9. marts 2010 FM 2011/29. Ændringsforslag. Til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. marts 2010 FM 2011/29. Ændringsforslag. Til"

Transkript

1 9. marts 2010 FM 2011/29 Ændringsforslag Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om ændring af landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold (Indførsel af forbud mod kamp- og muskelhunde) Til Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling Til 1 I landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 28 af 18. november 2010, foretages følgende ændringer: 1. 10, stk. 2-4, affattes således: Stk. 2. Hunde, som ved angreb, har skambidt mennesker eller andre dyr, skal straks aflives ved politiets foranstaltning for ejerens regning. Stk. 3. Det er forbudt at afholde hundekampe. Stk. 4. Retten til at beskæftige sig personligt med hunde kan ved dom frakendes for bestandigt eller for et nærmere fastsat tidsrum, hvis den pågældende 1) har anvendt en hund til angreb på eller som trussel mod mennesker eller dyr, 2) har undladt at holde sin hund tilbage, da vedkommende bemærkede, at hunden overfaldt mennesker eller dyr, eller 3) har afholdt hundekampe. 2. Efter 12, stk. 1, indsættes: Stk. 2. Besiddelse, indførsel og avl af følgende hunderacer er forbudt: 1) Pitbull terrier. 2) Tosa inu. 3) Amerikansk staffordshire terrier. 4) Fila brasileiro. 5) Dogo argentino. 6) Amerikansk bulldog. 7) Boerboel. 8) Kangal. 9) Centralasiatisk ovtcharka. 10) Kaukasisk ovtcharka. 11) Sydrussisk ovtcharka. 12) Tornjak. 13) Sarplaninac. Stk. 3. Forbuddet i stk. 2 finder tillige anvendelse for krydsninger, hvori de nævnte hunderacer indgår. 3. Efter 12 indsættes: 12 a. Hunde, der besiddes, indføres eller avles i strid med 12, stk. 2, aflives uden erstatning for dyrets ejer ved politiets foranstaltning for ejeren regning. FM 2011/29 3 IAN Sags nr

2 Stk. 2. Er der tvivl om, hvorvidt en hund tilhører en af de racer eller krydsninger heraf, som er omfattet af 12, stk. 2, kan politiet stille krav om, at ejeren dokumenterer hundens race eller type. Stk. 3. Hvis ejeren ikke straks kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation, jf. stk. 2, træffer politiet foranstaltninger med henblik på midlertidigt at fjerne hunden fra ejeren. Stk. 4. De omkostninger, der måtte være i forbindelse med midlertidig fjernelse, afholdes af ejeren. Stk. 5. Er der på det tidspunkt, hvor politiet stiller krav om dokumentation, ikke sammenfald mellem besidderen og ejeren, fastsætter politiet en efter omstændighederne en rimelig frist for, at ejeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at hunden ikke tilhører en af de racer eller krydsninger heraf, som er omfattet af 12, stk. 2. Stk. 6. Har ejeren ikke inden for en frist, som politiet fastsætter, fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at hunden ikke tilhører en af de racer eller krydsninger heraf, som er omfattet af 12, stk. 2, anses hunden for at være omfattet af forbuddet i 12, stk b. Personer, som den 1. juli 2011 besidder hunde omfattet af hunderacerne nævnt 12, stk. 2, eller krydsninger, hvori de nævnte hunde indgår, kan fortsat besidde disse. Følgende krav skal overholdes: 1) Sådanne hunde må ikke overdrages. 2) Hundene skal føres i line på maks. 2 meter og være forsynet med mundkurv, når de færdes i det offentlige rum , stk. 1, affattes således: Overtrædelse af bestemmelserne i 7, stk. 1, 8, stk. 1, 9, stk. 1 og 2, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2 og 3, 12 b, 14-18, 19, stk. 1, 2, 4 og 5, 20 samt 21, stk. 2, kan medføre bøde , stk. 3, affattes således: Stk. 3. Ved grov eller gentagen overtrædelse af bestemmelserne i 10, stk. 1 og 3, 12, stk. 2 og 3, 12 b samt 14-18, kan idømmes forbud mod enhver form for hold af eller omgang med husdyr. 6. Efter 28, stk. 5 indsættes: Stk. 6. Bøder idømt efter denne lov tilfalder Landskassen. Til 2 Stk. 1. Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2011, jf. dog stk. 2. Stk , stk. 2, omfatter alene hunde, der er født efter Inatsisartutlovens ikrafttræden. Grønlands Selvstyre. Den xx. xx 2011 Kuupik Kleist / Ove Karl Berthelsen 4

3 Bemærkninger til ændringsforslaget Almindelige bemærkninger Fremsættelse af ændringsforslaget til Inatsisartutlovforslaget sker på baggrund af, at der er konstateret oversættelsesfejl i den grønlandske udgave af lovforslaget. Grundet oversættelsesfejl er der foretaget korrekturrettelser i den grønlandske udgave af lovforslaget. Hele lovforslaget bliver derfor fremsat som et ændringsforslag. Der er ikke foretaget ændringer i den danske udgave af lovforslaget.. 1. Indledning I de seneste år er det verden over blevet mere og mere almindeligt at holde hunde, der ofte bliver betegnet som kamp- og muskelhunde. Som følge af, at det er blevet mere almindeligt at holde disse hunde som kæledyr, er der blevet sat fokus på disse hundes adfærd, når de befinder sig i det offentlige rum. Der har i andre lande været flere episoder, hvor kamp- og muskelhunde har forårsaget alvorlige skader på både dyr og mennesker. Der har været debat om disse hunde, som ofte har en tendens til lettere at blive aggressive og i værste fald angribe andre dyr eller mennesker, hvis de føler sig truet. De hunde, der betegnes som kamp- og muskelhunde, er ofte racer, der er avlet til storvildtsjagt eller bevogtning af beboelse, fx er Dogo argentino avlet til at opspore vildsvin og bide sig fast, indtil jægeren når frem. Hundene er avlet til at være meget hårdføre og selvstændige, og de reagerer let aggressivt i forhold til fremmede hunde. Selv med ejere, der er gode og kompetente til at opdrage og håndtere deres hunde, er der større risiko for, at hundene angriber mennesker og dyr, end der er ved øvrige hunderacer. I Grønland findes der også hunde, der bliver betegnet som kamp- og muskelhunde. Det formodes, at der p.t. er cirka 30 kamp- og muskelhunde eller krydsninger heraf i Grønland, hvoraf de fleste findes i Nuuk. Formålet med at indføre et forbud mod indførsel, avl og besiddelse af disse hunde er at undgå, at Grønland bliver et smuthul i forhold til andre landes forbud, forebyggelse af eventuelle skader på dyr og mennesker samt beskyttelse af borgerne, især børn mod disse potentielt farlige hunderacer. Derudover er formålet at forebygge, at der opstår situationer, hvor mennesker eller dyr bliver overfaldet af hunde. Inatsisartutloven vil indeholde et absolut forbud mod kamp- og muskelhunde. Der findes tillige regler om hundehold til de kommunale hunde- og kattevedtægter, hvor kommunerne kan fastsætte yderligere regler. 2. Forslagets hovedindhold De 13 hunderacer, som forbydes, er: Pitbull terrier, Tosa inu, Amerikansk staffordshire terrier, Fila brasileiro, Dogo argentino, Amerikansk bulldog, Boerboel, Kangal, Centralasiatisk ovtcharka, Kaukasisk ovtcharka, Sydrussisk ovtcharka, Tornjak og Sarplaninac. Det forbydes at indføre, avle og besidde disse 13 hunderacer. Forbuddet gælder også indførsel, avl og besiddelse af krydsninger, hvori en eller flere af de forbudte hunderacer indgår. I forbindelse med at forbuddet også omfatter besiddelse, er der i forslaget en bestemmelse om, hvordan ejere af hunde omfattet af forbuddet skal forholde sig, når forbuddet træder i kraft. Forslaget indeholder tillige en bestemmelse om, at politiet kan forlange dokumentation for hundes race eller type, hvis der er tvivl om dette, og at hunden kan fjernes, hvis der ikke 5

4 bliver fremvist tilstrækkelig dokumentation. Det er ejeren, som skal bevise, at hunden ikke er omfattet af forbuddet. Hvis man senest den 1. juli 2011 har erhvervet en hund, som er omfattet af forbuddet, må man beholde den, men man må ikke overdrage eller avle på den. 3. Forslagets økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget kan medføre merarbejde til politiet, da det er politiet, der skal sikre at Inatsisartutloven overholdes. Ændringen forventes dog at blive minimal på grund af det begrænsede antal hunde, der er omfattet af forslaget. 4. Forslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Forslagets miljø- og naturmæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljø- og naturmæssige konsekvenser. 6. Forslagets administrative konsekvenser for borgere Forslaget kan få konsekvenser for de borgere, som er i besiddelse af en hund eller en krydsning, hvori de nævnte hunderacer indgår. Overholdes forbuddet ikke, kan politiet fjerne hunden og anbringe den for ejerens regning. Aflives en hund som følge af overtrædelse, skal ejeren betale omkostningerne forbundet med aflivningen. Omkostningerne for en aflivning hos en dyrlæge er på 300 kr., hvilket må forventes at ændres i takt med den generelle prisudvikling. 7. Forslagets indflydelse på forholdet til Rigsfællesskabet og Selvstyret Forslaget bidrager til, at der skabes ensartethed mellem Selvstyrets lovgivning og Rigsfællesskabets. 8. Høring af offentlige myndigheder, organisationer mv. Forslaget har været i høring hos følgende: Formandens Departement, Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik, Departementet for Finanser, Departementet for Sundhed, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Departementet for Sociale Anliggender, Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, Råstofdirektoratet, Rigsombudsmanden i Grønland, Politimesteren i Grønland, KANUKOKA, kommunerne, KNAPK, KNQK, Dyrenes Venner i Grønland, Fødevarestyrelsen, Grønlands Landsret, Grønlands Arbejdsgiverforening og S.I.K. Følgende har afgivet høringssvar: Formandens Departement: Ingen bemærkninger til forslaget Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik: Forslaget lægger op til, at der indsættes en ny 12 b. Efter denne nye bestemmelses stk. 1, nr. 2 skal hunde føres i line og forsynes med mundkurv når de færdes i det offentlige rum. Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår det, at dette er tilfældet, når hunden færdes på gader, veje, stier, pladser m.v. der er åbne for almindelig færdsel. I bemærkningerne synes 6

5 forståelsen af begrebet det offentlige rum alene at relatere sig til arealer i byer og bygder, hvor der findes veje, stier, pladser m.v. Det forekommer derimod uvist, hvorvidt begrebet ligeledes inkluderer det åbne land, hvilket vil sige områder udenfor by- og bygdezone. Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked har ændret lovforslagets bemærkninger til 12 b således, at det klart fremgår, hvad begrebet det offentlig rum omfatter. Departementet for Finanser: Departementet for Finanser har ikke fundet nogen anledning til at kommentere selve indholdet i høringsmaterialet, men har fundet nogle fejl i bemærkningerne til lovændringen. Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked har indarbejdet disse ændringer i lovforslagets bemærkninger. Departementet for Sociale Anliggender: Ingen bemærkninger til forslaget. Departementet for Sundhed: Ingen bemærkninger til forslaget. Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø: Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø bemærker at ændringsforslaget til lovens 10, stk. 2. indeholder bestemmelser om at hunde, der har angrebet mennesker eller har ihjelbidt andre dyr, straks skal aflives. Det bør overvejes at indskrive i bemærkningerne, hvorvidt bestemmelsen omkring hunde, der har angrebet mennesker, også gælder for politihundes arbejde. Ligeledes bør det overvejes, hvorvidt man i lovens bemærkninger skulle tage stilling til om en lænket hund, der tager en fugl eller lemming, skal aflives eller om det skal konkretiseres at bestemmelsen er møntet på større pattedyr. Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked har indarbejdet disse ændringer i bemærkningerne, hvor der er blevet præciseret, hvornår en hund skal aflives i henhold til 10, stk. 2. Der er i bemærkningerne blevet beskrevet, hvordan situationen skal løses, hvis en politihund angriber et menneske. Departementet bemærker, at man kunne overveje at ændre lovens 3 så der tages højde for kommunesammenlægningen. Der er i Inatsisartutlov nr. 28 af 18. november 2010 om ændring af landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold taget højde for kommunesammenlægningen. Det bemærkes at hvad der opfattes som værende det offentlige rum kun tager stilling til færdsel indenfor by- og bygdezone. Departementet savner i bemærkningerne en stillingtagen til, hvad reglerne er for hunde, der færdes i det åbne land. Det foreslås, at det åbne land 7

6 inkluderes i bemærkningerne eller at hundene som minimum skal forsynes med lukket mundkurv såfremt de færdes i det åbne land. Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked har ændret lovforslagets bemærkninger til 12 b således, at det klart fremgår, hvad begrebet det offentlig rum omfatter. Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke: Ingen bemærkninger til forslaget. Råstofdirektoratet: Ingen bemærkninger til forslaget. Grønlands Arbejdsgiverorganisation (GA): Ingen bemærkninger til forslaget. KANUKOKA: KANUKOKA har videresendt ændringsforslaget til de fire kommuner. KANUKOKA meddeler, at de ikke har yderligere bemærkninger til ændringsforslaget. Kommuneqarfik Sermersooq: Forslaget vurderes ikke at have nogle økonomiske eller administrative konsekvenser for Kommuneqarfik Sermersooq. På baggrund af det fremsendte kan vi oplyse, at kommunen ikke har nogen bemærkninger til forslaget. Qeqqata Kommunia: 10, stk. 2. Hunde som har angrebet mennesker eller har ihjelbidt andre dyr, skal straks aflives. Denne formulering kan tolkes som om den også omfattet de tilfælde, hvor en tæve bider en anden tæves hvalpe ihjel. Det anses fra kommunens side, som normal adfærd hos i hvert fald den grønlandske slædehund. Og formodentlig også hos andre racer, at tæver ønsker at dræbe andre tævers hvalpe. Om det rent faktisk gør sig gældende for alle racer, må være veterinærfaglig viden. Det er velkendt her i landet, at selv meget tamme og blide tævehunde, gerne bider andre tævers hvalpe ihjel. De samme hunde kan sagtens være meget venligtsindede overfor andre hunde og mennesker. Det er således ikke noget, der blandt lokalbefolkningen, anses for at være et tegn på aggressivitet hos hunden. Kommunen ønsker at lovændringen formuleres sådan, at de ovennævnte tilfælde, hvor tæven bider andre hvalpe ihjel, ikke kan føre til krav om aflivning af hunden og ikke betragtes som hverken aggressivitet eller unormal adfærd. I øvrigt bifalder Qeqqata Kommunia ændringsforslaget og bakker op om dets vedtagelse dog med den anførte ændring af teksten. 8

7 Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked har indarbejdet disse ændringer i ændringsforslagets bemærkninger således, at det er blevet præciseret, hvornår en hund skal aflives efter 10, stk. 2. KNQK: KNQK ytrer et ønske om en særlig lov for den grønlandske slædehund, da både opdragelsen og funktionen adskiller sig fra andre hunde. De har ingen kommentarer til denne høring, men et ønske om en særskilt lov for slædehunde. Da KNQK ikke har nogen kommentarer til denne høring, har Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked ikke fortaget nogen ændringer på baggrund af deres høringssvar. Fødevarestyrelsen i Danmark: Ifølge forslagets 1, nr. 1, om ændring af lovens 10, stk. 2-4, skal 10, stk. 2 affattes: "Hunde, som har angrebet mennesker eller har ihjelbidt andre dyr, skal straks aflives ved politiets foranstaltning for ejerens regning". I princippet betyder det, at hvis en hund tager en fugl eller kat, skal den straks aflives. Det kunne overvejes, i stedet at bruge en formulering parallelt til den danske lovændring (lov om ændring af lov om hunde mv., nr. 717 af 25. juni 2010), som affatter 6, stk. 5, således: "Hvis en hund ved et overfald har skambidt et menneske eller en anden hund, skal politidirektøren lade hunden aflive". De problemer, der især har været med "farlige hunde" i Danmark har typisk drejet sig om, at de var aggressive overfor mennesker og andre hunde. I lovforslaget lyder teksten i 12 a, stk. 6, sidste linje: "...anses en hund kan være i strid med 12, stk. 2". Man kunne overveje at formulere teksten som følger i stedet: "...anses hunden for at være omfattet af forbuddet i 12, stk. 2". Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked har indarbejdet disse ændringer, i det omfang det er fundet relevant. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Bestemmelsen fastslår, at hunde, som har angrebet og derved skambidt mennesker eller andre dyr, aflives ved politiets foranstaltning, samt at aflivning af disse hunde sker uden erstatning for dyrets ejer. Dette betyder, at hvis en hund, lænket eller ej tager en fugl eller en gnaver f.eks. en mus skal den ikke aflives, da dette anses som en del af hundens naturlige adfærd. Det er en del af en hunhunds naturlige adfærd at bide andre hunhundes hvalpe, også så de dør af det. Hvis en hunhund bider andre hunhundes hvalpe med dødelig udgang, vil det være op til politiet, eventuelt i samråd med en dyrlæge, at fastslå, om der er tale om naturlig adfærd, eller hunden er aggressiv og dermed kan aflives. Politihunde som ved angreb, har skambidt mennesker eller andre dyr er undtaget, såfremt hændelsen har fundet sted i tjenesten. Dette forudsætter, at der er hjemmel til angrebet. En politihund som udenfor tjenesten angriber og skambider mennesker eller andre dyr er omfattet af 10, stk. 2. Politiet forestår aflivningen, 9

8 som sker for ejerens regning. Når hunden aflives, skal 13 i dyreværnsloven samt 17 i denne lov overholdes, hvori det fremgår, at dyret skal aflives så hurtigt og smertefrit som muligt. Bestemmelsen indfører som noget nyt et forbud mod at afholde hundekampe. Omfanget af hundekampe i Grønland er ukendt og formodes at være nær ikke-eksisterende. Forbuddet hænger imidlertid sammen med forbuddet mod kamp- og muskelhunde, og den trend, som er opstået i udlandet, ikke blot mht. at eje disse hunde, men også med at bruge dem i hundekampe. Bestemmelsen kan derfor blive relevant i fremtiden. Bestemmelsen fastslår 3 tilfælde, hvor retten til at beskæftige sig personligt med hunde ved foranstaltning kan frakendes for bestandigt eller for et nærmere fastsat tidsrum. Der skal ved frakendelsen tages stilling til, om dette skal være for bestandigt eller for et nærmere fastsat tidsrum. Der skal i denne vurdering tages hensyn til, under hvilke omstændigheder overtrædelsen er sket. Fx hvis ejerne har fremsat en trussel om angreb på andre dyr eller mennesker, uden at denne trussel har et reelt indhold. Politiet som anklagemyndighed skal iagttage det almindelige proportionalitetsprincip, hvilket indebærer, at der ikke må træffes mere indgribende afgørelser end nødvendigt. Med udtrykket beskæftige sig personligt menes, at personen ikke må eje, avle, besidde eller passe hunde. Til nr. 2 Det er kun hundene på listen, som er omfattet af forbuddet. Det er forbudt at besidde, indføre eller avle på de hunderacer, som er omfattet af forbuddet. Forbuddet omfatter også erhvervsmæssig indførsel af de pågældende hunde i Grønland. Forbuddet mod besiddelse betyder også, at det er forbudt for privatpersoner, herunder turister, at medbringe de forbudte hunde under fx ferieophold i Grønland. Forbuddet finder også anvendelse ved krydsninger, hvori de nævnte hunde indgår. Det er endvidere forbudt at besidde, indføre eller avle krydsninger, hvori en eller flere af de forbudte hunderacer indgår. Forbuddet mod besiddelse af krydsninger, hvori de nævnte hunde indgår, betyder også, at det er forbudt for privatpersoner, herunder turister, at medbringe hunde, som er krydsninger af de nævnte hunde under fx ferieophold i Grønland. Forbuddet omfatter også erhvervsmæssigt indførsel af krydsninger af de pågældende hunde i Grønland. Ved krydsninger af kamp- og muskelhunde forstås, når mindst en af forældrene eller bedsteforældrene til den pågældende hund er kamp- og muskelhund. Også hunde, der kun har en forfader, der er fjernere end en bedsteforælder, kan blive anset for at være en krydsning, der er omfattet af forbuddet. Ved vurderingen af, om en sådan hund skal anses for at være en krydsning, der er omfattet af forbuddet, kan indgå, om den pågældende hund udviser aggressiv adfærd eller anden adfærd, der må anses for at være udtryk for typisk for kamp- og muskelhunde, og som er potentiel farlig for dyr eller mennesker. Det kan ligeledes indgå i vurderingen, hvilke andre hunderacer den pågældende hund er en krydsning af. Således skal der mere til for at anse en hund krydset med typisk fredelige og familievenlige hunderacer for at være omfattet af forbuddet, end en hund krydset med hunderacer, der kan have tendens til aggressivitet og selvstændighed, eller som er fremavlet til bevogtning eller jagt, uden at racen af denne grund er omfattet af forbuddet i denne Inatsisartutlov. 10

9 Det skal dog nævnes, at det ikke rent genetisk kan afgøres, hvordan en hund opfører sig fænotypisk, dvs. hvor meget genmateriale der skal være til stede fra en ane, som var kamp- og muskelhund, for at afkommet udviser kamp- og muskelhunde adfærd. Så i specifikke tilfælde, hvor den konkrete hund udviser den uønskede adfærd, også selv om det er helt tilbage til oldeforældrene, kan politiet skride ind. Til nr. 3 Bestemmelsen supplerer den eksisterende bestemmelse om aflivning af bidske hunde i 10, stk. 2. Hunde samt krydsninger på forbudslisten, der besiddes, indføres eller avles i strid med 12, stk. 2., aflives imidlertid, selvom de ikke er bidske ved politiets foranstaltning og uden erstatning for dyrets ejer. Det er ejerne, der skal afholde udgifterne ved aflivningen. Når hunden aflives, skal 13 i dyreværnsloven samt 17 i denne lov overholdes, hvori det fremgår, at dyret skal aflives så hurtigt og smertefrit som muligt. I tvivlsspørgsmål kan politiet stille krav om, at ejeren dokumenterer hundens race eller type. Det er således ejeren af hunden, der skal bevise, at hunden ikke er omfattet af forbuddet. Politiet skal dog i første omgang fx på baggrund af en hunds udseende eller oplysninger fra ejeren eller andre have rimelig grund til at formode, at der kan være tale om en hund, der er omfattet af forbuddet, før det kan kræves, at ejeren skal skaffe den nødvendige dokumentation for, at den pågældende hund ikke er omfattet af forbuddet. Politiet kan altså ikke forlange dokumentation fra en ejer af en hund, når der ikke er nogen nærmere anledning til det, fx hvis hunden på ingen måde ser ud som en af de hunde, der er omfattet af forbuddet. Der er ikke i Inatsisartutloven fastlagt krav til, hvilken dokumentation ejeren skal kunne fremlægge for at bevise hundens race. Ejeren af en hund kan fx fremlægge en stambog vedrørende hunden, eller ejeren kan fremlægge erklæringer fra personer, der kan redegøre for hundens afstamning, fx kennelejere. Det er i dag ikke muligt ved hjælp af DNA-test eller for en dyrlæge præcist at bestemme en hunds race. Man bør derfor sikre sig fx en stamtavle, hvis man anskaffer sig en hund, der ligner en af de racer, der er omfattet af forbuddet. I den forbindelse er det naturligvis en forudsætning, at oplysningerne er korrekte. Køber man en hund, der har udseendemæssige træk til fælles med en af de forbudte hunde, anbefales det, at man er særligt opmærksom på at få dokumentation for hundens race eller type. Følgende hunde har visse udseendemæssige træk til fælles med en eller flere af de forbudte racer, og man bør ved anskaffelse af sådanne hunde være særligt opmærksom på at sikre sig dokumentation for hundens race: Polski owczarek podhalanski Cao fila de sao miguel Dogue de bordeaux Bullmastiff Mastiff 11

10 Mastino napoletano Cane corsa italiano Staffordshire bullterrier Dogo canario Anatolsk hyrdehund Iberisk dogge Listen er ikke udtømmende. Det er politiet, som egenhændigt eller efter henvendelse fra borgere, skal sikre, at lovgivningen overholdes. Den forslående forbudsordning bygger på et princip om, at det er ejeren, der i tilfælde af tvivl om, hvorvidt en hund tilhører én af de racer eller krydsninger heraf, som er omfattet af forbuddet, skal kunne bevise, at han eller hun ikke er i besiddelse af en hund, som er dækket af forbuddet. Her lægges vægt på, at forbudsordningen må håndhæves på en smidig måde, således at der ikke bliver tale om en form for forfølgelse af hundeejere. Det forudsættes i den forbindelse, at ejerens forpligtelse til at dokumentere, at hunden ikke tilhører en af de forbudte racer, først vil blive aktualiseret, hvis politiet fx på baggrund af hundens udseende eller oplysninger om hunden, må formode med rimelighed, at hunden er omfattet af forbuddet. Politiets fjernelse og varetægt af hunden, såfremt ejerne ikke kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation, sker med hjemmel i Retsplejeloven for Grønland kap. 37. Beslutter politiet, at hunden midlertidig skal fjernes og anbringes forsvarligt, fx i en pension, sker dette for ejerens regning. Den periode, der skal betaltes for, løber fra det tidspunkt, hvor politiet fjerner hunden grundet manglende dokumentation for hundens race, til ejeren har forelagt tilstrækkelig dokumentation for politiet. Bestemmelsen sigter på de tilfælde, hvor der ikke er sammenfald mellem ejeren og besidderen på tidspunktet for politiets krav om dokumentation. Det er som udgangspunkt ejerens ansvar, at besidderen er i besiddelse af dokumentation for hundens race eller type. Der kan være tilfælde, hvor ejeren ikke har givet de relevante dokumenter til besidderen, og politiet har derfor mulighed for at fastsætte en frist for fremlæggelse af dokumentation. Fx kan ejeren være på ferie, på forretningsrejse eller være indlagt til hospitalsbehandling. Dette skal politiet have med i deres vurdering, når de fastsætter en rimelig frist. Fx hvis besidderen har oplysninger om, at ejeren er på ferie fra den 1. til 15. august, kan fristen ikke udløbe, før den 15. august, medmindre besidderen selv har mulighed for at fremskaffe den påkrævende dokumentation, fx har adgang til ejerens hjem eller har mulighed for at kontakte ejeren i dennes ferie. Bestemmelsen fastslår, at hvis ejeren ikke fremlægger tilstrækkelig dokumentation for hundens race inden for den af politiet fastsatte frist, anses hunden for at være i strid med forbuddet og aflives for ejerens regning, jf. 12 a, stk. 1. Personer, som før den 1. juli 2011 har erhvervet en hund eller en krydsning, hvori hunde, som er omfattet af forbuddet, indgår, må beholde hunden, hvis følgende krav overholdes: Når hunden befinder sig på gader, veje, stier, pladser mv., der er åbne for almindelig færdsel, skal hunden altid føres i en fast line/snor med en maksimal længde på 2 meter. I by- og bygdezone er det ikke et krav, at veje, stier, pladser mv. er asfalteret, før der er tale om, at hunden befinder sig i det offentlige rum. Kravet om, at hunden altid skal føres i en fast 12

11 line/snor med en maksimal længe på 2 meter, finder også anvendelse i det åbne land, hvilket vil sige områder uden for by- og bygdezone. Hunden skal, når den befinder sig i det offentlige rum, være forsynet med en forsvarlig, lukket mundkurv. Hunden må ikke overdrages, dvs. den må ikke sælges, gives bort mv. Personer, der ejer hunde, der er omfattet af forbuddet, kan lade andre passe hunden i forbindelse med ferie eller lignende, ligesom det kan overlades til andre at lufte hunden. Der skal være tale om en afgrænset tidsperiode. Hunden må ikke overlades i så lang tid, at der reelt er tale om en overdragelse. Er der fx tale om et udlandsophold, som strækker sig ud over almindelig ferie, vil der som udgangspunkt være tale om reel overdragelse, hvilket er i strid med 12 b. Det er op til politiet i den konkrete sag at vurdere, at der er tale om overdragelse eller ej. Når andre passer hunden, skal de i loven nævnte krav ligeledes overholdes. Loven indeholder ikke mulighed for at dispensere fra forbuddet eller fra overgangsordningens krav om mundkurv, snor mv. Det er således ikke muligt for politiet eller Justitsministeriet at meddele tilladelse til besiddelse mv. af en forbudt hund, der ikke er omfattet af overgangsordningen, eller til, at hunde, der er omfattet af overgangsordningen, luftes uden snor eller mundkurv, eller at de overdrages. Til nr. 4 Bestemmelsen fastslår, at overtrædes de nævnte bestemmelser, kan vedkommende blive idømt bøde. For overtrædelse forudsættes et bødeniveau i førstegangstilfælde på kr. I andengangs- og tredjegangstilfælde forudsættes et bødeniveau på kr. og kr. Dog er bødeniveauet for overtrædelse af 10, stk. 3, kr. De forudsatte bødeniveauer er vejledende og kan af domstolene fraviges i op- eller nedadgående retning. Til nr. 5 Bestemmelsen fastslår, at ved grov eller gentagende overtrædelse af de nævnte bestemmelser kan der idømmes forbud mod enhver form for hold af eller omgang med husdyr. Det skal ved vurderingen lægges vægt på, om vedkommende tidligere har fået frakendt retten til at beskæftige sig med dyr, om overtrædelsen har været med henblik på videresalg og profit, om vedkommende er i stand til at tøjle hundes farlige egenskaber, om vedkommende skaber frygt i sine omgivelser ved at besidde hunde, samt om vedkommende tidligere har fået aflivet en hund, og der er begrundet formodning for, at dette vil ske igen. Listen er ikke udtømmende, og der skal tages hensyn til sagens særlige omstændigheder og karakter. Til nr. 6 Bestemmelsen skal sikre, at bøder udstedt med hjemmel i denne lov tilfalder Landskassen. Til 2 Det foreslås, at Inatsisartutloven træder i kraft den. 1. juli Forbuddet i 12, stk. 2 omfatter kun hunde, der er født efter Inatsisartutlovens ikrafttræden. 13

1. august 2011 EM 2011/XX. Bemærkninger til ændringsforslaget. Almindelige bemærkninger

1. august 2011 EM 2011/XX. Bemærkninger til ændringsforslaget. Almindelige bemærkninger 1. august 2011 EM 2011/XX Bemærkninger til ændringsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I de seneste år er det verden over blevet mere og mere almindeligt at holde hunde, der ofte bliver betegnet

Læs mere

Vejledning om den nye hundelov gældende for Grønland (Landstingslov om slædehunde og hunde- og kattehold)

Vejledning om den nye hundelov gældende for Grønland (Landstingslov om slædehunde og hunde- og kattehold) Vejledning om den nye hundelov gældende for Grønland (Landstingslov om slædehunde og hunde- og kattehold) 28. november 2011 Indledning Denne vejledning er udarbejdet af Veterinærafdelingen under Departementet

Læs mere

Vejledning om hundelovens forbudsordning

Vejledning om hundelovens forbudsordning Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. juni 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2010-5430-0272 Dok.: MCO41112 Vejledning om hundelovens forbudsordning 1. Indledning Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning til loven om slædehunde samt hunde- og kattehold

Vejledning til loven om slædehunde samt hunde- og kattehold 15. juni 2013 Vejledning til loven om slædehunde samt hunde- og kattehold Denne vejledning vil i hovedtræk gennemgå Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold, som

Læs mere

NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV

NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV 12. juli 2010 I de senere år er det blevet stadig mere udbredt at holde de typer af hunde, der ofte bliver betegnet som farlige hunde eller kamp- eller muskelhunde. Ifølge

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: LOV nr 717 af 25/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-06-2010 Justitsministeriet Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven (Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning

Læs mere

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør!

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Fredag den 4. juni 2010 vedtog Folketinget en ændring af Hundeloven. Med de nye bestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde Forslag til Lov om ændring af lov om hunde (Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i særlige tilfælde) 1 I lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 11. januar 2017, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde Bekendtgørelse af lov om hunde Herved bekendtgøres lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 12. april 2005, med de ændringer, der følger af 4 i lov nr. 554 af 24. juni 2005, 17 i lov nr. 538 af 8.

Læs mere

20. september 2011 EM 2011/105. Bemærkninger til ændringsforslaget. Almindelige bemærkninger

20. september 2011 EM 2011/105. Bemærkninger til ændringsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2011 EM 2011/105 Bemærkninger til ændringsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I de seneste år er det verden over blevet mere og mere almindeligt at holde hunde, der ofte bliver

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forslaget Der er et ønske om, at samle reglerne for hold af slædehunde, samt hunde og katte, således at borgere, virksomheder og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1) Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barboed) Forslag til Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1) (Forbud mod besiddelse m.v. af visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1) 2009/1 LSF 163 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-5400-0016 Fremsat den 17. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barboed) Forslag

Læs mere

Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til at se således ud: Ændringerne er skrevet med rødt.

Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til at se således ud: Ændringerne er skrevet med rødt. Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til

Læs mere

Hundeloven. Forsikringer. Halekupering er forbudt. Elektriske halsbånd er forbudte. En hund må ikke være bundet. Vedvarende gøen

Hundeloven. Forsikringer. Halekupering er forbudt. Elektriske halsbånd er forbudte. En hund må ikke være bundet. Vedvarende gøen Hundeloven Som hundeejer kan det blive en stor fordel at have styr på hundeloven - i hvert fald de grundlæggende dele af den. Et af de steder, hvor man kan læse om hundeloven, er Dyrenes Beskyttelse, som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde LBK nr 76 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om hunde. (Aflivning ved skambid, ændring af bestemmelser om indfangning af strejfende hunde m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om hunde. (Aflivning ved skambid, ændring af bestemmelser om indfangning af strejfende hunde m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om hunde (Aflivning ved skambid, ændring af bestemmelser om indfangning af strejfende hunde m.v.) I lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 254 af 8. marts 2013, foretages

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01)

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København,13. februar 2014 Sagsnr.: 23643 Dok.nr.:

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Universitetets evaluering af hundelovens forbudsordning

Universitetets evaluering af hundelovens forbudsordning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 21 Offentligt Universitetets evaluering af hundelovens forbudsordning Björn Forkman, Professor i etologi Iben Meyer, DVM, PhD stipendiat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om hunde (Ændring af bestemmelsen

Læs mere

90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN

90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN 90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN MUSIK OG STØJ Ved brug af radio, TV og lignende: Tag hensyn til de øvrige beboere! Efter klokken 23 skal du dæmpe lyden! Når du finder anledning til at feste i din lejlighed:

Læs mere

29. maj 2015 EM 2015/XX

29. maj 2015 EM 2015/XX 29. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 201x om slædehunde samt hunde- og kattehold Kapitel 1 Myndigheder 1. Naalakkersuisut meddeler de påbud og forbud, der anses for nødvendige

Læs mere

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt Retsudvalget 2008-09 B 111 Bilag 9 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111, 177 og 184 Folketinget 2008-09 Beretning afgivet af Retsudvalget den 2. oktober 2009 Beretning over B 111 Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 28. maj 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hunde (Ændring

Læs mere

Ansøgning om husdyr - i Afdeling Brændgårdsparken

Ansøgning om husdyr - i Afdeling Brændgårdsparken Lejere: Navn, 7400 Herning Adresse: Bolignummer: 901-2- Ansøgning om husdyr - i Afdeling Brændgårdsparken Underskrevne lejere ansøger hermed om tilladelse til at holde ét husdyr (hund eller kat) i vores

Læs mere

Den nye hundelov vedrører alle

Den nye hundelov vedrører alle Den nye hundelov vedrører alle Den 1. juli trådte den nye hundelov i kraft. Mange tror fejlagtigt, at lovændringerne kun vedrører de 13 forbudsracer og blandinger heraf, som bliver forbudt. Men der sker

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om visse hundetyper, mundkurvspåbud, linepåbud m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om visse hundetyper, mundkurvspåbud, linepåbud m.v. 2008/1 BSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. april 2009 af Marlene Harpsøe (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) I medfør af 14 og 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

HUNDEREGLER KORT FORTALT

HUNDEREGLER KORT FORTALT HUNDEREGLER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk LOV OM DYREVÆRN Lov om dyreværn (uddrag) Lovbekendtgørelse nr. 252 af 8. marts 2013, med de ændringer der følger af 3 i lov nr. 1459 af 17. december 2013 samt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde LBK nr 47 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-32-30-00072 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde LBK nr 47 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-32-30-00072 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hunde- og kattehold

Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hunde- og kattehold Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hunde- og kattehold I medfør af 13, stk. 1, og 28, stk. 2 og 4, i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold, som senest ændret ved

Læs mere

Kapitel 1. Indledning

Kapitel 1. Indledning Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hundehold I medfør af 13, stk. 1, og 28, stk. 2 og 4, i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde og kattehold, som senest ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

OVERSIGT OVER ANTAL AFLIVEDE HUNDE

OVERSIGT OVER ANTAL AFLIVEDE HUNDE Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del Bilag 359 Offentligt ULOVLIGE HUNDE OVERSIGT OVER ANTAL AFLIVEDE HUNDE Antal hunde aflivet i medfør af hundelovens 1 b, jf. 1 a (forbudte

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 191 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 13. marts 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2009-5400-0016 Dok.: MJO41683

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 12. april 2012 FM 2012/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra Udvalget

Læs mere

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov 15. juni 2013 Vejledning til den grønlandske dyreværnslov Denne vejledning vil i hovedtræk gennemgå Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn. Lovens formål Lovens formål er at sikre dyr forsvarlig

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 23 Offentligt (01) Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 00. februar

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde Bekendtgørelse af lov om hunde Herved bekendtgøres lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969, med de ændringer, der følger af lov nr. 335 af 14. maj 1992, lov nr. 1064 af 23. december

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven Til lovforslag nr. L 163 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændring i ændringsforslag nr. 5 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 1. juni 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven

Læs mere

Reglement for husdyrhold

Reglement for husdyrhold Side 1 af 7 sider Reglement for husdyrhold Revideret af den 20. marts 2012 Side 2 af 7 sider Regler om husdyr Reglement for husdyrhold Der kan gives tilladelse til to husdyr pr. bolig (hund eller kat).

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven Retsudvalget 2009-10 L 163 Bilag 45 Offentligt Til lovforslag nr. L 163 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2010 2. udkast (ÆF fra justitsministeren, DF, SF og Christian H.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). I medfør af 14 og 15, stk. 2 i landstingsforordning nr. 17. af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Betænkning om farlige hunde

Betænkning om farlige hunde Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 240 Offentligt Dok.: MJO41647 Betænkning om farlige hunde Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde INDHOLDSFORTEGNELSE 1.KAPITEL 1...5 2.INDLEDNING...5

Læs mere

Høringssvar til : Forslag til lov om ændring af lov om hunde. Hundelovens formål er at beskytte mennesker mod hunde.

Høringssvar til : Forslag til lov om ændring af lov om hunde. Hundelovens formål er at beskytte mennesker mod hunde. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringssvar til : Forslag til lov om ændring af lov om hunde. Hundelovens formål er at beskytte mennesker mod hunde.

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

Kapitel 1 Indledning. Kapitel 2 Fælles bestemmelser inden for og uden for slædehundedistriktet

Kapitel 1 Indledning. Kapitel 2 Fælles bestemmelser inden for og uden for slædehundedistriktet Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hunde- og kattehold I medfør af 13, stk. 1, og 28, stk. 2 og 4, i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold, som senest ændret ved

Læs mere

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om slædehunde samt hunde og kattehold (Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 29. MARTS 1999 REV. DEN 18. OKTOBER 2013 1. Trapper og kældergange Al færdsel på trapperne og i kældergangene

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i 5703-9 Halkær. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i 5713-4 Veksølund. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE I MARTS 1998 REV. 25. FEBRUAR 2014 1. Færdsel på trapper og i kældergange, samt på de til ejendommen

Læs mere

Vores overordnede betragtninger uddybes i det efterfølgende.

Vores overordnede betragtninger uddybes i det efterfølgende. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Høringssvar sendt pr. e-mail: Til: hoering@fvst.dk Kopi: ansg@fvst.dk & mehul@fvst.dk 2013.10.17 Lov om ændring af lov om hunde samt mark

Læs mere

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 11 Januar 2012 Lathyrusvej & Vinderød Enghavevej 2012 GODT NYTÅR Januar 2012 Nytårshilsen Vi glæder os over - Afdelingsmødet

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i 2601-7. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager hensyn

Læs mere

Hundeloven i henhold til problemerne med såkaldte muskel- og kamphunde

Hundeloven i henhold til problemerne med såkaldte muskel- og kamphunde Retsudvalget REU alm. del - Bilag 350 Offentligt Alpha Hundeadfærdscenter Foretræde for retsudvalget d.26. februar 2009. Hundeloven i henhold til problemerne med såkaldte muskel- og kamphunde Alpha Hundeadfærdscenter

Læs mere

Jeg tillader mig at skrive til dig igen vedrørende den nye hundelov. Der melder sig desværre flere og flere spørgsmål, som jeg synes kræver afklaring.

Jeg tillader mig at skrive til dig igen vedrørende den nye hundelov. Der melder sig desværre flere og flere spørgsmål, som jeg synes kræver afklaring. Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 655 Offentligt Kære Hr. Justitsminister. Jeg tillader mig at skrive til dig igen vedrørende den nye hundelov. Der melder sig desværre flere og flere spørgsmål, som

Læs mere

Spørgsmål til Ministeren

Spørgsmål til Ministeren Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 21 Offentligt (01) Spørgsmål til Ministeren Om hundeloven Irene Sönnichsen - 5. feb. 2014 Undertegnede, har fået et brev fra Ministeriet for

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

tl lluovra - 7 APR. 2015 Forslag til beboermøder 2ot5 Administrationen/inspektøren tr Bestyrelsen I Beboerne I ved ikke tr Afdeling nr

tl lluovra - 7 APR. 2015 Forslag til beboermøder 2ot5 Administrationen/inspektøren tr Bestyrelsen I Beboerne I ved ikke tr Afdeling nr Forslag til beboermøder 2ot5-7 APR. 2015 tl lluovra det til administrationen. Jo før du sender dit forslag til os, jo mere tid har vi til at behandle forslaget og Forslag, du Ønsker optaget på dagsordenen

Læs mere

Husorden for Askerød. Opgangen Trapperummet er et gangområde, der skal være rent og pænt for alle. Opgangen er derfor ikke til ophold og leg.

Husorden for Askerød. Opgangen Trapperummet er et gangområde, der skal være rent og pænt for alle. Opgangen er derfor ikke til ophold og leg. Husorden for Askerød Opgangen Trapperummet er et gangområde, der skal være rent og pænt for alle. Opgangen er derfor ikke til ophold og leg. Opgangen skal være ryddet for alt, der kan blokere flugtveje

Læs mere

Hunde- og kattevedtægt for Kommuneqarfik Sermersooq

Hunde- og kattevedtægt for Kommuneqarfik Sermersooq Hunde- og kattevedtægt for Kommuneqarfik Sermersooq I medfør af 13, stk.1, og 28, stk. 2 og 4, i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold, som senest ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

ORDENSREGLEMENT FOR TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB AFDELING ØSTERBY UNDER ADMINISTRATION AF DAB GENERELLE REGLER

ORDENSREGLEMENT FOR TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB AFDELING ØSTERBY UNDER ADMINISTRATION AF DAB GENERELLE REGLER ORDENSREGLEMENT FOR TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB AFDELING ØSTERBY UNDER ADMINISTRATION AF DAB GENERELLE REGLER ANTENNER BAD OG TOILET MASKINER Tilslutning af fællesantenneanlæggene må kun ske med

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

Husorden afdeling 9 Rønnehegnet

Husorden afdeling 9 Rønnehegnet Vedtaget på beboermøde 1996 Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE GODKENDT NOVEMBER 1996 REV. 30. APRIL 2014 Velkommen til afdeling 141 Afdelingen har selvfølgelig en husorden, den er ment som en hjælp

Læs mere

4. august 2016 EM 2016/126. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

4. august 2016 EM 2016/126. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 4. august 2016 EM 2016/126 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Efter vedtagelsen af Inatsisartutlov om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens under forårssamlingen 2016,

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØJS ALLE

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØJS ALLE 106-116 HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØJS ALLE - l - Va/højs Alle 106-116 Indholdsfortegnelse: Indledning Overholdelse af husorden A) Støjende adfærd B) Husdyr hold C) Adgangsveje og deres anvendelse

Læs mere

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. september 2011 EM 2011/110 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af rejeafgiften, i situationer hvor

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Betænkning om farlige hunde Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde

Betænkning om farlige hunde Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde Dok.: MJO41647 Betænkning om farlige hunde Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1... 5 INDLEDNING... 5 1.1. UDVALGETS NEDSÆTTELSE OG KOMMISSORIUM...

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. april 2014 J.nr.: NMK-519-00002 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om indfangning og aflivning af hunde og katte

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om indfangning og aflivning af hunde og katte 14. december 2016 Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om indfangning og aflivning af hunde og katte I medfør af 10, 13, stk. 2 og 27, stk. 2-3. i landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn,

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 1 Offentligt (01)

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 1 Offentligt (01) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 1 Offentligt (01) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyrevelfærd og Veterinærmedicin/MEHUL

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i 5706-0 Boelholm II. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

Afdeling 3, Enggården - Skørping Boligselskab

Afdeling 3, Enggården - Skørping Boligselskab «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generel opførsel... 3 Støj... 3 Fælles udeområder... 3 Færdsel på stier og veje... 3 Husdyr... 3 Indgangsparti... 4 Have... 4 Affald... 4 Vask og tørring...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015 Sag 126/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Erling Kragh-Pedersen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aalborg den 31. oktober 2014 og

Læs mere

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 22. februar 2012 FM 2012/32 1. Indledning FM 2012/32 IIN Sagsnr. 2012-060099 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget udspringer af et ønske fra Den Centrale Regnskabsafdeling (DCR)

Læs mere

Husorden for BSB Søllerød, Afdeling 2 den 31. maj 2011 H U S O R D E N

Husorden for BSB Søllerød, Afdeling 2 den 31. maj 2011 H U S O R D E N H U S O R D E N 1. Generelt a) Som anført i huslejekontrakten har alle lejere pligt til at overholde husordenen. b) Det påhviler endvidere lejerne at sikre, at også deres børn og gæster overholder husordenen.

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

1.1 Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. (Se regler for råderet).

1.1 Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. (Se regler for råderet). FORORD De generelle regler om lejernes benyttelse af lejligheder og lokaler i ejendommen findes i lejekontrakten samt i lejeloven. Ordensreglementet ophæver ikke disse regler, men skal ses som et supplement

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks. Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks. I medfør af 5, 8, 10, 10a, stk. 1, 13, stk. 2, 23, 24, stk. 1, 25, 26, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. marts 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hunde (Ændring af bestemmelsen

Læs mere

Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27

Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27 Retsudvalget 2008-09 B 184 Bilag 8 Offentligt Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27 Dansk Terrier Klub (DTK), der er en special klub under Dansk Kennel Klub (DKK), har oprettet en arbejdsgruppe for bull

Læs mere

Husorden for BSB Søllerød, Afdeling 2 den 11. juni 2014 H U S O R D E N

Husorden for BSB Søllerød, Afdeling 2 den 11. juni 2014 H U S O R D E N H U S O R D E N 1. Generelt a) Som anført i huslejekontrakten har alle lejere pligt til at overholde husordenen. b) Det påhviler endvidere lejerne at sikre, at også deres børn og gæster overholder husordenen.

Læs mere