Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport"

Transkript

1 Ejendomsforeningen Danmarks forenings 09 rapport

2 Indhold 02 Om Ejendomsforeningen Danmark 03 Formændene har ordet 04 Overblik over året, der gik 07 Medlemsservice 08 Analyse af ejendomsmarkedet 10 Uddannelse 11 Faglige fora 14 Grundejerforeninger 15 Uddrag af årsrapporten Bestyrelsen 20 Kontakt og åbningstider Om Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Ejendomsforeningen Danmark står for professionalisme og høj faglig ekspertise og er en uundværlig del af det faglige netværk for ledere og ansatte i ejendomsselskaber og administrationsvirksomheder. Når man vælger en ejendomsadministrator, der er medlem af Ejendomsforeningen Danmark, får man en professionel og effektiv administration af sine ejendomme. Ejendomsforeningen Danmarks administratorer har alle tegnet en ansvars- og kautionsforsikring, der som minimum svarer til foreningens kollektive forsikring. Desuden skal alle administratorer leve op til foreningens etiske normer for ejendomsadministration. Foreningen repræsenterer medlemmerne i en lang række offentlige nævn, kommissioner og bestyrelser. Ligeledes er foreningen med til at udpege lægdommere til boligretten, ligesom grundejerforeninger, tilknyttet Ejendomsforeningen Danmark, udpeger repræsentanter til de kommunale huslejenævn. Foreningens omkring medlemmer er blandt andet: Ejendomsselskaber Pensionskasser, forsikringsselskaber og pengeinstitutter Ejendomsadministratorer Grundejerforeninger Enkeltpersoner, fonde og foreninger, der ejer udlejningsejendomme Advokater og ejendomsmæglere Entreprenører, arkitekter og ingeniører Ejendomsforeningen Danmark opretholder et højt fagligt niveau, der sikrer kvalitet og troværdighed i forhold til medlemmerne og offentligheden. Ejendomsforeningen Danmark viser åbenhed over for og deler viden med politikere, embedsmænd, organisationer og presse med interesse for udlejning og administration af fast ejendom. Foreningen er anerkendt som høringsberettiget organisation, når der for eksempel fremsættes lovforslag med betydning for udlejnings- og ejendomsmarkedet. Desuden sørger foreningen for, at branchens synspunkter bliver hørt på Christiansborg og i ministerierne. Ejendomsforeningen Danmark sikrer, at den nyeste udvikling inden for lovgivning og praksis hurtigt bliver videregivet til medlemmerne via magasinet Huset og det juridiske nyhedsbrev Huset Jura. Ejendomsforeningen Danmark har et omfattende netværk af samarbejdspartnere på både det danske og det internationale ejendomsmarked. Layout: Anita Damkier Hansen. Tryk: Datagraf. Fotos: Ebbe Forup: side 3 og 6, Jan Sommer: side 3, Vibeke Toft: forside, Hung Tien Vu: side 7 og 11, Kim Wendt: side 11, Steen Wrem: forside, side 5, 12 og 19. 2

3 Formændene har ordet Formand for Ejendomsforeningen Danmark John R. Frederiksen Formand for Ejendomsforeningen Danmarks Administratorsektion Sven Westergaard 2009 blev et skelsættende år på ejendomsmarkedet. Året var i høj grad kendetegnet ved, at der har været en meget lav investeringsaktivitet. Heldigvis viste en del investorer fortsat interesse for ejendomme med god beliggenhed og i høj kvalitet. Det er blandt andet pensionsselskaber og velkonsoliderede ejendomsselskaber, som fortsat er i markedet, mens mange private investorer og ejendomsselskaber med et spinkelt kapitalgrundlag har givet op. Men det var ikke kun den økonomiske krise, der påvirkede Ejendomsforeningen Danmarks arbejde i I februar kom Skattekommissionen med sit forslag til en skattereform. En måned efter lanceringen indgik regeringen forlig med Dansk Folkeparti forliget blev kaldt forårspakke 2.0. Forliget indebærer blandt andet, at momsfritagelsen på ekstern ejendomsadministration og levering af fast ejendom afskaffes. Derfor igangsatte foreningen et større udredningsarbejde om, hvad de nye momsregler, afgiftsomlægningen, gennemsnitligt vil betyde økonomisk for ejendomsadministrationsbranchen. Vi vil følge op på undersøgelsens resultater, når de foreligger i løbet af Klimaet kom for alvor på dagsordenen i Det satte sit præg på foreningens aktiviteter, hvilket også vil fremgå af de senere afsnit. I foråret gennemførte vi en konference om bæredygtige ejendomme sammen med Dansk Facilities Management Netværk. Vi deltog også i Partnerskabet for Lavere Energiforbrug i Bygninger, som Erhvervs- og Byggestyrelsen var formand for. Partnerskabet sendte sine anbefalinger til regeringen i marts Arbejdet i partnerskabet var konstruktivt, og derfor var det meget trist, da vi i april læste regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. Det foreslås her, at politikerne fastsætter en energimæssig minimumsstandard, før udlejer må udføre gennemgribende forbedringer. Den idé har indenrigs- og socialministeren desværre taget med i sit lovforslag til en ny boliglejelov. Vi fik ministerens udkast til lovforslaget i høring i slutningen af 2009 og har sendt et længere høringssvar, som redegør for forslagets mange uhensigtsmæssigheder. Høringssvaret kan læses på Lovforslaget vil medføre et stop for de gennemgribende forbedringer, som ellers årligt har løftet boligstandarden i private lejemål, fordi der stilles krav om, at ejendommen skal have en energimæssig standard svarende til energimærkningens kategori D. Vi har naturligvis opponeret kraftigt mod dette og håber, at 2010 bliver året, hvor ministeren kommer til fornuft og etablerer ordentlige incitamenter til energirenoveringer. Som bekendt brød forhandlingerne om en regelforenkling af lejeloven sammen, da lejerorganisationerne valgte at forlade forhandlingsbordet tilbage i Ejendomsforeningen Danmark arbejdede selv videre med regelforenklingen og udsendte i sommeren 2009 foreningens 26 forslag til en regelforenkling af lejeloven. Boliglejeloven er alt for kompliceret for både lejere og udlejere, og den trænger til en modernisering. Vi gav vores bud på, hvordan vi kan komme videre, og vi havde også en god omtale af vores ideer i pressen. Forslagene kan læses på foreningens hjemmeside. Vi har også udarbejdet et sæt reviderede etiske normer, som vores medlemmer fremover skal overholde. Formålet er at gøre det faglige og etiske niveau endnu bedre. Branchen skal professionaliseres yderligere, og vores renommé skal styrkes. Et medlemskab af Ejendomsforeningen Danmark skal mere aktivt kunne markedsføres som et kvalitetsstempel. De reviderede etiske normer indeholder blandt andet skærpede krav til optagelsen af medlemmer. Fremover skal medlemmer af Administratorsektionen årligt afgive en ledelseserklæring, og de skal også synliggøre medlemskabet af Ejendomsforeningen Danmarks Administratorsektion. Der bliver desuden sat fokus på mere uddannelse, da vi fremover stiller krav om obligatorisk efteruddannelse af alle virksomhedens medarbejdere. De reviderede normer kræver en vedtægtsændring, og vi håber, denne ændring bliver vedtaget på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde den 16. april Derefter forventer vi, at de nye etiske normer og vedtægter træder i kraft. Læs om ændringerne på foreningens hjemmeside. I 2009 har vi fortsat og styrket samarbejdet med en række organisationer inden for ejendomsbranchen. Vi har blandt andet gennemført konferencer og møder i samarbejde med en række eksterne parter. Der ydes også en stor indsats i vores foreningsudvalg, erfagrupper og øvrige fora. Dette arbejde er blandt andet med til at sikre videndeling blandt medlemmerne, og resultaterne indgår også i foreningens fremadrettede arbejde. Vi vil gerne takke alle for jeres deltagelse og bidrag. John R. Frederiksen Sven Westergaard Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

4 overblik over året, der gik Ejendomsforeningen Danmarks opgaver og udfordringer i blev som forudset et år, der stod i finanskrisens tegn. Virksomhedernes indtægter faldt, og arbejdsløsheden steg. I 2008 havde Danmark omkring ledige. Ved udgangen af 2009 havde vi cirka ledige. Samtidig har vi blandt andet set et fald i huspriserne, en stigning i antallet af tvangsauktioner, og privatforbruget ligger fortsat på et lavt niveau. Det er de traditionelle og professionelle ejendomsselskaber, der har overlevet krisen. Det har de, fordi de har en god balance mellem investering, cashflow og drift. Selskaber kan derfor tåle, at ejendommenes værdi falder over en periode, fordi de har en drift, der hænger sammen. Men 2009 var også året, hvor vi så de første tegn på, at situationen er ved at vende. Dermed kan vi forhåbentlig se lidt mere lyst på de kommende år. Klimaet i fokus I 2009 kom klimaet for alvor på danskernes dagsorden, da vi i slutningen af året var værter for FN s klimatopmøde i København. Klimaet har også været et væsentligt tema i Ejendomsforeningen Danmarks arbejde i Foreningen holdt i april, sammen med Dansk Facilities Management Netværk, en konference om bæredygtighed i eksisterende ejendomme. Vi deltog også i Partnerskabet for Lavere Energiforbrug i Bygninger, som Erhvervs- og Byggestyrelsen var formand for. Arbejdet mundede ud i en række anbefalinger til energireduktion, som regeringen modtog. Nogle af disse anbefalinger kom med i regeringens energistrategi, men desværre ikke dem alle. På vej mod en bedre energimærkning? Ejendomsforeningen Danmark valgte også at sætte fokus på energimærkningsordningen. For mange ejendomsejere er energimærkning lig med alt for meget bureaukrati. Og ordningen fører desværre ikke til flere realiserede energibesparelser. Alligevel er den gennem årene blevet udvidet til at omfatte flere og flere ejendomme. Mindre bygninger skal nu også energimærkes ved salg, større bygninger skal energimærkes hvert femte år, og nye bygninger skal energimærkes ved ibrugtagning. Den ansvarlige myndighed Energistyrelsen har fået gennemført en undersøgelse af energimærkningsordningen. Undersøgelsen viser blandt andet, at der ikke er en sammenhæng mellem energimærkning og energibesparelser. Som en del af energimærkningen får ejeren en beskrivelse af de energibesparelser, som kan realiseres her og nu ved en renovering af bygningen. Investering, besparelse og tilbagebetalingstid er beskrevet for hver af de anbefalede besparelser. Men undersøgelsen dokumenterer, at omkring halvdelen af energimærkerne ikke påviser markante besparelser. For store bygninger bliver dette antal reduceret til blot en tredjedel. En undersøgelse fra AKF, Anvendt Kommunalforskning, viser derudover, at parcelhusejerne, uden et energimærke på deres bolig, formår af egen drift at realisere energibesparelser i samme omfang som ejerne, der har fået et energimærke. Incitamentet til flere energibesparelser er der heller ikke i tilstrækkeligt omfang i private udlejningsejendomme, hvilket Ejendomsforeningen Danmark har påpeget igen og igen over for de ansvarlige myndigheder og politikere. I udlejningsejendomme tilfalder besparelsen nemlig lejerne, mens det er usikkert, om udlejer kan få dækket sine udgifter til energirenoveringen. Det er derfor nødvendigt, at der bliver skabt et ordentligt incitament for udlejer, hvis klimaet skal vinde på sigt. Den nuværende lejelov er den største hindring for at gøre de private udlejningsejendomme mere energirigtige. Energistyrelsen har oplyst, at der vil blive gennemført en omfattende ændring af energimærkningsordningen, som vil træde i kraft i løbet af Ejendomsforeningen Danmark deltager i to arbejdsgrupper, som skal give styrelsen en række anbefalinger til forbedringer. Ejendomsforeningen Danmark vil i 2010 gennemføre en konference om energi og energimærkning. Det er afgørende, at ejendomsbranchen løbende sætter fokus på barriererne i ordningen, og at der er en løbende dialog med politikere, myndigheder og øvrige interessenter. Enighedslisten og foreningens 26 forslag til regelforenkling Gennem flere år har lejere og udlejere forhandlet om et mere enkelt lovgrundlag at handle ud fra. Men lejernes organisationer valgte endnu en gang at forlade forhandlingsbordet. Tilbage var en liste med en række enighedspunkter, som både udlejerog lejerorganisationerne kunne støtte. Listen blev sendt til indenrigs- og socialministeren. Selv om listen langtfra var så ambitiøs, som 4

5 Om indenrigs- og socialministerens udkast til lovforslag:... som vi ser det, fjerner ministeren alle incitamenter for udlejerne til at renovere den ældre boligmasse Direktør Torben Christensen fra Ejendomsforeningen Danmark til Berlingske Tidende, januar 2010 Ejendomsforeningen Danmark havde håbet på, er den alligevel udtryk for en væsentlig nyskabelse. Det forhold, at udlejerne og lejerorganisationerne har opnået enighed om ganske mange fornuftige ændringer, bør følges op politisk og slå igennem i en ny lejelov. Ejendomsforeningen Danmark udsendte som supplement til enighedslisten, i sommeren 2009, 26 forslag, som kan gøre lejernes og udlejernes hverdag nemmere ved at forenkle de private boliglejelove og bringe dem op på et niveau, der modsvarer nutidige boligkrav. En gennemførelse af forslagene vil sikre bedre lejeboliger og færre konflikter mellem lejere og udlejere. De nuværende regler er alt for svære at forstå, og de bidrager i ringe grad til forbedringer i de private udlejningsboliger. Ejendomsforeningen Danmark har også valgt at udarbejde forslagene, fordi den nuværende lovgivning er for kompleks og rodet. Det betyder, at både lejere og professionelle udlejere har svært ved at forstå lovgivningen og dermed ufrivilligt kan komme til at overtræde den. De ældre udlejningsejendomme forbedres for flere hundrede mio. kroner om året. Men der er behov for endnu større investeringer i forbedringer i de kommende år. Det gælder for eksempel investeringer i nye badeværelser, køkkener og tekniske installationer. Og det gælder i særlig grad investering i isolering og nye varmesystemer, så man kan begrænse det store energiforbrug i den ældre boligmasse. De 26 forslag er inddelt i fire temaer, nemlig energibesparelser, lejefastsættelse og lejeregulering, tvister og øvrige ændringer. Forslagene kan læses på Forslagene har skabt en efterfølgende debat og omtale i medierne i sommeren Nyt lovudkast afspejler manglende viden om branchen I slutningen af 2009 modtog Ejendomsforeningen Danmark daværende indenrigs- og socialminister Karen Ellemanns udkast til en ændring af boliglejeloven. Formålet i udkastet til lovforslaget skulle være en regelforenkling, men udkastet giver desværre ejerne og lejerne flere komplicerede regler at agere ud fra. Ministeren vil for eksempel indføre endnu en måde at opkræve husleje på, så der nu findes i alt ti forskellige måder, som ejerne og administratorerne skal anvende. Udkastet sammenkæder også reglerne om udlejning af gennemgribende forbedrede lejemål i den ældre boligmasse med hele ejendommens energimærkning. Man opstiller det som en betingelse, at hele ejendommen mindst har energimærkningen D, før et ledigt lejemål kan moderniseres. Kun hvis den kategori er opnået, kan udlejer foretage en renovering af det enkelte lejemål og dermed føre boligen op til en nutidig boligstandard. Foreningens beregninger viser desværre, at cirka halvdelen af alle fremtidige gennemgribende moderniseringer ikke vil blive gennemført, hvis lovforslaget bliver en realitet. Mange ejendomme kan nemlig ikke opnå energimærkningens kategori D. Det vil årligt betyde færre renoveringer, der ellers kan bringe de ældre boliger i en tidssvarende stand. Vi kender desværre ikke i skrivende stund status. Der er dog en dialog om udkastet til lovforslaget, og foreningen har deltaget i et møde i Folketingets boligudvalg. Vi vil naturligvis følge emnet op i foreningens medier, så snart der er en afklaring. Generende lejere bør kunne sættes ud Lovlydige lejere i den private udlejningssektor er lige så dårligt stillede i en boligballade, som lejere i den almene sektor. Hvis en lejer generer de øvrige beboere, er det svært for udlejer at sætte denne lejer ud af lejligheden. Både beboere og udlejer venter alt for længe på, at sagen behandles ved boligretten. Domstolsstyrelsen opgør blandt andet boligretssager, hvor der falder dom eller indgås forlig. Statistikken viser, at sager med en sagsbehandlingstid på over 12 måneder er steget fra 32 procent i 2005 til 50 procent i Pressen fokuserede i 2009 blandt andet på en boligballade i Helsingør, hvor 23 familier blev chikaneret af en enkelt lejer i den almene boligbebyggelse, de bor i. Tilsvarende sager dukker også løbende op på det private udlejningsmarked og ender typisk i boligretten. Ejendomsforeningen Danmark ser gerne, at justitsministeren tilfører de nødvendige ressourcer til landets boligretter, så ventetiden i disse sager bliver afkortet betydeligt. Men reglerne i boliglejeloven kan også blive langt bedre på dette punkt. Derfor har foreningen Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

6 overblik over året der gik Ejendomsforeningen Danmark har foreslået indenrigs- og socialministeren, at lejere, der generer andre lejere, hurtigere kan sættes ud af et lejemål: Vi foreslår, at fogedretten, hvor der er oplagte sager ( ) kan tage bestemmelse til, at lejeren kan sættes ud Formand i Ejendomsforeningen Danmark John R. Frederiksen til TV2 News, september 2009 i sommeren 2009 foreslået indenrigs- og socialministeren, at fogedretten bør kunne gennemtvinge, at en generende lejer midlertidigt fraflytter sin lejlighed, mens sagen bliver behandlet ved boligretten. Det er urimeligt, at en lejer, som generer ejendommens øvrige beboere, fortsat skal have sin daglige gang i ejendommen. En meget generende lejer bør flytte, mens sagen verserer. Tinglysningen blev digital, men også alt for dyr Ejendomsfolk kunne i slutningen af året konstatere, at alt for mange tinglysninger tager for lang tid, efter at tinglysningen blev digital i efteråret Og situationen er meget værre, end før tinglysningen blev digital. Det betyder blandt andet, at ejendomsfolk får rentetab, mens de venter på at få tinglyst deres dokumenter. Nogle af foreningens medlemmer har ventet mere end en måned, selvom der i loven er formuleret et mål om, at kunderne højst må vente ti dage på at få tinglyst et dokument. Mens ejendomsfolk venter på at få et realkreditlån tinglyst, er det nødvendigt at mellemfinansiere med et langt dyrere banklån. Det rammer både den almindelige boligkøber og de professionelle ejendomsfolk. De må selv betale regningen for systemets forsinkelse, hvilket selvfølgelig er meget utilfredsstillende. Ejendomsforeningen Danmark har beregnet, hvor stort dette tab vil være, og anslår, at der er tale om et samlet månedligt tab på 1 mia. kroner. Foreningen baserer udregningerne på, at der på hver sag i gennemsnit er et rentetab på kroner om måneden og en ventetid på 90 dage fordelt på sager. Vi frygter, at får Tinglysningsretten ikke ændret kadencen, så står vi til september efter et år med digital tinglysning med et tab på 12 mia. kroner. I forvejen er ejendomsmarkedet bombet helt ned. Får vi en regning i den størrelse, så bliver det rigtig vanskeligt at håndtere, fortalte foreningens direktør, Torben Christensen, til Børsen. For meget administrativt bøvl Ejendomsforeningen Danmark hører fra mange medlemmer, at den digitale tinglysning har øget det administrative arbejde betydeligt. Det virker som om, ejerforeningerne ikke er tænkt ind i det digitale tinglysningssystem. Ejendomsadministratorer skal nemlig indhente skriftlige fuldmagter fra hver enkelt ejer i en ejerforening. Før tinglysningen blev digital, krævede Tinglysningskontoret kun én fuldmagt for hele foreningen. Det administrative bøvl er derfor øget betydeligt med den digitale tinglysning. Før tinglysningen blev digital, kunne en ejerforenings bestyrelse give en slags permanent fuldmagt til deres administrator, så administratoren hurtigt kunne få tinglyst dokumenter på foreningens vegne. Sådan er det ikke længere, og det forlænger den tid, ejendomsadministratorerne nu bruger på tinglysningssager. Ejendomsforeningen Danmark har gjort Domstolsstyrelsen opmærksom på problemet. Det er vores håb, at Domstolsstyrelsen kan ændre reglerne, så ejendomsadministratorerne ikke længere behøver en fuldmagt fra den enkelte ejer, men kan nøjes med en generalfuldmagt, som før tinglysningen blev digital. Desuden er der et stort behov for en vejledning til specielt ejerforeninger om de særlige krav til fuldmagter. Foreningen har taget kontakt til Domstolsstyrelsen med ønske om en ændring af reglerne om fuldmagt, og vi forventer en afklaring i løbet af foråret Foreningens internationale samarbejde Ejendomsforeningen Danmark arbejder også løbende for at styrke det europæiske samarbejde. Vi er nødt til at arbejde endnu mere sammen for at etablere et mere gennemsigtigt europæisk ejendomsmarked, da investeringerne i stigende grad er grænseløse. Jo flere data investoren kan få om det pågældende lands ejendomsmarked, jo bedre. Ejendomsforeningen Danmark er blandt andet medlem af The European Property Federation, som organiserer de europæiske ejere af fast ejendom, og som arbejder for at få de nationale lovgivninger harmoniseret mest muligt. Det gælder for eksempel på skatteområdet, hvor reglerne er meget forskellige og dermed er en hindring for, at vi får skabt et effektivt investeringsmarked. Skattereglerne har således været et væsentligt indsatsområde i Analyser og benchmarking styrker gennemsigtighed Ejendomsforeningen Danmark bidrager også løbende til udarbejdelse af økonomiske analyser, statistiske informationer og benchmarking af ejendomsinvesteringer, som er til gavn for både de danske ejendomsinvestorer, men også de udenlandske. En række af Danmarks førende professionelle ejendomsinvestorer deltager i IPD Dansk Ejendomsindeks, som udvikles i et samarbejde mellem Ejendomsforeningen Danmark og IPD. På side 8-9 gennemgås tallene for Dansk Ejendomsindeks De danske tal sammenlignes med nøgletal for en række øvrige europæiske lande og bidrager dermed til at styrke gennemsigtigheden på det europæiske ejendomsmarked. 6

7 medlemsservice Netværk og medlemsfordele Succesfulde konferencer og gåhjemmøder Ejendomsforeningen Danmark arbejder målrettet på at sikre ejendomsbranchens faglighed ved blandt andet at holde konferencer og gåhjemmøder. Ambitionen er at holde arrangementer med en høj faglig profil og at styrke netværket mellem foreningens medlemmer. Ejendomsforeningen Danmark holdt i 2009 fire større konferencer, som alle hurtigt blev overtegnet. Der er en stigende tendens både i efterspørgslen og deltagelsen i foreningens arrangementer. Det er en positiv udvikling, foreningen vil arbejde målrettet på at fortsætte. I begyndelsen af 2009 holdt Ejendomsforeningen Danmark i samarbejde med Jydske Grundejerforening og Nykredit en konference om skimmelsvamp, der både blev holdt i København og Århus. I København deltog en række af Folketingets boligordførere. I foråret gennemførte foreningen i samarbejde med Dansk Facilities Management konferencen Bæredygtighed i eksisterende ejendomme. Blandt oplægsholderne var daværende klima- og energiminister Connie Hedegaard, direktør Lars Holten fra Carlsberg Ejendomme og seniorstrateg Henrik Drusebjerg fra Nordea. I slutningen af året holdt foreningen konferencen Andelsboligernes udfordringer hos Realkredit Danmark. Konferencen kom bredt omkring andelsboligernes udfordringer. Økonomi og finansiering er blevet en stor udfordring for andelsboligforeningerne og dermed også for ejendomsadministratorerne. I 2009 arrangerede Ejendomsforeningen Danmarks hovedstadsudvalg en række arrangementer. Der blev arrangeret besøg i det nye Skuespilhus, hvor tidligere teaterchef Michael Christiansen tog deltagerne gennem teatrets historie. Bispebjerg Bakke blev også besøgt, og her fortalte billedhugger Bjørn Nørgaard om skabelsen af 135 unikke lejligheder. Planchef Anne Skovbro fra Københavns Kommune fortalte på et gåhjemmøde, som Nykredit lagde hus til, om Københavns Kommuneplan Plesner advokatfirma var vært for et gåhjemmøde, hvor visionerne for det nye Nordhavn blev diskuteret. ED forum for ejendomsadministration og ED forum for ejendomsøkonomi I ED forum for ejendomsadministration er formålet at skabe et fagligt forum for foreningens medlemmer, hvor aktuelle problemstillinger i arbejdet med administration af egne eller andres ejendomme kan blive diskuteret. I 2009 blev der holdt gåhjemmøder om digital tinglysning, den nye ophævelsesprocedure, lejers og udlejers konkurs samt skimmelsvamp. I ED forum for ejendomsøkonomi er formålet at styrke debatten og formidle viden om aktuelle emner inden for ejendomsøkonomi. På gåhjemmøderne bliver der diskuteret tendenser inden for investering, politik, økonomi og andet, der er med til at præge fremtidens ejendomsmarked. I 2009 har der været gåhjemmøder om energibesparelser, due diligence, unges boligsituation samt ejendomsvurderinger. Tilbud til medlemmer Medlemmer af ejer- eller administratorsektionen kan ringe til Ejendomsforeningen Danmarks ejendomsjuridiske hotline og få råd og vejledning af foreningens juridiske konsulenter. Medlemmer får samtidig adgang til de lukkede sider på hvor der er værdifulde oplysninger for udlejere og administratorer af fast ejendom. I 2009 fik Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside nyt design. For at forbedre brugervenligheden er den del, der er åben for alle, og den del, der kun er for medlemmer, blevet integreret i det nye design. Alle de oplysninger, der tidligere lå på den lukkede del af hjemmesiden, er nu markeret med en hængelås. Der er samtidig blevet oprettet en ny kategori på hjemmesiden Jura hvor blandt andet kontrakter og blanketter, satser og datoer samt normtal er samlet. Medlemmer kan desuden tilmelde sig foreningens medieovervågningsservice Nyt fra pressen og på hverdage modtage en med korte resuméer af artikler om ejendomsmarkedet fra landets største aviser. Medlemmer modtager Ejendomsforeningen Danmarks magasin Huset og det juridiske nyhedsbrev Huset Jura. Huset udkommer ti gange om året og indeholder artikler om den nyeste udvikling på ejendomsmarkedet. Huset Jura udkommer otte gange om året og indeholder blandt andet omtale af ny lovgivning, de nyeste nøgletal og referater af nye afgørelser. Medlemmer har desuden elektronisk adgang til Huset og Huset Jura på foreningens hjemmeside, og de har mulighed for at modtage magasinet via . På er der mulighed for at tilmelde sig foreningens elektroniske nyhedsbrev, Huset Net. Huset Net er et tilbud til alle, der ønsker en løbende orientering om, hvad der sker i ejendomsbranchen. Hver fjortende dag modtager du en nyhedsmail med relevant information om eksempelvis ejendomsmarkedet, konferencer, politiske initiativer og ny lovgivning. I 2009 introducerede vi medlemsservicen Få Huset og Huset Jura som pdf i din indbakke. Ved at tilmelde sig denne service får man sendt en mail med link til Huset og Huset Jura på udgivelsesdagen. Det er muligt at klikke på paragraffen i domsreferatet i Huset Jura og komme direkte til den relevante paragraf i ED-Lovportalen. Servicen kræver abonnement på ED-Lovportalen. Se Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

8 analyse af ejendomsmarkedet Krisen på ejendomsmarkedet blev begrænset i var et år præget af finanskrise, og året er flere gange blevet sammenlignet med den store depression, der begyndte i Finanskrisen tog sit udspring i USA i 2007 og har siden spredt sig til blandt andet Danmark. Ejendomsmarkedet har også været hårdt ramt af krisen med stigende tomgang, faldende byggeri og manglende investeringer. Da IPD Dansk Ejendomsindeks blev præsenteret i februar måned, var forventningerne til resultatet derfor ikke optimistiske. De nyeste tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks viser imidlertid, at 2009 ikke blev det rædselsår, som mange måske havde frygtet. Det totale afkast for direkte ejendomsinvesteringer var i 2009 på 3,9 procent. Det er en stigning på 0,9 procentpoint i forhold til På trods af det positive resultat for 2009 har ejendomsværdierne alligevel været faldende. Værditilvæksten var på -1,4 procent, og det er andet år i træk, at værditilvæksten er negativ. I 2008 var værditilvæksten nede på -2,0 procent. Den negative værditilvækst bliver opvejet af et positivt direkte afkast på 5,3 procent. Sammenligner man sektorerne, er butikker med et afkast på 7,0 procent i 2009 for tredje år i træk den sektor, der præsenterer det højeste afkast. Samtidig er bolig den sektor, der med et totalt afkast på -1,8 procent præsenterer det dårligste resultat. Boliger er i øvrigt den eneste sektor, hvor det totale afkast er negativt. Boligerne er de seneste ti år faldet med 13,7 procent i værdi. Figur 1 viser udviklingen i markedslejen for primært beliggende kontorlokaler siden Markedslejen steg frem til 2008 og er herefter faldet. Siden 1. kvartal 2005 er kontorlejen steget mest på Frederiksberg, hvor lejen er 30 procent højere i 1. kvartal I Ålborg C er lejen i samme periode kun steget med fem procent. Den økonomiske krise kunne allerede mærkes på det danske erhvervsejendomsmarked i sommeren 2007, da eksempelvis kontorledigheden begyndte at stige. Virksomhederne nedjusterede og lejede derfor ikke nye lokaler. Arbejdsløsheden begyndte at stige omkring sensommeren Kontorlejen blev derimod først nedjusteret i 2. og 3. kvartal Lejeniveauet for kontorlokaler i Danmark er sammenlignet med andre europæiske lande ikke højt. Dette kunne være en af årsagerne til, at lejeniveauet ikke er så følsomt over for økonomiske udsving. Det relativt lave lejeniveau giver tilfredse lejere og fjerner dermed incitamentet for lejerne til at skære i lejeudgiften. Markedslejen er en væsentlig faktor, når ejendommene skal værdisættes. Derudover afhænger værditilvæksten også af ændringen i afkastkravet og et residual, der indeholder andre faktorer. Figur 2 viser udviklingen i værditilvæksten og effekten fra markedslejen og afkastkravet for kontorejendomme. Værditilvæksten for kontorer var positiv i begyndelsen af 00 erne og under opturen i I 2003 og 2004 var værditilvæksten negativ, og i kriseårene 2008 og 2009 har ejendomsværdierne igen været faldende. Ud fra figuren kan det konkluderes, om variationen i værditilvæksten skyldes variationer i markedslejen eller afkastkravet. Udviklingen i værditilvæksten fra 2000 til 2004 kan primært forklares ud fra ændringen i markedslejen. De store stigninger i ejendomsværdierne i , og den efterfølgende nedtur i 2008, forklares primært ud fra ændringer i afkastkravet. Afkastkravet afspejler investors forventninger til afkastet på en investering og afhænger derfor af økonomiske konjunkturer og tendenser inden for kontorsektoren. I 2009 var markedslejen faldende, men samtidig er afkastkravet ikke steget i samme grad, som det var tilfældet i Værdifaldet blev derfor ikke så voldsomt som i 2008, og det totale afkast for kontorejendomme endte med at stige med 0,4 procentpoint til fire procent. 8

9 Figur 1: Markedslejeniveauer for kontorlokaler, Kilde: Nybolig Erhverv Figur 2: Udvikling i værditilvæksten for kontorejendomme, Procent Værditilvækst Ændring i markedsleje Ændring i afkastkrav Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

10 uddannelse Fokus på uddannelse I 2009 har Ejendomsforeningen Danmark vedtaget en fornyelse af uddannelsen til ejendomsadministrator. Uddannelsens navn ændres fra Semesteruddannelsen til Ejendomsadministratoruddannelsen/Property manager programme. Ejendomsadministratoruddannelsen opdeles i obligatoriske og valgfrie fag. For at kunne få titlen ejendomsadministrator/property manager, forkortet EA, skal man have gennemført de fire obligatoriske og to valgfrie fag: De obligatoriske fag er: Introduktion til ejendomsadministration (nyt) Administration af boligudlejningsejendomme I Administration af boligudlejningsejendomme II Ejendomsregnskaber og ejendomsskat (fornyet) De valgfrie fag er: Andelsboligforeninger og Ejerforeninger Erhvervslejeret (fornyet) Ejendomsinvesteringer og finansiering (nyt) Den fornyede administratoruddannelse begynder i efteråret Ejendomsforeningen Danmark ser det som en vigtig opgave at styrke medlemmernes kompetencer og tilbyder derfor også efteruddannelse inden for de områder, der er relevante for ejendomsejere og administratorer af udlejningsejendomme, andelsboligforeninger og ejerforeninger. Ud over de emner, som vi traditionelt har fokuseret på, såsom boliglejeret for private udlejningsejendomme, erhvervslejeret, andelsboligforeninger, ejerforeninger, administration, økonomi og regnskab, har vi også udbudt nye efteruddannelseskurser. Det gælder eksempelvis et kursus i konkurs og tvangsauktioner fra administrators synsvinkel samt moms i relation til udlejning af fast ejendom. Vi har haft 749 deltagere på vores hel- og halvdagskurser i 2009, og der er tilfredshed med kurserne. Vi samarbejder fortsat med Finansrådet og de forskellige uddannelsesinstitutioner for at sikre, at der er offentlige uddannelsestilbud inden for ejendomsadministration. Sammen med medlemmer fra administrationsbranchen udbreder vi kendskabet til branchen på både finansøkonomuddannelsen og finansbacheloruddannelsen. Vi prøver at nå de studerende ude på skolerne og fortæller dem om arbejdet i branchen og alle dens interessante aspekter. Vi arrangerer også virksomhedsbesøg, hvor de studerende er på rundtur hos virksomheder inden for ejendomsadministration. Vi vil i Ejendomsforeningen Danmark fortsætte med at etablere private og offentlige uddannelsestilbud til vores medlemmer, så vi skaber et bredt rekrutteringsgrundlag for ejendomsejere og ejendoms administratorer. Kursusdeltagelse i 2009 hos Ejendomsforeningen Danmark Kursus Antal deltagere Semesteruddannelse 156 Heldagskursus 184 Halvdagskursus Kursusdeltagere i alt 749

11 faglige fora Foreningsudvalg, råd og nævn Foreningsudvalg for boliger Formand: Juridisk direktør Morten Østrup Møller, Dan-Ejendomme AS. Foreningsudvalg for erhvervslokaler Formand: Adm. direktør Per W. Hallgren, Jeudan A/S. Medlemmer: Advokat Niels Arthur Andersen, Advokatfirmaet Niels Arthur Andersen, advokat Per Hansen, Advokatfirmaet Hansen, Sønderby & Co., advokat Kenneth Søndergaard, Hovedstadens Ejendomsadministration ApS, og ejendomsinvesteringschef Erik Veedfald, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. ED-kontakt: Juridisk konsulent Lars Top Rud-Petersen. Foreningsudvalg for byggeri Formand: Direktør Poul Hedegaard, PH Development ApS. Medlemmer: Direktør Niels Anker Jørgensen, Emcon A/S, udviklings direktør Karl-Gustav Jensen, NCC Construction Danmark, adm. direktør Steen Jørgensen, Finanssektorens Pensionskasse, og direktør Peter Spøer, Jeudan Servicepartner A/S. Medlemmer: Ejendomschef Jesper Friisberg, Post Danmark A/S Ejendomme, direktør Palle Gyldenløve, Nordea Ejendomsinvestering A/S, områdechef Anne Dorthe Lillelund, PFA Ejendomme A/S, adm. direktør Solveig Rannje, Rosk Ejendomme A/S, advokat Paw Engsbye Rasmussen, Advokatfirmaet Engsbye ApS, og advokat, juridisk chef Bjørn Allentoft, Steen & Strøm Danmark A/S. ED-kontakt: Juridisk konsulent, advokat Timmy Lund. Foreningsudvalg for Fyn Formand: Forretningsfører Bruno Dall, Ejendomsforeningen Odense. Medlemmer: Statsaut. ejd.mægler & valuar Lars Dreyer, Danbolig, direktør Johan Pohlmann, VVS-installatør, og direktør Peter Søndergaard Christiansen, AdministrationsGruppen Danmark A/S. ED-kontakt: Kommunikationskonsulent Anne Louise Frandsen. ED-kontakt: Bruno Dall, leder af Odense afdelingen. Foreningsudvalg for ejendomsdrift Formand: Afdelingschef Jan Gustavson, DATEA AS. Foreningsudvalg for hovedstaden Formand: Adm. dir. Søren Hofman Laursen, C. W. Obel Ejendomme A/S. Medlemmer: Bygningskonstruktør John Kjær Hansen, Egmont, afdelingschef Lars Olaf Larsen, Dan-Ejendomme as, administrationschef Michael S. Fabrin, Valdal Advokatfirma, og servicedirektør John Rohde, Jeudan A/S. ED-kontakt: Regnskabschef Egon Petersen. Medlemmer: COO for Norden Morten G. Fossum, CB Richard Ellis, advokat Susanne Husted-Andersen, ejendomsmægler Leif Olsen, Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S, konsulent Bjarne Vistrup, og afdelingsdirektør Steffen Grimm Dyrhauge, Nykredit. ED-kontakt: Kommunikationschef Rikke Kristiansen. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport >>

12 faglige fora Foreningsudvalg for Jylland/nord Medlemmer: Direktør Karen Bock, Ålborg Grundejerforening, kundechef Kirsten Cleyton, Kuben Ejendomsadministration A/S, ejendomsadministrator Lars Galberg, LPG Ejendomsadministration ApS, advokat Anne Henriksen, Advokatfirmaet Boel, advokat Karen-Marie Hovmøller, Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup, administrator Charlotte Bræmer Jensen, Advokatfirmaet Hansen, Sønderby & Co., afdelingsleder Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark, administrator Jette Laursen, Cepheus Ejendomme, ejendomsadministrator Jonna Nielsen, John Nørgaard-Gruppen, ejendomsadministrator Yvonne Skagen, Aalborg Boligadministration, chefkonsulent Søren Stürup, Unik System Design A/S, projektudviklingschef Brian Svart, HP Projektudvikling A/S, og advokat Kirsten Therkelsen, Kromann Reumert. ED-kontakt: Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Århus-afdelingen. Foreningsudvalg for Jylland/syd Medlemmer: Advokat Jesper Abel, Adv.fa. Abel & Skovgaard Larsen, storkundechef Jørgen Allentoft, Nykredit A/S, administrationschef Majbritt Birch, Focus Advokater I/S, advokat Berit Kornbæk Boisen, Interlex Advokater, advokat Claus V. Johansen, Byg og Bo Kolding A/S, afdelingsleder Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark, administrationschef Bente Møller, Essex Koncernen, adm. direktør Anette Kjærulff Nielsen, BOAX Ejendomme, direktør Bertel Nielsen, Ejendomsselskabet Bertel Nielsen A/S, statsaut. revisor Jacob Nørmark, Deloitte Statsaut. Revisionsaktieselskab, direktør Michael Salling, Colliers Ejendomsadministration A/S, direktør Odd Sinding, Sinding & Compagni, direktør, advokat Michael Sommer, Dansk Administrations Center A/S, kundechef Henrik Truelsen, FIH Erhvervsbank, og statsaut. ejd.mægler Torben Weihrauch, Ejendomsselskabet Torben Weihrauch. ED-kontakt: Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Århus-afdelingen. Foreningsudvalg for kommunikation Formand: Adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, Dan-Ejendomme as. Medlemmer: Juridisk direktør Morten Østrup Møller, Dan-Ejendomme as, adm. direktør Solveig Rannje, Rosk Ejendomme A/S, civiløkonom Axel Kiel, afdelingsleder Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark, og forretningsfører Bruno Dall, Ejendomsforeningen Odense. ED-kontakt: Kommunikationschef Rikke Kristiansen. Foreningsudvalg for professionelle ejendomsudviklere Formand: COO for Norden Morten G. Fossum, CB Richard Ellis. Medlemmer: Udviklingsdirektør Erik Krag-Hansen, Nordicom A/S, direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S, direktør Ole Blenstrup, Essex A/S, og direktør Robin Feddern, ArkitektGruppen. ED-kontakt: Juridisk konsulent, advokat Mogens Dürr. Foreningsudvalg for Sjælland Formand: Advokat Jens Thoregaard, Frederikssund. Medlemmer: Advokat Ole Poulsen, Vordingborg, statsaut. revisor Dan Koefoed, Nakskov, civiløkonom Axel Kiel, Køge, og advokat Charlis Vogelbein, Roskilde. ED-kontakt: Juridisk konsulent, advokat Timmy Lund. Foreningsudvalg for uddannelser Formand: Direktør, advokat Anne Marie Oksen, CEJ Ejendomsadministration A/S. Medlemmer: Regionsdirektør Søren Stenstrop, Kuben Ejendomsadministration A/S, afdelingsleder Lise Danelund, DATEA, direktør Henrik Christiansen, IP Administration A/S, direktør Kent Friis Petersen, Vest Administrationen A/S, administrationschef Jørgen Frederiksen, DiBa Ejendomsadministration, og regionschef, advokat Helle F. Andersen, LEA Ejendomspartner. ED-kontakt: Chefjurist, advokat Liselotte Almosetoft. 12

13 Råd og nævn Ejendomsforeningen Danmark er repræsenteret i flere nævn og boligretter. Det gælder blandt andet: Lægdommerhverv ved boligretten på Sjælland, Fyn og i Århus Huslejenævn på Sjælland, Fyn og i Randers Kommune Ejendomsforeningen Danmark er også indstillende organisation over for landsretspræsidenterne vedrørende boligdommere i både Østre og Vestre Landsretskreds. Ejendomsforeningen Danmark er ligeledes indstillende organisation vedrørende repræsentant til Huslejenævnet for København og omegn. Ejendomsforeningen Danmark indstiller også medlemmer til bestyrelserne i Grundejernes Investeringsfond, Byggeskadefonden og R98. Koordineringsgruppen for de offentlige uddannelser Ejendomsforeningen Danmark er med til at etablere et bredt udbud af offentlige uddannelser, som vedrører vores branche. Vi arbejder også for at bevare og styrke en tæt faglig dialog med samarbejdsparterne, som er Finansrådet, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Foreningen Registrerede Revisorer, Forsikring og Pension, Aalborg Universitet, handelshøjskolerne, handelsskolerne og Undervisningsministeriet. Internationalt samarbejde Vi skal fortsat styrke varetagelsen af vores medlemmers interesser. Derfor er Ejendomsforeningen Danmark medlem af to europæiske sammenslutninger af nationale foreninger inden for ejendomserhvervet. Den ene sammenslutning er European Property Federation, der varetager interesserne for ejendomsejere i EU. Den anden er European Confederation of Property Managers, der varetager interesserne for ejendomsadministratorer i EU. Nordiske søsterorganisationer For at opretholde en god erfaringsudveksling har Ejendomsforeningen Danmark løbende kontakt til søsterorganisationerne i: Finland, Suomen Kiinteistöliitto ry Norge, Huseiernes Landsforbund Sverige, Sveriges Fastighetssägare Styregruppen for IPD Dansk Ejendomsindeks IPD Dansk Ejendomsindeks udarbejdes af IPD og er et uundværligt værktøj for professionelle ejendomsinvestorer i forbindelse med porteføljepleje. Ejendomsindekset ledes af en styregruppe, der vælges af og blandt deltagerne. Ejendomsforeningen Danmark er sekretariat for styregruppen og for ejendomsindekset. Formand: Ejendomsinvesteringschef Erik Veedfald, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Medlemmer: Direktør Carsten Jarlov, Slotsog Ejendomsstyrelsen, direktør Michael Willumsen, PFA Ejendomme, adm. direktør Tonny Nielsen, Aberdeen Property Investors, direktør Michael Nielsen, ATP Ejendomme, afdelingsdirektør Karsten Withington Brink, PensionDanmark Ejendomme, og direktør Peter Mering, SEB Ejendomme. Medlemmerne i styregruppen for IPD Dansk Ejendomsindeks er: ED-kontakt: Direktør Torben Christensen. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

14 Grundejerforeninger tilknyttet Ejendomsforeningen Danmark Sjælland Faxe Grundejerforening v. Niels Mollerup Mosevang 3, 4690 Haslev Telefon: Formand: Hans Elverdam Frederiksberg Grundejerforening v. Erling Oxdam Frederiksberg Allé 47, 1820 Frederiksberg C Telefon: og Fax: Træffetid: Torsdag kl Formand: Ina Thorndahl Frederikssund Grundejerforening v. Jens Thoregaard Ny Østergade 7, 2. sal, Postboks 249, 3600 Frederikssund Telefon: Fax: Træffetid: Hverdage 9-16 Formand: Jens Thoregaard Grundejerforeningen Lolland v. Dan Kofoed Amalievænget 37, 4900 Nakskov Telefon: Træffetid: Hverdage kl Formand: Per Morén Helsingør Grundejerforening Strynøvej 4, 3140 Ålsgårde Formand: Torben Knudsen Hillerød Grundejerforening v. Hans Reinholdt Huginsvej 6 D, 3400 Hillerød Telefon: Fax: Træffetid: Hverdage kl Formand: Hans Reinholdt Holbæk Grundejerforening v. Leif Lundberg Petersen Toftevang 4, 4550 Asnæs Telefon: Formand: Henrik Kjær Køge Grundejerforening v. Axel Kiel Nørregade 5, 4600 Køge Telefon: Formand: Axel Kiel Nykøbing Falster Grundejerforening v. Svend Teilmann Jernbanegade 20, 4800 Nykøbing F. Telefon: Formand: Svend Teilmann Ringsted Grundejerforening v. Jan Weise Pedersen Degnesvinget 32, 4100 Ringsted Telefon: Træffetid: Efter kl. 19 Formand: Finn Andersen Roskilde Grundejerforening v. advokat Lill Heidebo Allerhelgensgade 19, 4000 Roskilde Telefon: Fax: Træffetid: Hverdage kl Formand: Lill Heidebo Rødovre Grundejerforening v. Flemming Sejr Hansen Danhaven 5, 2500 Valby Telefon: Træffetid: Hverdage kl Formand: Flemming Sejr Hansen Slagelse Grundejerforening v. Jesper G. Jørgensen Rosengade 5, 1. th., 4200 Slagelse Telefon: Fax: Træffetid: Hverdage kl Formand: Jesper G. Jørgensen Sorø Grundejerforening Fulbyvej 4P, 4180 Sorø Telefon: Formand: Mogens Pihl Sundbyernes Grundejerfællesskab v. Svend Vexby Englandsvej 10, 2300 København S Telefon: Formand: Svend Vexby Vordingborg Grundejerforening v. Ole Poulsen Algade 34, 4760 Vordingborg Telefon: Fax: Formand: Ole Poulsen Fyn Nyborg Grundejerforening af 1898 v. Johan Pohlmann Korsgade 20, st. tv., 5800 Nyborg Telefon: / Fax: Træffetid: Mandag til torsdag kl og fredag kl Formand: Johan Pohlmann Ejendomsforeningen Odense v. Bruno Dall Vestre Stationsvej 18, st., 5000 Odense C Telefon: Fax: Træffetid: Tirsdag og torsdag, kl Formand: Uwe Teichert Jylland Ejendomsforeningen Kronjylland v. advokat Per Hansen Tronholmen 3, 3. sal, 8960 Randers SØ Telefon: Fax: Træffetid: Torsdag kl eller på telefon: Formand: Henning Jürgensen 14

15 uddrag af årsrapporten 2009 Den uafhængige revisors erklæring Til medlemmerne af Ejendomsforeningen Danmark Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder revideret årsregnskabet for Ejendomsforeningen Danmark for regnskabsåret afsluttet 31. december 2009, hvorfra regnskabssammendragene er foretaget. I vores revisionspåtegning dateret den 2. marts 2010 udtrykte vi en konklusion uden forbehold på det årsregnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. Det udførte arbejde Vi har planlagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om den uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabssammendraget i al væsentlighed er i overensstemmelse med det årsregnskab, som det er uddraget af. Konklusion Det er vores opfattelse, at omstående regnskabssammendrag i al væsentlighed er i overensstemmelse med det årsregnskab, som det er uddraget af. For bedre at forstå foreningens finansielle stilling og resultat samt omfanget af den foretagne revision skal regnskabssammendraget læses i sammenhæng med det årsregnskab, som regnskabssammendraget blev uddraget af, herunder den tilhørende revisionspåtegning. København, den 2. marts 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Allan Pedersen statsaut. revisor Merete Kjær Buchgreitz statsaut. revisor Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

16 uddrag af årsrapporten 2009 Resultatopgørelse for året 1. januar-31. december tkr. Indtægter Medlemskontingenter Bidrag fra foreningsaktiviteter Grundejernes Investeringsfond, tilskudsramme til informations- og uddannelsesvirksomhed Indtægter i alt Omkostninger Administrationsomkostninger ( ) (2.588) Fremstilling af bladet Huset ( ) (710) Salgs- og distributionsomkostninger ( ) (577) Lønomkostninger ( ) (8.890) Omkostninger vedr. foreningsaktiviteter ( ) (739) Lokaleomkostninger ( ) (477) Anvendelse af tilskudsramme til informationsog uddannelsesvirksomhed ( ) (975) Omkostninger i alt ( ) (14.956) Resultat før afskrivninger og renter ( ) 713 Afskrivninger på inventar og driftsmateriel m.v. ( ) (276) Resultat af foreningens virksomhed ( ) 437 Ejendommens driftsresultat Resultat før finansielle poster ( ) 842 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (148) (34) Resultat før skat Skat af årets resultat (74.438) (463) Årets resultat Resultatdisponering Henlagt til overført resultat

17 Balance pr. 31. december / /12 09 tkr. Aktiver Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Inventar og driftsmateriel m.v Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Debitorer Tilgodehavende selskabsskat Udskudt skat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

18 uddrag af årsrapporten 2009 Balance pr. 31. december / /12 09 tkr. Passiver Egenkapital Overført resultat Indskudskapital vedr. bladet Huset Egenkapital i alt Ansvarlig indskudskapital Hensatte forpligtelser Hensat forpligtelse vedr. støtte til retssager Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Kreditorer Informations- og uddannelsesmidler, Grundejernes Investeringsfond Anden gæld Periodeafgrænsning Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Hoved-/nøgletal kr Indtægter Driftsudgifter Foreningsresultat før skat (1.435) (196) (137) Årets resultat efter skat Balancesum Egenkapital Soliditetsgrad, i procent 78,9 79,8 76,1 74,9 72,2 Hoved- og nøgletal for 2005 er tilpasset som følge af ændring i anvendt regnskabspraksis i 2006 vedrørende præsentation af interne huslejeomkostninger. 18

19 Ejendomsforeningen Danmarks hovedbestyrelse Forreste række fra venstre: Juridisk rådgiver Dorte Tvilling, direktør Jens Erik Udsen, direktør, advokat Anne Marie Oksen, formand, direktør John R. Frederiksen, adm. direktør Søren Hofman Laursen. Bagerste række fra venstre: Adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør Peter Lautrup, direktør Søren Impgaard Nielsen, direktør Michael Willumsen, næstformand, advokat Sven Westergaard, advokat Kenneth Søndergaard, ejendomsmægler Leif Olsen, adm. direktør Boris Nørgaard Kjeldsen, advokat Uwe Teichert, statsaut. revisor Dan Koefoed, direktør Lars Frederiksen. Derudover har hovedbestyrelsen følgende medlemmer: Advokat Karen-Marie Hovmøller, advokat Per Hansen, direktør Peter Søndergaard Christiansen og advokat Jens Anker Hansen. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

20 Hovedkontor Åbningstid: Mandag til fredag Nørre Voldgade København K Telefon: Fax: Århus Åbningstid: Mandag til torsdag Fredag Åboulevarden 22, 5. sal 8000 Århus C Telefon: Fax: Odense Åbningstid: Tirsdag og torsdag Øvrige dage efter aftale Vestre Stationsvej 18, st Odense C Telefon: Fax:

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. 10 rapport FOTO VIBEKE TOFT

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. 10 rapport FOTO VIBEKE TOFT Ejendomsforeningen Danmarks forenings 10 rapport FOTO VIBEKE TOFT Indhold 02 Formændene har ordet 04 Ejendomsforeningen Danmarks opgaver og udfordringer i 2010 07 Netværk og medlemsfordele 08 Analyse:

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40

forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks 11 ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 2 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011 Som medlem får du minimum 20 procent rabat på kurser og arrangementer

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Fald i økonomisk tomgang Den økonomiske tomgang for investeringsejendomme er i oktober 2015

Læs mere

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002 Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg DFM konference 31. - 1. februar 2002 Om DATEA Forvaltningsportefølje: * 1.100 ejendomme * 2 mio. m 2 erhverv * 17.000 boliger * 330 andelsbolig- og

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

EJENDOMSFORENINGEN DANMARK EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Nørre Voldgade 2 1358 København K Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling Den 17. april 2009 dirigent CVR-nr. 10 39 02

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Resultater Faldende tomgang for kontor med 0,3 procentpoint På to år er den økonomiske tomgang

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt 19. december 2012 er der fremsat lovforslag (energisparepakken)

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Forenings. ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24. rapport

Forenings. ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24. rapport Forenings ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24 rapport Minister Carsten Hansen talte ved Ejendomsforeningen Danmarks delegeretmøde 2013, som blev holdt i Folketinget. 2 Foreningsrapport for Ejendomsforeningen

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5-6 Resultatopgørelse 7 Balance 8-9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Business Faxe Copenhagen CVR-nr

Business Faxe Copenhagen CVR-nr CVR-nr. 18 47 36 82 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Forenings. ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24. rapport

Forenings. ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24. rapport Forenings ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24 rapport Ejendomsforeningen Danmarks Delegeretmøde 2014 blev holdt i Nationalmuseets flotte rammer. Medlemskab af Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør DOMEA ÅRSBERETNING 00 Domea s.m.b.a. Borgergade Postboks 0 København K Tlf. Fax domea@domea.dk www.domea.dk Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse,. næstform. Allan Mose

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

IT Fyn Munkebjergvej Odense M CVR-nr. Årsrapport 2016

IT Fyn Munkebjergvej Odense M CVR-nr. Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk IT Fyn Munkebjergvej 130 5230 Odense M CVR-nr.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virum Torv 4 Holding ApS

Virum Torv 4 Holding ApS Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 32076610 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. februar 2013 René Larsen

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN FJORDHUSENE, KARREBÆKSMINDE CVR nr. 31 81 13 41 Årsrapport 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på foreningens generalforsamling Karrebæksminde,

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

PEJA Holding ApS. Årsrapport 2013/14. CVR-nr oktober. Leif Petersen

PEJA Holding ApS. Årsrapport 2013/14. CVR-nr oktober. Leif Petersen PEJA Holding ApS CVR-nr. 27 45 52 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. oktober Leif Petersen dirigent 20 14 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013 Indledning Kun det talte ord gælder Ligesom formanden vil jeg også indlede med at sige velkommen til landsmødet. Jeg er meget glad

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse Dansk Selskab for Virksomhedsledelse CVR-nr. 54 76 36 11 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. september 2014 Dirigent:... Anders Torbøl Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Casa Colina ApS CVR-nr

Casa Colina ApS CVR-nr Casa Colina ApS CVR-nr. 33 85 89 06 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. juni 2014. Morten Brix Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Radikale Venstres Landsforbund

Radikale Venstres Landsforbund Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Beretning 4 5 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8 Ernst & Young P/S - Osvald Helmuths Vej 4 - Postboks 250-2000 Frederiksberg - CVR-nr.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Vejlauget Ebberød. Årsrapport 2007. 08-r001 TSP SSB 228612 07003

Vejlauget Ebberød. Årsrapport 2007. 08-r001 TSP SSB 228612 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Kongegården A/S. Årsrapport for 2012

Kongegården A/S. Årsrapport for 2012 c/o Lægernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30526538 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsregnskab for 2012 Nærværende årsregnskab er godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2013 dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere