By- og Boligudvalget L 82 Bilag 1 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 By- og Boligudvalget L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1. Indledning Lovforslaget har i perioden fra den 8. september 2014 til den 6. oktober 2014 været i høring hos en række organisationer m.v., jf. nedenfor under pkt. 4. Der er modtaget høringssvar fra følgende: Advokatsamfundet, BAT-kartellet, Bygherreforeningen i Danmark, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Den Danske Dommerforening, DI, Dommerfuldmægtigforeningen, Ejendomsforeningen Danmark, Forsikring og Pension, Grundejernes Investeringsfond, Københavns Byret, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, Realkreditforeningen samt TEKNIQ. Advokatsamfundet, Den Danske Dommerforening, DI, Dommerfuldmægtigforeningen, Forsikring og Pension, Grundejernes Investeringsfond, Københavns Byret, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret samt Realkreditforeningen har ikke bemærkninger til lovforslaget. 2. Generelle bemærkninger til lovforslaget BAT-kartellet, Bygherreforeningen i Danmark, Lejernes Landsorganisation i Danmark og TEKNIQ støtter lovforslaget. BAT-kartellet kvitterer for forslagets indsats for at løse paradoksproblemet og vurderer, at forslaget kan have en positiv effekt på energirenovering og energieffektivisering i erhvervslejemål. Bygherreforeningen i Danmark vurderer, at forslaget vil virke positivt ved at være med til at sikre, at enkelte lejere ikke kan hindre, at der gennemføres energiforbedringer i erhvervsejendomme. TEKNIQ anfører, at det nu bliver fordelagtigt for såvel udlejer som lejere at energirenovere. Ejendomsforeningen Danmark støtter, at der bliver indført bedre incitamenter til, at udlejerne ensidigt eller sammen med erhvervslejerne kan gennemføre energirenoveringer, men konstaterer samtidig, at de foreslåede regler ikke skaber særlig stort incitament for udlejerne.

2 Dansk Byggeri bakker op om formålet med lovforslaget og håber på en opfølgning/undersøgelse af, i hvor høj grad lovens mulighed for lejeforhøjelse til energibesparelser vil blive udnyttet i praksis. Lovforslaget udmønter initiativ 3.4 i Strategi for energirenovering af bygninger og har til formål at skabe et forbedret incitament til gennemførelse af energibesparelser i rene erhvervsejendomme og dermed løse paradoksproblemet. Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter vil løbende følge, hvordan de nye regler bliver anvendt i praksis. Høringssvarene giver ikke anledning til ændring af lovforslaget. 3. Totaløkonomisk rentable energiforbedringer 3.1. Generelle bemærkninger 1. Ejendomsforeningen Danmark mener, at energieffektiviseringsdirektivets artikel 4 og 19 om opstilling af en langsigtet strategi, som omfatter politikker og foranstaltninger til fremme af omkostningseffektive renoveringer af bygninger, herunder ved imødekommelse af paradoksproblemet i udlejningsejendomme, ikke er tilstrækkeligt implementeret i lovforslaget. Lovforslaget sikrer, at der i forhold til den gældende retstilstand sker en ændret fordeling af gevinsterne ved at foretage energiforbedringer i rene erhvervsudlejningsejendomme mellem udlejere og lejere. Herved bliver det mere attraktivt for udlejerne at energiforbedre, uden at erhvervslejernes samlede udgifter til driften af lejemålene ændres. Hermed løses paradoksproblemet. Forslaget udmønter initiativ 3.4 i Strategi for energirenovering af bygninger, som bygger på forslag fra det netværk, som bl.a. Ejendomsforeningen Danmark deltog i forud for udarbejdelsen af strategien. Forslaget er i vid udstrækning en pendant til forslaget om totaløkonomisk rentable energiforbedringer i energisparepakken for private udlejningsejendomme. 2. Lejernes Landsorganisation i Danmark mener, at private beboelseslejere ikke efter energisparepakkens bestemmelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer stilles lige så gunstigt som erhvervslejere. Lejernes Landsorganisation i Danmark anbefaler, at erhvervslejerne skal have krav på partsrådgivning. Lovforslaget vedrører alene erhvervslejere. 2 af 5

3 Lovforslaget sikrer ved bemyndigelsesbestemmelsen i 1, nr. 2, at udlejeren skal indhente en vurdering fra et certificeret energimærkningsfirma af, om de energimæssige forudsætninger for projektet i henseende til såvel anlæg som drift er holdbare. Herudover kan flertallet af lejerne vælge, hvilket af de certificerede energimærkningsfirmaer, som udlejeren foreslår, der skal stå for vurderingen. Herved sikres erhvervslejerne, at energimærkningsfirmaets vurdering har en høj grad af uvildighed. Der skønnes derfor ikke at være behov for at yde erhvervslejerne partsrådgivning i forbindelse med projekter om totaløkonomisk rentable energiforbedringer, hvilket beboelseslejere heller ikke har efter energisparepakkens bestemmelser om totaløkonomisk rentable energiforbedringer Krav om totaløkonomisk rentable energiforbedringer 1. Ejendomsforeningen Danmark anfører, at begrænsningen af reglernes anvendelsesområde til totaløkonomisk rentable energiforbedringer vil reducere forøgelsen af incitamentet for udlejerne, og at begrænsningen ikke er i overensstemmelse med det forslag om øget incitament til energirenovering, som Netværket for energirenovering under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet foreslog i Regeringens Strategi for energirenovering af bygninger indeholder et initiativ 3.4 om fremme af energirenovering af erhvervslejemål. Initiativet omfatter, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fremlægger et lovforslag om ændring af erhvervslejeloven, der skal gøre det lettere for udlejere af erhvervsejendomme, der udelukkende er udlejet til erhverv, at indgå aftaler med lejerne om energirenovering af ejendomme og om lejeforhøjelser, der er knyttet dertil. Det fremgår af initiativet, at udlejere får mulighed for at gennemføre en lejeforhøjelse for alle lejere, hvis energiforbedringen er rentabel for lejerne ud fra en totaløkonomisk vurdering. Lovforslaget er en udmøntning af dette initiativ. 2. Dansk Ejendomsmæglerforening anfører, at det forhold, at lejeforhøjelsen i henhold til den foreslåede 31, stk. 3, ikke kan opkræves ud over markedslejen, betyder, at udlejers incitament til at udføre de pågældende energiforbedringer reduceres. Lovforslaget giver udlejeren et yderligere værktøj, som kan anvendes ved gennemførelse af energirenoveringer i erhvervsejendomme som supplement til de gældende regler i erhvervslejeloven om forbedringsforhøjelser og regulering af lejen. Erhvervslejelovens bestemmelse om regulering af lejen til markedsleje er udtryk for, at lejen kan reguleres til et niveau, som en kyndig erhvervslejer vil betale for lejemålet. Det giver ingen mening at 3 af 5

4 fastsætte regler, der giver mulighed for at opkræve en leje, der overstiger det lejeniveau, markedet vil kunne bære Kravet om tilslutning fra 2/3 af lejerne Dansk Ejendomsmæglerforening anfører, at kravet om tilslutning fra 2/3 af lejerne vil bevirke, at det i praksis bliver svært for udlejer at gennemføre totaløkonomiske rentable energirenoveringer, selvom udlejer måtte være interesseret heri. Foreningen anbefaler derfor, at det overvejes om grænsen for tilslutning bør være lavere, eller hvorvidt der overhovedet bør være en grænse. Det fremgår af initiativ 3.4 i Strategi for energirenovering af bygninger, at forslaget vil give udlejere mulighed for at gennemføre lejeforhøjelser for alle lejere, hvis energirenoveringen er rentabel for lejerne ud fra en totaløkonomisk vurdering, og der er indgået aftaler om gennemførelse og lejeforhøjelser herfor med et antal lejere, hvis lejemål tilsammen omfatter mindst 2/3 af ejendommen bruttoetageareal. Lovforslaget udmønter dette initiativ i strategien Erhvervslejemål i blandede ejendomme Dansk Ejendomsmæglerforening og Ejendomsforeningen Danmark anbefaler, at den foreslåede bestemmelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer i erhvervslejelovens 31, stk. 3, også finder anvendelse for erhvervslejemål beliggende i blandede ejendomme. Lovforslaget udmønter initiativ 3.4 i strategien for energirenovering af bygninger. Det fremgår heraf bl.a., at reglerne om totaløkonomisk rentable energirenoveringer med heraf følgende adgang for udlejeren til at kræve lejeforhøjelse af alle lejere, der berøres af energirenoveringen, kun skal kunne anvendes i ejendomme, der kun udlejes til andet end beboelse, dvs. rene erhvervsudlejningsejendomme Den kommende bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer Bygherreforeningen i Danmark finder det meget vigtigt, at der ved udmøntningen af de nærmere regler undgås unødigt bureaukratiske procedurer omkring beregningen af totaløkonomisk rentable energiforbedringsarbejder og beregningen af lejeforhøjelsen. Ejendomsforeningen Danmark anfører, at de beskrevne krav til dokumentation og beregning af energibesparelse i den varslede bekendtgørelsen virker unødigt komplicerede og administrativt tunge. 4 af 5

5 Dansk Ejendomsmæglerforening ser frem til at modtage udkast til bekendtgørelsen i høring. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det er hensigten at fastsætte præcise krav til dokumentationen af totaløkonomien. Der vil bl.a. blive stillet krav om, at udlejeren skal indhente en vurdering fra et certificeret energimærkningsfirma af, om de energimæssige forudsætninger for projektet i henseende til såvel anlæg som drift er holdbare. Det er endvidere hensigten at stille krav om, at udlejeren skal foreslå to certificerede energimærkningsselskaber, hvorefter flertallet af lejerne kan vælge, hvilket af de certificerede energimærkningsfirmaer, som udlejeren foreslår, der skal stå for vurderingen. Herved sikres erhvervslejerne, at energimærkningsfirmaets vurdering har en høj grad af uvildighed. Det er endvidere hensigten at fastsætte regler om, at beregningen af totaløkonomien skal tage udgangspunkt i bygningens karakteristika før gennemførelse af projektet. Det er således hensigten at fastsætte regler i bekendtgørelsen, der i et vist omfang vil svare til reglerne i bekendtgørelsen om totaløkonomisk rentable energiforbedringer i private boligudlejningsejendomme. Bekendtgørelsen vil blive sendt i høring hos høringsparterne for dette lovforslag inden udstedelsen. 4. Høring Lovforslaget har været sendt i høring hos følgende organisationer og myndigheder m.v.: Advokatsamfundet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, BAT-Kartellet, Boligselskabernes Landsforening, BOSAM, Byggesocietetet, Bygherreforeningen i Danmark, Danmarks Lejerforeninger, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Fjernvarme, Dansk Handel og Service, Danske Advokater, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Regioner, Danske Udlejere, De Samvirkende Købmænd, Den Danske Dommerforening, DI, Dommerfuldmægtigforeningen, Ejendomsforeningen Danmark, Erhvervslejerne Landsorganisation, Finansrådet, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Forsikring og Pension, Grundejernes Investeringsfond, HK Handel, Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet og TEKNIQ. 5 af 5

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. (Udvidelse af lovens

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v., lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1)

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2011-12 Fremsat den XX. januar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 5. november 2014 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere