VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER"

Transkript

1 BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne 9 4. Betjeningsvejledning Rengøring og vedligeholdelse Fejlfinding 36 Vi takker for valget af dette apparat. Det anbefales omhyggeligt at læse alle de vejledninger, der er indeholdt i denne manual for at få en sikker og korrekt brug af din opvaskemaskine. Manualen er inddelt i to afsnit, der giver en gradvis beskrivelse af opvaskemaskinens funktioner med klare og tydelige instruktioner fulgt af detaljerede illustrationer. Der gives råd og vejledning vedrørende korrekt brug af kurve, sprøjtearme, beholdere, filtre, vaskeprogrammer samt vejledning i betjening af betjeningsknapperne. Følg de anbefalede rengøringsprocedurer for at sikre, at opvaskemaskinen altid er i perfekt vasketilstand. Denne manual giver hurtigt og let svar på alle dine spørgsmål vedrørende brugen af din nye opvaskemaskine. INSTALLATIONSVEJLEDNINGER: disse er påtænkt den kvalificerede tekniker, der skal udføre installationen, monteringen og afprøve maskinen. BRUGERVEJLEDNINGER: disse består af råd og vejledning vedrørende brug af maskinen, en beskrivelse af dens betjeninger og af de korrekte rengørings- og vedligeholdelsesprocedurer. 1

4 Sikkerhedsvejledninger 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger MANUALEN ER EN INTEGRERENDE DEL AF MASKINEN: DEN SKAL ALTID OPBEVARES INTAKT SAMMEN MED MASKINEN. LÆS OMHYGGELIGT ALLE DE VEJLEDNINGER, DER ER INDEHOLDT I MANUALEN, FØR MASKINEN TAGES I BRUG. INSTALLATIONEN SKAL UDFØRES AF EN KVALIFICERET TEKNIKER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE REGLER. MASKINEN ER BEREGNET TIL HUSHOLDNINGSBRUG OG LIGNENDE FORMER FOR ANVENDELSE (SÅSOM BRUG I KØKKENER I BUTIKKER, PÅ KONTORER OG PÅ ANDRE ARBEJDSPLADSER, PENSIONATER, VÆRELSER PÅ HOTELLER, MOTELLER, BED & BREAKFAST OG ANDRE TYPER OVERNATNINGSSTEDER), OG ER I OVERENSSTEMMELSE MED DE GÆLDENDE DIREKTIVER 2006/95/EF OG 2004/108/EF, INKL. FOREBYGGELSE OG UDELUKKELSE AF RADIOFREKVENS FORSTYRRELSE. MASKINEN ER BEREGNET TIL FØLGENDE BRUG: OPVASK OG TØRRING AF SERVICE. ANDEN BRUG AF APPARATET BETRAGTES SOM URETMÆSSIG. PRODUCENTEN FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR BRUG, DER AFVIGER FRA DEN OVENFOR BESKREVNE. IDENTIFIKATIONSPLADEN MED MASKINENS TEKNISKE DATA, SERIENUMMER OG MÆRKNINGER ER PLACERET SYNLIGT PÅ LÅGENS INDERSIDE. IDENTIFIKATIONSPLADEN PÅ LÅGENS INDERKANT MÅ ALDRIG FJERNES. EFTERLAD IKKE DEN FJERNEDE EMBALLAGE UDEN OPSYN I HJEMMET. SORTÉR DE FORSKELLIGE EMBALLAGEMATERIALER, OG BRING DEM TIL NÆRMESTE RENOVATIONSANLÆG. MASKINEN SKAL FORSYNES MED JORDFORBINDELSE I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR ELEKTRICITET. PRODUCENTEN FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR SKADE PÅ PERSONER ELLER EJENDELE, DER SKYLDES MANGLENDE JORDFORBINDELSE TIL MASKINEN ELLER MANGELFULD JORDFORBINDELSE. SØRG FOR, AT MASKINENS ÅBNINGER PÅ UNDERSIDEN IKKE ER TILSTOPPEDE I TILFÆLDE AF, AT MASKINEN ER INSTALLERET PÅ ET TÆPPELAGT ELLER DÆKKET GULV. SLUK ALTID FOR OPVASKEMASKINEN EFTER HVER VASK FOR AT UNDGÅ ENERGISPILD. AFBRYD I TILFÆLDE AF FEJL OPVASKEMASKINEN FRA STRØMFORSYNINGSNETTET, OG LUK FOR VANDHANEN. OPVASKEMASKINEN MÅ IKKE RENGØRES MED HØJTRYKSRENSER. 2

5 Sikkerhedsvejledninger ADVARSEL: VISSE MASKINOPVASKEMIDLER ER MEGET ALKALISKE. VED INDTAGELSE UDGØR PRODUKTERNE EN STOR FARE. UNDGÅ ENHVER KONTAKT MED HUD OG ØJNE, OG SØRG FOR, AT BØRN IKKE KOMMER I NÆRHEDEN AF OPVASKEMASKINEN, NÅR LÅGEN STÅR ÅBEN. KONTROLLÉR, AT RUMMET TIL MASKINOPVASKEMIDLER ER TOM EFTER OPVASKEPROGRAMMET. FORÆLDEDE MASKINER SKAL GØRES UBRUGELIGE. AFBRYD STRØMFORSYNINGSLEDNINGEN FRA STIKKONTAKTEN PÅ VÆGGEN, OG SØRG FOR AT USKADELIGGØRE DE DELE, DER KAN VÆRE TIL FARE FOR BØRN (LÅSE, LÅGER, ETC.). DETTE PRODUKT ER MÆRKET I HENHOLD TIL EU-DIREKTIV 2002/96/EF OM KASSERET ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE). VED AT SIKRE, AT DETTE PRODUKT BLIVER SKROTTET KORREKT, HJÆLPER MAN MED TIL AT FORHINDRE POTENTIELLE, NEGATIVE KONSEKVENSER FOR MILJØET OG FOLKESUNDHEDEN, DER KUNNE OPSTÅ GENNEM UHENSIGTSMÆSSIG BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT. SYMBOLET PÅ PRODUKTET ELLER PÅ DOKUMENTERNE, DER LEDSAGER PRODUKTET, ANGIVER, AT PRODUKTET IKKE MÅ BORTSKAFFES SAMMEN MED HUSHOLDNINGSAFFALDET. DET SKAL I STEDET AFLEVERES PÅ EN GENBRUGSSTATION FOR ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR. DET SKAL SKROTTES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOKALE MILJØREGLER FOR BORTSKAFFELSE AF AFFALD. FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OM HÅNDTERING, GENVINDING OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT BEDES MAN KONTAKTE DE LOKALE MYNDIGHEDER, RENOVATIONSSELSKABET ELLER FORRETNINGEN, HVOR PRODUKTET ER KØBT. ANVEND IKKE MASKINER, DER ER BLEVET BESKADIGET UNDER TRANSPORT. RÅDFØR DIG MED DIN FORHANDLER I TVIVLSTILFÆLDE. MASKINEN SKAL INSTALLERES OG TILSLUTTES I OVERENSSTEMMELSE MED DE VEJLEDNINGER, DER ER GIVET AF PRODUCENTEN ELLER AF EN KVALIFICERET TEKNIKER. OPVASKEMASKINEN MÅ KUN BENYTTES AF VOKSNE. AF HENSYN TIL SIKKERHEDEN MÅ APPARATET KUN BENYTTES AF PERSONER MED FYSISKE OG/ELLER MENTALE HANDICAPS UNDER OPSYN FRA EN ANSVARLIG PERSON. OPBEVAR OPVASKEMIDLER OG EMBALLAGE (PLASTPOSER, POLYSTYREN OSV.) UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. SØRG FOR, AT BØRN IKKE KOMMER I NÆRHEDEN AF OPVASKEMASKINEN OG AT DE IKKE BENYTTER DEN SOM LEGETØJ. DER KAN VÆRE RESTER AF OPVASKEMIDDEL I APPARATET, SOM KAN FORVOLDE ALVORLIGE SKADER I ØJNE, MUNDHULE OG HALS SAMT UDGØRE EN FARE FOR KVÆLNING. FYLD IKKE OPLØSNINGSMIDLER SOM ALKOHOL ELLER TERPENTIN I MASKINEN, DA DET KAN FORÅRSAGE EKSPLOSION. STIL IKKE SERVICE, DER ER TILSMUDSET MED ASKE, VOKS ELLER MALING I OPVASKEMASKINEN 3

6 Sikkerhedsvejledninger DRIK IKKE DET VAND, DER KAN VÆRE I SERVICET ELLER I SELVE OPVASKEMASKINEN VED VASKEPROGRAMMETS OPHØR OG FØR TØRRECYKLUSSEN. DET KAN VÆRE FARLIGT AT LÆNE SIG OP AD/SIDDE PÅ MASKINENS LUGE NÅR DEN ER ÅBEN, DA MASKINEN DERVED KAN TIPPE. LAD IKKE OPVASKEMASKINENS LÅGE STÅ ÅBEN, IDET DER ER RISIKO FOR AT SNUBLE OVER DEN. KNIVENE OG ANDRE SKARPE KØKKENREDSKABER SKAL ANBRINGES I KURVEN MED SPIDSEN NEDAD ELLER ANBRINGES VANDRET I DEN ØVERSTE KURV. DET ER NØDVENDIGT AT VÆRE FORSIGTIG FOR AT UNDGÅ AT SKÆRE SIG. SØRG FOR, AT REDSKABERNE IKKE STIKKER FREM FRA KURVEN. MODELLER MED AQUASTOP AQUASTOP HINDRER OVERSVØMMELSE I TILFÆLDE AF VANDLÆKAGE. TILKALD EN KVALIFICERET TEKNIKER, DER KAN IDENTIFICERE OG UDBEDRE SKADEN I TILFÆLDE AF, AT AQUASTOPANORDNINGEN UDLØSES. PÅ DE MODELLER, DER ER FORSYNET MED AQUASTOP, SIDDER DER EN MAGNETVENTIL INDE I VANDTILFØRSELSSLANGEN. SKÆR IKKE SLANGEN OVER, OG LAD IKKE MAGNETVENTILEN FALDE NED I VAND. AFBRYD MASKINEN FRA STRØM- OG VANDTILFØRSLEN I TILFÆLDE AF SKADE PÅ VANDTILFØRSELSSLANGEN. MODELLER MED INDVENDIG BELYSNING MASKINENS BELYSNINGSSYSTEM ER KLASSIFICERET I RISIKOGRUPPE 1 JF. STANDARDEN IEC/EN DETTE INDEBÆRER, AT DER IKKE ER NOGEN FOTOBIOLOGISK RISIKO I FORBINDELSE MED NORMAL BRUG. UDFØR UMIDDELBART EFTER OPVASKEMASKINENS INSTALLATION, EN HURTIG AFPRØVNING AF MASKINEN VED AT FØLGE NEDENSTÅENDE VEJLEDNINGER. HVIS OPVASKEMASKINEN IKKE FUNGERER KORREKT, SKAL DEN AFBRYDES FRA STRØMNETTET, OG DET NÆRMESTE SERVICECENTER KONTAKTES. FORSØG IKKE AT REPARERE MASKINEN. OPVASKEMASKINEN OPFYLDER ALLE DE KRAV, DER ER FREMSAT I DE GÆLDENDE BESTEMMELSER FOR SIKKERHED OG ELEKTRISK UDSTYR. ENHVER TEKNISK KONTROL MÅ UDELUKKENDE UDFØRES AF EN UDDANNET OG AUTORISERET TEKNIKER: REPARATIONER UDFØRT AF UAUTORISEREDE PERSONER VIL MEDFØRE BORTFALD AF GARANTIEN, LIGESOM DET VIL UDGØRE EN MULIG FARE FOR BRUGEREN. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer eller ejendele, der skyldes manglende overholdelse af ovenstående forholdsregler, forvanskning af selv den mindste maskindel eller brug af ikke originale reservedele. 4

7 Installationsvejledning 2. Installation og montering Fjern polystyren-kurveholderne. Placér maskinen på det ønskede installationssted. Maskinens bagside eller sider kan stilles op ad en væg eller op ad andet inventar. Hvis opvaskemaskinen installeres i nærheden af en varmekilde, monteres det specielle isoleringspanel for at forebygge overopvarmning og funktionsfejl af maskinen. For at sikre stabilitet må indbygningsapparaterne eller de integrerbare apparater kun monteres under helstøbte køkkenbordsplader. Fastspænd apparatet i de tilstødende køkkenelementer eller i køkkenbordspladen. For at lette installationsproceduren kan tilførsels- og afløbsslangen placeres i en hvilken som helst retning. Sørg for, at slangerne ikke slår bugter, er klemte eller trukket for stramt. Anbring slangerne i den ønskede retning og kontrollér, at låsemøtrikken fastspændes. Der kræves et hul på mindst 8 cm i diameter, for at strømkabel og rør kan komme igennem. Nivellér maskinen på gulvet med de regulerbare fødder. Dette indgreb er vigtigt for at sikre en korrekt drift af opvaskemaskinen. Det er strengt forbudt at indbygge opvaskemaskinen under keramiske komfurplader. Det er muligt at indbygge opvaskemaskinen under traditionelle elkomfurplader forudsat at køkkenbordspladen er helstøbt og at opvaskemaskinen og komfurpladen er monteret og fastgjort korrekt således, at de ikke kan skabe farlige situationer. Hvis opvaskemaskinen skal installeres i et indbygningshul ved siden af en anden/andre hårde hvidevare(r), skal hvidevareproducentens forskrifter overholdes nøje (minimumsafstande, installationsmåde osv.). Kun fritstående modeller - Det er strengt forbudt at montere komfurplader over en fritstående opvaskemaskine. - Hvis apparatet ikke er placeret i en niche, og det således er muligt at opnå adgang til den ene side af apparatet, er det af hensyn til sikkerheden nødvendigt at beklæde siden med lågens hængsler (fare for kvæstelser). Beklædningen kan bestilles som tilbehør ved forhandlere eller ved det tekniske servicecenter. Ved indbygning af opvaskemaskinen er det nødvendigt at købe specialsættet ved de autoriserede forhandlere eller ved det tekniske servicecenter. Opvaskemaskinen er udstyret med blot et ben bagest, som kan justeres ved hjælp af en skrue nederst på apparatets forreste del. 5

8 Installationsvejledning 2.1 Tilslutning til vandforsyningen Forebyggelse af risiko for tilstopning eller skade: hvis vandrøret er nyt, eller ikke har været brugt i lang tid, kontrolleres, at vandet er klart og fri for urenheder, før maskinen tilsluttes vandforsyningen for at forebygge skader på maskinen. Opvaskemaskinen skal altid sluttes til vandforsyningen med nye slanger, gamle eller slidte slanger må aldrig benyttes. TILSLUTNING TIL VANDFORSYNINGEN Opvaskemaskinens tilløbsslange tilsluttes en koldtvandshane med ¾" gevind. Husk at montere det medleverede rensefilter A i koblingen ved afspærringsventilen og skru slangen godt fast på vandhanen. Kontrollér at slangen er skruet helt fast, og stram efter ved at dreje den ca. ¼ omgang med en rørtang. I opvaskemaskiner med AQUASTOP er tilløbsslangen allerede forsynet med filtre. Opvaskemaskinen kan også tilsluttes en varmtvandsforsyning, der ikke overstiger 60 C. Ved varmtvandsforsyning til maskinen skæres vasketiden ned med ca. 20 minutter med en ubetydelig reducering af dens effektivitet. Tilslut maskinen til husets varmtvandsforsyning ved at udføre samme procedure som beskrevet for tilslutning til koldtvandsforsyningen. TILSLUTNING FOR AFLØB Indsæt opvaskemaskinens afløbsslange i et afløbsrør med en diameter på mindst 4 cm, eller som et alternativ i køkkenvasken ved hjælp af den medfølgende plastikholder. Pas på ikke at sammenpresse eller bøje slangen for meget. Det er vigtigt at forhindre slangen i at gå løs og falde ned. Plastikholderen er således forsynet med et hul, så den kan bindes fast til væggen eller vandhanen. Slangens frie ende skal anbringes i en højde fra 30 til 100 cm, og må aldrig sænkes ned i vand. Hvis der anvendes en vandret forlænger-afløbsslange (for maksimalt 3 m), kan afløbsslangen anbringes ved en maksimum højde på 85 cm fra gulvet. 6

9 Installationsvejledning 2.2 Elektrisk tilslutning og anvisninger KONTROLLÉR, AT NETTETS SPÆNDING OG FREKVENS SVARER TIL SPECIFIKATIONERNE PÅ TYPEPLADEN PÅ LÅGENS INDVENDIGE KANT. STRØMKABLETS STIK SKAL PASSE TIL STIKKONTAKTEN OG OVERHOLDE DE AKTUELT GÆLDENDE FORSKRIFTER ANG. ELEKTRISK TILSLUTNING. DER SKAL VÆRE ADGANG TIL STIKKONTAKTEN, NÅR APPARATET ER BYGGET IND. TRÆK ALDRIG STIKKET UD VED AT TRÆKKE I STRØMKABLET. HVIS STRØMKABLET BESKADIGES, SKAL DET UDSKIFTES AF PRODUCENTEN ELLER AF ET AUTORISERET SERVICECENTER. UNDGÅ AT BRUGE ADAPTERE ELLER SHUNTLEDNINGER, DA DE KAN FORÅRSAGE OVEROPHEDNING OG FORBRÆNDINGER. HVIS APPARATET IKKE ER UDSTYRET MED STIK MEN KUN MED STRØMKABEL: INSTALLÉR EN FLERPOLET AFBRYDER PÅ STRØMKABLET MED EN KONTAKTÅBNING PÅ 3,5 MM ELLER DEROVER PÅ ET LETTILGÆNGELIGT STED NÆR APPARATET. TILSLUTNINGEN TIL STRØMFORSYNINGEN MÅ KUN UDFØRES AF EN SPECIALUDDANNET TEKNIKER I HENHOLD TIL NEDENSTÅENDE DIAGRAM OG MED OVERHOLDELSE AF KRAVENE I DEN GÆLDENDE LOVGIVNING. L = brun N = blå = gul-grøn Udskiftningen af strømkablet skal udføres af producenten eller et autoriseret servicecenter således, at alle former for risici undgås. 7

10 Installationsvejledning Visse dele er fortsat strømførende, når knappen for TÆNDING/SLUKNING er i positionen for slukning. Fjern stikket fra stikkontakten eller frakobl strømmen ved hjælp af den vægmonterede afbryder inden vedligeholdelse af maskinen. KUN FOR STORBRITANNIEN: DETTE APPARAT SKAL FORSYNES MED JORDFORBINDELSE. Udskiftning af sikring Hvis stikket, som benyttes til tilslutning til strømforsyningen, er udstyret med en sikring BS 1363A 13A, er det nødvendigt at benytte en A.S.T.A. godkendt sikring (type BS 1362) i forbindelse med udskiftningen. Benyt følgende fremgangsmåde: 1. Fjern dækpladen A og sikringen B. 2. Stik den nye sikring ind i dækpladen. 3. Indsæt begge dele i stikket. Montér dækpladen korrekt i stikket efter udskiftning af sikringen. Hvis stikkets dækplade mangler, må stikket først anvendes efter montering af en passende reservedækplade. De anbefalede reservedele fremgår af farven i sædet for anbringelse af dækpladen eller teksten nederst på stikket, som beskriver reservedelens farvekode. Reservedækplader kan købes hos de lokale forhandlere af el-artikler. 8

11 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne 3.1 Øverste panel Alle opvaskemaskinens betjeningsknapper findes på det øverste panel. Tænding, programmering, slukning osv. kan kun finde sted, når lågen står åben. Det viste panel er kun et eksempel. Kontrollampernes og knappernes form kan variere afhængigt af modellen TÆND/SLUK KNAP Ved tryk på denne knap tilføres maskinen energi. KONTROLLAMPER FOR VALGT PROGRAM Tænding af kontrollampe angiver det valgte program samt forekomst af fejl (fejlfinding). PROGRAMVÆLGERKNAP + JUSTERING AF VANDBLØDGØRINGSSYSTEMET Bruges til at vælge det ønskede vaskeprogram og justere vandblødgøringssystemet. KONTROLLAMPE FOR JUSTERING AF VANDETS HÅRDHED AKTIVERET Kontrollampen blinker for at angive, at apparatets funktion justering af vandets hårdhed er aktiveret. KONTROLLAMPE FOR SALT (kun på visse modeller) Hvis påfyldes salt. symbolet findes, tænder det for at angive, at der skal KONTROLLAMPE FOR AFSPÆNDINGSMIDDEL (kun på visse modeller) Tænding af denne kontrollampe angiver, at skyllemiddelskålen er tom. 6 OPTIONER (kun på visse modeller) 9

12 <<OPTIONER (6)>> Afhængigt af modellen kan dette område indeholde en eller flere af følgende optioner, som angives af de respektive symboler. Optionerne beskrives yderligere i de relevante afsnit i vejledningen. Det er ikke muligt at vælge nogen optioner, når iblødsætningsprogrammet er i gang. Alle optioner på nær "Flexi Tabs" deaktiveres ved afslutning af vaskeprogrammet. Tryk på den respektive knap for at deaktivere Flexi Tabs optionen (kontrollampen slukker). Flexi Tabs Denne option er beregnet til multi-opvasketabs. HYCLEAN Udfører en afsluttende antibakteriel skylning efter det valgte program. HALV VASK Til opvask af kun en begrænset mængde service fordelt i begge kurve. FORSINKELSE AF PROGRAM Gør det muligt at forsinke starten af programmet med 3, 6 eller 9 timer. 10

13 PROGRAMTABEL Vejledningen indeholder programtabellerne gældende for flere modeller. Sammenlign programsymbolerne øverst i tabellen med symbolerne på frontpanelet for at finde den tabel, der gælder for din opvaskemaskine. INDSTILLING OG START AF VASKEPROGRAM Efter at have fundet det mest passende vaskeprogram ved hjælp at tabellen foretages følgende: Tryk på TÆND/SLUK knappen (1), og afvent, at kontrollampen for VALGT PROGRAM (2) tændes. Hold PROGRAMVÆLGERKNAPPEN (3) trykket ind, indtil kontrollampen for det ønskede program tændes. Vælg den ønskede option (hvis nødvendigt, og hvis modellen er udstyret med optioner). Luk lågen. Programmet starter efter ca. 2 sekunder. Kontrollampen for igangværende program blinker, mens programmet er i gang. 11

14 PROGRAMTABEL PROGRAM, NUMMER & SYMBOL 1 IBLØDSÆTNING TYPE OG GRAD AF SNAVS PÅ SERVICE Gryder og service skylles, inden maskinen er fyldt. PROGRAM SEKVENS VARIGHED MINUTTER (1) VAND LITER FORBRUG EFFEKT kwh (1) Kold forvask 15 3,5 0,02 2 KRYSTAL Blandet, let snavset krystalglas, porcelæn og service. 3 ØKO (*) EN NORMAL IEC/DIN*** 5 ULTRAREN **** Normalt snavset service, som vaskes straks efter brug. Normalt snavset service (også med indtørrede rester). Meget snavsede gryder og service (også med indtørrede rester). Vask ved 45 C Kold skylning Skyl ved 70 C Tør Kold forvask Vask ved 50 C (2) Skyl ved 65 C Tør Kold forvask Vask ved 65 C Kold skylning Skyl ved 70 C Tør Varm forvask Vask ved 70 C Kold skylning (3) Skyl ved 70 C Tør 65 9,5 1,10 ** ** ** ,5 1, ,5 1,70 ULTRAREN programmet afsluttes med en ekstra antibakteriel skylning, som sikrer en yderligere reduktion af bakterieforekomsten. Hvis temperaturen falder i denne fase af programmet (eksempelvis pga. åbning af lågen eller strømsvigt), blinker kontrollampen for at angive, at den antibakterielle virkning ikke kan garanteres. VIGTIGT: Se tabellen NOTER OG HENVISNINGER på følgende sider. Vaskeprogrammet starter ikke, hvis opvaskemaskinens låge er åben eller ikke er lukket korrekt. 12

15 PROGRAMTABEL PROGRAM, NUMMER & SYMBOL 1 IBLØDSÆTNING TYPE OG GRAD AF SNAVS PÅ SERVICE Gryder og service skylles, inden maskinen er fyldt. PROGRAM SEKVENS VARIGHED MINUTTER (1) VAND LITER FORBRUG EFFEKT kwh (1) Kold forvask 15 3,5 0,02 2 KRYSTAL Blandet, let snavset krystalglas, porcelæn og service. 3 ØKO (*) EN NORMAL IEC/DIN*** 5 SUPER **** Normalt snavset service, som vaskes straks efter brug. Normalt snavset service (også med indtørrede rester). Meget snavsede gryder og service (også med indtørrede rester). Vask ved 45 C Kold skylning Skyl ved 70 C Tør Kold forvask Vask ved 50 C (2) Skyl ved 65 C Tør Kold forvask Vask ved 65 C Kold skylning Skyl ved 70 C Tør Varm forvask Vask ved 70 C Kold skylning (3) Skyl ved 70 C Tør 65 9,5 1,10 ** ** ** ,5 1, ,5 1,60 VIGTIGT: Se tabellen NOTER OG HENVISNINGER på følgende sider. Vaskeprogrammet starter ikke, hvis opvaskemaskinens låge er åben eller ikke er lukket korrekt. 13

16 PROGRAMTABEL PROGRAM, NUMMER & SYMBOL 1 IBLØDSÆTNING TYPE OG GRAD AF SNAVS PÅ SERVICE Gryder og service skylles, inden maskinen er fyldt. PROGRAM SEKVENS VARIGHED MINUTTER (1) VAND LITER FORBRUG EFFEKT kwh (1) Kold forvask 15 3,5 0,02 2 KRYSTAL Blandet, let snavset krystalglas, porcelæn og service. 3 ØKO (*) EN Normalt snavset service, som vaskes straks efter brug. 4 HALV VASK Begrænset mængde normalt snavset service, som vaskes straks efter brug. 5 ULTRAREN **** Meget snavsede gryder og service (også med indtørrede rester). Vask ved 45 C Kold skylning Skyl ved 70 C Tør Kold forvask Vask ved 50 C (2) Skyl ved 65 C Tør Vask ved 65 C Kold skylning Skyl ved 70 C Tør Varm forvask Vask ved 70 C Kold skylning (3) Skyl ved 70 C Tør 65 9,5 1,10 ** ** ** , ,5 1,70 ULTRAREN programmet afsluttes med en ekstra antibakteriel skylning, som sikrer en yderligere reduktion af bakterieforekomsten. Hvis temperaturen falder i denne fase af programmet (eksempelvis pga. åbning af lågen eller strømsvigt), blinker kontrollampen for at angive, at den antibakterielle virkning ikke kan garanteres. VIGTIGT: Se tabellen NOTER OG HENVISNINGER på følgende sider. Vaskeprogrammet starter ikke, hvis opvaskemaskinens låge er åben eller ikke er lukket korrekt. 14

17 NOTER OG HENVISNINGER Kør kun iblødsætningsprogrammet med halvfuld maskine. Optionerne kan ikke benyttes sammen med blødsætningsprogrammet. * Standard program jf. DS/EN ** Se det medfølgende ark. *** Referenceprogram IEC/DIN. **** Referenceprogram for laboratorier. Opvaskemiddel: 20 g i sæberum + 10 g i låge eller tablet. Placering: Se foto i afsnittet Brug af kurve. (1) Varighed af cyklus og energiforbrug kan variere efter vand- og rumtemperaturen og typen og mængden af service. (2) Visse modeller er udstyret med mellemskylning. (3) 1 eller 2 koldskylninger afhængigt af modellen. HENVISNINGER TIL ENERGIMÆRKNINGEN, der leveres sammen med opvaskemaskinen: - Det årlige energiforbrug er beregnet på baggrund af 280 gange standard opvask med koldt vand og lavenergiforbrug. Det effektive forbrug afhænger af den konkrete brug af apparatet. - Vandforbruget er beregnet på baggrund af 280 gange standard opvask. Det effektive forbrug afhænger af den konkrete brug af apparatet. - Oplysningerne refererer til STANDARD programmet jf. DS/EN (angivet i programtabellen), som er det mest effektive med hensyn til det kombinerede energi- og vandforbrug. Programmet anvendes til normalt snavset service. - Energiforbrug, når apparatet er slukket = 0,02 W. - Energiforbrug, når apparatet er tændt = 1,5 W. - Klasse for tørringseffektivitet på baggrund af en skala fra G (min. effektivitet) til A (maks. effektivitet). 15

18 3.2 Vaskeprogrammer Sørg for følgende før start af vaskeprogram: Vandtilførselshanen er åben. Kontrollér, at der er salt i beholderen til blødgøringsmiddel. Kontrollér, at der er fyldt den korrekte mængde opvaskemiddel i sæberummet. Kurvene er fyldt korrekt. Sprøjtearmene kan dreje frit og uhindret. Opvaskemaskinens låge er lukket korrekt. VALG AF OPTIONER Vælg optioner ved at trykke på den respektive knap ved symbolet for den ønskede option. Kontrollampen tænder for at bekræfte, at optionen er aktiveret. Det er ikke muligt at vælge nogen optioner, når iblødsætningsprogrammet er i gang. Alle optioner på nær "Flexi Tabs" deaktiveres ved afslutning af vaskeprogrammet. Tryk på den respektive knap for at deaktivere Flexi Tabs optionen (kontrollampen slukker). Alle optioner inkl. "Flexi Tabs" deaktiveres, når et program SLETTES, efter det er gået i gang. EKSTRAOPTIONER Visse modeller er udstyret med ekstraoptioner, der aktiveres ved at trykke på to knapper samtidigt. I dette tilfælde forbindes symbolet for ekstraoptionen med de to knapper, der skal trykkes på samtidigt for at aktivere den, ved hjælp af to linjer på frontpanelet (f.eks. Flexi Tabs i denne figur). 16

19 Flexi Tabs Denne option er ideel til multi-produkter og gør det muligt at optimere vasken ved optimal udnyttelse af egenskaberne i multi-opvasketabsene. Når optionen er aktiveret, benyttes eventuelt salt og afspændingsmiddel i beholderne ikke. Hvis optionen ikke findes, anbefales det at benytte de traditionelle produkter (særskilt opvaskepulver, salt og afspændingsmiddel), idet ovennævnte multi-produkter i forbindelse med de normale opvaskeprogrammer kan skabe problemer i form af aflejring af hvide belægninger, dårlige tørreresultater og rester på servicet. Bemærk: Når beholderne til salt og afspændingsmiddel er tomme, forbliver kontrollamperne tændt, selv om Flexi Tabs optionen er valgt. VIGTIGT: Når optionen ikke længere skal anvendes, skal den frakobles ved at trykke på den respektive knap (kontrollampen slukkes). Hvis vandets hårdhed er blevet indstillet højere end H3, og Flexi Tabs optionen er aktiveret, blinker den respektive kontrollampe som en advarsel om en indstillingsfejl. Multi-produkter er ikke egnet til brug med meget hårdt vand. Det er ikke forbudt at bruge optionen, men vaskeresultatet bliver måske ikke optimalt. HYCLEAN HYCLEAN optionen forlænger den afsluttende varme skylning for at sikre en yderligere reduktion af bakterieforekomsten. Hvis temperaturen falder inden i opvaskemaskinen i denne fase af programmet (eksempelvis pga. åbning af lågen eller strømsvigt), blinker kontrollampen for optionen og kontrollampen (2) for at angive, at den supplerende skylning ikke er blevet udført korrekt. Dette betyder ikke, at vaskeprogrammet er mindre effektivt end normalt. HALV VASK Optionen er nyttig, hvis der kun skal vaskes en begrænset mængde service. Optionen sikrer strømbesparelser samt en afkortning af programmets varighed. Anbring service i begge kurve, og påfyld herefter en mindre mængde opvaskemiddel end den normale mængde til en fyldt maskine. 17

20 FORSINKELSE AF PROGRAM Starten af programmet kan forsinkes 3, 6 eller 9 timer. Herved er det muligt at starte opvaskemaskinen på det ønskede tidspunkt. Indstil programmet, og tryk på knappen for at vælge den ønskede forsinkelse. Den tilsvarende kontrollampe tænder. Når lågen lukkes, skylles servicet af. Herefter aktiveres den indstillede forsinkelse af programmet. Tryk på knappen flere gange, indtil alle tre kontrollamper slukker, for at forlade proceduren uden at indstille en forsinket start. NB: Det er ikke muligt at vælge FORSINKELSE AF PROGRAM optionen, når programmet er gået i gang. SLETNING AF INDEVÆRENDE PROGRAM For at slette det indeværende valgte program, åbnes lågen, og PROGRAMVÆLGERKNAPPEN (3) holdes trykket ind i nogle sekunder, indtil kontrollamperne for programmerne 4 og 5 lyser samtidigt (markeret med "end"). Åbn lågen. Opvaskemaskinen vil efter ca. 1 minut gå frem til cyklusafslutning. PROGRAMSKIFT For ændring af det igangværende program er det tilstrækkeligt at åbne lågen og vælge et nyt program. Nå lågen lukkes, vil opvaskemaskinen automatisk vælge det nye program. 18

21 SPAR ENERGI! OG BESKYT MILJØET Forsøg altid at lade opvaskemaskinen køre, når den er fyldt op. Vask ikke op under rindende vand. Anvend det vaskeprogram, der egner sig bedst til netop den type fyldning. Skyl ikke servicet før, det sættes i maskinen. Tilslut opvaskemaskinen til en varmtvandsforsyning op til 60 C, hvis en sådan forefindes. SKÆR NED PÅ FORBRUGET AF VASKEMIDDEL! OG BESKYT MILJØET De fosfater, der er indeholdt i vaskemidler til opvaskemaskiner er skadelige for miljøet. For at undgå at bruge for store mængder vaskemiddel og for at spare på energien gøres følgende: Adskil de mere skrøbelige elementer fra service, der er mere resistente over for aggressive vaskemidler og høje temperaturer Hæld ikke vaskemidlet direkte på servicet. Programmet afbrydes, hvis lågen åbnes, mens opvaskeprogrammet er i gang. Den respektive kontrollampe bliver ved med at blinke og et lydsignal gør opmærksom på, at programmet ikke er afsluttet. Det er herefter nødvendigt at vente ca. 1 minut, inden lågen lukkes for at genstarte programmet. Når lågen lukkes, genoptages programmet fra det punkt, hvor det blev afbrudt. Dette indgreb må kun udføres, når det er strengt nødvendigt, idet det kan skabe forstyrrelser i udførelsen af programmet. SLUKNING Opvaskemaskinen udsender et kortvarigt lydsignal efter afslutning af programmet. Endvidere blinker kontrollamperne for programmerne 4 og 5 (markeret med "end"). For slukning af opvaskemaskinen åbnes lågen, og der trykkes på TÆND/SLUK knappen (1). UDTAGNING AF SERVICET Vent mindst 20 minutter efter vaskeprogrammets ophør, før servicet tages ud fra opvaskemaskinen, så det kan afkøles. For at forhindre vanddråber i at dryppe ned på den underste kurv, anbefales det at tømme den underste kurv først og derefter den øverste kurv. 19

22 4. Betjeningsvejledning Efter korrekt installation af opvaskemaskinen foretages følgende forberedelser for brug: Indstil vandblødgøringssystemet; Tilføj den regenererende salt; Tilføj skyllemiddel og vaskemiddel. 4.1 Anvendelse af vandblødgøringssystemet Mængden af kedelsten i vandet (vandhårdhedsregister) kan give hvidlige pletter på det tørre service, der med tiden vil have tendens til at blive mat. Opvaskemaskinen er udstyret med et automatisk blødgøringssystem med specielt regenererende salt til reducering af vandets hårdhed. Opvaskemaskinen er fabriksindstillet til en vandhårdhedsgrad på 3 (gennemsnitshårdhed df dh ). SALT Ved anvendelse af mellemhårdt vand skal saltbeholderen fyldes op efter ca. 20 vaskecyklusser. Saltbeholderen kan indeholde ca. 1,5 kg saltkorn. Beholderen er placeret i bunden af opvaskemaskinen. Fjern først den underste kurv, skru saltbeholderens låg af ved at dreje det modsat urets retning, og hæld saltet i ved hjælp af den medfølgende tragt. Fjern alle saltrester omkring åbningen, før låget skrues på igen. Første gang opvaskemaskinen anvendes, skal der ud over saltet tilføjes en liter vand til beholderen. Hver gang saltbeholderen fyldes op, skal det kontrolleres, at låget er skruet godt fast. Blandingen af vand og vaskemiddel må aldrig trænge ind i saltbeholderen, da dette vil kunne forringe regenereringssystemets effektivitet. Hvis dette skulle ske, bortfalder garantien. Anvend kun regenereringssalt, der er specielt formuleret til opvaskemaskiner til privat husholdningsbrug. Hvis der anvendes salttabletter, må beholderen ikke fyldes helt op. 20

23 Anvend ikke bordsalt, da det indeholder uopløselige substanser, der med tiden kan beskadige vandblødgøringssystemet. Hvis det kræves, fyldes regenereringssaltbeholderen, før vaskeprogrammet startes. På denne måde vil den overskydende saltopløsning blive fjernet af vandet. Langvarig tilstedeværelse af saltvand i beholderen kan føre medføre korrosion. Pas på ikke at forveksle saltpakningen med vaskemiddelpakningen: hvis der kommer vaskemiddel i saltbeholderen, vil det kunne beskadige vandblødgøringssystemet. JUSTERING AF BLØDGØRINGSMIDDEL Opvaskemaskinen er udstyret med en anordning, der gør det muligt at indstille justeringen af blødgøringsmiddel afhængigt af vandets hårdhed. Hårdheden vælges ved hjælp af PROGRAMVÆLGERKNAPPEN (3). Hold knappen trykket inde i min. 15 sekunder for at justere. KONTROLLAMPEN FOR JUSTERING AF VANDETS HÅRDHED (4) blinker, hvorimod KONTROLLAMPERNE FOR DET VALGTE PROGRAM (2) angiver den indstillede justering. Enkeltvise tryk på knappen ændrer valget som angivet i nedenstående tabel: > 21

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Type 411. Instruktionsbog KEN A/S. Brobyværk, DK 5672 Broby - Tel.: (+45) 62 63 10 91, Fax: (+45) 62 63 16 07 www.ken.dk, e-mail: ken@ken.

Type 411. Instruktionsbog KEN A/S. Brobyværk, DK 5672 Broby - Tel.: (+45) 62 63 10 91, Fax: (+45) 62 63 16 07 www.ken.dk, e-mail: ken@ken. Instruktionsbog Type 411 Indhold: Opstartsinstruktion 00.03-04 Teknisk beskrivelse. 10.01-0 Brugsanvisning. 0.01-05 Programopbygning. 30.01-0 Fejlsøgning. 40.01-05 Afprøvning og justering. 50.01-04 Konsulent

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MONICA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MONICA MAINTENANCE

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere