Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange. Leveret af PL Beton a/s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange. Leveret af PL Beton a/s"

Transkript

1 Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange Leveret af PL Beton a/s 1 Version 1.2 Juni 2008

2 Leverandørbrugsanvisning Indhold: Tidligere anvisninger...side 3 Lovgrundlaget...side 3 Brugsanvisning...side 4 Ansvarsfordeling...side 5-6 Generelle anvisninger...side 7-8 Facader / Vægge...side 9-15 Søjler...side Bjælker...side Altanplader og altangange...side Version 1.2 Juni 2008

3 Generelt Tidligere anvisninger I 1978 udsendte Betonelement-Foreningen første udgave af Transport og montage af betonelementer. Denne udgave blev senere revideret i I december 1995 blev denne udgave erstattet af en fælles Sikkerhedsvejledning i montage af betonelementer, udgivet af Entreprenørforeningen, Betonelement-Foreningen, DBI s Elementfraktion og BIH. Denne sikkerhedsvejledning har siden været brugt som PL Beton A/S s brugsanvisning, selvom den væsentlig beskriver en lang række forhold vedrørende montagen, som er entreprenørens ansvar. Dette har medvirket til uklarhed om fordeling af ansvaret mellem de implicerede parter i en leverance- og montagesag af betonelementer. Derfor er denne brugsanvisning udarbejdet, omfattende alle de forhold - og kun disse - der vedrører PL Beton A/S s ansvarsområde. Brugsanvisningen dækker de fleste og mest anvendte typer betonelementer. Ved leverance af specielle elementer, der ikke er omfattet af denne vejledning vil PL Beton A/S udarbejde speciel brugsanvisning, som tilgår kunden/montageentreprenøren. Lovgrundlaget Kravene til en brugsanvisning findes i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelsen er udarbejdet i medfør af lov om Arbejdsmiljø. Betonelementer er inde under denne bekendtgørelse om tekniske hjælpemidler, idet et teknisk hjælpemiddel også omfatter præfabrikerede konstruktioner. Uddrag fra bekendtgørelsens 34 (i stedet for teknisk hjælpemiddel er skrevet betonelementer). Med levering af et betonelement skal følge sådan brugsanvisning, som er nødvendig for at elementet kan anvendes, transporteres og opstilles sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Vejledningen skal indeholde oplysning om eventuelle særlige sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige i forbindelse med betonelementets anvendelse, transport og opstilling. Brugsanvisningen skal være fyldestgørende og let forståelig for dem, der kan påregnes at skulle benytte den. 3 Version 1.2 Juni 2008

4 Generelt Brugsanvisningen Formål med brugsanvisningen er - udover at leve op til lovgivningens krav - at sikre, at der ikke sker uheld ved håndtering lagring transport afstivning belastning af elementer fra PL Beton A/S. Vi gør opmærksom på, at hæftet kun beskriver de forhold som PL Beton A/S har ansvaret for ved en betonelementleverance, og kun omfatter de gængse elementtyper. Ved andre typer og specielle elementer vil PL Beton A/S udarbejde særlig brugsanvisning. De øvrige sikkerhedsmæssige aspekter ved montage, som vedrører den projekterende eller montageentreprenørens ansvar, er ikke beskrevet her. Med hensyn til sikkerhed ved selve arbejdet henvises til Branchevejledning om montage af betonelementer udgivet ultimo Denne vejledning er udarbejdet af Branchesikkerhedsråd 2, Bygge og Anlæg og har været forelagt Arbejdstilsynet, hvis bemærkninger er indarbejdet. 4 Version 1.2 Juni 2008

5 Generelt Ansvarsfordeling Ansvarsfordelingen mellem den projekterende, entreprenøren og betonelementleverandøren ved en montageopgave: Den projekterende skal udføre projektet på en sådan måde, at der er taget hensyn til sikkerhed ved projektets gennemførelse. skal rådgive og beskrive særlige forholdsregler, der skal træffes under montagen vedrørende den midlertidige stabilitet, f.eks. rækkefølge af montage kombineret med konstruktioner, støbt på stedet. Entreprenøren skal gennemgå projekt- og produktionstegninger og planlægge montagen i detaljer og sikre, at alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger bliver gennemført. skal sikre, at der anvendes erfarne montører og sørge for instruktion af dem. skal sikre, at montørerne er bekendt med og har forstået leverandørens anvisninger. skal sikre, at alt montagegrej passer til indstøbninger og er kontrolleret og godkendt og anvendes korrekt. Kraner skal være dimensioneret til opgaven, godkendt og anvendes korrekt. skal sikre, at øvrige arbejdsbetingelser såsom underlag for kraner, lagerpladser og køreveje er i orden. skal sikre, at selve montagen foregår sikkert og forsvarligt med hensyn til anhugning, løft, afstivning, placering, vederlag, rækværker, stigearbejder, personlige beskyttelsesforanstaltninger m.m. Leverandøren skal sikre, at betonelementerne er forsynet med sikkerhedsmæssigt forsvarlige løfte- og afstivningsanordninger. skal levere brugsanvisninger vedrørende leverede elementer. Brugsanvisninger skal angive: hvordan elementerne håndteres hvordan de skal afstives hvornår og hvordan elementerne skal belastes skal såfremt han medlevere r montagegrej, også levere vejledning i anvendelse af dette. skal forsyne elementerne med mærkning leverandørens navn eller bomærke 5 Version 1.2 Juni 2008

6 Generelt produkttype ordre nr., støbedato og vægt Der henvises i øvrigt til opgavefordelingsskemaer, som vedlægges ordrebekræftelsen og angiver hvem der har ansvaret for de enkelte opgaver i forbindelse med den enkelte montage. 6 Version 1.2 Juni 2008

7 Generelt Generelle anvisninger Mærkning Alle elementer mærkes med: PL Beton Element nr. Ordre nr. Støbedato Vægt Løft Såfremt ikke andet aftales udføres de for fabrikkens normale løfteanordninger. Type og placering fremgår af vore produktionstegninger. Bæreevner af løft er baseret på følgende principbeslutninger: Stødtillæg er fastsat til 35 % ved løft af betonelementer (BPS publikation 36) Transporttillæg er fastsat til en faktor på 1.1 på elementets egenvægt (BPS publikation 36) Anvendes løftestropper/kæder uden løfteåg skal løftestroppernes længde afpasses, således at vinklen med vandret ikke bliver mindre end 60 grader. Indstøbninger Indstøbning af inserts for afstivning, rækværker og lejeplader m.m. aftales ved projekteringen. Læsning PL Beton A/S udarbejder på basis af leveringsprogrammet, et læsseprogram, så leveringen sker i fulde læs, hvilket kan betyde, at læsserækkefølgen i mindre omfang ikke følger montagerækkefølgen. 7 Version 1.2 Juni 2008

8 Generelt Kørsel af særlige elementer Lange læs og/eller høje læs kræver god forberedelse af kørevejen, og elementerne skal bestilles senest 1 uge før levering. Vogntog med større totallængde end 16,0 m og/eller større totalhøjde end 4,1 m og/eller større bredde end 2,5 m kræver politilladelse, eventuelt i særlige tilfælde politiledsagelse. Transportøren skal indsende skriftlig ansøgning om køretilladelse med 3 døgns varsel, og kørsel på offentlig vej må ikke finde sted i tidsrummet kl og kl Elementer med større længde end 26,5 m kan kun leveres i tidsrummet kl Elementer med højde over ca. 3,5 m leveres normalt stående på sidekant. 8 Version 1.2 Juni 2008

9 Facader/vægge FACADER/VÆGGE Håndtering Indstøbning af løft Antal, placering og type af løft afhænger af det enkelte elements opbygning, størrelse og vægt. Der anvendes normalt Frimedaløft i dimension og udformning svarende til lasten de skal bære. (eks. fig. 1) For facadeelementer med højde mindre en eller lig med 3,6 m er det normalt tilstrækkeligt, at placere de to løft i toppen af elementet. For elementer med større højde end 3,6 m placeres også to løft i en af siderne, idet elementerne lagres og transporteres på siden. For nogle facader/vægge kan der være anvendt løftebolte (figur 2) alternativt indstøbes 2 stk. AMTinserts (figur 3), hvori der iskrues pindbolt med påskruet møtrik. Hvilken type løft der anvendes vil fremgå af vore produktionstegniner. 9 Version 1.2 Juni 2008

10 Facader/vægge Placering af løft: Løft placeres så vidt muligt centralt omkring elementets tyngdepunkt. I sandwichelementerne placeres løft i bagstøbningen. Det tilstræbes, at placeringen er i elementets femtedelspunkter. Såfremt det er umuligt at placere løft centralt omkring tyngdepunkt, placeres de mest hensigtsmæssigt og elementet markeres med LØFT IKKE PLACERET I TP Anhugning og løft Anhugning af element med indstøbte Frimedaankre/løftebolte sker med anvendelse af specielle løftekroge (fig. 4 og fig. 5). Elementet må ikke løftes i de indstøbte løfteankre, og det til løfteankrene hørende løftegrej skal anvendes. Ved anhugning af løftebolte skal det sikres, at møtrik er skruet godt ned i bolten, således at flere gevindlængder af bolten er synlige over møtrikken. Anvendes løfteåg placeres løftestropper/kæder lodret over ankrene (fig. 5). Anvendes løftestropper/kæder uden løfteåg skal løftestroppernes længde afpasses, således at vinklen med vandret ikke bliver mindre end 6 grader (fig. 6). 10 Version 1.2 Juni 2008

11 Facader/vægge Når elementerne er over 3,6 m vil de også være forsynet med ankre i den ene side idet vending i luften er nødvendig i henhold til fig. 7. Løft af asymmetriske elementer (Pistolelementer) Ved løft af opadvendte pistolelementer bør man være opmærksom på, at skal løftes i begge fastgørelser i langsiden af elementet. Se nedenstående illustration. 11 Version 1.2 Juni 2008

12 Facader/vægge Lagring På elementfabrik På vor fabrik oplagres elementerne normalt i faste reoler (eks. fig. 8). Der er etableret fast belægning, hvorpå betonbjælker placeres som underlag for elementerne. Betonbjælkerne placeres fra kant af elementet til en fjerdel ind på elementet, dog under hensyntagen til eventuelle åbninger i elementet. Reoler er forsynet med dorne til støtte af elementerne. Dornene placeres i en sådan afstand, at der kun er behov for en kile på hver side af elementet. Elementer af max 4,20 m længde kan støttes af en vandret dorn, der placeres så højt som muligt, dog med rimelig overhøjde for elementet. Elementer fra 4,20 m til 7,20 m længde skal støttes af mindst 2 vandrette dorne med størst mulig afstand. For længere elementer træffes særlige foranstaltninger. På byggeplads Ved anvendelse af samme type reoler som nævnt overfor skal de nævnte retningslinjer følges. Ved lagring på byggeplads kan anvendes dertil egnede bukke (fig. 9), som skal opstilles på fast underlag. Elementer skal skråstables med bagpladen indad og tyngdepunktet skal ligge inden for trædefladen. Afsætning og tømning skal ske symmetrisk altså gennemføres skiftevis på de to sider. Mellemlaget indrettes, så elementerne kan fjernes svarende til hensigtsmæssig montagerækkefølge. 12 Version 1.2 Juni 2008

13 Facader/vægge Transport Vogntyper Til transport af facader/vægge anvendes specialbyggede reolvogne (eks. fig. 10) eller ladvogne med A-bukke. Læsning Elementer med højde mindre end 3,60 m læsses stående, så de kan monteres direkte uden vending i luften. Den maksimale tilladelige højde af vognen er 4,30 m over vejbane. Elementerne læsses, således at vægtfordelingen er nogenlunde ens på de to sider (fig. 11). Læsning sker skiftevis på de to sider. Den maksimale vægt af elementer, der transporteres på et læs er tons. Elementerne læsses så vidt muligt svarende til montagerækkefølgen, og således at aflæsning kan ske symmetrisk. Elementerne fastgøres med to sæt kæder eller stropper over hvert (par) element(er) med mellemlæg mellem kæder og elementer. På vognbunden lægges træstrøer som mellemlæg. Kæderne strammes omkring elementerne og fastgøres på en sådan måde, at de ikke kan falde af, selvom rystelser under transporten skulle bevirke, at kæderne bliver slappe. 13 Version 1.2 Juni 2008

14 Facader/vægge Aflæsning Elementvogne skal kunne afsættes på fast vandret underlag. Anhugning af 1. element sker før kæderne frigøres (fig. 12). Herefter kan kæderne frigøres (fig. 13) Aflæsning skal ske symmetrisk skiftevis fra de to sider (fig. 14.) Elementvognen må ikke flyttes på byggepladsen, efter at kæder er afmonteret. Er flytning nødvendig, skal kæderne igen monteres stramt om elementerne. Afstivning Figur 14 Inserts Der indstøbes inserts afhængig af elementernes form og størrelse. Normalt anvendes inserts med tværpind M16 eller M20 (eks. fig. 15). I hvert element placeres 2 stk. afstivningsinserts. Disse placeres normalt 2/3 af elementets højde over underkant (fig. 16) og nær sidekant eller i lodlinje under løft. Såfremt dette ikke er muligt på grundt af udsparinger, placeres de så tæt som muligt på ovennævnte placering. Placering. Placering og type inserts vil være angivet på vore produktionstegninger. 14 Version 1.2 Juni 2008

15 Facader/vægge Afstivning Til afstivning anvendes normalt 2 elementstøtter - såkaldte blådrenge som opstilles med en vinkel på ca. 45 i henhold til vedlagte skitse (fig. 16). Elementstøtterne fastgøres til elementet ved fastskruning af bolte og spændes, så elementetstøtternes plades har fuldt anlæg mod betonen. Ved gulv fastgøres støtterne til ekspansionsbolte boret i betonfundamentet, betongulv, betondæk eller hjælpefundamt/bjælker. Ved huldæk skalboltene bores ned i dækkets ribber. Normalt fastgøres elementstøtterne til pladens øverste halvdel. Ved bærende facade eller vægelementer beregnet for et indskudt dæk må elementstøtterne fastgøres til elementet under dækket. Det kan i dette tilfælde navnlig være høje elementer - være nødvendigt at sikre elementet yderligere mod væltning. Dette kan ske ved fastholdelse forneden f.eks. ved vandrette elementstøtter nederst på elementet (fig. 17). Ingen skråstøtter må fjernes før bygningens evt. et bygningsafsnit endelige stabilitet er etableret. Ligeledes skal understopningen være udført og hærdet før fjernelse af støtter. Gavlelementer i en halkonstruktion kan normalt opstilles uden brug af skråstivere, idet elementerne fastholdes for oven til tagkonstruktionen. Detailudformningen kan være forskellig i de enkelte projekter og vil fremgå af projektet. Ved montage af portelementer foretages lodret afstivning i åbningen indtil varig løsning er udført. Figur 17 Belastning Bærende elementer må først belastes, når understopningen er hærdet, og vederlaget er kontrolleret. Betonlejeflader skal afrenses for grater og lignende. Elementerne har normalt opnået minimum 70 % af den anførte karakteristiske betonstyrke ved leveringen. 15 Version 1.2 Juni 2008

16 Søjler SØJLER Håndtering Indstøbning og placeres af løft Antal, placering af type af løft afhænger af det enkelte elements opbygning, størrelse og vægt. Søjlerne er normalt forsynet med insertstoppen eller løftehuller omkring femtedelspunkterne. Runde søjler er dog normalt forsynet med løfteinserts i toppen. Men også Frimedaankre kan være foreskrevet af den projekterende ingeniør. PL Beton a/s dimensionerer foreskrevne løfteanordninger og sikrer korrekt indstøbning og placering. Anhugning og løft For søjler med løftehuller anvendes løftedorne, som skal være af kraftig dimension og passe til dornhullet og den skal sikres mod udglidning med skive og split i begge ender (fig. 18) Figur 19 For søjler med indstøbt løfteinserts benyttes godkendte løftestopper (fig. 19) eller der iskrues bolt med møtrik og løfteklokke kan anvendes (fig. 20). Det skal påses, at møtrikken og bolt er tilstrækkelig skruet i. Ved skrå løft skal anvendes løftebeslag med passende anlægsflade mod betone (elefantfødder), og møtrikken skal spændes, så der er sikker kontakt mod betonfladen (fig. 20). Ved løft til depot kan også anvendes særlige løftebælter. Anvendes løftebælter anbringes disse 1/5 inde på søjlen (fig. 21), samles i O-ring og vinklen mellem løftestropperne skal max. være 30. Ved løft skal længden af løftestropperne afpasses, således at trækket ikke bliver mindre end 45 grader med vandret, medens søjlen hænger vandret (fig. 22). Vending i luften sker ved særlig wiretræk monteret på kranen. 16 Version 1.2 Juni 2008

17 Søjler Lagring Ved lagring på såvel fabrik som byggeplads understøttes søjlerne ved femtedelspunkterne. Lagringen skal altid ske på fast vandret terræn. Lægges flere søjler ovenpå hinanden, skal understøtningerne ligge nøjagtig over hinanden. Transport og aflæsning Til transport af søjler anvendes normalt ladvogne, hvor søjlerne lægges ved siden af og ovenpå hinanden. Den maksimale vægt på 1 læs er tons. Søjlerne lægges med så stor afstand og luft imellem, at løftedorne kan monteres og løftebælter kan anvendes. Runde søjler lægges i særlige vugger, som hindrer, at de ruller under transport. Rundt om søjlerne monteres 2 sæt kæder eller stropper til fastholdelse under transport. Elementvogne må ikke flyttes på pladsen efter at kæder er afmonteret. Er flytning nødvendig, skal kæderne igen monteres stramt om søjlerne. Afstivning Inserts Ved indspændte søjler foreskrives ikke altid indstøbt inserts, idet fastholdelse sker ved hjælp af trækiler i udsparing i betonfundamentet (fig. 23). Ved Pendulsøjler indstøbes normalt inserts i 2 sider vinkelret på hinanden og placeres 1/3 af søjlelængden fra søjlens top. Ved meget lange søjler placeres inserts længere nede på søjle og et ekstra sæt helt nede ved søjlefoden til fastholdelse med korte elementstøtter. Runde søjler leveres normalt uden indstøbte inserts, da disse hindrer en god udstøbning. Her anbefales det at benytte søjlestrammere og søjlebeslag fra Hünnebeck Danmark. (fig. 24) Figur Version 1.2 Juni 2008

18 Søjler Til afstivning anvendes 2 elementstøtter - såkaldte blådrenge - som opstilles og fastholdes som beskrevet under facader (fig. 25). Ved andre særlige forhold f.eks. et indskudt dæk er det nødvendigt med 2 sæt indstøbte inserts på nederste halvdel (fig. 26). Ingen skråstøtter må fjernes før bygningens - evt. et bygningsafsnit - endelige stabilitet er etableret. Ligeledes skal understopning være udført og tilstrækkeligt hærdet før fjernelse af støtter. Belastning Søjlerne må først belastes, når omstøbning/understopning er hærdet og vederlaget er kontrolleret. Figur Version 1.2 Juni 2008

19 Bjælker Bjælker Håndtering Indstøbning og placering af løft Placering og type af løft afhænger af det enkelte elements opbygning, størrelse og vægt. Bjælkerne forsynes med enten løftehuller (fig. 27), wireløft (fig. 28). Undertiden foreskrives og anvendes Frimedaankre. Løftet anbringes foroven midt i bjælken min. 0,5 m fra enderne. Anhugning og løft For bjælker med løftehuller anvendes løftedorne, som skal være af kraftig dimension og passe til løftehullet og den skal sikres mod udglidning med skive og split i begge ender (fig. 18, side 16). For bjælker med indstøbt løfteinserts benyttes godkendte løftestropper (fig. 19, side 16) eller der iskrues bolt med møtrik, og løfteklokke kan anvendes (fig. 21, side 16). Det skal påses, at møtrikken og bolt er tilstrækkelig skruet i. Ved skrå løft skal anvendes løftebeslag med passende anlægsflade mod betonen (elefantfødder) og møtrikker skal spændes, så der er sikker kontakt mod betonfladen. For bjælker med indstøbte wireløft anvendes løftekroge i dimension svarende til belastningen. Styrereb fastgøres før løft Længden af løftestropper skal afpasses, således at trækket bliver større end 45 med vandret (fig. 29). Anvendes løfteåg skal løftekæderne hænge lodret (fig. 30). 19 Version 1.2 Juni 2008

20 Bjælker Lagring Ved mellemlager skal understøtning ske ved løftebøjlerne eller højst 0,5 m fra bjælkeenderne. Ved stabling skal understøtningerne ligge lodret over hinanden. Slanke bjælker kan også kræve afstivning på mellemlager. Transport Vogntyper Til transport af bjælker anvendes ladvogne til kortere bjælker eller særlige blokvogne for lange elementer (fig. 31). Læsning For slanke dragere afstives elementerne under transporten ved særlige afstivningsbeslag (trekanter/afstivningsdragere). Elementer fastgøres til vognen med kæder. Aflæsning og afstivning Kæderne fjernes og styrereb fastgøres. Element anhugges med korrekt anhugningsgrej, der passer til de indstøbte løft. Eventuel afstivning efter montage. Før en bjælke monteres på en søjle, skal søjlen være faststøbt/understoppet og støbningen skal have fornøden styrke. Før løft skal anhugger være fri af bjælke og han skal sørge for, at ingen er i farlig nærhed af bjælken under hejs. 20 Version 1.2 Juni 2008

21 Bjælker Skanke bjælker kræves afstivet sideværts under montagen (eks. fig. 32). Slanke bjælker (h>4xb eller L>60xb hvor b er bredden foroven) og bjælker, der hviler på bløde lejer (neopren eller lignende), skal om fornødent sikres mod væltning før afstropning (fig. 33). Kranen skal holde løftestropperne trukket an, indtil afstivning er sket. Eksempler på afstivninger se figur 34. Belastning Bjælker må først belastes når afstivning er sket. Ved excentrisk belastede bjælker er der risiko for, at bjælken kæntrer, når lasten øges, efterhånden som montagen skrider frem. I disse tilfælde må træffes særlige foranstaltninger f.eks. midlertidige understøtninger, (eks. fig. 35) indtil endelig sammenstøbning er sket og sammenstøbningen har opnået tilstrækkelig styrke. 21 Version 1.2 Juni 2008

22 Altaner Altanplader og altangange Håndtering Indstøbning af løft Antal, placering og type af løft afhænger af det enkelte elements opbygning, størrelse og vægt. Placering af løft Placering og type fremgår af elementtegninger. Anhugning og løft Elementet må kun løftes i de indstøbte løfteankre, og det til løfteankrene hørende løftegrej skal anvendes. Anvendes løfteåg placeres løftestropper/kæder lodret over ankrene. Anvendes løftestropper/kæder uden løfteåg skal løftestroppernes længde afpasses, således at vinklen med vandret ikke bliver mindre end 60 grader. Lagring Opbevar elementer på plan oplægningsplads med maksimalt 5 stk. i hver stak. Understøtninger placeres over hinanden så tæt ved løftepunkterne som muligt. (fig. 36). Figur Version 1.2 Juni 2008

23 Altaner Transport Vogntyper Altangange og altanplader op til en bredde af 3.30m lægges fladt på normale ladvogne. Ved elementer med en større bredde end 3.30m aftales transport individuel med os. Afstivning Vederlag for de enkelte elementer fremgår af projektmaterialet. Hvor altangange/altanplader lægges af på bjælker, søjler, L-søjler(7-taller) skal disse fastholdes i rette position med min. 2 stk. skråstivere. Søjler og bjælker er beskrevet under disse emner. Afstivning må først fjernes når sammenstøbning/boltning har den fornødne styrke. Belastning Bærende elementer må først belastes, når understopningen er hærdet, og vederlaget er kontrolleret. Betonlejeflader skal afrenses for grater og lignende. Elementerne har normalt opnået minimum 70 % af den anførte karakteristiske betonstyrke ved levering. 23 Version 1.2 Juni 2008

Leverandørbrugsanvisning for:

Leverandørbrugsanvisning for: Leverandørbrugsanvisning for: Trapper og reposer Leveret af PL Beton a/s 1 Version 1.1 oktober 2003 Leverandørbrugsanvisning Indhold: Tidligere anvisninger... side 3 Lovgrundlaget... side 3 Brugsanvisning...

Læs mere

Montage supplement - Spæncom

Montage supplement - Spæncom Montage supplement - Spæncom Denne vejledning består af en generel del og en produkt specifik del. Hvor det drejer sig om elementer, der er behandlet i branchevejledningen er denne vejledning et supplement,

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning Montage kræver omhu Levering Modtagekontrol Byggepladsen Montagetolerancer Vejrligsforanstaltninger Gandrup Elements vintertilbudsliste

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Betonelement-Foreningen, september 2013

Betonelement-Foreningen, september 2013 BEF Bulletin no. 3 Betonelementbyggeriers robusthed Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S Betonelement-Foreningen, september 2013 Page 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2 Metoder til sikring

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton

El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton Januar 2006 Branchevejledning El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton Forord Indholdsfortegnelse Forord Denne vejledning om el-installationer i vægelementer af beton og letklinkerbeton

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton A113 Publikation A113 Januar 2005 Fordeling

Læs mere

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og

Læs mere

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton Entreprisebeskrivelse For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton INDHOLDSFORTEGNELSE OMFANG OG GRUNDLAG 4 1. Arbejdets omfang 4 2. Grundlag for arbejdes udførelse 4 2.1 Normer m.v. 4

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Afstivninger Version 2 Gældende til 01-02-2014

Afstivninger Version 2 Gældende til 01-02-2014 Afstivninger Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte USAR Afstivninger Forfatter: Jesper Rossen, Nikolas Hove, Mads Blaabjerg Nielsen, Henrik Jørgensen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright:

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere