Blodtrycksmätare Blodtrykksmåler Verenpainemittari Blodtryksmåler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blodtrycksmätare Blodtrykksmåler Verenpainemittari Blodtryksmåler"

Transkript

1 Blodtrycksmätare Blodtrykksmåler Verenpainemittari Blodtryksmåler 0494

2 Blodtrycksmätare BRUKSANVISNING Obs! Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan användning och spara den för framtida bruk. Funktion Enheten använder oscillometrisk mätteknik för att mäta blodtrycket. Blodtrycksmätaren pumpar automatiskt upp manschetten tills rätt tryck uppnås, med hjälp av Fuzzy Logic-funktionen. Under luftutsläppet läser enheten av tryckoscillationernas omfång och kan därigenom avgöra det systoliska blodtrycket, det diastoliska blodtrycket och pulsen. Enhetens delar och funktioner 1. LCD-skärm 2. Batterilucka 3. Knapp för inställning av datum/tid 4. Minnesknapp 5. Startknapp 6. Blodtrycksmanschett 7. Uttag för PC-anslutning (USB-kabel ingår ej) Om blodtryck Det är viktigt att du regelbundet rådgör med din läkare. Han eller hon kommer att tala om för dig vilket ditt normalblodtryck är och vid vilka värden du bör söka hjälp. Systoliskt < och eller eller eller diastoliskt < Normal Prehypertoni 1 gradens hypertoni 2 gradens hypertoni 2

3 Förklaring till symbolerna på skärmen 1. Minnessekvensnummer 2. Batteriindikator 3. Pulssymbol 4. Indikator för datum/tid 5. Systoliskt blodtryck 6. Diastoliskt blodtryck 7. Pulshastighet 8. Felsymbol 9. Hypertoniklassificeringsindikator Fästa blodtrycksmanschetten Fäst manschetten vid vänster handled med handflatan vänd uppåt (bild 1). Se till att manschettens nederkant är ca 1 cm från handflatan (bild 2). Dra åt kardborrebandet runt handleden (bild 3). Korrekt mätningsställning Placera armbågen på en bordsyta så att manschetten kommer i höjd med ditt hjärta. 3

4 Mätningsförfarande 1. Tryck på för att påbörja mätning. 2. När alla siffror har tänts på skärmen sker automatisk uppumpning. 3. När mätningen är utförd visas systoliskt blodtryck, diastoliskt blodtryck och pulshastighet samtidigt på skärmen. Värdena sparas automatiskt. Hämta värden från minnet Tryck på M-knappen för att växla mellan minnesbanker med hjälp av sekvensnummer. Ta bort värden från minnet Håll in M-knappen i ca 5 sekunder för att ta bort värdena. Värdena kan försvinna om batteriet tas ur. (Registrera gärna värdena i blodtrycksloggen innan du tar ur batterierna). Håll in i 5 sekunder Tidsinställningar Tryck på och för att ställa in månaden. Tryck sedan växelvis på och för att ställa in datum och klockslag och bekräfta inställningarna. Tryck på Månaden blinkar -inställningsknappen Byt månad Bekräfta inställningen 4

5 Dataöverföring till PC För överföring av mätdata till datorn krävs en USB-kabel (ingår ej). Felsökning EE Felmeddelande Orsak Åtgärd Fel i mätning (användarens blodtryck är högre än 250 mmhg eller lägre än 40 mmhg). Upprepa mätningen. Håll handleden och armen stilla under mätningen. Om felet kvarstår, kontakta din återförsäljare. E1 Fel i luftgenomströmningen. Upprepa mätningen. Om felet kvarstår, kontakta din återförsäljare. E2 Trycket överstiger 300 mmhg. Upprepa mätningen. Om felet kvarstår, kontakta din återförsäljare. E3 Fel i mätdata. Ta ur och ladda upp batterierna. Om felet kvarstår, kontakta din återförsäljare. Försiktighetsåtgärder 1. Enheten innehåller känsliga delar, undvik därför extrema temperaturer, fuktighet och direkt solljus. Utsätt inte enheten för vätska eller hårda stötar och skydda den från damm. 2. Läckande batterier kan skada enheten. Ta ur batterierna när enheten inte ska användas på länge. 3. Enheten bör inte användas av barn. 4. Försök inte montera isär enheten eller reparera den på egen hand. Om du har problem med enheten, kontakta din återförsäljare. 5. På användare som fått diagnosen arytmi (oregelbunden hjärtverksamhet) eller diabetes, som lider av dålig blodcirkulation eller njurproblem, som har haft en stroke eller är medvetslösa kan enheten ha svårt att ge en korrekt avläsning av blodtrycket. 6. Rengör skärmen och manschetten noga med en mjuk, fuktig trasa. Tryck inte. Använd inga kemikalier vid rengöring. 7. För att stoppa uppumpningen, tryck på så släpps luften i manschetten ut. 8. När manschetten når 300 mmhg släpps luften ut av säkerhetsskäl. Obs: Batterier är farligt avfall och ska inte slängas i hushållssoporna. Tekniska specifikationer Mätteknik: Oscillometrisk Mätområde: Blodtryck 40~250 mmhg, Puls 40~199 slag/min Precision: Blodtryck ± 3 mmhg, Puls ± 5 % Uppumpning: Pumpdriven Lufttömning: Automatisk tryckventil Minneskapacitet: 90 minnesplatser Autoavstängning: 1 minut efter senaste knapptryckning Användningsörhållanden: Temperatur C, Luftfuktighet % RH Lagringsförhållanden: Temperatur C, Luftfuktighet % RH Strömförsörjning: 3 V DC, två AAAbatterier Mått: 79 x 72 x 75 mm (lxbxh) Vikt: 125 g (utan batterier) Handledsomkrets: 13,5~22 cm Övrigt: Enheten och manschetten är speciellt utformade för att skydda mot elstötar 5

6 Blodtryckslogg Namn: Ålder: Vikt: Datum Tid mmhg Puls Kroppsskick 6

7 Blodtryckslogg Namn: Ålder: Vikt: Datum Tid mmhg Puls Kroppsskick 7

8 Blodtrykksmåler BRUKSANVISNING Obs! Les nøye gjennom bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for å kunne slå opp i den senere. Funksjon Enheten gjør bruk av oscillometrisk måleteknikk for å måle blodtrykket. Blodtrykksmåleren pumper automatisk opp mansjetten til riktig trykk ved hjelp av fuzzy logic-funksjonen. Under lufttømmingen leser enheten av trykkoscillasjonenes omfang og kan ved dette fastslå systolisk blodtrykk, diastolisk blodtrykk og puls. Enhetens deler og funksjoner 1. LCD-skjerm 2. Batteriluke 3. Knapp for innstilling av dato/tid 4. Minneknapp 5. Startknapp 6. Blodtrykksmansjett 7. Uttak for PC-tilkobling (USB-kabel inngår ikke) Om blodtrykk Det er viktig at du jevnlig rådfører deg med legen din. Han eller hun kan fortelle deg hva som er ditt normale blodtrykk og ved hvilke verdier du bør søke hjelp. Systolisk < og eller eller eller diastolisk < Normalt Prehypertoni 1 gradens hypertoni 2 gradens hypertoni 8

9 Forklaring til symbolene på skjermen 1. Minnesekvensnummer 2. Batteriindikator 3. Pulssymbol 4. Indikator for dato/tid 5. Systolisk blodtrykk 6. Diastolisk blodtrykk 7. Pulshastighet 8. Feilsymbol 9. Indikator for hypertoniklassifisering Feste blodtrykksmansjetten Fest mansjetten til venstre håndledd med håndflaten vendt oppover (bilde 1). Mansjettens nedre kant skal være ca. 1 cm fra håndflaten (bilde 2). Stram borrelåsbåndet rundt håndleddet (bilde 3). Korrekt målestilling Plasser albuen på en bordflate slik at mansjetten kommer i høyde med hjertet. 9

10 Framgangsmåte ved måling 1. Trykk på knappen for å begynne måling. 2. Når alle sifrene er tent på skjermen, skjer oppumping automatisk. 3. Når målingen er utført, vises systolisk blodtrykk, diastolisk blodtrykk og pulshastighet samtidig på skjermen. Verdiene lagres automatisk. Hente verdien fra minnet Trykk på M-knappen for å veksle mellom minnebanker ved hjelp av sekvensnummer. Fjerne verdier fra minnet Hold inne M-knappen i ca. 5 sekunder for å slette verdiene. Verdiene kan forsvinne dersom batteriet tas ut. (Registrer gjerne verdiene i blodtrykksloggen før du tar ut batteriene.) Hold inne i 5 sekunder Tidsinnstillinger Trykk på og for å stille inn måned. Trykk så vekselvis på og for å stille inn dato og tid og bekrefte innstillingene. Trykk på -innstillingsknappen Måned blinker Skift måned Bekreft innstillingen 10

11 Dataoverføring til PC For overføring av måledata til PC kreves det en USB-kabel (inngår ikke). Feilsøking EE Feilmelding Årsak Tiltak Feil i måling (brukerens blodtrykk er høyere enn 250 mmhg eller lavere enn 40 mmhg). 11 Gjenta målingen. Hold håndledd og arm stille under målingen. Dersom feilen vedvarer, kontakt forhandler. E1 Feil i luftgjennomstrømning. Gjenta målingen. Dersom feilen vedvarer, kontakt forhandler. E2 Trykket overstiger 300 mmhg. Gjenta målingen. Dersom feilen vedvarer, kontakt forhandler. E3 Feil i måledata. Ta ut og lad opp batteriene. Dersom feilen vedvarer, kontakt forhandler. Forsiktighetstiltak 1. Enheten inneholder følsomme deler, unngå derfor ekstreme temperaturer, fuktighet og direkte sollys. Utsett ikke enheten for væske eller harde støt, og beskytt den mot støv. 2. Batterier som lekker, kan skade enheten. Ta ut batteriene når enheten ikke skal brukes på en god stund. 3. Enheten bør ikke brukes av barn. 4. Forsøk ikke å ta enheten fra hverandre eller reparere den på egen hånd. Dersom du skulle få problemer med enheten, kontakt forhandler. 5. På bruker som har fått diagnosen arytmi (uregelmessig hjertevirksomhet) eller diabetes, som lider av dårlig blodsirkulasjon eller nyreproblemer, som har hatt slag eller er bevisstløse, kan enheten ha vanskeligheter med å gi en korrekt avlesning av blodtrykket. 6. Rengjør skjerm og mansjett grundig med en myk, fuktig klut. Trykk ikke. Bruk ikke kjemikalier ved rengjøring. 7. For å stoppe oppumpingen, trykk på, og luften i mansjetten slippes ut. 8. Når mansjetten kommer opp i 300 mmhg, slippes luften ut av sikkerhetsmessige årsaker. Obs: Batterier er farlig avfall og skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Tekniske spesifikasjoner Måleteknikk: Oscillometrisk Måleområde: Blodtrykk 40~250 mmhg, puls 40~199 slag/min Presisjon: Blodtrykk ± 3 mmhg, puls ± 5 % Oppumping: Pumpedrevet Lufttømming: Automatisk trykkventil Minnekapasitet: 90 minneplasser Slås automatisk av: 1 minutt etter siste knappetrykking Bruksforhold: Temperatur C, luftfuktighet % RH Lagringsforhold: Temperatur C, luftfuktighet % RH Strømforsyning: 3 V DC, to AAA-batterier Mål: 79 x 72 x 75 mm (lxbxh) Vekt: 125 g (uten batterier) Håndleddsomkrets: 13,5~22 cm Øvrig: Enheten og mansjetten er spesielt utformet for å beskytte mot elektrisk støt

12 Blodtrykkslogg Navn: Alder: Vekt: Dato Tid mmhg Puls Fysisk tilstand 12

13 Blodtrykkslogg Navn: Alder: Vekt: Dato Tid mmhg Puls Fysisk tilstand 13

14 Verenpainemittari KÄYTTÖOHJE HUOM! Lue käyttöohje huolella ennen laitteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Toiminta Laite käyttää oskillometristä menetelmää verenpaineen mittaamiseen. Verenpainemittari pumppaa mansetin automaattisesti oikeaan paineeseen sumeaa logiikkaa käyttäen. Paineen päästövaiheen aikana laite lukee paineoskillaatioiden laajuuden ja määrittää näin systolisen ja diastolisen verenpaineen sekä pulssin. Laitteen osat ja toiminnot 1. LCD-näyttö 2. Paristoluukku 3. Päiväyksen/kellonajan asetuspainike 4. Muistipainike 5. Käynnistyspainike 6. Mansetti 7. PC-liitäntä (USB-kaapeli ei sisälly) Verenpaineesta On tärkeää, että keskustelet säännöllisesti lääkärisi kanssa. Hän kertoo sinulle, mikä normaali verenpaineesi on ja millä arvoilla sinun tulisi ottaa yhteyttä lääkäriin. Systolinen < ja tai tai tai diastolinen < Normaali Prehypertonia 1 asteen hypertonia 2 asteen hypertonia 14

15 Näytön symbolit 1. Muistipaikan numero 2. Paristojen varausilmaisin 3. Pulssisymboli 4. Päiväyksen/kellonajan näyttö 5. Systolinen verenpaine 6. Diastolinen verenpaine 7. Pulssi 8. Vikasymboli 9. Hypertonialuokitus Art Mansetin kiinnittäminen Kiinnitä mansetti vasempaan ranteeseen kämmenpuoli ylöspäin (kuva 1). Varmista, että mansetin alareuna on noin 1 cm päässä kämmenestä (kuva 2). Kiristä tarranauha ranteen ympärille (kuva 3). Oikea mittausasento Aseta kyynärpää pöydälle niin, että mansetti on sydämen korkeudella. 15

16 Mittaus 1. Aloita mittaus painamalla. 2. Kun kaikki näytön merkit ovat syttyneet, tapahtuu automaattinen mansetin pumppaus. 3. Kun mittaus on valmis, näytössä näytetään systolinen verenpaine, diastolinen verenpaine sekä pulssi. Arvot tallennetaan automaattisesti. Arvojen noutaminen muistista Selaa muistipaikkoja painamalla M- painiketta. Arvon poistaminen muistista Tyhjennä muisti pitämällä M-painike painettuna noin 5 sekunnin ajan. Arvot voivat hävitä, jos paristot poistetaan. (Kirjaa arvot verenpainemuistioon ennen paristojen poistamista). Pidä painettuna 5 sekunnin ajan. Päiväyksen ja ajan asettaminen Aseta kuukausi painamalla ja. Aseta sitten päiväys ja kellonaika painamalla vuorotellen ja. Paina Kuukausi vilkkuu -asetuspainiketta Vaihda kuukausi Vahvista asetus 16

17 Tiedonsiirto PC:hen Mittaustietojen siirtoon tarvitaan USB-kaapeli (ei sisälly). Vianmääritys EE Vikailmoitus Syy Toimenpide Mittausvirhe (verenpaine on yli 250 mmhg tai alle 40 mmhg). Toista mittaus. Pidä ranne ja käsi paikallaan mittauksen ajan. Ellei vika häviä, käänny jälleenmyyjän puoleen. E1 Vika ilman virtauksessa. Toista mittaus. Ellei vika häviä, käänny jälleenmyyjän puoleen. E2 Paine yli 300 mmhg. Toista mittaus. Ellei vika häviä, käänny jälleenmyyjän puoleen. E3 Virhe mittaustiedoissa. Vaihda paristot. Ellei vika häviä, käänny jälleenmyyjän puoleen. Turvallisuusohjeet 1. Laite sisältää herkkiä osia, vältä siksi äärimmäisiä lämpötiloja, kosteutta ja suoraa auringonpaistetta. Suojaa laite nesteiltä, pölyltä ja iskuilta. 2. Vuotavat paristot saattavat vahingoittaa laitetta. Poista paristot, jos laite on pidemmän aikaa käyttämättömänä. 3. Älä anna lasten käyttää laitetta. 4. Älä yritä purkaa tai korjata laitetta itse. Käänny jälleenmyyjän puoleen, jos se ei toimi oikein. 5. Laitteella voi vaikea saada oikeita verenpainelukemia käyttäjiltä, joilla on diagnosoitu rytmihäiriöitä tai diabetes, joilla on heikko verenkierto tai munuaisongelmia, joilla on ollut halvaus tai ovat tajuttomia. 6. Puhdista näyttö ja mansetti pehmeällä kostealla rievulla. Älä paina. Älä käytä kemikaaleja laitteen puhdistukseen. 7. Mansetin täytön voi keskeyttää painamalla -painiketta. 8. Kun mansetin paine on 300 mmhg, ilma päästetään turvallisuussyistä. Tekniset tiedot Mittaustekniikka: oskillometrinen Mittausalue: Verenpaine 40~250 mmhg, pulssi 40~199 lyöntiä/min Tarkkuus: verenpaine ± 3 mmhg, pulssi ± 5 % Ilman pumppaus: pumppukäyttöinen Ilman tyhjennys: Automaattinen paineventtiili. Muisti: 90 muistipaikkaa Automaattinen poiskytkentä: 1 minuutin kuluttua viimeisestä painikkeen painalluksesta. Käyttöolosuhteet: lämpötila C, kosteus % RH Säilytysolosuhteet: lämpötila %, kosteus % RH Virransyöttö: kaksi 3 V DC AAA-paristoa Mitat: 79 x 72 x 75 mm (pxlxk) Paino: 125 g (ilman paristoja) Ranteen ympärysmitta: 13,5~22 cm Muuta: laite ja mansetti on suunniteltu suojaamaan sähköiskuilta Huom: Paristot ovat ongelmajäte eikä niitä saa hävittää talousjätteen mukana. 17

18 Verenpainemuistio Nimi: Ikä: Paino: Päiväys Aika mmhg Pulssi Kunto

19 Verenpainemuistio Nimi: Ikä: Paino: Päiväys Aika mmhg Pulssi Kunto

20 Blodtryksmåler BRUGSANVISNING Bemærk! Læg brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til fremtidig brug. Funktion Enheden anvender oscillometrisk måleteknik til måling af blodtrykket. Blodtryksmåleren pumper automatisk manchetten op, indtil det rette tryk opnås, ved hjælp af Fuzzy Logic-funktionen. Mens luften lukkes ud, aflæser enheden trykoscillatorernes omfang og kan derved bestemme det systoliske blodtryk, det diastoliske blodtryk og pulsen. Enhedens dele og funktioner 1. LCD-skærm 2. Batteridæksel 3. Knap til indstilling af dato/tid 4. Hukommelsesknap 5. Startknap 6. Blodtryksmanchet 7. Stik til pc-tilslutning (USB-kabel medfølger ikke) Om blodtryk Det er vigtigt, at du regelmæssigt konsulterer din læge. Han eller hun kan fortælle dig, hvad der er dit normale blodtryk, og hvilke værdier der kræver, at du søger lægehjælp. Systolisk < og eller eller eller diastolisk < Normal Præhypertoni Grad 1 hypertoni Grad 2 hypertoni 20

21 Forklaring til symbolerne på skærmen 1. Hukommelsessekvensnummer 2. Batteriindikator 3. Pulssymbol 4. Indikator for dato/tid 5. Systolisk blodtryk 6. Diastolisk blodtryk 7. Pulshastighed 8. Fejlsymbol 9. Hypertoni-klassificeringsindikator Fastgørelse af blodtryksmanchetten Fastgør manchetten ved venstre håndled med håndfladen vendt op ad (billede 1). Sørg for, at manchettens underkant er ca. 1 cm fra håndfladen (billede 2). Spænd velcrobåndet rundt om håndleddet (billede 3). Korrekt målestilling Anbring albuen på et bord, så manchetten kommer i højde med dit hjerte. 21

22 Sådan foretager du en måling 1. Tryk på for at påbegynde målingen. 2. Når alle cifre er tændt på skærmen, pumpes manchetten automatisk op. 3. Når målingen er udført, vises systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og pulshastighed samtidig på skærmen. Værdierne gemmes automatisk. Hentning af værdier fra hukommelsen Tryk på M-knappen for at skifte mellem hukommelsesbanker ved hjælp af sekvensnummer. Sletning af værdier fra hukommelsen Hold M-knappen inde i ca. 5 sekunder for at slette værdierne. Værdierne kan forsvinde, hvis batteriet tages ud. (Du kan med fordel registrere værdierne i blodtryksloggen, inden du tager batterierne ud). Hold knappen inde i 5 sekunder Tidsindstillinger Tryk på og for at indstille måneden. Tryk derefter skiftevis på og for at indstille dato og klokkeslæt samt bekræfte indstillingerne. Tryk på Måneden blinker -indstillingsknappen Skift måned Bekræft indstillingen 22

23 Dataoverførsel til pc Til overførsel af måledata til computeren kræves et USB-kabel (medfølger ikke). FejlsøgninG EE Fejlmeddelelse Årsag Løsning Fejl i målingen (brugerens blodtryk er højere end 250 mmhg eller lavere end 40 mmhg). stød 23 Gentag målingen. Hold håndleddet og armen stille under målingen. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte forhandleren. E1 Fejl i luftgennemstrømningen. Gentag målingen. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte forhandleren. E2 Trykket ligger over 300 mmhg. Gentag målingen. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte forhandleren. E3 Fejl i måledata. Tag batterierne ud, og genoplad dem. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte forhandleren. Forsigtighedsforanstaltninger 1. Apparatet indeholder følsomme dele. Undgå derfor ekstreme temperaturer, fugtighed og direkte sollys. Udsæt ikke apparatet for væske eller hårde stød, og beskyt den imod støv. 2. Utætte batterier kan beskadige apparatet. Tag batterierne ud, når apparatet ikke skal anvendes i lang tid. 3. Apparatet må ikke bruges af børn. 4. Forsøg ikke at adskille apparatet eller reparere det på egen hånd. Hvis du har problemer med apparatet, skal du kontakte forhandleren. 5. På brugere, som har fået stillet diagnosen arytmi (uregelmæssig hjertevirksomhed) eller diabetes, som lider af dårlig blodcirkulation eller nyreproblemer, som har haft et hjerteslag eller er bevidstløse, kan apparatet have svært ved at give en korrekt aflæsning af blodtrykket. 6. Rengør skærmen og manchetten omhyggeligt med en blød, fugtig klud. Tryk ikke. Anvend ikke kemikalier ved rengøringen. 7. Hvis du vil standse oppumpningen, skal du trykke på, hvorved luften lukkes ud af manchetten. 8. Når manchetten når 300 mmhg, lukkes luften ud af sikkerhedsmæssige årsager. Bemærk! Batterier er farligt affald og må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Tekniske data Måleteknik: Oscillometrisk Måleområde: Blodtryk 40~250 mmhg, puls 40~199 slag/min Præcision: Blodtryk ± 3 mmhg, puls ± 5 % Oppumpning: Pumpestyret Lufttømning: Automatisk trykventil Hukommelseskapacitet: 90 hukommelsespladser Automatisk slukning: 1 minut efter seneste knapbetjening Anvendelsesbetingelser: Temperatur C, luftfugtighed % RH Opbevaringsbetingelser: Temperatur C, luftfugtighed % RH Strømforsyning: 3 V DC, to AAA-batterier Mål: 79 x 72 x 75 mm (lxbxh) Vægt: 125 g (uden batterier) Håndledsomkreds: 13,5~22 cm Andet: Apparatet og manchetten er specielt udformet til at beskytte imod elektrisk

24 Blodtrykslog Navn: Alder: Vægt: Dato Tid mmhg Puls Legemstilstand

25 Blodtrykslog Navn: Alder: Vægt: Dato Tid mmhg Puls Legemstilstand

26

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

DIGITAL BLODTRYKSMÅLER. HZ-8011 Brugsanvisning

DIGITAL BLODTRYKSMÅLER. HZ-8011 Brugsanvisning DIGITAL BLODTRYKSMÅLER HZ-011 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Forord...2 Løsdele og funktioner.3-4 Display..4-5 Isætning af batteri og opladning 5-6 Samling af holderen til manchetten.6 Dato, tid og

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING Klinisk valideret og godkendt af BHS! Læs vejledningen grundigt 1 før apparatet tages i brug Indholdsfortegnelse: 1. Forholdsregler

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SE DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SPECIFIKATIONER Hölje av ABS-plast Bakgrundsbelyst LCD-display 24 timmarsklocka och datum Termometer som visar temperature i C, -20 +80 C Stoppur (Max 99m59s) Vattenavvisande

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Betjeningsvejledning. Intermedico ApSermedicO. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt. Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr.

Betjeningsvejledning. Intermedico ApSermedicO. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt. Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr. Intermedico ApSermedicO Sundhed fremfor alt!.. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt Betjeningsvejledning Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr.: HC60BM Intermedico ApS - Viadukt alle 16-2900 Hellerup

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

FW1200 BRUGSANVISNING

FW1200 BRUGSANVISNING Blodtryksmåler Model: FW1200 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING 2 Mange tak fordi du valgte denne Fitzone blodtryksmåler. Læs venligst denne brugsanvisning grundig inden, at apparatet tages i brug. Skærmen

Læs mere

Oversigt. Introduktion. Noter

Oversigt. Introduktion. Noter Oversigt Introduktion Introduktion...1 Noter...1 Kend din blodtryksmåler ---- Enheden...2 ---- Tilbehør......3 IHB indikator...4 Før måling......5 Kvik Guide...6 Isætning af batterier......7 Opstart ----

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

OSC 58 DK+TITEL 02.07.2001 9:47 Uhr Seite 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

OSC 58 DK+TITEL 02.07.2001 9:47 Uhr Seite 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OSC 58 DK+TITEL 02.07.2001 9:47 Uhr Seite 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning..... 2 Forudgående oplysninger... 3 Oplysninger vedrørende måling af blodtryk... 4-6 Vigtige oplysninger om blodtryk... 7-8 Illustration

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Blodtryksmåler til overarmen

Blodtryksmåler til overarmen Blodtryksmåler til overarmen SANOTEC MD 14037 Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 3 Pakkens indhold...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4 Korrekt

Læs mere

BM 20. c Blodtryksmåler. Betjeningsvejledning

BM 20. c Blodtryksmåler. Betjeningsvejledning BM 20 DK c Blodtryksmåler Betjeningsvejledning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)7 31 / 39 89-144 Fax: +49 (0)7 31 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Dansk 1.

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Spilleregler. for 2-8 diamantdetektiver / 2 hold. Fra 6 + Indhold: Kræver 2 x AA LR x AAA LR03 batterier (medfølger ikke).

Spilleregler. for 2-8 diamantdetektiver / 2 hold. Fra 6 + Indhold: Kræver 2 x AA LR x AAA LR03 batterier (medfølger ikke). DK Spilleregler for 2-8 diamantdetektiver / 2 hold. Fra 6 + Indhold: Kræver 2 x AA LR06 + 4 x AAA LR03 batterier (medfølger ikke). 1 detektor og 2 nøgler 1 skattekiste med aftagelig diamant 10 opgavekort

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DIGITAL HÄNGVÅG DIGITAL HENGEVEKT DIGITAALINEN RIPUSTUSVAAKA DIGITAL HÆNGEVÆGT

DIGITAL HÄNGVÅG DIGITAL HENGEVEKT DIGITAALINEN RIPUSTUSVAAKA DIGITAL HÆNGEVÆGT DIGITAL HÄNGVÅG DIGITAL HENGEVEKT DIGITAALINEN RIPUSTUSVAAKA DIGITAL HÆNGEVÆGT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

Blodtryk. Materiale Computer (PC) Data acquisition unit (DAS) (IX/228) USB-kabel Puls-plethysmograf (PT-104) Blodtryksmåler (BP-600)

Blodtryk. Materiale Computer (PC) Data acquisition unit (DAS) (IX/228) USB-kabel Puls-plethysmograf (PT-104) Blodtryksmåler (BP-600) Blodtryk Formål At bestemme det systoliske og diastoliske blodtryk hos en rygliggende person (Forsøg 1), samt undersøge tyngdekraftens betydning for blodtrykket og den perifere blodcirkulation (Forsøg

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt 28-051_manual.indd 2014-03-19, 14.23.14 Art. 28-051 Hushållsvåg Elektronisk våg med yta av härdat glas Husholdningsvekt Elektronisk vekt med veieflate av herdet glass Keittiövaaka Elektroninen vaaka, pinta

Læs mere

Det er dit liv. Pas på blodtrykket.

Det er dit liv. Pas på blodtrykket. Det er dit liv. Pas på blodtrykket. AUTOMATISK BLODTRYKSAPPARAT Brugsanvisning 0068 www.kendan.dk INTRODUKTION Brug af et automatisk blodtryksapparat giver mulighed for kontinuerligt at monitorere blodtryk,

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 El-nummer: 6398157229 EAN-nummer: 5703317410283 Indhold Dansk betjeningsvejledning... 3 Sikkerheds information... 3 Specifikationer...

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

FW1303 BRUGSANVISNING

FW1303 BRUGSANVISNING Blodtryksmåler Lifezone Series Model: FW1303 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Mange tak fordi du valgte denne Fitzone blodtryksmåler. Læs venligst denne brugsanvisning grundig inden, at apparatet tages i

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic

Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic > Højt blodtryk Avanseret teknologi for din velvære. Driftssikker kvalitet NAIS

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan, nd FL, SE- Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -0 POWERPACK MED

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Det er dit liv. Pas på blodtrykket.

Det er dit liv. Pas på blodtrykket. Det er dit liv. Pas på blodtrykket. AUTOMATISK BLODTRYKSAPPARAT Brugsanvisning 0068 www.kendan.dk INTRODUKTION Brug af et automatisk blodtryksapparat giver mulighed for kontinuerligt at monitorere blodtryk,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX RC1500 http://da.yourpdfguides.com/dref/625344

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX RC1500 http://da.yourpdfguides.com/dref/625344 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX RC1500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner R POWER BRUGERVEJLEDNING Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner Indholdsfortegnelse Introduktion......................................4 Beskrivelse af printeren.............................4

Læs mere

Regelsökare. Koolaustunnistin. 3 in 1

Regelsökare. Koolaustunnistin. 3 in 1 Regelsökare Stendersøker Koolaustunnistin Lægtesøger 3 in 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Brugsanvisning Bruksanvisning

Brugsanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning 1 Kombinationsvægt Måling af fedtprocent, vandprocent, muskelprocent og knogleprocent Kroppsanalysevekt Måler vekt, kroppsfett, vannandel, muskelmasse og benmasse Kombinationsvåg

Læs mere

Hushållsvåg med bägare Husholdningsvekt med beger Keittiövaaka ja mitta-astia Køkkenvægt med bæger

Hushållsvåg med bägare Husholdningsvekt med beger Keittiövaaka ja mitta-astia Køkkenvægt med bæger Hushållsvåg med bägare Husholdningsvekt med beger Keittiövaaka ja mitta-astia Køkkenvægt med bæger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Brugsanvisning. Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463

Brugsanvisning. Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463 Brugsanvisning Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463 0197 Indholdsfortegnelse 1. Pakkens indhold...6 2. Om denne brugsanvisning...6 2.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Monteringsanvisning dusch- och badkarsbladare. Monteringvejledning brusere og badekar. Monteringsanvisning dusj og badekarbatteri

Monteringsanvisning dusch- och badkarsbladare. Monteringvejledning brusere og badekar. Monteringsanvisning dusj og badekarbatteri Monteringsanvisning dusch- och badkarsbladare Monteringvejledning brusere og badekar Monteringsanvisning dusj og badekarbatteri Asennusohje suihku- ja kylpyammesekoittimille Hafa AB Svarvaregatan 5, Box

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

Seagull pulsur - SW117

Seagull pulsur - SW117 Seagull pulsur - SW117 Indholdsfortegnelse Overblik...3 Knapper og funktioner...4 Montering af brystbælte...5 Indstil uret...6 Vælg zone...7 Indstilling af træningszone...8 Indstil uret til træning...9

Læs mere