Montage supplement - Spæncom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage supplement - Spæncom"

Transkript

1

2 Montage supplement - Spæncom Denne vejledning består af en generel del og en produkt specifik del. Hvor det drejer sig om elementer, der er behandlet i branchevejledningen er denne vejledning et supplement, mens den for elementer, der ikke er behandlet i branchevejledningen udgør den fuldstændige montagevejledning. Indholdsfortegnelse 1. Generelt Reparation af mindre skader A-fundamenter Søjler Bjælker Vægge (VE) og Facader (FE) Spanmax Xtrumax TT plader TTS-trækassetter, TTS-stålplader eller tætmonteret TTS er TTS/Vaffel tag TTS/Vaffel lyd Spancrete vægge og facader Tribuneelementer til Stadions Sidst opdateret 09/ Side 2 af 42

3 1. Generelt Elementdata De enkelte elementer er mærket med et produktionsnummer. Dette nummer fremgår af mærkeseddel på elementet. Tillige kan følgende oplysninger findes på mærkeseddel: Producent, type, element nr., vægt, længde, støbedato. Sidst opdateret 09/ Side 3 af 42

4 Hvor findes de nødvendige informationer? A B C D E F G H I J K Løfte- og anhugningssteder: Fremgår af produktionstegning Løft type og kapacitet: Fremgår af produktionstegning Montagegrej: Fremgår af Branchevejledningen Krav til understøtning under transport mv.: Fremgår af elementtegning, Branche vejledningen og denne vejledning Krav til særlige understøtninger: Fremgår af Branchevejledningen Krav til midlertidige rækværker: Fremgår af Branchevejledningen Forholdsregler i forb. med vejrlig: Ved stormvarsel skal der i frie hjørner monteres ekstra afstivninger iht. Betonelement-Foreningens anvisninger - Se Krav til oplagring: Ansvar og risiko for elementerne overgår til montøren ved friløft fra elementbilen. Hvis montøren planlægger midlertidig oplagring på byggepladsen, skal oplagringsmetoden aftales særskilt med leverandøren Særlige uddannelseskrav: Det forudsættes, at montageentreprenøren har de nødvendige kompetencer og at montørerne er fuldt fortrolige med indholdet i Branchevejledning om montage af betonelementer samt leverandørens anvisninger Brug af personlige værnemidler: Betonelementer udgør ingen sundhedsrisiko. Krav om hjelm, sikkerhedssko og andet, skal søges i Branchevejledningen og AT-anvisninger Krav til midlertidige afstivninger: I II Elementerne afstives mod vindlast og evt. montage betingede påvirkninger. Slanke bjælker transporteres normalt to og to. Ved anhugning og montage af den første bjælke på læsset, skal montageentreprenøren sikre den tilbageværende bjælke mod væltning. III Kapaciteten af afstivningsinserts fremgår af nedenstående tabel, der også angiver minimum bolte kvalitet. Boltdimension Kapacitet af insert Boltkvalitet Anbefalet tilspændingsmoment Tilsv. træk i insert IV V M16 M20 M24 16 KN 24 KN 35 KN 8,8 6,8 6,8 30 Nm 55 Nm 100 Nm I øvrigt henvises til Dansk Byggeri, cirkulært 426/ og Betonelementforeningens hjemmeside, Tilspænding af bolte se 10 kn 14 kn 21 kn Såfremt optimering er ønskelig er der på Betonelementforeningens hjemmeside angivet den nødvendige afstivningskraft afhængig af eksponering Se Anvisning for afstivning på Elementer, der kræver særlige foranstaltninger Elementer der kræver særlige foranstaltninger (speciel opklodsning, understøtning eller astivning) under håndtering og/ eller montage er i denne vejledning beskrevet under [NB] Sidst opdateret 09/ Side 4 af 42

5 fulgt af 1.1, 1.2,..2.1, etc. På nummerplaner er aktuelle [NB] markeringer angivet på de enkelte elementer eller for et beskrevet område. Sidst opdateret 09/ Side 5 af 42

6 2. Reparation af mindre skader Mindre skader i betonelementer udbedres bedst med en mørtel bestående af cement og strandsand i forholdet 1:2. En god vedhæftning opnås ved anvendelse af og tilsætning af en egnet betonklæber. Den bedste farvetilpasning til almindelig grå beton opnås normalt ved at blande en del hvid og 2 dele grå cement. Før reparationen renses betonen, skåret vandes til overfladen er let sugende, og svummes med betonklæber tilsat lidt vand, eller evt. cementvælling tilsat betonklæber. Pas på, at der ikke svummes uden for skåret. Sidst opdateret 09/ Side 6 af 42

7 3. A-fundamenter Generelt Spæncom leverer normalt A-fundamenter på lastbil med kran, der kan sætte fundamenterne på deres blivende plads. Det forudsættes, at fast kørevej er ført frem, således at kranens udlæg ikke overstiger 5 m, dog undtaget AF 24/45 der leveres på ladvogn. Spæncom udlåner montage åg. AF 24/24 har samme bæreevne på begge leder, mens AF24/45, AF24/36, AF 12/15 og AF 18/24 skal orienteres som angivet i projektet. Funderingsdybde med hensyn til frostsikkerhed og bæreevne og evt. forholdsregler for isolering og forstærkning, skal fremgå af projektet. Udgravning Udføres i de til projektet viste funderingsdybder. Større sten, stubbe o.l. i udgravningen fjernes. Evt. ansamling af vand skal fjernes - f.eks. ved pumpegrube i det ene hjørne af udgravningen. Er der risiko for frost, må der dækkes med isoleringsmåtter, så opfrysning mellem arbejdsoperationerne undgås. Fundering må ikke ske på frossen jord. Afretning I udgravningen foretages først en afretning bestående af et lag frostsikkert friktionsmateriale (stabilgrus) eller evt. - hvis det er angivet i projektet - et lag beton. Laget komprimeres omhyggeligt (standard proctor > 97) og afrettes med overside 40 mm under fundamentsunderkant med følgende tolerancer: Højdetolerance plus/minus 30 mm Planhed plus/minus 15 mm pr. m Udjævning Derefter udføres en finregulering med sand, der komprimeres omhyggeligt (standard proctor > 97) og strøes med et tyndt lag løs sand. Højdetolerance plus/minus 20 mm Planhed plus/minus 10 mm pr. m Hældning max. 10 mm pr. m Afmærkning A-fundamenterne er forsynet med midtermærker på alle fire sider. Afmærkningen, der bør ske ud fra systemlinierne for at undgå fejlophobning, kan på en enkel måde ske ved i det forberedte underlag at fastgøre et brædt, der markerer den ene kant af fundamentet, og forsyne det med et mærke ud for fundamentets midtpunkt. En anden metode kan være at nedramme et rundjern ud for A-fundamentets midtmærker i to på hinanden vinkelrette sider. Afretning og afmærkning skal være klar senest dagen før montage af fundamenterne. Sidst opdateret 09/ Side 7 af 42

8 Anhugning og løft Fundamentet anhugges med en speciel tang, der hører til kranen på lastbilen, der leverer fundamenterne. Ved AF24/45 og AF 24/36 udlånes montageåg. Ved løft skal anhugger være fri af fundamentet, og han skal sørge for, at ingen kommer i farlig nærhed af fundamentet under montagen. Efterfyldning Efterfyldningen af udgravningen med frostsikkert materiale bør ske før søjlemontage påbegyndes. Efterfyldningen skal ske med forsigtighed, så fundamentet ikke forskubbes eller skades af maskine, jord eller sten. Sidst opdateret 09/ Side 8 af 42

9 4. Søjler Mellemlager Ved evt. mellemlager skal underlaget være fast og plant. Understøtninger ved vandret lagring anbringes mellem søjleende og løftehul, og ved stabling på mellemlager lodret over hinanden. For at undgå, at stablen vælter, anbringes søjlerne ved stabling med mindst 2 søjler i hvert lag med gennemgående strøer mellem lagene. Afstivning af runde søjler Runde søjler kan ikke leveres med indstøbte inserts til afstivning. Søjler skal under montagen afstives af skråstivere fastholdt til enten iboret anker eller et til spændbånd. Sidst opdateret 09/ Side 9 af 42

10 5. Bjælker Mellemlager Ved evt. mellemlager skal underlaget være fast og plant. Understøtningerne skal ligge under løftebøjlerne eller højst 0,5 m fra bjælkeenderne. Bjælkerne må om fornødent afstives, så de ikke kan vælte. Ved stabling skal understøtningerne ligge lodret over hinanden, der bør være mindst 2 bjælker i hvert lag, og alle strøer være gennemgående. Elementer der kræver særlige foranstaltninger NB1.1. Ved meget lange og høje SIB bjælker kan det være nødvendigt at indstøbe 4 løftebøjler for at undgå overbelastning af bøjlerne og/eller kæntring af bjælken under løft, fordi bjælkens tyngdepunkt ligger højere end løftebøjler i bjælkens ender. Det må sikres, at lasten fordeles ligeligt på alle 4 løft, f.eks. ved, at løftestropperne går over en enkeltskivet blok, som vist på vedstående skitse. Bjælken vil være mærket med NB 1.1 på Spæncoms nummerplan. Ved KB, KBE, LB og LBE bjælker kan der ved høje bjælker i montagesituationen være risiko for, at bjælken kæntrer, hvis den belastes ensidigt under montagen. Bjælker, hvor der på grund af denne risiko, skal træffes særlige foranstaltninger under montagen, er mærket på Spæncoms nummerplan med NB 1.2 eller NB 1.3. NB1.2. Ved KB og LB bjælker kan excentrisk belastning undgås ved at montere sideløbende på begge bjælkens konsoller. Kan sideløbende montage ikke lade sig gøre, må midlertidige understøtninger anbringes under de elementer, der monteres først på bjælken, som angivet under NB 1.3. Bjælken vil på Spæncoms nummerplan være mærket NB 1.2. Sidst opdateret 09/ Side 10 af 42

11 NB1.3. Ved KBE og LBE bjælker kan kæntring og/eller vridning hindres ved at understøtte hvert enkelt element, der monteres på bjælken, med en elementstøtte, som vist på hosstående skitse. Elementstøtten skal have aflastningsplade foroven mod elementet, den skal være forsvarligt understøttet på terræn, og den spændes hårdt an til aflastning af bjælken. Den skal kunne bære den halve elementvægt plus den bevægelige last, som elementet kan blive udsat for under montagen. Elementstøtten skal ved huldæk anbringes midt under elementet umiddelbart uden for lejet. Bjælken vil på Spæncoms nummerplan være mærket NB 1.3. NB1.4. Ved lange KB, KBE, LB og LBE bjælker kan bjælkerne ved eensidig montage blive udsat for uheldige vridningsspændinger i montagesituationen. Den uheldige belastning af bjælken kan undgås ved anvendelse af en af de under NB 1.2 eller NB 1.3 angivne metoder, eller bjælken kan understøttes i tredjedelspunkterne som vist på hosstående skitse. Bjælkens bund skal være understøttet i hele bredden. Hver understøtning skal kunne optage mindst halvdelen af den samlede belastning på bjælken i montage-situationen. Understøtningen skal stå på fast, bæredygtig bund, og have en stivhed, så den samlede sætning ikke overstiger 1/3000 af bjælkelængden. Understøtningen skal kunne reguleres i højden, f.eks. ved hjælp af skruespindler, så anslag mod bjælken kan sikres. Bjælken vil på Spæncoms nummerplan være mærket NB 1.4. Sidst opdateret 09/ Side 11 af 42

12 Generel note: De midlertidige afstivninger må ikke fjernes, før alle samlinger og sammenstøbninger er etableret, og har opnået fornøden styrke. Ved KB/LB og navnlig KBE /LBE bjælker, der hviler på bløde mellemlejer - Neopren etc. - eller hvor lejet er smallere end bjælkens bundbredde, vil risikoen for kæntring øges betydeligt. Som nævnt ovenfor skal disse bjælker være sikret mod væltning. Her kan evt. anvendes den under NB 1.4 nævnte midlertidige understøtning. Sidst opdateret 09/ Side 12 af 42

13 6. Vægge (VE) og Facader (FE) Anhugning af plader med store asymmetriske udsparinger Aflæsning skal ske symmetrisk for at begrænse skæv belastning på transportvognen. Er der indstøbt inserts til midlertidig rækværk i elementet, bør rækværksholdere monteres, medens elementet endnu står på vognen, hvis muligt. Anhugning kan ske fra stige. Skal elementet monteres højere end bygningens stueetage, påsættes styrereb. Ved evt. mellemlager bør elementerne oplagres med den lange side vandret. Elementerne skal understøttes på vandret og fast terræn, og afstives forsvarligt, så de ikke kan vælte - evt. sættes i reol eller Abuk (symmetrisk lagring og fjernelse igen). Før løft skal anhugger være fri af elementet, og han skal sørge for, at ingen kommer i farlig nærhed af elementet under aflæsning, vending, transport og montage. Elementet monteres på plads - som angivet på Spæncoms nummerplan - efter afstropning af evt. hjælpestrop til vending. Kranen holder elementet trukket an, indtil det er rettet ind, og midlertidige afstivninger er anbragt. Spæncoms facade- og vægelementer er normalt ikke forsynede med indstøbninger i bunden for fastholdelse forneden. Understøtning/stopning skal derfor ske med ekspanderende mørtel og udføres meget omhyggeligt. Eventuelt kan ekspanderende mørtel i en passende konsistens udlægges med overhøjde på elementets plads før montagen, hvorved sikres fuld understøbning. Umiddelbart efter elementets montage bortskrabes overflødig mørtel. Ved facadeelementer med isolering må kun den bærende plade (normalt bagpladen) understøbes/- stoppes, mens uisolerede vægelementer understøbes/-stoppes i hele tykkelsen. Sidst opdateret 09/ Side 13 af 42

14 Vigtige forholdsregler ved skæring af facader. Følgende forholdsregler gælder for blødstøbte facader Når der påtænkes at skære udsparinger i disse elementer, f.eks. til vinduer, døre, ventilation og lignende, skal Spæncom altid kontaktes for at tilsikre, at hængejern og andre vitale dele, som holder elementets forplade på plads, ikke overskæres eller beskadiges. Konsekvensen kan i værste fald være nedstyrtning af forpladen. Øvrig forbindelse mellem bagplade og forplade består af ø4 rustfri bindere. Disse er anbragt cirka pr. 0,6 m2 og er udelukkende beregnet til at optage vind last. De kan ikke holde en fritskåret forplade sammen med bagpladen. Derfor er der alvorlig risiko for, at pågældende udsparingsdel falder ud under skærearbejdet, til stor sikkerhedsmæssig risiko for den person, der udfører dette arbejde. Derfor skal forplade og bagplade altid spændes sammen med et passende antal gennemgående bolte, inden skærearbejdet opstartes. Generelt skal alt skærearbejde i beton være omhyggeligt planlagt, således at fritskårne dele kommer ned på en kontrolleret facon, evt. skæres der ud i mindre og håndterbare stykker. Sidst opdateret 09/ Side 14 af 42

15 7. Spanmax Vederlag Spanmax plader: Det må sikres, at pladernes vederlag følger projektets angivelser og minimumsdybden skal mindst være 55 mm. Skråt afskåret ende eller ende med større udsparing Vil på grund af pladens pilhøjde komme til at hvile på spidsen. Det må sikres at den også er understøttet ved den anden side af pladen, ved ilægning af pladeklip. Samling Efter oplægning og evt. opretning armeres dækkets fuger etc. som angivet i projektet, og udstøbning foretages i henhold til projektet. Boring af huller I Spanmax plader skal det foregå med diamantbor. I Spanmax plader kan der bores huller op til ø100 mm uden at beskadige pladens forspændte armering, når de omhyggeligt placeres centralt over kanalerne. I Spancrete elementer kan der ligeledes bores i kanalerne der dog har varierende bredde og placering afhængig af pladetype, hvilket fremgår af elementtegningen. Kontroller, at borevandet drænes ud af kanalerne. Større huller må ikke udføres uden godkendelse fra rådgivende ingeniør eller Spæncom. Trykluftværktøj må ikke anvendes. Til ophæng af installationer af beskeden vægt, kan der overalt i undersiden med almindeligt værktøj ibores ekspansionsbøsninger op til 6 mm diameter og 25 mm længde. Det anbefales umiddelbart efter montagen, at bore afvandingshuller af hensyn til risikoen for vandophobning/frostsprængning i elementerne. Belastning Undgå overbelastning af monterede dækelementer, vær herunder opmærksom på, at huldækplader med større udsparinger ikke har fuld bæreevne før udstøbning med nabopladerne og evt. støbning af udsparingen er udført. Understøtninger, eller afspærringer Understøtning som er beskrevet under særlige foranstaltninger, skal være dimensioneret for den last, der kan forekomme på pladerne i montagesituationen, og det må om fornødent sikres, at disse understøtninger ikke kan synke ned i underlaget. Understøtningerne og afspærringerne må ikke fjernes, før endelig samling og sammenstøbning af dækket har fundet sted, og sammenstøbningen har opnået fornøden styrke. Sidst opdateret 09/ Side 15 af 42

16 Anhugning, løft og montage Løftebøjler kan af hensyn til skråt afskårne ender eller udsparinger, være placeret så de ikke sidder overfor hinanden i begge sider. Her skal der anvendes løftekæder, hvis længde afpasses ved hjælp af afkorterkroge, så pladen hænger vandret, og last er ligeligt fordelt på alle 4 kæder. Der skal anvendes udligningstrekant. Spanmax plader, der kræver særlige foranstaltninger på byggepladsen Disse foranstaltninger er angivet på Spæncoms nummerplan med følgende angivelser: NB2.1. Anhugning, løft og montage af tunge elem. (ved elementvægt > 8000 kg). Tunge elementer er forsynet med 4 sæt løftebøjler. Den indbyrdes afstand mellem de 2 løftebøjler i et sæt er 600 mm. Der skal anvendes løftekæder, hvis længde afpasses ved hjælp af afkorterkroge, så pladen hænger vandret, og last er ligeligt fordelt på alle kæder. Der skal anvendes 5 udligningstrekanter. Sidst opdateret 09/ Side 16 af 42

17 NB2.2. Spanmax hvor vederlag ikke er tilstrækkeligt p.g.a. stor udsparing. Elementet kan evt. vippe, hvis det i montagesituationen belastes, f.eks. med personlast, på det ikke understøttede hjørne. Pladen må ved montagen understøttes med en elementstøtte under dette hjørne. Vær opmærksom på at der anvendes speciel løftegrej hvis løft ikke er placeret overfor hinanden. NB2.3. Spanmax plader med udkraget ende. Her kan der, på grund af den tungere massive udkragede del, være risiko for, at pladen tipper. Den udkragede ende må ved montagen understøttes med 2 elementstøtter. Sidst opdateret 09/ Side 17 af 42

18 NB2.4. Spanmax plader med udkraget sideplade. Her kan der, på grund af den tungere massive sideplade, være risiko for, at pladen tipper. Den udkragede sideplade må ved montagen understøttes med 2 elementstøtter. NB2.5. Spanmax plader, der foruden understøtning under enderne også er understøttet langs de sider, der er markeret som vederlag på Spæncoms nummerplan. Alle de forudsatte vederlag skal være etableret før montage. De effektive vederlagsdybder skal være i overensstemmelse med projektet. På grund af elementets pilhøjde må vederlagene evt. justeres med pladeklip. Ved justeringen tages hensyn til evt. anden pilhøjde på nabopladen. NB2.6. Spanmax plader med en større udsparing, så pladen ikke har fuld bæreevne før sammenstøbning. Pladen må enten understøttes med elementstøtter på begge sider af udsparingen eller afspærres, så færdsel og oplagring på den er forhindret. NB2.7. Spanmax plader med vederlag på stål. Det skal sikres at kanalpropperne er skubbet ind sådan at de yderste 300 mm af kanalerne udstøbes. Sidst opdateret 09/ Side 18 af 42

19 8. Xtrumax Vederlag Ved montage af Xtrumax plader må det sikres, at pladernes vederlag følger projektets angivelser og minimumsdybden skal mindst være 55 mm. For Xtrumax, er dette markeret med en streg på elementets bund. Skråt afskåret ende eller ende med større udsparing Vil på grund af pladens pilhøjde komme til at hvile på spidsen. Det må sikres, at den også er understøttet ved den anden side af pladen, ved ilægning af pladeklip. Samling Efter oplægning og evt. opretning armeres dækkets fuger etc. som angivet i projektet, og udstøbning foretages i henhold til projektet. (Vær speciel opmærksom på, når projektet kræver vederlag til Xtrumax underløbet). Boring af huller I Xtrumax plader skal det foregå med diamantbor. I Xtrumax plader kan der bores huller fra op til ø100 mm i EX 18 til ø200 mm i EX uden at beskadige pladens forspændte armering, når de omhyggeligt placeres centralt over kanalerne. Kanalerne har varierende bredde og placering afhængig af pladetype, hvilket fremgår af elementtegningen. Kontroller, at borevandet drænes ud af kanalerne. Større huller må ikke udføres uden godkendelse fra rådgivende ingeniør eller Spæncom. Trykluftværktøj må ikke anvendes. Til ophæng af installationer af beskeden vægt, kan der overalt i undersiden med almindeligt værktøj ibores ekspansionsbøsninger op til 6 mm diameter og 25 mm længde. Det anbefales umiddelbart efter montagen, at bore afvandingshuller af hensyn til risikoen for vandophobning/frostsprængning i elementerne. Belastning Undgå overbelastning af monterede dækelementer, vær herunder opmærksom på, at huldækplader med større udsparinger ikke har fuld bæreevne før udstøbning med nabopladerne og evt. støbning af udsparingen er udført. Understøtninger, eller afspærringer Understøtning, som er beskrevet under særlige foranstaltninger, skal være dimensioneret for den last, der kan forekomme på pladerne i montagesituationen, og det må om fornødent sikres, at disse understøtninger ikke kan synke ned i underlaget. Understøtningerne og afspærringerne må ikke fjernes, før endelig samling og sammenstøbning af dækket har fundet sted, og sammenstøbningen har opnået fornøden styrke. Sidst opdateret 09/ Side 19 af 42

20 Anhugning, løft og montage Løfteanker kan, af hensyn til skråt afskårne ender eller udsparinger, være placeret, så de ikke sidder overfor hinanden i begge sider. Her skal der anvendes løftekæder, hvis længde afpasses ved hjælp af afkorterkroge, så pladen hænger vandret, og last er ligeligt fordelt på alle 4 kæder. Der skal anvendes udligningstrekant. Løft med klemåg Placeringen af ågets klemmer skal ske i henhold til skitse. Elementer der er forsynet med løfteankre må ikke løftes med klemåg. Åget skal altid være forsynet med sikringskæder eller anden form for sikring, som med sikkerhed kan opfange byrden i tilfælde af fejlbetjening af åget (rundsling, løftebånd og Sidst opdateret 09/ Side 20 af 42

21 surringer må ikke anvendes). Ved brug af åg med sikkerhedskæde, løftes elementet ca. 10 cm, hvorefter sikkerhedskæden fanges, uden at hånden rækkes ind under elementet - brug bådshage eller lignende. Elementer til løft med åg er fra fabrikken forsynet med markering af løfteposition. Markeringen. en lodret blå streg- viser placering af midten af klemmen. Xtrumax plader, der kræver særlige foranstaltninger på byggepladsen Disse foranstaltninger er angivet på Spæncoms nummerplan med følgende angivelser: NB2.2. Xtrumax hvor vederlag ikke er tilstrækkeligt pga. stor udsparing. Elementet kan evt. vippe, hvis det i montagesituationen belastes, f.eks. med personlast, på det ikke understøttede hjørne. Pladen må ved montagen understøttes med en elementstøtte under dette hjørne. Vær opmærksom på, at der anvendes specielt løftegrej, hvis løft ikke er placeret overfor hinanden. Sidst opdateret 09/ Side 21 af 42

22 NB2.3. Xtrumax plader med udkraget ende. Her kan der være risiko for, at pladen tipper. Den udkragede ende må ved montagen understøttes med 2 elementstøtter. NB2.4. Xtrumax plader med udkraget sideplade. Her kan der være risiko for, at pladen tipper. Den udkragede sideplade må ved montagen understøttes med 2 elementstøtter. NB2.5. Xtrumax plader, der foruden understøtning under enderne også er understøttet langs de sider, der er markeret som vederlag på Spæncoms nummerplan. Alle de forudsatte vederlag skal være etableret før montage. De effektive vederlagsdybder skal være i overensstemmelse med projektet. På grund af elementets pilhøjde må vederlagene evt. justeres med pladeklip. Ved justeringen tages hensyn til evt. anden pilhøjde på nabopladen. NB2.6. Xtrumax plader med en større udsparing, så pladen ikke har fuld bæreevne før sammenstøbning. Pladen må enten understøttes med elementstøtter på begge sider af udsparingen eller afspærres, så færdsel og oplagring på den er forhindret. Sidst opdateret 09/ Side 22 af 42

23 NB2.7. Xtrumax plader med vederlag på stål. Det skal sikres at kanalpropperne er skubbet ind sådan at de yderste 300 mm af kanalerne udstøbes. Sidst opdateret 09/ Side 23 af 42

24 9. TT plader Vederlag Vederlagsudformningen er normalt fastlagt i projektet, og anvisningerne heri skal nøje følges. Evt. højdeforskelle i vederlagene udjævnes med pladeklip således at TT pladerne ikke vrider. Ved brug af løse stålplader bør disse placeres, så kanttryk på de yderste 20 mm af vederlaget undgås. Såfremt TT pladen ved montage ikke lander på alle 4 vederlag, må vederlagenes højde efterjusteres med pladeklip. Skråt afskåret ende eller ende med større udsparing vil på grund af pladens pilhøjde komme til at hvile på den ene ribbe. Det må sikres, at den også er understøttet på den anden ribbe, ved ilægning af pladeklip. Anhugning, løft og montage Løftebøjler kan af hensyn til skråt afskårne ender eller udsparinger, være placeret så de ikke sidder overfor hinanden i begge sider. Her skal der anvendes løftekæder, hvis længde afpasses ved hjælp af afkorterkroge, så pladen hænger vandret, og last er ligeligt fordelt på alle 4 kæder. Der skal anvendes udligningstrekant. Halve TT plader, der kun har én ribbe og to løftebøjler, må understøttes under pladen, så elementet ikke kan vælte, både ved evt. mellemlager og ved montagen, indtil endelige stabilitet er etableret. Ved tunge TT elementer kan det være nødvendigt med 8 løftebøjler i elementet. Det skal sikres, at der er lige stort træk i alle 8 løftebøjler, f.eks. ved at løftestropper går over en enkeltskivet blok. Disse elementer markeres med NB 1.1 Sidst opdateret 09/ Side 24 af 42

25 Samling Efter oplægning sammensvejses pladerne ved hjælp af de indstøbte fugelåse via et løst firkantjern 20x20x100 mm (dog 10*30*60 mm ved montagesamlinger, der ikke skal tage skivekræfter), der tillader mindre pilhøjdeforskelle og montageunøjagtigheder. Kravene til svejsningerne afhænger af projektet. Især ved konstruktioner uden overbeton, skal man være opmærksom på, at der kan være skærpede krav. Generelt gælder, at der bør svejses med tynde elektroder, ikke over 3,25 mm, for at undgå for kraftig opvarmning med risiko for afskalninger af betonen under beslagene. Såfremt pladerne skal forsynes med overbeton, leveres de med korrugeret overflade og udragende netarmering for god forbindelse til overbetonen. Overbetonen skal armeres og udstøbes som angivet i projektet. Normalt skal regnes med ekstra armering over vederlagsbjælker og ved dækkanter - se projektmaterialer. Inden udstøbning skal pladeoverside rengøres grundigt og vandes. Pladesamlingerne skal dækkes med max. 15 cm brede tagpapstrimler e.l., der ikke må ligge tættere end 25 mm fra udragende bøjler i TT ribber, bjælker mm. Armeringen i overbetonen skal placeres som angivet i projektet, og det sikres at minimumsdæklag kan overholdes inden udstøbning. Evt. lodrette støbeskel lægges på tværs af pladerne i femtedelspunkterne i forhold til spændvidden og på langs af pladerne, forskudt i forhold til pladefugerne med armeringen gående igennem støbeskellet. Ved udstøbning i vinterperioden må gældende vinter-foranstaltninger følges. Belastning På TT plader uden overbeton bør materialelagre etc. lægges på pladen mellem elementets ribber med evt. understøtninger over ribberne. Undgå overbelastning af monterede elementer. Sidst opdateret 09/ Side 25 af 42

26 10. TTS-trækassetter, TTS-stålplader eller tætmonteret TTS er Placering og underlag Vederlagsudformningen er normalt fastlagt i projektet, hvis anvisninger nøje skal følges. Evt. højdeforskelle i vederlagene udjævnes med pladeklip, således at TTS pladerne ikke vrider. Pladeklip skal anbringes, så belastning af vederlagets yderste 20 mm undgås. Under montagen kan evt. mindre pilhøjdeforskelle i elementerne udlignes ved højdejustering af vederlagene med pladeklip. Såfremt TTS pladen ved montage ikke lander på alle 4 vederlag, må vederlagenes højde efterjusteres med pladeklip. Skråt afskåret ende eller ende med større udsparing Vil på grund af pladens pilhøjde komme til at hvile på den ene ribbe. Det må sikres, at den også er understøttet på den anden ribbe, ved ilægning af pladeklip. Anhugning, løft og montage Løftebøjler kan af hensyn til skråt afskårne ender eller udsparinger, være placeret så de ikke sidder overfor hinanden i begge sider. Her skal der anvendes løftekæder, hvis længde afpasses ved hjælp af afkorterkroge, så pladen hænger vandret, og last er ligeligt fordelt på alle 4 kæder. Der skal anvendes udligningstrekant. Halve TTS plader, der kun har een ribbe, må såvel på mellemlager som ved montage have understøtninger under elementets plade på begge sider af ribben i begge ender, så elementet ikke vælter. Samling af TTS-trækassetter eller TTS-stålplader. Afstand mellem TTS-plader samt krav til samlinger, fremgår af projektmaterialet. Skudmontage Ved skudmontage af stålplader i TTS-flig, kan vejledningen rekvireres hos Spæncom eller på Spæncoms hjemmeside. Opretning og samling af tætmonterede TTS Udjævning af evt. pilhøjdeforskelle i de monterede TTS plader kan ske ved belastning af plader, der ligger for højt, og/eller aflastning af plader, der ligger under niveau - kontakt om fornødent Spæncom. Efter oplægning sammensvejses pladerne ved hjælp af de indstøbte fugelåse via et firkantjern 20x20x100 mm. Kravene til svejsningen fremgår af projektmaterialet. Der bør svejses med tynde elektroder - ikke over 3,25 mm - for at undgå for kraftig opvarmning med deraf følgende afskalninger under fugelåsene. Belastning Undgå overbelastning af monterede plader. Læg materialelagre etc. på pladen mellem elementets ribber med evt. understøtninger over ribberne. Sidst opdateret 09/ Side 26 af 42

27 Sidst opdateret 09/ Side 27 af 42

28 11. TTS/Vaffel tag Placering og underlag Vederlagsudformningen for TTS pladerne er normalt fastlagt i projektet, hvis anvisninger nøje skal følges. Evt. højdeforskelle i vederlagene udjævnes med jernpladeklip, således at TTS pladerne ikke vrider. Såfremt pladen ved montage ikke lægger an i alle 4 hjørner, må lejernes højde efterjusteres med pladeklip. Jernpladerne skal anbringes, så belastning af vederlagets yderste 20 mm undgås. Afstanden mellem monterede TTS plader kontrolleres med stokmål. Målet mellem pladekanterne skal ligge mellem 2400 og 2420 mm. Efter montage af TTS pladerne opmærkes placeringen af de enkelte vaffelplader, og det kontrolleres, at de i TTS pladen indstøbte svejseplader for vaffelpladen er korrekt placeret. Evt. højdeforskelle i underlagspladerne for vaffelpladen udlignes med jernpladeklip, så alle vaffelpladens beslag har anlæg. Om fornødent må lejernes højde efterjusteres med pladeklip ved montagen. Vaffelpladen må ikke trædes ned til anlæg, da dette vil medføre risiko for revner i vaffelpladen. Vaffelpladernes lejebeslag skal ligge mindst 35 mm ind på TTS pladens svejsebeslag. Anhugning, løft og montage Vaffelpladerne leveres normalt stablet på stålrammer med mellemlæg af neoprenplader, så de ikke glider på hinanden. Rammerne anhugges i stålrammens løfteøjer. Der skal anvendes et løfteåg eller en løfteramme, så løftestropperne er fri af vaflerne. De 4 løftestropper skal være lige lange, så stålrammen hænger vandret med lasten ligeligt fordelt i alle stropper. Stålrammen med vaffelpladerne kan enten aflæsses på terræn - fast og plant - eller sættes på monterede TTS plader. I sidstnævnte tilfælde skal sikres, at TTS pladerne ikke overbelastes, og understøtning skal ske over TTS pladens ribber. Det skal ved passende underlag sikres, at en stak vaffelplader ikke kommer til at hvile på allerede monterede vaffelplader, der kan ligge med oversiden over TTS pladens overside. Anhugning af den enkelte vaffelplade skal ske i de 4 hjørnebeslag. De fire stropper skal være lige lange, så pladen hænger vandret med vægten ligeligt fordelt i stropperne. Materialeoplagring Materialeoplagring etc. må ikke ske på vaffelpladerne. Oplagring skal ske på TTS pladerne mellem ribberne eller med understøtninger over ribberne, og TTS pladen må ikke overbelastes. Ovenlys skal bæres af særlige rammer, idet vaffelpladerne ikke er dimensionerede for last fra ovenlys. TTS pladerne skal ved evt. mellemlager lagres på vandret og fast terræn og understøttes under løftebøjlerne eller max 0,5 m fra pladeenderne på en sådan måde, at de ikke vrider. Ved stabling skal understøtningerne ligge lodret over hinanden. Sidst opdateret 09/ Side 28 af 42

Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange. Leveret af PL Beton a/s

Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange. Leveret af PL Beton a/s Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange Leveret af PL Beton a/s 1 Version 1.2 Juni 2008 Leverandørbrugsanvisning Indhold: Tidligere anvisninger...side 3

Læs mere

Leverandør brugsanvisning

Leverandør brugsanvisning Leverandør brugsanvisning Vægge Bjælker Søjler Huldæk Ribbedæk Ribbetagplader Ver: 11.07.2012 1/20 1 Indhold 2 Forord... 4 3 Elementdata... 4 4 Referencetabel til AT-Anvisning 2.4.0.1... 5 5 Vægge... 6

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning Montage kræver omhu Levering Modtagekontrol Byggepladsen Montagetolerancer Vejrligsforanstaltninger Gandrup Elements vintertilbudsliste

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning for:

Leverandørbrugsanvisning for: Leverandørbrugsanvisning for: Trapper og reposer Leveret af PL Beton a/s 1 Version 1.1 oktober 2003 Leverandørbrugsanvisning Indhold: Tidligere anvisninger... side 3 Lovgrundlaget... side 3 Brugsanvisning...

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING Ì THERMOMUR 350 Ì TIL KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE I BOLIGBYGGERI OP TIL 2 ETAGER, GARAGER OG SOMMERHUSE ETA-13/0614 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. September 2008, 3. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. September 2008, 3. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER September 2008, 3. udgave Indhold 5 Indledning 6 Projektering og planlægning Projekterings- og kontraheringsfasen Aftalegrundlaget 9

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER

FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER Generelt Inden påbegyndelse af læsning: Aeroc Jämerä AS' Markedsføringsdirektører forpligtet til: - inden førstegangs bestilling svarende til

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

http://expan.dk/page2425.aspx

http://expan.dk/page2425.aspx Drift og vedligehold - EXPAN A/S http://expan.dk/page2425.aspx Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Januar 2003 Indledning I april 1971 blev der på initiativ af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Betonelement-Foreningen nedsat et udvalg med det

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. Maj 2011, 4. udgave

Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. Maj 2011, 4. udgave Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER Maj 2011, 4. udgave Indhold 5 Indledning 6 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter Projekterendes ansvar og

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning juni 2005 sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Egenskaber 2 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2 3.0 Enkeltdele 3 4 4.0 Anvendelse 4.1 -Stolpe 5 4.2 -Stolpe

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER Indhold 5 Indledning 6 Projekterings- og kontraheringsfasen Ansvar og forpligtelser Bygherre Projekterende Leverandøren/importøren Montageentreprenøren Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Få mere inspiration på vores hjemmeside www.byggros.com under referencer Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Hele princippet

Læs mere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere installationsvejledning Enkel at håndtere enkel at installere Udgravning Udgravningen skal være så tilpas stor, at det er muligt at installere både de påkrævede forankringsplader på udgravningsbunden samt

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Detaljer YTONG Energy +

Detaljer YTONG Energy + Detaljer YTONG Energy+ Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg Fundament/betongulv uden gevindstang Ydervæg: YTONG Energy +, fundament Detail nr: Fundament/Flydende gulvbeklædning/betongulv u. gevindstang

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL F1 F2 Sandwichkældervæg Sandwichkældervæg F3 Sandwichkældervæg v. eksist. bygning F4 Randfundament ved sandwichelement i teatersal F5 Fundament v. skillevæg

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere