Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport"

Transkript

1 Ejendomsforeningen Danmarks forenings 09 rapport

2 Indhold 02 Om Ejendomsforeningen Danmark 03 Formændene har ordet 04 Overblik over året, der gik 07 Medlemsservice 08 Analyse af ejendomsmarkedet 10 Uddannelse 11 Faglige fora 14 Grundejerforeninger 15 Uddrag af årsrapporten Bestyrelsen 20 Kontakt og åbningstider Om Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Ejendomsforeningen Danmark står for professionalisme og høj faglig ekspertise og er en uundværlig del af det faglige netværk for ledere og ansatte i ejendomsselskaber og administrationsvirksomheder. Når man vælger en ejendomsadministrator, der er medlem af Ejendomsforeningen Danmark, får man en professionel og effektiv administration af sine ejendomme. Ejendomsforeningen Danmarks administratorer har alle tegnet en ansvars- og kautionsforsikring, der som minimum svarer til foreningens kollektive forsikring. Desuden skal alle administratorer leve op til foreningens etiske normer for ejendomsadministration. Foreningen repræsenterer medlemmerne i en lang række offentlige nævn, kommissioner og bestyrelser. Ligeledes er foreningen med til at udpege lægdommere til boligretten, ligesom grundejerforeninger, tilknyttet Ejendomsforeningen Danmark, udpeger repræsentanter til de kommunale huslejenævn. Foreningens omkring medlemmer er blandt andet: Ejendomsselskaber Pensionskasser, forsikringsselskaber og pengeinstitutter Ejendomsadministratorer Grundejerforeninger Enkeltpersoner, fonde og foreninger, der ejer udlejningsejendomme Advokater og ejendomsmæglere Entreprenører, arkitekter og ingeniører Ejendomsforeningen Danmark opretholder et højt fagligt niveau, der sikrer kvalitet og troværdighed i forhold til medlemmerne og offentligheden. Ejendomsforeningen Danmark viser åbenhed over for og deler viden med politikere, embedsmænd, organisationer og presse med interesse for udlejning og administration af fast ejendom. Foreningen er anerkendt som høringsberettiget organisation, når der for eksempel fremsættes lovforslag med betydning for udlejnings- og ejendomsmarkedet. Desuden sørger foreningen for, at branchens synspunkter bliver hørt på Christiansborg og i ministerierne. Ejendomsforeningen Danmark sikrer, at den nyeste udvikling inden for lovgivning og praksis hurtigt bliver videregivet til medlemmerne via magasinet Huset og det juridiske nyhedsbrev Huset Jura. Ejendomsforeningen Danmark har et omfattende netværk af samarbejdspartnere på både det danske og det internationale ejendomsmarked. Layout: Anita Damkier Hansen. Tryk: Datagraf. Fotos: Ebbe Forup: side 3 og 6, Jan Sommer: side 3, Vibeke Toft: forside, Hung Tien Vu: side 7 og 11, Kim Wendt: side 11, Steen Wrem: forside, side 5, 12 og 19. 2

3 Formændene har ordet Formand for Ejendomsforeningen Danmark John R. Frederiksen Formand for Ejendomsforeningen Danmarks Administratorsektion Sven Westergaard 2009 blev et skelsættende år på ejendomsmarkedet. Året var i høj grad kendetegnet ved, at der har været en meget lav investeringsaktivitet. Heldigvis viste en del investorer fortsat interesse for ejendomme med god beliggenhed og i høj kvalitet. Det er blandt andet pensionsselskaber og velkonsoliderede ejendomsselskaber, som fortsat er i markedet, mens mange private investorer og ejendomsselskaber med et spinkelt kapitalgrundlag har givet op. Men det var ikke kun den økonomiske krise, der påvirkede Ejendomsforeningen Danmarks arbejde i I februar kom Skattekommissionen med sit forslag til en skattereform. En måned efter lanceringen indgik regeringen forlig med Dansk Folkeparti forliget blev kaldt forårspakke 2.0. Forliget indebærer blandt andet, at momsfritagelsen på ekstern ejendomsadministration og levering af fast ejendom afskaffes. Derfor igangsatte foreningen et større udredningsarbejde om, hvad de nye momsregler, afgiftsomlægningen, gennemsnitligt vil betyde økonomisk for ejendomsadministrationsbranchen. Vi vil følge op på undersøgelsens resultater, når de foreligger i løbet af Klimaet kom for alvor på dagsordenen i Det satte sit præg på foreningens aktiviteter, hvilket også vil fremgå af de senere afsnit. I foråret gennemførte vi en konference om bæredygtige ejendomme sammen med Dansk Facilities Management Netværk. Vi deltog også i Partnerskabet for Lavere Energiforbrug i Bygninger, som Erhvervs- og Byggestyrelsen var formand for. Partnerskabet sendte sine anbefalinger til regeringen i marts Arbejdet i partnerskabet var konstruktivt, og derfor var det meget trist, da vi i april læste regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. Det foreslås her, at politikerne fastsætter en energimæssig minimumsstandard, før udlejer må udføre gennemgribende forbedringer. Den idé har indenrigs- og socialministeren desværre taget med i sit lovforslag til en ny boliglejelov. Vi fik ministerens udkast til lovforslaget i høring i slutningen af 2009 og har sendt et længere høringssvar, som redegør for forslagets mange uhensigtsmæssigheder. Høringssvaret kan læses på Lovforslaget vil medføre et stop for de gennemgribende forbedringer, som ellers årligt har løftet boligstandarden i private lejemål, fordi der stilles krav om, at ejendommen skal have en energimæssig standard svarende til energimærkningens kategori D. Vi har naturligvis opponeret kraftigt mod dette og håber, at 2010 bliver året, hvor ministeren kommer til fornuft og etablerer ordentlige incitamenter til energirenoveringer. Som bekendt brød forhandlingerne om en regelforenkling af lejeloven sammen, da lejerorganisationerne valgte at forlade forhandlingsbordet tilbage i Ejendomsforeningen Danmark arbejdede selv videre med regelforenklingen og udsendte i sommeren 2009 foreningens 26 forslag til en regelforenkling af lejeloven. Boliglejeloven er alt for kompliceret for både lejere og udlejere, og den trænger til en modernisering. Vi gav vores bud på, hvordan vi kan komme videre, og vi havde også en god omtale af vores ideer i pressen. Forslagene kan læses på foreningens hjemmeside. Vi har også udarbejdet et sæt reviderede etiske normer, som vores medlemmer fremover skal overholde. Formålet er at gøre det faglige og etiske niveau endnu bedre. Branchen skal professionaliseres yderligere, og vores renommé skal styrkes. Et medlemskab af Ejendomsforeningen Danmark skal mere aktivt kunne markedsføres som et kvalitetsstempel. De reviderede etiske normer indeholder blandt andet skærpede krav til optagelsen af medlemmer. Fremover skal medlemmer af Administratorsektionen årligt afgive en ledelseserklæring, og de skal også synliggøre medlemskabet af Ejendomsforeningen Danmarks Administratorsektion. Der bliver desuden sat fokus på mere uddannelse, da vi fremover stiller krav om obligatorisk efteruddannelse af alle virksomhedens medarbejdere. De reviderede normer kræver en vedtægtsændring, og vi håber, denne ændring bliver vedtaget på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde den 16. april Derefter forventer vi, at de nye etiske normer og vedtægter træder i kraft. Læs om ændringerne på foreningens hjemmeside. I 2009 har vi fortsat og styrket samarbejdet med en række organisationer inden for ejendomsbranchen. Vi har blandt andet gennemført konferencer og møder i samarbejde med en række eksterne parter. Der ydes også en stor indsats i vores foreningsudvalg, erfagrupper og øvrige fora. Dette arbejde er blandt andet med til at sikre videndeling blandt medlemmerne, og resultaterne indgår også i foreningens fremadrettede arbejde. Vi vil gerne takke alle for jeres deltagelse og bidrag. John R. Frederiksen Sven Westergaard Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

4 overblik over året, der gik Ejendomsforeningen Danmarks opgaver og udfordringer i blev som forudset et år, der stod i finanskrisens tegn. Virksomhedernes indtægter faldt, og arbejdsløsheden steg. I 2008 havde Danmark omkring ledige. Ved udgangen af 2009 havde vi cirka ledige. Samtidig har vi blandt andet set et fald i huspriserne, en stigning i antallet af tvangsauktioner, og privatforbruget ligger fortsat på et lavt niveau. Det er de traditionelle og professionelle ejendomsselskaber, der har overlevet krisen. Det har de, fordi de har en god balance mellem investering, cashflow og drift. Selskaber kan derfor tåle, at ejendommenes værdi falder over en periode, fordi de har en drift, der hænger sammen. Men 2009 var også året, hvor vi så de første tegn på, at situationen er ved at vende. Dermed kan vi forhåbentlig se lidt mere lyst på de kommende år. Klimaet i fokus I 2009 kom klimaet for alvor på danskernes dagsorden, da vi i slutningen af året var værter for FN s klimatopmøde i København. Klimaet har også været et væsentligt tema i Ejendomsforeningen Danmarks arbejde i Foreningen holdt i april, sammen med Dansk Facilities Management Netværk, en konference om bæredygtighed i eksisterende ejendomme. Vi deltog også i Partnerskabet for Lavere Energiforbrug i Bygninger, som Erhvervs- og Byggestyrelsen var formand for. Arbejdet mundede ud i en række anbefalinger til energireduktion, som regeringen modtog. Nogle af disse anbefalinger kom med i regeringens energistrategi, men desværre ikke dem alle. På vej mod en bedre energimærkning? Ejendomsforeningen Danmark valgte også at sætte fokus på energimærkningsordningen. For mange ejendomsejere er energimærkning lig med alt for meget bureaukrati. Og ordningen fører desværre ikke til flere realiserede energibesparelser. Alligevel er den gennem årene blevet udvidet til at omfatte flere og flere ejendomme. Mindre bygninger skal nu også energimærkes ved salg, større bygninger skal energimærkes hvert femte år, og nye bygninger skal energimærkes ved ibrugtagning. Den ansvarlige myndighed Energistyrelsen har fået gennemført en undersøgelse af energimærkningsordningen. Undersøgelsen viser blandt andet, at der ikke er en sammenhæng mellem energimærkning og energibesparelser. Som en del af energimærkningen får ejeren en beskrivelse af de energibesparelser, som kan realiseres her og nu ved en renovering af bygningen. Investering, besparelse og tilbagebetalingstid er beskrevet for hver af de anbefalede besparelser. Men undersøgelsen dokumenterer, at omkring halvdelen af energimærkerne ikke påviser markante besparelser. For store bygninger bliver dette antal reduceret til blot en tredjedel. En undersøgelse fra AKF, Anvendt Kommunalforskning, viser derudover, at parcelhusejerne, uden et energimærke på deres bolig, formår af egen drift at realisere energibesparelser i samme omfang som ejerne, der har fået et energimærke. Incitamentet til flere energibesparelser er der heller ikke i tilstrækkeligt omfang i private udlejningsejendomme, hvilket Ejendomsforeningen Danmark har påpeget igen og igen over for de ansvarlige myndigheder og politikere. I udlejningsejendomme tilfalder besparelsen nemlig lejerne, mens det er usikkert, om udlejer kan få dækket sine udgifter til energirenoveringen. Det er derfor nødvendigt, at der bliver skabt et ordentligt incitament for udlejer, hvis klimaet skal vinde på sigt. Den nuværende lejelov er den største hindring for at gøre de private udlejningsejendomme mere energirigtige. Energistyrelsen har oplyst, at der vil blive gennemført en omfattende ændring af energimærkningsordningen, som vil træde i kraft i løbet af Ejendomsforeningen Danmark deltager i to arbejdsgrupper, som skal give styrelsen en række anbefalinger til forbedringer. Ejendomsforeningen Danmark vil i 2010 gennemføre en konference om energi og energimærkning. Det er afgørende, at ejendomsbranchen løbende sætter fokus på barriererne i ordningen, og at der er en løbende dialog med politikere, myndigheder og øvrige interessenter. Enighedslisten og foreningens 26 forslag til regelforenkling Gennem flere år har lejere og udlejere forhandlet om et mere enkelt lovgrundlag at handle ud fra. Men lejernes organisationer valgte endnu en gang at forlade forhandlingsbordet. Tilbage var en liste med en række enighedspunkter, som både udlejerog lejerorganisationerne kunne støtte. Listen blev sendt til indenrigs- og socialministeren. Selv om listen langtfra var så ambitiøs, som 4

5 Om indenrigs- og socialministerens udkast til lovforslag:... som vi ser det, fjerner ministeren alle incitamenter for udlejerne til at renovere den ældre boligmasse Direktør Torben Christensen fra Ejendomsforeningen Danmark til Berlingske Tidende, januar 2010 Ejendomsforeningen Danmark havde håbet på, er den alligevel udtryk for en væsentlig nyskabelse. Det forhold, at udlejerne og lejerorganisationerne har opnået enighed om ganske mange fornuftige ændringer, bør følges op politisk og slå igennem i en ny lejelov. Ejendomsforeningen Danmark udsendte som supplement til enighedslisten, i sommeren 2009, 26 forslag, som kan gøre lejernes og udlejernes hverdag nemmere ved at forenkle de private boliglejelove og bringe dem op på et niveau, der modsvarer nutidige boligkrav. En gennemførelse af forslagene vil sikre bedre lejeboliger og færre konflikter mellem lejere og udlejere. De nuværende regler er alt for svære at forstå, og de bidrager i ringe grad til forbedringer i de private udlejningsboliger. Ejendomsforeningen Danmark har også valgt at udarbejde forslagene, fordi den nuværende lovgivning er for kompleks og rodet. Det betyder, at både lejere og professionelle udlejere har svært ved at forstå lovgivningen og dermed ufrivilligt kan komme til at overtræde den. De ældre udlejningsejendomme forbedres for flere hundrede mio. kroner om året. Men der er behov for endnu større investeringer i forbedringer i de kommende år. Det gælder for eksempel investeringer i nye badeværelser, køkkener og tekniske installationer. Og det gælder i særlig grad investering i isolering og nye varmesystemer, så man kan begrænse det store energiforbrug i den ældre boligmasse. De 26 forslag er inddelt i fire temaer, nemlig energibesparelser, lejefastsættelse og lejeregulering, tvister og øvrige ændringer. Forslagene kan læses på Forslagene har skabt en efterfølgende debat og omtale i medierne i sommeren Nyt lovudkast afspejler manglende viden om branchen I slutningen af 2009 modtog Ejendomsforeningen Danmark daværende indenrigs- og socialminister Karen Ellemanns udkast til en ændring af boliglejeloven. Formålet i udkastet til lovforslaget skulle være en regelforenkling, men udkastet giver desværre ejerne og lejerne flere komplicerede regler at agere ud fra. Ministeren vil for eksempel indføre endnu en måde at opkræve husleje på, så der nu findes i alt ti forskellige måder, som ejerne og administratorerne skal anvende. Udkastet sammenkæder også reglerne om udlejning af gennemgribende forbedrede lejemål i den ældre boligmasse med hele ejendommens energimærkning. Man opstiller det som en betingelse, at hele ejendommen mindst har energimærkningen D, før et ledigt lejemål kan moderniseres. Kun hvis den kategori er opnået, kan udlejer foretage en renovering af det enkelte lejemål og dermed føre boligen op til en nutidig boligstandard. Foreningens beregninger viser desværre, at cirka halvdelen af alle fremtidige gennemgribende moderniseringer ikke vil blive gennemført, hvis lovforslaget bliver en realitet. Mange ejendomme kan nemlig ikke opnå energimærkningens kategori D. Det vil årligt betyde færre renoveringer, der ellers kan bringe de ældre boliger i en tidssvarende stand. Vi kender desværre ikke i skrivende stund status. Der er dog en dialog om udkastet til lovforslaget, og foreningen har deltaget i et møde i Folketingets boligudvalg. Vi vil naturligvis følge emnet op i foreningens medier, så snart der er en afklaring. Generende lejere bør kunne sættes ud Lovlydige lejere i den private udlejningssektor er lige så dårligt stillede i en boligballade, som lejere i den almene sektor. Hvis en lejer generer de øvrige beboere, er det svært for udlejer at sætte denne lejer ud af lejligheden. Både beboere og udlejer venter alt for længe på, at sagen behandles ved boligretten. Domstolsstyrelsen opgør blandt andet boligretssager, hvor der falder dom eller indgås forlig. Statistikken viser, at sager med en sagsbehandlingstid på over 12 måneder er steget fra 32 procent i 2005 til 50 procent i Pressen fokuserede i 2009 blandt andet på en boligballade i Helsingør, hvor 23 familier blev chikaneret af en enkelt lejer i den almene boligbebyggelse, de bor i. Tilsvarende sager dukker også løbende op på det private udlejningsmarked og ender typisk i boligretten. Ejendomsforeningen Danmark ser gerne, at justitsministeren tilfører de nødvendige ressourcer til landets boligretter, så ventetiden i disse sager bliver afkortet betydeligt. Men reglerne i boliglejeloven kan også blive langt bedre på dette punkt. Derfor har foreningen Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

6 overblik over året der gik Ejendomsforeningen Danmark har foreslået indenrigs- og socialministeren, at lejere, der generer andre lejere, hurtigere kan sættes ud af et lejemål: Vi foreslår, at fogedretten, hvor der er oplagte sager ( ) kan tage bestemmelse til, at lejeren kan sættes ud Formand i Ejendomsforeningen Danmark John R. Frederiksen til TV2 News, september 2009 i sommeren 2009 foreslået indenrigs- og socialministeren, at fogedretten bør kunne gennemtvinge, at en generende lejer midlertidigt fraflytter sin lejlighed, mens sagen bliver behandlet ved boligretten. Det er urimeligt, at en lejer, som generer ejendommens øvrige beboere, fortsat skal have sin daglige gang i ejendommen. En meget generende lejer bør flytte, mens sagen verserer. Tinglysningen blev digital, men også alt for dyr Ejendomsfolk kunne i slutningen af året konstatere, at alt for mange tinglysninger tager for lang tid, efter at tinglysningen blev digital i efteråret Og situationen er meget værre, end før tinglysningen blev digital. Det betyder blandt andet, at ejendomsfolk får rentetab, mens de venter på at få tinglyst deres dokumenter. Nogle af foreningens medlemmer har ventet mere end en måned, selvom der i loven er formuleret et mål om, at kunderne højst må vente ti dage på at få tinglyst et dokument. Mens ejendomsfolk venter på at få et realkreditlån tinglyst, er det nødvendigt at mellemfinansiere med et langt dyrere banklån. Det rammer både den almindelige boligkøber og de professionelle ejendomsfolk. De må selv betale regningen for systemets forsinkelse, hvilket selvfølgelig er meget utilfredsstillende. Ejendomsforeningen Danmark har beregnet, hvor stort dette tab vil være, og anslår, at der er tale om et samlet månedligt tab på 1 mia. kroner. Foreningen baserer udregningerne på, at der på hver sag i gennemsnit er et rentetab på kroner om måneden og en ventetid på 90 dage fordelt på sager. Vi frygter, at får Tinglysningsretten ikke ændret kadencen, så står vi til september efter et år med digital tinglysning med et tab på 12 mia. kroner. I forvejen er ejendomsmarkedet bombet helt ned. Får vi en regning i den størrelse, så bliver det rigtig vanskeligt at håndtere, fortalte foreningens direktør, Torben Christensen, til Børsen. For meget administrativt bøvl Ejendomsforeningen Danmark hører fra mange medlemmer, at den digitale tinglysning har øget det administrative arbejde betydeligt. Det virker som om, ejerforeningerne ikke er tænkt ind i det digitale tinglysningssystem. Ejendomsadministratorer skal nemlig indhente skriftlige fuldmagter fra hver enkelt ejer i en ejerforening. Før tinglysningen blev digital, krævede Tinglysningskontoret kun én fuldmagt for hele foreningen. Det administrative bøvl er derfor øget betydeligt med den digitale tinglysning. Før tinglysningen blev digital, kunne en ejerforenings bestyrelse give en slags permanent fuldmagt til deres administrator, så administratoren hurtigt kunne få tinglyst dokumenter på foreningens vegne. Sådan er det ikke længere, og det forlænger den tid, ejendomsadministratorerne nu bruger på tinglysningssager. Ejendomsforeningen Danmark har gjort Domstolsstyrelsen opmærksom på problemet. Det er vores håb, at Domstolsstyrelsen kan ændre reglerne, så ejendomsadministratorerne ikke længere behøver en fuldmagt fra den enkelte ejer, men kan nøjes med en generalfuldmagt, som før tinglysningen blev digital. Desuden er der et stort behov for en vejledning til specielt ejerforeninger om de særlige krav til fuldmagter. Foreningen har taget kontakt til Domstolsstyrelsen med ønske om en ændring af reglerne om fuldmagt, og vi forventer en afklaring i løbet af foråret Foreningens internationale samarbejde Ejendomsforeningen Danmark arbejder også løbende for at styrke det europæiske samarbejde. Vi er nødt til at arbejde endnu mere sammen for at etablere et mere gennemsigtigt europæisk ejendomsmarked, da investeringerne i stigende grad er grænseløse. Jo flere data investoren kan få om det pågældende lands ejendomsmarked, jo bedre. Ejendomsforeningen Danmark er blandt andet medlem af The European Property Federation, som organiserer de europæiske ejere af fast ejendom, og som arbejder for at få de nationale lovgivninger harmoniseret mest muligt. Det gælder for eksempel på skatteområdet, hvor reglerne er meget forskellige og dermed er en hindring for, at vi får skabt et effektivt investeringsmarked. Skattereglerne har således været et væsentligt indsatsområde i Analyser og benchmarking styrker gennemsigtighed Ejendomsforeningen Danmark bidrager også løbende til udarbejdelse af økonomiske analyser, statistiske informationer og benchmarking af ejendomsinvesteringer, som er til gavn for både de danske ejendomsinvestorer, men også de udenlandske. En række af Danmarks førende professionelle ejendomsinvestorer deltager i IPD Dansk Ejendomsindeks, som udvikles i et samarbejde mellem Ejendomsforeningen Danmark og IPD. På side 8-9 gennemgås tallene for Dansk Ejendomsindeks De danske tal sammenlignes med nøgletal for en række øvrige europæiske lande og bidrager dermed til at styrke gennemsigtigheden på det europæiske ejendomsmarked. 6

7 medlemsservice Netværk og medlemsfordele Succesfulde konferencer og gåhjemmøder Ejendomsforeningen Danmark arbejder målrettet på at sikre ejendomsbranchens faglighed ved blandt andet at holde konferencer og gåhjemmøder. Ambitionen er at holde arrangementer med en høj faglig profil og at styrke netværket mellem foreningens medlemmer. Ejendomsforeningen Danmark holdt i 2009 fire større konferencer, som alle hurtigt blev overtegnet. Der er en stigende tendens både i efterspørgslen og deltagelsen i foreningens arrangementer. Det er en positiv udvikling, foreningen vil arbejde målrettet på at fortsætte. I begyndelsen af 2009 holdt Ejendomsforeningen Danmark i samarbejde med Jydske Grundejerforening og Nykredit en konference om skimmelsvamp, der både blev holdt i København og Århus. I København deltog en række af Folketingets boligordførere. I foråret gennemførte foreningen i samarbejde med Dansk Facilities Management konferencen Bæredygtighed i eksisterende ejendomme. Blandt oplægsholderne var daværende klima- og energiminister Connie Hedegaard, direktør Lars Holten fra Carlsberg Ejendomme og seniorstrateg Henrik Drusebjerg fra Nordea. I slutningen af året holdt foreningen konferencen Andelsboligernes udfordringer hos Realkredit Danmark. Konferencen kom bredt omkring andelsboligernes udfordringer. Økonomi og finansiering er blevet en stor udfordring for andelsboligforeningerne og dermed også for ejendomsadministratorerne. I 2009 arrangerede Ejendomsforeningen Danmarks hovedstadsudvalg en række arrangementer. Der blev arrangeret besøg i det nye Skuespilhus, hvor tidligere teaterchef Michael Christiansen tog deltagerne gennem teatrets historie. Bispebjerg Bakke blev også besøgt, og her fortalte billedhugger Bjørn Nørgaard om skabelsen af 135 unikke lejligheder. Planchef Anne Skovbro fra Københavns Kommune fortalte på et gåhjemmøde, som Nykredit lagde hus til, om Københavns Kommuneplan Plesner advokatfirma var vært for et gåhjemmøde, hvor visionerne for det nye Nordhavn blev diskuteret. ED forum for ejendomsadministration og ED forum for ejendomsøkonomi I ED forum for ejendomsadministration er formålet at skabe et fagligt forum for foreningens medlemmer, hvor aktuelle problemstillinger i arbejdet med administration af egne eller andres ejendomme kan blive diskuteret. I 2009 blev der holdt gåhjemmøder om digital tinglysning, den nye ophævelsesprocedure, lejers og udlejers konkurs samt skimmelsvamp. I ED forum for ejendomsøkonomi er formålet at styrke debatten og formidle viden om aktuelle emner inden for ejendomsøkonomi. På gåhjemmøderne bliver der diskuteret tendenser inden for investering, politik, økonomi og andet, der er med til at præge fremtidens ejendomsmarked. I 2009 har der været gåhjemmøder om energibesparelser, due diligence, unges boligsituation samt ejendomsvurderinger. Tilbud til medlemmer Medlemmer af ejer- eller administratorsektionen kan ringe til Ejendomsforeningen Danmarks ejendomsjuridiske hotline og få råd og vejledning af foreningens juridiske konsulenter. Medlemmer får samtidig adgang til de lukkede sider på hvor der er værdifulde oplysninger for udlejere og administratorer af fast ejendom. I 2009 fik Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside nyt design. For at forbedre brugervenligheden er den del, der er åben for alle, og den del, der kun er for medlemmer, blevet integreret i det nye design. Alle de oplysninger, der tidligere lå på den lukkede del af hjemmesiden, er nu markeret med en hængelås. Der er samtidig blevet oprettet en ny kategori på hjemmesiden Jura hvor blandt andet kontrakter og blanketter, satser og datoer samt normtal er samlet. Medlemmer kan desuden tilmelde sig foreningens medieovervågningsservice Nyt fra pressen og på hverdage modtage en med korte resuméer af artikler om ejendomsmarkedet fra landets største aviser. Medlemmer modtager Ejendomsforeningen Danmarks magasin Huset og det juridiske nyhedsbrev Huset Jura. Huset udkommer ti gange om året og indeholder artikler om den nyeste udvikling på ejendomsmarkedet. Huset Jura udkommer otte gange om året og indeholder blandt andet omtale af ny lovgivning, de nyeste nøgletal og referater af nye afgørelser. Medlemmer har desuden elektronisk adgang til Huset og Huset Jura på foreningens hjemmeside, og de har mulighed for at modtage magasinet via . På er der mulighed for at tilmelde sig foreningens elektroniske nyhedsbrev, Huset Net. Huset Net er et tilbud til alle, der ønsker en løbende orientering om, hvad der sker i ejendomsbranchen. Hver fjortende dag modtager du en nyhedsmail med relevant information om eksempelvis ejendomsmarkedet, konferencer, politiske initiativer og ny lovgivning. I 2009 introducerede vi medlemsservicen Få Huset og Huset Jura som pdf i din indbakke. Ved at tilmelde sig denne service får man sendt en mail med link til Huset og Huset Jura på udgivelsesdagen. Det er muligt at klikke på paragraffen i domsreferatet i Huset Jura og komme direkte til den relevante paragraf i ED-Lovportalen. Servicen kræver abonnement på ED-Lovportalen. Se Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

8 analyse af ejendomsmarkedet Krisen på ejendomsmarkedet blev begrænset i var et år præget af finanskrise, og året er flere gange blevet sammenlignet med den store depression, der begyndte i Finanskrisen tog sit udspring i USA i 2007 og har siden spredt sig til blandt andet Danmark. Ejendomsmarkedet har også været hårdt ramt af krisen med stigende tomgang, faldende byggeri og manglende investeringer. Da IPD Dansk Ejendomsindeks blev præsenteret i februar måned, var forventningerne til resultatet derfor ikke optimistiske. De nyeste tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks viser imidlertid, at 2009 ikke blev det rædselsår, som mange måske havde frygtet. Det totale afkast for direkte ejendomsinvesteringer var i 2009 på 3,9 procent. Det er en stigning på 0,9 procentpoint i forhold til På trods af det positive resultat for 2009 har ejendomsværdierne alligevel været faldende. Værditilvæksten var på -1,4 procent, og det er andet år i træk, at værditilvæksten er negativ. I 2008 var værditilvæksten nede på -2,0 procent. Den negative værditilvækst bliver opvejet af et positivt direkte afkast på 5,3 procent. Sammenligner man sektorerne, er butikker med et afkast på 7,0 procent i 2009 for tredje år i træk den sektor, der præsenterer det højeste afkast. Samtidig er bolig den sektor, der med et totalt afkast på -1,8 procent præsenterer det dårligste resultat. Boliger er i øvrigt den eneste sektor, hvor det totale afkast er negativt. Boligerne er de seneste ti år faldet med 13,7 procent i værdi. Figur 1 viser udviklingen i markedslejen for primært beliggende kontorlokaler siden Markedslejen steg frem til 2008 og er herefter faldet. Siden 1. kvartal 2005 er kontorlejen steget mest på Frederiksberg, hvor lejen er 30 procent højere i 1. kvartal I Ålborg C er lejen i samme periode kun steget med fem procent. Den økonomiske krise kunne allerede mærkes på det danske erhvervsejendomsmarked i sommeren 2007, da eksempelvis kontorledigheden begyndte at stige. Virksomhederne nedjusterede og lejede derfor ikke nye lokaler. Arbejdsløsheden begyndte at stige omkring sensommeren Kontorlejen blev derimod først nedjusteret i 2. og 3. kvartal Lejeniveauet for kontorlokaler i Danmark er sammenlignet med andre europæiske lande ikke højt. Dette kunne være en af årsagerne til, at lejeniveauet ikke er så følsomt over for økonomiske udsving. Det relativt lave lejeniveau giver tilfredse lejere og fjerner dermed incitamentet for lejerne til at skære i lejeudgiften. Markedslejen er en væsentlig faktor, når ejendommene skal værdisættes. Derudover afhænger værditilvæksten også af ændringen i afkastkravet og et residual, der indeholder andre faktorer. Figur 2 viser udviklingen i værditilvæksten og effekten fra markedslejen og afkastkravet for kontorejendomme. Værditilvæksten for kontorer var positiv i begyndelsen af 00 erne og under opturen i I 2003 og 2004 var værditilvæksten negativ, og i kriseårene 2008 og 2009 har ejendomsværdierne igen været faldende. Ud fra figuren kan det konkluderes, om variationen i værditilvæksten skyldes variationer i markedslejen eller afkastkravet. Udviklingen i værditilvæksten fra 2000 til 2004 kan primært forklares ud fra ændringen i markedslejen. De store stigninger i ejendomsværdierne i , og den efterfølgende nedtur i 2008, forklares primært ud fra ændringer i afkastkravet. Afkastkravet afspejler investors forventninger til afkastet på en investering og afhænger derfor af økonomiske konjunkturer og tendenser inden for kontorsektoren. I 2009 var markedslejen faldende, men samtidig er afkastkravet ikke steget i samme grad, som det var tilfældet i Værdifaldet blev derfor ikke så voldsomt som i 2008, og det totale afkast for kontorejendomme endte med at stige med 0,4 procentpoint til fire procent. 8

9 Figur 1: Markedslejeniveauer for kontorlokaler, Kilde: Nybolig Erhverv Figur 2: Udvikling i værditilvæksten for kontorejendomme, Procent Værditilvækst Ændring i markedsleje Ændring i afkastkrav Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

10 uddannelse Fokus på uddannelse I 2009 har Ejendomsforeningen Danmark vedtaget en fornyelse af uddannelsen til ejendomsadministrator. Uddannelsens navn ændres fra Semesteruddannelsen til Ejendomsadministratoruddannelsen/Property manager programme. Ejendomsadministratoruddannelsen opdeles i obligatoriske og valgfrie fag. For at kunne få titlen ejendomsadministrator/property manager, forkortet EA, skal man have gennemført de fire obligatoriske og to valgfrie fag: De obligatoriske fag er: Introduktion til ejendomsadministration (nyt) Administration af boligudlejningsejendomme I Administration af boligudlejningsejendomme II Ejendomsregnskaber og ejendomsskat (fornyet) De valgfrie fag er: Andelsboligforeninger og Ejerforeninger Erhvervslejeret (fornyet) Ejendomsinvesteringer og finansiering (nyt) Den fornyede administratoruddannelse begynder i efteråret Ejendomsforeningen Danmark ser det som en vigtig opgave at styrke medlemmernes kompetencer og tilbyder derfor også efteruddannelse inden for de områder, der er relevante for ejendomsejere og administratorer af udlejningsejendomme, andelsboligforeninger og ejerforeninger. Ud over de emner, som vi traditionelt har fokuseret på, såsom boliglejeret for private udlejningsejendomme, erhvervslejeret, andelsboligforeninger, ejerforeninger, administration, økonomi og regnskab, har vi også udbudt nye efteruddannelseskurser. Det gælder eksempelvis et kursus i konkurs og tvangsauktioner fra administrators synsvinkel samt moms i relation til udlejning af fast ejendom. Vi har haft 749 deltagere på vores hel- og halvdagskurser i 2009, og der er tilfredshed med kurserne. Vi samarbejder fortsat med Finansrådet og de forskellige uddannelsesinstitutioner for at sikre, at der er offentlige uddannelsestilbud inden for ejendomsadministration. Sammen med medlemmer fra administrationsbranchen udbreder vi kendskabet til branchen på både finansøkonomuddannelsen og finansbacheloruddannelsen. Vi prøver at nå de studerende ude på skolerne og fortæller dem om arbejdet i branchen og alle dens interessante aspekter. Vi arrangerer også virksomhedsbesøg, hvor de studerende er på rundtur hos virksomheder inden for ejendomsadministration. Vi vil i Ejendomsforeningen Danmark fortsætte med at etablere private og offentlige uddannelsestilbud til vores medlemmer, så vi skaber et bredt rekrutteringsgrundlag for ejendomsejere og ejendoms administratorer. Kursusdeltagelse i 2009 hos Ejendomsforeningen Danmark Kursus Antal deltagere Semesteruddannelse 156 Heldagskursus 184 Halvdagskursus Kursusdeltagere i alt 749

11 faglige fora Foreningsudvalg, råd og nævn Foreningsudvalg for boliger Formand: Juridisk direktør Morten Østrup Møller, Dan-Ejendomme AS. Foreningsudvalg for erhvervslokaler Formand: Adm. direktør Per W. Hallgren, Jeudan A/S. Medlemmer: Advokat Niels Arthur Andersen, Advokatfirmaet Niels Arthur Andersen, advokat Per Hansen, Advokatfirmaet Hansen, Sønderby & Co., advokat Kenneth Søndergaard, Hovedstadens Ejendomsadministration ApS, og ejendomsinvesteringschef Erik Veedfald, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. ED-kontakt: Juridisk konsulent Lars Top Rud-Petersen. Foreningsudvalg for byggeri Formand: Direktør Poul Hedegaard, PH Development ApS. Medlemmer: Direktør Niels Anker Jørgensen, Emcon A/S, udviklings direktør Karl-Gustav Jensen, NCC Construction Danmark, adm. direktør Steen Jørgensen, Finanssektorens Pensionskasse, og direktør Peter Spøer, Jeudan Servicepartner A/S. Medlemmer: Ejendomschef Jesper Friisberg, Post Danmark A/S Ejendomme, direktør Palle Gyldenløve, Nordea Ejendomsinvestering A/S, områdechef Anne Dorthe Lillelund, PFA Ejendomme A/S, adm. direktør Solveig Rannje, Rosk Ejendomme A/S, advokat Paw Engsbye Rasmussen, Advokatfirmaet Engsbye ApS, og advokat, juridisk chef Bjørn Allentoft, Steen & Strøm Danmark A/S. ED-kontakt: Juridisk konsulent, advokat Timmy Lund. Foreningsudvalg for Fyn Formand: Forretningsfører Bruno Dall, Ejendomsforeningen Odense. Medlemmer: Statsaut. ejd.mægler & valuar Lars Dreyer, Danbolig, direktør Johan Pohlmann, VVS-installatør, og direktør Peter Søndergaard Christiansen, AdministrationsGruppen Danmark A/S. ED-kontakt: Kommunikationskonsulent Anne Louise Frandsen. ED-kontakt: Bruno Dall, leder af Odense afdelingen. Foreningsudvalg for ejendomsdrift Formand: Afdelingschef Jan Gustavson, DATEA AS. Foreningsudvalg for hovedstaden Formand: Adm. dir. Søren Hofman Laursen, C. W. Obel Ejendomme A/S. Medlemmer: Bygningskonstruktør John Kjær Hansen, Egmont, afdelingschef Lars Olaf Larsen, Dan-Ejendomme as, administrationschef Michael S. Fabrin, Valdal Advokatfirma, og servicedirektør John Rohde, Jeudan A/S. ED-kontakt: Regnskabschef Egon Petersen. Medlemmer: COO for Norden Morten G. Fossum, CB Richard Ellis, advokat Susanne Husted-Andersen, ejendomsmægler Leif Olsen, Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S, konsulent Bjarne Vistrup, og afdelingsdirektør Steffen Grimm Dyrhauge, Nykredit. ED-kontakt: Kommunikationschef Rikke Kristiansen. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport >>

12 faglige fora Foreningsudvalg for Jylland/nord Medlemmer: Direktør Karen Bock, Ålborg Grundejerforening, kundechef Kirsten Cleyton, Kuben Ejendomsadministration A/S, ejendomsadministrator Lars Galberg, LPG Ejendomsadministration ApS, advokat Anne Henriksen, Advokatfirmaet Boel, advokat Karen-Marie Hovmøller, Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup, administrator Charlotte Bræmer Jensen, Advokatfirmaet Hansen, Sønderby & Co., afdelingsleder Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark, administrator Jette Laursen, Cepheus Ejendomme, ejendomsadministrator Jonna Nielsen, John Nørgaard-Gruppen, ejendomsadministrator Yvonne Skagen, Aalborg Boligadministration, chefkonsulent Søren Stürup, Unik System Design A/S, projektudviklingschef Brian Svart, HP Projektudvikling A/S, og advokat Kirsten Therkelsen, Kromann Reumert. ED-kontakt: Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Århus-afdelingen. Foreningsudvalg for Jylland/syd Medlemmer: Advokat Jesper Abel, Adv.fa. Abel & Skovgaard Larsen, storkundechef Jørgen Allentoft, Nykredit A/S, administrationschef Majbritt Birch, Focus Advokater I/S, advokat Berit Kornbæk Boisen, Interlex Advokater, advokat Claus V. Johansen, Byg og Bo Kolding A/S, afdelingsleder Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark, administrationschef Bente Møller, Essex Koncernen, adm. direktør Anette Kjærulff Nielsen, BOAX Ejendomme, direktør Bertel Nielsen, Ejendomsselskabet Bertel Nielsen A/S, statsaut. revisor Jacob Nørmark, Deloitte Statsaut. Revisionsaktieselskab, direktør Michael Salling, Colliers Ejendomsadministration A/S, direktør Odd Sinding, Sinding & Compagni, direktør, advokat Michael Sommer, Dansk Administrations Center A/S, kundechef Henrik Truelsen, FIH Erhvervsbank, og statsaut. ejd.mægler Torben Weihrauch, Ejendomsselskabet Torben Weihrauch. ED-kontakt: Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Århus-afdelingen. Foreningsudvalg for kommunikation Formand: Adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, Dan-Ejendomme as. Medlemmer: Juridisk direktør Morten Østrup Møller, Dan-Ejendomme as, adm. direktør Solveig Rannje, Rosk Ejendomme A/S, civiløkonom Axel Kiel, afdelingsleder Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark, og forretningsfører Bruno Dall, Ejendomsforeningen Odense. ED-kontakt: Kommunikationschef Rikke Kristiansen. Foreningsudvalg for professionelle ejendomsudviklere Formand: COO for Norden Morten G. Fossum, CB Richard Ellis. Medlemmer: Udviklingsdirektør Erik Krag-Hansen, Nordicom A/S, direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S, direktør Ole Blenstrup, Essex A/S, og direktør Robin Feddern, ArkitektGruppen. ED-kontakt: Juridisk konsulent, advokat Mogens Dürr. Foreningsudvalg for Sjælland Formand: Advokat Jens Thoregaard, Frederikssund. Medlemmer: Advokat Ole Poulsen, Vordingborg, statsaut. revisor Dan Koefoed, Nakskov, civiløkonom Axel Kiel, Køge, og advokat Charlis Vogelbein, Roskilde. ED-kontakt: Juridisk konsulent, advokat Timmy Lund. Foreningsudvalg for uddannelser Formand: Direktør, advokat Anne Marie Oksen, CEJ Ejendomsadministration A/S. Medlemmer: Regionsdirektør Søren Stenstrop, Kuben Ejendomsadministration A/S, afdelingsleder Lise Danelund, DATEA, direktør Henrik Christiansen, IP Administration A/S, direktør Kent Friis Petersen, Vest Administrationen A/S, administrationschef Jørgen Frederiksen, DiBa Ejendomsadministration, og regionschef, advokat Helle F. Andersen, LEA Ejendomspartner. ED-kontakt: Chefjurist, advokat Liselotte Almosetoft. 12

13 Råd og nævn Ejendomsforeningen Danmark er repræsenteret i flere nævn og boligretter. Det gælder blandt andet: Lægdommerhverv ved boligretten på Sjælland, Fyn og i Århus Huslejenævn på Sjælland, Fyn og i Randers Kommune Ejendomsforeningen Danmark er også indstillende organisation over for landsretspræsidenterne vedrørende boligdommere i både Østre og Vestre Landsretskreds. Ejendomsforeningen Danmark er ligeledes indstillende organisation vedrørende repræsentant til Huslejenævnet for København og omegn. Ejendomsforeningen Danmark indstiller også medlemmer til bestyrelserne i Grundejernes Investeringsfond, Byggeskadefonden og R98. Koordineringsgruppen for de offentlige uddannelser Ejendomsforeningen Danmark er med til at etablere et bredt udbud af offentlige uddannelser, som vedrører vores branche. Vi arbejder også for at bevare og styrke en tæt faglig dialog med samarbejdsparterne, som er Finansrådet, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Foreningen Registrerede Revisorer, Forsikring og Pension, Aalborg Universitet, handelshøjskolerne, handelsskolerne og Undervisningsministeriet. Internationalt samarbejde Vi skal fortsat styrke varetagelsen af vores medlemmers interesser. Derfor er Ejendomsforeningen Danmark medlem af to europæiske sammenslutninger af nationale foreninger inden for ejendomserhvervet. Den ene sammenslutning er European Property Federation, der varetager interesserne for ejendomsejere i EU. Den anden er European Confederation of Property Managers, der varetager interesserne for ejendomsadministratorer i EU. Nordiske søsterorganisationer For at opretholde en god erfaringsudveksling har Ejendomsforeningen Danmark løbende kontakt til søsterorganisationerne i: Finland, Suomen Kiinteistöliitto ry Norge, Huseiernes Landsforbund Sverige, Sveriges Fastighetssägare Styregruppen for IPD Dansk Ejendomsindeks IPD Dansk Ejendomsindeks udarbejdes af IPD og er et uundværligt værktøj for professionelle ejendomsinvestorer i forbindelse med porteføljepleje. Ejendomsindekset ledes af en styregruppe, der vælges af og blandt deltagerne. Ejendomsforeningen Danmark er sekretariat for styregruppen og for ejendomsindekset. Formand: Ejendomsinvesteringschef Erik Veedfald, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Medlemmer: Direktør Carsten Jarlov, Slotsog Ejendomsstyrelsen, direktør Michael Willumsen, PFA Ejendomme, adm. direktør Tonny Nielsen, Aberdeen Property Investors, direktør Michael Nielsen, ATP Ejendomme, afdelingsdirektør Karsten Withington Brink, PensionDanmark Ejendomme, og direktør Peter Mering, SEB Ejendomme. Medlemmerne i styregruppen for IPD Dansk Ejendomsindeks er: ED-kontakt: Direktør Torben Christensen. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

14 Grundejerforeninger tilknyttet Ejendomsforeningen Danmark Sjælland Faxe Grundejerforening v. Niels Mollerup Mosevang 3, 4690 Haslev Telefon: Formand: Hans Elverdam Frederiksberg Grundejerforening v. Erling Oxdam Frederiksberg Allé 47, 1820 Frederiksberg C Telefon: og Fax: Træffetid: Torsdag kl Formand: Ina Thorndahl Frederikssund Grundejerforening v. Jens Thoregaard Ny Østergade 7, 2. sal, Postboks 249, 3600 Frederikssund Telefon: Fax: Træffetid: Hverdage 9-16 Formand: Jens Thoregaard Grundejerforeningen Lolland v. Dan Kofoed Amalievænget 37, 4900 Nakskov Telefon: Træffetid: Hverdage kl Formand: Per Morén Helsingør Grundejerforening Strynøvej 4, 3140 Ålsgårde Formand: Torben Knudsen Hillerød Grundejerforening v. Hans Reinholdt Huginsvej 6 D, 3400 Hillerød Telefon: Fax: Træffetid: Hverdage kl Formand: Hans Reinholdt Holbæk Grundejerforening v. Leif Lundberg Petersen Toftevang 4, 4550 Asnæs Telefon: Formand: Henrik Kjær Køge Grundejerforening v. Axel Kiel Nørregade 5, 4600 Køge Telefon: Formand: Axel Kiel Nykøbing Falster Grundejerforening v. Svend Teilmann Jernbanegade 20, 4800 Nykøbing F. Telefon: Formand: Svend Teilmann Ringsted Grundejerforening v. Jan Weise Pedersen Degnesvinget 32, 4100 Ringsted Telefon: Træffetid: Efter kl. 19 Formand: Finn Andersen Roskilde Grundejerforening v. advokat Lill Heidebo Allerhelgensgade 19, 4000 Roskilde Telefon: Fax: Træffetid: Hverdage kl Formand: Lill Heidebo Rødovre Grundejerforening v. Flemming Sejr Hansen Danhaven 5, 2500 Valby Telefon: Træffetid: Hverdage kl Formand: Flemming Sejr Hansen Slagelse Grundejerforening v. Jesper G. Jørgensen Rosengade 5, 1. th., 4200 Slagelse Telefon: Fax: Træffetid: Hverdage kl Formand: Jesper G. Jørgensen Sorø Grundejerforening Fulbyvej 4P, 4180 Sorø Telefon: Formand: Mogens Pihl Sundbyernes Grundejerfællesskab v. Svend Vexby Englandsvej 10, 2300 København S Telefon: Formand: Svend Vexby Vordingborg Grundejerforening v. Ole Poulsen Algade 34, 4760 Vordingborg Telefon: Fax: Formand: Ole Poulsen Fyn Nyborg Grundejerforening af 1898 v. Johan Pohlmann Korsgade 20, st. tv., 5800 Nyborg Telefon: / Fax: Træffetid: Mandag til torsdag kl og fredag kl Formand: Johan Pohlmann Ejendomsforeningen Odense v. Bruno Dall Vestre Stationsvej 18, st., 5000 Odense C Telefon: Fax: Træffetid: Tirsdag og torsdag, kl Formand: Uwe Teichert Jylland Ejendomsforeningen Kronjylland v. advokat Per Hansen Tronholmen 3, 3. sal, 8960 Randers SØ Telefon: Fax: Træffetid: Torsdag kl eller på telefon: Formand: Henning Jürgensen 14

15 uddrag af årsrapporten 2009 Den uafhængige revisors erklæring Til medlemmerne af Ejendomsforeningen Danmark Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder revideret årsregnskabet for Ejendomsforeningen Danmark for regnskabsåret afsluttet 31. december 2009, hvorfra regnskabssammendragene er foretaget. I vores revisionspåtegning dateret den 2. marts 2010 udtrykte vi en konklusion uden forbehold på det årsregnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. Det udførte arbejde Vi har planlagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om den uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabssammendraget i al væsentlighed er i overensstemmelse med det årsregnskab, som det er uddraget af. Konklusion Det er vores opfattelse, at omstående regnskabssammendrag i al væsentlighed er i overensstemmelse med det årsregnskab, som det er uddraget af. For bedre at forstå foreningens finansielle stilling og resultat samt omfanget af den foretagne revision skal regnskabssammendraget læses i sammenhæng med det årsregnskab, som regnskabssammendraget blev uddraget af, herunder den tilhørende revisionspåtegning. København, den 2. marts 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Allan Pedersen statsaut. revisor Merete Kjær Buchgreitz statsaut. revisor Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

16 uddrag af årsrapporten 2009 Resultatopgørelse for året 1. januar-31. december tkr. Indtægter Medlemskontingenter Bidrag fra foreningsaktiviteter Grundejernes Investeringsfond, tilskudsramme til informations- og uddannelsesvirksomhed Indtægter i alt Omkostninger Administrationsomkostninger ( ) (2.588) Fremstilling af bladet Huset ( ) (710) Salgs- og distributionsomkostninger ( ) (577) Lønomkostninger ( ) (8.890) Omkostninger vedr. foreningsaktiviteter ( ) (739) Lokaleomkostninger ( ) (477) Anvendelse af tilskudsramme til informationsog uddannelsesvirksomhed ( ) (975) Omkostninger i alt ( ) (14.956) Resultat før afskrivninger og renter ( ) 713 Afskrivninger på inventar og driftsmateriel m.v. ( ) (276) Resultat af foreningens virksomhed ( ) 437 Ejendommens driftsresultat Resultat før finansielle poster ( ) 842 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (148) (34) Resultat før skat Skat af årets resultat (74.438) (463) Årets resultat Resultatdisponering Henlagt til overført resultat

17 Balance pr. 31. december / /12 09 tkr. Aktiver Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Inventar og driftsmateriel m.v Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Debitorer Tilgodehavende selskabsskat Udskudt skat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

18 uddrag af årsrapporten 2009 Balance pr. 31. december / /12 09 tkr. Passiver Egenkapital Overført resultat Indskudskapital vedr. bladet Huset Egenkapital i alt Ansvarlig indskudskapital Hensatte forpligtelser Hensat forpligtelse vedr. støtte til retssager Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Kreditorer Informations- og uddannelsesmidler, Grundejernes Investeringsfond Anden gæld Periodeafgrænsning Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Hoved-/nøgletal kr Indtægter Driftsudgifter Foreningsresultat før skat (1.435) (196) (137) Årets resultat efter skat Balancesum Egenkapital Soliditetsgrad, i procent 78,9 79,8 76,1 74,9 72,2 Hoved- og nøgletal for 2005 er tilpasset som følge af ændring i anvendt regnskabspraksis i 2006 vedrørende præsentation af interne huslejeomkostninger. 18

19 Ejendomsforeningen Danmarks hovedbestyrelse Forreste række fra venstre: Juridisk rådgiver Dorte Tvilling, direktør Jens Erik Udsen, direktør, advokat Anne Marie Oksen, formand, direktør John R. Frederiksen, adm. direktør Søren Hofman Laursen. Bagerste række fra venstre: Adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør Peter Lautrup, direktør Søren Impgaard Nielsen, direktør Michael Willumsen, næstformand, advokat Sven Westergaard, advokat Kenneth Søndergaard, ejendomsmægler Leif Olsen, adm. direktør Boris Nørgaard Kjeldsen, advokat Uwe Teichert, statsaut. revisor Dan Koefoed, direktør Lars Frederiksen. Derudover har hovedbestyrelsen følgende medlemmer: Advokat Karen-Marie Hovmøller, advokat Per Hansen, direktør Peter Søndergaard Christiansen og advokat Jens Anker Hansen. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

20 Hovedkontor Åbningstid: Mandag til fredag Nørre Voldgade København K Telefon: Fax: Århus Åbningstid: Mandag til torsdag Fredag Åboulevarden 22, 5. sal 8000 Århus C Telefon: Fax: Odense Åbningstid: Tirsdag og torsdag Øvrige dage efter aftale Vestre Stationsvej 18, st Odense C Telefon: Fax:

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte Erhvervsmagasinet huset nr. 1 februar 2009 6% flere boliger i Danmark på fem år www.ejendomsforeningen.dk/ ejendomsstatistikken TEMA Højhuse i byerne ingen dansk skyline i sigte >> side 8-16 Boligmarkedet:

Læs mere

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Stort tema: 245.000 kvm. butikker på vej Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet Revisorer i ejendom for fuld

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning

Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning n r. 1 f e b r u a r 2 0 0 9 l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d Vi Lejere Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond Udenbys kapitalfonde tager over i Herning En halv mio. kr. tilbage til én lejer

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev December 2014 nr. 6 15. årgang Forårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER VIDSTE DU AT CBRE HAR STOR ERFARING MED SALG AF BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center 18 JUNI 2008 07 Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne

Læs mere

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan?

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan? NR.2 MAJ 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Stråmænd og chikane op på ministerens bord Hver en krone tilbage for skimmel-bolig Platugler i bolig-junglen 100.000 boliger uden bad og toilet En fiks

Læs mere

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk NR,2 MAJ 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere 4.000 lejere i Århus tilbage til Lejernes LO 10 krav til regeringen om skimmelsvamp Tusindvis af lejere smides på gaden Kolossale spekulationsgevinster

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann

Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann Beretning Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann Vinder af RENOVER prisen 2014 blev sportshallen Diamanten i byen Fyns Havn på Als. Med renoveringen har sportshallen fået flere brugere og mere liv. GI og

Læs mere

Vi lejere Nu er Foghs garanti udløbet. Vejen er nu åben for lejestigninger. Husk det den 8. Februar.

Vi lejere Nu er Foghs garanti udløbet. Vejen er nu åben for lejestigninger. Husk det den 8. Februar. LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 1 FEBRUAR 2005 Vi lejere Nu er Foghs garanti udløbet. Vejen er nu åben for lejestigninger. Husk det den 8. Februar. UDLØBET En borgerlig regering giver ikke huslejerne fri

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere TEMA RENTEKRIG ANDELSLIV Bogbytteri ANDELSLIV Gøgleroptog leder Tid til renteshopping Finanskrise, nye EU-krav, fundingproblemer, kapitalkrav og fremtidig

Læs mere

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret LEJER I DANMARK NR. 54 - Efterår 2008 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret En udlejer i Roskilde måtte opgive at modernisere en 3-værelses lejlighed, da

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer NR.1 FEBRUAR 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere LLO overtager radiostation Beviset for de alt for dyre huslejer To kommuner som benhårde udlejere Nyt netværk omkring Dan-Ejendomme Seks nye boligpolitiske

Læs mere

Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien

Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 5 maj 2012 5. årgang Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien Læs side 10 Milepæl for domicilbyggeri

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Når du skal købe andelsbolig

Når du skal købe andelsbolig Når du skal købe andelsbolig En samling af artikler og råd om køb af andelsbolig. Hvordan har udviklingen været inden for andelsboligmarkedet de seneste par år? Hvordan analyserer man sig frem til, om

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere