænderens SCART-udgang. Anvend et antennekabel til at forbinde LCD-fjernsynets antennestik med DVD-brænderens antenneudgang. Anvend et ekstra antennekabel til at forbinde DVD-brænderens antenneudgang med antennestikket i væggen. 31

32 Tilslutning af en modtager (SAT, DVB-T, decoder, etc.) 1. Med SCART-kabel Tilslut en satellitmodtager med et SCART-kabel til bøsningerne SCART. 2. Med audio-rca-kabel og video-rca Forbind et audio-rca-kabel (rødt og hvidt stik) med LCD-TV ets audio-indgange og det eksterne apparats audio-udgange. Forbind et video-rca-kabel (gult stik) med LCD-TV ets video-indgang og det eksterne apparats videoudgang. 3. Med et 3-polet video-rca-kabel til komponenttilslutningerne Hvis satellitmodtager råder over YUV-udgange (Y Pb Pr), tilrådes det at tilslutte den til LCD-tv-ets komponentindgange Y-Pb-Pr ved hjælp af et komponentkabel (RCA-kabel grøn/blå/rød). Til overførsel af lyden tilsluttes et cinch/rca-kabel rød-hvid til AUDIO L-R indgangene. 4. Med et HDMI-kabel Såfremt receiveren råder over en HDMI-udgang, tilslutter du et HDMI-kabel (leveres ikke med). Et ekstra kabel til transmission af lyd er ikke nødvendigt. Tilslut DVD-/Videorekorder og SAT-Receiver Hvis du gerne vil tilslutte en DVD- og videorekorder og en SAT-receiver på samme tid, kan du bruge følgende tilslutningsform: Tilslut receiveren som beskrevet foroven. Forbind nu receiveren med et scart-kabel på DVD-rekorderens scart-udgang og en tilsvarende scartindgang på receiveren. Forbind et antennekabel med LCD-tv-ets antennedåse og rekorderens antenne udgang. Forbind endnu et antennekabel med DVD-rekorderens antenne-indgang og dekoderens antenne-udgang. Tilslut SAT-receiveren til parabolantennens LNB. Tilslutning af camcorder Tilslut en camcorder med et stereo-cinch-kabel og en video-cinch. For at gengive en camcorders lyd og billede på dit LCD-TV, tilslut din camcorder til LCD-tv-ets audio-inddåse og video-ind-dåse. 32

33 Apparat med HDMI- eller DVI-udgang HDMI ("High Definition Multimedia Interface") er inden for underholdningselektronikken det eneste interface, der samtidig overfører audio- og videodata digitalt. Det forarbejder alle i dag kendte billed- og lydformater, inklusive HDTV (High Definition Television), og kan således også gengive opløsningen 1080 i uden kvalitetstab. Mange apparater fra underholdnings-elektronik sektoren, som f. eks. DVD-spillere, er nu til dags forsynet med HDMI- eller DVI-udgange. Eksternt apparat med HDMI-udgang Tilslut et HDMI-kabel (ikke medleveret) til en af de to HDMI-indgange på LCD-Tv'et og til HDMI-udgangen på det eksterne apparat. Efter du har tilsluttet HDMI-apparatet tænder du for LCD-TV'et Tænd derefter for det eksterne HDMI-gengivelses apparat. Eksternt apparat med DVI-udgang Hvis det eksterne apparat har en DVI-udgang, kan du også slutte den til HDMI-indgangen (HDMI er nedad kompatibel med DVI - "Digital Visual Interface"). Hertil har du brug for en HDMI-til-DVI-adapter. Da DVI-udgangen ikke overfører lyd, tilslut desuden til overførsel af lyd et audio-kabel. Tag dertil et audiocinch-kabel (rødt/hvid), som du slutter til komponentindgangen AUDIO IN L/R på apparatets bagside. Tilslutning af PC LCD-tv-et tilsluttes some en billedskærm eller ekstra monitor til din pc eller notebook. Billedet fra din pc eller notebook gengives på LC-Tv'et. Tilslut LCD-tv-et som følger: Sluk for begge apparater. Tilslut et VGA-kabel (billedskærmkabel; ikke medleveret) til VGA-indgangen på LCD-tv-et og til udgangen for videokortet på pc'en eller notebooken. Drej skruerne på billedskærmskablet fast med fingrene, så stikket sidder godt fast inde i tilslutningen. Hvis du også vil gengive lyd, tilslut et audiokabel til PC-AUDIO-IN-indgangen. Tænd først for LCD-tv-et. Tænd først derefter for notebooken. Vælg PC-modus med SOURCE. PC-billedet vises på LCD-tv-et. Hvis du bruger LCD-Tv som anden billedskærm til din pc, kan det i bestemte tilfælde være nødvendigt at tilpasse billedskærmsindstilligerne i dit styresystem. Flere informationer om, hvad du bør passe på ved brug af flere billedskærme, finder du i pc'ens eller notebookens brugsvejledning 33

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Oversigt. LCD-TV Forside og betjeningselementer bagside

Oversigt. LCD-TV Forside og betjeningselementer bagside Oversigt LCD-TV Forside og betjeningselementer bagside 1. Højttalere 2. Tænd/sluk-lampe: lyser blåt når apparatet er i standby-modus Infrarødsensorer: modtagerfelt for infrarødsignalerne fra fjernbetjeningen.

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Oversigt LCD-TV. Forside

Oversigt LCD-TV. Forside Oversigt LCD-TV Forside 1 2 1. TFT-skærm 2. Højttalere 3. Driftsindikator med indbygget infrarødsensor Tænd/sluk-lampe: lyser blåt når apparatet er i standby-modus Infrarødsensorer: modtagerfelt for infrarødsignalerne

Læs mere

106,7 cm/42 LED-tv med baggrundslys, 200 Hz-teknologi og integreret HD Triple Tuner MEDION LIFE X17016 (MD 30576)

106,7 cm/42 LED-tv med baggrundslys, 200 Hz-teknologi og integreret HD Triple Tuner MEDION LIFE X17016 (MD 30576) 106,7 cm/42 LED-tv med baggrundslys, 200 Hz-teknologi og integreret HD Triple Tuner MEDION LIFE X17016 (MD 30576) Betjeningsvejledning Oversigt over enheden Forside DK 7 ON/OFF 5 6 1 2 3 4 1) : Indstil

Læs mere

Indhold Oversigt... 3 Informationer om denne vejledning... 6 Sikkerhedsanvisninger... 7 Universal-fjernbetjening... 10 Ibrugtagning...

Indhold Oversigt... 3 Informationer om denne vejledning... 6 Sikkerhedsanvisninger... 7 Universal-fjernbetjening... 10 Ibrugtagning... Indhold Oversigt... 3 LCD-TV... 3 Foreside... 3 Betjeningselementerne på siden... 3 Bagside tilslutning... 4 Fjernbetjening... 5 Informationer om denne vejledning... 6 Service... 6 Anvendelsesområde...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

59,9 cm/24 LED-baggrundsbelysnings TV med integreret DVD afspiller og DVB-T2/HD-DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P12104 (MD 21176) Betjeningsvejledning

59,9 cm/24 LED-baggrundsbelysnings TV med integreret DVD afspiller og DVB-T2/HD-DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P12104 (MD 21176) Betjeningsvejledning 59,9 cm/24 LED-baggrundsbelysnings TV med integreret DVD afspiller og DVB-T2/HD-DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P12104 (MD 21176) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne brugsanvisning... 3 1.1. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 3 Medfølgende udstyr... 6 Oversigt... 7 Ibrugtagning... 12 Den integrerede DVD-player...

Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 3 Medfølgende udstyr... 6 Oversigt... 7 Ibrugtagning... 12 Den integrerede DVD-player... Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 3 Driftssikkerhed... 3 Placering... 3 Reparation... 4 Anbefalede omgivelsesforhold... 4 Strømforsyning... 4 DVD-afspilleren... 4 Standarder/elektromagnetisk

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

24 tv med LED-baggrundslys og integreret DVB-T2/HD DVB-T/-C-tuner

24 tv med LED-baggrundslys og integreret DVB-T2/HD DVB-T/-C-tuner 24 tv med LED-baggrundslys og integreret DVB-T2/HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P12172 (MD 21267) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne brugsanvisning... 3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Sikkerhed og vedligeholdelse 1

Sikkerhed og vedligeholdelse 1 Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 3 Korrekt brug... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig... 4 Foretag

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

80 cm/32 LCD-TV med integreret HD-tripletuner

80 cm/32 LCD-TV med integreret HD-tripletuner 80 cm/32 LCD-TV med integreret HD-tripletuner MEDION LIFE P15112 (MD 30354) Betjeningsvejledning Oversigt over enheden Forside DK 1) Skærm 2) Infrarødsensor: Modtagervindue for fjernbetjeningens infrarøde

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Smart-tv med LED-baggrundslysteknologi MEDION LIFE P17104 (MD 30668) Brugsanvisning

Smart-tv med LED-baggrundslysteknologi MEDION LIFE P17104 (MD 30668) Brugsanvisning Smart-tv med LED-baggrundslysteknologi MEDION LIFE P17104 (MD 30668) Brugsanvisning Indhold 1. Om denne brugsanvisning... 3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning...3 1.2. Korrekt

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1 Bredbånds-tv Brugervejledning ComX brugervejledning v. 3.2 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til portalen side 4 Tilslutning

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Inhold Informationer om denne vejledning... 7

Inhold Informationer om denne vejledning... 7 Inhold Informationer om denne vejledning... 7 Anvendelsesområde... 7 HD ready 1080p... 7 Medfølgende udstyr... 7 Sikkerhedsanvisninger... 8 Driftssikkerhed... 8 Placering... 8 Reparation... 8 Anbefalede

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

106,7 cm/42 LED-baggrundsbelysnings TV med 100 Hz og integreret DVB-T2/HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17084 (MD 30670) Betjeningsvejledning

106,7 cm/42 LED-baggrundsbelysnings TV med 100 Hz og integreret DVB-T2/HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17084 (MD 30670) Betjeningsvejledning 106,7 cm/42 LED-baggrundsbelysnings TV med 100 Hz og integreret DVB-T2/HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17084 (MD 30670) Betjeningsvejledning 1. Indhold 1. Om denne brugsanvisning... 3 1.1. Symboler og advarsler,

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

50 LCD-tv med LED-bagbelysning og DVB-T2/HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P18025 (MD 30815) Betjeningsvejledning

50 LCD-tv med LED-bagbelysning og DVB-T2/HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P18025 (MD 30815) Betjeningsvejledning 50 LCD-tv med LED-bagbelysning og DVB-T2/HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P18025 (MD 30815) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne brugsanvisning... 3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning...3

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Smart-TV med LED-baggrundslysteknologi MEDION LIFE P15213(MD 31026) Brugsanvisning

Smart-TV med LED-baggrundslysteknologi MEDION LIFE P15213(MD 31026) Brugsanvisning Smart-TV med LED-baggrundslysteknologi MEDION LIFE P15213(MD 31026) Brugsanvisning Indhold 1. Om denne brugsanvisning... 3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning...3 1.2. Korrekt

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 21PV288 http://da.yourpdfguides.com/dref/977695

Din brugermanual PHILIPS 21PV288 http://da.yourpdfguides.com/dref/977695 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Forord. Tekstkonventioner

Forord. Tekstkonventioner Forord Denne betjeningsvejledning hjælper dig med at sikre en korrekt sikker og nyttig brug af multifunktionsfjernbetjeningen MD 81880 (omtales kort som fjernbetjeningen). Det forudsættes, at brugeren

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af TV-portal...12

Læs mere