Ældrerådets årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældrerådets årsberetning"

Transkript

1 Ældrerådets årsberetning 2012

2 Formandens Indledning Kære medborgere. Det er med stor glæde og tilfredshed, jeg skriver dette forord til Ældrerådets Årsrapport Som det tydeligt vil fremgå af de følgende sider, har Ældrerådet været særdeles aktive i det forgangne år. Ikke alene har vi afholdt elleve ældrerådsmøder, men vi har også deltaget i forskellige kurser og arrangementer, fordi hele Ældrerådet finder det vigtigt, at vi holder os opdateret omkring udviklingen i ældresektoren. Og tro mig, der sker en masse spændende ting, som Ældrerådet gerne vil diskutere og forholde sig til. Vi prøver efter bedste evne at vurdere, hvorledes nye tiltag og politiske beslutninger får indflydelse på de borgere, hvis interesser vi er valgt til at varetage. For at kunne gøre det, er det nødvendigt, at vi sætter os godt ind i sagerne, arbejder seriøst og ansvarsbevidst. Ældrerådet skal høres i alle sager, der vedrører borgere over 60 år. Vi oplever, at vores samarbejdspartnere, politikerne, tager vore høringssvar og vore meninger alvorligt, og at de lytter til os bliver også et år med megen aktivitet. Vi er allerede i gang med projekt Spiseven, og i oktober måned afholdes der valg til Ældrerådet. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til de øvrige Ældrerådsmedlemmer: Bodil Aaen, Inger Christiansen, Annette Svenstrup og Erik P.W. Christensen, for et godt og frugtbart samarbejde. En speciel tak til Annette, som har udarbejdet Årsrapporten. Ældrerådet er så heldige at have en fremragende sekretær, som nok skal holde os til ilden. En stor tak til Anne Stenbæk. Jeg ønsker hermed alle læsere en god læselyst. Med venlig hilsen Else Marie Lerche Formand

3 Beretning for Ældrerådet startede med at byde velkommen til Inger Christiansen fra Gylling. Inger Christiansen indtrådte i Ældrerådet som suppleant for Frank Wammen, der havde bedt om at blive fritaget af helbredsmæssige grunde. Kvalitetsstandarder. Først på året var der forslag om ændring på kvalitetsstandarderne, bl.a. med rengøring hver 4. uge i stedet som nu hver 3. uge. Ældrerådet kunne ikke gå ind for en sådan forringelse og fastholdt i vores høringssvar rengøring hver 3. uge som hidtil sådan blev det også. En redegørelse for tilsyn i plejeboliger viser at Odder Kommunes plejecentre er i eliteklassen, - derfor stor ros til både ledelse og personale fra ældrerådet. Magtanvendelse på ældreområdet er i Odder Kommune meget lille. Det er et fåtal, bl.a. personer med demens og psykisk funktionsevne, der er gengangere. Budget og økonomi. Status på økonomi vedr. ældreområdet generelt. Det er et ganske lille antal ældre over 65 år i Odder kommune, der modtager hjemmehjælp i eget hjem. Odder Kommune har også en lavere andel af ældre over 65 år, der bor på plejehjem sammenlignet med de andre kommuner i Region Midt. Samtidig er Odder Kommune den kommune, der har de laveste sygehusudgifter. Ældre modtagere af hjemmehjælp visiteres i gennemsnit til lidt flere timer end i andre kommuner. Det er helt i tråd med den udvikling, der forventes i takt med en større udbredelse af Aktiv Hverdag. Dialogmøde med social- og sundhedsudvalget. Det årlige møde med social- og sundhedsudvalget fandt sted d. 27. februar. Emnerne for mødet i 2012 var: Ensomhed - Kvalitetsstandarder - Frivillighed. Ensomhed: Nogle af de problemstillinger, vi havde fokus. på var: a. Hvad er definitionen på ensomhed? b. Hvor stort er problemet blandt de ældre? c. Hvordan er det muligt at forebygge ensomhed? d. Hvor kommer de frivillige ind i billedet? Konklusionen var, at ældrerådet pegede på et problem, som social- og sundhedsudvalget gerne så, vi arbejdede videre med, da der ikke fra kommunal side var afsat ekstra ressourcer til dette område.

4 Kvalitetsstandarder: a. Hvad er kvalitetsstandarder? b. Kan man forvente, at standarderne præcist definerer sig til det eksakte serviceniveau? c. Hvordan hænger budget og standard sammen? d. Hvilke tanker gør social- og sundhedsudvalget sig for serviceniveauet i g 2013? Kommunens standarder hænger nøje sammen med kroner og ører, og dermed er niveauet afhængig af de midler, der er til rådighed. Virkningen af den store sparerunde i 2010 er nu slået helt igennem. I forhold til mange andre kommuner ligger standarden i Odder Kommune i den fine ende. Ældrerådet blev opfordret til at komme med ønsker til serviceniveauet og kvalitetsstandarder i forbindelse med de indledende budgetforhandlinger. Frivillighed: Hvor, hvordan og hvor meget skal de frivillige inddrages? Ældrerådet pointerede at pleje og pasning af de ældre ikke er et område, de frivillige skal varetage. Frivillige må være en del af det ekstra, som den ældre borger nyder godt af. Der er i dag mange frivillige tilknyttet plejecentrene, hvor de er med til at give de ældre og personalet ekstra oplevelser og indhold i hverdagen. Tilbagemeldingen fra social- og sundhedsudvalget var, at de gerne så flere frivillige gøre en indsats, men at det ikke var indeholdt i deres tilgang til området. Ældrerådet besluttede efterfølgende at tage ENSOMHED som titel for efterårets temamøde og søge midler fra budgettet til senere at starte et projekt op for. Vi fik efterfølgende en pulje på kr ,00 for Aktiv hverdag: Et af de helt store tiltag i 2012 har været igangsætningen af Aktiv Hverdag. Formålet med Aktiv Hverdag er at ældre helt eller delvist bliver i stand til at klare opgaver, der ellers indgår i hjemmehjælp og sygepleje. Et team af eksperter (rehabiliseringsteamet) er klar til at rykke ud for at vejlede og træne den enkelte i at overkomme opgaverne og igen selv kunne klare hverdagen. Selve træningen går ud på at støtte og vejlede den enkelte, så det bliver muligt igen at klare de daglige gøremål og aktiviteter. Det kan være ting som at tage støttestrømper af og på, skifte sengetøj, tøjvask, hænge tøj op, indkøb m.m. Efter en kort opstart kunne det i løbet af det første halve år konstateres, at flere borgere end forventet blev selvhjulpne. Det til glæde for såvel den enkelte borger selv, som for teamet. Halvårsstatus viste, at flere borgere end tidligere kunne klare sig uden hjælp eller med mindre hjælp.

5 Interessegrupper - Frivillighed En tværgående gruppe med deltagelse af div. Foreninger i Odder Kommune og altså også en repræsentant for Ældrerådet holdt i foråret 2012 et møde om frivillighed, her blev der bl.a. gjort opmærksom på Ældrerådets fokus på ensomhed og det planlagte temamøde: Har du vinket til din nabo i dag i oktober måned. Ældrerådet deltog også i en workshop vedr. fremtiden for caféen på Ålykkecentret. Udgangspunktet var, at Ålykke Caféens fremtid som spisested var usikker. Odder Kommune skulle måske fremover selv være driftsherre af caféen. Hvad skulle der så ske? En kommunal café betragtes som en forebyggende indsats såvel i forhold til ernæring som i forhold til at kunne opretholde et socialt netværk. Caféen drives efter 31/ af Odder Kommune. Frivillig fredag. I forbindelse med frivillig fredag d. 28. september - var der mulighed for at alle de foreninger og grupper, der deltager i frivilligt arbejde i Odder Kommune, kunne præsentere sig selv. Ældrerådet deltog med en udstilling i vinduet og et informationsbord hos herretøjsforretningen Grønfeldt på Torvet i Odder. Tak for husly.

6 Har du vinket til din nabo i dag. Ældrerådets temadag d. 24. oktober havde titlen: Har du vinket til din nabo i dag. Da vi gennem hele året havde haft stor fokus på forebyggelse af ensomhed blandt ældre, var det nærliggende at lade Ældrerådets inspirations - og debatmøde onsdag d. 24. oktober handle om netop ensomhed. Det var et velbesøgt og inspirerende arrangement. Helle Engelsborg Olsen fra omsorgsbesøgstjenesten i København havde taget turen til Odder for at fortælle om organisationens arbejde med at finde frem til de svageste ensomme ældre og få skabt kontakt til disse, samt mulighed for at hjælpe og yde støtte. Besøgstjenesten gør brug af både lønnede og frivillige medarbejdere. Helle Engelsborg Olsen fortalte så levende om sit arbejde at vi alle nemt kunne sætte os ind i situationen. Kirsten Jensen, projektleder og frivillig hjælper i Dansk Folkehjælp i Horsens var inviteret til at fortælle om sit arbejde med ensomme ældre i Horsens Kommune. Kirsten fortalte om et etårigt projekt, som de har kørende. Her er mere end 30 ensomme ældre med i et forløb, der har til formål at skabe et netværk for den enkelte. Der er tale om at mødes over en kop kaffe, spise en fælles frokost og sågar en lille ferie har kunnet lade sig gøre. Kirsten fortalte meget levende om de udfordringer både ledere og de ældre fik stillet og løst undervejs. Projektet løber et halvt år endnu og der er allerede skabt værdifulde kontakter de involverede imellem. Det var dejligt og livsbekræftende at høre Kirsten fortælle om et succesfuldt projekt. Pernille Helbo fra Frivilligcentret her i Odder fortale om de muligheder, der er her i Odder Kommune. En ny folder med en oversigt over alle de mange tilbud er ved at være klar. Det er meningen at folderen skal være et redskab, som alle, der har kontakt med ældre, kan bruge og dele ud som inspiration. Det var dejligt at så mange af de frivillige

7 kræfter her i kommunen var mødt frem og deltog i debatten med spørgsmål og svar, ligesom der var stor udveksling af erfaringer og nye ideer. Et møde, der satte fokus på engagement og omsorg for andre. Før livet bliver ubærligt. Helt i tråd med fokus på ensomhed havde foreningen af Danske Ældreråd arrangeret en konference i Vingstedcentret d. 20. november. Oplægsholdere og dialogen lagde sig tæt op ad det tema, som Ældrerådet i Odder også havde valgt på rådets temadag. En god og inspirerende dag med mange nuancer på hverdagslivet. Loft over brugerbetaling på sygeplejeartikler. Hen over sommeren 2011 var der internt i kommunen og i pressen en del debat om størrelsen af egenbetaling på sygeplejeartikler. En undersøgelse viste, at egenbetalingen svinger fra nogle få hundrede kroner til flere tusinder kroner for den enkelte. Sagen var til høring i Ældrerådet og vi kunne kun anbefale et forslag om et loft over en egenbetaling på kr. 300,00. Samme patientgruppe har højst sandsynlig andre følgeudgifter til medicin m.m. Madservice. Aftalen med Det Danske Madhus om levering af al mad til ældre beboere i Odder Kommune gælder til 31/ Derfor skulle en ny aftale om levering af mad til kommunens hjemmeboende ældre og beboerne på plejecentrene i udbud og forhandles på plads. Mange forslag til fremtidig levering af mad var fremme og begge plejecentre blev hørt. Der var tale om mad fra bunden alle dage mad fra bunden 3 dage om ugen uændret madservice fra Det Danske Madhus. Også mad til caféen var med i udbuddet. Resultatet blev en løsning, hvor Det Danske Madhus også i fremtiden skal levere mad til Odder Kommunes plejecentre, men nu kun 3 dage om ugen. Der skal så produceres mad i de respektive køkkener de resterende dage. Mad til de hjemmeboende ældre + Ålykkecaféen bliver stadigvæk leveret af Det Danske Madhus. Partnerskabsaftalen mellem Odder Kommune og Det Danske Madhus, Odder er ophørt med udgangen af Venteliste til plejeboliger. Ventelisten til plejeboliger i Odder Kommune er i 2012 reduceret betydeligt i forhold til 2011, hvor ventelisten var meget lang, så lang at den vakte bekymring helt ovre i ministeriet i København. For at afhjælpe den lange venteliste og stille ministeriet tilfreds blev der indgået en aftale med Horsens Kommune om anvisningsret til plejeboliger i de byer, der ligger nærmest til kommunegrænsen, bl.a. Skovly i Hovedgård. Der har indtil videre ikke været gjort brug af anvisningsretten. Hen over sommeren var ventelisten helt nede på 3-4 personer, og ved slutningen af året var der faktisk slet ingen venteliste.

8 Korttidspladser. Status for korttidspladser er også positiv. Korttidspladserne på Ålykkecentret er en rigtig god sikkerhed og overgang for patienter, der bliver udskrevet fra sygehus, men som ikke er helt klar til at genoptage dagliglivet i egen bolig. Her er nogle få dages ophold ofte nok til, at den enkelte igen magter opgaven, og at eventuelle ændringer i hjemmet er på plads. Korttidspladserne bruges også som ferieophold, dvs. som aflastning af ægtefælle og lignende. Bronzealdervej: Der er i 2012 oprettet en afdelingsbestyrelse til plejeboligerne på Bronzealdervej. Bestyrelsen på 5 personer er oprettet for at sikre mere brugerindflydelse, da den består af 3 beboerrepræsentanter/pårørende eller andre til at varetage beboernes interesser. Bestyrelsen består desuden af 1 fra boligadministrationsselskabet, samt 1 fra byrådet. Bestyrelsen tager ikke vare på de sager, der har med pleje og omsorg at gøre, men varetager udelukkende forhold omkring bygninger og fællesarealer. Også ind- og udflytning af boliger, boligadministration, renovation, lys, vand og varme samt andre forhold, der har betydning for huslejeniveauet skal de tage sig af. Ældrerådet kunne kun tilslutte sig beslutningen om etablering af en afdelingsbestyrelse på Broncealdervej, men undrer sig over at kommunalforvaltningen skulle godkende de 3 beboerrepræsentanter. I ældrekommissionens rapport om livskvalitet og medbestemmelse på plejehjem er Bronzealdervej positivt omtalt vedr. samarbejde med de frivillige kræfter. Godt gået. Stenslundcentret: I forbindelse med Giro d Italia cykelløbet markerede Odder kommune s plejehjem sig og kom først i mål i deres gruppe godt gået. Skovbakkehjemmet: Skovbakkehjemmet har i april 2012 fejret 40 års jubilæum. Jubilæet blev fejret med en reception med underholdning og lidt lækkert at spise. Skovbakkehjemmet har fået tilladelse til at igangsætte byggeriet af 8 nye ældreboliger, som ventes færdige i første kvartal i Til Sct. Hans aften på Skovbakkehjemmet var Annette Svenstrup fra Ældrerådet inviteret til at holde båltalen. Det var en festlig aften med folkedans og fællessang. Mange beboere, pårørende og venner var mødt frem og havde en hyggelig aften.

9 Hjemmeplejen: Elektronisk nøglesystem. Hjemmeplejen havde længe haft et ønske om et sikkert og mere enkelt system til at håndtere de mange nøgler, som er nødvendige for at servicere brugerne. Ibrugtagning, såkaldt implementering af et nyt nøglesystem har længe været undervejs og blev endelig en realitet i efteråret Plejepersonalet behøver nu ikke længere have en nøgle til hver bolig, de skal ind i, det hele er blevet elektronisk og styres via mobiltelefonen. En nemmere, mere sikker og samtidig billigere løsning. Tunø. Tunø mistede i 2011 sin faste sygeplejerske. Forhandlingerne mellem Region Midtjylland og Odder Kommune om ansættelse af en person til at varetage sygeplejeopgaver, forebyggelse og hvad stillingen ellers kunne indeholde, trak ud. Sidst på året 2012 var stillingsopslaget klart, personen fundet og ansat, men fortrød og en ny person skulle findes og ansættes. Det var heldigt, der var flere velkvalificerede ansøgere. Anette Bredsdorff er pr. 1. marts 2013 ansat i stillingen. Digitale løsninger. Odder kommune er langt fremme med brug af de digitale medier. , netbank og Nem ID er i dag ikke fremmedord for ret mange. Ca. 80% af Danmarks befolkning har adgang til og er ganske fortrolige med en computer. Ældrerådet er meget opmærksom på, at ingen må lades i stikken, hvis de ikke lige er med på den digitale platform. Digitale ambassadører. Den digitale kommune er ikke til at komme uden om. Allerede med udgangen af 2012 skal f.eks. flytning, ansøgning om nyt sundhedskort, lægeskift m. flere foregå digitalt, og i 2013 følger andre områder efter. Det er så planen, at med udgangen af 2014 skal hele Odder Kommune være digital. Odder kommune har uddannet 50 ambassadører, hvis rolle er at hjælpe og informere borgerne om de nationale digitaliseringstiltag. Ældrerådet fik tilbuddet om at deltage i et 1-dags kursus for digitale ambassadører sammen med 50 andre medarbejdere fra kommunen, netop for at vi kunne følge med i og evt. deltage i fremme af de digitale løsninger. Fremtiden kræver, vi er med, og det er ingen undskyldning, at man ikke vil eller ikke har lyst, der er mulighed for at blive hjulpet på f.eks. biblioteket eller af kommunens borgerservice. Digitaliseringen er lovbestemt, men der vil være mulighed for personlig hjælp og kontakt. Ingen lades i stikken. Reno Syd. Reno Syd havde indbudt Ældrerådet til et besøg på virksomheden i Skanderborg for at vise, hvordan de håndterer affaldet. Besøget var programsat til at finde sted sidst på året, men på grund af sygdom og andre forhindringer blev besøget aflyst. Det er hensigten at besøget finder sted på et andet tidspunkt. Det kunne være interessant at se, hvordan de håndterer vort affald og se, hvor langt de er med genbrug og div. Miljøforanstaltninger.

10 Vitapark det gamle sygehus. Med Odder Kommunes køb af det gamle sygehus nu Vitapark er det meningen at visitationsteamet og hele hjælpemiddelområdet skal have plads deroppe. Indflytningen forventes at finde sted i Kørestol hos velhaverfamilie i Vietnam 2012 Kørestol i Danmark 2012 Danske Ældreråd. Danske forældreråd, som er en forening med repræsentation af næsten alle de kommunale ældreråd i Danmark, havde varslet vedtægtsændringer i Her havde sparetiderne også gjort sit indtog, så der blev lagt op til færre personer i hovedbestyrelsen og afholdelse af repræsentantskabsmøde hvert andet år i stedet for hvert år. Odder Kommunes ældreråd havde i 2012 fravalgt at deltage i repræsentantskabsmødet i Nyborg, men vi sendte vore kommentarer til ændring af vedtægterne og var på den måde alligevel med til at påvirke resultatet har på alle måder været et begivenhedsrigt år, hvor ældrerådet har været omkring mange høringer og nye tiltag bliver ikke mindre travl, der er nye projekter på vej, og der skal desuden være ældrerådsvalg til efteråret... Maj 2012 Annette Svenstrup

11 Kontakt Kontakt til Ældrerådet kan ske via sekretæren: Visitationschef Anne Stenbæk tlf , - til formanden Else Marie Lerche, tlf , - eller til det enkelte ældrerådsmedlem. Ældrerådet Rådhusgade 3, 8300 Odder

Det er med meget stor glæde, at jeg igen skal skrive forordet til Ældrerådets Årsberetning.

Det er med meget stor glæde, at jeg igen skal skrive forordet til Ældrerådets Årsberetning. Ældrerådets årsberetning 2013 Forord Det er med meget stor glæde, at jeg igen skal skrive forordet til Ældrerådets Årsberetning. Som det vil fremgå af de følgende sider, har ældrerådet arbejdet med mange

Læs mere

Frivillige og brugerindflydelse

Frivillige og brugerindflydelse Information fra Sundhed og ældre: Frivillige og brugerindflydelse Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Samarbejde med frivillige På ældreområdet i Randers kommune samarbejder vi med frivillige, fordi det

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Tirsdag den 06.05.14 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller (formand) Kirsten Andersen (næstformand) Anne Grethe Krogager Elo Knudsen Flemming Vahlgreen Palle Jacobsen Afbud: Finn Brozek Sigurd

Læs mere

Projekt Spiseven. Hvad gør vi? Boulstrup d. 06-04-2014. Mange tanker og undersøgelser omkring ensomhed blandt ældre var startskuddet for projektet.

Projekt Spiseven. Hvad gør vi? Boulstrup d. 06-04-2014. Mange tanker og undersøgelser omkring ensomhed blandt ældre var startskuddet for projektet. Boulstrup d. 06-04-2014. Projekt Spiseven Hvad gør vi? Mange tanker og undersøgelser omkring ensomhed blandt ældre var startskuddet for projektet. Ældrerådet i Odder Kommune havde gennem længere tid diskuteret:

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 14. Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal

Læs mere

Formandens indledning

Formandens indledning ÆLDRERÅDETS Årsberetning 2010 Formandens indledning Det er med stor glæde og fornøjelse, at jeg, på ældrerådets vegne, nu skal skrive forordet til vores første årsberetning. Vi er kommet rigtigt godt i

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Årsberetning 2010

ÆLDRERÅDET. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 ÆLDRERÅDET Ældrerådet har 15. medlemmer, der blev valgt / genvalgt ved ældrerådsvalget den 17. november 2009 med virkning fra 1. januar 2010: Ann Marie Cordua Bente Bang Fritz Voss Inger

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Boliger Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Boliger Om denne pjece Randers Kommune tilbyder boliger til borgere,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet ÆLDRERÅDET ÅRSBERETNING 2015 Forord I 2015 har et af de store omdrejningspunkter for ældrerådsarbejdet været anvendelse af midlerne fra Ældremilliarden. I Ældrerådet har vi debatteret en lang række forslag

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014 , ÅRSBERETNING 014 : Indledning Møder og arrangementer Ad hoc gruppe, følgegrupper og kontaktpersoner 60PLUS Budget / Kvalitetsstandarder Høringer Tilsyn Regionsældreråd DANSKE ÆLDRERÅD Fremtiden ÆLDRERÅDET

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 18 sprotokol fra sidste

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Ældrerådet. Årsberetning 2012. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Ældrerådet. Årsberetning 2012. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Dato 13.02.13 Dok.nr. 23986-13 Sagsnr. 13-3221 Ref. elth Ældrerådet Årsberetning 2012 Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ældrerådet

Læs mere

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune I Odder Kommune er vores mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne og bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Du kan her læse om vores tilbud

Læs mere

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt.

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt. Ældre Høringssvar vedr. budget 2017-20 fra medarbejderne i SMU ældre. Sygefraværet i kommunen har i de seneste år været faldende, og det er det, fordi vi systematisk arbejder og har sygefraværet i fokus.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Syddjurs Kommunes ældreråd

Syddjurs Kommunes ældreråd Syddjurs Kommunes ældreråd Årsberetning 2014 Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Bent Salminen, Kolind Inge Marie Frederiksen, Mørke Gurli Juel Sørensen,Tirstrup Poul Andersen, Hornslet Formand:

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder.

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 31. januar 2008, blev kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygeplejeydelser samt træning

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 12. Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10, Egedal

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger

Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandard for plejeboliger Hvis du har brug for en plejebolig Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for plejeboliger. Kvalitetsstandarderne beskriver

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 14.-01.-2015 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 14. januar 2015 Tidsrum 10.00 ca. 12.30 Deltagere Connie Jensen,

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15, Egedal Rådhus

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Jens Peter Hegelund Jensen Direktør, Silkeborg Kommune Disposition

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD Årsberetning 2016 Formand: Karen Møller, Vrinners Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Bent Salminen, Kolind Ole Kragelund, Rønde Gurli Juel Sørensen, Tirstrup Poul Andersen,

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD Årsberetning 2015 Formand: Karen Møller, Vrinners Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Anna S. Jørgensen, Ebeltoft Bent Salminen, Kolind Ole Kragelund, Rønde Gurli Juel

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 31. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 31. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 31. oktober 2014 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Teamleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre Demens Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen Sundhed og Ældre Randers kommune arbejder på, at give borgere med demens og deres pårørende, en vifte af tilbud, som kan sættes sammen efter

Læs mere

Referat Husmøde i enhed 1.1 Tirsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00-19.30

Referat Husmøde i enhed 1.1 Tirsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00-19.30 Referat Husmøde i enhed 1.1 Tirsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00-19.30 Deltagere Svend, bolig 7 Anker, bolig 11 Torben, bolig 4 Børge, bolig 1 Gerda, bolig 5 Arne, bolig 6 Erik, bolig 8 Ove, bolig 10

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 10. april 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Aase Stær og Preben Jansen 1. Velkomst 2.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance s. 7 bør der gå max 4 5 mdr. fra den samlede vurdering til afgørelse foreligger. 7 Mdr. er helt urimeligt.

Borgerstyret Personlig Assistance s. 7 bør der gå max 4 5 mdr. fra den samlede vurdering til afgørelse foreligger. 7 Mdr. er helt urimeligt. Den 26. oktober 2015 Udvalget for Ældre og Handicappede, Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet. Ældrerådet har på sit møde den 19.10.2015 behandlet kvalitetsstandarder for visitationsområdet

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen.

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 7, Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik,

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik, Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Esbjerg Kommune Tilskud: 20.136.000 kr. Link til værdighedspolitik: http://www.esbjergkommune.dk/omkommunen/politikker/retningslinjer/v%c3%a6rdighedspolitik.aspx

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Lions Parken Jeg og personalet på Plejehjemmet Lions Parken vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Fra Marie Christiansen Emne Visitation til friplejebolig 2015 Afdeling Sundhed og Omsorg Administrationen Telefon 9974 1013 E-post marie.christiansen@rksk.dk

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Fakta om Ballerup Kommune?

Fakta om Ballerup Kommune? Vivi Abben, september 2009 Fakta om Ballerup Kommune? Praktikstedsbeskrivelsen indeholder en kort beskrivelse af Ballerup Kommunes ældre- og handicappleje. Ballerup blev i 2004 og 2005 blevet nomineret

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 26.02.2013 kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Ældrerådet 26.02.2013 Punkter på åbent møde: 25. Budgettjek 2013 1 26. Eventuelt 3 Medlemmer:

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Information om afklarende ophold

Information om afklarende ophold Information om afklarende ophold i Rehabiliteringsenheden, Demens- og Hjernecentrum Aarhus 2 AARHUS KOMMUNE Kære borger, familie og netværk Du og dine pårørende bydes hermed velkommen til Rehabiliteringsenheden.

Læs mere

5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014

5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014 5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014 Formænd/næstformænd fra i alt 91 ældre- og seniorråd deltog i et af de 5 møder, der blev afholdt i perioden 27. august til

Læs mere

Køkken og Rengøring. Eleverne får en til to lejligheder de skal holde rene. ALLE er velkomne til at bidrage så Amaliehaven holdes i en pæn stand.

Køkken og Rengøring. Eleverne får en til to lejligheder de skal holde rene. ALLE er velkomne til at bidrage så Amaliehaven holdes i en pæn stand. Amaliehaven 2013 Et byggeri til ca. 150 mill. Kroner Et byggeri der har været længe undervejs. Et nødvendigt byggeri, da pladsforholdene i CAG ikke svarer til de arbejdsmiljøkrav der gælder i dag. CAG

Læs mere