VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER"

Transkript

1 BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne 9 4. Betjeningsvejledning Rengøring og vedligeholdelse Fejlfinding 36 Vi takker for valget af dette apparat. Det anbefales omhyggeligt at læse alle de vejledninger, der er indeholdt i denne manual for at få en sikker og korrekt brug af din opvaskemaskine. Manualen er inddelt i to afsnit, der giver en gradvis beskrivelse af opvaskemaskinens funktioner med klare og tydelige instruktioner fulgt af detaljerede illustrationer. Der gives råd og vejledning vedrørende korrekt brug af kurve, sprøjtearme, beholdere, filtre, vaskeprogrammer samt vejledning i betjening af betjeningsknapperne. Følg de anbefalede rengøringsprocedurer for at sikre, at opvaskemaskinen altid er i perfekt vasketilstand. Denne manual giver hurtigt og let svar på alle dine spørgsmål vedrørende brugen af din nye opvaskemaskine. INSTALLATIONSVEJLEDNINGER: disse er påtænkt den kvalificerede tekniker, der skal udføre installationen, monteringen og afprøve maskinen. BRUGERVEJLEDNINGER: disse består af råd og vejledning vedrørende brug af maskinen, en beskrivelse af dens betjeninger og af de korrekte rengørings- og vedligeholdelsesprocedurer. 1

4 Sikkerhedsvejledninger 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger MANUALEN ER EN INTEGRERENDE DEL AF MASKINEN: DEN SKAL ALTID OPBEVARES INTAKT SAMMEN MED MASKINEN. LÆS OMHYGGELIGT ALLE DE VEJLEDNINGER, DER ER INDEHOLDT I MANUALEN, FØR MASKINEN TAGES I BRUG. INSTALLATIONEN SKAL UDFØRES AF EN KVALIFICERET TEKNIKER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE REGLER. MASKINEN ER BEREGNET TIL HUSHOLDNINGSBRUG OG LIGNENDE FORMER FOR ANVENDELSE (SÅSOM BRUG I KØKKENER I BUTIKKER, PÅ KONTORER OG PÅ ANDRE ARBEJDSPLADSER, PENSIONATER, VÆRELSER PÅ HOTELLER, MOTELLER, BED & BREAKFAST OG ANDRE TYPER OVERNATNINGSSTEDER), OG ER I OVERENSSTEMMELSE MED DE GÆLDENDE DIREKTIVER 2006/95/EF OG 2004/108/EF, INKL. FOREBYGGELSE OG UDELUKKELSE AF RADIOFREKVENS FORSTYRRELSE. MASKINEN ER BEREGNET TIL FØLGENDE BRUG: OPVASK OG TØRRING AF SERVICE. ANDEN BRUG AF APPARATET BETRAGTES SOM URETMÆSSIG. PRODUCENTEN FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR BRUG, DER AFVIGER FRA DEN OVENFOR BESKREVNE. IDENTIFIKATIONSPLADEN MED MASKINENS TEKNISKE DATA, SERIENUMMER OG MÆRKNINGER ER PLACERET SYNLIGT PÅ LÅGENS INDERSIDE. IDENTIFIKATIONSPLADEN PÅ LÅGENS INDERKANT MÅ ALDRIG FJERNES. EFTERLAD IKKE DEN FJERNEDE EMBALLAGE UDEN OPSYN I HJEMMET. SORTÉR DE FORSKELLIGE EMBALLAGEMATERIALER, OG BRING DEM TIL NÆRMESTE RENOVATIONSANLÆG. MASKINEN SKAL FORSYNES MED JORDFORBINDELSE I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR ELEKTRICITET. PRODUCENTEN FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR SKADE PÅ PERSONER ELLER EJENDELE, DER SKYLDES MANGLENDE JORDFORBINDELSE TIL MASKINEN ELLER MANGELFULD JORDFORBINDELSE. SØRG FOR, AT MASKINENS ÅBNINGER PÅ UNDERSIDEN IKKE ER TILSTOPPEDE I TILFÆLDE AF, AT MASKINEN ER INSTALLERET PÅ ET TÆPPELAGT ELLER DÆKKET GULV. SLUK ALTID FOR OPVASKEMASKINEN EFTER HVER VASK FOR AT UNDGÅ ENERGISPILD. AFBRYD I TILFÆLDE AF FEJL OPVASKEMASKINEN FRA STRØMFORSYNINGSNETTET, OG LUK FOR VANDHANEN. OPVASKEMASKINEN MÅ IKKE RENGØRES MED HØJTRYKSRENSER. 2

5 Sikkerhedsvejledninger ADVARSEL: VISSE MASKINOPVASKEMIDLER ER MEGET ALKALISKE. VED INDTAGELSE UDGØR PRODUKTERNE EN STOR FARE. UNDGÅ ENHVER KONTAKT MED HUD OG ØJNE, OG SØRG FOR, AT BØRN IKKE KOMMER I NÆRHEDEN AF OPVASKEMASKINEN, NÅR LÅGEN STÅR ÅBEN. KONTROLLÉR, AT RUMMET TIL MASKINOPVASKEMIDLER ER TOM EFTER OPVASKEPROGRAMMET. FORÆLDEDE MASKINER SKAL GØRES UBRUGELIGE. AFBRYD STRØMFORSYNINGSLEDNINGEN FRA STIKKONTAKTEN PÅ VÆGGEN, OG SØRG FOR AT USKADELIGGØRE DE DELE, DER KAN VÆRE TIL FARE FOR BØRN (LÅSE, LÅGER, ETC.). DETTE PRODUKT ER MÆRKET I HENHOLD TIL EU-DIREKTIV 2002/96/EF OM KASSERET ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE). VED AT SIKRE, AT DETTE PRODUKT BLIVER SKROTTET KORREKT, HJÆLPER MAN MED TIL AT FORHINDRE POTENTIELLE, NEGATIVE KONSEKVENSER FOR MILJØET OG FOLKESUNDHEDEN, DER KUNNE OPSTÅ GENNEM UHENSIGTSMÆSSIG BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT. SYMBOLET PÅ PRODUKTET ELLER PÅ DOKUMENTERNE, DER LEDSAGER PRODUKTET, ANGIVER, AT PRODUKTET IKKE MÅ BORTSKAFFES SAMMEN MED HUSHOLDNINGSAFFALDET. DET SKAL I STEDET AFLEVERES PÅ EN GENBRUGSSTATION FOR ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR. DET SKAL SKROTTES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOKALE MILJØREGLER FOR BORTSKAFFELSE AF AFFALD. FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OM HÅNDTERING, GENVINDING OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT BEDES MAN KONTAKTE DE LOKALE MYNDIGHEDER, RENOVATIONSSELSKABET ELLER FORRETNINGEN, HVOR PRODUKTET ER KØBT. ANVEND IKKE MASKINER, DER ER BLEVET BESKADIGET UNDER TRANSPORT. RÅDFØR DIG MED DIN FORHANDLER I TVIVLSTILFÆLDE. MASKINEN SKAL INSTALLERES OG TILSLUTTES I OVERENSSTEMMELSE MED DE VEJLEDNINGER, DER ER GIVET AF PRODUCENTEN ELLER AF EN KVALIFICERET TEKNIKER. OPVASKEMASKINEN MÅ KUN BENYTTES AF VOKSNE. AF HENSYN TIL SIKKERHEDEN MÅ APPARATET KUN BENYTTES AF PERSONER MED FYSISKE OG/ELLER MENTALE HANDICAPS UNDER OPSYN FRA EN ANSVARLIG PERSON. OPBEVAR OPVASKEMIDLER OG EMBALLAGE (PLASTPOSER, POLYSTYREN OSV.) UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. SØRG FOR, AT BØRN IKKE KOMMER I NÆRHEDEN AF OPVASKEMASKINEN OG AT DE IKKE BENYTTER DEN SOM LEGETØJ. DER KAN VÆRE RESTER AF OPVASKEMIDDEL I APPARATET, SOM KAN FORVOLDE ALVORLIGE SKADER I ØJNE, MUNDHULE OG HALS SAMT UDGØRE EN FARE FOR KVÆLNING. FYLD IKKE OPLØSNINGSMIDLER SOM ALKOHOL ELLER TERPENTIN I MASKINEN, DA DET KAN FORÅRSAGE EKSPLOSION. STIL IKKE SERVICE, DER ER TILSMUDSET MED ASKE, VOKS ELLER MALING I OPVASKEMASKINEN 3

6 Sikkerhedsvejledninger DRIK IKKE DET VAND, DER KAN VÆRE I SERVICET ELLER I SELVE OPVASKEMASKINEN VED VASKEPROGRAMMETS OPHØR OG FØR TØRRECYKLUSSEN. DET KAN VÆRE FARLIGT AT LÆNE SIG OP AD/SIDDE PÅ MASKINENS LUGE NÅR DEN ER ÅBEN, DA MASKINEN DERVED KAN TIPPE. LAD IKKE OPVASKEMASKINENS LÅGE STÅ ÅBEN, IDET DER ER RISIKO FOR AT SNUBLE OVER DEN. KNIVENE OG ANDRE SKARPE KØKKENREDSKABER SKAL ANBRINGES I KURVEN MED SPIDSEN NEDAD ELLER ANBRINGES VANDRET I DEN ØVERSTE KURV. DET ER NØDVENDIGT AT VÆRE FORSIGTIG FOR AT UNDGÅ AT SKÆRE SIG. SØRG FOR, AT REDSKABERNE IKKE STIKKER FREM FRA KURVEN. MODELLER MED AQUASTOP AQUASTOP HINDRER OVERSVØMMELSE I TILFÆLDE AF VANDLÆKAGE. TILKALD EN KVALIFICERET TEKNIKER, DER KAN IDENTIFICERE OG UDBEDRE SKADEN I TILFÆLDE AF, AT AQUASTOPANORDNINGEN UDLØSES. PÅ DE MODELLER, DER ER FORSYNET MED AQUASTOP, SIDDER DER EN MAGNETVENTIL INDE I VANDTILFØRSELSSLANGEN. SKÆR IKKE SLANGEN OVER, OG LAD IKKE MAGNETVENTILEN FALDE NED I VAND. AFBRYD MASKINEN FRA STRØM- OG VANDTILFØRSLEN I TILFÆLDE AF SKADE PÅ VANDTILFØRSELSSLANGEN. MODELLER MED INDVENDIG BELYSNING MASKINENS BELYSNINGSSYSTEM ER KLASSIFICERET I RISIKOGRUPPE 1 JF. STANDARDEN IEC/EN DETTE INDEBÆRER, AT DER IKKE ER NOGEN FOTOBIOLOGISK RISIKO I FORBINDELSE MED NORMAL BRUG. UDFØR UMIDDELBART EFTER OPVASKEMASKINENS INSTALLATION, EN HURTIG AFPRØVNING AF MASKINEN VED AT FØLGE NEDENSTÅENDE VEJLEDNINGER. HVIS OPVASKEMASKINEN IKKE FUNGERER KORREKT, SKAL DEN AFBRYDES FRA STRØMNETTET, OG DET NÆRMESTE SERVICECENTER KONTAKTES. FORSØG IKKE AT REPARERE MASKINEN. OPVASKEMASKINEN OPFYLDER ALLE DE KRAV, DER ER FREMSAT I DE GÆLDENDE BESTEMMELSER FOR SIKKERHED OG ELEKTRISK UDSTYR. ENHVER TEKNISK KONTROL MÅ UDELUKKENDE UDFØRES AF EN UDDANNET OG AUTORISERET TEKNIKER: REPARATIONER UDFØRT AF UAUTORISEREDE PERSONER VIL MEDFØRE BORTFALD AF GARANTIEN, LIGESOM DET VIL UDGØRE EN MULIG FARE FOR BRUGEREN. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer eller ejendele, der skyldes manglende overholdelse af ovenstående forholdsregler, forvanskning af selv den mindste maskindel eller brug af ikke originale reservedele. 4

7 Installationsvejledning 2. Installation og montering Fjern polystyren-kurveholderne. Placér maskinen på det ønskede installationssted. Maskinens bagside eller sider kan stilles op ad en væg eller op ad andet inventar. Hvis opvaskemaskinen installeres i nærheden af en varmekilde, monteres det specielle isoleringspanel for at forebygge overopvarmning og funktionsfejl af maskinen. For at sikre stabilitet må indbygningsapparaterne eller de integrerbare apparater kun monteres under helstøbte køkkenbordsplader. Fastspænd apparatet i de tilstødende køkkenelementer eller i køkkenbordspladen. For at lette installationsproceduren kan tilførsels- og afløbsslangen placeres i en hvilken som helst retning. Sørg for, at slangerne ikke slår bugter, er klemte eller trukket for stramt. Anbring slangerne i den ønskede retning og kontrollér, at låsemøtrikken fastspændes. Der kræves et hul på mindst 8 cm i diameter, for at strømkabel og rør kan komme igennem. Nivellér maskinen på gulvet med de regulerbare fødder. Dette indgreb er vigtigt for at sikre en korrekt drift af opvaskemaskinen. Det er strengt forbudt at indbygge opvaskemaskinen under keramiske komfurplader. Det er muligt at indbygge opvaskemaskinen under traditionelle elkomfurplader forudsat at køkkenbordspladen er helstøbt og at opvaskemaskinen og komfurpladen er monteret og fastgjort korrekt således, at de ikke kan skabe farlige situationer. Hvis opvaskemaskinen skal installeres i et indbygningshul ved siden af en anden/andre hårde hvidevare(r), skal hvidevareproducentens forskrifter overholdes nøje (minimumsafstande, installationsmåde osv.). Kun fritstående modeller - Det er strengt forbudt at montere komfurplader over en fritstående opvaskemaskine. - Hvis apparatet ikke er placeret i en niche, og det således er muligt at opnå adgang til den ene side af apparatet, er det af hensyn til sikkerheden nødvendigt at beklæde siden med lågens hængsler (fare for kvæstelser). Beklædningen kan bestilles som tilbehør ved forhandlere eller ved det tekniske servicecenter. Ved indbygning af opvaskemaskinen er det nødvendigt at købe specialsættet ved de autoriserede forhandlere eller ved det tekniske servicecenter. Opvaskemaskinen er udstyret med blot et ben bagest, som kan justeres ved hjælp af en skrue nederst på apparatets forreste del. 5

8 Installationsvejledning 2.1 Tilslutning til vandforsyningen Forebyggelse af risiko for tilstopning eller skade: hvis vandrøret er nyt, eller ikke har været brugt i lang tid, kontrolleres, at vandet er klart og fri for urenheder, før maskinen tilsluttes vandforsyningen for at forebygge skader på maskinen. Opvaskemaskinen skal altid sluttes til vandforsyningen med nye slanger, gamle eller slidte slanger må aldrig benyttes. TILSLUTNING TIL VANDFORSYNINGEN Opvaskemaskinens tilløbsslange tilsluttes en koldtvandshane med ¾" gevind. Husk at montere det medleverede rensefilter A i koblingen ved afspærringsventilen og skru slangen godt fast på vandhanen. Kontrollér at slangen er skruet helt fast, og stram efter ved at dreje den ca. ¼ omgang med en rørtang. I opvaskemaskiner med AQUASTOP er tilløbsslangen allerede forsynet med filtre. Opvaskemaskinen kan også tilsluttes en varmtvandsforsyning, der ikke overstiger 60 C. Ved varmtvandsforsyning til maskinen skæres vasketiden ned med ca. 20 minutter med en ubetydelig reducering af dens effektivitet. Tilslut maskinen til husets varmtvandsforsyning ved at udføre samme procedure som beskrevet for tilslutning til koldtvandsforsyningen. TILSLUTNING FOR AFLØB Indsæt opvaskemaskinens afløbsslange i et afløbsrør med en diameter på mindst 4 cm, eller som et alternativ i køkkenvasken ved hjælp af den medfølgende plastikholder. Pas på ikke at sammenpresse eller bøje slangen for meget. Det er vigtigt at forhindre slangen i at gå løs og falde ned. Plastikholderen er således forsynet med et hul, så den kan bindes fast til væggen eller vandhanen. Slangens frie ende skal anbringes i en højde fra 30 til 100 cm, og må aldrig sænkes ned i vand. Hvis der anvendes en vandret forlænger-afløbsslange (for maksimalt 3 m), kan afløbsslangen anbringes ved en maksimum højde på 85 cm fra gulvet. 6

9 Installationsvejledning 2.2 Elektrisk tilslutning og anvisninger KONTROLLÉR, AT NETTETS SPÆNDING OG FREKVENS SVARER TIL SPECIFIKATIONERNE PÅ TYPEPLADEN PÅ LÅGENS INDVENDIGE KANT. STRØMKABLETS STIK SKAL PASSE TIL STIKKONTAKTEN OG OVERHOLDE DE AKTUELT GÆLDENDE FORSKRIFTER ANG. ELEKTRISK TILSLUTNING. DER SKAL VÆRE ADGANG TIL STIKKONTAKTEN, NÅR APPARATET ER BYGGET IND. TRÆK ALDRIG STIKKET UD VED AT TRÆKKE I STRØMKABLET. HVIS STRØMKABLET BESKADIGES, SKAL DET UDSKIFTES AF PRODUCENTEN ELLER AF ET AUTORISERET SERVICECENTER. UNDGÅ AT BRUGE ADAPTERE ELLER SHUNTLEDNINGER, DA DE KAN FORÅRSAGE OVEROPHEDNING OG FORBRÆNDINGER. HVIS APPARATET IKKE ER UDSTYRET MED STIK MEN KUN MED STRØMKABEL: INSTALLÉR EN FLERPOLET AFBRYDER PÅ STRØMKABLET MED EN KONTAKTÅBNING PÅ 3,5 MM ELLER DEROVER PÅ ET LETTILGÆNGELIGT STED NÆR APPARATET. TILSLUTNINGEN TIL STRØMFORSYNINGEN MÅ KUN UDFØRES AF EN SPECIALUDDANNET TEKNIKER I HENHOLD TIL NEDENSTÅENDE DIAGRAM OG MED OVERHOLDELSE AF KRAVENE I DEN GÆLDENDE LOVGIVNING. L = brun N = blå = gul-grøn Udskiftningen af strømkablet skal udføres af producenten eller et autoriseret servicecenter således, at alle former for risici undgås. 7

10 Installationsvejledning Visse dele er fortsat strømførende, når knappen for TÆNDING/SLUKNING er i positionen for slukning. Fjern stikket fra stikkontakten eller frakobl strømmen ved hjælp af den vægmonterede afbryder inden vedligeholdelse af maskinen. KUN FOR STORBRITANNIEN: DETTE APPARAT SKAL FORSYNES MED JORDFORBINDELSE. Udskiftning af sikring Hvis stikket, som benyttes til tilslutning til strømforsyningen, er udstyret med en sikring BS 1363A 13A, er det nødvendigt at benytte en A.S.T.A. godkendt sikring (type BS 1362) i forbindelse med udskiftningen. Benyt følgende fremgangsmåde: 1. Fjern dækpladen A og sikringen B. 2. Stik den nye sikring ind i dækpladen. 3. Indsæt begge dele i stikket. Montér dækpladen korrekt i stikket efter udskiftning af sikringen. Hvis stikkets dækplade mangler, må stikket først anvendes efter montering af en passende reservedækplade. De anbefalede reservedele fremgår af farven i sædet for anbringelse af dækpladen eller teksten nederst på stikket, som beskriver reservedelens farvekode. Reservedækplader kan købes hos de lokale forhandlere af el-artikler. 8

11 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne 3.1 Øverste panel Alle opvaskemaskinens betjeningsknapper findes på det øverste panel. Tænding, programmering, slukning osv. kan kun finde sted, når lågen står åben. Det viste panel er kun et eksempel. Kontrollampernes og knappernes form kan variere afhængigt af modellen TÆND/SLUK KNAP Ved tryk på denne knap tilføres maskinen energi. KONTROLLAMPER FOR VALGT PROGRAM Tænding af kontrollampe angiver det valgte program samt forekomst af fejl (fejlfinding). PROGRAMVÆLGERKNAP + JUSTERING AF VANDBLØDGØRINGSSYSTEMET Bruges til at vælge det ønskede vaskeprogram og justere vandblødgøringssystemet. KONTROLLAMPE FOR JUSTERING AF VANDETS HÅRDHED AKTIVERET Kontrollampen blinker for at angive, at apparatets funktion justering af vandets hårdhed er aktiveret. KONTROLLAMPE FOR SALT (kun på visse modeller) Hvis påfyldes salt. symbolet findes, tænder det for at angive, at der skal KONTROLLAMPE FOR AFSPÆNDINGSMIDDEL (kun på visse modeller) Tænding af denne kontrollampe angiver, at skyllemiddelskålen er tom. 6 OPTIONER (kun på visse modeller) 9

12 <<OPTIONER (6)>> Afhængigt af modellen kan dette område indeholde en eller flere af følgende optioner, som angives af de respektive symboler. Optionerne beskrives yderligere i de relevante afsnit i vejledningen. Det er ikke muligt at vælge nogen optioner, når iblødsætningsprogrammet er i gang. Alle optioner på nær "Flexi Tabs" deaktiveres ved afslutning af vaskeprogrammet. Tryk på den respektive knap for at deaktivere Flexi Tabs optionen (kontrollampen slukker). Flexi Tabs Denne option er beregnet til multi-opvasketabs. HYCLEAN Udfører en afsluttende antibakteriel skylning efter det valgte program. HALV VASK Til opvask af kun en begrænset mængde service fordelt i begge kurve. FORSINKELSE AF PROGRAM Gør det muligt at forsinke starten af programmet med 3, 6 eller 9 timer. 10

13 PROGRAMTABEL Vejledningen indeholder programtabellerne gældende for flere modeller. Sammenlign programsymbolerne øverst i tabellen med symbolerne på frontpanelet for at finde den tabel, der gælder for din opvaskemaskine. INDSTILLING OG START AF VASKEPROGRAM Efter at have fundet det mest passende vaskeprogram ved hjælp at tabellen foretages følgende: Tryk på TÆND/SLUK knappen (1), og afvent, at kontrollampen for VALGT PROGRAM (2) tændes. Hold PROGRAMVÆLGERKNAPPEN (3) trykket ind, indtil kontrollampen for det ønskede program tændes. Vælg den ønskede option (hvis nødvendigt, og hvis modellen er udstyret med optioner). Luk lågen. Programmet starter efter ca. 2 sekunder. Kontrollampen for igangværende program blinker, mens programmet er i gang. 11

14 PROGRAMTABEL PROGRAM, NUMMER & SYMBOL 1 IBLØDSÆTNING TYPE OG GRAD AF SNAVS PÅ SERVICE Gryder og service skylles, inden maskinen er fyldt. PROGRAM SEKVENS VARIGHED MINUTTER (1) VAND LITER FORBRUG EFFEKT kwh (1) Kold forvask 15 3,5 0,02 2 KRYSTAL Blandet, let snavset krystalglas, porcelæn og service. 3 ØKO (*) EN NORMAL IEC/DIN*** 5 ULTRAREN **** Normalt snavset service, som vaskes straks efter brug. Normalt snavset service (også med indtørrede rester). Meget snavsede gryder og service (også med indtørrede rester). Vask ved 45 C Kold skylning Skyl ved 70 C Tør Kold forvask Vask ved 50 C (2) Skyl ved 65 C Tør Kold forvask Vask ved 65 C Kold skylning Skyl ved 70 C Tør Varm forvask Vask ved 70 C Kold skylning (3) Skyl ved 70 C Tør 65 9,5 1,10 ** ** ** ,5 1, ,5 1,70 ULTRAREN programmet afsluttes med en ekstra antibakteriel skylning, som sikrer en yderligere reduktion af bakterieforekomsten. Hvis temperaturen falder i denne fase af programmet (eksempelvis pga. åbning af lågen eller strømsvigt), blinker kontrollampen for at angive, at den antibakterielle virkning ikke kan garanteres. VIGTIGT: Se tabellen NOTER OG HENVISNINGER på følgende sider. Vaskeprogrammet starter ikke, hvis opvaskemaskinens låge er åben eller ikke er lukket korrekt. 12

15 PROGRAMTABEL PROGRAM, NUMMER & SYMBOL 1 IBLØDSÆTNING TYPE OG GRAD AF SNAVS PÅ SERVICE Gryder og service skylles, inden maskinen er fyldt. PROGRAM SEKVENS VARIGHED MINUTTER (1) VAND LITER FORBRUG EFFEKT kwh (1) Kold forvask 15 3,5 0,02 2 KRYSTAL Blandet, let snavset krystalglas, porcelæn og service. 3 ØKO (*) EN NORMAL IEC/DIN*** 5 SUPER **** Normalt snavset service, som vaskes straks efter brug. Normalt snavset service (også med indtørrede rester). Meget snavsede gryder og service (også med indtørrede rester). Vask ved 45 C Kold skylning Skyl ved 70 C Tør Kold forvask Vask ved 50 C (2) Skyl ved 65 C Tør Kold forvask Vask ved 65 C Kold skylning Skyl ved 70 C Tør Varm forvask Vask ved 70 C Kold skylning (3) Skyl ved 70 C Tør 65 9,5 1,10 ** ** ** ,5 1, ,5 1,60 VIGTIGT: Se tabellen NOTER OG HENVISNINGER på følgende sider. Vaskeprogrammet starter ikke, hvis opvaskemaskinens låge er åben eller ikke er lukket korrekt. 13

16 PROGRAMTABEL PROGRAM, NUMMER & SYMBOL 1 IBLØDSÆTNING TYPE OG GRAD AF SNAVS PÅ SERVICE Gryder og service skylles, inden maskinen er fyldt. PROGRAM SEKVENS VARIGHED MINUTTER (1) VAND LITER FORBRUG EFFEKT kwh (1) Kold forvask 15 3,5 0,02 2 KRYSTAL Blandet, let snavset krystalglas, porcelæn og service. 3 ØKO (*) EN Normalt snavset service, som vaskes straks efter brug. 4 HALV VASK Begrænset mængde normalt snavset service, som vaskes straks efter brug. 5 ULTRAREN **** Meget snavsede gryder og service (også med indtørrede rester). Vask ved 45 C Kold skylning Skyl ved 70 C Tør Kold forvask Vask ved 50 C (2) Skyl ved 65 C Tør Vask ved 65 C Kold skylning Skyl ved 70 C Tør Varm forvask Vask ved 70 C Kold skylning (3) Skyl ved 70 C Tør 65 9,5 1,10 ** ** ** , ,5 1,70 ULTRAREN programmet afsluttes med en ekstra antibakteriel skylning, som sikrer en yderligere reduktion af bakterieforekomsten. Hvis temperaturen falder i denne fase af programmet (eksempelvis pga. åbning af lågen eller strømsvigt), blinker kontrollampen for at angive, at den antibakterielle virkning ikke kan garanteres. VIGTIGT: Se tabellen NOTER OG HENVISNINGER på følgende sider. Vaskeprogrammet starter ikke, hvis opvaskemaskinens låge er åben eller ikke er lukket korrekt. 14

17 NOTER OG HENVISNINGER Kør kun iblødsætningsprogrammet med halvfuld maskine. Optionerne kan ikke benyttes sammen med blødsætningsprogrammet. * Standard program jf. DS/EN ** Se det medfølgende ark. *** Referenceprogram IEC/DIN. **** Referenceprogram for laboratorier. Opvaskemiddel: 20 g i sæberum + 10 g i låge eller tablet. Placering: Se foto i afsnittet Brug af kurve. (1) Varighed af cyklus og energiforbrug kan variere efter vand- og rumtemperaturen og typen og mængden af service. (2) Visse modeller er udstyret med mellemskylning. (3) 1 eller 2 koldskylninger afhængigt af modellen. HENVISNINGER TIL ENERGIMÆRKNINGEN, der leveres sammen med opvaskemaskinen: - Det årlige energiforbrug er beregnet på baggrund af 280 gange standard opvask med koldt vand og lavenergiforbrug. Det effektive forbrug afhænger af den konkrete brug af apparatet. - Vandforbruget er beregnet på baggrund af 280 gange standard opvask. Det effektive forbrug afhænger af den konkrete brug af apparatet. - Oplysningerne refererer til STANDARD programmet jf. DS/EN (angivet i programtabellen), som er det mest effektive med hensyn til det kombinerede energi- og vandforbrug. Programmet anvendes til normalt snavset service. - Energiforbrug, når apparatet er slukket = 0,02 W. - Energiforbrug, når apparatet er tændt = 1,5 W. - Klasse for tørringseffektivitet på baggrund af en skala fra G (min. effektivitet) til A (maks. effektivitet). 15

18 3.2 Vaskeprogrammer Sørg for følgende før start af vaskeprogram: Vandtilførselshanen er åben. Kontrollér, at der er salt i beholderen til blødgøringsmiddel. Kontrollér, at der er fyldt den korrekte mængde opvaskemiddel i sæberummet. Kurvene er fyldt korrekt. Sprøjtearmene kan dreje frit og uhindret. Opvaskemaskinens låge er lukket korrekt. VALG AF OPTIONER Vælg optioner ved at trykke på den respektive knap ved symbolet for den ønskede option. Kontrollampen tænder for at bekræfte, at optionen er aktiveret. Det er ikke muligt at vælge nogen optioner, når iblødsætningsprogrammet er i gang. Alle optioner på nær "Flexi Tabs" deaktiveres ved afslutning af vaskeprogrammet. Tryk på den respektive knap for at deaktivere Flexi Tabs optionen (kontrollampen slukker). Alle optioner inkl. "Flexi Tabs" deaktiveres, når et program SLETTES, efter det er gået i gang. EKSTRAOPTIONER Visse modeller er udstyret med ekstraoptioner, der aktiveres ved at trykke på to knapper samtidigt. I dette tilfælde forbindes symbolet for ekstraoptionen med de to knapper, der skal trykkes på samtidigt for at aktivere den, ved hjælp af to linjer på frontpanelet (f.eks. Flexi Tabs i denne figur). 16

19 Flexi Tabs Denne option er ideel til multi-produkter og gør det muligt at optimere vasken ved optimal udnyttelse af egenskaberne i multi-opvasketabsene. Når optionen er aktiveret, benyttes eventuelt salt og afspændingsmiddel i beholderne ikke. Hvis optionen ikke findes, anbefales det at benytte de traditionelle produkter (særskilt opvaskepulver, salt og afspændingsmiddel), idet ovennævnte multi-produkter i forbindelse med de normale opvaskeprogrammer kan skabe problemer i form af aflejring af hvide belægninger, dårlige tørreresultater og rester på servicet. Bemærk: Når beholderne til salt og afspændingsmiddel er tomme, forbliver kontrollamperne tændt, selv om Flexi Tabs optionen er valgt. VIGTIGT: Når optionen ikke længere skal anvendes, skal den frakobles ved at trykke på den respektive knap (kontrollampen slukkes). Hvis vandets hårdhed er blevet indstillet højere end H3, og Flexi Tabs optionen er aktiveret, blinker den respektive kontrollampe som en advarsel om en indstillingsfejl. Multi-produkter er ikke egnet til brug med meget hårdt vand. Det er ikke forbudt at bruge optionen, men vaskeresultatet bliver måske ikke optimalt. HYCLEAN HYCLEAN optionen forlænger den afsluttende varme skylning for at sikre en yderligere reduktion af bakterieforekomsten. Hvis temperaturen falder inden i opvaskemaskinen i denne fase af programmet (eksempelvis pga. åbning af lågen eller strømsvigt), blinker kontrollampen for optionen og kontrollampen (2) for at angive, at den supplerende skylning ikke er blevet udført korrekt. Dette betyder ikke, at vaskeprogrammet er mindre effektivt end normalt. HALV VASK Optionen er nyttig, hvis der kun skal vaskes en begrænset mængde service. Optionen sikrer strømbesparelser samt en afkortning af programmets varighed. Anbring service i begge kurve, og påfyld herefter en mindre mængde opvaskemiddel end den normale mængde til en fyldt maskine. 17

20 FORSINKELSE AF PROGRAM Starten af programmet kan forsinkes 3, 6 eller 9 timer. Herved er det muligt at starte opvaskemaskinen på det ønskede tidspunkt. Indstil programmet, og tryk på knappen for at vælge den ønskede forsinkelse. Den tilsvarende kontrollampe tænder. Når lågen lukkes, skylles servicet af. Herefter aktiveres den indstillede forsinkelse af programmet. Tryk på knappen flere gange, indtil alle tre kontrollamper slukker, for at forlade proceduren uden at indstille en forsinket start. NB: Det er ikke muligt at vælge FORSINKELSE AF PROGRAM optionen, når programmet er gået i gang. SLETNING AF INDEVÆRENDE PROGRAM For at slette det indeværende valgte program, åbnes lågen, og PROGRAMVÆLGERKNAPPEN (3) holdes trykket ind i nogle sekunder, indtil kontrollamperne for programmerne 4 og 5 lyser samtidigt (markeret med "end"). Åbn lågen. Opvaskemaskinen vil efter ca. 1 minut gå frem til cyklusafslutning. PROGRAMSKIFT For ændring af det igangværende program er det tilstrækkeligt at åbne lågen og vælge et nyt program. Nå lågen lukkes, vil opvaskemaskinen automatisk vælge det nye program. 18

21 SPAR ENERGI! OG BESKYT MILJØET Forsøg altid at lade opvaskemaskinen køre, når den er fyldt op. Vask ikke op under rindende vand. Anvend det vaskeprogram, der egner sig bedst til netop den type fyldning. Skyl ikke servicet før, det sættes i maskinen. Tilslut opvaskemaskinen til en varmtvandsforsyning op til 60 C, hvis en sådan forefindes. SKÆR NED PÅ FORBRUGET AF VASKEMIDDEL! OG BESKYT MILJØET De fosfater, der er indeholdt i vaskemidler til opvaskemaskiner er skadelige for miljøet. For at undgå at bruge for store mængder vaskemiddel og for at spare på energien gøres følgende: Adskil de mere skrøbelige elementer fra service, der er mere resistente over for aggressive vaskemidler og høje temperaturer Hæld ikke vaskemidlet direkte på servicet. Programmet afbrydes, hvis lågen åbnes, mens opvaskeprogrammet er i gang. Den respektive kontrollampe bliver ved med at blinke og et lydsignal gør opmærksom på, at programmet ikke er afsluttet. Det er herefter nødvendigt at vente ca. 1 minut, inden lågen lukkes for at genstarte programmet. Når lågen lukkes, genoptages programmet fra det punkt, hvor det blev afbrudt. Dette indgreb må kun udføres, når det er strengt nødvendigt, idet det kan skabe forstyrrelser i udførelsen af programmet. SLUKNING Opvaskemaskinen udsender et kortvarigt lydsignal efter afslutning af programmet. Endvidere blinker kontrollamperne for programmerne 4 og 5 (markeret med "end"). For slukning af opvaskemaskinen åbnes lågen, og der trykkes på TÆND/SLUK knappen (1). UDTAGNING AF SERVICET Vent mindst 20 minutter efter vaskeprogrammets ophør, før servicet tages ud fra opvaskemaskinen, så det kan afkøles. For at forhindre vanddråber i at dryppe ned på den underste kurv, anbefales det at tømme den underste kurv først og derefter den øverste kurv. 19

22 4. Betjeningsvejledning Efter korrekt installation af opvaskemaskinen foretages følgende forberedelser for brug: Indstil vandblødgøringssystemet; Tilføj den regenererende salt; Tilføj skyllemiddel og vaskemiddel. 4.1 Anvendelse af vandblødgøringssystemet Mængden af kedelsten i vandet (vandhårdhedsregister) kan give hvidlige pletter på det tørre service, der med tiden vil have tendens til at blive mat. Opvaskemaskinen er udstyret med et automatisk blødgøringssystem med specielt regenererende salt til reducering af vandets hårdhed. Opvaskemaskinen er fabriksindstillet til en vandhårdhedsgrad på 3 (gennemsnitshårdhed df dh ). SALT Ved anvendelse af mellemhårdt vand skal saltbeholderen fyldes op efter ca. 20 vaskecyklusser. Saltbeholderen kan indeholde ca. 1,5 kg saltkorn. Beholderen er placeret i bunden af opvaskemaskinen. Fjern først den underste kurv, skru saltbeholderens låg af ved at dreje det modsat urets retning, og hæld saltet i ved hjælp af den medfølgende tragt. Fjern alle saltrester omkring åbningen, før låget skrues på igen. Første gang opvaskemaskinen anvendes, skal der ud over saltet tilføjes en liter vand til beholderen. Hver gang saltbeholderen fyldes op, skal det kontrolleres, at låget er skruet godt fast. Blandingen af vand og vaskemiddel må aldrig trænge ind i saltbeholderen, da dette vil kunne forringe regenereringssystemets effektivitet. Hvis dette skulle ske, bortfalder garantien. Anvend kun regenereringssalt, der er specielt formuleret til opvaskemaskiner til privat husholdningsbrug. Hvis der anvendes salttabletter, må beholderen ikke fyldes helt op. 20

23 Anvend ikke bordsalt, da det indeholder uopløselige substanser, der med tiden kan beskadige vandblødgøringssystemet. Hvis det kræves, fyldes regenereringssaltbeholderen, før vaskeprogrammet startes. På denne måde vil den overskydende saltopløsning blive fjernet af vandet. Langvarig tilstedeværelse af saltvand i beholderen kan føre medføre korrosion. Pas på ikke at forveksle saltpakningen med vaskemiddelpakningen: hvis der kommer vaskemiddel i saltbeholderen, vil det kunne beskadige vandblødgøringssystemet. JUSTERING AF BLØDGØRINGSMIDDEL Opvaskemaskinen er udstyret med en anordning, der gør det muligt at indstille justeringen af blødgøringsmiddel afhængigt af vandets hårdhed. Hårdheden vælges ved hjælp af PROGRAMVÆLGERKNAPPEN (3). Hold knappen trykket inde i min. 15 sekunder for at justere. KONTROLLAMPEN FOR JUSTERING AF VANDETS HÅRDHED (4) blinker, hvorimod KONTROLLAMPERNE FOR DET VALGTE PROGRAM (2) angiver den indstillede justering. Enkeltvise tryk på knappen ændrer valget som angivet i nedenstående tabel: > 21

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD

OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD 420378 OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD Built as a professional En opvaskemaskine skal holde i mange år Vores opvaskemaskiner er udviklet, så alle de vigtigste komponenter er fremstillet af førsteklasses

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Betjeningsvejledning ICD 661 EU ICD 661 S EU

Betjeningsvejledning ICD 661 EU ICD 661 S EU Betjeningsvejledning ICD 661 EU ICD 661 S EU Læs denne vejledning Kære kunde, Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager opvaskemaskinen i brug. Vejledningen fortæller, hvordan du anvender og vedligeholder

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

CDP4609/4609X CSF 458 E

CDP4609/4609X CSF 458 E CDP4609/4609X CSF 458 E Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af vejledningen,

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

STA6539L3 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A

STA6539L3 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A EAN13: 8017709202200 Højde:82 cm 13 kuverter 10 programmer (5 hurtig programmer) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 45-65, Super Hurtigprogram: Speed

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

ST2FABP2. 50's style retro 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, CREME MÆRKE A+++A

ST2FABP2. 50's style retro 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, CREME MÆRKE A+++A ST2FABP2 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, CREME MÆRKE A+++A EAN13: 8017709166946 13 kuverter 9 programmer (4 hurtig programmer) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 60-70, Super hurtigprogram:

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere