Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik"

Transkript

1 Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION

2 Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik 2013 Danmarks Akkrediteringsinstitution Citat med kildeangivelse er tilladt Rapporten er tilgængelig i elektronisk form via

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Præsentation af uddannelsen 7 4 Vurdering af de enkelte kriterier 12

4 1 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af forslag til ny akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik. Ansøgningen er indsendt af Erhvervsakademi Sjælland. AI indstiller uddannelsen til: Positiv akkreditering AIs indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om uddannelsen opfylder alle de kriterier, der ligger til grund for akkreditering af nye uddannelser. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at uddannelsen opfylder kriterierne om: Relevans og efterspørgsel (kriterium 1) Mål for læringsudbyttet (kriterium 2) Tilrettelæggelsen af uddannelsens elementer (kriterium 3). Mere information I rapportens kapitel 4 findes ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik 4

5 2 Indledning Denne rapport indeholder AIs akkrediteringsvurdering af forslag til ny akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsen. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og Uddannelsesministeriet. Uddannelsesministeriet beslutter på den baggrund, om uddannelsen kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog, at uddannelsen er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af en uddannelse er en faglig vurdering af, om uddannelsen lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for uddannelsers relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 1 til bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv., nr. 684 af Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af Erhvervsakademi Sjællands ansøgning med bilag, hvor uddannelsesinstitutionen har skullet redegøre for og dokumentere, hvordan uddannelsen opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Organisering AI har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af uddannelsen. Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Hanne Kruse, ernærings- og husholdningsøkonom. Underviser på AMU Syd i Kolding i rengøringsservice, fødevarehygiejne og skadeservice. Har 35 års undervisningserfaring. Har udviklet adskillige AMU-kurser for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat og har også udviklet en række undervisningsmaterialer til rengøringsservicekurserne. Har desuden udgivet to bøger om rengøring. Ulla Pilehøj, ernærings- og husholdningsøkonom, diplomuddannelse i ledelse, Master in Adult Learning and Human Resource. Projektleder på SOSU C. Tidligere studieplanlægger på akademiuddannelsen i sundhedspraksis på Københavns Erhvervsakademi. Helle Laustsen, økonoma, diverse kurser inden for bl.a. ledelse og samarbejde. Servicechef ved Sygehus Sønderjylland med ansvar for bl.a. kontraktstyring på rengøringsområdet. Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik 5

6 Tidligere servicechef i ISS Hospitalsservice med ansvar for ledelse og kvalitetssikring af forskellige rengøringsopgaver, herunder for mellemlederniveauerne, og tidligere forplejningsleder for ISS Catering på Aabenraa Sygehus. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Akkrediteringskonsulent Kirstine Marie Fabricius og projektmedarbejder Mia Holm Andreasen fra AI har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport, som ekspertpanelet derefter har godkendt. Projektleder Kirstine Westh Larsen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til AIs øvrige akkrediteringsvurderinger af nye uddannelser og udbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Ansøgning og bilag Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Offentliggørelse af en rapport. AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (ansøgning og bilag) på grundlag af en skriftlig vejledning, som er tilgængelig på Ekspertpanelet og AI har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. nr. 684 af , og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurdering. Rapporten er efterfølgende blevet godkendt af ekspertpanelet. Rapporten har været sendt i høring på uddannelsesinstitutionen. Ansøgeren har ikke indsendt et høringssvar. AI har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Lovgrundlag Pr. 1. juli 2013 har AI overtaget opgaven med at akkreditere videregående uddannelser fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) som følge af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner nr. 601 af Akkrediteringsansøgninger, som er indsendt til EVA til ansøgningsfristen i juni 2013 behandles på baggrund af bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. nr. 684 af Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik 6

7 3 Præsentation af uddannelsen Dette kapitel indeholder ansøgerens egen præsentation af forslag til ny uddannelse taget direkte fra ansøgerens dokumentationsmateriale. AI har forbeholdt sig ret til at revidere og forkorte teksten. Ekspertpanelets vurdering af uddannelsen findes i rapportens kapitel 4. Ansøger: Samarbejdspartnere (uddannelsesinstitutioner): Uddannelsens navn, dansk: Uddannelsens navn, engelsk: Uddannelsestype: Formål og erhvervssigte: Samlet varighed og ECTS-point: Indhold: Erhvervsakademi Sjælland Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik Academy Profession (AP) Degree in hygiene and cleaning technology Videregående voksenuddannelse (akademiuddannelse) Uddannelsen skal kvalificere den studerende til at kunne forene det at planlægge og analysere metoder til at gøre rent med ledelse og viden om bl.a. kvalitet, udstyr, materialer, indretning, hygiejnisk design, fødevaresikkerhed og rengørings- og desinfektionsmidler. Den studerende skal selvstændigt kunne planlægge, løse og kontrollere arbejdsopgaver af teknisk faglig karakter i forbindelse med udvikling, drift og styring af rengørings- og hygiejneopgaver i produktionsvirksomheder, institutioner og behandlingsmiljøer. Uddannelsen skal kvalificere den studerende til at medvirke i iværksætteri og udvikling af nye metoder, udstyr, koncepter, ydelser m.m. Samtidig skal uddannelsen kvalificere den studerende til at kunne undervise og formidle viden inden for hygiejne og rengøringsteknik. Uddannelsen, der en videreuddannelsesmulighed for bl.a. serviceassistenter, skal højne vidensniveauet i rengøringsbranchen og sikre bedre rengøringsrelaterede serviceydelser og drift heraf. Uddannelsen retter sig mod varetagelsen og ledelsen af opgaver inden for rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser. Uddannelsens største potentielle målgruppe er serviceassistenter, men uddannelsen vil også være relevant for øvrigt servicepersonale, SOSU-assistenter m.fl. Uddannelsen er normeret til et studenterårsværk svarende til 60 ECTS-point. Uddannelsen består af: Obligatoriske elementer 40 ECTS-point Valgfri del/specialisering 10 ECTS-point Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik 7

8 Afgangsprojekt 10 ECTS-point Beskrivelse af de obligatoriske elementer: Titel: hygiejne- og rengøringsteknologi grundlæggende Omfang: 10 ECTS-point Indhold: rengøringsmidlers kemi, herunder: kemikaliers egenskaber i forhold til smudstyper, herunder organisk og uorganisk materiale, mikroorganismer og biofilm. Materialekendskab og overfladeegenskaber. Produktionshygiejne, herunder: mikroorganismer, herunder patogene mikroorganismer, reservoirer, kontaminationsrisici i forskellige miljøer og mikrobiologisk kontrol. Desinfektion og sterilisationsmetoder. Rengøringsmetoder, herunder: rekvisitter og maskiner. Kemikaliers anvendelighed. Værnemidler og arbejdsprocesser. Lovkrav. Formål: Formålet med fagmodulet er at kvalificere den studerende til at vurdere udvalgte hygiejniske metoder og principper med henblik på at kunne vælge relevante rengøringsmetoder og - midler til en given rengøringsfaglig opgave. Den studerende skal kunne vurdere ud fra udvalgte rengøringsteknikker, hvilke der er mest velegnede under de givne omstændigheder. Titel: hygiejne- og rengøringsteknologi udvidet Omfang: 10 ECTS-point Indhold: rengøringsmidlers kemi, herunder: rengøring og vedligeholdelse af specifikke materialer. Produktionshygiejne, herunder: hygiejnisk design af procesudstyr. Personlig hygiejne. Analyse og styring af kritiske punkter (HACCP). Skadedyrsbekæmpelse. Rengøringstests. Rengøringsmetoder, herunder: CIP-rengøring. Allergenrengøring. Robotrengøring. Lovkrav, herunder: arbejdsmiljø og sikkerhed. Spildevand og affaldshåndtering. Vurdering og planlægning af hygiejnisk og rengøringsvenligt byggeri, herunder: renovering, ombygning, herunder bistand til bl.a. arkitekter/entreprenører, producenter af hjælpemidler, robotter mv. Innovation. Formål: Formålet med fagmodulet er at kvalificere den studerende til at analysere og vurdere hygiejniske metoder og principper med henblik på at kunne planlægge og vælge relevante rengøringsmetoder og -midler. Den studerende skal kunne vurdere, hvilke rengøringsteknikker der er mest velegnede under de givne omstændigheder, og kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på en rengøringsfaglig vurdering af en given opgave. Titel: projektering af rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser Omfang: 10 ECTS-point Indhold: behovsafdækning og projektering. Udarbejdelse, igangsætning og opfølgning på tilbud. Præsentation af tilbud. Helhedsorienteret tilgang. Indkøb i forhold til praksisanvendelse. Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik 8

9 Vurdering og planlægning af arbejdsplaner og fordeling af medarbejdere mv. Økonomi og drift, herunder personaleomkostninger, investeringer og afskrivninger. Hygiejne-, rengørings- og kvalitetsstandarder, fødevaresikkerhed og styring af infektionshygiejne. Relevante IT-værktøjer til planlægning, kontrol og dokumentation. Formål: Formålet med fagmodulet er at kvalificere den studerende til at analysere og vurdere rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser i en større helhed. Den studerende skal kunne opstille krav og vurdere udbudsmateriale, udfærdige, anvende og styre rengøringsplaner samt opmåle og behovsafdække serviceydelser med henblik på at kunne projektere, planlægge, drifte og udvikle relevante serviceydelser i fagligt og tværfagligt samarbejde. Titel: rengøringsledelse og kommunikation Omfang: 10 ECTS-point Indhold: distance- og teamledelse. Mangfoldighedsledelse og kulturforståelse. Interkulturel kommunikation. Forandringsledelse. Konflikthåndtering. Relevant lovgivning, herunder arbejdsmiljølovgivning og -organisation. Mødeledelse. Personaleadministration herunder vagt- og ferieplaner, instruktion og opfølgning. Formål: Formålet med fagmodulet er at kvalificere den studerende til at analysere og vurdere ledelsesmæssige funktioner i praksis i rengøringsbranchen og gennem indsigt i og kendskab til ledelsesteorier og værktøjer kunne lede serviceteams. Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og viden inden for de områder, der er særligt kendetegnende for branchen, herunder social ansvarlighed, samarbejde og interkulturel forståelse, kompetenceudvikling i virksomheden, formidling og kommunikation. Beskrivelse af de valgfrie moduler: Titel: hospitalsservice Omfang: 5 ECTS-point Indhold: serviceopgaver i et bredere perspektiv, herunder samarbejde med andre personalegrupper. Fødevarehåndtering i forbindelse med madservering mv. Generel sygdomslære. Diætkrævende sygdomme samt varetagelse af bestilling og distribution af diæter til patienter. Linned/depoter, herunder varebestilling, linnedhåndtering og andre depotfunktioner samt håndtering af linnedvogn og andet rullende materiel i forbindelse med depotfunktioner. Specialrengøring såsom rengøring af ismaskine og ilt- og anæstesiudstyr. Sårhageholder, herunder, hvordan man agerer korrekt på en operationsstue med hensyn til personlig hygiejne, lejring af patienten samt håndtering af sårhageholderen mv. Kapel-/patologi-relaterede opgaver. Affaldshåndtering. Formål: Formålet med modulet er at kvalificere den studerende til at analysere, vurdere og koordinere serviceopgaverne på bl.a. hospitaler. Den studerende kvalificeres med hensyn til udviklingsbaseret viden i et bredere perspektiv indenfor hospitalsser- Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik 9

10 vice, som omfatter rengøring, fødevaresikkerhed og andre specialiserede serviceopgaver. Endvidere kvalificeres den studerende til at instruere medarbejdere i varetagelsen af disse opgaver. Titel: psykologi og krisehåndering Omfang: 5 ECTS-point Indhold: konflikthåndtering afværgelse ved verbale og/eller fysiske overfald. Alarmsystemer. Adfærdspsykologi i teori og praksis. Krisepsykologi i teori og praksis. Samarbejde og kommunikation mellem forskellige personalegrupper, brugere, patienter, indsatte mv. Supervision af personale i at kunne vurdere og reagere på en krisesituation ift. medarbejderens behov. Formål: Formålet med modulet er at kvalificere den studerende til at vurdere og anvende centrale teorier og metoder indenfor psykologi og krisehåndtering med henblik på supervision og omsorg for personale, f.eks. i funktionen som servicekoordinator på forskellige institutioner såsom ungdomsinstitutioner, psykiatriske hospitaler, skoler og fængsler. Endvidere lægges der vægt på at kvalificere den studerende til at samarbejde med forskellige personalegrupper, brugere, patienter mv. Titel: patienttransport, forflytning og ergonomi Omfang: 5 ECTS-point Indhold: logistik. Indkøb af nyt udstyr og vedligehold af hjælpemidler. Ergonomisk vurdering og rådgivning. Instruktion af rengøringspersonalet i forflytningsteknik. Håndtering af madvogne, linnedtransport mv. Patienttransport og speciallejring. Formål: Formålet med modulet er at kvalificere den studerende til at kunne vurdere, anvende og udvikle centrale teorier og metoder indenfor patienttransport, forflytning og ergonomi. Den studerende kvalificeres i at lede, vurdere og rådgive i et bredere perspektiv på området, herunder i forhold til indkøb, brug og vedligeholdelse af hjælpemidler samt ergonomi. Samtidig kvalificeres den studerende til at instruere medarbejdergrupper i ergonomi, forflytningsteknik og håndtering af madvogne, linnedtransport mv. Titel: renrumsteknologi Omfang: 5 ECTS-point Indhold: sterilafdelinger, operationsstuer, isolation mv. Medicinal- og fødevarevirksomhed. Renrum på vaskerier. Nye sygehusbyggerier. Krav til udsugning, ventilation og apparaturer. Standarder. Formål: Formålet med modulet er at kvalificere den studerende til at kunne vurdere og anvende centrale teorier og metoder i et bredere perspektiv indenfor renrumsteknologi i forskellige brancher. Endvidere at kvalificere den studerende indenfor udviklingsbaseret viden om krav til apparaturer og standarder indenfor renrumsteknologi. Beskrivelse af afgangsprojektet: Titel: afgangsprojekt Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik 10

11 Omfang: 10 ECTS-point Formål: Afgangsprojektet udgør afslutningen på akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik. Afgangsprojektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold samt dokumentere, at uddannelsens formål er opnået. Fokus er således analyse, refleksion, vurdering og håndtering af problemer inden for det valgte faglige område gennem anvendelse af relevante teorier og metoder. Adgangskrav: Adgang er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser: Relevant erhvervsuddannelse såsom serviceassistent Relevant grunduddannelse for voksne (GVU) Gymnasial uddannelse Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3 Herudover skal ansøgere have mindst to års relevant erhvervserfaring. Institutionen kan endvidere optage studerende, jf. bekendtgørelsens 5, stk Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik 11

12 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Relevans og efterspørgsel Uddannelsen er relevant for direkte anvendelse i erhverv eller profession, og der er behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet og set i forhold til eksisterende uddannelser. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsen har et klart erhvervs- eller professionssigte, herunder skal det fremgå, hvilke aftagergrupper uddannelsen er rettet imod, 2) at der er gennemført en afdækning af det relevante arbejdsmarkeds kompetencebehov, 3) at der i vurderingen af arbejdsmarkedets kompetencebehov er inddraget relevant statistik i det omfang, det forefindes, 4) at der er behov for uddannelsen vurderet i forhold til det eksisterende uddannelsessystem. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at uddannelsen har et klart erhvervs- og professionssigte, og at institutionen har gennemført en tilfredsstillende afdækning af kompetencebehovet på det for uddannelsen relevante arbejdsmarked, som viser, at der er behov for uddannelsen. Ansøgeren redegør for, at uddannelsen retter sig mod mellemledere og planlæggere i serviceog rengøringsbranchen, som ikke har formelle kompetencer inden for ledelse af rengøring. Desuden vil uddannelsen rette sig mod medarbejdere, der ønsker at kvalificere sig til at blive ansat i en mellemlederfunktion i rengøringsbranchen eller blot hæve deres uddannelsesniveau med henblik på en øget kvalitet i opgaveløsningen. Uddannelsens dimittender vil have rengørings- og hygiejnefaglig viden og kompetencer inden for bl.a. kvalitetsstyring og kontrol af rengøringskvalitet, kommunikation, økonomi, personaleledelse og projektering. Dimittenden vil således være egnet til at varetage en stilling som rengøringsfaglig mellemleder eller planlægger i kommunalt, offentligt og privat regi. Ansøgeren redegør for, at der er et stort behov for denne profil, og henviser til en behovsanalyse fra 2013 samt skriftlige vurderinger af uddannelsens relevans fra 16 aftagere, som ekspertpanelet vurderer er relevante. Behovsanalysen er foretaget af ekstern konsulent Corina Roig for det nationale uddannelsesudvalg for Rengøring og Service. Analysen er baseret på 12 kvalitative interviews med rengøringsledere fra forskellige dele af rengøringsbranchen i forskellige dele af landet. Analysens informanter repræsenterer den kommunale, offentlige og private del af branchen. Af de 12 interviewede er tre rengøringsledere på et hospital, tre i Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik 12

13 en kommune, og fire i en privat virksomhed. En er specialist i et privat leverandørfirma, og en er konsulent i 3F. Af behovsanalysen fremgår det, at informanterne ser et behov for større viden om kvalitetssystemer, hygiejnestandarder, rengøringsmetoder og kemi for medarbejdere, der varetager funktioner på et højere niveau end serviceassistenter. Informanterne har i behovsanalysen desuden givet udtryk for, at der er behov for et kompetenceløft i forhold til instruktion, formidling og kommunikation samt konflikthåndtering. Behovsanalysen konkluderer, at der er stort behov for uddannelsen. Hovedkonklusionen i behovsanalysen er, at der mangler en uddannelsesmulighed, der kan give de personer, der nu eller fremover skal fungere som mellemledere i rengøringsbranchen, formelle kvalifikationer. Ansøgeren redegør for, at uddannelsen desuden retter sig mod undervisere på rengøringsuddannelser på erhvervsskoler, i virksomheder og på AMU-centre. Ekspertpanelet kan dog ikke se dette erhvervssigte afspejlet i behovsanalysen og ej heller i uddannelsens mål for læringsudbytte (jf. kriterium 2). Ekspertpanelet vurderer derfor ikke, at ansøgeren i sin behovsundersøgelse har sandsynliggjort et behov for en uddannelse, der retter sig mod undervisere på rengøringsuddannelser. Ekspertpanelet finder dog, at behovsundersøgelsen, som beskrevet ovenfor, viser, at der er behov for en teknisk faglig uddannelse med vægt på formidling og instruktion. Ekspertpanelet vurderer, at de 16 skriftlige vurderinger af uddannelsen, som ansøgeren har vedlagt, bidrager til at dokumentere, at der er behov for oprettelse af uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer, at de skriftlige vurderinger er foretaget af en række relevante potentielle aftagere af uddannelsens dimittender, bl.a. 3F, Dansk Industri, FOA, Køge Kommune, ISS, PRO-REN og Aalborg Universitetshospital. Aftagerne er forud for vurderingen af behovet for uddannelsen blevet forelagt detaljerede oplysninger om uddannelsens relevans, målgruppe samt indhold og struktur. Aftagerne har således på et oplyst grundlag tilkendegivet, at det er relevant for deres område at modtage dimittender med denne profil. Da der ikke eksisterer direkte beslægtede uddannelser til den ansøgte uddannelse, har ansøgeren ikke i redegørelsen kunnet inddrage beskæftigelsesfrekvenser for personer med videregående uddannelse. Ekspertpanelet vurderer, set i forhold til dette, at ansøgeren har inddraget tilstrækkelig og relevant statistik i det omfang, den findes. Ansøgeren giver i redegørelsen en karakteristik af den branche, uddannelsen retter sig imod. Heraf fremgår det, at branchen på nationalt plan udgøres af enkelte store aktører samt en række mindre og betydeligt mere lokalt funderede virksomheder. Den største kundegruppe er den offentlige sektor, som udgør 42 % af kundegrundlaget. En væsentlig kundegruppe er desuden finansområdet, forsikringsområdet og udlejningsområdet, der tilsammen udgjorde 8 % af omsætningen for almindelig rengøring i Desuden har ansøgeren redegjort for, at der i 2010 var fuldtidsbeskæftigede i branchen for renhold og serviceydelser. Dog repræsenterer dette tal ikke alle beskæftigede i branchen, da fx rengøringsmedarbejdere på hospitaler ikke er medregnet, fordi de hører ind under en anden branchekode. Derudover redegør ansøgeren for, at branchen i høj grad er præget af beskæftigede uden videregående uddannelse. Således var der i 2010, på nationalt plan, 24 % af de beskæftigede i området for almindelig rengøring, der havde en erhvervsfaglig uddannelse, men ingen videregående uddannelse. Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren i tilfredsstillende grad redegør for uddannelsens relevans i forhold til det eksisterende uddannelsessystem. Ansøgeren redegør for, at der på nuværende tidspunkt ikke findes en hygiejne- og rengøringsfaglig uddannelse på akademiniveau. Således er der, ud over AMU-kurser, ingen uddannelsesmuligheder for medarbejdere i branchen på et højere niveau end serviceassistentuddannelsen, som er en erhvervsuddannelse. Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik 13

14 Ekspertpanelet vurderer derudover, at professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed med mulighed for at skrive bachelorprojekt i hygiejne er en beslægtet uddannelse. Professionsbacheloruddannelsen er dog på et højere kvalifikationsrammeniveau, er en fuldtidsuddannelse og er ikke specialiseret inden for hygiejne og rengøringsteknik, hvorfor den ikke modsvarer behovet for den ansøgte uddannelse. Samlet set vurderer ekspertpanelet, at ansøgeren i tilfredsstillende grad redegør for, at der er behov for denne uddannelse på akademiuddannelsesniveau, og at dette behov i dag kun i ringe grad dækkes af det eksisterende uddannelsesudbud. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 og følgende bilag: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik En behovsanalyse ved Corina Roig for Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service, 2013 Interessetilkendegivelser Sammenskrivning af undersøgelse af brugerinteresse International Facility Management (BA) fra Holland. Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik 14

15 Kriterium 2. Mål for læringsudbyttet Uddannelsens mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for uddannelsens elementer. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at målene for læringsudbyttet for uddannelsen er fastlagt og tæt koblet til relevansen af og behovet for uddannelsen, 2) at målene for uddannelsens læringsudbytte er beskrevet i kvalifikationsrammetermer, og at målene er hensigtsmæssige i forhold til eventuelt beslægtede uddannelser nationalt og internationalt, 3) at læringsmålene for uddannelsens elementer er fastlagt, og elementerne indbyrdes vægtet og prioriteret, så de samlet set lever op til uddannelsens mål for læringsudbyttet. Elementernes vægtning og prioritering kommer bl.a. til udtryk i ECTS-fordelingen, 4) at læringsmålene for praktikelementerne i erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser er hensigtsmæssige i forhold til uddannelsens øvrige elementer. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren på tilfredsstillende vis har redegjort for, at uddannelsens mål for læringsudbytte er fastlagt og tæt koblet til relevansen af og behovet for uddannelsen, og at målene er beskrevet i kvalifikationsrammens termer. Ansøgeren redegør for, at uddannelsens mål for læringsudbytte indbefatter, at dimittenden bl.a. skal have viden om og forståelse af praksis og metoder inden for hygiejne og rengøringsteknologi samt projektering af rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser og skal have tilegnet sig udviklingsbaseret viden om dette. Dimittenden skal bl.a. kunne anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til projektering og planlægning af rengøringsog hygiejnerelaterede serviceydelser, og kunne varetage ledelsesmæssige opgaver og styre ressourcer i forbindelse med igangsætning og gennemførelse af og opfølgning på opgaver samt evaluere de opnåede resultater og implementere ændringer. Dimittenden skal bl.a. kunne håndtere små og mellemstore projekter inden for det rengøringsfaglige område, kunne anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til rengøringsteknologi, samt kunne vurdere resultatet af en given rengøringsopgave. Ekspertpanelet finder, at disse mål for læringsudbytte er tæt knyttet til det primære behov for uddannelsen, som er identificeret i ansøgerens behovsanalyse (jf. kriterium 1). Ekspertpanelet vurderer i forlængelse af dette, at der ikke er mål for læringsudbytte, som retter sig mod rengøringsfaglig undervisning på bl.a. erhvervsskoleniveau. Jf. kriterium 1 finder ekspertpanelet ikke, at ansøgeren i behovsundersøgelsen sandsynliggør et behov for dette erhvervssigte. Dermed finder ekspertpanelet, at det er hensigtsmæssigt, at uddannelsens mål for læringsudbytte ikke retter sig mod dette erhvervssigte, men mod en teknisk faglig opkvalificering med vægt på formidling og instruktion. Ekspertpanelet vurderer, at læringsmålene for uddannelsens elementer er fastlagt og indbyrdes vægtet og prioriteret, så de samlet set lever op til uddannelsens mål for læringsudbytte, Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik 15

16 og at målene for læringsudbytte er koblet til behovet for uddannelsen. Ansøgeren har redegjort for, at uddannelsens kerneområder (og obligatoriske elementer) består af: Hygiejne og rengøringsteknologi grundlæggende (10 ECTS-point) Hygiejne og rengøringsteknologi udvidet (10 ECTS-point) Projektering af rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser (10 ECTS-point) Rengøringsledelse og kommunikation (10 ECTS-point). Den studerende vælger desuden et valgfrit modul a 10 ECTS-point eller to valgfrie moduler af 5 ECTS-point. Den studerende kan vælge mellem følgende valgfrie moduler, der vil blive udbudt som en del af den ansøgte uddannelse: Hospitalsservice (5 ECTS-point) Psykologi og krisehåndtering (5 ECTS-point) Patienttransport, forflytning og ergonomi (5 ECTS-point) Renrumsteknologi (5 ECTS-point). Den studerende kan desuden vælge mellem følgende moduler fra eksisterende akademiuddannelser: Virksomhedsorganisation (10 ECTS-point) Innovation (10 ECTS-point) Miljø (10 ECTS-point) Arbejdsmiljø (10 ECTS-point). Slutteligt udarbejder den studerende et afgangsprojekt med en vægtning på 10 ECTS-point omhandlende et selvvalgt emne inden for uddannelsens faglige område. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 2 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 5: EASJ s screeningsansøgning om godkendelse af nye uddannelse: Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik, marts Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik 16

17 Kriterium 3. Tilrettelæggelsen af uddannelsens elementer Uddannelsens tilrettelæggelse afspejler mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er fastlagt hensigtsmæssige adgangskrav til uddannelsen, 2) at tilrettelæggelsen af overbygningsuddannelser, som bygger på erhvervsakademiuddannelser, er tilpasset de forudsætninger, som de studerende har fra de forskellige adgangsgivende uddannelser, 3) at praktikelementer i erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser er hensigtsmæssigt placeret, 4) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at der er fastlagt hensigtsmæssige adgangskrav til uddannelsen. Ansøgeren redegør for, at adgangskravet til akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik er en relevant adgangsgivende uddannelse, minimum på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne (GVU) eller gymnasial uddannelse, samt minimum to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 3. Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik 17

Fagmoduler Obligatoriske moduler

Fagmoduler Obligatoriske moduler Fagmoduler Obligatoriske moduler Hygiejne- og rengøringsteknologi grundlæggende (10 ECTS-point) Få styr på udvalgte rengøringsteknikker, hvilke der er mest velegnede til de givne omstændigheder. Fagmodulets

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Att: kvalitetskonsulent Dea Sommer. Sendt pr. e-mail: dea@easj.dk easj@easj.dk

Erhvervsakademi Sjælland. Att: kvalitetskonsulent Dea Sommer. Sendt pr. e-mail: dea@easj.dk easj@easj.dk Erhvervsakademi Sjælland Att: kvalitetskonsulent Dea Sommer Sendt pr. e-mail: dea@easj.dk easj@easj.dk Positiv akkreditering af ny akademiuddannelse inden for hygiejne og rengøringsteknik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Profilforløb i oplevelsesøkonomi

Profilforløb i oplevelsesøkonomi Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-579/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-501/ MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik for Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik 14. februar 2014 STUDIEORDNING Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby. Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk

CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby. Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk Akkreditering af nyt profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i vurdering

Diplomuddannelse i vurdering Diplomuddannelse i vurdering Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0082/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i vurdering Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0082/KJE

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Diplomuddannelse i softwareudvikling

Diplomuddannelse i softwareudvikling Diplomuddannelse i softwareudvikling Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-495/ 495/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i softwareudvikling Akkreditering af ny uddannelse Indstilling

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Desuden har ansøgeren ikke sandsynliggjort, at målene for uddannelsens læringsudbytte modsvarer et konkret behov for uddannelsen.

Desuden har ansøgeren ikke sandsynliggjort, at målene for uddannelsens læringsudbytte modsvarer et konkret behov for uddannelsen. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole og Aarhus tekniske Skole Uddannelsesleder Arne Schøtt Hansen og Studierektor Mogens Enevoldsen Sendt pr. e-mail: asha@aabc.dk Akkreditering

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Att: Quality. Sendt pr. mail: kea@kea.dkk lis@kea.dk. AK) 1 Rådet. relevans og. Med venlig. hilsen. Christian Thune Næstformand

Att: Quality. Sendt pr. mail: kea@kea.dkk lis@kea.dk. AK) 1 Rådet. relevans og. Med venlig. hilsen. Christian Thune Næstformand Københavns Erhvervsakademi Att: Quality Manager Lis Schapiro Sendt pr. mail: kea@kea.dkk lis@kea.dk Positiv akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelsee i Byggeri og o Business (Byggekoordinator AK)

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi Erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-516/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi Akkreditering

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation

Læs mere

Akademiuddannelse i ernæring

Akademiuddannelse i ernæring Akademiuddannelse i ernæring Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer: 2013-62 DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION Akademiuddannelse i ernæring 2013 Danmarks

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold

Uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold Uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-593/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi 15/014576 December 2015 Publikationen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 16. januar 2009 behandlet anmodning om akkreditering af den ansøgte diplomuddannelse i sportsmanagement.

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 16. januar 2009 behandlet anmodning om akkreditering af den ansøgte diplomuddannelse i sportsmanagement. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af ny diplomuddannelse i sportsmanagement Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi

Erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi Erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-522/SHC DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 22. maj 2012 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i socialpædagogik.

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 22. maj 2012 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i socialpædagogik. Professionshøjskolen VIA University College Poul Erik Philipsen Sendt pr. e-mail: viauc@viauc.dk pep@viauc.dk Akkreditering af nyt profilforløb i socialpædagogik Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik ved Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik ved Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik ved Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: 2013-66

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Profilforløb i human resources

Profilforløb i human resources Profilforløb i human resources Akkreditering af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 2) i august 2009 Journalnummer: 2008-575/KWJ og 2009-0216/CFP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Dorte Ydemann Pedersen. Sendt pr. e-mail: dyp@aarhustech.dk info@eaaa.dk

Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Dorte Ydemann Pedersen. Sendt pr. e-mail: dyp@aarhustech.dk info@eaaa.dk Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Dorte Ydemann Pedersen Sendt pr. e-mail: dyp@aarhustech.dk info@eaaa.dk Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Profilforløb i anvendt velfærdsteknologi i praksis

Profilforløb i anvendt velfærdsteknologi i praksis Profilforløb i anvendt velfærdsteknologi i praksis Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0124 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i anvendt

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Att.: Bitten Kristiansen. Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh.

Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Att.: Bitten Kristiansen. Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Att.: Bitten Kristiansen Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh.dk Akkreditering af nyt profilforløb

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i ernæring og sundhed: nyt speciale i fødevaresikkerhed og -kommunikation

Uddannelse til professionsbachelor i ernæring og sundhed: nyt speciale i fødevaresikkerhed og -kommunikation Uddannelse til professionsbachelor i ernæring og sundhed: nyt speciale i fødevaresikkerhed og -kommunikation Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-509/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud

Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud For erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser Ansøgningsskema

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

University College Sjælland Odsherred Teaterskole Att.: Udviklings- og Kvalitetschef Johny Lauritsen. Sendt pr. e-mail: jol@ucsj.

University College Sjælland Odsherred Teaterskole Att.: Udviklings- og Kvalitetschef Johny Lauritsen. Sendt pr. e-mail: jol@ucsj. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Sjælland Odsherred Teaterskole Att.: Udviklings- og Kvalitetschef Johny Lauritsen Sendt pr. e-mail: jol@ucsj.dk Akkreditering af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Att.: Akademichef Jørgen Esbensen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Att.: Akademichef Jørgen Esbensen ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Att.: Akademichef Jørgen Esbensen Sendt pr. e-mail: je@srts.dk Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i have- og parkvirksomhed

Uddannelse til professionsbachelor i have- og parkvirksomhed Uddannelse til professionsbachelor i have- og parkvirksomhed Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-541/MNO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor i have- og parkvirksomhed

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Der mangler desuden begrundelse og dokumentation for, at de enkelte elementer i uddannelsen er placeret hensigtsmæssigt i forhold til hinanden.

Der mangler desuden begrundelse og dokumentation for, at de enkelte elementer i uddannelsen er placeret hensigtsmæssigt i forhold til hinanden. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen Sendt på e-mail: me@ats.dk Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Århus Att.: Bitten Kristiansen. Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh.

Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Århus Att.: Bitten Kristiansen. Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Att.: Bitten Kristiansen Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh.dk Akkreditering af nyt udbud

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede.

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk Akkreditering af nyt udbud af nyt profilforløb i human resources

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. ACE Denmark Erhvervsakademi Kolding Att.: Uddannelseschef Andreas Kærgård Sendt pr. e-mail: ank@ibc.dk neg@ibc.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet Københavns Erhvervsakademi Rektor Inge Østerskov Miriam Skjalm Lissner Sendt pr. e-mail: kea@kea.dk, rektor@kea.dk, misl@kea.dk Positiv akkreditering af ny akademiuddannelse i VVS-installation Akkrediteringsrådet

Læs mere

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i velfærdsteknologi i praksis 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger,

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde 5. november 2010 behandlet anmodning om akkreditering af den ansøgte Diplomuddannelse i visuel journalistik.

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde 5. november 2010 behandlet anmodning om akkreditering af den ansøgte Diplomuddannelse i visuel journalistik. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att.: Projektleder Torben Nielsen Sendt pr. e-mail: tn@update.dk info@dmjx.dk Akkreditering af ny diplomuddannelse i visuel journalistik Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0130 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

TEKO Att.: Uddannelsesleder Finn Thestrup. Sendt pr. e-mail: fth@teko.dk teko@teko.dk

TEKO Att.: Uddannelsesleder Finn Thestrup. Sendt pr. e-mail: fth@teko.dk teko@teko.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen TEKO Att.: Uddannelsesleder Finn Thestrup Sendt pr. e-mail: fth@teko.dk teko@teko.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor inden for design og

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0122 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i systemadministration

Uddannelse til professionsbachelor i systemadministration Uddannelse til professionsbachelor i systemadministration Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-475/KST DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor i systemadministration

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere