Strategi for Lokal Udvikling Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Lokal Udvikling Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted"

Transkript

1 Strategi for Lokal Udvikling Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted CVR

2 Indhold Forord... 3 Sammenhængskraft...4 Strategi for Thisted kommune (periode)...5 Strategiske mål for valgperioden...5 SIDE 2

3 Sammenhængskraft THY PÅ FORKANT Projektet Thy på Forkant, som var et samarbejde mellem Thisted Kommune og Nationalpark Thy med støtte fra Erhvervs- og Vækstministeriet ved Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania, blev iværksat for at få lokale aktørers bidrag til at prioritere og sætte retning for Thy. Hensigten med Thy på Forkant var at skabe en langsigtet strategi for satsninger frem mod Thy på Forkant blev politisk godkendt i juni 2016 som et oplæg til en fælles vision for Thy samt et grundlag for det videre strategiske og konkrete arbejde med udvikling af lokalområderne i Thisted Kommune. Denne strategi er Thisted Kommunes direkte videreførelse af Thy på Forkant. Det er en strategi for, hvordan Thisted Kommune vil tage de første skridt i implementeringen af idéerne omkring udvikling af lokalområderne. En revidering vil ske efter to år med henblik på at lave en revideret(ny) strategi for de kommende år med baggrund i den aktuelle status og erfaringer fra de første to år. PLANSTRATEGI OG KOMMUNEPLAN Politisk har man arbejdet videre med Thy på Forkant ved at indarbejde strategiplanens input i Planstrategien, som blev vedtaget i november De politiske visioner og ambitionen om samskabelse med lokalområderne er yderligere blevet rammesat i arbejdet med kommuneplanen for Med kommuneplanen fastsætter Kommunalbestyrelsen følgende målsætninger omkring byudvikling, bystruktur og samarbejde med lokalområderne: at der er et stærkt og tæt samarbejde med lokalområderne i kommunen i et formaliseret samarbejde at koordinerede, sammenhængende udviklingsinitiativer i og mellem lokalområderne skal være med til at sikre en fortsat udvikling af hele kommunen at det skal være nemt og gennemskueligt for lokalområderne at kontakte kommunen omkring udviklingsprojekter gennem én indgang så kommunen kan yde en koordineret indsats at udnytte stedbundne potentialer i et samarbejde med lokalsamfundene at alle områder i kommunen skal kunne udvikle sig, men at det sker ud fra de enkelte steders muligheder og potentialer, som ikke nødvendigvis er ensartede at den nye bystruktur implementeres i et formaliseret samarbejde med lokalområderne SIDE 3

4 VISION 2022 Strategi for Lokal Udvikling er i høj grad en væsentlig del af planen for indfrielse af kommunens vision omkring attraktiv bosætning et attraktivt sted at bo, som bl.a. foreskriver, at En hel og attraktiv kommune i udvikling rummer både levende hovedbyer og landsbyer. I Thisted Kommune er by- og boligudvikling et samarbejde mellem lokalsamfund og kommune. Strategi for Lokal Udvikling i Thisted Kommune FORMÅL Formålet med strategien er således at opnå den politiske ambition om et attraktivt sted af bo. Gennem styrket samarbejde mellem Thisted Kommune og lokalområderne i kommunen, skal vi sammen skabe attraktive lokalområder og en fortsat udvikling af byer og boliger i hele Thisted Kommune. Strategiens fokus vil være på at skabe struktur i samarbejdet mellem kommunen og lokalområderne samt styrke relationer og netværksdannelse på tværs af kommune og lokalområder samt lokalområderne imellem. AFGRÆNSNING Strategi for Lokal Udvikling vedrører målsætninger for, hvordan Thisted Kommune vil gå ind i samarbejdet med lokalområderne omkring udviklingsprojekter det kan være såvel aktiviteter som fysiske tiltag der skal løfte det enkelte lokalområde i sammenhæng med og relation til den samlede strategi for udvikling af Thisted Kommune. Lokalområde frem for landdistrikt Ved at anvende begrebet lokalområder frem for landdistrikter åbnes muligheden for at favne alle kommunens indbyggere. Lokalområder kan både være en mindre by, et klyngesamarbejde, en bydel i en større by og et geografisk afgrænset område. Strategiske mål ( ) Alle strategiske mål skal indfries i et samarbejde mellem lokalområderne og Thisted Kommunes kommunalbestyrelse og administration. INTERN ORGANISERING Der er mange initiativer i gang i lokalområderne, og der opstartes hele tiden nye projekter og initiativer, hvor borgerne ønsker støtte fra Thisted Kommune i en eller anden form, det kan være økonomisk eller i form af rådgivning eller sparring. SIDE 4

5 For at Thisted Kommune kan understøtte lokalområderne på en smidig og professionel måde er det vigtigt, at samarbejdet formaliseres og struktureres så der er klarhed i opgaver og ansvarsfordeling. Direktionen i Thisted Kommune har i december 2017 godkendt en intern organisering, der kan skabe sammenhængskraft og dynamik i sagsbehandlingen og lokalområdernes samarbejde med Thisted Kommune. Disse ønsker kom til udtryk på 2 afholdte borgermøder ultimo Henvendelser fra lokalområderne går gennem Én Indgang til Lokal Udvikling til en konsulent i Ledelsessekretariatet. Konsulentens opgave er at vurdere projektets elementer, og forsøge at afklare hvilke afdelinger der måtte have en interesse i, eller viden om, projektet. Konsulenten tager kontakt til relevante medarbejdere fra disse afdelinger og indhenter udtalelser vedrørende deres faglige perspektiver på projektet. Konsulenten kan kvalificere projektet med inddragelse af borgerne, for på den måde at sikre, at projektet er gennemtænkt og gennemarbejdet fra borgernes side, inden kommunen begynder at behandle henvendelsen. Der oprettes en tværfaglig arbejdsgruppe, der består af konsulenten samt 5-6 nøglepersoner fra forskellige afdelinger, der arbejder med lokalt forankrede projekter. Gruppen mødes cirka én gang om måneden. SIDE 5

6 Deres opgave bliver at skabe sammenhæng mellem lokale udviklingsprojekter og kommunens involvering heri. Såfremt det er muligt, er det desuden her der bliver taget stilling til, hvor et projekt skal forankres. Herunder hvem der er projektleder, samt hvem der skal være med i den enkelte arbejdsgruppe. Der er oprettet en styregruppe, der udgøres af fire niveau 3 chefer. Gruppen mødes efter behov, hvor konsulenten rapporterer omkring nogle af de projekter, der er kommet ind, samt hvordan samarbejdet fungerer på tværs af grupper og afdelinger. Det er styregruppen, der har indstillingskompetencen til direktionen, og som sætter retningen for arbejdet med henvendelserne for at sikre, at det er i tråd med Thy på Forkant og øvrige retningsgivende dokumenter. Såfremt konsulenten og den tværfaglige arbejdsgruppe ikke kan finde frem til en placering af ansvaret for et givent projekt, ligger beslutningen hos styregruppen, som dermed nedsætter en arbejdsgruppe og udpeger en projektleder. OPRETTELSE AF LOKALRÅD OG PARAPLYORGANISATION Der er i Thisted Kommune 32 byer med over 100 indbyggere en række mindre bysamfund. I disse byer er der et hav af lokale foreninger af enhver art. Der er ikke en formaliseret plan over, hvordan Thisted Kommune kommer i dialog med det enkelte område. Der er et ønske om et formaliseret og struktureret samarbejde med lokalområderne, så det er klart, hvem det er, kommunen skal i dialog med i det enkelte lokalområde. Et mere formaliseret og struktureret samarbejde skal være med til at skabe overblik over lokale projekter og koordinering mellem projekter og lokalområder. Det er målet, at Thisted Kommune vil blive inddelt i lokalområder med én borger- /lokalforening i hver. Uanset antallet af byer i det enkelte lokalområde, skal borger- /lokalforeningen repræsentere alle byer og interesser i det pågældende lokalområde. Ved at inddele Thisted Kommune i et antal geografiske lokalområder samtidig med, at det er en borger-/lokalforening, der bliver indgangen til det enkelte lokalområde kan der skabes en simpel og struktureret samarbejdsplatform mellem Thisted Kommune og lokalområderne. Samtidig skal der være en paraplyorganisation, der sammen med Thisted Kommune kan have overblik over den generelle udvikling i hele kommunen. Paraplyorganisationen vil være et bindeled mellem kommunen og lokalområderne som helhed. Paraplyorganisationen skal være med til at identificere og fremme samarbejder på tværs af lokalområderne og sætte fokus på nødvendige prioriteringer hvis forslag til udviklingsprojekter er mange og meget forskellige. SIDE 6

7 Landsbygruppen Thy (LGT) har i flere år ageret som lokalområdernes talerør i Thisted Kommune, hvorfor LGT kunne anvendes som paraplyorganisation. Det stiller naturligvis nogle krav til LGT, at være formel paraplyorganisation og bindeled mellem kommune og lokalområder. Det vil blandt andet kræve, at LGT favner hele Thisted Kommune som geografisk område. Det er deres ansvar, at alle lokalområder opfordres til, at blive en del af LGT. Det daglige arbejde med lokal udvikling sker i et samarbejde mellem de enkelte lokalområder, Landsbygruppen Thy samt Thisted Kommune. Her kan de enkelte tiltag udfoldes og drøftes, så det sikres at de følger den retning, der er sat for arbejdet i en given periode. Der nedsættes et Lokalråd med repræsentanter fra de enkelte lokalområder (1-2 personer fra hver), 3 repræsentanter fra bestyrelsen for Landsbygruppen Thy, 2 politikere, der udpeges af kommunalbestyrelsen. Rådet er et dialogforum, hvor parterne kan vidensdele og drøfte strategisk udvikling og drøfter nuværende og fremtidige indsatser. En gang årligt afholdes et møde mellem Lokalrådet og Thisted Kommunes kommunalbestyrelse. Administrativ bistand leveres af den konsulent ved Thisted Kommune, der arbejder med lokal udvikling og som er lokalområdernes kontaktperson. Organiseringen af arbejdet med lokal udvikling kan ses her: SIDE 7

8 BYSTRUKTUR Det er videre intentionen at lokalområder eller klyngesamarbejder identificerer sig selv i forhold til kommunens nye bystruktur. Det skal ske på initiativ fra det enkelte lokalområde. Thisted Kommune vil bistå i en sådan proces. Formålet med dette er at bringe lokalområdets styrkepositioner i spil. Med en sådan bystruktur-kategorisering kan byerne udvikle sig ud fra deres stedbundne potentialer og de muligheder, de ser i lokalområdet, og den identitet, de ønsker at arbejde hen imod. Disse muligheder og identiteter er ikke ens for alle områder i kommunen. Thisted Kommune skal sikre, at udviklingen sker ud fra lokale potentialer samt sikre en holdbar udvikling, hvor lokalområder kan understøtte hinanden. I overensstemmelse med den overordnede målsætning med Kommuneplan om samskabelse på alle niveauer, tænkes udviklingen af bytyper som et bredt udfoldet samskabelsesprojekt mellem lokalområderne og Thisted Kommune. Herigennem skal vi i fællesskab finde frem til byens potentialer, styrker og svagheder, der således kan udstikke retningen for byens eller områdets fremtid. Det er dog det enkelte lokalområde, der skal igangsætte arbejdet med bystrukturkategoriseringen, hvor Thisted Kommune kan understøtte processen. Bystrukturen tager udgangspunkt i Thy på Forkant og er i øvrigt yderligere beskrevet i kommuneplanen. Der arbejdes med fire bytyper/områdetyper: Den Moderne Købstad, der udgøres af Thisted by Lokale Centerbyer, som udgøres af Hanstholm og Hurup Fællesskabsbyer Friluftsbyer Det formaliserede og strukturerede samarbejde sammen med bykategoriseringen kan evt. senere hen anvendes som et værktøj til økonomisk og politisk prioritering af retningen for projekter og emner, der arbejdes med i en given periode. SIDE 8

STRATEGI FOR LOKAL UDVIKLING

STRATEGI FOR LOKAL UDVIKLING STRATEGI FOR LOKAL UDVIKLING INDLEDNING I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki: Hvad er en strategi? Strategien fastsætter hvad der i Thisted Kommune vil blive gjort

Læs mere

POLITIK FOR KULTUR, FRITID OG LOKAL UDVIKLING UDKAST

POLITIK FOR KULTUR, FRITID OG LOKAL UDVIKLING UDKAST POLITIK POLITIK FOR KULTUR, FRITID OG LOKAL UDVIKLING indledning I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki Hvad er en politik? Kommunalbestyrelsen fastsætter, fordeler

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune. Mere liv på landet

Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune. Mere liv på landet Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune Mere liv på landet Mere liv på landet Haderslev Kommune ønsker en helhedsorienteret sammenhæng mellem visioner og strategier, kommuneplan, politikker,

Læs mere

VESTKYSTEN VISER VEJEN

VESTKYSTEN VISER VEJEN VESTKYSTEN VISER VEJEN INVITATION TIL PRÆKVALIFIKATION AF RÅDGIVERNE TIL UDARBEJDELSE AF: STRATEGISK-FYSISKE UDVIKLINGSPLANER Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme Introduktion

Læs mere

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling 1. Baggrund I foråret og sommeren 2014 har der været to emner på dagsordenen i Jammerbugt

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

UDVIKLINGSPOLITIK

UDVIKLINGSPOLITIK UDVIKLINGSPOLITIK 2018-2021 3 FORORD INDHOLD FORORD Forord 3 Vision 4 Bæredygtighed og cirkulær kommune 5 Demokrati og borgerinddragelse 6 Erhvervslivets herunder turisterhvervets - vilkår 7 Helhedssyn

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

POLITIK FOR BYGGERI OG ANLÆG UDKAST

POLITIK FOR BYGGERI OG ANLÆG UDKAST POLITIK POLITIK FOR BYGGERI OG ANLÆG indledning I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki Hvad er en politik? Kommunalbestyrelsen fastsætter, fordeler og prioriterer,

Læs mere

Landdistriktspolitik. Nordfyns Kommune

Landdistriktspolitik. Nordfyns Kommune Landdistriktspolitik Nordfyns Kommune 2017-2021 Forord Kære læser Det er med stor glæde, at vi præsenterer dig for Nordfyns Kommunes landdistriktspolitik. Der tales meget om land og by, hovedstad og provins,

Læs mere

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Landsbyens Skoledistrikt for 2015 til 2017 Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Dette skema skal ikke anvendes, men kan anvendes. Skemaet kan anvendes som redskab

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

NOTAT vedr. Etablering af projektprogram Fremtidens Kommune til effektiv realisering af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi

NOTAT vedr. Etablering af projektprogram Fremtidens Kommune til effektiv realisering af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi NOTAT vedr. Etablering af projektprogram Fremtidens Kommune til effektiv realisering af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi Til godkendelse i Kommunalbestyrelsen 5.9.2016 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune November 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Indsatsområder...3 3. Målsætninger for demokratistrategien...4 4. Fem forskellige former for dialog med

Læs mere

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen Forhave på forkant Ansøgning fra Vordingborg Kommune til kampagnen Yderområder på forkant UDKAST d. 7. januar Vordingborg Kommune har siden kommunesammenlægningen haft fokus på, at der ikke opstår for

Læs mere

Proces mod ny Vision 2025 for velfærd og vækst

Proces mod ny Vision 2025 for velfærd og vækst 0 Fællesforvaltning Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2017 Sagsid Proces mod ny Vision 2025 for velfærd og vækst Notatet er et oplæg til drøftelse af processen mod en ny Vision 2025 for velfærd

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Landdistriktspolitik Randers Kommune

Landdistriktspolitik Randers Kommune Landdistriktspolitik Randers Kommune 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Lokaludvalget 17. stk. 4

Lokaludvalget 17. stk. 4 Lokaludvalget 17. stk. 4 Byrådet besluttede 27. marts 2018 nedsættelse af et 17,4 udvalg for indeværende valgperiode 2018-2021. Udvalget skal styrke udviklingen i lokalområderne og skabe dialog og brobygning

Læs mere

Formål. Udviklingsforløb på 1½ år

Formål. Udviklingsforløb på 1½ år Dagsorden Hvem tager referat? Faser i projektet Opgaver i hhv. styregruppe, kommunikationsgruppe og borgerinvolveringsgruppe Etablering af styregruppe, kommunikationsgruppe og borgerinvolveringsgruppe

Læs mere

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA NDLAG U R G S G IN N T E FORR FOR EVENTS I SØNDERBORG Indhold 1. Formål med et forretningsgrundlag for events 2. Politisk og strategisk sammenhæng 3. Formål og mål for arbejdet med event 4. Organisering

Læs mere

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Forord Denne strategi er gældende for hele det specialiserede socialområde for voksne. Strategien er blevet til i forlængelse af, at der er gennemført

Læs mere

Politik for erhverv, natur og infrastruktur. - rammebetingelser

Politik for erhverv, natur og infrastruktur. - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur rammebetingelser er en af tre politikker

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Fælles om Ebeltoft - også om vinteren Skitse til helhedsorienteret samarbejdsmodel Bilag til ansøgning til Realdania

Fælles om Ebeltoft - også om vinteren Skitse til helhedsorienteret samarbejdsmodel Bilag til ansøgning til Realdania Fælles om Ebeltoft - også om vinteren Skitse til helhedsorienteret samarbejdsmodel Bilag til ansøgning til Realdania Med afsæt i Byrådets beslutning om at arbejde målrettet på en samlet udvikling af Ebeltoft

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

Strategisk planlægning i landdistrikterne

Strategisk planlægning i landdistrikterne INDSATS 1 Strategisk planlægning Strategisk planlægning handler om lokale planer for landsbyerne. Hvordan sikrer vi at kommuneplaner og lokale planer hænger sammen? Fra landspolitiske side lægges der op

Læs mere

Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018

Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018 Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018 Indledning og baggrund Der er politisk truffet beslutning om et nyt fælles ejendomscenter i Syddjurs Kommune

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Godkendt i Zebrafølgegruppen den 20. november Zebraby i 2019 og fremover

Godkendt i Zebrafølgegruppen den 20. november Zebraby i 2019 og fremover Godkendt i Zebrafølgegruppen den 20. november 2018 By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 301008 Brevid. 2986830 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Zebraby i 2019 og fremover 21. november

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Udkast: Projektoplæg vedrørende visionsproces for Aalborg Kommune MAR18

Udkast: Projektoplæg vedrørende visionsproces for Aalborg Kommune MAR18 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Borgmesterkontoret Sagsnr./Dok.nr. 2018-004065 / 2018-004065-32 Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: LBS 22-03-2018

Læs mere

Samling Sammenhold UDKAST

Samling Sammenhold UDKAST & Samling Sammenhold LANDDISTRIKTSSTRATEGI FOR HJØRRING KOMMUNE 2017 UDKAST INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 03 ALT DET, VI KAN SAMMEN 04 EN HEL KOMMUNE 05 VIRKELYST, FRIVILLIGHED OG FÆLLESSKABER 06 ATTRAKTIVE

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Samling Sammenhold UDKAST

Samling Sammenhold UDKAST & Samling Sammenhold LANDDISTRIKTSSTRATEGI FOR HJØRRING KOMMUNE 2017 UDKAST INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 03 ALT DET, VI KAN SAMMEN 04 EN HEL KOMMUNE 05 VIRKELYST, FRIVILLIGHED OG FÆLLESSKABER 06 ATTRAKTIVE

Læs mere

Organisation og kommissorier for Kulturmetropolen

Organisation og kommissorier for Kulturmetropolen Organisation og kommissorier for Kulturmetropolen 2016-2019 1 Indholdsfortegnelse Organisationsdiagram... 3 Kulturmetropolens politikere KMP (politisk styregruppe)... 4 Kulturmetropolens kulturchefer KMK

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

1. Udvikling og organisering af samarbejdet mellem borgere, institutioner, erhverv og foreninger på Mols/Helgenæs for at styrke området som helhed.

1. Udvikling og organisering af samarbejdet mellem borgere, institutioner, erhverv og foreninger på Mols/Helgenæs for at styrke området som helhed. Ingen har det hele Tilsammen har vi alt! Hvad er Mols i Udvikling? Mols i Udvikling er en paraplyorganisation på Mols, som har det hovedformål at udvikle Mols og Helgenæs på lokalbefolkningens præmisser.

Læs mere

Interessetilkendegivelse for deltagelse i kampagnen Gang i hovedgaden

Interessetilkendegivelse for deltagelse i kampagnen Gang i hovedgaden 22. september 2017 Interessetilkendegivelse for deltagelse i kampagnen Gang i hovedgaden 1. Angivelse af, hvad der søges støtte til Assens Kommune ønsker at søge støtte til en strategisk helhedsplan for

Læs mere

Ny struktur for lokaludvalgene

Ny struktur for lokaludvalgene Ny struktur for lokaludvalgene Økonomiforvaltningen har identificeret følgende relevante emner, der skal adresseres i drøftelserne af ny struktur for lokaludvalgene: Koncept for lokaludvalgene Styrkelse

Læs mere

Nedsættelse af 17.4 udvalg med fokus pa Landdistrikter og Landdistriktsudvikling

Nedsættelse af 17.4 udvalg med fokus pa Landdistrikter og Landdistriktsudvikling Nedsættelse af 17.4 udvalg med fokus pa Landdistrikter og Landdistriktsudvikling KOMMISORIUM Formål: Udvalget for Landdistriksudvikling har til formål at fokusere på og samordne kommunens landdistriktsudvikling,

Læs mere

LOKALRÅD I VEJLE KOMMUNE UDVIKLING I FÆLLESSKAB

LOKALRÅD I VEJLE KOMMUNE UDVIKLING I FÆLLESSKAB LOKALRÅD I VEJLE KOMMUNE UDVIKLING I FÆLLESSKAB MORTEN SKOVLUND Bosiddende i Skibet 8 km. fra Vejle By 40 år gammel Gift og har 3 børn Var medstarter af Lokalrådet for Skibet og Omegn det 25. lokalråd

Læs mere

Landsbyklynger Lokaludvikling

Landsbyklynger Lokaludvikling Landsbyklynger Lokaludvikling Søren Møller Indhold Hvorfor interesserer DGI sig for lokaludvikling. Hvad er en Landsbyklynge. Resultater fra Landsbyklyngeprojektet. Den kommende kampagne og samarbejdet

Læs mere

Strategiplanen. Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2017 og 2018.

Strategiplanen. Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2017 og 2018. Strategiplan 2017-2018 1 Strategiplanen Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2017 og 2018. Direktionen har arbejdet med emnet siden sommeren 2016 og har

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRATION OG PERSONALE

POLITIK FOR ADMINISTRATION OG PERSONALE POLITIK POLITIK FOR ADMINISTRATION OG PERSONALE indledning I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki Hvad er en politik? Kommunalbestyrelsen fastsætter, fordeler og prioriterer,

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Landsbyerhvervsklynger

Landsbyerhvervsklynger Landsbyerhvervsklynger Udvikling, samarbejde og vækst Erhvervsudvikling og fastholdelse af virksomheder i Holstebro Kommunes landdistrikter Projektets vision At udvikle og fastholde virksomheder og arbejdspladser

Læs mere

Redskab til beskrivelse af lokalområdets

Redskab til beskrivelse af lokalområdets Redskab til beskrivelse af lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Dette skema skal ikke anvendes, men kan anvendes. Skemaet kan anvendes

Læs mere

MARTS, 2019 ANDELSBOLIGFORENINGEN ODINSGAARD OG HORSENS KOMMUNE STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN FOR SUNDPARKEN OPGAVEBESKRIVELSE

MARTS, 2019 ANDELSBOLIGFORENINGEN ODINSGAARD OG HORSENS KOMMUNE STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN FOR SUNDPARKEN OPGAVEBESKRIVELSE STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN FOR SUNDPARKEN MARTS, 2019 ANDELSBOLIGFORENINGEN ODINSGAARD OG HORSENS KOMMUNE STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN FOR SUNDPARKEN FO TO :C O W I 1 STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN SUNDPARKEN PROCES

Læs mere

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund Kommuneplan 2017 Projektnavn Kommuneplan 2017 Projektejer Peer M. Rexen Direktørområde Ole Slot Projektleder Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen Baggrund - Formål Baggrund Vejen Kommune skal jf. Planloven

Læs mere

Helhedsorienteret, koordineret og

Helhedsorienteret, koordineret og Kommissorium for udarbejdelse af integrationspolitik I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om at udarbejde et nyt forslag til en integrationspolitik igangsættes en involverende proces,

Læs mere

Orientering om Fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD)

Orientering om Fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD) Punkt 6. Orientering om Fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD) 2019-004751 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til byrådet orientering om Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

UDVIDET BYMØNSTER OG LANDSBYSTRATEGI

UDVIDET BYMØNSTER OG LANDSBYSTRATEGI Kommuneplan 2019 UDVIDET BYMØNSTER OG LANDSBYSTRATEGI Bilag til temadrøftelse i Økonomiudvalget August 2019 BYMØNSTER OG NYT KRAV OM LANDSBYSTRATEGI EKSISTERENDE BYMØNSTER Roskilde Kommune har et fint

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. Ledelsesgrundlaget viser ledelsesfunktionerne i Guldborgsund

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune

Udtalelse. Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune Side 1 af 6 Konklusion Forslaget om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune har på forskellig vis været

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Referat Lokaludvalget's møde Mandag den Kl. 16:00 Munkestræde, Klosterplads 8a, 5700 Svendborg

Referat Lokaludvalget's møde Mandag den Kl. 16:00 Munkestræde, Klosterplads 8a, 5700 Svendborg Referat Lokaludvalget's møde Mandag den 28-05-2018 Kl. 16:00 Munkestræde, Klosterplads 8a, 5700 Svendborg Deltagere: Hanne Ringgård Møller, Pia Dam, Mette Kristensen, Karl Magnus Bidstrup, Palle Fischer,

Læs mere

Lokaldemokratiudvalget

Lokaldemokratiudvalget Lokaldemokratiudvalget Formandens forord: Vi er fælles om Kolding kommune I vores kommune er der mange former for fællesskaber små som store. Fællesskaber hvor vi søger sammen om interesser og opgaver.

Læs mere

Metode- og implementeringsskabelon: Udredning og Plan

Metode- og implementeringsskabelon: Udredning og Plan Metode- og implementeringsskabelon: Udredning og Plan Housing First som grundpræmis i arbejdet med Hjemløsestrategien og metoden Udredning og Plan Metoden Udredning og Plan afprøves i en række kommuner,

Læs mere

Grunddokument for presseinformation, folder og kommunikation vedr. klyngesamarbejde Ringsted Nord

Grunddokument for presseinformation, folder og kommunikation vedr. klyngesamarbejde Ringsted Nord Grunddokument for presseinformation, folder og kommunikation vedr. klyngesamarbejde Ringsted Nord Nedenstående er mere omfattende end de presseinformationer, der fremsendes eller afleveres til pressen,

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET Udvalgspolitik for plan og boligudvalget 2014 Baggrund Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af politikere, samarbejdspartnere

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Fritids og idrætspolitik for Kolding Kommune. Proces- og handlingsplan for revision af fritids- idræts og folkeoplysningspolitikken i Kolding Kommune

Fritids og idrætspolitik for Kolding Kommune. Proces- og handlingsplan for revision af fritids- idræts og folkeoplysningspolitikken i Kolding Kommune Fritids og idrætspolitik for Kolding Kommune Proces- og handlingsplan for revision af fritids- idræts og folkeoplysningspolitikken i Kolding Kommune FORMÅL At udarbejde forslag til revision af Kolding

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats

Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats Kommissorium for: Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats Opgaven Direktionen fik med budgetaftalen for 2018 til opgave at: Styrke den forebyggende indsats

Læs mere

LANDSBYKLYNGER DE FØRSTE ERFARINGER

LANDSBYKLYNGER DE FØRSTE ERFARINGER LANDSBYKLYNGER DE FØRSTE ERFARINGER 2017 Denne folder er udarbejdet af Sekretariatet for landsbyklynger, DGI Landskontor, Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten. Folderen formidler hovedresultaterne af rapporten

Læs mere

Kommissorium for HORSENS ALLIANCEN

Kommissorium for HORSENS ALLIANCEN 14. marts 2018 Kommissorium for HORSENS ALLIANCEN 2018-2021 Med HORSENS ALLIANCEN blev der i 2013 skabt en helt ny samarbejdsplatform i Horsens kommune en platform, hvor erhvervslivet, de faglige organisationer

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNE CENTERCHEF FOR TEKNIK & MILJØ JOB- OG PERSONPROFIL

GULDBORGSUND KOMMUNE CENTERCHEF FOR TEKNIK & MILJØ JOB- OG PERSONPROFIL GULDBORGSUND KOMMUNE CENTERCHEF FOR TEKNIK & MILJØ JOB- OG PERSONPROFIL Indledning Guldborgsund Kommune har besluttet at udvide direktionen. I den forbindelse er vores centerchef for Teknik og Miljø blevet

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Mulighedernes Danmark

Mulighedernes Danmark Mulighedernes Danmark Stine Lea Jacobi Programchef Realdania 12. oktober 2017 Agenda Hvem er Realdania? Udfordringer og muligheder Tre tilgange til udvikling To nye indsatser Opsamling Realdanias mission

Læs mere

Strategisk planlægning for landsbyer. Marts 2019 Sara Aasted Paarup og Lea Mikkelsen

Strategisk planlægning for landsbyer. Marts 2019 Sara Aasted Paarup og Lea Mikkelsen Strategisk planlægning for landsbyer Marts 2019 Sara Aasted Paarup og Lea Mikkelsen Udvalget for levedygtige landsbyer Udvalget er en del af den politiske aftale mellem regeringen, S og DF om Et Danmark

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI FOR JAMMERBUGT KOMMUNE ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI Mere i gang flere i gang!

ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI FOR JAMMERBUGT KOMMUNE ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI Mere i gang flere i gang! ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI FOR JAMMERBUGT KOMMUNE 2017-2020 ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2017-2020 Mere i gang flere i gang! Udgangspunktet Vækst og arbejdspladser i det lokale erhvervsliv er nøglen til at

Læs mere

Låsby Vokser. Proces Strukturplan for borgerinddragelse

Låsby Vokser. Proces Strukturplan for borgerinddragelse Låsby Vokser Strukturplan Procesbeskrivelse for Klankballevej Proces Strukturplan for borgerinddragelse for Klankballevej Indholdsfortegnelse Tidslinje Baggrund Omfang Tidsplan Hjemmeside Låsby Vokser

Læs mere

Planstrategi 2015. Det overordnede mål kan suppleres med følgende delmål:

Planstrategi 2015. Det overordnede mål kan suppleres med følgende delmål: Planstrategi 2015 Baggrund Et byråd skal i løbet af de første to år af byrådsperioden vedtage og offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen efter planlovens 23 a-e. Denne strategi kaldes en planstrategi

Læs mere

Forsøgsprojekt Tilflytterbolig

Forsøgsprojekt Tilflytterbolig Forsøgsprojekt Tilflytterbolig - FREMMER LOKAL BOSÆTNING Om forsøgsprojektet Tilflytterbolig Flere landsbyer og landdistrikter i Danmark er under pres. Befolkningstallet falder flere steder, og gamle

Læs mere

Fokus på Vækst og Resultater

Fokus på Vækst og Resultater Fokus på Vækst og Resultater Øget vækst - et pejlemærke i Strategi 2016 I strategi 2016 har vi defineret Øget vækst som, at vi skal udnytte de fordele, der er forbundet med Hedensted Kommunes beliggenhed

Læs mere