Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen"

Transkript

1 Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Design and Architecture The 2008 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Københavns Universitet Faculty of Humanities Department of Arts and Cultural Studies University of Copenhagen

2 Kapitel 1 Hjemmel Studieordningen for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen er fastsat med hjemmel i 67 i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), 33 i bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og 37 i bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 2008 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen). Kapitel 2 Formål og struktur 1. Normering Kandidattilvalget i Design og Arkitektur er samlet normeret til 30 ECTS-point og indgår i en samlet kandidatuddannelse på i alt 120 ECTS-point. Stk. 2. ECTS-point (European Credit Transfer System-point) angiver den arbejdstid, som gennemførelsen af et uddannelsesforløb er normeret til. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier svarende til 1650 arbejdsstimer. 2. Formål Formålet med tilvalg på kandidatuddannelserne er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. Kapitel 3 Adgangskrav og indskrivning 3. Adgangskrav For at blive indskrevet på kandidattilvalget i Design og Arkitektur, skal den studerende være indskrevet på en kandidatuddannelse. Adgangskrav til det centrale fags kandidatuddannelse fremgår af den respektive studieordning. 4. Indskrivning Studerende, der indskrives på kandidattilvalg i Design og Arkitektur pr. 1. september 2008 eller senere, skal studere efter denne ordning. Stk. 2. En studerendes indskrivning på en uddannelse betyder, at vedkommende er omfattet af de rettigheder og pligter, der er fastsat for uddannelsen. Det er den studerendes indskrivning, der giver ret til at gå til prøver på tilvalget. Den studerende er selv ansvarlig for at være indskrevet korrekt. 2

3 Kapitel 4 Studietekniske forhold 5. Læsning af tekster på fremmedsprog Den studerende skal kunne læse tekster på engelsk. Desuden forventes det, at den studerende har erhvervet basale læsefærdigheder på tysk, fransk og/eller italiensk. Med basale læsefærdigheder menes alene evnen til ved hjælp af en ordbog at krydslæse og kontrollere tekststeder i en eventuelt oversat tekst. 6. Normalsidebegrebet En normalside i forbindelse med tekstopgivelser (af moderne, vestlige tekststykker) og aflevering af hjemmeopgaver/speciale svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum, med mindre andet er fastsat. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste, illustrationer og bilag. Stk. 2. Ved opgivelse af audiovisuelt og visuelt materiale, herunder egenproduceret materiale, omregnes 1 minuts spilletid til 2 normalsider. Dog må materialet maksimalt udgøre 15 % af den samlede tekstopgivelse. Stk. 3. Ved beregning af andet materiale (f.eks. tekststykker skrevet med andre end det latinske alfabet eller hjemmesider) omregnes efter retningslinjer, som bestemmes af Studienævnet. 7. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver og speciale skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den på gældende præstation, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det også fremgå af det enkelte fagelement i Kompetenceprofil for tilvalget Kapitel 5 Kompetenceprofil Den færdiguddannede kandidat med kandidattilvalg i Design og Arkitektur: Viden: har overblik over aktuelle fænomener inden for et design-, arkitektur- eller urbanitetshistorisk genstandsfelt har indsigt i metodisk og teoretisk praksis inden for et design-, arkitektur- eller urbanitetshistorisk genstandsfelt har indsigt i de kreative og processuelle aspekter i udviklingen af designprodukter, arkitektoniske værker og byplaner har indsigt i ledelsesredskaber, strategisk design og brandingteori har tværfaglig forståelse for designbegrebet i forskellige genstandsfelter, f.eks. møbeldesign, mode, grafisk kommunikation, city branding eller cyberarkitektur har indsigt i forskelligartede kommunikationsfunktioner i samarbejdet med designere og arkitekter 3

4 Færdigheder: har evnen til at analysere designrelaterede processer metodisk har evnen til at formidle nutidig designkultur i en historisk, æstetisk og teoretisk sammenhæng har evnen til at formidle de kreative aspekter af den arkitektoniske designproces har evnen til at analysere urbanitetsfelter efter 1945 fra sattelitby-paradigme til den informationelle og globale by Kompetencer: kan udvikle konkurrence-, udstillings- og brandingkoncepter for arkitekt- og designfirmaer kan etablere egen virksomhed med konsulentfunktioner kan varetage design- og arkitektekturmuseale funktioner, f.eks. inspektør- og kommunikationsarbejde og kuratering kan varetage kreative og innovative opgaver i erhvervsvirksomheder og organisationer. Kapitel 6 Uddannelsens struktur 9. Kandidattilvalg i Design og Arkitektur Kandidattilvalget er tilrettelagt således, at det placeres på første og andet semester af kandidatuddannelsen. Stk. 2. På kandidatuddannelsens første semester indgår et modul på. Stk. 3. På kandidatuddannelsens andet semester indgår et modul på. Stk. 4. Kandidattilvalgets anbefalede studieforløb, der sikrer en forløbsmæssig sammenhæng, fremgår af følgende oversigt: 1. semester KA-uddannelse 2. semester KA-uddannelse 3. semester KA-uddannelse Designkultur: proces, historie og teori Modul 1 Arkitektur, urbanitet og teknologi efter 1945 Modul 2 KA-uddannelse 4. semester KA-uddannelse Speciale 30 ECTS-point Prøveform Modul Titel ECTSpoint Semester Bedømmelse Censur Fagtype Modul 1 Designkultur: proces, historie og teori Design culture: process, history and theory Designkultur: proces, historie og teori 15 Første Første Fri mundtlig sagsfremstilling med synopsis Open oral presentation w. synopsis 7-trinsskalaen Ekstern Tilvalg 4

5 Modul 2 Arkitektur, urbanitet og teknologi efter 1945 Architecture, urbanism and technology after Arkitektur, urbanitet og teknologi efter Andet Andet Fri, skriftlig hjemmeopgave Open written take-home assignment 7-trinsskalaen Intern Tilvalg 10. Uddannelsens moduler Modul 1. Designkultur: proces, historie og teori Design culture: process, history and theory Kompetencemål for modulet Modulet kombinerer to kompetencefelter i forhold til nutidig designkultur: 1) globalt perspektiveret designhistorie, designteori og designanalyse inden for produktdesign, grafisk kommunikation, møbeldesign, mode og kunsthåndværk, alt med særlig vægt på perioden efter 1945 og med inddragelse af forbrugskulturelle perspektiver, samt 2) metoder til designrelateret proceshåndtering, ledelsesredskaber for designudvikling og strategisk tilrettelæggelse af designbaseret kommunikation. Modulet kvalificerer den studerende til at indgå i teamdannelser, innovation, konceptudvikling og forskelligartede kommunikationsfunktioner i samarbejde med udøvende designere og arkitekter. Modulet kan endvidere danne baggrund for etablering af egen virksomhed med konsulentfunktioner, som f.eks. brand advisor og lignende. I samspil med Modul 2 (Arkitektur, urbanitet og teknologi efter 1945) kvalificerer modulet til inden for det offentlige at varetage funktioner på ABM-området: design- og arkitekturmuseale funktioner såsom inspektør- og kommunikationsarbejde, kuratering samt forskningsbibliotekarisk arbejde ved forskningsbiblioteker. Med sin tværfaglige karakter giver modulet kompetencer til at varetage kreative, innovative og kommunikative opgaver og i sammenhæng hermed udvikler modulet også kompetencer inden for organisatoriske og økonomiske sider af designdimensionen i erhvervsvirksomheder og organisationer, ligesom den kritiske, analytiske og historiske dimensionerede tilgang også er kompetenceudviklende i forhold til research, undervisning og formidling. Designkultur: proces, historie og teori (tilvalg) Design culture: process, history and theory Faglige mål Eksaminanden kan udvikle selvstændige analytiske kompetencer i forhold til designfænomener i moderne og senmoderne kulturelle processer demonstrere indblik i de forandrede og fornyende vilkår, som designprofessionen i dag agerer ud fra, herunder det nutidige fokus på designprocessen som stadie og paradigme inden for designfeltet kritisk demonstrere forståelse for, hvilken udvikling, der har været bestemmende for det nutidige engagement i designprocessen, og kendskab til teoridannelser om designproces, kreativitet og innovation 5

6 Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser redegøre kritisk for designrelateret proceshåndtering og ledelsesredskaber, strategisk design og brandingteori Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser og oplæg. Undervisningen veksler mellem forelæsninger og projektorienterede forløb bestående af gruppearbejde og individuelle øvelser. Der opgives normalsider pr. eksaminand. Omkring halvdelen af den opgivne litteratur skal være af almen karakter om emneområdet, den resterende halvdel skal være mere specialiseret i forhold til det/de emner, der især er arbejdet med. Pensum godkendes af eksaminationsberettiget underviser ved underskrift. Prøveform: Fri mundtlig sagsfremstilling med synopsis uden forberedelse. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Ved bedømmelsen vægtes synopsis 25 % og den mundtlige sagsfremstilling 75%. Eksamenssprog: Dansk. Censur: Ekstern. Omfang: Prøven varer 60 minutter inkl. votering. Der gives ikke forberedelsestid. Synopsis skal have et omfang på 3-5 sider. Ved den mundtlige prøve indleder den studerende med en perspektivering af synopsen på minutter. Herefter former den mundtlige eksamen sig som en dialog. Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt Frist for aflevering af synopsis fastlægges af eksamensadministrationen. Modul 2. Arkitektur, urbanitet og teknologi efter 1945 Architecture, urbanism and technology after 1945 Kompetencemål for modulet Modulet skal give den studerende overblik over de arkitektur- og urbanitetshistoriske hovedlinier fra 1945 og frem til nutiden, samt styrke den studerendes analytiske kompetencer i forhold til centrale bygnings- og rumkategorier og give den studerende forståelse af periodens nytænkende arkitektur- og urbanteoretiske diskurser. Endvidere er det et mål for modulet, at den studerende, selvstændigt eller gruppebaseret, kan indkredse og formidle de kreative aspekter af den arkitektoniske designproces bag paradigmatiske værker og i sammenhæng hermed udvikler evnen til at forstå disse i kulturelle kontekster. På baggrund af en forståelse for strukturforandringer i de bymæssige former og i byernes kultur skal den studerende ligeledes kunne formidle væsentlige træk i diskussionen om den moderne og senmoderne urbanitets fysiske og psykiske implikationer for individet og fællesskabsformerne. På arkitekturfeltet befordrer modulet viden om eksempelvis bygningskunstens formsprog, dens konstruktionsteknikker, funktionelle krav og symbolske dimensioner, herunder de stilmæssige artikulationer i periodens arkitekturstrømninger fra international style og organisk modernisme til dekonstruktivisme, cyberarkitektur og temaparker / funscapes. Urbanitetsfeltet spænder fra satellitby-paradigme og forstadsekspansion til city design / city branding og den informationelle og globale by. 6

7 Arkitektur, urbanitet og teknologi efter 1945 (tilvalg) Architecture, urbanism and technology after 1945 Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Med kritisk og selvstændig perspektivering af historisk, teoretisk og æstetisk karakter kan eksaminanden redegøre for og anvende analytiske kompetencer inden for arkitekturog urbanitetsfelterne efter 1945 evne selvstændigt at fremstille denne viden inden for en formidlingsog kommunikationsorienteret ramme. Eksempelvis i form af et internt oplæg til et arkitekt- eller designfirma, en konkurrencekoncept, et udstillingskoncept, et brandingkoncept, et borgerorienteret udspil til bygningsmæssig genbrug eller lignende præsentere de bærende koncepter, processer og problemstillinger så klart, at de kan beskrives og analyseres med henblik på eksemplarisk formidling herigennem demonstrere sin kompetence til at indgå i arbejdet med projekter af denne art Undervisningen veksler mellem forelæsninger, tegnestuebesøg, udstillinger, IT-mediet som analytisk-refleksivt redskab - og mundtlige oplæg individuelt eller i grupper. Der opgives normalsider pr. eksaminand. Omkring halvdelen af den opgivne litteratur skal være af almen karakter om emneområdet, den resterende halvdel skal være mere specialiseret i forhold til det/de emner, der især er arbejdet med. Pensum godkendes af eksaminationsberettiget underviser ved underskrift. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave, hvor den studerende efter eget valg behandler et velafgrænset emne inden for arkitekturens og urbanitetens felter, eksempelvis en bygning, et konkurrenceprojekt eller en byplanproblematik. Opgaven kombinerer en historisk, teoretisk og analytisk del med en formidlings- og kommunikationsdel, således at den oparbejdede viden og indsigt i det valgte emne følges af en præsenterende, brugerorienteret del med formidlingsmæssig og / eller dialog- og debatskabende sigte. Opgaven skal indeholde et repræsentativt antal illustrationer (minimum 4), der visualiserer selve emnet, og som anvendes aktivt i opgaven. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk. Censur: Intern. Omfang: Den skriftlige opgave skal have et omfang af sider, som kan reduceres med 5 sider, hvis den studerende har haft et mundtligt oplæg i undervisningen. Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt 7

8 Kapitel 7 Merit 11. Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for fagelementer i kandidattilvalget i Design og arkitektur. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af Studienævnet, inden den studerende tilmelder sig fagelementet. Kapitel 8 Prøver og bedømmelseskriterier 12. Reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på kandidatuddannelsen. 13. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af fakultetets hjemmeside 14. Prøverne skal aflægges på samme sprog, som undervisningen er foregået på, medmindre andet er fastsat af Studienævnet eller fremgår af de specifikke prøvebestemmelser for det enkelte fagelement. 15. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 2. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at sygeomprøven afholdes som en anden eksamensform end den ordinære prøve. 16. Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. Fuldstændig opfyldelse af de faglige mål for de enkelte fagelementer giver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når bedømmelsen 02 (to) er opnået, eller når bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for rammen af 120 ECTS-point skal bestås, for at kandidatgraden kan opnås. 17. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, f.eks. på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Kapitel 9 Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 18. Studerende, som er mere end et halvt år forsinkede i uddannelsen, tilbydes vejledning. Stk. 2. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke har bestået prøver i et omfang af 30 ECTS-point i en sammenhængende periode på 2 år, jf. adgangsbekendtgørelsens 37. Stk. 3. Krav til studieaktivitet følger af universitetets regler herom. 19. Den studerende skal senest have afsluttet kandidatuddannelsen, inklusive kandidattilvalget, 3 år efter studiestart. Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, bringes den studerendes indskrivning til ophør. Stk. 3. Studienævnet fastsætter nærmere regler for afslutning af uddannelsen. 8

9 Kapitel 10 Dispensation og andre regler 20. Studieordningen og regler samt mål og rammer udstedt med hjemmel i denne offentliggøres på fakultetets hjemmeside 21. Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af Studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 22. Studerende, der frit sammensætter kandidatuddannelsen, er selv ansvarlige for, at 2/3 af uddannelsen (80 ECTS-point) er bedømt med karakter og mindst 1/3 (40 ECTS-point) er bedømt med ekstern censur. Kapitel 11 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 23. Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2008 og gælder for studerende, der er indskrevet på kandidattilvalg i Design og Arkitektur den 1. september 2008 eller senere, jf. 4, stk. 1. Godkendt af Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab, København d. 18. august 2008 Godkendt af Dekanen for det Humanistiske Fakultet d. 29. august Kirsten Refsing Dekan /Annette Moe Studiechef 9

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015

Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det 3/4-årige tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Sprog- og kommunikationsrådgivning 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Dansk. 2012-ordningen. Justeret 2013 Justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Dansk. 2012-ordningen. Justeret 2013 Justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Dansk 2012-ordningen Justeret 2013 Justeret 2014 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere