Oprettet den Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING"

Transkript

1 Oprettet den Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING

2 Montagevejledning Montage kræver omhu Levering Modtagekontrol Byggepladsen Montagetolerancer Vejrligsforanstaltninger Gandrup Elements vintertilbudsliste for elementmontage Elementhåndtering Krav til underlag Aflæsning Mellemlagring Anhugning og løft Afstivning Elementopstilling Opklodsning Understøbning Samlinger mellem vægge Støbesamling Montage af dæk Samlinger mellem dæk og vægge Afsluttende arbejder Side 1 af 12

3 Montage kræver omhu Montage af betonelementer kræver omhu og skal forestås af erfarne folk, idet fejl og misforståelser kan have katastrofale følger. Leverancer fra Gandrup Element vil altid være ledsaget af vores montagevejledning, og er der tale om bygningsdele, der kræver særlig omhu, vil de være forsynet med en tegning, der viser, hvordan de skal transporteres, løftes, afstives og monteres. Montagen skal endvidere efterleve Branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer 4.udg. 2012, ligesom projektets byggepladsplan for sikkerhed og sundhed skal iagttages. Skulle der opstå tvivl om den rette håndtering af et element, så kontakt Gandrup Element. Eller anbring på forhånd opgaven i sikre hænder ved at lade Gandrup Elements erfarne team varetage montagen. Gandrup Elements projektchef Lasse Nielsen kan kontaktes via eller tlf Levering Afkald af elementer skal ske senest 5 arbejdsdage forud for levering. Montagetakten skal være fastlagt, så Gandrup Element kan læsse elementerne med behørig hensynstagen til processen. Byggepladsen Bygningsdele fra Gandrup Element leveres på vogne specielt indrettet til formålet. Et læs samlede vægt kan være op til 48 tons, og lasten kan have længder op til 16,5mtr. Det kræver af byggepladsen, at den har gode, faste fornødne vige- og vendepladser. Til- og frakørselsvej samt kørevej langs bygningens sider skal have en bredde på mindst 5mtr. Vejen må ikke have generende fald eller kurver, og udgravninger i forbindelse med ledningsarbejder må først finde sted efter montering. Til aflæsning og montage benyttes kran, der skal være tilpasset det tungeste element. Kranen skal stå placeret på stabilt og vandret underlag. Side 2 af 12

4 Montagekontrol Elementerne undersøges ved ankomst til byggepladsen for revner og transportskader. Herunder kontrolleres elementernes mærkning for korrekt elementtype og -nummer. Skulle der blive konstateres fejl, meddeles dette omgående til Gandrup Element. En eventuel reparation må først påbegyndes, når Gandrup Element har bekræftet en aftale herom. Ordre nr Dancert Element nr «Elementn Ident Prod-dato Type Vægt r» «Ident» «Proddato» «Styrke» / «Type» «Vægt» Side 3 af 12

5 Montagetolerancer Bygningsdele fra Gandrup Element honorerer de krav til elementtolerancer, som er fastlagt i Dansk Byggeris håndbog Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton- og beton, Tolerancer og overfladespecifikationer. fra marts Gandrup Elements montagehold nøjes ikke med at overholde håndbogens tolerancer, idet vi ikke tillader nogen tolerance i forhold til overkant af elementer. Gandrup Element stiller følgende krav til sin egen montage: Vægge: Vandret placering: +/- 10mm Højdeplacering: +/- 8mm pr. 15mtr, men maks. 5mm spring mellem 2 elementer Vægflade: retskede. Afvigelse fra lodlinje: Maks. 5mm lunke målt vandret med 2000mm Maks. 1/500 af elementhøjde Vægplacerings afvigelse over/under etageadskillelse: Maks. 10mm Vindues- og dørudsparringer: Vandret placering: +/- 10mm Lodret placering: +/- 8mm Størrelse af udsparing: +10/-5mm Afvigelse fra lod: Maks. 5 mm/m Dæk: Placering i planet: +/-10mm Koter til underside af dæk i vederlag: +/-10mm Side 4 af 12

6 Vejrligsforanstaltninger I forbindelse med montage anvendes en række produkter til samling og understøbning af elementer: limmørtel, under- og sammenstøbningsbetoner mm. Det færdige resultat med hensyn til overflader og styrke er afhængig af de betingelser, hvorunder afhærdningen finder sted. Der kan være behov for afdækning om sommeren for at hindre en hurtig udtørring, og i vinterperioden kan afdækning mod frost være påkrævet. Det er således vigtigt, at disse produkter anvendes i henhold til leverandøranvisninger. I vinterperioden skal der træffes særlige vinterforanstaltninger se mere hos Vinterkonsulenterne for Bygge & Anlæg om typiske vinterforanstaltninger mm. I vinterperioden er det specielt vigtigt at være opmærksom på betonens styrke, hvor der skal være understøtninger for elementer, og hvor elementstøtter skal fastgøres. Gandrup Elements vintertilbudsliste for elementmontage Når Gandrup Elements montagehold står for arbejdet, prissættes vinterforanstaltninger efter følgende tariffer: Prisliste bliver sendt ud til de entreprenører, der bygger i vinterperioden. Side 5 af 12

7 Elementhåndtering Krav til underlag Før montage påbegyndes, skal betonunderlaget være støbt (min. 100mm tyk og med en trykstyrke på min. 10 N/mm2) og tilstrækkelig hærdet. Underlaget skal overholde tolerancer på +/- 10mm for planhed og +/- 15mm for længde- og breddemål. Aflæsning Elementer bliver så vidt muligt læsset, så de kan aflæsses i den rækkefølge, de skal monteres. Elementvogne skal kunne afsættes på fast og vandret underlag, med stålplader under støtteben. Anhugning af det første element skal ske, før kæderne frigøres. Aflæsning skal ske skiftevis fra hver side af vognen. Elementvogne må ikke flyttes på byggepladsen, hvis kæderne er taget af. Er flytning nødvendig, skal kæderne genetableres, stramt, om elementerne. Mellemlagring I tilfælde af mellemlagring skal dette indrettes med omtanke. Elementerne skal kunne fjernes i montagerækkefølge, og de skal placeres på et fast underlag og være understøttet som på vogn ved levering. Forsømmelig lagring indebærer både en sikkerhedsrisiko og en risiko for, at elementerne beskadiges ved løft. Side 6 af 12

8 Løft og anhugning Antal, placering og typer af løft afhænger af det enkelte elements opbygning, størrelse og vægt. Løft placeres så vidt muligt centralt omkring elementets tyngdepunkt. Såfremt det er umuligt at placere løft centralt omkring tyngdepunkt, placeres de mest hensigtsmæssigt, og arbejdstegningen markeres med ELEMENT UDE AF LOD. Elementet må kun løftes i de indstøbte løfteankre, og det til løfteankrene hørende løftegrej skal anvendes. Anhugger skal være en erfaren montør, der er instrueret i såvel anhugning, som korrekt brug af løftegrej. Elementer skal anhugges i viste løft, som anvist på den af Gandrup Element medsendte tegning. Specielle elementer, der kræver særlige forholdsregler og øget opmærksomhed vedrørende løftebeslag og anhugning, vil af Gandrup Element være forsynet med en tydelig mærkning på nummerplanen. Side 7 af 12

9 Afstivning Indstøbning af inserts for afstivning og rækværker mm. er aftalt ved projekteringen, og type, placering mm. fremgår af Gandrup Elements arbejdstegninger. Ethvert element skal til stadighed have to afstivninger dvs. to elementstøtter eller én elementstøtte og én fastgørelse på et i forvejen afstivet element. Afstivning af elementer må kun udføres med mekaniske forbindelser og skal være dimensioneret. I væggen fastgøres elementstøtten med en gennemgående bolt eller en bolt i indstøbte inserts. I gulv fastgøres elementstøtten med en bolt i ekspansionsanker eller i indboret slaganker. Støbesamlinger kan kun regnes for afstivende efter udstøbning og afhærdning. Afstivning af de enkelte elementer skal altid være afsluttet og kontrolleret, før et element afkroges fra kranen. Specielle elementer, der kræver særlige forholdsregler og øget opmærksomhed vedrørende stabilitet og afstivning, vil af Gandrup Element være forsynet med en tydelig mærkning på arbejdstegningen. Elementopstilling Montage af vægge påbegyndes med et hjørneelement, der sikres mod væltning med to elementstøtter. Montagerytmen tilrettelægges, så efterfølgende elementer sikres mod væltning. Et element fastgøres til naboelementet med montagebeslag på elementets overside. Ved elementets frie ende anbringes mindst én elementstøtte, således at elementet altid har mindst to forankringer. Skillevægselementer, der monteres vinkelret på bagmurselementer, kan fastgøres med 4 stk. 12mm bolte i indstøbte inserts eller med 4 stk. 6,3 x 2100mm husskruer fastgjort i plastdybler, hvis der ikke udføres støbesamling. Elementstøtter placeres som udgangspunkt i 1/5-dels punkter Side 8 af 12

10 Fjernelse af de midlertidige afstivninger, hvor bygningens konstruktioner skal overtage den afstivende funktion, skal altid ske i samråd med byggeriets teknikere. Opklodsning Helvægge opklodses 20 til 40mm på blivende brikker af et ikke deformerbart materiale; fx plastbrikker, metalskiver eller skiferplader. Opklodsningspunkter bør være 200mm fra elementets ender og på hver side af gennemgående åbninger, fx døre. Ved specielt lange elementer bør der også opklodses på midten, og afstand mellem brikkerne bør ikke overstige 4000mm. Elementoverkanter kontrolleres i montageforløbet, og de enkelte opklodsninger reguleres, så den samlede flugt af alle elementoverkanter overholder de tilladte montagetolerancer. Toppen af elementer kontrolleres med vaterpas, eventuelle højdeforskelle reguleres i opklodsningen - husk at kontrollere totalhøjden. Understøbning Understøbning udføres i montageforløbet. Elementerne må under ingen omstændigheder belastes (tag, dæk m.v.) før tidligst 2 døgn efter, at understøbningen er fuldført. Understøbningen skal udføres med ekspanderende cementmørtel. Det anbefales at bruge en færdigblandet tørmørtel. Blandingsforholdet for understøbningsmørtlen bør være C 100/650 (ca. 1 til 6 efter rumfang). Understøbningsmørtlen blandes til en mørtel konsistens og stampes omhyggeligt. Tykkelsen bør ikke være mindre end 10mm, og den bør ikke overstige 50mm. Hvis underlaget er vådt (blankt vand), bør understøbning ikke foretages. Side 9 af 12

11 Samlinger mellem vægge Boltsamling Der anvendes 12mm bolte, spændeskiver og indstøbte inserts. Elementkanten påføres lim med spandeske, og herefter monteres det tilstødende element. Bolte med spændeskiver tilspændes let i inserts. Dybelsamling Dybelsamling anvendes kun i 100mm vægge. Der anvendes 6,3 x 2100mm karmskruer Samlingen udføres efter samme princip som boltsamlingen. Øverste og nederste dybel må maks. Placeres 300mm fra elementenden, og øvrige dybler må maks. have en centerafstand på 1000mm. Dybler monteres, så udvidelsesretningen af dyblerne går på langs af væggen. Side 10 af 12

12 Støbesamling Der anvendes udstøbningsmørtel eller betonudstøbning svarende mindst til kvalitet B 15. Alle hårnåle i støbefalsen rettes ud. Låsejern (Ø10) monteres igennem alle hårnålene, i henhold til projektet/ingeniør. Herefter udstøbes, og mørtelen bearbejdes samtidig ved at stampe med låsejernet i takt med opfyldningen af støbefalsen. Støbefalsen skal være fyldt, så mørtelen danner en tæt, ensartet og velkomprimeret masse. Under montagen skal elementerne afstives som enkeltelementer, da støbesamlingen først virker som afstivende, når mørtelen er hærdet Montage af dæk Konstruktionerne, som dækkene monteres på, skal være stabile og bæredygtige. Det er vigtigt, nøje at kontrollere, at vederlaget er som foreskrevet i begge ender af dækelementet min. vederlagsdybde er 55mm. Har dækelementet ikke vederlag på hele bredden i begge ender (fx på grund af udsparinger), eller har elementet udsparinger ved enderne, kræver sikring af elementet en speciel fremgangsmåde. Denne vil normalt være beskrevet i projektet, og er det ikke tilfældet, kontaktes den projekterende ingeniør. Første element i en etage styres på plads fra stiger. Stigerne skal anbringes fri af elementet. Øvrige elementer styres på plads fra allerede monterede elementer. Er der to eller flere fag, som skal monteres ved siden af hinanden, monteres fagene sideløbende. Side 11 af 12

13 Samlinger mellem dæk og vægge. Der anvendes ståldorne (dimension, længde og antal fremgår af montageplaner), elementlim udstøbningsmørtel, vederlagsmateriale og Ø 50mm dornhuller, udsparet i dækelementerne. Dækelementerne oplægges med fuldt vederlag på væggene langs dækskivens afgrænsninger. Ved endevederlag monteres hver anden dorn i fugen mellem dækelementerne. Efter montage og eventuel opretning af elementerne bores der ned gennem udsparingshuller med et Ø 16mm bor. Boredybden skal være min. 150mm i toppen af vægelementerne. Placering, dimension samt type af dorn skal fremgå af projektet. Borehuller fyldes med en lind blanding af elementlim. Dornen monteres og bevæges op og ned, så limen flyder sammen i hullet og om dornen. Oven over mellemunderstøttede vægge ilægges fugearmering. Støbesamlinger med strængarmering Randarmering udføres i henhold til ingeniørtegninger Eks: 2stk Y 12/16 mm Hjørner 2 stk. Y 12/16. benlængde 15000x1500 med svejset 6mm bøjler pr. 200mm. Side 12 af 12

14 Afsluttende arbejde Efter endt montage gennemgås de monterede elementer. Samlinger, fuger, afskalninger m.v. efterfyldes med lim eller mørtel, så der opnås en overflade, der er i overensstemmelse med de aftalte forudsætninger. Dækelementers indbyrdes planhed på undersiden kontrolleres, og spring mellem de enkelte elementer udlignes ved at spænde stålrørsspindler op under dæksiden. Der anvendes kamstål til fugearmeringer. Sammenstøbning udføres med beton. Elementstøtterne kan fjernes når element-enderne er sikret med mekaniske hjørne- eller T-samlinger. Ved støbesamlinger skal udstøbningen være afhærdet, før elementstøtterne kan fjernes. Midlertidige afstivninger i gavltrekanter og tagrum må først fjernes, når den endelige fastgørelse til tagkonstruktionen er etableret. I tilfælde hvor bygningens øvrige konstruktioner skal overtage den afstivende funktion, må de midlertidige afstivninger kun fjernes i samråd med byggeriets teknikere. Inden lim og mørtelrester hærder, renses monteringsstedet. Når lim og udstøbninger er hærdet, kan de midlertidige bundstykker i dørhuller fjernes. I forbindelse med montage af de enkelte elementer afsluttes montagekontrollen. Såfremt der konstateres afvigelser, registreres denne på hver enkelt elementtegning, der herefter returneres til Gandrup Element. Proceskontrollen udføres i montageforløbet, og resultaterne registreres løbene i sagens kvalitetssikringsmappe. Side 13 af 12

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og

Læs mere

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader Hvor går grænsen? Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk

Læs mere

Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder Måleregler kontrolmetoder Tolerancer kontrolmetoder Tolerancer overfladespecifikationer Tolerancer for murværk overflader Tolerancer overfladespecifikationer Forudsætninger for malebehandling kontrolmetoder

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton A113 Publikation A113 Januar 2005 Fordeling

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

Gør det selv. Standardbeton. - støbning med beton. - tips og gode råd om beton

Gør det selv. Standardbeton. - støbning med beton. - tips og gode råd om beton Gør det selv - støbning med beton Standardbeton - tips og gode råd om beton Tips og gode råd før du begynder at støbe Beton har mange gode egenskaber. For eksempel har beton høj styrke og klarer selv store

Læs mere