VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER"

Transkript

1 BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne 9 4. Betjeningsvejledning Rengøring og vedligeholdelse Fejlfinding 36 Vi takker for valget af dette apparat. Det anbefales omhyggeligt at læse alle de vejledninger, der er indeholdt i denne manual for at få en sikker og korrekt brug af din opvaskemaskine. Manualen er inddelt i to afsnit, der giver en gradvis beskrivelse af opvaskemaskinens funktioner med klare og tydelige instruktioner fulgt af detaljerede illustrationer. Der gives råd og vejledning vedrørende korrekt brug af kurve, sprøjtearme, beholdere, filtre, vaskeprogrammer samt vejledning i betjening af betjeningsknapperne. Følg de anbefalede rengøringsprocedurer for at sikre, at opvaskemaskinen altid er i perfekt vasketilstand. Denne manual giver hurtigt og let svar på alle dine spørgsmål vedrørende brugen af din nye opvaskemaskine. INSTALLATIONSVEJLEDNINGER: disse er påtænkt den kvalificerede tekniker, der skal udføre installationen, monteringen og afprøve maskinen. BRUGERVEJLEDNINGER: disse består af råd og vejledning vedrørende brug af maskinen, en beskrivelse af dens betjeninger og af de korrekte rengørings- og vedligeholdelsesprocedurer. 1

4 Sikkerhedsvejledninger 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger MANUALEN ER EN INTEGRERENDE DEL AF MASKINEN: DEN SKAL ALTID OPBEVARES INTAKT SAMMEN MED MASKINEN. LÆS OMHYGGELIGT ALLE DE VEJLEDNINGER, DER ER INDEHOLDT I MANUALEN, FØR MASKINEN TAGES I BRUG. INSTALLATIONEN SKAL UDFØRES AF EN KVALIFICERET TEKNIKER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE REGLER. MASKINEN ER BEREGNET TIL HUSHOLDNINGSBRUG OG LIGNENDE FORMER FOR ANVENDELSE (SÅSOM BRUG I KØKKENER I BUTIKKER, PÅ KONTORER OG PÅ ANDRE ARBEJDSPLADSER, PENSIONATER, VÆRELSER PÅ HOTELLER, MOTELLER, BED & BREAKFAST OG ANDRE TYPER OVERNATNINGSSTEDER), OG ER I OVERENSSTEMMELSE MED DE GÆLDENDE DIREKTIVER 2006/95/EF OG 2004/108/EF, INKL. FOREBYGGELSE OG UDELUKKELSE AF RADIOFREKVENS FORSTYRRELSE. MASKINEN ER BEREGNET TIL FØLGENDE BRUG: OPVASK OG TØRRING AF SERVICE. ANDEN BRUG AF APPARATET BETRAGTES SOM URETMÆSSIG. PRODUCENTEN FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR BRUG, DER AFVIGER FRA DEN OVENFOR BESKREVNE. IDENTIFIKATIONSPLADEN MED MASKINENS TEKNISKE DATA, SERIENUMMER OG MÆRKNINGER ER PLACERET SYNLIGT PÅ LÅGENS INDERSIDE. IDENTIFIKATIONSPLADEN PÅ LÅGENS INDERKANT MÅ ALDRIG FJERNES. EFTERLAD IKKE DEN FJERNEDE EMBALLAGE UDEN OPSYN I HJEMMET. SORTÉR DE FORSKELLIGE EMBALLAGEMATERIALER, OG BRING DEM TIL NÆRMESTE RENOVATIONSANLÆG. MASKINEN SKAL FORSYNES MED JORDFORBINDELSE I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR ELEKTRICITET. PRODUCENTEN FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR SKADE PÅ PERSONER ELLER EJENDELE, DER SKYLDES MANGLENDE JORDFORBINDELSE TIL MASKINEN ELLER MANGELFULD JORDFORBINDELSE. SØRG FOR, AT MASKINENS ÅBNINGER PÅ UNDERSIDEN IKKE ER TILSTOPPEDE I TILFÆLDE AF, AT MASKINEN ER INSTALLERET PÅ ET TÆPPELAGT ELLER DÆKKET GULV. SLUK ALTID FOR OPVASKEMASKINEN EFTER HVER VASK FOR AT UNDGÅ ENERGISPILD. AFBRYD I TILFÆLDE AF FEJL OPVASKEMASKINEN FRA STRØMFORSYNINGSNETTET, OG LUK FOR VANDHANEN. OPVASKEMASKINEN MÅ IKKE RENGØRES MED HØJTRYKSRENSER. 2

5 Sikkerhedsvejledninger ADVARSEL: VISSE MASKINOPVASKEMIDLER ER MEGET ALKALISKE. VED INDTAGELSE UDGØR PRODUKTERNE EN STOR FARE. UNDGÅ ENHVER KONTAKT MED HUD OG ØJNE, OG SØRG FOR, AT BØRN IKKE KOMMER I NÆRHEDEN AF OPVASKEMASKINEN, NÅR LÅGEN STÅR ÅBEN. KONTROLLÉR, AT RUMMET TIL MASKINOPVASKEMIDLER ER TOM EFTER OPVASKEPROGRAMMET. FORÆLDEDE MASKINER SKAL GØRES UBRUGELIGE. AFBRYD STRØMFORSYNINGSLEDNINGEN FRA STIKKONTAKTEN PÅ VÆGGEN, OG SØRG FOR AT USKADELIGGØRE DE DELE, DER KAN VÆRE TIL FARE FOR BØRN (LÅSE, LÅGER, ETC.). DETTE PRODUKT ER MÆRKET I HENHOLD TIL EU-DIREKTIV 2002/96/EF OM KASSERET ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE). VED AT SIKRE, AT DETTE PRODUKT BLIVER SKROTTET KORREKT, HJÆLPER MAN MED TIL AT FORHINDRE POTENTIELLE, NEGATIVE KONSEKVENSER FOR MILJØET OG FOLKESUNDHEDEN, DER KUNNE OPSTÅ GENNEM UHENSIGTSMÆSSIG BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT. SYMBOLET PÅ PRODUKTET ELLER PÅ DOKUMENTERNE, DER LEDSAGER PRODUKTET, ANGIVER, AT PRODUKTET IKKE MÅ BORTSKAFFES SAMMEN MED HUSHOLDNINGSAFFALDET. DET SKAL I STEDET AFLEVERES PÅ EN GENBRUGSSTATION FOR ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR. DET SKAL SKROTTES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOKALE MILJØREGLER FOR BORTSKAFFELSE AF AFFALD. FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OM HÅNDTERING, GENVINDING OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT BEDES MAN KONTAKTE DE LOKALE MYNDIGHEDER, RENOVATIONSSELSKABET ELLER FORRETNINGEN, HVOR PRODUKTET ER KØBT. ANVEND IKKE MASKINER, DER ER BLEVET BESKADIGET UNDER TRANSPORT. RÅDFØR DIG MED DIN FORHANDLER I TVIVLSTILFÆLDE. MASKINEN SKAL INSTALLERES OG TILSLUTTES I OVERENSSTEMMELSE MED DE VEJLEDNINGER, DER ER GIVET AF PRODUCENTEN ELLER AF EN KVALIFICERET TEKNIKER. OPVASKEMASKINEN MÅ KUN BENYTTES AF VOKSNE. AF HENSYN TIL SIKKERHEDEN MÅ APPARATET KUN BENYTTES AF PERSONER MED FYSISKE OG/ELLER MENTALE HANDICAPS UNDER OPSYN FRA EN ANSVARLIG PERSON. OPBEVAR OPVASKEMIDLER OG EMBALLAGE (PLASTPOSER, POLYSTYREN OSV.) UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. SØRG FOR, AT BØRN IKKE KOMMER I NÆRHEDEN AF OPVASKEMASKINEN OG AT DE IKKE BENYTTER DEN SOM LEGETØJ. DER KAN VÆRE RESTER AF OPVASKEMIDDEL I APPARATET, SOM KAN FORVOLDE ALVORLIGE SKADER I ØJNE, MUNDHULE OG HALS SAMT UDGØRE EN FARE FOR KVÆLNING. FYLD IKKE OPLØSNINGSMIDLER SOM ALKOHOL ELLER TERPENTIN I MASKINEN, DA DET KAN FORÅRSAGE EKSPLOSION. STIL IKKE SERVICE, DER ER TILSMUDSET MED ASKE, VOKS ELLER MALING I OPVASKEMASKINEN 3

6 Sikkerhedsvejledninger DRIK IKKE DET VAND, DER KAN VÆRE I SERVICET ELLER I SELVE OPVASKEMASKINEN VED VASKEPROGRAMMETS OPHØR OG FØR TØRRECYKLUSSEN. DET KAN VÆRE FARLIGT AT LÆNE SIG OP AD/SIDDE PÅ MASKINENS LUGE NÅR DEN ER ÅBEN, DA MASKINEN DERVED KAN TIPPE. LAD IKKE OPVASKEMASKINENS LÅGE STÅ ÅBEN, IDET DER ER RISIKO FOR AT SNUBLE OVER DEN. KNIVENE OG ANDRE SKARPE KØKKENREDSKABER SKAL ANBRINGES I KURVEN MED SPIDSEN NEDAD ELLER ANBRINGES VANDRET I DEN ØVERSTE KURV. DET ER NØDVENDIGT AT VÆRE FORSIGTIG FOR AT UNDGÅ AT SKÆRE SIG. SØRG FOR, AT REDSKABERNE IKKE STIKKER FREM FRA KURVEN. MODELLER MED AQUASTOP AQUASTOP HINDRER OVERSVØMMELSE I TILFÆLDE AF VANDLÆKAGE. TILKALD EN KVALIFICERET TEKNIKER, DER KAN IDENTIFICERE OG UDBEDRE SKADEN I TILFÆLDE AF, AT AQUASTOPANORDNINGEN UDLØSES. PÅ DE MODELLER, DER ER FORSYNET MED AQUASTOP, SIDDER DER EN MAGNETVENTIL INDE I VANDTILFØRSELSSLANGEN. SKÆR IKKE SLANGEN OVER, OG LAD IKKE MAGNETVENTILEN FALDE NED I VAND. AFBRYD MASKINEN FRA STRØM- OG VANDTILFØRSLEN I TILFÆLDE AF SKADE PÅ VANDTILFØRSELSSLANGEN. MODELLER MED INDVENDIG BELYSNING MASKINENS BELYSNINGSSYSTEM ER KLASSIFICERET I RISIKOGRUPPE 1 JF. STANDARDEN IEC/EN DETTE INDEBÆRER, AT DER IKKE ER NOGEN FOTOBIOLOGISK RISIKO I FORBINDELSE MED NORMAL BRUG. UDFØR UMIDDELBART EFTER OPVASKEMASKINENS INSTALLATION, EN HURTIG AFPRØVNING AF MASKINEN VED AT FØLGE NEDENSTÅENDE VEJLEDNINGER. HVIS OPVASKEMASKINEN IKKE FUNGERER KORREKT, SKAL DEN AFBRYDES FRA STRØMNETTET, OG DET NÆRMESTE SERVICECENTER KONTAKTES. FORSØG IKKE AT REPARERE MASKINEN. OPVASKEMASKINEN OPFYLDER ALLE DE KRAV, DER ER FREMSAT I DE GÆLDENDE BESTEMMELSER FOR SIKKERHED OG ELEKTRISK UDSTYR. ENHVER TEKNISK KONTROL MÅ UDELUKKENDE UDFØRES AF EN UDDANNET OG AUTORISERET TEKNIKER: REPARATIONER UDFØRT AF UAUTORISEREDE PERSONER VIL MEDFØRE BORTFALD AF GARANTIEN, LIGESOM DET VIL UDGØRE EN MULIG FARE FOR BRUGEREN. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer eller ejendele, der skyldes manglende overholdelse af ovenstående forholdsregler, forvanskning af selv den mindste maskindel eller brug af ikke originale reservedele. 4

7 Installationsvejledning 2. Installation og montering Fjern polystyren-kurveholderne. Placér maskinen på det ønskede installationssted. Maskinens bagside eller sider kan stilles op ad en væg eller op ad andet inventar. Hvis opvaskemaskinen installeres i nærheden af en varmekilde, monteres det specielle isoleringspanel for at forebygge overopvarmning og funktionsfejl af maskinen. For at sikre stabilitet må indbygningsapparaterne eller de integrerbare apparater kun monteres under helstøbte køkkenbordsplader. Fastspænd apparatet i de tilstødende køkkenelementer eller i køkkenbordspladen. For at lette installationsproceduren kan tilførsels- og afløbsslangen placeres i en hvilken som helst retning. Sørg for, at slangerne ikke slår bugter, er klemte eller trukket for stramt. Anbring slangerne i den ønskede retning og kontrollér, at låsemøtrikken fastspændes. Der kræves et hul på mindst 8 cm i diameter, for at strømkabel og rør kan komme igennem. Nivellér maskinen på gulvet med de regulerbare fødder. Dette indgreb er vigtigt for at sikre en korrekt drift af opvaskemaskinen. Det er strengt forbudt at indbygge opvaskemaskinen under keramiske komfurplader. Det er muligt at indbygge opvaskemaskinen under traditionelle elkomfurplader forudsat at køkkenbordspladen er helstøbt og at opvaskemaskinen og komfurpladen er monteret og fastgjort korrekt således, at de ikke kan skabe farlige situationer. Hvis opvaskemaskinen skal installeres i et indbygningshul ved siden af en anden/andre hårde hvidevare(r), skal hvidevareproducentens forskrifter overholdes nøje (minimumsafstande, installationsmåde osv.). Kun fritstående modeller - Det er strengt forbudt at montere komfurplader over en fritstående opvaskemaskine. - Hvis apparatet ikke er placeret i en niche, og det således er muligt at opnå adgang til den ene side af apparatet, er det af hensyn til sikkerheden nødvendigt at beklæde siden med lågens hængsler (fare for kvæstelser). Beklædningen kan bestilles som tilbehør ved forhandlere eller ved det tekniske servicecenter. Ved indbygning af opvaskemaskinen er det nødvendigt at købe specialsættet ved de autoriserede forhandlere eller ved det tekniske servicecenter. Opvaskemaskinen er udstyret med blot et ben bagest, som kan justeres ved hjælp af en skrue nederst på apparatets forreste del. 5

8 Installationsvejledning 2.1 Tilslutning til vandforsyningen Forebyggelse af risiko for tilstopning eller skade: hvis vandrøret er nyt, eller ikke har været brugt i lang tid, kontrolleres, at vandet er klart og fri for urenheder, før maskinen tilsluttes vandforsyningen for at forebygge skader på maskinen. Opvaskemaskinen skal altid sluttes til vandforsyningen med nye slanger, gamle eller slidte slanger må aldrig benyttes. TILSLUTNING TIL VANDFORSYNINGEN Opvaskemaskinens tilløbsslange tilsluttes en koldtvandshane med ¾" gevind. Husk at montere det medleverede rensefilter A i koblingen ved afspærringsventilen og skru slangen godt fast på vandhanen. Kontrollér at slangen er skruet helt fast, og stram efter ved at dreje den ca. ¼ omgang med en rørtang. I opvaskemaskiner med AQUASTOP er tilløbsslangen allerede forsynet med filtre. Opvaskemaskinen kan også tilsluttes en varmtvandsforsyning, der ikke overstiger 60 C. Ved varmtvandsforsyning til maskinen skæres vasketiden ned med ca. 20 minutter med en ubetydelig reducering af dens effektivitet. Tilslut maskinen til husets varmtvandsforsyning ved at udføre samme procedure som beskrevet for tilslutning til koldtvandsforsyningen. TILSLUTNING FOR AFLØB Indsæt opvaskemaskinens afløbsslange i et afløbsrør med en diameter på mindst 4 cm, eller som et alternativ i køkkenvasken ved hjælp af den medfølgende plastikholder. Pas på ikke at sammenpresse eller bøje slangen for meget. Det er vigtigt at forhindre slangen i at gå løs og falde ned. Plastikholderen er således forsynet med et hul, så den kan bindes fast til væggen eller vandhanen. Slangens frie ende skal anbringes i en højde fra 30 til 100 cm, og må aldrig sænkes ned i vand. Hvis der anvendes en vandret forlænger-afløbsslange (for maksimalt 3 m), kan afløbsslangen anbringes ved en maksimum højde på 85 cm fra gulvet. 6

9 Installationsvejledning 2.2 Elektrisk tilslutning og anvisninger KONTROLLÉR, AT NETTETS SPÆNDING OG FREKVENS SVARER TIL SPECIFIKATIONERNE PÅ TYPEPLADEN PÅ LÅGENS INDVENDIGE KANT. STRØMKABLETS STIK SKAL PASSE TIL STIKKONTAKTEN OG OVERHOLDE DE AKTUELT GÆLDENDE FORSKRIFTER ANG. ELEKTRISK TILSLUTNING. DER SKAL VÆRE ADGANG TIL STIKKONTAKTEN, NÅR APPARATET ER BYGGET IND. TRÆK ALDRIG STIKKET UD VED AT TRÆKKE I STRØMKABLET. HVIS STRØMKABLET BESKADIGES, SKAL DET UDSKIFTES AF PRODUCENTEN ELLER AF ET AUTORISERET SERVICECENTER. UNDGÅ AT BRUGE ADAPTERE ELLER SHUNTLEDNINGER, DA DE KAN FORÅRSAGE OVEROPHEDNING OG FORBRÆNDINGER. HVIS APPARATET IKKE ER UDSTYRET MED STIK MEN KUN MED STRØMKABEL: INSTALLÉR EN FLERPOLET AFBRYDER PÅ STRØMKABLET MED EN KONTAKTÅBNING PÅ 3,5 MM ELLER DEROVER PÅ ET LETTILGÆNGELIGT STED NÆR APPARATET. TILSLUTNINGEN TIL STRØMFORSYNINGEN MÅ KUN UDFØRES AF EN SPECIALUDDANNET TEKNIKER I HENHOLD TIL NEDENSTÅENDE DIAGRAM OG MED OVERHOLDELSE AF KRAVENE I DEN GÆLDENDE LOVGIVNING. L = brun N = blå = gul-grøn Udskiftningen af strømkablet skal udføres af producenten eller et autoriseret servicecenter således, at alle former for risici undgås. 7

10 Installationsvejledning Visse dele er fortsat strømførende, når knappen for TÆNDING/SLUKNING er i positionen for slukning. Fjern stikket fra stikkontakten eller frakobl strømmen ved hjælp af den vægmonterede afbryder inden vedligeholdelse af maskinen. KUN FOR STORBRITANNIEN: DETTE APPARAT SKAL FORSYNES MED JORDFORBINDELSE. Udskiftning af sikring Hvis stikket, som benyttes til tilslutning til strømforsyningen, er udstyret med en sikring BS 1363A 13A, er det nødvendigt at benytte en A.S.T.A. godkendt sikring (type BS 1362) i forbindelse med udskiftningen. Benyt følgende fremgangsmåde: 1. Fjern dækpladen A og sikringen B. 2. Stik den nye sikring ind i dækpladen. 3. Indsæt begge dele i stikket. Montér dækpladen korrekt i stikket efter udskiftning af sikringen. Hvis stikkets dækplade mangler, må stikket først anvendes efter montering af en passende reservedækplade. De anbefalede reservedele fremgår af farven i sædet for anbringelse af dækpladen eller teksten nederst på stikket, som beskriver reservedelens farvekode. Reservedækplader kan købes hos de lokale forhandlere af el-artikler. 8

11 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne 3.1 Øverste panel Alle opvaskemaskinens betjeningsknapper findes på det øverste panel. Tænding, programmering, slukning osv. kan kun finde sted, når lågen står åben. Det viste panel er kun et eksempel. Kontrollampernes og knappernes form kan variere afhængigt af modellen TÆND/SLUK KNAP Ved tryk på denne knap tilføres maskinen energi. KONTROLLAMPER FOR VALGT PROGRAM Tænding af kontrollampe angiver det valgte program samt forekomst af fejl (fejlfinding). PROGRAMVÆLGERKNAP + JUSTERING AF VANDBLØDGØRINGSSYSTEMET Bruges til at vælge det ønskede vaskeprogram og justere vandblødgøringssystemet. KONTROLLAMPE FOR JUSTERING AF VANDETS HÅRDHED AKTIVERET Kontrollampen blinker for at angive, at apparatets funktion justering af vandets hårdhed er aktiveret. KONTROLLAMPE FOR SALT (kun på visse modeller) Hvis påfyldes salt. symbolet findes, tænder det for at angive, at der skal KONTROLLAMPE FOR AFSPÆNDINGSMIDDEL (kun på visse modeller) Tænding af denne kontrollampe angiver, at skyllemiddelskålen er tom. 6 OPTIONER (kun på visse modeller) 9

12 <<OPTIONER (6)>> Afhængigt af modellen kan dette område indeholde en eller flere af følgende optioner, som angives af de respektive symboler. Optionerne beskrives yderligere i de relevante afsnit i vejledningen. Det er ikke muligt at vælge nogen optioner, når iblødsætningsprogrammet er i gang. Alle optioner på nær "Flexi Tabs" deaktiveres ved afslutning af vaskeprogrammet. Tryk på den respektive knap for at deaktivere Flexi Tabs optionen (kontrollampen slukker). Flexi Tabs Denne option er beregnet til multi-opvasketabs. HYCLEAN Udfører en afsluttende antibakteriel skylning efter det valgte program. HALV VASK Til opvask af kun en begrænset mængde service fordelt i begge kurve. FORSINKELSE AF PROGRAM Gør det muligt at forsinke starten af programmet med 3, 6 eller 9 timer. 10

13 PROGRAMTABEL Vejledningen indeholder programtabellerne gældende for flere modeller. Sammenlign programsymbolerne øverst i tabellen med symbolerne på frontpanelet for at finde den tabel, der gælder for din opvaskemaskine. INDSTILLING OG START AF VASKEPROGRAM Efter at have fundet det mest passende vaskeprogram ved hjælp at tabellen foretages følgende: Tryk på TÆND/SLUK knappen (1), og afvent, at kontrollampen for VALGT PROGRAM (2) tændes. Hold PROGRAMVÆLGERKNAPPEN (3) trykket ind, indtil kontrollampen for det ønskede program tændes. Vælg den ønskede option (hvis nødvendigt, og hvis modellen er udstyret med optioner). Luk lågen. Programmet starter efter ca. 2 sekunder. Kontrollampen for igangværende program blinker, mens programmet er i gang. 11

14 PROGRAMTABEL PROGRAM, NUMMER & SYMBOL 1 IBLØDSÆTNING TYPE OG GRAD AF SNAVS PÅ SERVICE Gryder og service skylles, inden maskinen er fyldt. PROGRAM SEKVENS VARIGHED MINUTTER (1) VAND LITER FORBRUG EFFEKT kwh (1) Kold forvask 15 3,5 0,02 2 KRYSTAL Blandet, let snavset krystalglas, porcelæn og service. 3 ØKO (*) EN NORMAL IEC/DIN*** 5 ULTRAREN **** Normalt snavset service, som vaskes straks efter brug. Normalt snavset service (også med indtørrede rester). Meget snavsede gryder og service (også med indtørrede rester). Vask ved 45 C Kold skylning Skyl ved 70 C Tør Kold forvask Vask ved 50 C (2) Skyl ved 65 C Tør Kold forvask Vask ved 65 C Kold skylning Skyl ved 70 C Tør Varm forvask Vask ved 70 C Kold skylning (3) Skyl ved 70 C Tør 65 9,5 1,10 ** ** ** ,5 1, ,5 1,70 ULTRAREN programmet afsluttes med en ekstra antibakteriel skylning, som sikrer en yderligere reduktion af bakterieforekomsten. Hvis temperaturen falder i denne fase af programmet (eksempelvis pga. åbning af lågen eller strømsvigt), blinker kontrollampen for at angive, at den antibakterielle virkning ikke kan garanteres. VIGTIGT: Se tabellen NOTER OG HENVISNINGER på følgende sider. Vaskeprogrammet starter ikke, hvis opvaskemaskinens låge er åben eller ikke er lukket korrekt. 12

15 PROGRAMTABEL PROGRAM, NUMMER & SYMBOL 1 IBLØDSÆTNING TYPE OG GRAD AF SNAVS PÅ SERVICE Gryder og service skylles, inden maskinen er fyldt. PROGRAM SEKVENS VARIGHED MINUTTER (1) VAND LITER FORBRUG EFFEKT kwh (1) Kold forvask 15 3,5 0,02 2 KRYSTAL Blandet, let snavset krystalglas, porcelæn og service. 3 ØKO (*) EN NORMAL IEC/DIN*** 5 SUPER **** Normalt snavset service, som vaskes straks efter brug. Normalt snavset service (også med indtørrede rester). Meget snavsede gryder og service (også med indtørrede rester). Vask ved 45 C Kold skylning Skyl ved 70 C Tør Kold forvask Vask ved 50 C (2) Skyl ved 65 C Tør Kold forvask Vask ved 65 C Kold skylning Skyl ved 70 C Tør Varm forvask Vask ved 70 C Kold skylning (3) Skyl ved 70 C Tør 65 9,5 1,10 ** ** ** ,5 1, ,5 1,60 VIGTIGT: Se tabellen NOTER OG HENVISNINGER på følgende sider. Vaskeprogrammet starter ikke, hvis opvaskemaskinens låge er åben eller ikke er lukket korrekt. 13

16 PROGRAMTABEL PROGRAM, NUMMER & SYMBOL 1 IBLØDSÆTNING TYPE OG GRAD AF SNAVS PÅ SERVICE Gryder og service skylles, inden maskinen er fyldt. PROGRAM SEKVENS VARIGHED MINUTTER (1) VAND LITER FORBRUG EFFEKT kwh (1) Kold forvask 15 3,5 0,02 2 KRYSTAL Blandet, let snavset krystalglas, porcelæn og service. 3 ØKO (*) EN Normalt snavset service, som vaskes straks efter brug. 4 HALV VASK Begrænset mængde normalt snavset service, som vaskes straks efter brug. 5 ULTRAREN **** Meget snavsede gryder og service (også med indtørrede rester). Vask ved 45 C Kold skylning Skyl ved 70 C Tør Kold forvask Vask ved 50 C (2) Skyl ved 65 C Tør Vask ved 65 C Kold skylning Skyl ved 70 C Tør Varm forvask Vask ved 70 C Kold skylning (3) Skyl ved 70 C Tør 65 9,5 1,10 ** ** ** , ,5 1,70 ULTRAREN programmet afsluttes med en ekstra antibakteriel skylning, som sikrer en yderligere reduktion af bakterieforekomsten. Hvis temperaturen falder i denne fase af programmet (eksempelvis pga. åbning af lågen eller strømsvigt), blinker kontrollampen for at angive, at den antibakterielle virkning ikke kan garanteres. VIGTIGT: Se tabellen NOTER OG HENVISNINGER på følgende sider. Vaskeprogrammet starter ikke, hvis opvaskemaskinens låge er åben eller ikke er lukket korrekt. 14

17 NOTER OG HENVISNINGER Kør kun iblødsætningsprogrammet med halvfuld maskine. Optionerne kan ikke benyttes sammen med blødsætningsprogrammet. * Standard program jf. DS/EN ** Se det medfølgende ark. *** Referenceprogram IEC/DIN. **** Referenceprogram for laboratorier. Opvaskemiddel: 20 g i sæberum + 10 g i låge eller tablet. Placering: Se foto i afsnittet Brug af kurve. (1) Varighed af cyklus og energiforbrug kan variere efter vand- og rumtemperaturen og typen og mængden af service. (2) Visse modeller er udstyret med mellemskylning. (3) 1 eller 2 koldskylninger afhængigt af modellen. HENVISNINGER TIL ENERGIMÆRKNINGEN, der leveres sammen med opvaskemaskinen: - Det årlige energiforbrug er beregnet på baggrund af 280 gange standard opvask med koldt vand og lavenergiforbrug. Det effektive forbrug afhænger af den konkrete brug af apparatet. - Vandforbruget er beregnet på baggrund af 280 gange standard opvask. Det effektive forbrug afhænger af den konkrete brug af apparatet. - Oplysningerne refererer til STANDARD programmet jf. DS/EN (angivet i programtabellen), som er det mest effektive med hensyn til det kombinerede energi- og vandforbrug. Programmet anvendes til normalt snavset service. - Energiforbrug, når apparatet er slukket = 0,02 W. - Energiforbrug, når apparatet er tændt = 1,5 W. - Klasse for tørringseffektivitet på baggrund af en skala fra G (min. effektivitet) til A (maks. effektivitet). 15

18 3.2 Vaskeprogrammer Sørg for følgende før start af vaskeprogram: Vandtilførselshanen er åben. Kontrollér, at der er salt i beholderen til blødgøringsmiddel. Kontrollér, at der er fyldt den korrekte mængde opvaskemiddel i sæberummet. Kurvene er fyldt korrekt. Sprøjtearmene kan dreje frit og uhindret. Opvaskemaskinens låge er lukket korrekt. VALG AF OPTIONER Vælg optioner ved at trykke på den respektive knap ved symbolet for den ønskede option. Kontrollampen tænder for at bekræfte, at optionen er aktiveret. Det er ikke muligt at vælge nogen optioner, når iblødsætningsprogrammet er i gang. Alle optioner på nær "Flexi Tabs" deaktiveres ved afslutning af vaskeprogrammet. Tryk på den respektive knap for at deaktivere Flexi Tabs optionen (kontrollampen slukker). Alle optioner inkl. "Flexi Tabs" deaktiveres, når et program SLETTES, efter det er gået i gang. EKSTRAOPTIONER Visse modeller er udstyret med ekstraoptioner, der aktiveres ved at trykke på to knapper samtidigt. I dette tilfælde forbindes symbolet for ekstraoptionen med de to knapper, der skal trykkes på samtidigt for at aktivere den, ved hjælp af to linjer på frontpanelet (f.eks. Flexi Tabs i denne figur). 16

19 Flexi Tabs Denne option er ideel til multi-produkter og gør det muligt at optimere vasken ved optimal udnyttelse af egenskaberne i multi-opvasketabsene. Når optionen er aktiveret, benyttes eventuelt salt og afspændingsmiddel i beholderne ikke. Hvis optionen ikke findes, anbefales det at benytte de traditionelle produkter (særskilt opvaskepulver, salt og afspændingsmiddel), idet ovennævnte multi-produkter i forbindelse med de normale opvaskeprogrammer kan skabe problemer i form af aflejring af hvide belægninger, dårlige tørreresultater og rester på servicet. Bemærk: Når beholderne til salt og afspændingsmiddel er tomme, forbliver kontrollamperne tændt, selv om Flexi Tabs optionen er valgt. VIGTIGT: Når optionen ikke længere skal anvendes, skal den frakobles ved at trykke på den respektive knap (kontrollampen slukkes). Hvis vandets hårdhed er blevet indstillet højere end H3, og Flexi Tabs optionen er aktiveret, blinker den respektive kontrollampe som en advarsel om en indstillingsfejl. Multi-produkter er ikke egnet til brug med meget hårdt vand. Det er ikke forbudt at bruge optionen, men vaskeresultatet bliver måske ikke optimalt. HYCLEAN HYCLEAN optionen forlænger den afsluttende varme skylning for at sikre en yderligere reduktion af bakterieforekomsten. Hvis temperaturen falder inden i opvaskemaskinen i denne fase af programmet (eksempelvis pga. åbning af lågen eller strømsvigt), blinker kontrollampen for optionen og kontrollampen (2) for at angive, at den supplerende skylning ikke er blevet udført korrekt. Dette betyder ikke, at vaskeprogrammet er mindre effektivt end normalt. HALV VASK Optionen er nyttig, hvis der kun skal vaskes en begrænset mængde service. Optionen sikrer strømbesparelser samt en afkortning af programmets varighed. Anbring service i begge kurve, og påfyld herefter en mindre mængde opvaskemiddel end den normale mængde til en fyldt maskine. 17

20 FORSINKELSE AF PROGRAM Starten af programmet kan forsinkes 3, 6 eller 9 timer. Herved er det muligt at starte opvaskemaskinen på det ønskede tidspunkt. Indstil programmet, og tryk på knappen for at vælge den ønskede forsinkelse. Den tilsvarende kontrollampe tænder. Når lågen lukkes, skylles servicet af. Herefter aktiveres den indstillede forsinkelse af programmet. Tryk på knappen flere gange, indtil alle tre kontrollamper slukker, for at forlade proceduren uden at indstille en forsinket start. NB: Det er ikke muligt at vælge FORSINKELSE AF PROGRAM optionen, når programmet er gået i gang. SLETNING AF INDEVÆRENDE PROGRAM For at slette det indeværende valgte program, åbnes lågen, og PROGRAMVÆLGERKNAPPEN (3) holdes trykket ind i nogle sekunder, indtil kontrollamperne for programmerne 4 og 5 lyser samtidigt (markeret med "end"). Åbn lågen. Opvaskemaskinen vil efter ca. 1 minut gå frem til cyklusafslutning. PROGRAMSKIFT For ændring af det igangværende program er det tilstrækkeligt at åbne lågen og vælge et nyt program. Nå lågen lukkes, vil opvaskemaskinen automatisk vælge det nye program. 18

21 SPAR ENERGI! OG BESKYT MILJØET Forsøg altid at lade opvaskemaskinen køre, når den er fyldt op. Vask ikke op under rindende vand. Anvend det vaskeprogram, der egner sig bedst til netop den type fyldning. Skyl ikke servicet før, det sættes i maskinen. Tilslut opvaskemaskinen til en varmtvandsforsyning op til 60 C, hvis en sådan forefindes. SKÆR NED PÅ FORBRUGET AF VASKEMIDDEL! OG BESKYT MILJØET De fosfater, der er indeholdt i vaskemidler til opvaskemaskiner er skadelige for miljøet. For at undgå at bruge for store mængder vaskemiddel og for at spare på energien gøres følgende: Adskil de mere skrøbelige elementer fra service, der er mere resistente over for aggressive vaskemidler og høje temperaturer Hæld ikke vaskemidlet direkte på servicet. Programmet afbrydes, hvis lågen åbnes, mens opvaskeprogrammet er i gang. Den respektive kontrollampe bliver ved med at blinke og et lydsignal gør opmærksom på, at programmet ikke er afsluttet. Det er herefter nødvendigt at vente ca. 1 minut, inden lågen lukkes for at genstarte programmet. Når lågen lukkes, genoptages programmet fra det punkt, hvor det blev afbrudt. Dette indgreb må kun udføres, når det er strengt nødvendigt, idet det kan skabe forstyrrelser i udførelsen af programmet. SLUKNING Opvaskemaskinen udsender et kortvarigt lydsignal efter afslutning af programmet. Endvidere blinker kontrollamperne for programmerne 4 og 5 (markeret med "end"). For slukning af opvaskemaskinen åbnes lågen, og der trykkes på TÆND/SLUK knappen (1). UDTAGNING AF SERVICET Vent mindst 20 minutter efter vaskeprogrammets ophør, før servicet tages ud fra opvaskemaskinen, så det kan afkøles. For at forhindre vanddråber i at dryppe ned på den underste kurv, anbefales det at tømme den underste kurv først og derefter den øverste kurv. 19

22 4. Betjeningsvejledning Efter korrekt installation af opvaskemaskinen foretages følgende forberedelser for brug: Indstil vandblødgøringssystemet; Tilføj den regenererende salt; Tilføj skyllemiddel og vaskemiddel. 4.1 Anvendelse af vandblødgøringssystemet Mængden af kedelsten i vandet (vandhårdhedsregister) kan give hvidlige pletter på det tørre service, der med tiden vil have tendens til at blive mat. Opvaskemaskinen er udstyret med et automatisk blødgøringssystem med specielt regenererende salt til reducering af vandets hårdhed. Opvaskemaskinen er fabriksindstillet til en vandhårdhedsgrad på 3 (gennemsnitshårdhed df dh ). SALT Ved anvendelse af mellemhårdt vand skal saltbeholderen fyldes op efter ca. 20 vaskecyklusser. Saltbeholderen kan indeholde ca. 1,5 kg saltkorn. Beholderen er placeret i bunden af opvaskemaskinen. Fjern først den underste kurv, skru saltbeholderens låg af ved at dreje det modsat urets retning, og hæld saltet i ved hjælp af den medfølgende tragt. Fjern alle saltrester omkring åbningen, før låget skrues på igen. Første gang opvaskemaskinen anvendes, skal der ud over saltet tilføjes en liter vand til beholderen. Hver gang saltbeholderen fyldes op, skal det kontrolleres, at låget er skruet godt fast. Blandingen af vand og vaskemiddel må aldrig trænge ind i saltbeholderen, da dette vil kunne forringe regenereringssystemets effektivitet. Hvis dette skulle ske, bortfalder garantien. Anvend kun regenereringssalt, der er specielt formuleret til opvaskemaskiner til privat husholdningsbrug. Hvis der anvendes salttabletter, må beholderen ikke fyldes helt op. 20

23 Anvend ikke bordsalt, da det indeholder uopløselige substanser, der med tiden kan beskadige vandblødgøringssystemet. Hvis det kræves, fyldes regenereringssaltbeholderen, før vaskeprogrammet startes. På denne måde vil den overskydende saltopløsning blive fjernet af vandet. Langvarig tilstedeværelse af saltvand i beholderen kan føre medføre korrosion. Pas på ikke at forveksle saltpakningen med vaskemiddelpakningen: hvis der kommer vaskemiddel i saltbeholderen, vil det kunne beskadige vandblødgøringssystemet. JUSTERING AF BLØDGØRINGSMIDDEL Opvaskemaskinen er udstyret med en anordning, der gør det muligt at indstille justeringen af blødgøringsmiddel afhængigt af vandets hårdhed. Hårdheden vælges ved hjælp af PROGRAMVÆLGERKNAPPEN (3). Hold knappen trykket inde i min. 15 sekunder for at justere. KONTROLLAMPEN FOR JUSTERING AF VANDETS HÅRDHED (4) blinker, hvorimod KONTROLLAMPERNE FOR DET VALGTE PROGRAM (2) angiver den indstillede justering. Enkeltvise tryk på knappen ændrer valget som angivet i nedenstående tabel: > 21

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 13 3. Rengøring og vedligeholdelse 28

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 13 3. Rengøring og vedligeholdelse 28

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 10 3. Rengøring og vedligeholdelse 23

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 14 3. Rengøring og vedligeholdelse 29

Læs mere

Din brugermanual SMEG DF6FABR1 http://da.yourpdfguides.com/dref/4378825

Din brugermanual SMEG DF6FABR1 http://da.yourpdfguides.com/dref/4378825 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 14 3. Rengøring og vedligeholdelse 29

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 11 3. Rengøring og vedligeholdelse 26

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 13 3. Rengøring og vedligeholdelse 26

Læs mere

Din brugermanual SMEG PLA6448N2

Din brugermanual SMEG PLA6448N2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

-SIKKERHED OG BETJENINGSVEJLEDNINGER -INSTALLATION OG MONTERING

-SIKKERHED OG BETJENINGSVEJLEDNINGER -INSTALLATION OG MONTERING -SIKKERHED OG BETJENINGSVEJLEDNINGER -INSTALLATION OG MONTERING Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 Det anbefales omhyggeligt at læse alle de vejledninger,

Læs mere

-SIKKERHED OG BETJENINGSVEJLEDNINGER -INSTALLATION OG MONTERING

-SIKKERHED OG BETJENINGSVEJLEDNINGER -INSTALLATION OG MONTERING -SIKKERHED OG BETJENINGSVEJLEDNINGER -INSTALLATION OG MONTERING Indhold 1. Sikkerhed og betjeningsvejldeninger 2 2. Installation og opsætning 8 Det anbefales at læse alle de vejledninger, der er indeholdt

Læs mere

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne 9 4. Betjeningsvejledning 13 5. Rengøring og vedligeholdelse 25 6. Fejlfinding

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne 9 4. Betjeningsvejledning 17 5. Rengøring og vedligeholdelse 31 6. Fejlfinding

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne 9 4. Betjeningsvejledning 17 5. Rengøring og vedligeholdelse 28 6. Fejlfinding

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Anvisninger for sikker og korrekt brug 2 2. Installation og ibrugtagning 5 3. Beskrivelse af kontroller

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 14 3. Rengøring og vedligeholdelse 27

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 15 3. Rengøring og vedligeholdelse 30

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 13 3. Rengøring og vedligeholdelse 28

Læs mere

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING 39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Læs mere

1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende kontrollampe. 2. Programknap: Vaskeprogrammet vælges ved at trykke på

1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende kontrollampe. 2. Programknap: Vaskeprogrammet vælges ved at trykke på ADG 185 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 8 20 24 25 1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

OMI 60-00 T OMI 60-01 T Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde Læs venligst denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes første gang. Oplysningerne i vejledningen har til formål at

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E Sikkerhedsråd - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE 03/05/89 (Elektromagnetisme) og senere ændringer. 1.Fjern emballagen omhyggeligt. 2. Når emballagen er fjernet bør maskinen

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA FI SE Brugervejledning Opvaskemaskine Käyttöohjeet Astianpesukone Handbok Diskmaskin NO Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA Brugervejledning Opvaskemaskine OPVASKEMASKINE Brugervejledning

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Installation. Tilslutning af vand

Installation. Tilslutning af vand Installation Under transporten bør apparatet holdes lodret; læn eventuelt apparatet mod bagsiden. Tilslutning af vand Tilslutning til el må udelukkende udføres af kvalificerede fagfolk. Slangerne til tilførsel

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne 9 4. Betjeningsvejledning 18 5. Rengøring og vedligeholdelse 32 6. Fejlfinding

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

HN 2316 BORDOPVASKEMASKINE WQP6

HN 2316 BORDOPVASKEMASKINE WQP6 Side 1 af 29 HN 2316 BORDOPVASKEMASKINE WQP6 Brugsanvisning Kære Kunde Læs venligst denne vejledning for en korrekt anvendelse af opvaskemaskinen og for at undgå og for at undgå risikoen for uheld eller

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne 9 4. Betjeningsvejledning 17 5. Rengøring og vedligeholdelse 27 6. Fejlfinding

Læs mere

Oversigt. 1 AutoSensor 50-65 C. 2 Forvask kold Udskudt start Service, der skal vaskes senere. 4,0 0,03 14. 3 Quickvask 45 C Udskudt start

Oversigt. 1 AutoSensor 50-65 C. 2 Forvask kold Udskudt start Service, der skal vaskes senere. 4,0 0,03 14. 3 Quickvask 45 C Udskudt start Hurtig oversigt Oversigt (se her til højre for en beskrivelse af ekstrafunktionerne) PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen Programmer (en eller flere gange), til kontrollampen for det ønskede program lyser

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER Ed. 03-2002 Date 10-2002 1 2 5 3 4 Mod. N. V. W 1 2 6 3 4 ~ 100 mm 8 9 10 7 11 12 8 7 10 11

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en vakuumisoleret vandbeholder, som under køkkenvasken er tilsluttet til

Læs mere

KUN TIL INDENDØRS BRUG

KUN TIL INDENDØRS BRUG VEJLEDNING BIOPEJS Varenr. 91809 Model: WF073 KUN TIL INDENDØRS BRUG Produceret i Kina for: SAM PARTNER A/S DK-6000 Kolding info@sampartner.dk MONTERINGSVEJLEDNING: Inden ovnen tages i brug, skal denne

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere