Kort introduktion til grøn innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort introduktion til grøn innovation"

Transkript

1 Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne område Offentliggjort marts 2011 Ansøgningsfrist: 1. juni 2011 kl. 12

2 1. HVAD KAN DU SØGE TIL? Grønne løsninger Der er et stort erhvervsmæssigt potentiale på det globale marked inden for miljø-, klima- og energiområdet. For at give danske virksomheder de bedste muligheder for at udnytte dette potentiale og skabe vækst og beskæftigelse støtter Fornyelsesfonden virksomheders innovation af nye grønne løsninger (serviceydelser, produkter og systemløsninger). Hvad er en grøn løsning? Grønne løsninger er produkter, serviceydelser og systemløsninger, der er økonomisk rentable, og som samtidig reducerer eller fjerner negative effekter på miljøet. Grønne løsninger kan fx dække følgende områder: Luft Vand Affald og genbrug Klimatilpasning Grøn IT Vedvarende energi Energieffektivitet Distribution og lagring af energi Grønt byggeri Transport Landbrug og gartneri Ved projektets afslutning skal der således være udviklet mindst én og gerne flere konkrete kommercielle koncepter eller prototyper, der er klar til produktion/markedsintroduktion. På Fornyelsesfondens hjemmeside kan du se en kort film om fondens innovationsindsats: Inddragelse af brugere For at øge sandsynligheden for hurtig kommerciel succes lægger Fornyelsesfonden vægt på, at innovationsprojekterne tager afsæt i metoder til brugerdreven innovation. Det er dog ikke et krav. Hvad er brugerdreven innovation? kort fortalt Brugerdreven innovation er et samlende begreb for en række metoder til afdækning af brugernes behov, involvering af brugerne i udviklingsprocesser og test af nye løsninger med brugerne. Brugere forstås bredt herunder forbrugere, kunder, medarbejdere, virksomheder, samarbejdspartnere, leverandører eller borgere. Læs mere om brugerdreven innovation på Innovationsprojekter Du kan søge om tilskud til innovationsprojekter, der har til formål at udvikle kommercielt orienterede koncepter og prototyper med udgangspunkt i en konkret samfundsmæssig problemstilling inden for det grønne område. Fonden prioriterer ansøgninger inden for områder med stor eller stigende national og global efterspørgsel og betalingsvilje, hvor danske virksomheder har mulighed for at skabe en international styrkeposition. Under Fornyelsesfonden kan du få tilskud til den del af innovationsfasen, hvor du går fra den gode ide til et færdigt koncept eller prototype på din serviceydelse, produkt eller systemløsning. Fokus på systemløsninger Fonden prioriterer i denne ansøgningsrunde projekter, der vil udvikle systemløsninger. Hvad er en systemløsning? En systemløsning integrerer en række produkter og serviceydelser til en sammenhængende pakke, der kan markedsføres og sælges som én enhed. Systemløsningens produkter og serviceydelser bindes sammen på en innovativ måde af fx en forretningsmodel eller teknologier. En systemløsning skal skabe merværdi for kunden i forhold til løsningens enkelte dele hver for sig. Fonden vil derfor i sin vurdering

3 af projekterne fokusere særligt på de innovative elementer, der binder systemløsningen sammen. Alle elementerne i en systemløsning skal ikke nødvendigvis være nye for, at der kan tales om en ny systemløsning. En systemløsning kan også blot samtænke, tilpasse og videreudvikle allerede eksisterende produkter og serviceydelser. Det vigtige er, at den integrerede systemløsning er ny på markedet. En systemløsning, der allerede er i anvendelse i Danmark, kan godt komme i betragtning til støtte. Dette er dog kun i de tilfælde, hvor salg af løsningen på udvalgte eksportmarkeder kræver en væsentlig tilpasning/videreudvikling for at kunne passe ind i lokale behov, rammer og regler. Nedenfor er indsat to konkrete eksempler på systemløsninger. Billigt og rent vand til landområder i udviklingslande En produktionsvirksomhed har sammen med bl.a. en bank og et teleselskab udviklet en systemløsning, der giver befolkningen i landområder i udviklingslande adgang til billigt rent vand. Systemløsningen er ikke velgørenhed. Det er forretning. Løsningen er grundlæggende en innovativ forretningsmodel, der integrerer teknologier, produkter og serviceydelser i form af bl.a. vandpumper, solceller, mobil bankteknologi, et itbaseret monitoreringssystem og vedligeholdelsesservice. Kunderne overfører via deres mobiltelefon penge til teleselskabet, som sørger for at kreditten overføres til kundens plastiknøgle med indbygget chip. Den bruger kunden til at købe vand ved vandstationen. Teleselskabet overfører pengene fra kunden til den bank, der indgår i partnerskabet. Efter betaling af lokalsamfundets lån til anlægget overføres midler til betaling af servicekontrakten. Dermed leveres én løsning, der samlet opfylder kundens behov på en enkelt og brugervenlig måde. Reduktion af energiforbrug i virksomheder En virksomhed sælger en systemløsning, der hjælper virksomheder med at reducere deres energiforbrug og dermed også deres udgifter. Virksomheden aflønnes efter størrelsen på de energibesparelser, som de skaber for deres kunder. Løsningen er baseret på en særlig forretningsmodel (ESCO), hvor teknologi, produkter og service integreres i ét samlet salg til kunden. Løsningen indbefatter både energibesparende teknologier som fx avancerede it-overvågningssystemer, energibesparende produkter som fx pumper og køleanlæg samt services som fx energirådgivning, undervisning af medarbejdere og finansiering. Leverandøren af systemløsningen gennemgår kundens virksomhed og identificerer muligheder for energiforbedringer. Derefter står leverandøren for, at energiforbedringerne implementeres hos kunden, ligesom de også står for finansieringen. Derudover leverer de en garanti for størrelsen på energibesparelserne. Virksomheden betaler derefter leverandøren gennem de besparelser, som energiforbedringerne skaber. På den måde opfyldes kundens behov for energiforbedring af et komplekst produktionssystem gennem ét enkelt køb af systemløsningen. Eksemplerne skal alene illustrere, hvordan to forskellige grønne systemløsninger har integreret en række teknologier, produkter og serviceydelser. Der ligger således ikke en vurdering af eksemplernes nyhedsværdi, kommercielle potentiale eller andet. Det skal pointeres, at Fornyelsesfonden støtter udviklingen af koncepter og prototyper på nye grønne systemløsninger og ikke en kommerciel udnyttelse af en systemløsning hos en specifik kunde. I vejledningen til ansøgningsrunden kan du læse mere om fondens definition af systemløsninger.

4 2. HVILKE KRAV SKAL DU LEVE OP TIL? Krav til deltagere Innovationsprojekter kan kun søges af konsortier. Konsortierne skal ledes af en projektholder. Projektholder for et innovationsprojekt skal være en privat virksomhed eller en privat organisation. Det sikrer, at innovationsprojektet har en stærk erhvervsmæssig forankring. Offentlige parter kan ikke være projektholdere, men de kan være samarbejdspartnere i et konsortium. Ligeledes kan foreninger, organisationer, offentlige myndigheder, universiteter mv. indgå i et konsortium. Der tildeles ikke tilskud til forskningsprojekter, enkeltpersoner og ikke-momsregistrerede virksomheder. Hvad er et konsortium? Et konsortium defineres af Fornyelsesfonden som et partnerskab, der: Består af minimum 3 samarbejdspartnere inkl. projektholder. Indeholder de kompetencer, der kræves for at gennemføre projektet, evt. på tværs af faggrænser. Ledes af en privat virksomhed eller en privat organisation. Det er et krav, at alle samarbejdspartnere i konsortiet har forpligtet sig økonomisk over for projektet og har underskrevet ansøgningen. Krav til projekter Innovationsprojekter under Fornyelsesfonden skal leve op til en række konkrete krav bl.a. hvad angår projektstørrelse, varighed og medfinansiering. Hvilke krav stilles til innovationsprojekter? Projektets størrelse: Minimum samlet projektbudget på 6 mio. kr. Projektets varighed: Maksimum 2 år Antal samarbejdspartnere: Minimum 3 inkl. projektholder Maksimum offentlig støtteandel: % afhængigt af virksomhedsstørrelse og projektets samarbejdskreds. Gældende for både udvikling af koncepter/serviceydelser, prototyper/produkter og systemløsninger. Der kan søges tilskud til en række forskellige udgifter i forbindelse med innovationsprojekter under Fornyelsesfonden. Hvilke omkostninger er tilskudsberettigede? kort fortalt Udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet, og som er afholdt inden for projektperioden, er som udgangspunkt tilskudsberettigede. Tilskudsberettigede omkostninger kan fx være: Lønudgifter Konsulentudgifter Udgifter til afskrivningsværdien af anlæg, materialer og udstyr i projektperioden BEMÆRK: Fornyelsesfonden udbetaler tilskud bagudrettet. Det vil sige, at der vil gå minimum 6 mdr. fra du har fået et endeligt tilsagn fra Fornyelsesfonden, til du første gang får penge udbetalt. Du kan læse mere om kravene til ansøgning om tilskud til innovationsprojekter og herunder systemløsningsprojekter i Vejledning til ansøgningsskema.

5 3. HVORDAN SØGER DU? Læs vejledning til ansøgningsskema Ønsker du at ansøge til den aktuelle ansøgningsrunde, skal du først og fremmest læse Vejledning til ansøgningsskema for grøn innovation. Vejledningen guider dig igennem udfyldelsen af det elektroniske ansøgningsskema, projektbudget og projektplan samt indsendelse af ansøgning og bilag. Vejledning til ansøgningsskema: Udfyldelse af elektronisk ansøgningsskema Ansøgningen skal udarbejdes i Fornyelsesfondens ansøgningsskema, som findes på: Ansøgningsfristen for modtagelse af ansøgninger om innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne område er onsdag den 1. juni 2011 kl For sent modtagne ansøgninger vil ikke blive taget i betragtning. Når du har indsendt din ansøgning, vil du modtage en automatisk genereret kvittering. Hvis du ikke modtager en kvittering, skal du kontakte Fornyelsesfondens sekretariat. Ønsker du at orientere dig yderligere i krav og betingelser, kan du læse standardvilkår for innovationsprojekter: ation Der vil kun blive accepteret ansøgninger, der er udarbejdet i ansøgningsskemaet og indsendt digitalt. Hvad skal indsendes? Følgende skal indsendes til Ansøgningsskema Bilag med underskrifter Projektplan Projektbudget CV er på nøglepersoner Projektholders seneste årsrapport

6 4. HVORDAN BLIVER DIN ANSØGNING BEHANDLET? 5. HVORDAN BLIVER MIN ANSØGNING BEHAN Alle ansøgninger om innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger inden for det grønne område bliver vurderet på baggrund af Fornyelsesfondens otte tildelingskriterier. 1. Vækst og beskæftigelse 2. Miljøeffekt 3. Høj nyhedsværdi 4. Tilskyndelsesvirkning 5. Medfinansiering 6. Brugerdreven innovation 7. Relevant samarbejdskreds og erhvervsmæssig forankring 8. Anvendelighed for andre virksomheder Det er derfor vigtigt, at du overvejer, hvordan dit projekt lever op til de otte tildelingskriterier, og at du beskriver dette fyldestgørende i ansøgningsskemaet. Du kan læse mere om de enkelte tildelingskriterier i Vejledning til ansøgningsskemaet. Når du har indsendt din ansøgning til Fornyelsesfonden, har fonden mulighed for efter behov at sende din ansøgning til en ekspert til vurdering. Eksperternes vurdering bliver efterfølgende sendt i partshøring til dig, så du har mulighed for at kommentere på deres vurderinger. Ansøgningsfrist 1. juni 2011 kl. 12 Bestyrelsen Tilsagn Ultimo oktober 2011 Projektstart Tidligst november 2011 SPØRGSMÅL? Ekspertvurdering Partshøring fra ansøger Afslag Ultimo oktober 2011 Alle ansøgninger bliver sendt til Fornyelsesfondens bestyrelse, der træffer den endelige beslutning om, hvem der opnår tilsagn, og hvem der får afslag. Hvis du får tilsagn kan der være tilknyttet en række betingelser. Det betyder, at der er en række forhold vedr. dit projekt, som bestyrelsen ønsker uddybet og/eller opfyldt, inden tilsagnet træder i kraft. Spørgsmål vedr. ansøgninger til innovation af grønne serviceydelser, produkter og systemløsninger samt Fornyelsesfonden generelt kan stilles til fondens sekretariat på tlf mandag torsdag kl fredag kl og på

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Strategi for Markedsmodningsfonden

Strategi for Markedsmodningsfonden Strategi for Markedsmodningsfonden FEBRUAR 2014 2 Strategi for Markedsmodningsfonden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Fondens baggrund... 4 2. Fondens formål... 5 2.1 Fondens markedstilgang...

Læs mere

Vejledning til ansøgning 2013

Vejledning til ansøgning 2013 Vejledning til ansøgning 2013 I ansøgningsfasen skal du som ansøger arbejde med ansøgningsskema, budget (Excel-ark) og Gantt diagram. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET Finansiering af udviklingsaktiviteter Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET INDHOLD Projektfaser Forskning Udvikling af teknologi og services Demonstration

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Jeg er stolt over den positive forskel, som Markedsmodningsfonden gør for virksomheder og væksten i Danmark. Det vil vi fortsætte med i 2014.

Jeg er stolt over den positive forskel, som Markedsmodningsfonden gør for virksomheder og væksten i Danmark. Det vil vi fortsætte med i 2014. Forord 2013 var et innovationsmæssigt spændende år med store forandringer og spændende nye muligheder. Som led i en fokusering og forenkling af det danske innovationssystem blev Fornyelsesfonden omlagt

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere