Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning"

Transkript

1 Bravo SB SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

2 SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt och säkert system. Tack för att du valt Bewator! DA Tillykke! Du har købt et moderne porttelefonsystem fra Bewator, der opfylder de krav, der kan stilles til et letanvendeligt og sikkert system Tak, for at du valgte Bewator! NO Gratulerer! Du har kjøpt et moderne porttelefonsystem fra Bewator som oppfyller kravene det stilles til et brukervennlig og sikkert system. Takk for at du valgte Bewator!

3 Bravo SB

4 Varningar Bewator avsäger sig allt ansvar för alla typer av oriktig användning av utrustningen, modifieringar av något slag (utan godkännande) eller användning av hjälpmedel som inte ursprungligen tillhandahållits av företaget. Alla utrustning som används i installationen får bara användas till det de är avsedda för. Säkerhetsinstruktioner För att reducera risken för fel och elektriska stötar: Montera inte bort kåpor eller utför någon reparation på egen hand. Om det behövs, ta alltid kontakt med kvalificerad personal. Stoppa inte in några föremål eller låt inte någon vätska komma inuti enheten. Hindra inte luften att cirkulera genom att täcka för ventilationshålen. Beskrivning av Bravo SB5700 videosvarsapparat Tre-läges väljare för anropston/privat-funktion. Till vänster: Anropssignal på maximal volym. I mitten: Anropston på medelvolym. Till höger : Aktivering av Privatfunktion. (Privat-funktion betyder bortkoppling av anropssignalen från portapparat. En aktiverad Privat-funktion visas genom att en röd indikator till vänster om knappen). Signallampa. Används inte. Öppningsknapp. Etikett för att visa knappfunktionerna. Placeras på apparaten under luren. Klisteretiketten följer med snabbguiden. Svarslur (lyft för starta samtal). Knapp 1 används främst för att styra extra funktioner som garageportar, sidodörrar e.d. Knapp 2 ingår som standard (fabriksinställd för videoförfrågan - dvs tända upp bilden). Knapp 3-6 används inte. Bildskärm för att visa bilden från portapparaten Färgad front som kan bytas. Kontakta Bewator för mera information. 11 Ljusinställning (vrid medurs för att öka styrkan). 12 Kontrastinställning (vrid medurs för att öka värdet).

5 Bravo SB5700 Ringklocka I svarsapparaten förekommer flera olika anropssignaler beroende på vilken funktion som pågår. Du kan byta tonkaraktären på anrop från port respektive anrop från dörrklocka. Gör följande för att byta: 1 Håll inne öppningsknappen tills en ton hörs. Ändringen kan bara göras när systemet är i vila dvs inget anrop kan pågå (som visas med blinkande lysdiod). 2 Tryck och släpp på knappen igen för att välja vilken anropssignal som ska ändras enligt följande: En gång: 1 bekräftelseton hörs och portens anropssignal kan ändras Två ggr: Växelanrop. Används inte. Tre ggr: 3 bekräftelsetoner hörs och dörrklockans ton kan ändras. Ytterligare tryck på repeterar ovanstående och efter sista trycket - avvakta tills en ton hörs - innan nästa steg görs. 3 Tryck och släpp på knappen tills för att stega runt bland de alternativ av toner som finns. Om du nu vill höra vald ton lite längre - så håll inne knappen 4 Lyft luren och lägg tillbaka den för att bekräfta det val du gjort - eller för att när som helst avbryta ändringen. 5 Till sist hörs en bekräftelseton när ändringen är utförd. Övrigt Vid övriga frågor - kontakta i första hand fastighetskötare och/eller installatör. Svenska

6 Advarsel Bewator fralægger sig ansvaret for al slags forkert anvendelse af anlægget, modificeringer (uden godkendelse), eller anvendelse af hjælpemidler, der ikke anbefales af Bewator. Alt udstyr, der anvendes i installationen må kun benyttes til sit formål. Sikkerhedsinstruktioner For at reducere risikoen for fejl og elektriske stød: Fjern ikke låget, eller udfør nogen reparationer på egen hånd. Hvis det er nødvendigt, skal du altid tage kontakt med kvalificeret personale. Lad ingen objekter eller væske komme ind i enheden. Tilsikre altid fri luftcirkulation i enheden. Beskrivelse af Bravo SB5700 video svarapparat Tre-placeringer for valg af opkaldstone/privat-funktion. Til venstre: Opkaldssignal på maksimal volume. I midten: Opkaldstone på middel volume. Til højre : Aktivering af Privatfunktion. (Privat-funktion betyder, at opkaldssignalet fra portapparatet bliver deaktiveret. En aktiveret Privat-funktion vises ved, at en rød indikator til venstre for knappen lyser). Signallampe. Anvendes ikke. Åbneknap. Etiket til at vise knapfunktionerne. Placeres på apparatet under røret. Klisteretiketten følger med quickguiden. Svarrør (løft for at starte en samtale). Knap 1 benyttes oftest til at styre ekstra funktioner, som garageporte, sidedøre etc. Knap 2 indgår som standard (fabriksindstillet til video, dvs. tænde billedet). Knap 3-6 benyttes ikke. Billedskærm der viser billedet fra portapparatet Farvet front der kan udskiftes. Kontakt Bewator Antech A/S for yderligere information. 11 Lysindstilling (Drej med uret for at øge styrken). 12 Kontrastindstilling (Drej med uret for at øge værdien).

7 Bravo SB5700 Ringeklokke I svarapparatet forekommer der flere forskellige opkaldssignaler, afhængigt af hvilken funktion der er i gang. Du kan ændre tonekarakteren på Opkald fra porten og Opkald fra dørklokken. Gør følgende for at skifte 1 Hold åbneknappen inde til en tone kan høres. Ændringer kan kun foretages, når systemet er i hvile. Dvs. at ingen opkald kan foretages (vises med blinkende lysdioder). 2 Tryk og slip på knappen igen, for at vælge hvilket opkaldssignal, der skal ændres på følgende måde: En gang: 1 bekræftelsestone høres og portens opkaldssignal kan ændres To ggr: Vekselopkald. Anvendes ikke. Tre ggr: 3 bekræftelsestoner høres og dørklokkens tone kan ændres. Yderligere tryk på gentager det ovenstående, og efter sidste tryk skal du afvente til en tone kan høres - inden næste trin kan udføres. 3 Tryk og slip på knappen til du kan bladre rundt blandt de alternative toner der findes. Hvis du vil høre den valgte tone i længere tid - så hold knappen inde. 4 Løft røret og læg det tilbage igen, for at bekræfte det valg du har foretaget - eller for når som helst at afbryde ændringen. 5 Til sidst kan du høre en bekræftelsestone, når ændringen er udført. Øvrigt Danska Ved øvrige spørgsmål - kontakt først ejendomsinspektøren og/eller installatøren.

8 Advarsler Bewator fraskriver seg alt ansvar for alle typer av uriktig bruk av utstyret, modifiseringer (uten godkjennelse) eller bruk av tilleggsutstyr som ikke er behandlet via bedriften. Alt utstyr som brukes ved installasjon skal kun benyttes til det de er tiltenkt. Sikkerhetsinstrukser For å redusere risikoen for feil og elektrisk støt: Ikke prøv å utføre reparasjoner på egen hånd. Om det trengs service, ta alltid kontakt med kvalifisert personell. Ikke putt noe inn i apparatet eller søl væske på det. Ikke hindre luftsirkulasjonen ved å dekke for ventilasjonshull Beskrivelse av Bravo SB5700 svarapparat med video Volumkontroll (tre nivåer) for anropstone og Privatfunksjon. Til venstre: Anropsignal maks volum I midten: Anropsignal på middel volum Til høyre : Aktivering av Privatfunksjon. (Privatfunksjon betyr at man kobler ut anropsignal fra portapparat. Privatfunksjonen vises med en rød indikator til venstre for knappen).. Signallys. Benyttes ikke Åpneknapp. Etikett for å vise tastenes funksjoner. Plasseres på apparatet under røret. Klistreetiketter følger med hurtigguiden. Telefonrør (løft av røret for samtale). Knapp 1 benyttes først og fremst for å styre ekstra funksjoner som garasjeporter, sidedører etc. Knapp 2 inngår som standard (fabrikkinnstilt for video dvs. aktivere bildet) Knapp 3 6 benyttes ikke. Skjerm for å vise bilde fra portapparatet Fargefront som kan byttes. Kontakt din installatør for mer informasjon. 11 Lys innstillinger (vri med klokken for å øke styrken). 12 Kontrastinnstillinger (vri med klokken for øket verdi).

9 Bravo SB5700 Ringeklokke I svarapparatet finnes det flere ulike anropsignaler avhengig av hvilken funksjon som skjer. Du kan bytte ringetone på anrop fra port respektivt anrop fra dørklokke Slik gjør du for å bytte ringetone: 1 Hold inne åpneknappen til du hører en tone. Endringen kan bare gjøres når systemet er i hvilemodus, dvs. ingen anrop/samtale pågår (som vises med blinkende lysdiode). 2 Trykk og slipp åpneknappen en gang til for å velge hvilken ringetone som skal endres: En gang: 1 bekreftelsestone høres og portens anropsignal kan endres. To ganger: Benyttes ikke Tre ganger: 3 bekreftelsestoner høres og dørklokkens tone kan endres. Ytterligere trykk på åpneknappen repeterer ovenstående og etter siste trykk vent til du hører en tone før du fortsetter til neste steg. 3 Trykk og slipp åpneknappen for å bla mellom de ulike anroptonene. Om du vil høre den valgte tonen lengre må du holde åpneknappen inne. 4 Løft av røret og legg det tilbake for å bekrefte valget eller for å avbryte programmeringen 5 Till sist hörs en bekräftelseton när ändringen är utförd. Øvrig Ved øvrige spørsmål kontakt driftsansvarlig og/eller installatør. Norska

10 SE Bewator AB Box Solna Kundtjänst: DA Bewator Antech A/S Vallensbækvej Brøndby Kundeservice: / NO Bewator AS P.b. 174 Holmlia 1203 Oslo Tlf.: Doc no:

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP klub.

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP klub. TD-15/TD-11 (DK/NO) TD-15/TD-11 DANSK BRUGSANVISNING RSC-0971 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Svenska................... 3 Dansk.................... 11 Norsk.................... 19 Suomi................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande

Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande Tillæg til bogen Den nordiske skolen fins den? Redigeret af Nikolaj Frydensbjerg Elf og Peter Kaspersen, 2012, Oslo: Novus. Tillægget er udgivet af

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

ALKO. mzbci ROBOLINHO* 3000. Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE

ALKO. mzbci ROBOLINHO* 3000. Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE ALKO QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE ROBOLINHO* 3000 Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning mzbci 454 630 b I 10/2012 D Robolinho 3000 DA...3 SV...43 ETK...

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

TAST-SELV-TV COPYRIGHT TV-ISHØJ

TAST-SELV-TV COPYRIGHT TV-ISHØJ TAST-SELV-TV COPYRIGHT TV-ISHØJ Kommentar [Jvm1]: Velkommen til denne manual for Video ON Demand, eller Tast-Selv-TV (TST), som vi kaldet det. Hvis der kommer ord som er forkortet eller ikke siger dig

Læs mere

CYKL! CYKLA! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGBORG HELSINGØR KØBENHAVN MALMÖ. En håndbog OM Øresund

CYKL! CYKLA! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGBORG HELSINGØR KØBENHAVN MALMÖ. En håndbog OM Øresund En håndbog OM Øresund som cykelregion CYKL! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGØR Y HELSINGBORG Kristianstad C K! KØBENHAVN A CYKLA! MALMÖ Hur kan vi få fler personer

Læs mere