Forslag. Lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 92 Folketinget OMTRYK Ændret ordlyd i de almindelige bemærkningers punkt 5, 3. afsnit Fremsat den 16. december 2009 af økonomi- og erhvervsminister (Lene Espersen) Forslag til Lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Kapitel 1 Formål m.v. 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter en fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse. Stk. 2. Fonden har til formål at fremme grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, herunder have særligt fokus på små og mellemstore virksomheder. Stk. 3. Fonden er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning. Kapitel 2 Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af en formand og syv medlemmer, der udpeges af økonomi- og erhvervsministeren i deres personlige egenskab. Bestyrelsen skal have en bred erhvervsmæssig indsigt og have kompetence inden for, viden om og erfaring med brugerdreven innovation, markedsmodning og kommercialisering samt regional udvikling på det grønne område og velfærdsområdet. Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer og formand udpeges for en periode af op til tre år med mulighed for forlængelse for yderligere én periode. Hvis formanden eller et medlem af bestyrelsen udtræder af bestyrelsen før udløbet af perioden, kan en afløser udpeges for den resterende del af perioden. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 2. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne modtager honorar for deres arbejde i bestyrelsen efter Finansministeriets retningslinjer. Stk. 4. Bestyrelsen kan bemyndige formanden eller sekretariatet til at træffe afgørelser på bestyrelsens vegne i et nærmere bestemt omfang. 4. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, som skal godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. 5. Bestyrelsen udarbejder en årlig handlingsplan for anvendelsen af midlerne. Handlingsplanen skal godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Stk. 2. Bestyrelsen skal udbrede kendskabet til fondens virke og resultaterne af de aktiviteter, projekter m.v., som fonden har tildelt midler. Sekretariat 6. Erhvervs- og Byggestyrelsen yder sekretariatsbistand til fonden. Faglige rådgivende udvalg 7. Økonomi- og erhvervsministeren kan efter anmodning fra bestyrelsen nedsætte faglige rådgivende udvalg, som kan inddrages i den faglige vurdering af kvaliteten af de aktiviteter, projekter m.v., som søges støttet af fonden. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter efter anmodning fra bestyrelsen antallet af udvalg, antallet af medlemmer, krav til medlemmernes faglige kvalifikationer, udpegningsperiode m.v. Kapitel 3 Anvendelsen af fondens midler 8. Bestyrelsen træffer afgørelse om anvendelsen af fondens midler. 9. Fondens midler skal anvendes til at fremme den virksomhedsrettede innovation inden for følgende indsatsområder: 1) Anvendelse og formidling af brugerdrevne innovationsmetoder. 2) Markedsmodning og kommercialisering af nye grønne løsninger. 3) Grøn innovation og eksport. 4) Omstilling i hårdt ramte områder. 5) Markedsudvikling af offentlige sundheds- og velfærdsløsninger. Stk. 2. Fonden kan etablere og deltage i partnerskaber og konsortier, der bidrager til at fremme fondens formål. Økonomi- og Erhvervsmin. AU003833

2 2 Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren skal fastsætte regler om anvendelsen af fondens midler, tildelingskriterier ved ansøgning, krav om medfinansiering m.v. Kapitel 4 Sagsbehandling 10. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at ansøgninger til fonden skal indsendes digitalt, og at kommunikation mellem ansøgere og fonden, herunder sekretariatet, i forbindelse hermed skal foregå digitalt. Ministeren kan herunder fastsætte regler om anvendelse af bestemte ITsystemer, særlige digitale formater og digital signatur. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at fonden kan udstede dokumenter, herunder afgørelser om tildeling af midler fra fonden, der er signeret digitalt og med maskinelt gengivet underskrift, men uden personlig underskrift, således at sådanne dokumenter i retlig henseende sidestilles med dokumenter med personlig underskrift. Kapitel 5 Opfølgning 11. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om regnskaber og revision vedrørende aktiviteter, hvortil fondens midler anvendes, om offentliggørelse af resultaterne af de aktiviteter, som fonden har tildelt, midler m.v. 12. Økonomi- og erhvervsministeren fører tilsyn med anvendelsen af fondens midler og kan fastsætte regler om, at personer og virksomheder, der modtager midler fra fonden efter denne lov, skal afgive alle oplysninger og regnskaber, som skønnes nødvendige for kontrol og tilsyn m.v. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om evaluering af fondens virke. 13. Tildelte midler kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis vilkårene for afgørelsen om tildeling af midler ikke overholdes. Tilsvarende gælder, hvor der er givet urigtige oplysninger i forbindelse med afgørelsen om tildeling af midler. Tildelte midler kan kræves tilbagebetalt, hvis modtageren ikke overholder regler i loven eller regler fastsat i medfør af loven. Kapitel 6 Klageadgang 14. Klage over afgørelser, som er truffet af fonden efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven, kan indbringes for økonomi- og erhvervsministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål. Kapitel 7 Ikrafttrædelse m.v. 15. Loven træder i kraft den 4. februar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund 3. Lovforslagets indhold 3.1. Anvendelse og formidling af brugerdrevne innovationsmetode 3.2. Markedsmodning og kommercialisering af nye grønne løsninger 3.3. Grøn innovation og eksport 3.4. Omstilling i hårdt ramte områder 3.5. Markedsudvikling af offentlige sundheds- og velfærdsløsninger 4. Fondens ledelse 5. Udstedelse af dokumenter, herunder afgørelser, med digital signatur uden personlig underskrift 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 7. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 8. Administrative konsekvenser for borgerne 9. Miljømæssige konsekvenser 10. Forholdet til EU-retten 11. Høring 12. Sammenfattende skema 1. Indledning Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået en Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til innovation og iværksætteri m.v Som en del af udmøntningen af aftalen etableres en fond, der skal understøtte grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, herunder have særligt fokus på små og mellemstore virksomheder. Fonden skal forbedre rammerne for, at danske virksomheder kan udnytte den stigende globale efterspørgsel efter grønne løsninger, som bl.a. klimaudfordringerne medfører. Derudover skal fonden styrke udvikling og markedsmodning af nye offentlig-private velfærdsløsninger med henblik på at udnytte de erhvervsmæssige muligheder til gavn for væksten og beskæftigelsen i Danmark. Fonden har et klart erhvervsmæssigt sigte og skal ses i sammenhæng med den forsknings- og udviklingsindsats, der er igangsat på det grønne område fx Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) og Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) samt Fonden for Anvendt Borgernær Teknologi (ABT-fonden) på velfærdsområdet. Fonden er bevillingsteknisk en pulje med et særligt bevillingsudvalg i form af en selvstændig bestyrelse. 2. Baggrund Der er med midlerne til innovation og iværksætteri i Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen for 2007 til 2009 fra 2. november 2006 iværksat en samlet indsats for at styrke innovation, iværksætteri og offensiv global markedsføring af Danmark med henblik på at styrke produktiviteten og konkurrencekraften i danske virksomheder. Det er sket med henblik på at nå følgende målsætninger: Danske virksomheder og offentlige institutioner skal være blandt de mest innovative i verden. Danmark skal inden 2015 være blandt de lande i verden, der har den største andel vækstiværksættere. Kendskabet til Danmarks styrker og kompetencer skal i 2015 være i top 10 blandt OECD-landene og de nye vækstlande. Der er fortsat behov for en målrettet indsats, hvis disse mål skal nås. Der ligger en betydelig udfordring i at styrke produktivitetsudviklingen og konkurrenceevnen i dansk erhvervsliv. Danmark er et af de lande, der har haft den svageste produktivitetsvækst siden midten af 1990 erne. Den lave produktivitetsvækst kan bl.a. tilskrives, at innovation og fornyelse i dansk erhvervsliv ikke er tilstrækkelig stærk.

4 4 3. Lovforslagets indhold Med forslaget etableres en fond, som skal understøtte grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, særligt i små og mellemstore virksomheder. Fonden skal forbedre rammerne for, at danske virksomheder kan udnytte den stigende globale efterspørgsel efter grønne løsninger, som bl.a. klimaudfordringerne medfører. Derudover skal fonden styrke udvikling og markedsmodning af nye offentlig-private velfærdsløsninger med henblik på at udnytte de erhvervsmæssige muligheder til gavn for væksten og beskæftigelsen i Danmark. Fonden har et klart erhvervsmæssigt sigte og skal ses i sammenhæng med den forsknings- og udviklingsindsats, der er igangsat på det grønne område og Fonden for Anvendt Borgernær Teknologi (ABT-fonden) på velfærdsområdet. Fondens midler anvendes til at fremme den virksomhedsrettede innovation inden for fem indsatsområder. Disse er beskrevet nedenfor Anvendelse og formidling af brugerdrevne innovationsmetoder. Inddragelse af brugere og medarbejdere i virksomhedernes innovationsprocesser er af stor betydning for udviklingen af nye produkter og serviceydelser. Danmark er et forgangsland inden for brugerog medarbejderdreven innovation i virksomhederne dels fordi Danmark som det første land i verden har haft en strategisk satsning på området, dels fordi vi har en tradition for dialog, for at gå sammen på tværs af faggrupper og for at finde fælles løsninger, der virker i praksis. Fonden skal her støtte større projekter, hvor der - ved brug af brugerdrevne innovationsmetoder - udvikles nye løsninger (serviceydelser og produkter) med et stort markedsmæssigt potentiale inden for velfærdsområdet og det grønne område. Herudover skal fonden arbejde for, at den viden om nye brugerdrevne innovationsmetoder og service innovation, der blev udviklet i under Program for brugerdreven innovation, formidles og forankres bredt i små og mellemstore virksomheder. I den forbindelse kan fonden gennemføre konkrete innovationsforløb for små og mellemstore virksomheder, som ønsker at afprøve metoder til brugerdreven innovation til at skabe forretningsudvikling inden for det grønne område eller sundheds- og velfærdsområdet. Fonden skal anlægge en bred afgrænsning for så vidt angår det grønne område samt sundheds- og velfærdsområdet Markedsmodning og kommercialisering af nye grønne løsninger. Der er et stort erhvervsmæssigt potentiale i at udvikle nye miljø- og klimavenlige løsninger (produkter og serviceydelser), men de er ofte svære at kommercialisere. Det skyldes bl.a., at de endnu ikke er blevet testet i stor skala, fordi de nye løsninger ikke passer ind i forbrugernes hverdag og eksisterende infrastruktur, og fordi de indtil de har fået fodfæste er markant dyrere end eksisterende og mindre miljøvenlige, masseproducerede løsninger. Fonden skal her støtte, at nye grønne løsninger med stort markedsmæssigt potentiale inden for fx energi, affaldshåndtering, spildevand, byggeri, transport eller det primære erhverv bringes fra demonstrationsfasen og ud på markedet. En sådan markedsmodning vil bl.a. indebære afprøvning af nye teknologier med henblik på at dokumentere fx driftssikkerhed mv. Herigennem vil nye grønne løsninger få en chance på markedet, så de ikke fravælges af køberne og ikke forsinkes mange år eller helt forhindres i at blive udbredt på markedet. Fonden vil herunder bl.a. kunne igangsætte projekter, der kan forbedre mulighederne for små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale for at opnå støtte til markedsmodning Grøn innovation og eksport. På eksportmarkederne efterspørges der i stigende grad nye innovative helhedsløsninger (eller systemløsninger ) på det grønne område. Fonden skal støtte projekter, der udvikler sådanne nye helhedsløsninger og bidrager til at udnytte eksportpotentialet for danske virksomheder. Det kan fx ske ved at understøtte etablering af strategiske erhvervsalliancer, der sætter fokus på at sammentænke, tilpasse og videreudvikle eksisterende løsninger, så de kan sælges som helhedsløsninger til udlandet såkaldte grønne alliancer. Den globale markedsføring af Danmark som grøn nation vil fortsat blive varetaget af Fonden til Markedsføring af Danmark Omstilling i hårdt ramte områder. Den økonomiske krise har medført virksomhedslukninger eller større afskedigelser flere steder i landet. Mange af disse industriarbejdspladser kan ikke forventes at komme igen, når konjunkturerne vender. Fondens midler til omstilling i hård ramte områder har til formål at understøtte konkrete lokalt og regionalt forankrede projekter, der kan bidrage til en hurtig omstilling til nye erhvervs- og vækstmuligheder, herunder etablering af nye erhvervsvirksomheder. Initiativer og projekter, der medfinansieres af fondens midler til omstilling, skal tage afsæt i lokale og regionale styrker og bidrage til en omstillingsproces, der gennem innovation og fornyelse skaber nye erhvervsmuligheder og arbejdspladser primært på det grønne område og velfærdsområdet, ligesom andre områder også kan komme på tale. Det er en forudsætning, at der ydes regional

5 5 medfinansiering, og at de regionale vækstfora dermed bakker op om projekterne Markedsudvikling af offentlige sundheds- og velfærdsløsninger. Der foretages i disse år betydelige investeringer i den offentlige sektor. Det gælder bl.a. i forhold til at skabe nye rammer for fremtidens sundhedssystem og i forhold til anvendelse af borgernære teknologier (fx i regi af ABT-fonden). Det internationale marked for velfærdsløsninger er i vækst, men en række barrierer medfører, at nye løsninger ofte har langt til markedet. Fondens indsats for markedsudvikling af sundheds- og velfærdsløsninger har til formål at fremme konkrete projekter, der bidrager til udvikling og markedsmodning af nye produkter og serviceydelser med et stort kommercielt potentiale. Fonden skal i den forbindelse understøtte samarbejdet mellem offentlige institutioner og virksomheder med henblik på at give virksomheder bedre muligheder for at afprøve og sælge nye innovative velfærdsløsninger. Fonden skal herigennem bidrage til, at det erhvervsmæssige potentiale i udvikling og implementering af nye offentlige sundheds- og velfærdsløsninger i højere grad udnyttes, herunder også i forhold til øget eksport. Støtten vil kunne gives primært i form af tilskud på baggrund af ansøgning eller udbud (herunder etablering af konsortier eller køb af ydelser). Herudover kan fonden også anvende garantier, lån og kapitalindskud m.v. Derudover vil fonden kunne henlægge varetagelsen af konkrete opgaver til andre statslige institutioner m.v. 4. Fondens ledelse Fonden ledes af en selvstændig, professionel bestyrelse bestående af en formand og syv medlemmer, der udpeges i deres personlige egenskab af økonomi- og erhvervsministeren. Bestyrelsen skal besidde bred erhvervsmæssig indsigt og skal have kompetence inden for, viden om og erfaring med brugerdreven innovation, markedsmodning og kommercialisering samt regional udvikling i forhold til det grønne område og velfærdsområdet. 5. Udstedelse af dokumenter, herunder afgørelser, med digital signatur uden personlig underskrift Det er regeringens målsætning, at Danmark skal være førende som informations- og kommunikationssamfund, hvilket indebærer, at digital kommunikation mellem det offentlige og virksomhederne skal udbredes til alle relevante områder. Senest i 2012 skal al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomhederne og den offentlige sektor således foregå digitalt. I forhold til erhvervslivet er det regeringens mål, at alle relevante breve, indberetninger og ansøgninger m.v. sendes via digitale kanaler senest i Dette fremgår af regeringsgrundlaget»mulighedernes Samfund«fra november 2007 og globaliseringsstrategien»fremgang, fornyelse og tryghed«fra Folketingets Ombudsmand har i en udtalelse af 12. marts 2008 blandt andet givet udtryk for, at der efter hans opfattelse gælder et krav om, at blandt andet statslige forvaltningsmyndigheders afgørelser, der sendes i papirform skal være forsynet med en personlig underskrift. Ombudsmanden har i den forbindelse blandt andet henvist til, at en række hensyn taler herfor. Ombudsmanden har imidlertid ikke forholdt sig nærmere til, hvordan disse hensyn kan imødekommes ved myndigheders brug af digital kommunikation, jf. ombudsmandens oversigtsnotat af 28. maj 2009 om forvaltningsretlige krav til det offentliges it-løsninger. På den baggrund foreslås det, at der indsættes hjemmel til, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at fonden kan udstede dokumenter, herunder afgørelser om støtte fra fonden, der er undertegnet med dels en unik og sikker digital medarbejdersignatur, der bekræfter den pågældende sagsbehandlers identitet og organisatoriske tilknytningsforhold (myndighedsnavn), dels en maskinelt gengivet underskrift (sagsbehandlerens navn typograferet), men uden personlig underskrift. Hensigten er, at sådanne dokumenter i retlig henseende skal kunne sidestilles med dokumenter med personlig underskrift. De omhandlede dokumenter vil eksempelvis være afgørelser om støttetilsagn eller afslag på ansøgninger om støtte samt standardbreve i form af almindelige kvitteringer, rykkerbreve, spørgebreve og lignende vedrørende fondens virke. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Fonden tilføres i alt 760 mio. kr. fra globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri i Herudover vil de midler (50 mio. kr.), der blev afsat med Erhvervspakken til små og mellemstore virksomheder i september 2009 til markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger, også kunne administreres af fonden. Endvidere forventes lovforslaget at have positive konsekvenser for kommuner og regioner i forbindelse med iværksættelsen af aktiviteter, projekter m.v., der skal bidrage til at løse erhvervsmæssige problemer i hårdt ramte områder. Af midlerne fra globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri afsættes der 12,3 mio. kr. årligt til sekretariatsbetjening, behandling af ansøgninger, tilskudsadministration m.v.

6 6 Lovforslaget vurderes at have administrative konsekvenser af betydning for staten i form af 19 årsværk, som afsættes til administration af fonden. 7. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har positive konsekvenser for erhvervslivet, idet det bidrager til at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne, innovationskraft og eksportmuligheder inden for særligt udvikling af nye velfærdsløsninger og grønne løsninger. Lovforslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for erhvervslivet. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 9. Miljømæssige konsekvenser Da lovforslaget bl.a. skal bidrage til at fremme udvikling og udbredelse af nye grønne løsninger, fx vedrørende energibesparelser, vandrensning, affaldsløsninger og bæredygtig landbrugsproduktion, forventes den at få positive miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Den foreslåede ordning vurderes at indeholde statsstøtte omfattet af EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, idet virksomhederne opnår en fordel ved at få kompensation for udviklingsomkostninger m.v. fra fonden. Der kan kun tildeles statsstøtte, hvis støtten forinden er blevet godkendt af Europa-kommissionen, eller hvis støtten ydes efter EU s regler om de minimis-støtte eller inden for rammerne af Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordning for statsstøtte. Det vurderes, at de fleste støtteinstrumenter, som indebærer statsstøtte, vil kunne rummes indenfor EU s generelle gruppefritagelsesforordning, fx reglerne for støtte til forskning, udvikling og innovation, miljøbeskyttelse eller de minimis-forordningen. Der vil blive taget nærmere stilling til statsstøttereglerne, herunder behovet for at notificere et eller flere støtteinstrumenter for Kommissionen, i forbindelse med udarbejdelsen af regler for lovens gennemførelse. 11. Høring Forslaget er sendt i høring hos Finansministeriet, Indenrigs- og Socialministeriet, Justitsministeriet, Klimaog Energiministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri, Ministeriet for sundhed og forebyggelse, Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling, Statsministeriet, Transportministeriet, Udenrigsministeriet, Rigsrevisionen, 92-gruppen for bæredygtig udvikling, Advokatrådet, Affald Danmark, Akademiet for de tekniske videnskaber, Akademikernes Centralorganisation, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Arkitektskolen Aarhus, Asfaltindustrien, Associerede Danske Arkitekter, BAT-Kartellet, Brancheforeningen for Biogas, Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme, Brancheforeningen SPT, Byggeriets Evalueringscenter, Bygherreforeningen, Byggesocietetet, Copenhagen Business School, CO-industri, DAKOFA, Danmarks Designskole, Danmarks Erhvervsforskningsakademi, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Vindmølleforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Arkitektur Center, Dansk Brint Forening, Dansk Byggeri, Dansk Design Center, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Erhvervsfremme, Dansk Fjernvarme, Dansk Gasteknisk Center, Dansk Industri, Dansk Iværksætterforening, Dansk Metal, Dansk Opfinderforening, Dansk Transport og Logistik, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Maritime, Danske Mejeriers Fællesorganisation, Danske Regioner, DANVA, De Samvirkende Invalideorganisationer, Designskolen Kolding, Det Økologiske Råd, Det Økonomiske Råd, Emballageindustrien, Energitjenesten, Energinet.dk, Finansrådet, Forbrugerrådet, Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark, Foreningen af danske kraftvarmeværker, Foreningen af miljøakkrediterede miljøcertifikatorer, Foreningen af Registrerede Revisorer, Foreningen af Rådgivende iører, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen af Slutbrugere af Energi, Forsikring & Pension, Forskerparkforeningen i Danmark, Forskningscenter RISØ, FUHU, Hydrogen Innovation & Research Center, Gate 21, Genvindingsindustrien, Green network, Horesta, Højteknologifonden, Håndværksrådet, iørforeningen i Danmark, IT-Branchen, It Universitetet, ITEK, Kammeradvokaten, Kommunernes Landsforening, Københavns Universitet, Landbrugsraadet, Landsorganisationen i Danmark, Lægemiddelindustriforeningen, Netværket af forebyggende sygehuse i Danmark, Offshore center Danmark, Organisationen for Vedvarende Energi, Patientforum, Plastindustrien i Danmark, Praktiserende Arkitekters Råd, Realkreditrådet, Roskilde Universitetscenter, Sammenslutningen af Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, SDE, Sammenslutningen af Danske Energiforbrugere, Serviceindustrien, Spildevandsteknisk forening, Statens Byggeforskningsinstitut, Syddansk Universitet, Teknologirådet, Varmepumpefabrikantforeningen, Vækstfonden, Økologisk Landsforening, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Vækstforum Nordjylland, Vækstforum Midtjylland, Vækstforum Syddanmark, Vækstforum Sjælland, Vækstforum Hovedstaden, Vækstforum Bornholm.

7 7 12. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindre udgifter Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Lovforslaget forventes at have positive konsekvenser for kommuner og regioner i forbindelse med iværksættelsen af projekter, der skal bidrage til omstilling i hårdt ramte områder. Der forventes positive afledte konsekvenser som følge af, at erhvervslivets konkurrenceevne forbedres. Negative konsekvenser/ merudgifter Af fondens midler afsættes 12,3 mio. kr. årligt til sekretariatsbetjening, behandling af ansøgninger, tilskudsadministration m.v. Fonden tilføres i alt 760 mio. kr. fra globaliseringsreserven i Herudover vil de midler (50 mio. kr.), der blev afsat med Erhvervspakken til små og mellemstore virksomheder i september 2009 til markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger, også kunne administreres af fonden. Der afsættes 19 årsværk til administration af fonden. Lovforslaget forventes at få positive miljømæssige konsekvenser, i og med der udvikles og udbredes grønne løsninger i et ikke nærmere bestemt omfang. Loven berører forholdet til EUF-traktatens statsstøtteregler, og loven skal administreres i overensstemmelse med disse regler. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til kapitel 1 Oprettelse Til 1 Det foreslås i stk. 1, at økonomi- og erhvervsministeren opretter en fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse. Stk. 2 fastsætter, at fonden skal fremme innovation i virksomhederne gennem grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, særligt i små og mellemstore virksomheder. Fonden skal forbedre rammerne for, at danske virksomheder kan udnytte den stigende globale efterspørgsel efter grønne løsninger, som bl.a. klimaudfordringerne medfører. Derudover skal fonden styrke udvikling og markedsmodning af nye offentlig-private velfærdsløsninger med henblik på at udnytte de erhvervsmæssige muligheder til gavn for væksten og beskæftigelsen i Danmark. Fonden har et klart erhvervsmæssigt sigte og skal ses i sammenhæng med den forsknings- og udviklingsindsats, der er igangsat på det grønne område og Fonden for Anvendt Borgernær Teknologi (ABT-fonden) på velfærdsområdet. Det grønne område dækker over løsninger (produkter og serviceydelser) på bl.a. energi-, klima-, miljø-, natur-, byggeri-, affalds- og fødevareområdet. Små og mellemstore virksomheder defineres som virksomheder, der ikke overskrider to af følgende tre størrelser: En balancesum på 119 mio. kr., en nettoomsætning på 238 mio. kr. og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250 i løbet af regnskabsåret. I stk. 3 fastslås det, at fonden er et selvstændigt organ inden for den statslige forvaltning. Dette indebærer, at fx reglerne i offentlighedsloven og forvaltningsloven finder anvendelse på den virksomhed, der udøves af fonden. Lov om fonde og visse foreninger m.v. samt lov om erhvervsdrivende fonde finder derimod ikke anvendelse, ligesom de almindelige fondsretlige grundsætnin-

8 8 ger heller ikke finder anvendelse. Fondens og bestyrelsens arbejdsområde er de aktiviteter, projekter m.v., som fondens midler anvendes til. Fonden har også selvstændig søgsmålskompetence. Det vil sige, at fonden kan blive part i en retssag fx om krav om erstatning i tilfælde af misligholdelse af en kontrakt. Til 2 I stk. 1 foreslås det, at fonden ledes af en professionel bestyrelse, der er den øverste besluttende myndighed for fonden. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges i deres personlige egenskab af økonomi- og erhvervsministeren. Bestyrelsesmedlemmerne er således alene bundet af fondens formål, og de kan ikke i udøvelsen af deres hverv underlægges instrukser fra andre parter. Fondens bestyrelse kan indgå kontrakter og andre bindende aftaler i fondens navn. I stk. 2 foreslås, at formanden og de 7 øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges for en periode af op til tre år. Der er mulighed for, at økonomi- og erhvervsministeren kan forlænge udnævnelsen med yderligere én periode. Der foreslås en mulighed for, at afløseren ved et medlems udtræden i utide kan udpeges for den resterende del af periode. Det skal sikre, at bestyrelsen altid har en bemanding på otte personer. Bestyrelsen skal sammensættes med henblik på at sikre en række kompetencer, der vurderes at være centrale i forbindelse med vurdering af aktiviteter, projekter m.v., der skal bidrage til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, særligt i vækstorienterede små og mellemstore virksomheder. Det er på denne baggrund hensigten, at bestyrelsen skal besidde bred erhvervsmæssig indsigt og have kompetencer inden for, og viden om og erfaringer med brugerdreven innovation, markedsmodning og kommercialisering samt regional udvikling på det grønne område og velfærdsområdet. Til 3 Den foreslåede bestemmelse fastsætter, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være til stede, før bestyrelsen er beslutningsdygtig. Bestemmelsen i stk. 2 fastsætter, at afstemninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. Er der stemmelighed ved en afstemning, er formandens stemme afgørende. Det foreslås i stk. 3, at bestyrelsesmedlemmerne modtager honorar for deres arbejde i bestyrelsen. Honorarerne fastsættes efter Finansministeriets cirkulære om særskilt vederlag m.v., jf. cirkulære 186 af 2. november Udgifter hertil afholdes af de midler, der afsættes på finansloven til fondens virke. Det foreslås i stk. 4 at fonden får mulighed for at bemyndige formanden og sekretariatet til at træffe afgørelse på bestyrelsens vegne. Formålet er at lette bestyrelsens arbejdsmængde. Dette indebærer bl.a., at sekretariatet kan træffe afgørelse om tildeling af midler fra fonden i nærmere bestemt omfang. Hensigten er at sikre en fleksibilitet i bestyrelsens arbejde, sådan at der kan indføres en bagatelgrænse for sager, der ikke kræver den samlede bestyrelses fremmøde. Det kan fx være, hvis en ansøgning får et betinget tilsagn fra bestyrelsen. Her kan sekretariatet bemyndiges til at give tilsagn, så snart ansøger lever op til bestyrelsens betingelser. Et andet eksempel er, at sekretariatet kan bemyndiges til at afslå ufuldstændige ansøgninger, så bestyrelsens arbejdsmængde reduceres. Til 4 Den foreslåede bestemmelse fastsætter, at bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sit virke, som skal godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Forretningsordenen vil beskrive regler for mødeafholdelse, pressekontakt, konkretisering af tavshedspligt og bestemmelse om håndtering af inhabilitet m.v. Til 5 Det foreslås i bestemmelse, at bestyrelsen én gang om året udarbejder en handlingsplan for anvendelsen af midlerne, som godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Handlingsplanen omfatter en årsberetning over fondens aktiviteter i det forgangne år samt fondens strategi for det fremadrettede arbejde, herunder forslag til prioritering af fondens indsats på hovedområder. Indtil bestyrelsen har udarbejdet den første handlingsplan for fondens virke, vil fondens bestyrelse kunne træffe afgørelse om anvendelse af fondens midler inden for følgende vejledende rammer: Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Anvendelse og formidling af brugerdrevne innovationsmetoder inden for det grønne område og velfærdsområdet Markedsmodning og kommercialisering af nye grønne løsninger samt grøn innovation og eksport Pct. af samlet bevilling 25% 30%

9 9 Markedsudvikling af offentlige sundheds- og velfærdsløsninger 22,5% Omstilling i hårdt ramte områder med fokus på det grønne område og velfærdsområdet 22,5% I alt 100% Note: Fordelingen er ekskl. administration af fonden. Den foreslåede bestemmelse i stk. 2. forpligter bestyrelsen til at formidle kendskabet til fondens virke og resultaterne af de aktiviteter, projekter m.v., som fonden har tildelt midler. Formålet er at skabe opmærksomhed om fonden og samtidig sikre, at dansk erhvervsliv generelt får gavn af resultater tilvejebragt under fonden. Til 6 Erhvervs- og Byggestyrelsen yder sekretariatsbistand til fonden. Sekretariatet skal bl.a. modtage ansøgninger og forberede beslutningsoplæg til bestyrelsen om udbetaling af midler til konkrete aktiviteter, forestå administrationen i forbindelse med tildeling af midler fra fonden, sikre at fondens aktiviteter formidles bredt i det danske samfund, bistå bestyrelsen med udarbejdelse af redegørelse m.v. Udgifterne til sekretariatsbetjening afholdes af de midler, der afsættes på finansloven til fondens virke. Til 7 Bestyrelsen kan anmode om nedsættelse af faglige rådgivende udvalg, som kan inddrages i den faglige vurdering af kvaliteten af de aktiviteter, projekter m.v., som søges støttet af fonden. Økonomi- og Erhvervsministeren kan herefter sanktionere sådanne udvalg. Formålet er, at fagspecifikke kompetencer kan inddrages i udvælgelsen af konkrete projekter m.v. I stk. 2 sikres, at økonomi- og erhvervsministeren efter anmodning fra bestyrelsen kan fastsætte antallet af udvalg, antallet af medlemmer, krav til medlemmernes faglige kvalifikationer, udpegningsperiode m.v. Til 8 Den foreslåede bestemmelse fastsætter, at fondens bestyrelse træffer afgørelse om anvendelsen af fondens midler. Dermed menes, hvilke aktiviteter, projekter mv. der skal igangsættes inden for rammerne af den årlige handlingsplan. Ved afgørelse om tilsagn om midler fra fonden kan bestyrelsen fastsætte vilkår for midlernes udbetaling og anvendelse. Der vil til eksempel kunne fastsættes krav om periodisk afrapportering. Til 9 Fondens midler skal anvendes til at fremme den virksomhedsrettede innovation inden for fem indsatsområder: Anvendelse og formidling af brugerdrevne innovationsmetoder. Markedsmodning og kommercialisering af nye grønne løsninger. Grøn innovation og eksport. Omstilling i hårdt ramte områder. Markedsudvikling af offentlige sundheds- og velfærdsløsninger. Ved virksomhedsrettet innovation forstås innovation, som er tæt på markedet og er anvendelsesorienteret, Det udelukker grundforskning samt forskning og innovation hvor kun offentlige forskningsmiljøer deltager. Ved innovation forstås introduktion af et nyt eller væsentligt forbedret produkt eller serviceydelse, en ny eller væsentligt forbedret proces eller markedsføringsmetode eller en væsentlig organisatorisk ændring. Ved brugerdreven innovation forstås en systematisk tilgang til udvikling af nye produkter, serviceydelser, processer, organisationsformer m.v., der bygger på udforskning eller inddragelse af brugeres behov (såvel erkendte som ikke-erkendte behov) og adfærd. Ved brugere forstås bredt forbrugere, kunder, medarbejdere, virksomheder, samarbejdspartnere, leverandører eller borgere. Ved udforskning og inddragelse forstås fx observation, samtale eller brugernes aktive deltagelse i løbet af hele innovationsprocessen. Som eksempel på brugerdreven innovation kan nævnes bekendtgørelse om tilskud til projekter under Program for brugerdreven innovation jf. bekendtgørelse nr. 241 af 20. marts Nye løsninger inden for velfærdsområdet forstås som løsninger, der bidrager til faglig kvalitet, brugertilfredshed og/eller organisatorisk effektivitet inden for det offentliges kerneområder. Ved nye løsninger inden for det grønne område, forstås en række produkter, serviceydelser og processer på tværs af brancher, som har det fælles udgangspunkt, at de tilbyder bedre løsninger end gængse teknologier samtidig med, at de reducerer eller fjerner negative effekter på miljøet, naturen og klimaet mv. Et eksempel på det grønne område er udvikling af nye helhedsløsninger til lav- og plusenergibyggeri, hvor byggeingeniører, klimaeksperter, arkitekter og beboere indgår i et tæt udviklingssamarbejde med henblik på at skabe nye energirigtige løsninger og teknologier til gavn for byggeriet og borgerne. På velfærdsområdet kan det eksempelvis være projekter, hvor ernæringseksperter, læger,

10 10 fødevarevirksomheder, plejehjem og ældre mennesker samarbejder om udvikling af nye teknologier eller metoder til fremme af bedre kostvaner hos ældre. Tilsvarende er der eksempler inden for pleje-, omsorgs- og genoptræningssektoren, hvor der kan skabes nye innovative løsninger, der skaber større effektivitet, brugertilfredshed og mulighed for afsætning på eksportmarkeder. Ved markedsmodning forstås, at nye innovative løsninger (produkter eller serviceydelser) bliver lanceret på markedet på et tidligere tidspunkt end det kan lade sig gøre på normale kommercielle vilkår. Formålet er at afprøve, om løsningerne virker efter hensigten hos et større antal brugere samt forbedre muligheden for at løsningerne efterfølgende kan sælges på kommercielle vilkår. Hårdt ramte områder er typisk lokalområder, der i lyset af den økonomiske afmatning har mistet mange arbejdspladser, eller hvor en eller flere virksomheder, som fylder meget i lokalområdet, har varslet et betydeligt antal afskedigelser. Med sundheds- og velfærdsløsninger forstås løsninger, der øger kvaliteten og effektiviteten i de offentlige serviceydelser, fx i forhold til nye hjælpemidler i plejesektoren, løsninger inden for omsorgs- og genoptræningssektoren eller nye teknologier og metoder til fremme af bedre kostvaner hos børn og ældre. Med stk. 2 tilvejebringes hjemmel til, at fonden kan etablere og deltage i konsortier og partnerskaber, herunder strategiske erhvervsalliancer, der bidrager til at fremme fondens formål. Konsortier og partnerskaber kan fx bestå af virksomheder, offentlige institutioner, videnmiljøer m.v. Konsortierne og partnerskaberne skal beskæftige sig med det grønne område eller velfærdsområdet. Hensigten er at skabe mulighed for, at fonden kan arbejde tæt sammen med private eller andre partnere, således at midlerne fra fonden kan suppleres med bidrag fra private eller andre partnere. Et eksempel på et konsortium eller et partnerskab kunne være oprettelsen af en strategisk erhvervsalliance inden for fx energibesparelser i produktionen af en type produkter, miljøhensyn på hospitaler eller oprettelse af Grøn Alliance, der bl.a. kan udvikle nye grønne teknologier inden for klima-, miljø-, og energiområdet. Som følge af stk. 3. kan økonomi- og erhvervsministeren fastsætte regler om anvendelsen af fondens midler, tildelingskriterier, krav om medfinansiering m.v. Det kan eksempelvis være krav til indhold i ansøgninger, definition af tilskudsberettigede projekter og kriterier for tildeling af midler. Det er en bemyndigelsesbestemmelse, som giver hjemmel til at fastsætte nærmere bestemmelser, der kan sikre effektiv og hensigtsmæssig drift af fonden. Til 10 Det er regeringens målsætning, at Danmark skal være førende som informations- og kommunikationssamfund. Digital kommunikation mellem det offentlige og virksomhederne skal udbredes til alle relevante områder. Senest i 2012 skal al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomhederne og den offentlige sektor foregå digitalt. I forhold til erhvervslivet er det målet, at alle relevante breve, indberetninger og ansøgninger m.v. sendes via digitale kanaler senest i Dette fremgår af regeringsgrundlaget»mulighedernes Samfund«fra november 2007 og globaliseringsstrategien»fremgang, fornyelse og tryghed«fra Baggrunden for, at det ikke skal være frivilligt, men obligatorisk at foretage indberetninger og ansøgninger m.v. digitalt, er blandt andet et ønske om at sikre hurtigere kommunikation mellem virksomhederne og myndighederne, hurtig og effektiv service fra myndighederne og en optimering af arbejdsgangene hos både virksomhederne og myndighederne. Ved at fjerne manuelle rutiner og papirhåndtering kan der frigives tid og ressourcer hos virksomhederne og det offentlige, og kommunikationen mellem parterne smidiggøres. I henhold til bestemmelsen kan økonomi- og erhvervsministeren fastsætte regler om, at ansøgninger til fonden skal indsendes digitalt, og at kommunikation mellem ansøgere og fonden herunder sekretariatet i forbindelse hermed skal foregå digitalt. Ministeren kan herunder fastsætte regler om anvendelse af bestemte ITsystemer, særlige digitale formater og digital signatur. Dette skal bidrage til ovenstående regeringsmålsætning. I stk. 2. gives økonomi- og erhvervsministeren mulighed for at fastsætte regler om, at fonden kan udstede dokumenter, herunder afgørelser om tildeling af midler fra fonden der er undertegnet med dels en unik og sikker digital signatur, der bekræfter den pågældende sagsbehandlers identitet og organisatoriske tilknytningsforhold (myndighedsnavn), dels en maskinelt gengivet underskrift (sagsbehandlerens navn typograferet), men uden personlig underskrift. Hensigten er, at sådanne dokumenter i retlig henseende skal kunne sidestilles med dokumenter med personlig underskrift. De omhandlede dokumenter vil eksempelvis være afgørelser om støttetilsagn eller afslag på ansøgninger om støtte samt standardbreve i form af almindelige kvitteringer, rykkerbreve, spørgebreve og lignende vedrørende fondens virke.

11 11 Til 11 Det fremgår af den foreslåede bestemmelse, at reglerne om regnskaber, revision og offentliggørelse af aktiviteter, m.v. fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren. Det kan eksempelvis være krav om fremsendelse af statusrapporter, dokumentation for udgifter og regler for udbetaling af tilskud. Det er en bemyndigelsesbestemmelse, som giver hjemmel til at fastsætte nærmere bestemmelser, der kan sikre effektiv og hensigtsmæssig drift af fonden. Til 12 Den foreslåede bestemmelse fastsætter, at økonomiog erhvervsministeren fører tilsyn med anvendelsen af fondens midler. Derudover kan økonomi- og erhvervsministeren fastsætte regler om, at personer og virksomheder, der modtager midler fra fonden efter denne lov, skal afgive alle oplysninger og regnskaber, som skønnes nødvendige for kontrol og tilsyn m.v. Regnskaber omfatter årsregnskaber med eventuelle koncernregnskaber og ledelsesberetninger, periode- og delregnskaber samt relevant regnskabsmateriale (herunder bogføringsmateriale), ledelsens protokoller og lignende materiale, revisors protokoller og beretninger m.v. samt andet materiale og oplysninger, som skønnes af betydning for udførelsen af kontrol og tilsyn. I stk. 2. foreslås, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om evaluering af fondens virke. vilkårene for tildelingen ikke overholdes, eller hvis tildelingen af midler er givet på urigtigt grundlag. Med sidstnævnte tænkes fx på tilfælde, hvor der i en ansøgning er givet en urigtig oplysning, der, hvis oplysningen ikke var givet, kunne have ført til en anden afgørelse. Definition af vilkår for tildeling af midler og krav fastsættes i den nærmere udmøntning. Tildelte midler kan kræves tilbagebetalt, hvis modtageren ikke overholder regler i loven eller regler udstedt i medfør af loven. Til 14 Det foreslås, at bestyrelsens afgørelser efter denne lov kun kan påklages til økonomi- og erhvervsministeren, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Dette gælder også for sekretariatets afgørelser, når sekretariatet er bemyndiget af bestyrelsen. Retlige spørgsmål kan fx omhandle sager om eventuelle brud på de forvaltningsretlige regler i forbindelse med fondens virke. Til 15 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 4. februar Til 16 Det foreslås i bestemmelsen, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland. Til 13 Det følger af den foreslåede bestemmelse, at tildelte midler helt eller delvist kan kræves tilbagebetalt, hvis

Forslag. Lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Forslag. Lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2009/1 LSF 92 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Fremsat den 16. december 2009 af økonomi- og erhvervsminister

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

2012/1 LSF 102 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Forslag. til. (Omdannelse af Fornyelsesfonden til Markedsmodningsfonden m.v.

2012/1 LSF 102 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Forslag. til. (Omdannelse af Fornyelsesfonden til Markedsmodningsfonden m.v. 2012/1 LSF 102 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Fremsat den 12. december 2012 af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse. Lovforslag nr. L 102 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse. Lovforslag nr. L 102 Folketinget Lovforslag nr. L 102 Folketinget 2012-13 Fremsat den 12. december 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Wilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Herved bekendtgøres lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation, med de ændringer, der følger af 39 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 48 i lov nr.

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Høring om udkast til Forslag til Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling)

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling) Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Gebyrer for myndighedsbehandling) 1 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved 1 nr. 30 i lov nr. 466

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer 2007/2 LSF 170 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud I medfør af 6, stk. 1, nr. 3, og 11, stk. 3, i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og 10, stk. 2, i lov nr. 484 af 17. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009.

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009. 2009/1 LSV 10 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 09/04841 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film Forslag til Lov om ændring af lov om film (Kommunalt tilskud til biografvirksomhed) 1 I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997, 4 i lov nr. 1156

Læs mere

Lov om Danmarks Innovationsfond

Lov om Danmarks Innovationsfond LOV nr 306 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Fornyelsesfonden Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Baggrund & formål 300 236 262 262 mio. kr. 200 100 Vækst Beskæftigelse Eksport 0 2010 2011 2012 Fornyelsesfondens indsatser og fordeling

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 2012/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7770-00009 Fremsat den 4. oktober 2012 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.)

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.) LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j. nr. 2507/1237-0002 Senere

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Baggrund om landbrugsfondene

Baggrund om landbrugsfondene Baggrund om landbrugsfondene Kort om fondene Landbrugsfondene har til formål at sikre fælles finansiering af aktiviteter inden for forskning (fx foderudnyttelse, miljøforbedringer eller markforsøg), markedsføring

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Et overblik over hvad der kan søges om, hvem der kan søge og hvordan man søger Grøn markedsmodning Ansøgningsrunden 2011 vedr.

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Lov om Planklagenævnet

Lov om Planklagenævnet LOV nr 1658 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9975 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Advokatsamfundet Affald Danmark Akademikernes Centralorganisation Amager forbrænding I/S Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Asfaltindustrien

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud BEK nr 887 af 11/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0004

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 023-11 J.nr. 10-615-8 Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd 2011/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning 2007/2 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen Fremsat den 28. marts 2008 af klima og energiministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN Eksportrådet The Trade Council Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Lov om videnskabelig uredelighed m.v.

Lov om videnskabelig uredelighed m.v. LOV nr 383 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. oktober 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010164 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. til. Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd. (Ændring som følge af nedlæggelse af Teknologirådet)

Forslag. til. Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd. (Ændring som følge af nedlæggelse af Teknologirådet) Fremsat den af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd (Ændring

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«.

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«. 2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov

Læs mere

CHARTER FOR DEAs VIRKE

CHARTER FOR DEAs VIRKE CHARTER FOR DEAs VIRKE Indholdsfortegnelse: 1. Navn... 3 2. Formål og virksomhed... 3 3. Medlemskab... 4 4. DEA Board... 4 5. Økonomi og ressourceudnyttelse... 5 6. Aktiviteter... 5 7. Årsdag... 6 8. Ændring

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere