Bilag 2 - Idékatalog til Kommuneplan indkomne ideer og forslag fra høringsperioden. Fagforvaltnings eller anden eksterns vurdering:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 - Idékatalog til Kommuneplan 2013-2025 indkomne ideer og forslag fra høringsperioden. Fagforvaltnings eller anden eksterns vurdering:"

Transkript

1 Bilag 2 - Idékatalog til Kommuneplan indkomne ideer og forslag fra høringsperioden Nr. Afsender: Resumé af indkomne idéer og Planafdelingens vurdering: 1 Børne- og uddannelsesu dvalget Resumé: Vision Det er byrådets vision at, Sønderborg Kommune er en offensiv aktør i et tæt samarbejde med erhvervslivet, staten og uddannelsesinstitutionerne for at tiltrække og fastholde et attraktivt uddannelses- og studiemiljø. Fagforvaltnings eller anden eksterns vurdering: Relevans for kommuneplan : Indarbejdes i kommuneplanen. Mål På ungdoms og videreuddannelsesfronten er det byrådets mål at alle unge i Sønderborg Kommune får en uddannelse der sættes fokus på udvikling af attraktive uddannelses- og studiemiljøer uddannelsesniveauet generelt højnes via fleksible efter- /videreuddannelsesmuligheder sikre praktikpladser til alle unge på erhvervsuddannelserne skabe gode rammer for udvikling og uddannelse for unge med særlige behov etablere og understøtte et innovativt uddannelses- og erhvervsliv. Handlinger Uddannelsesrådet i Sønderborg indgår i et tæt samarbejde for at fastholde og udvikle Sønderborg som uddannelses- og studieby. 23. juli 2013 Side 1

2 2 Arbejdsmarkedsudvalget 3 Sundhedsudvalget Der etableres et Global House for at fremme de unges sproglige og interkulturelle kompetencer. House of Science fortsætter som led i at skabe interesse for de naturfaglige fag og uddannelser. Der etableres linjetilbud for folkeskolens ældste elever, der fremmer samarbejdet med ungdomsuddannelserne og erhvervsvirksomheder, og derigennem sikre målet om, at 95% af en ungdomsuddannelse gennemfører en ungdomsuddannelse. Der er indgået et Partnerskab mellem erhvervslivet, ungdomsuddannelser og kommunen for at skabe flere praktikpladser. At etablere socioøkonomiske tiltag for unge med særlige behov ( fx kantinedrift ). Resumé: Beslutning : Fremsendes uden yderligere bemærkninger. Forslag og idéer kan indsendes senest 13. maj Resumé: Det er positivt, at der som en del af planstrategien sættes fokus på, at Sønderborg Kommune skal være en kommune hvor mennesker ønsker at bo, og hvor sundhed og bevægelse er en livsstil. Forvaltningen vil på baggrund opfordre til, at sundhed, bevægelse og trivsel beskrives gennemgående i strategien på samme måde som de øvrige fokusområder. Byudvikling Forvaltningen finder det positivt, at der fokus på, at der gøres en indsats for at udvikle alsidige, attraktive og spændende boliger og boligområder. Det anbefales i den forbindelse at planstrategien også har fokus på at sikre adgang til grønne områder i byen. Nærhed til grønne områder øger borgernes brug heraf og fører til øget sundhed og trivsel. - Indarbejdes i kommuneplanen. 23. juli 2013 Side 2

3 4 Kultur- og Erhvervsudvalget Beslutning : Sundhedsudvalget har drøftet kommuneplanen og et flertal i udvalget videresender den til økonomiudvalget. Et mindretal bestående af Jan Prokopek Jensen (A) og Lars Dyhr Hansen (O) anbefaler at sagen drøftes i økonomiudvalget med henblik på revurdering af og evaluering af processen for udarbejdelsen af kommuneplan. Udvalget pålægger forvaltningen, at den kommende kommuneplan drøftes med henblik på at indarbejde flere sundhedsmæssige aspekter. Med hensyn til forslaget om byudvikling vurderer Planafdelingen, at forslaget virker rimeligt og at det indarbejdes i kommuneplanen. Resumé: Kultur- og Erhvervsudvalget har følgende forslag til, hvad der skal indarbejdes i kommuneplanen: Der bør sikres en balanceret sammenhængskraft og udvikling i hele kommunen Udvikling af bosætningsarealer bør ske ud fra eksisterende byområder i tilknytning til vand der udlægges nye attraktive arealer til boligformål indenfor byudviklingsbåndet Der bør bruges ressourcer på renoveringen af den gamle del af Sønderborg bymidte. Strategi for byomdannelse og fortætning indarbejdes som mål Internationaliseringen bør ikke kun fokusere på det tyske marked, men på hele det globale marked Fokus på erhvervsturismen er vigtig og bør derfor fremhæves Indarbejdes i kommuneplanen. 23. juli 2013 Side 3

4 Visionen bør skærpes f.eks. ved ligesom i den nuværende planstrategi at referere til visionen i Sønderjylland det vil vi Visionen kunne med fordel suppleres med vore værdier Det bør omtales, hvordan der skabes synergier imellem de 3 forskellige fyrtårne, så de ikke fremstår isolerede Samarbejdet med andre større byer omkring strategiske alliancer bør fremhæves, herunder definere samarbejdsstrukturen. 5 Teknik- og Miljøudvalget Planafdelingen, vurderer at: Idéen om at skabe en balanceret sammenhængskraft og udvikling i hele kommunen hænger fint sammen med idéen om at inddele kommunen i forskellige temaområder. Udlæg af nye attraktive arealer til boligformål finder sted indenfor byudviklingsbåndet. Der foreslås udarbejdet en strategi for byomdannelse og fortætning af Sønderborg by. Indarbejdes under punktet Samarbejde som et mål. Fokus på erhvervsturisme bør indgå under en samlet turismeparaply. En vision for erhvervsområdet indarbejdes i kommuneplanen. Det er vigtigt, at der forfattes en sammenhængende vision for de 2 fyrtårne (skal vi have 3?) Det skal undersøges, hvilke byer og strategiske alliancer, der er tale om. Resumé: Teknik- og Miljøforvaltningen har følgende forslag til, Indarbejdes i kommuneplanen. 23. juli 2013 Side 4

5 hvad der skal indarbejdes i kommuneplanen: Området ved Nordborg ændres til Oplevelse, Viden og Turisme Hærens øvelsesterræn ikke ændres på nuværende tidspunkt Omdannelse og fortætning af Sønderborg by opprioriteres Der ændres ikke på gældende bymønster Der udlægges område til boligformål ved: o Nybøl Østermark o Perspektivområde ved Nybøl Syd o Perspektivområde ved Tummelsbjerg i Gråsten Der udlægges område til erhvervsformål Ved Avnbøl Der udlægges areal til biogasanlæg ved Blans og området ved Glansager tages ud Der udlægges områder til store landbrug ved Sundeved og Sydals 6 Borger- og demokratiudvalget Forslagene indarbejdes i kommuneplanen. Resumé: Beslutning : Udvalget glæder sig over råb bare højt som lægger sig i god forlængelse af den netop vedtaget Borgerinddragelsespolitik. 7 Socialudvalget Resumé: Beslutning : Drøftet og udvalget har ikke yderligere kommentarer. 8 Dialog med Ældrerådet og seniorrådene Resumé: Ældrerådet og seniorrådene i Sønderborg Kommune påpeger vigtigheden i, at aktiviteter mm. for ældre skal foregå rundt om i hele kommunen og ikke kun i Sønderborg by. Dertil er det et ønske, at der bliver større mulighed for at finde sig en tidssvarende lejebolig ikke mindst udenfor Søndeborg by. Fra Social & Sundhed: Byrådet har i marts 2013 besluttet at bygge ældreboliger uden for Sønderborg nemlig ved Amaliehaven i Augustenborg. Nybyggeriet indeholder både 2 og 3-rumsboliger. Der vil fortsat være tilknyttet daghjem til alle juli 2013 Side 5

6 Sendt til høring i Social & Sundhed plejecentre i Sønderborg Kommune og der vil også fortsat være aktivitetscentrer i tilknytning til 8 ud af de 10 plejecentre i Sønderborg Kommune. Der er forsat træning tre steder i Sønderborg Kommune: på Tangshave, Sundeved og i Sønderborg på Sundhedscentret. 9 Dialogmøde med handelsstands -foreningerne Resumé: Det er Sønderborg Handels hensigt at få mere fokus på at få turister til at lægge penge frem for blot at trække turisterne til kommunen. Som idéer nævnes: at etablere en shuttlebus mellem Dybbøl Banke og Søndeborg by, idet anslås at Bornedals film vil trække turister til. at bringe en række aktører på det kommuneudviklingsmæssige område sammen på en ny og tættere måde det kunne være handelsstanden, kulturlivet, erhvervsudvikling, turismeudvikling (SET), Plan m.fl. Idéen vedrørende shuttlebusser sendes til høring hos Veje & Trafik. Idéen om at bringe aktører på det kommuneudviklingsmæssige område sammen sendes til høring hos Fællesstaben. Fra Veje & Trafik: Mellem Sønderborg by og Dybbøl Banke er der bybus med kørsel hver halve time på hverdage fra kl. 6 til og om lørdagen i tidsrummet kl Derudover vil Flextur altid kunne bestilles til kørsel i tidsrummet kl. 7 til 24. Der er på strækningen ikke kapacitetsproblemer udover morgen og eftermiddag i forbindelse med transport af skoleelever, hvorfor en udvidelse af transporttilbuddet på strækningen ikke anses som værende et behov. Der foreligger tanker om at etablere en shuttlebusrute mellem seværdighederne i Sønderborg by i alt fald i turistsæsonen men dette vil formentligt tidligst ske fra medio 2017, hvor den kollektive trafik i kommunen atter skal udbydes og det bliver muligt at få mindre busser billigst muligt i kontrakt juli 2013 Side 6

7 Fra Fællesstaben: For at skabe synergi i indsatserne på erhvervsfremmeområdet har Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter Nedsat en såkaldt Tænketank, der skal tilvejebringe en ny fokuseret erhvervsfremmestrategi i løbet af Brancherne er bredt repræsenteret i den 8 mand store gruppe. Både industien/virksomheder, Handlen, turismen og kulturen er repræsenteret. Sideløbende arbejder Sønderborg Kommune på, at der på baggrund af budgetvedtagelsen for 2013, nedsættes en kommunal tænketank for vækst. Tænketanken skal fremadrettet bl.a. være med til at fremme udviklingen og samle trådene, og skal på sigt offentliggøre et handlingskatalog med en række anbefalinger til nye, erhvervsrelaterede indsatsområder. 10 Dialogmøde med SET Resumé: Plan har haft et udvekslingsmøde med SET, hvor Plan og SET gensidigt oplyste om hinandens opgaver. SET arbejder pt på at udarbejde en erhvervsfremmestrategi. Erhvervsfremmestrategien må forelægges til politisk drøftelse/vedtagelse, når den er klar, hvilket kan resultere i et kommuneplantillæg. Erhvervsfremmestrat egien må forelægges til politisk drøftelse/vedtagelse, når den er klar, hvilket kan resultere i et kommuneplantillæg. 11 Dialogmøde Resumé: 23. juli 2013 Side 7

8 med Handicaprådet I forhold til at have en vision, der bredt dækker handicappedes behov, ønsker Handicaprådet, at Sønderborg Kommune skal være et rigtig godt sted at være og at komme frem i. For de handicappede må en vision også meget gerne indeholde den holdning, at kommunen betragter det at tilgodese de handicappede som en salgsvare frem for et problem; for den holdning kommer såvel handicappede som ikke-handicappede tilgode. Da Sønderborg by er vanskelig for handicappede at færdes i, betyder det, at handicappede fra Sønderborg Kommune handler i Kolding Storcenter og i Flensborg. Det bør give stof til eftertanke, da cirka 15 % af befolkningen har et handicap. Det er fra de handicappedes side ønskeligt om man kunne udvikle et samarbejde omkring flere arbejdspladser til handicappede med erhvervslivet. Det er et ønske i forhold til at bade/svømme, at man i Sønderborg Kommune får et varmtvandsbassin, og at man anskaffer faciliteter til at kunne komme i vandet fra offentligt tilgængelige badebroer. Sønderborg Slot er fint tilgængeligt. Fordi slottet er så markant i folks bevidsthed kunne det være en idé at gøre det optimalt handicapvenligt det ville brede sig som inspiration såvel lokalt i Sønderborg som rundt om i landet i øvrigt Sønderborg Kommunes folkeskoler er helt umulige, hvad angår handicapvenlighed, - der er ingen ledelinjer for blinde, ingen teleslynger osv. Det samme gælder byens børnehaver. Så der er mange indsatser at gøre på institutionsområdet for de handicappede. Planafdelingen vurderer, at det at gøre Sønderborg Der er indarbejdet mål vedrørende 23. juli 2013 Side 8

9 Kommune handicapvenlig vil være et win-win projekt. Det bør være et mål, at Sønderborg Kommune gøres mere handicapvenlig, og at Socialudvalget udarbejder en vision og mål med handlinger for området. handicappede i kommuneplanen. 12 Dialogmøde landbruget Sønderborg Kommune tager i løbet af kommuneplanperioden initiativ til at vurdere på muligheden for at realisere de indkomne idéer. Resumé: Særligt værdifulde landbrugsområder: De blev orienteret om at arealerne blev ændret og at kommunen tager byzone og fredskov ud af kortet - landbruget har ikke bemærkninger til disse ændringer i kommuneplanen. Indarbejdes i kommuneplanen. Biogas: landbruget mener, det er fornuftigt, at kommunen vil udlægge et område ved Blans. Store Husdyrbrug: Hvad angår de store husdyrbrug ønsker landbruget store udpegninger. Landbruget er positivt overfor udpegninger af konkrete ejendomme. En strategi for landbruget: Udover det drøftede vi vores forslag om udarbejdelse af en strategi for landbruget og dets følgevirksomheder, hvilket de var meget positive overfor. Forslag til kortet med områdeinddelingen: 1. landbruget skal dække mere, 2. turisme skal ligge tættere på kysten, 3. oplevelse/viden skal ligge tættere på Nordborg. Hvad angår kortet med kommunens områdeinddeling er inddelingerne på det viste kort ment som bløde 23. juli 2013 Side 9

10 13 Dialogmøde med Visionsgruppen Nordals 14 Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening Sønderborg afgrænsninger. Derfor ser forvaltningen ingen konflikt i Landbrugets tilkendegivelser. De øvrige punkter/forslag er i overensstemmelse med forvaltningens idéer og hensigter. Resumé: Plan holdt møde med Visionsgruppen for Nordals: Forslag til udvidelse af Universe blev præsenteret. Den gamle fiskerestaurant i Dyvig: Forslag om ændring af området til turisme, så det evt. kan anvendes i forbindelse med badehotel/øvrige aktiviteter i området. Gruppen efterlyste forslag til attraktive byggegrunde i området. Vedr. byggegrunde i området, er der indeholdt forslag dertil, idet der er udpeget byggegrunde ved Bundsø og Nordborg sø. Det vurderes, at der ikke er behov for yderligere byggegrunde ved Nordborg. Det er Plans vurdering, at der ikke vil kunne gives en tilladelse til ændring af området til turisme i Dyvig, da området ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. Resumé: Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at Naturen bliver et tema i den igangværende kommuneplanrevision. Det foreslås, at Sønderborg Kommune formulerer en vision for naturen. Dette argumenterer Danmarks Naturfredningsforening for med følgende argumenter: Et møde mellem Danmarks Naturfredningsforening Sønderborg og Teknik og Miljøudvalget i februar 2012 at kommunen har underskrevet Count Down 2010 (2020) erklæringen om at stoppe den biologiske mangfoldighed inden udgangen af Idéerne vedrørende Universe indarbejdes i kommuneplanen. Indarbejdes i kommuneplanen. Dog ikke at Sønderborg Kommune skal være medrejser af en fredningssag for Kær Vestermark. 23. juli 2013 Side 10

11 2010 (2020). Forslag naturgenopretningsprojekter: Hjortolm sø på Kegnæs ud i livet Birke Pøl ved Skovmosen Endvidere foreslås det også, at Sønderborg Kommune er med-rejser af en fredningssag for Kær Vestermark, som Danmarks Naturfredningsforening netop har iværksat. Som kommentar til forslaget om at få udarbejdet en vision for naturområdet, har forvaltningen indarbejdet et forslag til en vision i kommuneplanforslaget. Kommuneplanen vil indeholde en strategi for landskabet, nye skovrejsningsområder, udpegninger af områder til store landbrug ud fra nogle objektive kriterier og forslag til genopretningsprojekter af lavbundsarealer som fx Birkepøl. Plan vurderer, at Sønderborg Kommune ikke bliver med-rejser af en fredningssag for Kær Vestermark. 15 Bemærkninger fra Landsbylaugene i Sønderborg Kommune Resumé: Fra landsbylaugene i Sønderborg Kommune foreslås følgende fra landsbylaugenes overordnede niveau: Der bør ikke nedlægges flere skoler, da børn trives godt på lokale skoler frem for store skoler, og for at sikre, at der fortsat er børnefamilier i landdistrikterne Det er et ønske, at der i hver landsby er et fælles mødested med adgang til bredbånd som grundlæggende udgangspunkt for, at det er Fra Børn & Uddannelse: Diskussionen om små eller store skoler har været en del af indholdet i arbejdet med Fremtidens Skole. Det har ikke været muligt at fremskaffe dokumentation, der kan vise, om det er store eller små skoler, der er bedst for børns trivsel. Byrådet har besluttet en skolestruktur som træder i kraft fra skoleåret 2013/14. Forslag, der indarbejdes i kommuneplanen: etablering eller bevarelse af eksisterende mødesteder i landsbyerne den digitale infrastruktur 23. juli 2013 Side 11

12 muligt at leve et helt liv på landet samt drive selvstændig erhvervsvirksomhed. Følgende er muligt på det fælles mødested: o Modtage og afsender sted for pakkepost ved internethandel o Mødested for fællesskaber på tværs af generationer o Kommunal service via f.eks. Skype borgernær service o Netcafé, læringsmiljø for digital service o Rugekasse for iværksætteri på landet / i lokalsamfundet 100% mobil- og bredbånds net: Alle (borgere, offentlige såvel som private institutioner, erhverv) skal have mulighed for at bruge mobil-net uanset, hvor man befinder sig, og alle husstande har mulighed for hurtig netopkobling (100 MB) for at komme i forbindelse med omverdenen, politi / falck / læge etc. Der skal laves en plan som viser, hvor der er dækning og ikke-dækning, samt hvornår de mangelfulde områder er dækket ind. Samtidig tænkes ind, at når der sker nedgravninger af forsyningsledninger, koordineres etablering af stisystemer o.lign. Undgå opdeling af Sønderborg i bestemte områder: Landdistrikterne ønsker ikke, at kommunen planmæssigt bliver delt op i områder (Landbrug, Oplevelse & viden, Turisme, Bosætningsbåndet), idet det opfattes som begrænsende for udviklingen frem for fremmende. På nogle områder virker opsplitningen tilfældig og tænkt. Tilgængelighed: Kommunen skal arbejde for at skabe sammenhæng for de bløde trafikanters Fra Veje & Trafik: Den normale skolebus (rute 721) betjener Broager land som hidtil med to morgen afgange og tre hjemkørsler. Disse er tilrettelagt efter ringetiderne ved Broager skole samt koordinering med rute 223 i Broager. Den 30/ bortfalder muligheden for at bestille tilkaldetaxa. I stedet kan Flextur benyttes i tidsrummet kl. 7 til 24 samtlige dage, dog ikke den 24/12 og 31/12. Dette giver en serviceudvidelse for mange borgere, idet Flextur ikke kører efter fast rute/faste tidspunkter, men rammer naturligvis de passagerer der kontinuerligt har benyttet en tilkaldetaxa, da det nye tilbud kun kan benyttes ved kontant afregning og ikke mod forevisning af abonnementskort. Broagerland har siden kommunesammenlægningen af historiske årsager haft bedre betjening i form at muligheden for at bestille en taxa med kommunalt tilskud end kommunens øvrige områder. Ved den politiske beslutning om indførsel af Flextur, bliver serviceniveauet det samme som i øvrigt er gældende. tilgængelighed for trafikanter til fods, på cykel og i bil bæredygtighed 23. juli 2013 Side 12

13 trafikårer (cykestier, vandrestier, ridestier m.m.) ved traditionelle såvel som alternative etableringer. Parallelt udbygges informationsniveauet elektronisk. Der foreslås opsætning af bl.a. QR-koder, digitale informationsskilte / smartphones / tablets o.lign. Forudsætningen herfor er 100% mobilnet-dækning. Bæredygtige landsbyer: o o Kommuneplanen skal sikre, at landdistrikterne har vilkår, der gør, at de kan bidrage til at nedbringe brug af fossile brændsel, og at det er muligt at leve på landet med samme prisniveau på husstandens samlede energiforbrug som i byen. Kommuneplanen skal sikre, at landdistrikterne har vilkår, der gør, at de kan bidrage til at nedbringe brug af fossile brændsel, og at det er muligt at leve på landet med samme prisniveau på husstandens samlede energiforbrug som i byen. Turisme: I planperioden skal der samarbejdes mellem landsbylaugene om turismeudvikling i landdistrikterne. Hensigten er, at turismen bliver driver i en styret udvikling, der fremmer jobskabelse af lokale arbejdspladser. Erhverv: o Skiltedirektivet skal i planperioden udvides til, at det bliver lettere at give lokale virksomheder bedre mulighed for øget synlighed. o Der gives plads til rugekasser i landdistrikterne. Forhøringer som generel procedure: Der bliver udarbejdet en generel procedure for 23. juli 2013 Side 13

14 forhøringer, hvilket sikrer, at når der skal planlægges, lyttes der til borgerne og de lokale med lokalkendskab. Dermed udfordres de traditionelle løsninger, projekternes kvalitet hæves, prisen sænkes samtidig med, at projekterne forankres lokalt og der skabes ejerskab. Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaugs (DSG) input til kommuneplan : DSG foreslår: Bustrafikkens fortsatte nedprioritering på Broagerland harmonerer ikke med de basale servicefaciliteter. Vejvedligeholdelsen skal også opprioriteres, så det overhovedet er muligt at cykle på vejene på halvøen. Vi ønsker en cykelsti rundt på Broagerland. Den vil tilgodese den stigende indbyggerskare i området inkl. de mange skolebørn til Broager, som i dag enten køres af forældre eller med bus. Vi vil gerne medvirke til at afprøve nye typer af cykelstier. Opprioriteringen af cykelrutenettet vil ud over de lokale også tilgodese satsningen på turisme. En forbindelse med cykelfærgen fra Brunsnæs til Holnæs vil styrke områdets attraktivitet på en bæredygtig måde. Vi ønsker genindførelse af en supplerende busrute som gør det muligt for de mange uddannelsessøgende unge at komme med offentlig transport hjem. DSG mener, at det er af afgørende betydning, at landskab og natur tilgodeses, så oplevelsesværdien for beboere og gæster er intakt. Det betyder bl.a., at vi ikke ønsker en ophævning af udpegningen af Broagerland som uforstyrret landskab. I landbrugslandskabet med de mange levende hegn, med nærhed til hav og skov vil større tekniske anlæg være 23. juli 2013 Side 14

15 forstyrrende. Alternative boformer. Vi ønsker, at der åbnes op for et byudviklingsprojekt på Broagerland i stil med Friland på Djursland. Et lokalplanlagt område, hvor der indbydes til at skabe alternative beboelsesformer. Udpegningen af området sker i samarbejde med landsbylauget. Basisfaciliteter Cykelsti Supplerende busrute Uforstyrret landskab Alternative boformer Avnbøl-Ullerup Landsbylaugs (DSG) input til kommuneplan : AU foreslår: Ønske om aktivitetshus på Bakkensbro Skole. Som bekendt nedlægges Bakkensbro skole i Dermed skæres endnu en hovedpulsåre over til at sikre Avnbøl-Ullerup fra at blive en slumrende ikke aktiv landsby. For at det eksisterende foreningsliv ikke bliver kvalt pga. manglende fysiske rammer, og for at give nye tiltag i lokalområdet gode betingelser skal selve huset Bakkensbro bevares til fortsat glæde for lokale foreninger og aktive borgere. Der er et stort lokalt ønske om at overtage huset for at drive det som et aktivitetshus. Cykelsti fra Avnbøl til Adsbøl er absolut blevet højaktuel med den nye motorvej. Der er en synlig en forøgelse af den tunge trafik igennem Avnbøl og Ullerup. Det er med til at gøre cykelstien endnu mere aktuel. Vi i Avnbøl- Ullerup ønsker ikke lig på bordet før der sker noget. Derfor ligger denne cykelsti som det højeste ønske for at sikre især de små og unge cyklister en sikker vej til skole og aktiviteter. Cykelstien skal forbinde eksisterende cykelstiende fra Ullerup med cykelstien i Adsbøl, dvs. 23. juli 2013 Side 15

16 også igennem Avnbøl. I den forbindelse ønskes en sikker forgænger/cykelsti overgang ved stisystemet til Guldtoft cirka midt i byen. Chikaner ønskes opsat, og hastigheden gennem Ullerup ønskes nedsat til 50 km/t. Den forøgede trafik og især de tunge lastbil er til stor gene. Bumpene kan mærkes af de omkring liggende hus som slår revner, og hastigheden igennem Avnbøl og Ullerup er blevet større. Hastigheden i Ullerup ønskes nedsat til 50 km/t. Chikane i Avnbøl i stedet for bump. Avnbøl- Ullerup ønsker der etableres 3 chikaner. 2 chikaner i Avnbøl, en i hver ende som sikrer nedsættelse af hastigheden til 50 km/t. Imellem disse chikaner i selve byen ønskes rumlefelter, det kunne f.eks. være der hvor de eks. bump fjernes, enten som brosten eller tværgående striber. Chikane i Ullerup ved 60 km/t skiltet lig Avnbøl, og et fodgængerovergang ved eks. Busstoppested ud for Avnbølvej 12. Fjernelse af jord ved motorvejsnedkørsler. Yderst dårlige oversigts forhold ved nedkørslerne fra motorvejen fra både Sønderborg og Gråsten, (høje jordvolde/bakker) der er risiko for påkørsel i selve rundkørselen da der generelt køres med for høj fart ned fra motorvejen. Vi mener fjernelse af noget af jorden på voldene vil fjerne denne høje risiko. Etablering af Borger- og turistinfo-tavler. Ved opsamlingspladsen kunne der etableres Infotavler inkl. brochurer til turister osv. Henvisning til Ballebro færge m.m. Dette er tænkt ved opsamlingspladsen lokalt her i Avnbøl-Ullerup, men kunne også tænkes kommunalt. I kommunal regi kunne der være interesse for at informere med en kommunestander der viser et kommunekort med de aktuelle offentlige forbindelser og attraktioner. Endvidere kunne den lokale borgerforening eller laug vise i form 23. juli 2013 Side 16

17 af brochurer de attraktioner og seværdigheder der findes lokalt. Det ville også være nærliggende at busforbindelser stopper ved de opsamlingspladser for at overtage bilens rolle. Den tunge traktortrafik i Ullerup gammel by skal fjernes. Der skal etableres gennemkørsels forbud/ærinde tilladt på Kirkepold og Kalvetoft vha. skilte. Derfor skal Phillipsborgvej fra Kirkepold og forbi vandværket gøres bredere og der udsynet ved vandværket skal forbedres. Eventuelt ændres udkørsel til på den anden side af vandværket. Den tunge trafik til SAF er øget betydeligt, i dag er der kun indkørsel fra Aabenraavej. Det udgør en væsentlig risiko for trafikuheld. Derfor skønnes det nødvendigt at etablere et venstresvingsspor på Aabenraavej og en udkørsel til Langbro for den tunge trafik. Grunde skal gøre attraktive, bl.a. ved hjælp af prisnedsættelse. Vi har grunde til salg i Ullerup, både parcel- og industrigrunde. Der må gøres en aktiv indsats for at få dem solgt, umiddelbart bliver grundene generelt udbudt til en for høj pris som afskrækker interesserede. Der er områder i Avnbøl og Ullerup hvor der også kunne rives ældre dårligt vedligeholdte bygninger og erhvervsejendomme ned for at gøre plads til attraktive byggegrunde. Spørgsmålet om nedlægning af skoler er sendt i høring hos Børn og Uddannelse. Planafdelingen vurderer, at forslag om etablering eller bevarelse af eksisterende mødesteder i landsbyerne, medtages under livet på landet. Generelt arbejdes der med den digitale infrastruktur, 23. juli 2013 Side 17

18 punktet medtages. Punkterne om tilgængelighed for trafikanter til fods, på cykel og i bil medtages som et generelt punkt. Punkterne om bæredygtighed på landet medtages. Punkterne om turisme og iværksættere medtages i kommuneplanen. Punkterne om bevarelse af landskab og natur medtages. Punktet om alternative boformer medtages, der mangler dog arealer til sådanne tiltag. Vedr. grundsalg: Når kommunen udbyder parcelhuse, må vi ikke bruge kommunekassen til at gøre grunde billigere. Vi skal have dækket vores omkostninger, og på grundlag af disse, fastsætter byrådet mindsteprisen. Vi har lavet ensartede priser, vi indregner spildevandsbidrag og skødeskrivning, således køber ikke løber ind i uventede udgifter. Efter ca. 5 år må vi bruge udbudsreglen om, at vi skal sælge til markedspris. Det gør vi ved at udbyde grundene uden mindstepris. Succesen må siges at være stærk begrænset. 16 Kirsten Milling Nielsen Rojumvej 2, 2. tv Sønderborg Resumé: Kirsten Milling Nielsen værdsætter naturen mellem Sønderborg og Høruphav og foreslår, at nogle natursteder i området ikke bebygges. Dette er: - Syd for Lambjergskovvej - Arealet på kystsiden af Søndre Landevej Kirsten Milling Nielsen udtrykker glæde over den En plan for udnyttelse af forsvarets bygninger og arealer, afventer byrådets videre afklaring og indarbejdes derfor ikke i kommende kommuneplan. Forslaget, hvad angår cykelstien er indeholdt i kommuneplanen. 23. juli 2013 Side 18

19 dobbeltrettede cykelsti mellem Sønderborg og Høruphav og ønsker at udbygningen af vandre- og cykelstier fortsætter. Kirsten Milling Nielsen opfordrer til, at det militære område Kær Vestermark bevares som naturperle. Hun beskriver indgående områdets fine enkeltedele og giver udtryk for, at der blot mangler dyr. Konkret skriver Kirsten Milling Nielsen, at Kær Vestermark bør forblive et grønt, rekreativt område, hvor borgere kan boltre sig på cykler og i vandre- og løbesko! Og måske kunne man indrette det lille hus for enden af Skydebanevej, der ligger lige ud til Alssund, til et hyggeligt traktørsted? Mon ikke også det ville være attraktivt for turister?, som Kirsten Milling Nielsen formulerer det. Vedr. området syd for Lambjergskovvej er i den gældende kommuneplan udlagt som boligformål. Syd for den østlige del af Lambjergskovvejs forlængelse, som hedder Lambjergskov er området i den gældende kommuneplan udlagt til jordbrugsformål. Forholdene ændres ikke i den kommende kommuneplan. Området syd for Søndre Landevej er i den gældende kommune udlagt til jordbrugsformål forholdene ændres ikke i den kommende kommuneplan. Vedr. det militære område på Kær Vestermark: Forslagene bør indgå i drøftelserne om den fremtidige anvendelse af Kær Halvø i forbindelse med at kasernen fraflytter. De eksisterende forhold, der vedrører støj og lugt bør indgå som faktorer i den fremtidige anvendelse på Kær Halvø. 23. juli 2013 Side 19

20 17 By & Miljø Sønderborg Resumé: By & Miljø Sønderborg efterlyser visioner for beplantningsforhold i kommuneplanforslaget. Idet helheder for træbeplantninger tager lang tid at skabe ønsker By & Miljø, at vi udarbejder ensartede holdninger til, hvordan træbeplantninger skal se ud i: Bysamfund Allébeplantninger På pladser, torve og på græsarealer Beskæringsformen kendes tilrettelagt fra flere byer i Europa disse ses som forbilleder med henblik på at skabe smukke bysamfund i Sønderborg. Det foreslås at igangsætte landskabsarkitekter med at udarbejde en strategi for opgaven, der også skal inkludere en bevaringsplan for særligt bevaringsværdige træer og beplantninger i kommune. I samme henseende ønsker By & Miljø, at man også medtager gadeinventar som fx bænke, lysarmaturer, skiltning og blomsterarrangementer i helheden, der tænkes udformet. Det skal foreslås, at der udarbejdes en strategi for beplantninger af græsser, torve, alléer og græsarealer mm. Indarbejdes i kommuneplanen. 23. juli 2013 Side 20

21 18 Vedr. kollektiv bustrafik i landområderne Resumé: Lis Sørensen synes, det er vigtigt, at man i forbindelse med ambitionen om, at det skal være attraktivt at bo i Sønderborg Kommune, tilgodeser gode trafikforhold. I den forbindelse efterlyser hun at høre politikeres holdninger til togtrafik og tilhørende faciliteter, derunder generer det Lis Sørensen, at - der ikke findes et opvarmet venteværelse hos DSB/banegården - det forlyder, at billetsalget i Alsion slutter fra den 1. september idet Lis Sørensen ikke kan finde ud af at købe billet via automat/nettet - der ikke findes en kiosk - at der kun er afgang hver anden time mod København Lis Sørensen påpeger endvidere vigtigheden ved at sikre gode kollektive trafikforhold i landsbyer/småbyer. Lis Sørensen mener, at naturplejen langs Nordborg Sø forekommer forsømt, og at der i den forbindelse periodevis mangler udsyn på grund af selvplantede træer, brombær mm. Ligeledes mangler Alsstien vedligeholdelse. Endelig nævner Lis Sørensen, at det tidligere turistkontor mangler i Nordborg. Spørgsmålet om manglende naturpleje langs stier er sendt videre til Drift og Anlæg Thomas Jaap. Vedrørende turistkontoret, der ikke længere ligger i Svar fra Veje & Trafik: Jeg har modtaget nedenstående og vil give dig en orientering omkring et nyt kørselstilbud, som i sær vil komme borgere i landområderne til gode, da der disse steder i dag ofte kun er et tilbud tilrettet efter skoleeleverne. Den 30. juni 2013 kommer der nye køreplaner og samtidig indføres der Flextur i Sønderborg Kommune, som også vil kunne benyttes ind i Aabenraa Kommune. Flextur gives som et tilbud til alle borgere i kommunen uanset bopæl, således at alle får et kommunalt støttet transporttilbud. Kort om Flextur: - Flextur er kørsel fra dør til dør med taxa/minibus. - Kan benyttes i tidsrummet kl alle dage på nær den 24/12 og 31/12. - En tur skal bestilles senest to timer før ønsket kørsel. - Prisen er 7,- kr. pr. km. dog minimum 35,- kr. - Kørslen vil blive koordineret med anden kørsel, men der betales kun for de kilometer din rejse måler i direkte afstand. Omkring 1. juni vil yderligere information og juli 2013 Side 21

22 Nordborg, skyldes dette jo en byrådsbeslutning. køreplaner kunne ses på Sydtrafiks hjemmeside. Skriv blot igen hvis du har spørgsmål til den kollektive bustrafik eller Flextur. Fra Drift og Anlæg: Generelt vil vi arbejde for at forskønne og forbedre de kommunale arealer, herunder søge at tilpasse deres vedligeholdelse og udstyr i henhold til områdernes brug, som jo også skifter efterhånden som brugergrupperne ændrer sig. Vedligeholdelse af vejene afhænger af de politiske bevillinger. De bevilligede penge bruges ud fra hvor de giver mest værdi. Derfor vil der forekomme veje, som ikke har den optimale vedligeholdelse. 19 Henrik Sohl, Vemmingbund vej 3, 6310 Broager Grøn Energi: Resumé: Forslagets idé handler om, at Sønderborg Kommune skal benytte sig af naturenergi i kommunens bestræbelser på at blive CO2-neutral (ved naturenergi forstås strøm fra danske vindmøller). I Henrik Sohls forslag indgår følgende idéer: alle kommunale bygninger skal gå forrest med at bruge naturenergi og gerne via én aftale, så der opnås en god pris kommunen skal benytte sig af nudging (give et kærligt skub) i sin kommunikationsstrategi om emnet. Ved at købe dansk vindenergi, vil det blive mere rentabelt at placere vindmøllerne i havet og Fra Klimasekretariatet: Grøn energi er en af hjørnestenene i visionen om at blive CO2-neutral i Konverteringen fra traditionel produceret fjernvarme til grøn produceret fjernvarme er i fuld gang med at blive implementeret. De kommunale bygninger får konverteret til grøn fjernvarme, i stedet for naturgas, i takt med at det kan lade sig gøre. Processen er i fuld gang. Indarbejdes i kommuneplanen: Forslaget om det åbne land (hvad angår Blans) Forslaget om levedygtige byer - grøn transport: Resultatet af analysen og drøftelserne vil indgå i Kommune- 23. juli 2013 Side 22

23 derved frigøre naturområdet og fastlandet for vindmøller som kan skræmme turisterne væk eller genere dem på andre måder. Sønderborg Kommune støtter op om ProjectZero, som udfører mange projekter med henblik på at gøre Sønderborg Kommune CO2-neutral også indenfor kommunens egne bygninger. Det vurderes at øget fokus på grøn energi kan skabe en endnu stærkere synergi mellem ProjectZero, borgere, erhvervsvirksomheder mm. Forslaget er sendt i høring i Klimasekretariatet. En af de andre hjørnestene i vision er at få opstillet vindmøller på land og vindmøller på vand. Sønderborg fik et nej fra Staten til et tilskud til kystnære vindmøller, men der arbejdes stadig aktivt for at få projektet i gang på privat basis. planen. Det åbne land: Resumé: Forslag til placering af biogasanlæg som gårdanlæg på større gårde, ved slagteriet i Blans og ved Skodsbøl Deponi og lossepladsen i Spang. Planafdelingen arbejder sammen med Biogassekretariatet og ProjectZero på forslag til placering af biogasanlæg. Samarbejde vi er humlebien om sport/idræt! Resumé: Forslaget går på at tænke stort i forhold til oplevelser indenfor elitesports-/idrætsområdet. I den relation foreslår Henrik Sohl at samarbejde udover kommunegrænsen, og nævner både Aabenraa Kommune, Flensborg og Hamborg. De konkrete forslag omhandler: 1. Sejlermiljøet Vm i europajolle afholdes i Sønderborg til august. I Aabenraa bor Jesper Fra Kultur: 1) Som det fremgår af kommuneplanen er en ny kulturstrategi under udarbejdelse i Sønderborg Kommune. Strategien bygger blandt andet på Sønderborg med Sønderjylland-Schleswigs ansøgningsproces til Europæisk Kulturhovedstad, som sluttede med 23. juli 2013 Side 23

24 Bank, der har sine sejlsportskontakter og Elvstrøm Sails ligger i Aabenraa. Henrik Sohl foreslår at indgå i et partnerskab. 2. Et sportsakademi, eventuelt på kasernen, der fx kan bestå af: håndboldakademi, bueskytteakademi, snookerakademi, poolakademi, svømmeakademi, karateakademi og hvad der ellers kan tænkes at virke 3. Samarbejde med Flensborg eller Hamborg om at arrangere og udbyde arrangementer der kan trække publikum som er stort nok til at fylde multiarenaerne op. Henrik Sohl mener, at mulighederne efter åbningen af Sønderborgmotorvejen måske er blevet langt bedre end før. 4. Arrangere erhvervsmøder i relation til sportsarrangementer. Henrik Sohl mener, at møder i erhvervslivet i dag kan arrangeres på andre måder end tidligere uformelt og i kombination med sportsarrangementer til brug for netværksbrug og udvidelse En stærk og tværfaglig erhvervsudviklingsafdeling, som inkluderer sport, kultur og erhverv dette må kunne skabe flere jobs, tiltrække nye, unge mennesker og fastholde dem. Sendes til høring i Kultur. sejren til Aarhus i 2012, men som styrkede Sønderborgs samarbejde både i forhold til nabokommuner og internationalt. Dette momentum skal kulturstrategien fastholde, ligesom den skal fastholde en tværfaglig tilgang, hvor også sport og elitesport er inkluderet. Sønderborg vil altså fortsat være initiativtager til og søge partnerskaber til ekstraordinære projekter og events. Sønderborg Kommunes idrætspolitik har som formål at gøre stedet attraktivt for borgere og potentielle tilflyttere. Af Idrætsstrategi fremgår det, at Sønderborg Kommune vil positivt medvirke til at få større idrætsbegivenheder til kommunen til glæde og inspiration for borgerne. Af strategien fremgår det desuden, at kommunen vil arbejde for at støtte elitetiltag i idrætsforeningerne og understøtte Sønderborg Talentsport økonomisk, ligesom kommunen vil arbejde for, at publikum får mulighed for at overvære professionel idræt. Sønderborg Kommune tegnede fra september 2011 en treårig hovedsponsoraftale med SønderjyskE herrehåndbold på årligt kr. Endelig har Sønderborg Kommune i sine strategier fokus på områdets særlige kvaliteter som sejlerparadis, både i forhold til turisme, bosætning og sport. 2) Regeringen besluttede i midten af marts 2013, at forsvaret skal forlade 23. juli 2013 Side 24

25 Sønderborg Kaserne og kaserneområderne i I Sønderborg har der siden været forslag fremme om bl.a. et idrætsakademi og en idrætsefterskole. Forslaget er stillet af blandt andre Idrætshøjskolen. Opgaven med at finde alternative anvendelsesmuligheder ligger hos staten. Byrådet i Sønderborg har nedsat en styregruppe, bestående af økonomiudvalget, og der er tilknyttet en medarbejder til at udvikle projektet og styre processen i samarbejde med staten. Økonomi og rammerne for realistiske projekter bliver afklaret, og alle med interesse i sagen bliver indbudt til dialogmøder. Der vil løbende orienteret om processen via kommunens hjemmeside Også Region Syddanmark har engageret sig i kampen for at fastholde arbejdspladser som alternativ til kasernen. Her nævnes Viborg som en inspiration. I Viborg er det tidligere kaserneområde omdannet til et oplevelses- og uddannelsescenter i byen. Regionen har nedsat en interessentgruppe med regionsrådsformand Carl Holst i spidsen, som i slutningen af maj 2013 holdt første møde om sagen. I gruppen sidder desuden repræsentanter for Efterskoleforeningen, Sønderborg 23. juli 2013 Side 25

26 Kommune, Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter, SønderjyskE (håndbold), Idrætshøjskolen Sønderborg, Danfoss og rektorerne for Syddansk Universitet og UC Syd. Regionen laver desuden en analyse af mulighederne i kasernens bygninger. 3) Se svar til punkt 1. (Et mere uddybende svar kræver en præcisering af, hvilke multiarenaer, indsenderen tænker på. Eksisterende eller fremtidige?) Det er nærliggende, at Sønderborg finder sammen med større byer også over grænsen for at kunne arrangere og udbyde ekstraordinære oplevelser. Sønderborgs samarbejde i grænseregionen er styrket gennem de seneste år og vokser sig stadig stærkere gennem flere forskellige aftaler og netværk, blandt andet Grænsetrekanten med Aabenraa og Flensburg ( ligesom Europas første grænseoverskridende kulturregion - Kulturregion Sønderjylland-Schleswig formelt er trådt i kraft fra ) At lægge erhvervsmøder i relation til sportsarrangementer for at virksomhedernes repræsentanter og medarbejdere kan mødes under andre og nye former er glimrende inspiration til blandt andre Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter. I forbindelse med Sønderborg Kommunes kulturstrategi arbejdes ligeledes med involvering af 23. juli 2013 Side 26

27 erhvervslivet på andre kulturområder, for eksempel i krydsfeltet mellem videnskab/ny teknologi og kreativitet/kunst og også i forhold til for eksempel kompetenceudvikling på virksomheder og i organisationer. 5) En tværfaglig erhvervsudviklingsafdeling, som inkluderer sport, kultur og erhverv, vil på mange måder komplementere kommunens overordnede strategi om skabe en bedre helhed imellem indsatserne for den lokale udvikling. Sønderborgs Planstrategi 2012 udstikker en indsats for bedre kommunikation mellem kommunens mange aktører, og en optimering af den interne kommunikation og ressourceudnyttelse, som markedsføring og profilering udadtil skal bygge på. Ligeledes ligger det fint i tråd med kulturstrategien, der vil stile efter at skabe bæredygtig udvikling med afsæt i kultur, men i et helhedssyn, der inddrager andre sektorer som f.eks. erhverv, turisme, byudvikling og uddannelse samt strategierne for disse. Velkommen til fremtiden Turisterne elsker vand Resumé: I og med der er et stort potentiale for flere tyske turister i Sønderborg skal det gøres nemt for tyskere at finde til Sønderborg og det skal være let at finde rundt i Fra SET: Vi vil meget gerne have flere tyske turister til Sønderborg kommune og vi vil meget gerne markedsføre os Syd for grænsen. Vi laver i år et ekstra tiltag Syd for grænsen hvor vi deltager i Kieler Woche sammen med 23. juli 2013 Side 27

28 tilbuddene via én indgang. Især sproget er en barriere for at tiltrække flere, tyske turister. De konkrete forslag er: Indsatsen for at tiltrække flere, tyske turister skal være syd for grænsen Formidlingen kunne være med hjælp fra tyske universitetsstuderende fra SDU/Flensborgs universitet og foregå i et samarbejde omkring dansk/tysk kommunikation og turisme omkring følgende indhold: 1. Strand, vand og natur 2. Miljøvenlighed 3. Gastronomi 4. Kulturarv og lokalhistorie (1864, Sønderborg Slot og Gråsten Slot) 5. Shoppingmuligheder nogle af turist aktørerne. Opgaven er at få de ,- kr vi har tilbage i budget til at nå hele vejen rundt. En anden meget vigtig opgave er at få vores badebroer op. Tyskerne har rigtig nok vand som top 3 på deres rejse mål, men det virkere bare ikke når de tyske turister ikke kan bruge broerne. Naturlegepladser, kysten, vandet og stranden Trætop klatre stier, træhuler, feltbaner, Formidling af naturens kredsløb Vandeksperimentarium i vandløb Fossil ture omkring Skeldekobbel og indgangen til Flensborg fjord Grill pladser og telt pladser som der er nem adgang til og har toiletter Fiskepladser i hele området kan markedsføres eventuelt kombineres med Grill- og telt-pladser Historiske vandrestier i området velanlagte og godt dokumenterede også elektronisk således man med sin SmartPhone kan blive guidet på vej og få vist film og høre historiens vingesus på mobilen imens man er på turen rundt i naturen i Sønderborg Kommune på Dansk, Tysk, Engelsk Oplevelser Univers Gourmet, lokale specialiteter Sanseunivers, adventure ture Mød de indfødte 23. juli 2013 Side 28

29 Lufthavnen (rundflyvninger og faldskærmsudspring, Historien om de Sønderjyske Frivillige Brandværn (Museum og aktiviteter) Murstenenes historier (Nybøl Nor og Broager) med arbejdende værksteder 1864 historisk festival, er en mulighed, der er ikke så mange af dem i danmark Henrik Sohl foreslår mulighed for finansiering via LAG, fonde mv. Det vurderes som en god idé at øge indsatsen for at tiltrække flere tyske turister. Forslaget sendes videre til SET. Samarbejde Viden er vejen frem Resumé: Forslaget lægger op til at skabe en øget bevidsthed og brug af vidensdeling. Forslaget indebærer at uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv skal udveksle erfaringer med henblik på at finde den bedste måde at udvikle medarbejdere på. Udviklingen må gerne foregå via praktiske øvelser frem for traditionel skolevirksomhed. Et mål er at øge den enkelte medarbejders/borgers bevidsthed om, hvad der bringer den enkelte som virksomheden og samfundet godt videre og ses blandt andet som en udfordring til en hæmmende Jantelov, når det gælder udvikling. Livslang læring er et begreb i Børn- og Uddannelsesforvaltningen, som kommunen er særdeles bevidst om. Forslagene er helt i tråd med idéerne med livslang læring. Sendes i høring hos Børn og Uddannelse. Fra Børn & Uddannelse: Livslang læring er et begreb i Børn- og Uddannelsesforvaltningen, som kommunen er særdeles bevidst om. Forslagene er helt i tråd med idéerne med livslang læring. Bl.a. ligger forslaget fint i overensstemmelse med de tanker der ligger i skolernes etablering af linjetilbud. Linjetilbuddene skal møde elevernes interessefelter og dermed øge motivationen for læring og støtte op om målsætningen om at 95 % af en årgang kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Forslaget indeholder spændende tanker, som der givet vil blive arbejdet mere med i den nye skolereform. Den nye skolereform giver gode muligheder for at arbejde med 23. juli 2013 Side 29

30 Levedygtige byer Grøn transport Resumé: Henrik Sohl foreslår en satsning på grøn transport med en liste af tilhørende underprojekter. Dette vil ifølge forslaget kunne blive et levende fyrtårn for ProjectZero s satsning. anderledes undervisning anderledes læringsmiljøer med inddragelse af erhversliv, fritidsorganisationer m.v. Det konkrete forslag indebærer anlæg af en trafikterminal. Den skulle så kombineres med: - jernbane, - motorvej, - en superhurtig forbindelse til city, - kommunens nye rådhus, - en multiarena, - børnehaver, - fleksible kontor faciliteter, - kontorhotel, - hotel og beboelsesarealer, - sportsfaciliteter - restauranter - m.m. Det hele foreslås opført som et grønt 0-energi byggeri, med solceller, biogasanlæg, genvinding af al overskudsenergi, og skal producere mere energi end det kan forbruge Henrik Sohl henviser til det hollandske arkitektfirma RAU Forslaget er aktuelt og skal drøftes blandt politikerne. Plan vurderer, at disse løsningsforslag indgår i den analyse, der er blevet sat i gang for placering af en trafikterminal. 23. juli 2013 Side 30

31 20 Erling Lundsgaard Ludvig Holbergs Vej Sønderborg Resumé: Forslaget handler om at udnytte Kær Vestermark til en grøn legeplads med mange rekreative-/fritidsformål for både borgere og turister. Mulighederne kan være: Skydebaner for skytter, jægere, hjemmeværn, borgerforening m.fl. (finder allerede sted) Køreteknisk offroad kørsel og køreuddannelse i den nordøstlige del af området Plads til rollespil Børnecykelbaner Løbestier, vandrestier ligesom Alssundstien kan benyttes hele Kær Halvø rundt Ridestier og plads til heste Cykelcross baner Motionsbaner med lys, med forskellige motionsredskaber, der om vinteren kan ændres til langrends løjper med lys. Til brug i en eventuel miljøvurdering af forslaget oplyses i forslaget om, at en række omstændigheder idag er gældende: Området er miljøgodkendt til skydebaner. Kraftvarmeværket støjer Omfartsvejen og Alssundbroen støjer Rensningsanlægget udsender lugt De eksisterende forhold, der vedrører støj og lugt bør indgå som faktorer i den fremtidige anvendelse på Kær Halvø. En plan for udnyttelse af forsvarets bygninger og arealer, afventer byrådets videre afklaring og indarbejdes derfor ikke i kommende kommuneplan. 21 Museum Sønderjylland Resume: Museum Sønderjylland oplyser at dette oplæg tidligere er indsendt i forskellige sammenhænge. Kulturarven som turismefaktor, indarbejdes i 23. juli 2013 Side 31

32 Kommentarer til forslag til KOMMUNEPLAN : Hovedstruktur, Sønderborg Kommune 2010 med forslag til bedre fokus på kulturarv og kulturmiljøer De lægger meget vægt på at vi ikke blot skal varetage vores kulturarv, men bruge den som argumentationsfaktor, når det gælder så forskellige ting som udvikling af turisme, lokalisering af erhverv, tiltrækningskræft, general kulturpolitik, uddannelse og forskning. Bevarende lokalplaner og registrering: Museum Sønderjylland påpeger at de med glæde ser en registrering af bevaringsværdige bygninger, samt en opdatering af de allerede registreret områder, idet mange af bygningerne siden 1990erne er blevet stærkt ombygget eller nedrevet. En sådan registrering vil være med til at opnå et kvalificeret administrationsgrundlag. Museum Sønderjylland nævner en række punkter, hvor de mener at der er svagheder og mangler: Den manglende fokus på det nationale og internationale historiske Dybbøl-landskab Historien og grænselandets fravær som afgørende turismefaktor Fraværet af en politik for Sønderjyllands væsentligste forekomst af levende hegn på Broagerland Den i forhold til Sønderjyllands Amts udpegninger 2001 meget mangelfulde udpegning af bevaringsværdige landsbyer kommuneplan Flere værdifulde bykvarterer optages i kommuneplan Ny registrering af bevaringsværdige bygninger og landsbyer medtages, som en handling i kommuneplan Et administrationsgrundlag for hver enkelt landsby. Optages som en handling i kommuneplan En energiholdning til vores bevaringsværdige bygninger og 23. juli 2013 Side 32

33 Desuden har museum Sønderjylland følgende supplerende synspunkter: Behov for fokus på flere værdifulde bykvarterer Arkitekturpolitik og energihusholdning med behov for mere konkrete formuleringer og større fokus på genbrug af bygninger Behovet for en mere markant og dermed mere forpligtende plads og status for kulturarv og kulturmiljøer i planens kortmateriale. Dybbøl-landskabet Museum Sønderjylland undrer sig over at Dybbøl landskabet ikke har fået en mere markant status i kommuneplanen, da det kun er det snævre skanseområde der er optegnet i værdifulde kulturmiljøer. Dybbøl-landskabet er, et større område, hvor det vigtigste er at bevare den visuelle forståelse for rammen om begivenhederne i Denne forståelse er afhængig af en række sigtelinjer. En sikring af disse forståelsessammenhænge kræver, en sikring mod visuelle hindringer af de vigtigste sigtelinjer, f.eks.: en holdning til mest mulig genbrug af vores eksisterende bygningsmas se. Ombygning i stedet for nedrivning. Med tages i kommuneplan Formidling af kulturarven, stolthed hos ejerne, medtages i kommunepla n Opførelse af høje bygninger med evt. anbringelse ved markante vejkryds bør under ingen omstændigheder gælde for de kommende erhvervsområder ved motorvejen på Sundevedsiden Opførelse af andre høje eller markante anlæg Skovrejsning Museum Sønderjylland forslår derfor, at 1. Dybbøl-landskabet får sit eget kapitel under 23. juli 2013 Side 33

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 20. april 2017 Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Byrådet traf den 20. januar 2016 beslutning om at fremsende indstilling om Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 til Teknisk Udvalg. Byrådet rejste

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. 25. april 2012 Partnerskabskommunernes forpligtelser - Et notat til Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner, som har været aktive i forberedelserne

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 7. december 2011 at sende forslaget til Bornholms Udviklingsplan

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Samlet af Trekantområdet Danmark sekretariatet. Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Afsender Resumé Bemærkninger Vejle Amts Historiske Samfund (Billund og Vejle) Historisk Samfund bakker

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg Hvordan skaber vi en ny kommuneplan for det åbne land? De danske kommuner er godt i gang med processen om at skabe en ny generation af kommuneplaner,

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn 1 De fem punkter: Det grønne Nordfyn. Det sunde Nordfyn. Det lærende Nordfyn. Det professionelle Nordfyn Det erhvervsvenlige Nordfyn 1. Det Grønne Mærkesag:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23

Kommuneplantillæg nr. 23 Kommuneplantillæg nr. 23 Biogasanlæg på Skivevej ved Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 9. okt 2012 Indledning Skive Kommune har i mange år sat fokus på energisparende foranstaltninger og brugen af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere