Andelsselskabet Almenbo - Ændring af vedtægter mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsselskabet Almenbo - Ændring af vedtægter mv."

Transkript

1 Møde i Økonomiudvalget Dagsorden med beslutninger (omfter punkt 1-31) Meddelelser a) Branden på Grantofteskolen, jf. Skole- og Socialforvaltningens brev af 16. august b) Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse af forsøgsordning vedrørende ældretandplejen frem til udgangen af a) - b) Til efterretning Formand for Huslejenævnet I forbindelse med Uffe Stormgaards frræden i Ballerup Kommune den 1. maj 2002, skal ny formand og ny suppleant for Huslejenævnet vælges og indstilles til Amtet. Udpegningen gælder for perioden frem til 31. december Forvaltningen foreslår, Cand.jur. Jonna Zacho, C.F. Richs Vej 91, 1. tv., 2000 Frederiksberg indstilles som formand, og Lene Sloth, Dybensgade 21, 1., 1071 København K, indstilles som personlig suppleant. s beslutning Suppleant til Beboerklagenævnet Beboerklagenævnet har via mail af 30. juli 2002 anmodet om udpegning af en ekstra suppleant for lejerrepræsentanten i nævnet (Jette Heitmann). 1. suppleant er Dorrit Lydø. Forvaltningen foreslår, en yderligere suppleant udpeges.

2 s beslutning Tiltrådt, herunder Birgit Jensen som suppleant. Valg til Ungdomsskolebestyrelsen Efter afholdt kommunalvalg indstiller Ungdomsklubberne 1 medlem samt 1 suppleant til Ungdomsskolebestyrelsen for perioden frem til 31. december Ledergruppen for ungdomsklubberne indstiller i overensstemmelse hermed Niels Pedersen, Højstrupvej 145, st., 2700 Brønshøj, som medlem, samt John Klavsen, Bakkehøj 52, 2740 Skovlunde, som suppleant. Forvaltningen foreslår, godkender indstillingen fra klubberne. s beslutning Andelsselskabet Almenbo - Ændring af vedtægter mv. På Almenbos ordinære generalforsamling den 19. juni 2002 vedtog forsamlingen ændringer af vedtægterne for så vidt angår 10, stk. 1 og 4, vedrørende sammensætning af bestyrelsen. Heraf fremgår bl.a., 1 medlem samt 1 suppleant udpeges af og blandt til Andelsselskabet Almenbos bestyrelse for perioden frem til 31. december Forvaltningen foreslår, vedtægtsændringen godkendes, Jørn Larsen, Nygårdsvej 33, 2750 Ballerup, udpeges til medlem, og en suppleant udpeges. Indstilles til godkendelse, herunder Inger Christensen som suppleant. s beslutning Forelæggelse af forslag til flerårsbudget

3 Som optakt til budgetlægningen for de kommende år blev Udgiftsredegørelsen, budgetbilag nr. 3 af 4. juni 2002, forelagt Økonomiudvalget den 10. juni 2002 sammen med resultet af den første budgetopfølgning for Redegørelsen beskrev den udgiftsmæssige udvikling inkl. den vedtagne rammebesparelse og andre sparetiltag. I forlængelse heraf blev det forventede yderligere afbalanceringsbehov skønnet til 25 mio. kr. ved de da kendte forudsætninger. Udgiftsredegørelsen mv. blev godkendt af den 17. juni I det samme møde blev der givet et foreløbigt bud på de økonomiske virkninger af kommuneaftalen for 2003, der blev indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) den 14. juni Efterfølgende er så modtaget Indenrigsministeriets endelige udmeldinger om bl.a. stsgaranteret udskrivningsgrundlag og ejendomsværdisk for 2003 samt generelle tilskud og kommunal udligning mv., herunder også midtvejsregulering for Endvidere har KL udsendt nye skøn over den forventede løn- og prisudvikling samt væksten i udskrivningsgrundlag, ejendomsværdisk og bloktilskud mv. På baggrund af de nye oplysninger, herunder den seneste indtægtsprognose baseret på de endelige selvangivelsesda for 2000, lægges der nu op til, Ballerup Kommune også for 2003 vælger selvbudgettering i stedet for stsgaranti ved budgetlægning af person- og ejendomsværdisk inkl. den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligningssystemet. Som udgangspunkt er der i budgetforslaget foruds en uændret udskrivningsprocent på 21,2 i hele budgetperioden. Samtidig er der taget højde for en markant forøgelse af provenuet af selskabsskter for 2003 (endelige tal) og 2004, og ejendomsskterne er fremskrevet på grundlag af den nye vurdering. Ved fremskrivningen er foruds uændrede promiller i de kommende år. Drifts- og anlægsposterne er baseret på Udgiftsredegørelsen. Det betyder bl.a., der er foruds en rammebesparelse på i alt 15 mio. kr. på driftsbudgettet. Herudover er det foruds, budgetforslaget overholder aftalen mellem Regeringen og KL om maksimalt 0,7 % vækst på de servicerammebelagte udgifter set for kommunerne under ét. Derfor er der indlagt en budgetforbedring på knap 21 mio. kr. årligt fordelt på 8 mio. kr. ved undladelse af prisfremskrivning af visse udgiftsarter og en indbudgettering af de resterende 13 mio. kr. som en foreløbig uudmøntet spareblok. Resultet af de foretagne tilretninger fremgår af budgetbilag nr. 7 af 15. august Heri er effekten af andre tilpasninger, herunder lån til betaling af ejendomsskter, andre finansforskydninger og enkelte ændringer til anlægsbudgettet, også indregnet. Et samlet planchesæt til beskrivelse af den overordnede økonomi er indeholdt i budgetbilag nr. 7. Budgetforslagets hovedtal Ifølge det foreliggende oplæg for 2003 udgør overskuddet på de løbende poster 182,6 mio. kr. Det er en forbedring på 60 mio. kr. i forhold til det oprindelige budgetoverslag. Også resultet i alt udviser et pænt overskud på knap 60 mio. kr. i 2003 og et noget mindre beløb i de følgende år. Selv med en forts demografisk betinget vækst i driftsudgifterne og en betydelig anlægsaktivitet styrkes likviditeten med 22 mio. kr. i Set over hele 4-årsperioden forbedres likviditeten med 37 mio. kr. fra forventet 28 mio. kr. ved udgangen af 2002 til godt 65 mio. kr. Den langfristede gæld nedskrives med 88 mio. kr. over perioden. Mellemværendet med forsyningsvirksomhederne nedbringes med 44 mio. kr., så mellemværendet stort set vil være udlignet i Kommunens samlede gæld reduceres således med 132 mio. kr., når man ser perioden under ét. Flerårig stregi for fastholdelse af kommunens økonomiske råderum Som tallene illustrerer, er kommunens økonomi grundlæggende sund. En række forhold sætter dog kommunens økonomiske råderum under pres: Realvæksten i driftsudgifterne har især i de senere år været høj og væsentligt over det

4 niveau, der er aftalt mellem Regeringen og KL. Regeringen og KL har aftalt uændret sk og en servicerammevækst på 0,7 % i 2003 for kommunerne under ét svarende til de beregnede merudgifter som følge af den befolkningsmæssige udvikling. Den faktiske demografisk betingede vækst i Ballerup Kommune er dog beregnet til godt 1 pct. eller ca. 5 mio. kr. mere end det tilladte ved en vækst på 0,7 pct. Fra og med 2004 er der betydelige usikkerhedsmomenter i forhold til Ballerup Kommunes økonomi som følge af først og fremmest den kommende udligningsreform. Herudover der en vis usikkerhed i tilknytning til bortfaldet af overgangsordningen vedrørende grundtakstreformen. For kommunen kan være bedst mulig rustet til kunne imødegå de kommende års udfordringer, herunder udligningsreformen, bør der i den videre proces arbejdes ud fra en flerårig økonomisk stregi, der kan medvirke til sikre et tilstrækkeligt økonomisk råderum. Stregien bør bl.a. indeholde følgende elementer: En øvre ramme for væksten i serviceudgifterne svarende til den demografiske udvikling og dermed fastholdelse af den besluttede rammebesparelse, undladelse af prisfremskrivning af visse udgiftsarter samt gennemførelse af yderligere besparelser fra og med 2003 i størrelsesordenen 8 til 13 mio. kr. årligt på driftsbudgettet Aftale om undgå ufinansierede tillægsbevillinger i løbet af budgetårene Reservion af de nødvendige reserver, herunder en kassebeholdning på mindst mio. kr. ultimo 2006 Bilag Budgetbilag nr. 5 af 8. august 2002 (udsendes) Budgetbilag nr. 6 af 12. august 2002 (udsendes) Budgetbilag nr. 7 af 15. august 2002 (udsendes) Økonomi- og Skteforvaltningen foreslår, det foreliggende forslag til flerårsbudget, jf. budgetbilag nr. 7 af 15. august 2002, overgår til 2. behandling. s beslutning Baldersbo - renovering/lukning af altaner - ny altaner i afd. 2, Liljevangsvej

5 Resumé Boligselskabet Baldersbo har i brev af 21. juni 2002 anmodet om s godkendelse af projekt vedrørende renovering og lukning af altaner samt etablering af nye altaner i afdeling 2, beliggende Liljevangsvej 8-36, Måløv. Redegørelse Der er afholdt urafstemning i bebyggelsen. Ud af 180 mulige stemte 140 for lukkede altaner (forslag B), mens 6 stemte for åbne altaner (forslag A). Forslaget indeholder en udvidelse og glasinddækning af de eksisterende altaner i stuen og på første sal samt nyetablering af åbne altaner i tagetagen. Bebyggelsen er med sit murværk og tage i rødt tegl og med sine hvide vindues- og brystningspartier et af kommunens karakterfulde eksempler på etageboligbyggeriet i 1950 erne. Bebyggelsen er omftet af Kommuneplanens rammebestemmelser for enkeltområde 1B12 samt af Lokalplan 028. Ingen af disse planer rummer konkrete bestemmelser om bebyggelsens bevaringsværdi, eller særlige krav til bygningsændringer og merialevalg. Projektet respekterer bebyggelsens arkitektur, men det er vigtigt i forbindelse med den videre bearbejdning af projektet sikre, de laminerede glaspartier i farveholdning og struktur spiller sammen med de hvidpudsede bånd under stuevinduerne for opnå et roligt og harmonisk facadeudtryk. Anskaffelsessummen er inkl. moms Uforudsete udgifter, finansieringsomkostninger m.m. Landsbyggefondstilskud Til finansiering kr kr kr kr kr. Der optages et 30-årigt kreditforeningslån med en årlig ydelse på kr. Dette medfører en huslejeforhøjelse på 533 kr. pr. måned pr. altan. Den nuværende månedlige husleje for en 3 rums bolig er kr kr. Efter altanprojektets gennemførelse er priserne altså kr kr. svarende til en stigning på ca. 19 %. For 4 rums boligerne er huslejen nu kr. Efter altanprojektets gennemførelse er prisen kr. svarende til en stigning på 16,4 %. Projektet kræver ikke kommunal støtte, og det er oplyst, projektet heller ikke kræver kommunal garanti. der meddeles godkendelse af omhandlede projekt samt af den ønskede realkreditbelåning på kr., og den nødvendige lejeforhøjelse godkendes.

6 s beslutning Søren Christiansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Baldersbo - etablering af nye altaner i afd. 7, Måløv Hovedgade Resumé Boligselskabet Baldersbo har i brev af 21. juni 2002 anmodet om s godkendelse af projekt vedrørende etablering af nye altaner i Baldersbo afd. 7, Måløv Hovedgade 60-70, Måløv. Redegørelse Der er afholdt urafstemning i bebyggelsen. Der blev afgivet 47 stemmer ud af 58 mulige. 32 stemte for, 14 imod, og 1 stemmeseddel var ugyldig. Forslaget indebærer en ændring af franske altaner til åbne altaner. Bebyggelsen er omftet af Kommuneplanens rammebestemmelser for enkeltområde 1C1 samt af Lokalplan 003. Lokalplanen rummer konkrete bestemmelser om bebyggelse, der anses for bevaringsværdig i bymiljømæssig forstand, men denne ejendom er ikke omftet heraf. Altankonstruktionen vil ændre bebyggelsens facadeudtryk markant, og det er i forbindelse med den videre bearbejdning af projektet vigtigt sikre, de pladebeklædte altanbrystninger i farveholdning og struktur harmonerer med det røde murværk. Anskaffelsessummen er inkl. moms Uforudsete udgifter, finansieringsomkostninger m.m kr kr kr. Landsbyggefondstilskud kr. Til finansiering kr. Der optages et 30-årigt kreditforeningslån med en årlig ydelse på kr. Dette medfører en huslejeforhøjelse på 480 kr. pr. måned pr. altan. Den nuværende månedlige husleje for en 1 rums bolig er kr kr. Efter altanprojektets gennemførelse er priserne altså kr kr. svarende til en stigning på 30,2 og 22,9 %. For 2 rums boligerne er huslejen nu kr kr. Efter altanprojektets gennemførelse er priserne kr kr., som i procent er en stigning på 25,1 og 16,3 %. For 3 rums boligerne er huslejen nu kr Efter altanprojektets gennemførelse er priserne kr kr. svarende til en stigning på 18,2 og 15,2 %. Projektet kræver ikke kommunal støtte, og det er oplyst, projektet heller ikke kræver kommunal garanti. der meddeles godkendelse af omhandlede projekt samt af den ønskede realkreditbelåning på kr., og den nødvendige lejeforhøjelse godkendes.

7 s beslutning Søren Christiansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Dansk Boligselskab - støttetilsagn til udbedring af byggeskader i Ball. Boligselsk. afd. Bispevangen Resumé har i sit møde den 25. marts 2002 tiltrådt, der meddeles støttetilsagn til udbedring af byggeskader i Ballerup Boligselskab, afdeling Bispevangen II 103 familieboliger og 12 ungdomsboliger. Projektet omfter udskiftning af tagsten, lægter og underlag. Fugtig isolering og nedbrudt tagværk udskiftes. Etablering af fast underlag, konstruktiv ændring af hulmurs afslutning mod tagfod og udskiftning af tagrender. Den foreløbige anskaffelsessum er i skema A ans til kr. og foruds finansieret ved optagelse af lån i Landsbyggefonden på kr., mens den resterende del af anskaffelsessummen, kr. vedrører forbedringsarbejder, finansieres af afdelingens henlagte midler. Redegørelse På baggrund af afholdt licition den 4. juni 2002 fremsender Dansk Boligselskab skema B som dokumention for, den samlede anskaffelsessum er indenfor det af Landsbyggefonden og Kommunen tidligere godkendte. Landsbyggefonden har neds beløbet med kr. til kr., da der ikke skal betales afgift til sten. Forbedringsarbejder der finansieres af afdelingens henlagte midler er samtidig reduceret til kr., da boligselskabet i samarbejde med landsbyggefonden har foretaget konstruktive ændringer i projektet. Den samlede anskaffelsessum udgør herefter kr. I projektet har det fra begyndelsen været foruds, der som oprindeligt anvendes gule tegl. Denne forudsætning ligger også i de givne tilsagn. Grundet den megen offentlige diskussion om gule tegl til tagbelægning er der alternivt også udbudt røde tegl, ligesom der er bedt om garantier for de to produkter. Der er opnået de samme garantier på de to produkter. Den røde tagsten er lidt billigere, knapt 14 kr. om måneden pr. lejemål eller ca. 2,50 kr./m2/år. På baggrund af den beskedne merpris og opnåede garantier ønsker Dansk Boligselskab og Afdelingsbestyrelsen udfra en arkitektonisk helhedsvurdering fastholde den gule tagbelægning. Huslejestigningen er, i overensstemmelse med det i forbindelse med skema A angivne, beregnet til 59 kr./m2 svarende til 9,2 %. For ungdomsboligerne er den nuværende husleje for en 1 værelses lejlighed på m kr kr. Efter udbedringen af byggeskaderne er priserne kr kr. For almene boliger er den nuværende husleje for en 2 værelses lejlighed på m kr kr. Efter udbedringen af byggeskaderne er priserne kr kr. Den nuværende husleje for en 3 værelses lejlighed på 78 m2 er kr. Efter udbedringen af byggeskaderne er prisen kr. For en 4 værelses lejlighed på m2 er den nuværende husleje kr kr. Efter udbedringen af byggeskaderne er priserne kr kr. Lånet fra Landsbyggefonden kræver 100 % kommunal garanti.

8 overfor Landsbyggefonden anbefaler, anskaffelsessummen godkendes, og der meddeles tilsagn om kommunal garanti på 100 % for lån fra Landsbyggefonden på kr. s beslutning Søren Christiansen og Arne Heilmann-Clausen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Inventar til Fritids- og Ungdomsklubben Agernhaven - anlægsbevilling har i januar 2002 bevilget kr. til om- og tilbygning af Fritids- og Ungdomsklubben Agernhaven. Byggeriet forventes klar til ibrugtagning 1. september Fritids- og Ungdomsklubben fremsender i sammenhæng hermed inventaransøgning på i alt kr. til dækning af udgifter til indretning af nye eller ombyggede lokaler (garderobe, køkkenelementer samt nødvendigt inventar til stigende antal medlemmer, 70 børn). Bilag Tilrettet økonomisk overslag til inventar i forbindelse med ombygning af Fritids- og Ungdomsklubben Agernhaven 4 (ligger i sagen). Kulturforvaltningen foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr Agernhaven 4, inventar, udgiften finansieres af det afste rådighedsbeløb på projekt nr med kr., og den manglende finansiering på kr. medtages i førstkommende opfølgning af anlægsbudgettet. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning s beslutning Årlig Børnerådsdag med Børnepulje på kr behandling

9 Resumé Økonomiudvalget har tidligere behandlet Skole- og Uddanelsesudvalgets forslag til en årlig Børnerådsdag. Økonomiudvalget henstillede, organiseringen af Børnerådsdagen blev overvejet på ny. Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. I forhold til de demokriske diskussioner på selve dagen foreslås, dagen ledes og afholdes af Borgmesteren. Dermed organiseres Børnerådsdagen således, der deltager 3 repræsentanter fra hver skole (6. klasse-elever) samt Borgmesteren. Medlemmer fra Det Børnepolitiske Udvalg står for den praktiske gennemførsel af dagen. Bilag Børnerådsdag og Børnepuljen revideret arbejdsgrundlag (udsendes) Skole- og Socialforvaltningen foreslår, Børnerådsdagens og Børnepuljens arbejdsgrundlag godkendes, der i 2002 frigives kr. fra Børneaktivitetspuljen, og projektet efterfølgende evalueres med henblik på gentagelse i Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning Dansk Folkeparti ser hellere de kr. overført til bøger/undervisningsmidler generelt på skolerne og kunne derfor ikke medvirke. s beslutning Imod stemte Dansk Folkeparti. Lokalesituionen på Østerhøjskolen Resumé Skolebestyrelsen har skrevet til udvalget, fordi de er utilfredse med skolens lokalesituion. Herudover søger skolen dispension til en klassedannelse med henholdsvis 28 og 29 elever på 6. klassetrin. Redegørelse Udvalget behandlede i marts elev- og klasseprognosen for skolerne. I forhold til Østerhøjskolen blev det taget til efterretning, Østerhøjskolen berøres af tilflytningen til Østerhøjområdet, der skal findes løsning på 1 klasselokale fra august 2002, og der i de efterfølgende år er behov for yderligere 1-2 klasselokaler. Siden har der været usikkerhed om, hvorvidt der var behov for danne 2 eller 3 børnehaveklasser, og tilsvarende har elevtallet på 6. klassetrin akkur passeret grænsen med 28 elever i hver klasse. For 6. klassetrin ønsker skolen dispension til fortsætte med 2 store klasser på henholdsvis 28 og 29 elever. Pavillonen på Klakkebjerg 4, der hidtil har været anvendt til Børnehuset Østerhøj Syd, står til skolens disposition fra den 1. september. Pavillonen udvides med 62 m2, således der bliver plads til, eleverne på 6. klassetrin kan undervises både i grupper på tværs af klasserne og i de to store klasser.

10 I forhold til de kommende år vil der forts skulle findes en langsigtet løsning, som både tilgodeser de kommende års behov for flere fritidshjemspladser og klasselokaler. Skole- og Socialforvaltningen foreslår, der gives dispension til, de nuværende 6. klasser samlet har op til 60 elever. Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning s beslutning Tiltrådt med den tilføjelse, dispensionen kun gives, hvis det er nødvendigt. Koordinionsudvalgets årsredegørelse for 2001 Efter retssikkerhedslovens 26 giver koordinionsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindss en gang om året en samlet redegørelse til. Redegørelsen sendes samtidig til Det Sociale Råd. Med baggrund i kommunernes fremsendte redegørelser udarbejder Det Sociale Råd en samlet redegørelse, som efterfølgende udsendes til samtlige koordinionsudvalg. Bilag Årsredegørelse for 2001 (udsendes) Skole- og Socialforvaltningen foreslår, årsredegørelsen fremsendes til. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning s beslutning Redegørelsen blev godkendt. Renovering af grønne områder anlægsbevilling Resumé Forslag til genopretning, fornyelse og renovering af grønne områder i de enkelte bydele, herunder ansøgning om anlægsbevilling til formålet.

11 Redegørelse I investeringsoversigten er der hvert år afs et beløb til renovering af grønne områder på projekt nr I 2002 er der afs kr. Følgende større elementer foreslås renoveret i 2002 : Rådhusets kantinehave, Skovlunde Bypark/scenen samt genopretning efter hærværk i Centrumgaden Kantinehaven Rådhuset Flisebelægningen genoprettes efter store sætningsskader på grund af rødder fra de eksisterende kastanietræer. Skovlunde Bypark, scenen Retablering af flisebelægning efter etablering af sceneoverdækning (kunstprojekt Kulturforvaltningen). Genplantning efter hærværk i Centrumgaden 10 stk. nyetablerede lindetræer i Centrumgaden har været uds for hærværk. Der er ikke i budgettet til etableringspleje afs midler til genplantning efter hærværk. Pulje til diverse mindre fornyelsesopgaver f.eks. fornyelse af park- og gadeinventar i begrænset omfang (nye bænke ca kr., nye papirkurve 3.500/5.000 kr.) samt indkøb af planter. I alt kr kr kr kr kr. Bevillingen foreslås udskilt som et særskilt projekt. - projekt nr. 8460, Renovering af grønne områder etape 4. Der vil ikke være tale om ændrede driftsudgifter ved gennemførelse af ovenstående renoveringsopgaver, da disse er indeholdt i eksisterende driftskontrakter. Bilag Oversigtstegning: Rådhusets kantinegård, Scene Skovlunde Bypark og knækkede lindetræer Centrumgaden (udsendes). forslag til renovering af grønne områder 2002 godkendes, og der meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt nr. 8460, Renovering af grønne områder etape 4. Teknik og Miljøudvalgets beslutning s beslutning Demontering af udstyr og istandsættelse af bygning ved beholderanlægget på Marbækvej - anlægsbevil.

12 Resumé Beholderanlægget på Marbækvej anvendes ikke mere af Vandforsyningen, og det foreslås nu istands og anvendt som klubhus for DCR. Redegørelse Vandforsyningens beholderanlæg på Marbækvej blev taget i brug i 1974 og fungerede indtil 1995, hvor man fandt, det var blevet for dyrt opretholde det fornødne tryk til pumpe vandet fra beholderen ud i ledningsnettet. Det har siden været overvejet bibeholde beholderanlægget som en del af Vandforsyningens beredskab ved f.eks. forsyningssvigt fra Københavns Vandforsyning. Det er tiden imidlertid i nogen grad løbet fra med de ringforbindelser, der er etableret på ledningsnettet, ligesom det vil tage for lang tid og være meget dyrt bringe anlægget i driftsklar stand. Bygningen har i et par år huset DBC, der imidlertid nu er flyttet ind i Siemens Arenaen. Dansk Cykel Ring, DCR, der p.t. har klubhus i Marbækvej 8, har udtrykt ønske om overtage bygningen som nyt klubhus. Bygningen vil være velegnet som klubhus for DCR og har en beliggenhed, der gør den til et godt udgangspunkt for træningsturene. Der er imidlertid nogle ting, der bør bringes i orden først. Der ligger en hovedledning med en diameter på 400 mm mellem Ballerup Boulevard og beholderen. Den bør under alle omstændigheder skiftes ud med en 63 mm ledning for undgå forurening fra gammelt vand, der henstår for længe i den store ledning. Samtidigt hermed bør eksisterende udstyr, pumper, rør og nødstrømsanlæg demonteres. Udstyret søges genanvendt eller afhændet. Samlet udgift ca kr. Det er samtidigt konsteret, der trænger vand ind i bygningen, tilsyneladende gennem muren. Muren bør graves fri og tætnes, anslået pris kr. Samlet pris inkl. 10% til uforudsete udgifter kr. Bygningen foreslås efterfølgende udlejet på langtidsaftale til DCR Ballerup, der modtager lovbefalet tilskud til dækning af lejeomkostninger. På investeringsoversigten er der under projekt nr. 9150, Diverse hovedledningsarbejder, afs et rådighedsbeløb på kr. i såvel 2002 som hvert af de følgende år. Beløbet er foruds anvendt til uforudsete renoveriger/omlægninger på Vandforsyningens hovedledningsanlæg. Der skønnes ikke blive behov for andre arbejder i indeværende år. Vandforsyningens beholderanlæg på Marbækvej fremover udlejes som klubhus til DCR Ballerup, og der meddeles en anlægsbevilling til klargøring af bygning mv. på kr., projekt nr. 9150, Diverse hovedledningsarbejder Vand. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning

13 s beslutning Vejnavne på Søndergård Resumé Teknik- og Miljøudvalget behandlede i oktober 2001 forslag fra Forvaltningen til vejnavne på Søndergård, og indstillede i forlængelse heraf til Økonomiudvalget, man navngav vejene efter mark- og grøftekantsblomster. Økonomiudvalget sendte sagen retur med ønske om, der blev arbejdet videre med mulige vejnavne. Hermed forelægges nyt forslag til vejnavne. Redegørelse Forslaget til vejnavne er - inspireret af den kommende sø - baseret på navne, der har med vand gøre: Søholmen Bassinholmen Damholmen Moseholmen Vaseholmen Myrholmen Adgangs- og fordelingsvejen foreslås forts navngivet Søndergårds Allé, ligesom erhvervsvejene i forslaget forts ikke tildeles egne navne, men blot vejnumre på allé-adressen. Bilag Kort med angivelse af vand-navne (udsendes). det nu forelagte forslag til vejnavne godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Indstilles til godkendelse, idet Bassinholmen ændres til Bækholmen. Marianna Hesselholt kunne ikke medvirke til beslutningen. V kunne ikke medvirke. Forslag til byfornyelsesbeslutning for vinduesudskiftning i Lindebo - Linde Alle m.fl. Resumé Ballerup Almennyttige Boligselskabs Lindebo afdeling ønsker udskifte bebyggelsens nedslidte vinduer. For sikre, vinduerne føres tilbage til det oprindelige udseende, foreslås der anvendt byfornyelsesmidler til en bygningsfornyelse af vinduerne.

14 Redegørelse Ballerup Almennyttige Boligselskabs Lindebo afdeling har henvendt sig til kommunen for udskifte nedslidte vinduer, der er forskellige fra bebyggelsens oprindelige sprossede vinduer. Med Lokalplan nr. 090 har omftet bebyggelsen med bygningsbevarende bestemmelser, der siger, den i princippet skal bevares i sin oprindelige form og karakter, idet den ydre fremtræden ikke må ændres. Boligselskabets bestyrelse er villige til udskifte til sprossede vinduer, hvis der kan findes dækning for merudgiften. Dette beløb kan finansieres som en bygningsforbedring via kommunens byfornyelsesramme, der er på 3,5 mio. kr. for Da det er vigtigt for bebyggelsen, der isættes oprindelige vinduer med sprosser, foreslås det, kommunen som forhandlet finansiering dækker merudgiften, der er forbundet med isætte vinduer med sprosser. For igangsætte en bygningsforbedring skal Boligselskabet og mindst 50% af lejerne være for. Kommunen har modtaget et sådant tilsagn med underskrifter fra 87% af lejerne. Forvaltningen har i samarbejde med Byfornyelsesselskabet Danmark udarbejdet byfornyelsesbeslutning for vinduesudskiftning i Lindebo. Prisen for udskiftning til vinduer uden midtersprosse er af boligselskabet anslået til 1,6 mio. kr. inkl. moms og omkostninger. Prisen for udskiftning til vinduer med midtersprosse er af boligselskabet anslået til 2,0 mio. kr. inkl. moms og omkostninger. Dette betyder, prisen for isætte vinduer med sprosser er ca kr. højere inkl. moms og omkostninger. Boligselskabet har oplyst, huslejestigningen vil udgøre 1,93 kr./m²/måned. Kommunaløkonomiske konsekvenser: Ombygningsudgifter inkl. moms, renter, administrion mv. forventes i alt udgøre kr. Denne udgift anses for være ombygningstab, der dækkes som kontant tilskud fra st og kommune. Refusionsberettigede udgifter: Udarbejdelse af beslutning Diverse udgifter (tinglysning m.v.) Byggeskadefond 1,5% af ombygningsudgiften Ombygningstab I alt kr kr kr kr kr. Beløbet, kr. betales af st og kommune med 50% til hver, dvs kr. skal betales af Ballerup Kommune. 95% af beløbet kan lånefinansieres, ligesom udgiften kan anmeldes til mellemkommunal udligning. Der er i investeringsoversigten under projekt nr afs 0,4 mio. kr i efterfølgende år til vinduesrenoveringen. Det foreslås, beløbet i forbindelse med næste opfølgning fremrykkes til 2003 og justeres til kr. Det videre forløb: Når en eventuel beslutning er truffet, skal der udarbejdes et projektforslag, som skal udsendes til lejerne i en 6 ugers høring. Dette forslag skal udover projektet indeholde økonomiske konsekvenser for lejerne, dvs. størrelsen af en lejeforhøjelse. Bilag Forslag til Byfornyelsesbeslutning for vinduesudskiftning i Lindebo (udsendes). Lindebos placering og illustrioner af tidligere og nuværende udseende af bebyggelsen (udsendes).

15 byfornyelsesbeslutning for vinduesudskiftning i Lindebo træffes med henblik på høring. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning s beslutning Ombygning og inventar til Idræts- og nurfritidsklubben i Måløv - anlægsregnskab har meddelt følgende anlægsbevillinger til formålet: Projekt 2952 ombygning mv. Projekt 2954 inventar I alt kr kr kr. Ombygning samt indkøb af inventar er nu afsluttet, og regnskabet ser således ud: Regnskab projekt 2952 Regnskab projekt 2954 I alt Samlet bevilling Mindreforbrug kr kr kr kr kr. Mindreforbruget svarer til en afvigelse på 3,24%. Bilag Regnskabsoversigt samt regnskabsskema (ligger i sagen). Kulturforvaltningen foreslår, regnskabet godkendes.

16 Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning s beslutning Spildevandscenter Avedøre I/S - Finansieringsbidrag anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 21. juni 1999 Nu opgjort forbrug Der er således et merforbrug på svarende til 6,6% kr kr kr. Merforbruget skyldes, Ballerup Kommunes procentvise andel i finansieringsudgifterne er større end oprindeligt beregnet ca kr. Hertil kommer forrentning af det for lidt indbetalte a contobidrag - for Ballerup Kommunes vedkommende ca kr. Forrentning af udeståender mellem Spildevandscentret og interessentkommunerne blev vedtaget på Spildevandscentrets bestyrelsesmøde den 14. april 2000, gældende fra budgetåret regnskabet godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning s beslutning Projektering - TF-generel - udgifter/indtægter anlægsregnskab

17 Anlægsbevilling meddelt den 16. oktober 2000 Nu opgjort forbrug Der er således et mindreforbrug på svarende til 44,2% U kr kr kr. Anlægsbevilling meddelt den 16. oktober 2000 Nu opgjort indtægt Der er således en mindreindtægt på svarende til 38,5% I kr kr kr. Bevillingen er givet som et rådighedsbeløb til dækning af udgifter til såvel projektanste medarbejdere som fremmed konsulentbistand. Udgifterne forudsættes efterfølgende dækket af indtægter fra bevillingerne til de konkrete anlægsopgaver. Der kan således forekomme forskydninger i indtægter og udgifter mellem de enkelte år. regnskabet godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning s beslutning Kloakrenoveringer etape 2 (1999) - anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 22. februar 1999 Anlægsbevilling meddelt den 30. august 1999 Nu opgjort forbrug Der er således et mindreforbrug på svarende til 8,9% kr kr kr kr. Mindreforbruget skyldes diverse omprioriteringer af arbejdsopgaverne.

18 regnskabet godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning s beslutning Kloakrenoveringer etape 3 (2000) anlægsregnskab Anlægsbevilling meddelt den 27. marts 2000 Anlægsbevilling meddelt den 28. august 2000 Nu opgjort forbrug Der er således et merforbrug på svarende til 5,7% kr kr kr kr. Merforbruget skyldes bl.a., en del stærkt forurenet jord måtte bortkøres til behandling. regnskabet godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning s beslutning Sager på lukket møde

19 Meddelelser Køb af ejendom i Skovlunde Salg og udbygning af plejehjem Tiltrådt Ansøgning om alkoholbevilling til Cafe Vivaldi Tiltrådt Ansøgning om alkoholbevilling til Skovlundehallen Tiltrådt Ansøgning om alkoholbevilling til Ba-Le Tiltrådt Ansøgning om spilleautomer Tiltrådt

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede Kommunalbestyrelsen torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Tom Nielsen (A) - 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) 2.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Resumé Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket forslag til én rundtur i efteråret 2002 og én rundtur i foråret 2003.

Resumé Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket forslag til én rundtur i efteråret 2002 og én rundtur i foråret 2003. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 11) Meddelelser a) Orientering om problemer med unge i bebyggelsen Lundegården, herunder ungdomsklubbens initiiver i den

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. maj 2003, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Beslutning

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. maj 2003, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Beslutning Møde i mandag den 26. maj 2003, Kl. 18.00 i s mødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 Beslutning s møde 26. maj 2003 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Ændring af "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune"

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr: 8 AB Bakkegården, Hvidovrevej 160A-170. Beslutning om bygningsfornyelse. 189919 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen Redegørelse vedrørende byfornyelsesbudget 2006 til ØU Økonomiudvalget godkendte på møde den 31. maj 2005 følgende at-punkt i forbindelse med behandlingen af udvalgenes budgetbidrag for 2006: beslutter

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl. 17.00 i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Inviterede Laurits Roikum, Bjørn Kalmark Andersen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere