FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT"

Transkript

1 94108DK FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat Skabsmodeller med varmegenvinding ØLAND AS Telf

2 Indhold 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Virkemåde - System Betjening - Styring Betjening via køkkenemhætte (A-modeller) Fejlsøgning Rengøring - Vedligeholdelse Filtre Øvrig vedligeholdelse Oversigtstegninger Oversigtstegning S4 X/TT - A4 X/TT Oversigtstegning S7 X/TT - A7 X/TT Tekniske data Tekniske data S4 X/TT - A4 X/TT Tekniske data S7 X/TT - A7 X/TT Målskitser Regulering af aggregat Indstilling Indstillingsmuligheder på styrekort EU-overensstemmelseserklæring Symboler Dette produkt har en række symboler, som bruges til mærkning af selve produktet samt i installations- og brugervejledningerne. Nedenfor er angivet en forklaring på nogle af de mest almindelige symboler. SPÆNDINGSFARE BERØRINGSFARE INDBLÆSNING UDSUGNING VEKSLER-/ SOMMERKASSETTE EFTERVARMETERMOSTAT AFKAST UDELUFT Symboler for aggregater/elvarme TRANSFORMER- REGULERING INDBLÆSNING TRIN 2 TRANSFORMER- REGULERING UDSUGNING TRIN 2 Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme. 2

3 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller skader skal alle sikkerhedsinstruktioner og advarselstekster læses, inden aggregatet tages i brug. Systemskitse Indblæsning Udsugning Udeluft Afkast Dette aggregat er kun beregnet til at behandle ventilationsluft i bygninger. Det må ikke benyttes til udsugning af brændbare eller let antændelige gasser. Træk el-stikket ud i forbindelse med alt service- og vedligeholdelsesarbejde. Før servicelågen åbnes, skal el-tilslutningen være afbrudt, og ventilatorerne skal have tid til at standse (min. 2 minutter). Aggregatet indeholder varmeflader, som ikke må berøres, når de er varme. Aggregatet må ikke køre, uden at filtrene er på plads. Følg brugervejledningen omhyggeligt. EB1 B1 F10 F20 FI2 EB2 FI1 F11 F21 P1 Med henblik på at opretholde et sundt indeklima, opfylde gældende forskrifter og undgå kondensskader bør aggregatet kun standses i forbindelse med service- eller vedligeholdelsesarbejde eller ved eventuelle uheld. Beskrivelse af Flexit S4 og S7 i denne manual gælder også for A-modellerne, med undtagelse af de steder, hvor der står noget andet. 2 Funktionsbeskrivelse I varmevekslerkassetten HR-X passerer den kolde udeluft og den varme udsugningsluft hinanden i et kryds uden at komme i direkte kontakt med hinanden. Ved hjælp af dette princip overføres % af varmen i udsugningsluften til indblæsningsluften. Desuden sørger en termostatstyret eftervarmeflade EB1 for, at indblæsningsluften holder den ønskede temperatur. Denne indblæsningsluft føres via kanaler og ventiler til opholdsrum og soverum. Udsugningsluften suges ud fra enten det samme rum eller via dørspalter eller overstrømsriste til toilet og vådrum. Den brugte luft føres via kanalsystemet tilbage til aggregatet, afgiver som nævnt varme, og blæses ud af bygningen via en taghætte eller en vægrist. Varmeflader Varmefladerne er sikret mod overophedning af overophedningstermostater F20/F21, som kobler ud ved 65 C. Som ekstra sikkerhed kobler overhedningstermostater F10/F11 ud ved 80 C. Overhedningstermostaterne kan nulstilles manuelt ved at trykke den hvide resetknap ind. De er placeret foran øverst på aggregatet. De kan nås ved at åbne servicelågerne og fjerne det plastdæksel, der dækker åbningen. Se etiket. RESET-knappen sidder på den inderste plade et stykke inde i åbningen. Dette er udelukkende et ventilationssystem og ikke et opvarmningssystem. Boligen skal opvarmes på normal vis. Fordelen ved varmegenvindingen skal ses i forhold til direkte udblæsning fra boligen uden nogen form for genvinding. 3 M1 HR-X B1 TEMPERATURFØLER INDBLÆSNING B6 TERMOFUGTFØLER F1, F2 OVERHEDNINGSTERMOSTAT F20, F21 OVEROPHEDNINGSTERMOSTAT FI1 INDBLÆSNINGSLUFTFILTER FI2 UDSUGNINGSLUFTFILTER EB1 EFTERVARMEFLADE EB2 FORVARMEFLADE HR-X VARMEVEKSLERKASSETTE M1 INDBLÆSNINGSVENTILATOR M2 UDSUGNINGSVENTILATOR P1 PRESSOSTAT (EKSTRAUDSTYR) * For A-modellerne gælder følgende: K KØKKENEMHÆTTE DA4 SPJÆLD - KØKKENEMHÆTTE Frostsikring Aggregatet er udstyret med en særlig termovagt, som sikrer maksimal udnyttelse af varmegenvindingsfunktionen og opretholdelse af balanceret ventilation. Termovagten har en følerstav B6 med dobbelt funktion. Den sidder i vekslerkassettens udsugningskanal og har et NTC-element, som styrer temperaturen, samt en indikator til registrering af kondensvand. Hvis udsugningsluften er tør, sikrer termovagten, at aggregatet fungerer normalt ned til en udetemperatur på ca. -15 C for derefter at afgive en impuls til aktivering af frostsikringsfunktionen. Denne funktion gentages periodisk, indtil vekslerkassetten opnår en tilstrækkelig høj temperatur til at hindre tilfrysning. Hvis udsugningsluften er fugtig, starter denne funktion ved en udetemperatur på ca. - 8 C. Selve frostsikringsfunktionen har følgende forløb: - Forvarmefladen EB2 aktiveres. - Når dette ikke giver tilstrækkelig frostsikring, bliver indblæsningsventilatorens M1 hastighed reduceret. B6 M2

4 3 Betjening - Styring Hastigheden på ventilatorerne i aggregatet styres fra en separat monteret betjeningspanel SP 30. På model S4 sidder den nederst på aggregatet. Afhængigt af driftssituationen stilles ventilatorhastigheden på det ønskede niveau. Rød Grøn Gul Trin MIN: Trin NORMAL: Trin MAX: Bruges, når der er behov for mindre ventilation end normalt. Normal driftsventilation. Denne indstilling anvendes til daglig. Bruges, når der er behov for øget ventilation i vådrum eller i hele boligen. Bruges under og et stykke tid efter f.eks. brusebad og tørring af tøj for at undgå kondens i kanalerne. SP30 Hvis aggregatet er i midlertidig automatisk frostsikringsfunktion om vinteren, reagerer aggregatet ikke på en hastighedsændring, før frostsikringsfunktionen er ophørt. Betjeningspanel SP 30 for elektronisk automatik med termovagt Den indeholder følgende funktioner: - Den højre trykknap (ventilatorsymbol) til valg af hastighederne min., normal og maks. med indikatorlampe, som viser, hvilket hastighedstrin der er aktiveret. - Den venstre trykknap (+ symbol) til valg af tilførsel af eftervarme FRA/TIL. Ved hjælp af denne knap kan man til-/frakoble eftervarmen (frakobles i den varme årstid). Termostat for eftervarme (pos. 4/Kap. 6 Oversigtstegninger) er fra fabrikken indstillet på 20 C i aggregatet. Den indgår i justeringsenheden for eftervarme (pos. 4/side 8) og bør ikke stilles højere end 25 C. Indstilling foretages ved hjælp af en flad skruetrækker. Føleren for termostaten sidder i indblæsningskanalen, og et vist varmetab frem til ventilerne må påregnes på steder, hvor kanalerne går i kolde omgivelser. Hvis der opstår strømafbrydelse, vil aggregatet ved genstart automatisk indstilles på hastighedstrin Normal og med eftervarme aktiveret. Det betyder, at eftervarmefladen varmer, hvis der er behov for varme. 3.1 Betjening via køkkenemhætte (A-modeller) Figur 1: A - Drejeknap for spjæld/timer B - Trykknap for belysning I forbindelse med madlavning åbnes spjældet. Spjældet lukkes automatisk efter maksimum 60 minutter eller ved at dreje spjældafbryderen til som vist på fig. 1. Når timeren aktiveres, forceres luftbehandlingsaggregatet desuden til spjældfunktionen. - Rød lampe (!): Langsomme blink: Filteret skal udskiftes (forudsat at en pressostat er installeret). Hurtige blink: Overhedningstermostat udløst, eller termofugtføler ikke tilkoblet. Fast lys: Begge fejl er opstået - Grøn lampe (+): Denne lampe lyser, når eftervarmeafbryderen er slået TIL. - Gul lampe ( C): Denne lampe lyser, når eftervarmen er aktiv (når fladen varmer). 4

5 4 Fejlsøgning FEJL Hvis ventilatorerne ikke kører eller ikke kan reguleres Hvis indblæsningsluften føles for kold Hvis luftmængden er væsentlig reduceret GØR FØLGENDE Kontrollér, at stikket til strømforsyningen sidder korrekt i stikkontakten. Kontrollér, at sikringerne i el-skabet er slået til. Overhedningstermostaten/-erne (Pos.nr. 7, 8/Kap. 6 Oversigtstegning) kan være udløst. Fjern det hvide plastdæksel, og tryk den hvide resetknap ind. Kontrollér, at termofugtføleren (Pos. nr. 3) er tilkoblet. Kontrollér, at eftervarmeafbryderen er slået til, og at der ikke er sommerkassette i. Reg.-termostaten for eftervarme (Pos.nr. 4) kan indstilles på en højere temperatur. Kontrollér, at termofugtføleren (Pos. nr. 3) er tilkoblet. Overhedningstermostaten/-erne (Pos.nr. 7, 8) kan være udløst. Fjern det hvide plastdæksel, og tryk den hvide resetknap ind. Kontrollér, at eftervarmeafbryderen er aktiveret. Filtrene (Pos.nr. 1, 2) kan være tilstoppede af snavs. De renses eller udskiftes. Se under Rengøring - vedligeholdelse. Risten i udeluftkappen kan være tilstoppet, se under Rengøring - vedligeholdelse. Hvis intet af ovenstående hjælper, skal du kontakte din leverandør for service. Opgiv det serienummer, der står på mærkepladen inde i aggregatet (åbn servicelågen). 5

6 5 Rengøring - Vedligeholdelse! Før servicelågen åbnes på aggregatet: Slå varmen fra, og lad ventilatorerne køre i 3 minutter, således at den varme luft transporteres bort, afbryd strømforsyningen og vent 2 minutter før lågerne åbnes. 5.1 Filtre Hvorfor skal man skifte filtre? Ren og filtreret luft er afgørende for, at dit ventilationsanlæg kan bidrage til et sundt indemiljø. Derfor er aggregatet udstyret med udskiftelige filtre. Det er meget vigtigt at udskifte dem, når de er blevet tilsmudsede og beskidte, for ellers kan anlægget blive beskadiget. Hvornår skal man skifte filtre? Generelt skal filtrene skiftes en gang om året, fortrinsvis om efteråret (efter pollensæsonen). I områder med meget støv og forurening bør filtrene skiftes forår og efterår. Filterplacering, skabsmodel (skitsen viser venstremodel/ Højremodellen er spejlvendt) Indblæsningsluftfilter: Forfilter og kompaktfilter Udsugningsluftfilter: Planfilter m/papramme Termofugtføler Vekslerkassette Hvordan gør man? 1. Aggregatet standses som beskrevet øverst på siden. 2. Udsugningsluftfilteret (1) af typen planfilter m/papramme G3 (Grovfilter) trækkes direkte ud af skinnen. Skub det nye filter ind på samme plads. 3. Indblæsningsluftfilteret (2) trækkes ud af skinnen, og det nye filter skubbes ind på samme plads. Indblæsningsluftfilteret er på model S4 X(TT) et sammensat filter bestående af forfilter i form af planfilter G3 (Grovfilter) og kompaktfilter F7 (Finfilter). Filtersættet skal sidde i følgende rækkefølge regnet fra vekslerkassetten (11): Kompaktfilter - forfilter - stålgitter. Indsugningsluftfilteret er på model S7 X (TT) et posefilter F7 med flere lange poser ved siden af hinanden. Hvis filtrene ikke udskiftes regelmæssigt, vil der opstå følgende problemer 1. Tilsmudsede filtre giver øget luftmodstand og reducerer derfor tilførslen af frisk og filtreret luft til boligen. 2. Tilsmudsede og tilstoppede filtre reducerer kvaliteten af indeluften. 3. Pollenpartikler, der opfanges af filteret, kan over tid opløses og spredes i den luft, der indåndes. 4. Et dårligt indemiljø øger risikoen for allergilidelser. 5. I tilsmudsede filtre kan der opstå bakterievækst, som kan spredes i den luft, der indåndes. Best. nr. for komplet filtersæt S4 X(TT)/A4 X(TT) , S7 X(TT)/A7 X(TT)

7 5.2 Øvrig vedligeholdelse Vekslerkassette: Kontrolleres ca. en gang om året for støv og snavs i luftkanalerne. Fjern først termofugtføleren (3) og træk derefter forsigtigt kassetten (11) ud. Hvis den trænger til at blive gjort rent, lægges den i en balje med varmt sæbevand (NB! ikke soda) og skylles til sidst med varmt vand. Termofugtføleren rengøres separat med en tør klud. Termofugtføleren rengøres separat med en tør klud. Ved udtagning/isætning af vekslerkassetten skal det kontrolleres, at både kassette og følerstav sidder korrekt, og at stikket sættes i kontakten. Termofugtføleren skal sidde 6 cm fra toppen - og midt på vekslerkassetten. Den placeres på området under udsugningsfilteret (1). Ventiler og kanalsystem: Ventilerne skal rengøres mindst en gang om året. Kanalsystemet skal renses mindst hvert 10. år. Udeluftindsugning: Taghætte: Sommerdrift: Dræning: Ventilatorer: Kontrollér 1 gang om året, at gitteret ikke er tilstoppet med løv og partikler. Kontrollér 1 gang om året, at drænspalten i den nederste kant ikke er tilstoppet med løv. Gælder kun, hvis anlægget er udstyret med taghætte. I den varme årstid (udeluft over o ) er det ikke nødvendigt at foretage varmegenvinding. Så kan vekslerkassetten udskiftes med en sommerkassette, der fås som ekstraudstyr. Den isættes på vekslerkassettens (11) plads. På denne måde slippes udeluften direkte ind i bygningen, uden at varmegenvinding finder sted. Termofugtføleren (3) skal så flyttes over på sommerkassetten. Dens placering er vist på etiketten. NB! Samtidig skal eftervarme slås fra: Tryk venstre knap (+) på betjeningspanelet ind, så den grønne lampe slukker; så tilkobles varmefladen ikke unødigt. Husk at korrigere tilbage igen det efterfølgende efterår. I bunden af aggregatet sidder der et afløb for kondensvand (14), der leder kondensvandet til spildevandsafløbet. Det er vigtigt, at dette afløb altid er åbent, i god stand og godt isoleret på steder, hvor der kan opstå frost. Det anbefales at holde øje med dræningsinstallationen, så der ikke opstår lækage. Pos.nr. 9 og 10. Ventilatorerne behøver normalt ikke eftersyn. Ved behov kan de rengøres med en lille børste og evt. trykluft, hvis det er muligt. NB! Brug ikke vand. Demontering foregår på følgende måde: S4 X (TT)/A4 X(TT): Løsn 2 skruer fortil ved hver motor. Den ene motor kan så trækkes direkte ud. Den anden sidder inde bag et afstandsstykke. Ventilatoren/-erne trækkes forsigtigt ud af sporet; slå derefter den elektriske lynkontakt fra, så ventilatoren bliver helt frakoblet. Selve motoren med ventilatorhjul tages ud ved at løsne de 4 skruer i den runde motorplade og trække motoren forsigtigt ud af motorhuset. S7 X(TT)/A7 X(TT): Løsn 2 skruer nederst fortil ved hvert ventilatorhus. Hele ventilatorhuset kan så trækkes direkte ud. Slå den elektriske lynkontakt fra, så ventilatorhuset bliver helt frakoblet. Selve ventilatoren er nu tilgængelig fra den åbne side. Køkkenemhætte/ A-model: For rengøring, se separat beskrivelse i køkkenemhættevejledningen. 7

8 6 Oversigtstegninger 6.2 Oversigtstegning S4 X/TT - A4 X/TT Indblæsning Udsugning Udeluft Afkast Højremodel Pos. Komponent nr. 1 Udsugningsluftfilter G3 2 Indblæsningsluftfilter G3 + F7 3 Termofugtføler 4 Justering af eftervarme 5 Forvarmeflade 6 Eftervarmeflade 7 Overhedningstermostat, forvarme (Reset) 8 Overhedningstermostat, eftervarme (Reset) 9 Indblæsningsventilator 10 Udsugningsventilator 11 Vekslerkassette/Krydsveksler S4X/TT 12 Betjeningspanel 13 Styrecentral 14 Kondensafløb 15. Tilkobling for køkkenemhætte (kun for A-model) 6.3 Oversigtstegning S7 X/TT - A7 X/TT Indblæsning Udsugning Udeluft Afkast Højremodel Pos. Komponent nr. 1 Udsugningsluftfilter G3 2 Indblæsningsluftfilter (pose) F7 3 Termofugtføler 4 Justering af eftervarme 5 Forvarmeflade 6 Eftervarmeflade 7 Overhedningstermostat, forvarme (Reset) 8 Overhedningstermostat, eftervarme (Reset) 9 Indblæsningsventilator 10 Udsugningsventilator 11 Vekslerkassette/Krydsveksler S7X/TT 12 Betjeningspanel 13 Styrecentral 14 Kondensafløb 15. Tilkobling for køkkenemhætte (kun for A-model) 8

9 7 Tekniske data 7.1 Tekniske data S4 X/TT - A4 X/TT S4 X S4 X TT Mærkespænding 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz Sikringsstørrelse 10 A 10 A Mærkestrøm total 8,7 A 8,7 A Mærkeeffekt total 1980 W 1980 W Mærkeeffekt el-varmeflader 1650 W 975 W Mærkeeffekt ventilatorer 2 x 165 W 2 x 165 W Mærkeeffekt forvarme 975 W 1650 W Ventilatortype F-hjul F-hjul Ventilatormotorstyring Transformer Transformer Ventilatorhastighed - rpm maks omdr./min omdr./min. Automatik standard SP30 SP30 Filtertype (INDB./UDS.) F7/G3 F7/G3 Filtermål INDB. (BxHxD) 255x220x50 mm 255x220x50 mm Filtermål UDS. (BxHxD) 255x220x20 mm 255x220x20 mm Vægt 51 kg 56 kg Kanaltilkobling* Ø 160 mm Ø 160 mm Højde 830 mm 830 mm Bredde 900 mm 900 mm Dybde 320 mm 320 mm Servicelåger 1 stk i front 1 stk i front Varmeveksler Krydsvarmeveksler Krydsvarmeveksler * For køkkenemhætte A-mod.: Ø Tekniske data S7 X/TT - A7 X/TT S7 X S7 X TT Mærkespænding 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz Sikringsstørrelse 16 A 16 A Mærkestrøm total 10,4 A 10,4 A Mærkeeffekt total 2380 W 2380 W Mærkeeffekt el-varmeflader 2000 W 975 W Mærkeeffekt ventilatorer 2 x 190 W 2 x 190 W Mærkeeffekt forvarme 975 W 2000 W Ventilatortype B-hjul B-hjul Ventilatormotorstyring Transformer Transformer Ventilatorhastighed - rpm maks omdr./min omdr./min. Automatik standard SP30 SP30 Filtertype (INDB./UDS.) F7/G3 F7/G3 Filtermål INDB. (BxHxD) 394x223x250 mm 394x223x250 mm Filtermål UDS. (BxHxD) 394x223x20 mm 394x223x20 mm Vægt 72 kg 78 kg Kanaltilkobling* Ø 200 mm Ø 200 mm Højde 935 mm 935 mm Bredde 950 mm 950 mm Dybde 458 mm 458 mm Servicelåger 1 stk på hver side 1 stk på hver side Varmeveksler Krydsvarmeveksler Krydsvarmeveksler 9

10 S4 X/A4 X Venstre Højre S7 X/A7 X Venstre Højre *Mål i mm 10

11 9 Indregulering af aggregatet! Før servicelågen åbnes på aggregatet: Slå varmen fra, og lad ventilatorerne køre i 3 minutter, således at den varme luft transporteres bort, afbryd strømforsyningen, og vent 2 minutter, før lågerne åbnes. 9.1 Indstilling Aggregatets hastighed på trin normal skal indstilles til den spænding, der er angivet i skemaet Dokumentation for ventilationsdata, som følger med ventilationstegningerne fra det ansvarlige projekterende firma. Åbn servicelågen, og skru dækslet til automatikrummet af. Transformeren kan nu ses (jf. billedet nedenfor), og ledningerne mærket (som vist på side 2) kan omkobles til det angivne spændingsniveau. Udsugning Indblæsning S4X/S4TT: Automatikrummet sidder bag ved dækslet nederst på aggregatet. Fabriksindstilling 150V 170V S7X/S7TT: Automatikrummet sidder altid på højre side. Fabriksindstilling 150V 170V Transformer Koblingsalternativer på transformer (etiket / koblingspunkter) 9.2 Indstillingsmuligheder på styrekort Dipswitch nr 1 2 OFF Eftervarme påvirkes ikke ved frostsikring Eftervarme og forvarme fungerer normalt ON Eftervarme slås fra ved frostsikring Eftervarme og forvarme slås fra på trin min 3 Ikke påvirket ved natsænkning 4 Ikke påvirket ved natsænkning Temperatur reduceres med 3 C ved natsænkning Ventilatorhastighed reduceres til lav ved natsænkning Styrekort krydsaggregat 5 Forvarmeflade bruges kun til frostsikring Forvarmefl aden bruges også til eftervarme Dipswitch 6 Skal stå i denne position Bruges ikke Fed skrift viser standardindstilling fra fabrikken. Alle indstillingerne kan kombineres. Ved standardindstilling virker aggregatet sådan, at ved normal drift er eftervarme tilsluttet ved varmebehov, mens eftervarme kobles fra ved frostsikringsdrift, hvor forvarmefladen tager over. Hvis det i kolde områder ønskes, at begge flader skal varme under frostsikringsdrift, skal kontakt 1 stilles på OFF. I så fald skal man være opmærksom på, at aggregatets mærkeeffekt vil stige med forvarmefladens effekt. På L4/S4 skal der i sådanne tilfælde bruges 13A sikringer. 11

12 10 EU-overensstemmelseserklæring Denne erklæring bekræfter, at produkterne opfylder kravene i Rådsdirektiverne og standarderne i: 89/336/EØF Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 73/23/EØF Lavspændingsdirektivet (LVD) EN :94, + A11:95, + A1:96, +A1:96, +A12:96 EN :92, EN :92 Producent: Udstyrsgruppe: FLEXIT AS, Televeien 15, N-1870 Ørje Ventilationsenheder til montering i kanaler Type: Flexit S4 X E (TT) (Falcon VGS400: 1998) Flexit S7 X E (TT) (Falcon VGS700: 1998) Produktet er CE-mærket: Vist i oversigten ovenfor FLEXIT AS Pål J. Martinsen Daglig leder Dette produkt er omfattet af reklamationsret i henhold til gældende salgsbetingelser - forudsat at produktet er korrekt anvendt og vedligeholdt. Filtre er forbrugsmaterialer. Symbolet på produktet eller pakken angiver at dette produkt ikke må behandles som husholdningsavfald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktene er købt, for ytterligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt. Reklamationer, som skyldes forkert eller mangelfuld montering, rettes til det ansvarlige monteringsfirma. Reklamationsretten kan bortfalde i tilfælde af forkert brug eller grov forsømmelse i vedligeholdelsen af anlægget. 12

13 13

14 14

15 15

16 Ballerup Hovedkontor/produktion/salg/lager Energivej Ballerup Fax: Vejle Salg/lager Sadelmagervej Vejle Fax: Aabenraa Produktion/salg/lager Kathale Aabenraa Fax: ØLAND A/S Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tlf , Fax:

Hvis ventilatorene ikke kører:

Hvis ventilatorene ikke kører: Brugervejledning 94108DK 2003-04 Ventilationsaggregater med varmegenvinding S3 XE S3 XE TT S4 XE S4 XE TT S7 XE S7 XE TT S4 XW www.flexit.com ØLAND AS Tlf: 70201911 www.oeland.com INDHOLD 1. Vigtige sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

FLEXIT S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK

FLEXIT S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK 94233DK-03 2005-12 FLEXIT S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat/ Køkkenmodel S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK Luftbehandlingsaggregat m/kryds- eller TT-krydsveksler

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT - en ny generation af luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Flexit L14 R L2 R L3 R L4 R L6 R luftbehandlingsaggregater NYHED! Komplet serie Kapacitet fra 7 til m 3 /h Smarte løsninger Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 275 Ballerup, Tel. 72 1911, Fax 4453

Læs mere

94276DK-02 2008-02 FLEXIT L4 X L7 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11. www.oeland.

94276DK-02 2008-02 FLEXIT L4 X L7 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11. www.oeland. 94276DK-02 8-02 FLEXIT L4 X L7 X Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Innhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskitse L4 X 4 1.2 Målskitse

Læs mere

FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK

FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK 9434DK-06 006-03 FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat/ Køkkenmodel S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK Luftbehandlingsaggregat m/kryds- eller TT kryds-veksler

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

111140DK-07 2015-11. Spirit K2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel

111140DK-07 2015-11. Spirit K2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel 111140DK-07 2015-11 Spirit K2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel Indhold 1 Montering/forarbejde 4 1.1 Inspektion/vedligeholdelse 4 1.2 Pladsbehov 4 1.3 Krav

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet.

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Flexit SPIRIT NYHED! UNI 2//4 Luftbehandlingsaggregater og styring SPIRIT UNI 2, og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, og 4 er luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Flexit S3 R NYHED! Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE. Vi arbejder for din succes

Flexit S3 R NYHED! Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE. Vi arbejder for din succes Flexit S3 R Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig NYHED! TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning

Bruger- og monteringsvejledning 10608DK-01 009-10 Flexit SPIRIT K R Bruger- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Vi arbejder for din succes Park Allé 66, 60 Brøndby, Tel. 700 1911, Fax 101 www.oeland.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Et av markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Giver et optimalt indeklima Funktionelt design Flexit SPIRIT K2 fås

Læs mere

FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R

FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R 94273DK-7 211-1 FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Rotor ØLAND AS Telf 7 2 19 11 www.oeland.dk indhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskitse S3 R 4

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Vallox. Brugs- og vedligeholdelsesvejledning. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L.

Vallox. Brugs- og vedligeholdelsesvejledning. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L. Vallox 90SC 1.09.347DA 18.10.2011 Type 3521 VALLOX Type 3521 Ventilationsaggregat med varmegenvinding Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L Ret til ændringer forbeholdes.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11

L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11 94235DK-6 29-1 Flexit L12 X L3 X L18 X L5 X L2 X Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R FLEXIT S12 X/R S2 X/R S3 X/R 94236DK-9 211-1 Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R FLEXIT S12 X/R S2 X/R S3 X/R 94236DK-7 8-2 Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 energieffektiv ventilation for et sundt indeklima PATENTERT FOR ET SUNT INNEMILJØ Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, 3 og 4 er luftbehandlingsaggregat

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

111139DK-06 2015-02. Spirit K2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte

111139DK-06 2015-02. Spirit K2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte 111139DK-06 2015-02 Spirit K2 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Innhold 1 Funktionsbeskrivelse 4 1.1 Varmeflade 4 1.2 Betjening af køkkenemhætte 4 2 Rengøring/vedligeholdelse 5

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler Tryk sensor FIB VEC Posefilter Til Ventilator Fraluft HCF Afkast COW VEC Modstrøms varmeveksler FIB Varme-flade Ventilator Fra

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Livskvalitet og luftkvalitet

Livskvalitet og luftkvalitet LVAR ren nydelse Livskvalitet og luftkvalitet Tidligere var vores bygninger sjældent særligt tætte. Kold luft trængte ind gennem sprækker ved gulv og loft. Hvis det blev for koldt, lagde man bare mere

Læs mere

FLEXIT CI 500 Vejledning

FLEXIT CI 500 Vejledning xxxxxdk-02 2007-08 FLEXIT CI 500 Vejledning Konstant-trykregulering Hvor mange sensorer skal i brug? En sensor i indblæsningsluften?... Udfør : 1-2 - 4 En sensor i udsugningsluften?... Udfør : 1-3 - 5

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

111538DK-08 2015-09. Spirit UNI 2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

111538DK-08 2015-09. Spirit UNI 2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 111538DK-08 2015-09 Spirit UNI 2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Indholdsfortegnelse 1 Planlægning og forberedende arbejde 4 1.1 Snedker / montør 4 1.2 VVS-installatør

Læs mere

FLEXIT L30 R L40 R. Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor. ØLAND AS Telf 70 20 19 11

FLEXIT L30 R L40 R. Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor. ØLAND AS Telf 70 20 19 11 94253DK-02 2006-09 FLEXIT L30 R L40 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse af

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat VE & HO 300 400 GEOVENT ventilationsaggregat med højeffektive rotorvekslere og EC motorer til brug i boliger og andre opvarmede områder. Luftmængder på op til 400m³/h. VE = med VETIKALE

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT Øland -DK 010410-2 DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning -125-EC -160-EC --EC -250-EC -315-EC-SPLIT --EC-SPLIT -500-EC-SPLIT ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Oversigtsdiagrammer oversigtsdiagram

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "EXact Automatik, Basisvejledning for VEX320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111)

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R

FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R 94273DK-02 2007-04 FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Rotor ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskisse S3

Læs mere

111140DK-03 2011-08 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel

111140DK-03 2011-08 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel 111140DK-03 2011-08 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel Indhold 1 Montering/forarbejde 4 1.1 Inspektion/vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

shop.genvex.dk Optima 100 Opus Optima 100 Design Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk Filtre købes online

shop.genvex.dk Optima 100 Opus Optima 100 Design Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk Filtre købes online Version 0.0.8 betjeningsvejledning Optima 00 Opus Optima 00 Design Filtre købes online shop.genvex.dk gratis fragt og levering i DK ORIGINAL w w w.g e nvex.dk Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev

Læs mere

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor 94253DK-08 2011-10 På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Installation. KVU vekslere. 110-00037 Version 01.01

Installation. KVU vekslere. 110-00037 Version 01.01 Installation KVU vekslere 110-00037 Version 01.01 Noter: 2 af 12 Indholdsfortegnelse Opsætning...4 Placering af anlægget...4 Tilslutninger...4 Tilslutning af kanalsystem...4 Generelt om kanaler...4 Isolering

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Indeklima. i min bolig

Indeklima. i min bolig Indeklima i min bolig Udgiver: Himmerland Boligforening, december 2016 Udarbejdet af Himmerland Boligforening i forbindelse med forsøgsprojektet Almene boligers ventilationsanlæg. Forsøgsprojektet er støttet

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm GE 25 VP-TT Produktbeskrivelse GE 25 VP-TT er en dobbelt varmepumpe som består af en varmegenvindingssektion, som indeholder en modstrømsvarmeveksler og varmepumpe, som dækker hele ventilationsbehovet

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere