1. Godkendelse af dagsorden /9089 Foreløbig godkendelse af mål EBU...2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2"

Transkript

1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /9089 Foreløbig godkendelse af mål EBU /32720 EBU - Orientering om udarbejdede blokke til budget (Lukket sag) /24456 Endelig vedtagelse af lokalplan for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens /8764 Stenledgårdsparken /10341 Ophævelse af Lokalplan B1-4 for matrikel nr. 16dv Haarby By, Haarby /11357 Delvis ophævelse af Lokalplan D14-1 Andebølle Ungdomshøjskole /3330 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr /10774 Ansøgning om tilskud til Glamsbjerg Fødevaremarked /30440 Prioritering af planopgaver juni 2015 (Lukket sag) /3331 Jernbane jubilæum /12623 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens /8609 Driftsaftale med Udvikling Assens Orientering Eventuelt /7886 Ansøgning fra Haarbys Venner i forbindelse med venskabsbesøg...19 Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01. juni Kl. 14:00 Assens Kommune, 1 af 20

2 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2015 Dagsordenen blev godkendt med justering af rækkefølgen, således at sagerne 9, 11 og 12 blev behandlet efter sag 3. Der blev optaget ny sag 16: Ansøgning fra Haarbys Venner i forbindelse med venskabsbesøg. Leif Wilson Laustsen forlod mødet kl og deltog ikke i behandling af sagerne 4-8, 10 og /9089 Foreløbig godkendelse af mål EBU Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at mål 2016 inden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget foreløbigt godkendes og herefter indgår i det samlede materiale til 2. budgetseminar 20. og 21. august Beslutningstema: Foreløbig godkendelse af mål 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Sagsfremstilling: På baggrund af udvalgets indledende drøftelser af mål 2016 på maj-mødet er der udarbejdet udkast til målbeskrivelser for 2016 inden for følgende mål: Vækst med nye perspektiver Uddannelsesløft Styrket samarbejde med virksomhederne Tværfaglig indsats for unge med misbrug (tværfagligt mål mellem SSU, BUU og EBU) Målbeskrivelserne er medsendt som bilag. Udgangspunktet for målformuleringen har dels været udvalgets indledende drøftelser på maj-mødet og dels den ny ramme for målarbejdet for at gøre målene til et aktivt styringsinstrument mod Vision Målene for 2016 og opfyldelsen heraf skal i høj grad være med til at styre mod opfyldelse af Vision For at sikre at vi er på rette spor skal det enkelte mål indeholde nogle skarpe måleindikatorer, der viser fremdriften i forhold til Visionen. Der skal formuleres 1-2 mål for 2016 pr. udvalgsområde. Lovgrundlag: Den Kommunale Styrelseslov. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01. juni Kl. 14:00 Assens Kommune, 2 af 20

3 Beslutningskompetence: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Bilag: EBU - samlede målbeskrivelser 2016 BUU, SSU, EBU - Tværfagligt mål 2016 Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender foreløbigt mål 2016 inden for Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget og de indgår herefter i det samlede materiale til 2. budgetseminar 20. og 21. august Der ønskes indarbejdet et delmål for de svageste grupper i forhold til beskæftigelsespolitikken - og gerne i et tværgående udvalgspolitisk perspektiv. Udvalget lægger vægt på at flere får en kompetencegivende uddannelse også som led i beskæftigelsesplanen /32720 EBU - Orientering om udarbejdede blokke til budget (Lukket sag) 4. 13/24456 Endelig vedtagelse af lokalplan for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at lokalplan for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens vedtages endeligt med de ændringer til lokalplanens 10 vedrørende grundejerforening, som fremgår af dagsordenpunktet. Beslutningstema: Endelig vedtagelse af lokalplan for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens. Sagsfremstilling: Lokalplanforslaget udarbejdet på vegne af Stensledgårdsparken ApS har været offentliggjort i 8 uger. Der er ikke modtaget høringssvar bortset fra, at der foreslås ændringer til lokalplanens 10 vedrørende grundejerforening. Dette skyldes et ønske fra de eksisterende andelsboliger i området om at udskyde deres indmeldelse i Grundejerforeningen Stensledgaardvej Vest indtil, der er solgt flere grunde i lokalplanområdet. Lokalplan ændrer ikke afgørende på den struktur for området, der er lagt ind fra den oprindelige lokalplan 1B2901, men bygningstætheden bliver mindre end hvis arealet bebygges med tæt-lav boligbebyggelse. Den ellipseformede stamvej, der er gennemskåret af stier, fastholdes og vejadgangen sikres fortsat fra Stensledgårdsvej. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01. juni Kl. 14:00 Assens Kommune, 3 af 20

4 Grundejerforeningen indgår i den overordnede grundejerforening for lokalplanområde 1B2901, og kan dermed bidrage til driften af fællesarealer og stisystemer i hele området. De med den oprindelige lokalplan 1B2901s gældende bestemmelser er i vidt omfang videreført i lokalplan Derfor er alle byggelinjer fra lokalplan 1B2901 indarbejdes i lokalplanforslaget. Administrationen vurderer, at for at sikre etablering og færdiggørelse af veje og stier er der gennem bygge-, vej og planlovgivning hjemmel til at stille krav om sikkerhedsstillelse, som forudsætning for ibrugtagningstilladelse til byggeri. Der er derfor i lokalplanen gjort opmærksom på, at kommunen vil stille krav om sikkerhedsstillelse, hvis veje og stier ikke er etableret eller færdiggjort. Administrationen vurderer, at det vil være et væsentligt incitament for udvikleren af ejendommen at sikre færdiggørelsen af veje og stier, da eventuelle købere af byggeri vil være forbeholdne over for at opføre byggeri, hvis de risikerer, at skulle bære omkostninger til veje og stier. Ændringer til lokalplanen ved den endelige vedtagelse En del af lokalplanområdet er bebygget med andels- og udlejningsboliger. Vedtægterne for grundejerforeningen muliggør, at andels- og udlejningsboliger først indtræder i grundejerforeningen, når 80 % af grundene på den ubebyggede matr. nr. 12bc er solgt. Ejerforhold kan ikke reguleres i en lokalplan. I stedet foreslås lokalplanens 10.1 ændret, så den lyder: Alle grundejere i lokalplanområdet skal være medlem af Grundejerforeningen Stensledgaardsvej Vest stiftet den 8. maj Lokalplanens 10.2 ændres, så den lyder: Ejerne af matr. nr. 12by, 12bæ og 12bx Lundager by, Gamtofte kan dog afvente med at indtræde i grundejerforeningen, indtil der er støbt fundament på 16 grunde på matr. nr. 12bc Lundager by, Gamtofte. I lokalplanens 10.3 og 10.5 ændres, Grundejerforeningen til Grundejerforeningen Stensledgaardsvej Vest. Lokalplanens 10.4 udgår, da grundejerforeningen er oprettet. Lovgrundlag: Lov om Planlægning. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Forslag til lokalplan for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens.pdf Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at lokalplan for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens vedtages endeligt med de ændringer til lokalplanens 10 vedrørende grundejerforening, som fremgår af dagsordenpunktet. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01. juni Kl. 14:00 Assens Kommune, 4 af 20

5 Fraværende Leif Wilson Laustsen /8764 Stenledgårdsparken Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller: at deklaration på Stenledgårdsparken, under forudsætning af Byrådets godkendelse af ny lokalplan for området godkendes, tilrettes, således at der kan opføres parcelhuse på ejendommen at fristen for færdiggørelse af Stenledgårdsparken udskydes til den 31. december 2019 med den virkning, at tilbageskødningspligten også udskydes hertil på vilkår af, at Stenledgårdsparken ApS forpligtes til at videreføre færdiggørelsespligten ved salg af parceller fra matr.nr. 12 BC, Lundager by, Gamtofte at krav om kommunens tiltræden af delvis videresalg af ubebyggede parceller fra matr.nr. 12 BC, Lundager By, Gamtofte ændres, således at dette alene er et krav ved salg til selskaber/selskabslignende konstruktioner. Salg til privatpersoner kræver ikke tiltræden fra Assens Kommune. Beslutningstema: Henvendelse fra ejerne af Stenledgårdsvej i Assens forelægges til politisk stillingtagen til ændring af deklaration på ejendommen for så vidt angår færdiggørelsesfrist for bebyggelse af ejendommen og ændring i krav om kommunal godkendelse af delvis videresalg af ejendommen. Sagsfremstilling: Stenledgårdsparken ApS købte med overtagelse den 1. oktober 2006 et areal på m² ved Stenledgårdsvej i Assens. Købet at arealet var forbundet med frister for færdiggørelse af en bebyggelsesplan med primært fokus på tæt lavt byggeri. Finanskrisen betød, at fristerne for færdiggørelse af byggeriet ikke kunne overholdes og Assens Byråd udsatte tidsfristen for byggeriets færdiggørelse til først udgangen af 2011 og siden til udgangen af Der er på ejendommen tinglyst en deklaration med færdiggørelsesfristen. Ved overskridelse af færdiggørelsesfristen skal ejendommen tilbageskødes til Assens Kommune. Deklarationen indeholder desuden en bestemmelse om, at eventuel delvist videresalg af ejendommen skal godkendes af Assens Kommune. Ejerne har i sommeren 2014 på møde på ny henvendt sig til Assens Kommune, idet erfaringen har vist, at der ikke er tilstrækkeligt marked for tæt lavt byggeri. Ejerne ønsker derimod mulighed for at udstykke en del af arealet til byggegrunde. Samtidig har ejerne ansøgt om, at færdiggørelsesfristen for området udskydes til den 31. december Mulighed for udstykning af ejendommen til byggegrunde til parcelhuse forudsætter en ændring af lokalplanen for området. Sag om endelig godkendelse af ny lokalplan for området er dagsordenssat umiddelbart forud for denne sag. Assens Kommune har i sommeren 2014 tilkendegivet samtidig med forelæggelse af endeligt forslag til ny lokalplan for området, at ville indstille til politisk godkendelse: Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01. juni Kl. 14:00 Assens Kommune, 5 af 20

6 at deklaration på Stenledgårdsparken, under forudsætning af Byrådets godkendelse af ny lokalplan for området godkendes, tilrettes, således at der kan opføres parcelhuse på ejendommen at fristen for færdiggørelse af Stenledgårdsparken udskydes til den 31. december 2019 med den virkning, at tilbageskødningspligten også udskydes hertil på vilkår af, at Stenledgårdsparken ApS forpligtes til at videreføres færdiggørelsespligten ved salg af parceller fra matr.nr. 12 BC, Lundager by, Gamtofte at krav om kommunens tiltræden af delvis videresalg af ubebyggede parceller fra matr.nr. 12 BC, Lundager By, Gamtofte ændres, således at dette alene er et krav ved salg til selskaber/selskabslignende konstruktioner. Salg til privatpersoner kræver ikke tiltræden fra Assens Kommune. Økonomi: Der er ikke økonomi forbundet med ændringen i deklarationen for Assens Kommune. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Svar på henvendelse vedr deklaration og politisk behandling Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: at deklaration på Stenledgårdsparken, under forudsætning af Byrådets godkendelse af ny lokalplan for området godkendes, tilrettes, således at der kan opføres parcelhuse på ejendommen at fristen for færdiggørelse af Stenledgårdsparken udskydes til den 31. december 2019 med den virkning, at tilbageskødningspligten også udskydes hertil på vilkår af, at Stenledgårdsparken ApS forpligtes til at videreføre færdiggørelsespligten ved salg af parceller fra matr.nr. 12 BC, Lundager by, Gamtofte at krav om kommunens tiltræden af delvis videresalg af ubebyggede parceller fra matr.nr. 12 BC, Lundager By, Gamtofte ændres, således at dette alene er et krav ved salg til selskaber/selskabslignende konstruktioner. Salg til privatpersoner kræver ikke tiltræden fra Assens Kommune. Fraværende Leif Wilson Laustsen /10341 Ophævelse af Lokalplan B1-4 for matrikel nr. 16dv Haarby By, Haarby Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Ophævelse af Lokalplan B1-4 for matrikel nr. 16dv Haarby By, Haarby vedtages endeligt. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01. juni Kl. 14:00 Assens Kommune, 6 af 20

7 Beslutningstema: Der er udarbejdet et forslag til Ophævelse af Lokalplan B1-4 for ejendommen matr. nr. 16dv Haarby By, Haarby beliggende Postvænget 2, 5683 Haarby (det tidligere posthus). Forslaget har været i høring. På den baggrund skal det besluttes, om Ophævelse af Lokalplan B1-4 for ejendommen matr. nr. 16dv Haarby By, Haarby skal vedtages endeligt. Sagsfremstilling: Det tidligere posthus i Haarby - matr. nr. 16dv Haarby By, Haarby beliggende Postvænget 2, 5683 Haarby er omfattet af Lokalplan B1-4 fra november 1992, der omfatter et område udlagt til offentlige formål og centerformål i Haarby bymidte. Ifølge lokalplanen er Postvænget 2 udlagt til posthus. Postfunktionen i Postvænget 2 er nedlagt, og ejendommen står tom og Lokalplan B1-4 hindrer, at ejendommen kan anvendes til andre funktioner. Da Lokalplan B1-4 er en hindring for at anvende bygningerne på Postvænget 2 til nye funktioner, er der udarbejdet et forslag til ophævelse af lokalplanen for den pågældende ejendom. Forslag til Ophævelse af lokalplan B1-4 for ejendommen matr. nr. 16dv Haarby By, Haarby har været i høring i perioden 6. februar 2015 til 3. april Der er ikke indkommet høringssvar. Ophæves Lokalplan B1-4 for Postvænget 2, vil der skulle administreres efter kommuneplanramme 4.2.BE.1 Det indstilles, at Ophævelse af lokalplan B1-4 for ejendommen matr. nr. 16dv Haarby By, Haarby vedtages endeligt. Lovgrundlag: Planloven. Beslutningskompetence: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Byrådet har den 28. januar 2015 under behandling af planforslaget truffet beslutning om at uddelegere beslutningskompetencen til EBU. Bilag: Ophævelse af Lokalplan B1-4_endelig vedtagelse Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender ophævelse af Lokalplan B1-4 for matrikel nr. 16dv Haarby By, Haarby. Fraværende Leif Wilson Laustsen /11357 Delvis ophævelse af Lokalplan D14-1 Andebølle Ungdomshøjskole Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at der sker en tilbageførelse fra byzone til landzone samt ophævelse af Lokalplan D14-1 for følgende matrikler: Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01. juni Kl. 14:00 Assens Kommune, 7 af 20

8 matr.nr. 19a Andebølle By, Vissenbjerg del af matr. nr. 6l, Andebølle By, Vissenbjerg Fraværende Leif Wilson Laustsen. Beslutningstema: Der skal træffes beslutning om at ophæve Lokalplan D14-1 for de ejendomme, der har en faktisk anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med Lokalplan D14-1. Derudover skal der samtidig træffes beslutning om at overføre samme ejendomme fra byzone til landzone som følge af, at lokalplanen ophæves for ejendommene. Sagsfremstilling: Lokalplan D14-1 for et offentligt område i Andebølle blev endeligt vedtaget den 19. juni 1989, og omfatter matriklerne 19a og 6l, begge Andebølle By, Vissenbjerg. Kort 1: Matrikelkort Ejerne af Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg har købt den tidligere Andebølle Ungdomshøjskole og ønsker at anvende en bygning registreret som døgninstitution til privat beboelse samt at udstykke den til en selvstændig beboelsesejendom. Højskolebygningerne ønsker de at udleje til institution eller tilsvarende anvendelse. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01. juni Kl. 14:00 Assens Kommune, 8 af 20

9 Bygningen registreret som døgninstitution ligger i lokalplanens delområde 1, der er udlagt til skolebygninger, elevboliger, administration, værksteder og landbrugsbygninger. Lokalplanen hindrer en ændret anvendelse til privat beboelse, hvorfor de ønsker lokalplanen ophævet for den del af matrikel 6l, Andebølle By Vissenbjerg, der skal anvendes til privat beboelse og ønskes udstykket. Ansøger har været hørt og er anmodet om at bekræfte det ansøgte. Høringsperioden har varet fra den 3. marts 2015 til den 4. maj Den tilstødende matrikel 19a er også omfattet af Lokalplan D14-1, og ligger i delområde 3, der er udlagt til lærerboliger, fælleshuse og værksted, depoter og i øvrigt bygninger med tilknytning til skolen. På matrikel 19 a, Andebølle By Vissenbjerg er to boliger, og ejendommen anvendes udelukkende til privat beboelse, og således ikke til en anvendelse indenfor rammerne af lokalplanen. Administrationen har fundet det hensigtsmæssigt at få ophævet Lokalplan D14-1 for matrikel 19a også, da lokalplanen ikke længere er aktuel for ejendommen. Der har på den baggrund været foretaget en høring af ejeren af matrikel 19a i forhold til en ophævelse af Lokalplan D14-1 også for matrikel 19a. Høring har været foretaget i perioden 3. marts til den 4. maj Der er ikke indkommet høringssvar. Ifølge planlovens 33, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen ved tilbageførsel af et byzoneareal til landzone beslutte at ophæve en byplanvedtægt under forudsætning af, at planlægningen for området ikke længere findes nødvendig. Beslutningen kan først træffes, efter at ejerne af de berørte arealer, har haft lejlighed til at udtale sig. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist herfor på mindst 8 uger, jf. planlovens 33, stk. 2. Høringen er som nævnt foretaget. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01. juni Kl. 14:00 Assens Kommune, 9 af 20

10 Kort 2: Lokalplan D14-1 omfatter alle arealer markeret med rød ramme. Arealer markeret med rød flade overføres fra byzone til landzone og lokalplanen ophæves for de arealer. Konsekvensen af at ophæve lokalplanen for matr. nr. 19a er, at ejendommen fremover alene kan anvendes som beboelsesejendom og ikke uden fornyet planlægning til anvendelser omfattet af lokalplanen. Tilsvarende vil den del af matr. nr. 6l, der tilbageføres til landzone, ikke kunne anvendes til anvendelser indenfor lokalplanen på det tidspunkt, hvor der gives en tilladelse til ændret anvendelse til boligformål. Det er administrationens vurdering, at der trods de beskrevne konsekvenser ikke er grundlag for at fastholde ejendommene jf. kort 2 til formål indenfor lokalplanens rammer, og at Lokalplan D14-1 derfor kan ophæves for matrikel nr. 19a og for det på kort 2 viste areal af matrikel 6l, begge Andebølle By, Vissenbjerg. Lovgrundlag: Planloven. Beslutningskompetence: Byrådet. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01. juni Kl. 14:00 Assens Kommune, 10 af 20

11 Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at der sker en tilbageførelse fra byzone til landzone samt ophævelse af Lokalplan D14-1 for følgende matrikler: matr.nr. 19a Andebølle By, Vissenbjerg del af matr. nr. 6l, Andebølle By, Vissenbjerg 8. 15/3330 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 14 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 for kommuneplanramme 4.2.BE.1 Postvænget/Toftevej Haarby vedtages endeligt. Beslutningstema: Der er udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 for kommuneplanramme 4.2.BE.1 Postvænget/Toftevej Haarby. Forslaget har været i høring. På den baggrund skal det besluttes, om Kommuneplantillæg nr. 14 for kommuneplanramme 4.2.BE.1 Postvænget/Toftevej Haarby skal vedtages endeligt. Sagsfremstilling: Ejendommen matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby beliggende Postvænget 2 i Haarby ligger i et område ved Postvænget/Toftevej omfattet af kommuneplanramme 4.2.BE.1. Rammeområde 4.2.BE.1 Postvænget/Toftevej Kommuneplanrammen muliggør en anvendelse til: Butikker, liberale erhverv samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomheder, boligbebyggelse og offentlige formål, såsom kontorbygninger, parkeringsanlæg, mindre parkanlæg og lignende. For at åbne op for anvendelsesmulighederne for ejendommen Postvænget 2, er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 for kommuneplanramme 4.2.BE.1 Postvænget/Toftevej Haarby, der ændrer anvendelsesmulighederne til: Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01. juni Kl. 14:00 Assens Kommune, 11 af 20

12 Butikker, liberale erhverv, serviceerhverv samt mindre ikke generende virksomheder, boligbebyggelse og offentlige formål, såsom kontorbygninger, parkeringsanlæg, mindre parkanlæg og lignende. Afgrænsningen af kommuneplanramme 4.2.BE.1 ændres ikke. Forslaget har været i høring i perioden 26. marts 2015 til 21. maj Der er ikke indkommet høringssvar. Det indstilles, at Kommuneplantillæg nr. 14 for kommuneplanramme 4.2.BE.1 Postvænget/Toftevej Haarby vedtages endeligt. Lovgrundlag: Planloven. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Bilag 1 - Kommuneplantillæg nr. 14 Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 for kommuneplanramme 4.2.BE.1 Postvænget/Toftevej Haarby vedtages endeligt. Fraværende Leif Wilson Laustsen /10774 Ansøgning om tilskud til Glamsbjerg Fødevaremarked 2015 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at der tages stilling til ansøgningen fra Foreningen Glamsbjerg og Lions Glamsbjerg om tilskud på kr. til eventen Glamsbjerg Fødevaremarked. Beslutningstema: Der skal tages stilling til ansøgningen fra Foreningen Glamsbjerg og Lions Glamsbjerg om tilskud på kr. til eventen Glamsbjerg Fødevaremarked. Sagsfremstilling: Foreningen Glamsbjerg har i samarbejde med Lions Glamsbjerg besluttet at gennemføre et fødevaremarked Glamsbjerg Fødevaremarked, som skal afvikles lørdag den 22. august mellem kl Til dette lokale event ansøges om et kommunalt tilskud på kr kr. Baggrunden er, at Glamsbjerg sidste år gennemførte Glamsbjerg Sommerlege med stor succes. Sommerlegene forventes gennemført hvert 4. år. Som opfølgning herpå har aktørerne besluttet, at der i hvert af de mellemliggende 3 år skal afholdes en aktivitet af en anden karakter. Derfor er Foreningen Glamsbjerg nu i fuld gang med at planlægge dette års aktivitet Glambjerg Fødevaremarked. Denne event bygger således på Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01. juni Kl. 14:00 Assens Kommune, 12 af 20

13 erfaringerne fra sidste år vedrørende markedsføring, opstilling af telte, musikindslag, flagning i byen m.m. At valget er faldet på et fødevaremarked skyldes, at fødevarer er et af de største erhvervsområder på vestfyn og i Assens Kommune som helhed. Målet med dette års arrangement er: At øge opmærksomheden på bymidten i Glamsbjerg, ved at give Torvet karakter og sjæl At skabe identitet omkring Glamsbjerg som handelsby At øge opmærksomheden om alle erhverv der relaterer sig til produktionen af fødevarer, og på sigt, at fødevaremarkedet på Vestfyn bliver en fast tradition. Konkret bliver markedet delt op i 2 hoveddele, hvor den ene del viser mangfoldigheden i fødevareproduktionen på Vestfyn, og den anden del består af Markedshjørnet. Her er det tanken, at journalist Martin Mulvad Ernst vil interviewe såvel personer, der har relationer til fødevareområdet, som personer, der har noget på sinde vedrørende fødevarer. Budgettet til markedet er samlet på kr. Foreningen Glamsbjerg finansierer kr. og Fynske Bank kr. Med det som udgangspunkt ansøges Assens Kommune om at matche den lokale medfinansiering ud fra kr. til kr.-princippet med et tilskud på kr. Assens Kommune har mulighed for at give tilskud til events af denne karakter, såfremt det lever op til de 6 kriterier i eventstrategien. I forhold hertil vurderes Glamsbjerg Fødevaremarked således: 1. Synlighed: Arrangementet forventes at give synlighed i Assens Kommune og på resten af Fyn. 2. Antal deltagere/tilskuere: Ikke oplyst hvor mange besøgende man forventer. 3. Lokal involvering: Ud over de to foreninger, der ansøger, involveres en række aktører i og omkring Glamsbjerg: Foreninger som frivillige, erhvervslivet, Udvikling Assens osv. 4. Geografisk spredning: Aktiviteten afholdes i Glamsbjerg, men trækker på aktører og erhvervslivet over hele Assens Kommune. 5. Tradition: Der er et ønske fra arrangørerne om at starte en tradition for et fødevaremarked på Vestfyn. Bl.a derfor er der ønske om at Udvikling Assens involveres. 6. Afledte effekter: Eventen er i sig selv en afledt effekt af Glamsbjergs Olympiske Lege 2014, og som nævnt under pkt. 3, 4 og 5 kan der forventes flere afledte effekter. De er dog ikke beskrevet mere indgående i ansøgningen. Jf. eventstrategien for Assens Kommune betragtes Glamsbjerg Fødevarefestival som en B-aktivitet (det vil sige større borger-, forenings- eller virksomhedsdrevne events, som Assens Kommune støtter i større eller mindre omfang), som i rimeligt omfang skal leve op til strategiens 6 kriterier, for at opnå støtte. Gennemgangen af eventen i forhold til kriterierne viser, at eventen samlet set - på udmærket vis lever op til adskillige af kriterierne. Økonomi: Det samlede budget for aktiviteten er på kr, hvoraf de afholdes lokalt eller fra indtægter fra stande. På den baggrund ansøges om tilskud på kr. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01. juni Kl. 14:00 Assens Kommune, 13 af 20

14 Beslutningskompetence: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Bilag: Tilmeldingsblanket - Glamsbjerg fødevaremarked.pdf Begejstringsbrev - Glamsbjerg Fødevaremarked Budget - Glamsbjerg Fødevaremarked Ansøgning tilskud - Glamsbjerg Fødevaremarked Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bevilger Foreningen Glamsbjerg og Lions Glamsbjerg tilskud på kr. og kr i underskudsgaranti til eventen Glamsbjerg Fødevaremarked /30440 Prioritering af planopgaver juni 2015 (Lukket sag) /3331 Jernbane jubilæum 2015 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at: Orienteringen om planlagte aktiviteter i forbindelse med jernbanes jubilæum i september 2015 tages til efterretning, Der udmeldes en overordnet økonomisk ramme for ansøgninger til markering af jernbanejubilæet, samt eventuelle kriterier for ansøgningerne. Beslutningstema: Der skal træffes beslutning om en økonomisk ramme for aktiviteter til markering af jernbanens 150 års jubilæum. Sagsfremstilling: I forbindelse med 150 året for åbningen af Dronning Louises bane tværs over Fyn er der nedsat en koordinationsgruppe, der forsøger at samle aktiviteterne omkring markeringen af jubilæet. Koordinationsgruppen består af frivillige fra de fire stationsbyer, centrale interessenter som handelsstandsforeninger og Landdistriktsrådet, samt en række repræsentanter fra Byrådet og Assens Kommunes administration. Referater fra møderne i koordinationsgruppen er vedhæftet som bilag. Det har fra starten af koordinationsgruppens nedsættelse været en præmis, at den lokale markering af jubilæet skulle arrangeres og gennemføres lokalt, og derfor arbejdes der med en række initiativer i de forskellige stationsbyer (foreløbig oversigt vedhæftet som bilag). En del af disse initiativer har brug for en økonomisk håndsrækning fra brandingmidlerne. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01. juni Kl. 14:00 Assens Kommune, 14 af 20

15 Det samlede overslag over aktiviteter i: Skalbjerg beløber sig til kroner. Tommerup St. beløber sig til kroner Aarup (foreløbigt overslag) beløber sig til kroner. Samtidig arbejdes der på en fælles kommunal markering. Dette sker i samarbejde med Middelfart, Odense, Nyborg og Kerteminde kommuner. Der vil blive forsøgt arrangeret veterantogskørsel mellem og igennem de fem kommuner, hvilket sker i samarbejde med Jernbanemuseet i Odense. Der er endnu ikke en fastlagt økonomi på dette indslag, da mødet mellem de fem kommuner først kan finde sted primo juni. Den forventede udgift forventes at ligge på kroner pr. kommune. Den samlede økonomi ser således på nuværende ud som følger: Stationsbyerne: Veterantogskørsel: Samlet: kroner kroner cirka kroner. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: En overordnet ramme på kroner af brandingmidlerne, der efterfølgende kan søges af arrangørerne i stationsbyerne og et eventuelt fælleskommunalt arrangement. Beslutningskompetence: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Bilag: Referat pdf Referat pdf SV: jernbane jubilæum 150 års jubilæum omkostninger.xlsx DSB ansøgning B.pdf Ansøgning_banejubilæum - Aarup.docx Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget afsætter en rammebevilling på op til kr til markering af jernbanejubilæet, og tildeler koordinationsgruppen kompetence til at udmønte rammen til gavn og glæde for hele området langs banestrækningen /12623 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens 2015 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at: Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01. juni Kl. 14:00 Assens Kommune, 15 af 20

16 Der tages stilling til ansøgning, fra bestyrelsen for Æblefestival Assens, om tilskud til gennemførelse af Æblefestival Assens Beslutningstema: Vurdere ansøgning om tilskud til gennemførelse af Æblefestival Assens Sagsfremstilling: Æblefestival Assens blev startet i 2014 af en flok æbleentusiaster. Baggrunden var, at Vestfyn har en historisk baggrund for mange af de gamle æblesorter bl.a. Ingrid Marie, der blev opdaget i 1910 i Ebberup. Bestyrelsens hensigt med Æblefestival Assens er, at borgerne skal genopdage æblets talrige anvendelsesmuligheder ved hjælp af tiltag som motion, undervisning, kunst, musik og sund mad. Herudover vil man give borgerne i Assens Kommune en oplevelse af samhørighed mellem land og by. Festivalen skal afholdes i uge 41 og 42, fordi der i denne periode ikke foregår så mange andre aktiviteter. For at gøre det muligt at afholde Æblefestival Assens 2015 og gennemføre en række af de ideer, det ikke var muligt at gennemføre i 2014, søger bestyrelsen om et beløb på kr Beløbet er specificeret i vedhæftede ansøgning. Herunder vurderes aktiviteten i forhold til eventstrategiens 6 kriterier for støtte: 1. Synlighed - bestyrelsen har ikke opgjort synlighed i 2014, men opnåede blandt andet et indslag i TV2 Fyn. I 2015 forventes mere synlighed, specielt fordi man har modtaget en invitation fra foreningen Smagen af Fyn om at deltage i et fælles fynsk tiltag om markedsføring af fynske aktiviteter i efterårsferien. 2. Antal deltagere/tilskuere antallet er ikke opgjort for 2014, og der foreligger ikke forventninger eller mål for Lokal involvering landdistriktsråd, handelstandsforeningen, virksomheder, skoler, foreninger med mere er kontaktet med opfordring til at deltage der foreligger ikke pt. en opgørelse over endelig involvering. 4. Geografisk spredning er et væsentligt mål for Æblefestival Assens. Blandet andet planlægges aktiviteter med Hjerteforeningen 6 steder i Assens Kommune. Plantning af træer i alle børnehaver, stort fælles kaffebord i Assens samt servering af æblekage på plejehjem og bosteder. 5. Tradition Festivalen blev første gang afholdt i Det er bestyrelsens hensigt at afholde Festival Assens i 2015 samt at gøre festivalen til en årlig begivenhed. 6. Afledte effekter Bestyrelsen betragter Æblefestival Assens som en aktivitet, der gror op nedefra og opfordrer derfor til, at andre aktører byder ind med aktiviteter. Jf. eventstrategien for Assens Kommune betragtes Æblefestival Assens som en B- aktivitet (det vil sige større borger-, forenings- eller virksomhedsdrevne events, som Assens Kommune støtter i større eller mindre omfang), som i rimeligt omfang skal leve op til strategiens 6 kriterier, for at opnå støtte. Da det ansøgte støttebeløb overstiger kr skal der være en forventning om min 5 artikler i regionale eller landsdækkende medier samt mere end 1000 deltagere eller mere end 500 aktive deltagere. Det er der ikke umiddelbart lagt op til i ansøgningen fra Æblefestival Assens, men bestyrelsen betragter 2015 som en opstart, hvor en lang række aktiviteter skal løbes i gang. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01. juni Kl. 14:00 Assens Kommune, 16 af 20

17 Økonomi: Æblefestival Assens søger om et beløb på kr til at gennemføre festivalen i Som det fremgår af oversigten over fordelingen af brandingmidler, er der, hvis EBU ønsker et højere beløb afsat til aktiviteter, mulighed for at rokere om på afsatte midler, der er øremærket til hhv. kultur- og fritidspas samt overordnede strategiske indsatser som kampagner og imageannoncering. Beslutningskompetence: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Bilag: Ansøgning om tilskud til Æblefestival 2015 Status - fordeling af brandingmidler - maj 2015 Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bevilger kr i grundtilskud og op til kr under forudsætning af at der findes tilsvarende ekstern finansiering til gennemførelse af Æblefestival Assens /8609 Driftsaftale med Udvikling Assens Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller, at oplæg til driftsaftale mellem Assens Kommune og Udvikling Assens godkendes. Beslutningstema: Oplæg til driftsaftale mellem Assens Kommune og Udvikling Assens forelægges til politisk godkendelse efter høring af Udvikling Assens. Sagsfremstilling: Assens Byråd tiltrådte i oktober 2014 omdannelsen af det tidligere Udviklingsråd til Udvikling Assens med fokus på at sikre en samarbejdsorganisation, som fremadrettet ville kunne overdrages de basale erhvervs- og turismeopgaver, som Assens Kommune overtog efter omlægningen af Udvikling Fyns opgaveportefølje. Det var i Byrådets behandling af sagen beskrevet, at der efter foreningens etablering skulle indgås en drifts- og tilskudsaftale, som beskriver det nærmere samarbejde mellem Assens Kommune og foreningen, herunder særligt hvilke opgaver foreningen udfører på vegne af kommunen. Driftsaftalen har fokus på at sikre klare rammer for opgavedelingen mellem Udvikling Assens og Assens Kommune. Oplæg til driftsaftale fastlægger således, at Assens Kommunes forpligtigelser på erhvervs- og turismeområdet både i forhold til Udvikling Fyn, By Region Fyn (Strategi Fyn) og Væksthuset Syddanmark varetages af Udvikling Assens. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget fremsendte på møde den 13. april 2015 oplæg til driftsaftale med enkelte tilføjelser til Udvikling Assens bemærkninger. Udvalgets tilføjelser blev indarbejdet i oplæg til driftsaftale inden fremsendelse til høring og indgår således også i det nu ajourførte oplæg til aftale. Udvikling Assens har kun haft enkelte bemærkninger til oplæg til driftsaftale. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01. juni Kl. 14:00 Assens Kommune, 17 af 20

18 Sproglige rettelser er indarbejdet i det nu foreliggende oplæg til aftale. Indholdsmæssigt har Udvikling Assens foreslået, at driftsaftalen justeres i forhold til bemærkning om, at der i driftsaftalens løbetid skal afholdes en erhvervskonference, idet foreningen har foreslået en tilføjelse hertil: eller lignende arrangement for medlemmer og andre interessenter. Driftsaftalen fastlægger udover opgavefordelingen også størrelsen af kommunens årlige driftstilskud. Aftalen lægger op til, at tilskuddet i 2016 fastholdes på 2015-niveau. Tilskuddet for 2017 fastlægges i forbindelse med budgetlægningen Økonomi: Driftstilskud til Udvikling Assens for 2015 er på kr. Beløbet er afsat i budget Herudover meddelte Byrådet i marts 2015 en bevilling på kr. til opstart af Udvikling Assens. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Udkast 2.1. Driftsaftale med Udvikling Assens efter høring Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at oplæg til drift+saftale mellem Assens Kommune og Udvikling Assens godkendes. Fraværende Leif Wilson Laustsen. 14. Orientering Sagsfremstilling: 1. Nye billeder på provinsbyerne I løbet af 2014 gennemførte Dansk Byplanlaboratorium en række workshops, for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, om udvikling i de små og mellemstore provinsbyer i Danmark, der ligger udenfor de store vækstcentre. Formålet var at sætte nye billeder på provinsbyerne og at komme med bud på løsninger på de udfordringer disse byer står overfor. Assens Kommune var blandt de 10 deltagende kommuner, og deltog med 2 planlæggere i netværket. Resultaterne fra forløbet er ses på Byplanlaboratoriets hjemmeside: Planafdelingen vil forsøge at videreføre nogle af de væsentligste pointer fra rapporten, i den fremadrettede planlægning for vores byer. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01. juni Kl. 14:00 Assens Kommune, 18 af 20

19 2. KL s Erhvervspolitiske netværk. Invitation og program til KL s Erhvervskonference 2015, der afholdes den 24. august på Hotel Comwell Aarhus Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2016 De beskæftigelsespolitiske mål som skal danne ramme om den beskæftigelsespolitiske indsats i 2016 er blevet offentliggjorte. De 4 mål er i vid udstrækning en videreførelse af målene i 2015 for at sikre kontinuitet i indsatsen. Målene er: 1) Flere unge skal have en uddannelse, 2) Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats, 3) Langtidsledigheden skal bekæmpes, 4) Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes Bilag: Pkt. 3 - Beskæftigelsesministerens udmelding af mål for 2016.PDF Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2015 Orienteret. 15. Eventuelt Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2015 Intet /7886 Ansøgning fra Haarbys Venner i forbindelse med venskabsbesøg Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2015 Der bevilges kr såfremt der ikke opnås tilskud fra KFU. Fraværende Leif Wilson Laustsen. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01. juni Kl. 14:00 Assens Kommune, 19 af 20

20 Underskriftsside Dan Gørtz Erik Klindt Andersen Leif Wilson Laustsen Jens Henrik W. Thulesen Dahl Lone Akselsen Charlotte Vincent Petersen Poul Poulsen Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01. juni Kl. 14:00 Assens Kommune, 20 af 20

21 Bilag: 2.1. EBU - samlede målbeskrivelser 2016 Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

22 Udvalg: Måloverskrift: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Vækst med nye perspektiver Sammenhæng til vision 2018: Vækst og Udvikling understøttes via målrettede indsatser i den kommunale sagsbehandling, rammesætning i den fysiske planlægning og forbedring af rammevilkår for erhvervslivet. Et styrket og udvidet samarbejde med virksomhederne bidrager til, at forbedre virksomhedernes rekrutteringsgrundlag, idet Jobcentret er en aktiv medspiller i at opkvalificere de ledige efter virksomhedernes behov og matche ledig med virksomhed. Flere vil bo her forudsætter fokus på bosætningsinitiativer og planlægning, så Assens Kommune udnytter de forskellige områders styrker optimalt. Effektmål: Langt sigt: Virksomhederne i Assens Kommune tør investere og bygge ud Assens Kommune er anerkendt som en af de mest erhvervsvenlige kommuner Assens Kommune oplever som forstads- og kystkommune nettotilflytning. Mellemlangt sigt: Assens Kommune er anerkendt som en erhvervsvenlig kommune i såvel ranglister, omverdensforståelse som sektorspecifikke undersøgelser Samspillet med Udvikling Assens fortsætter i stærk udvikling og med klar opgavedeling Nødvendige organisatoriske tiltag er iværksat og i drift Assens Kommune planlægger og understøtter bosætning med afsæt de styrker kommunens forskellige områder har. Kort sigt: DI-målinger giver Assens Kommune en væsentligt forbedret placering år for år Virksomhedsstrategien er politisk forankret og igangsat Befolkningstallet holdes stabilt. Fokusområder: De 5 strategiske fokuspunkter i virksomhedsstrategien på arbejdsmarkedsområdet er: 1. Vi vil synliggøre Jobcentrets services overfor virksomhederne

23 2. Tilgængelighed til en hurtig og professionel service for virksomhederne skal øges 3. Jobcentrets services understøttes på kommunens hjemmeside mhp. større synlighed og kontaktmulighed via IT 4. Samarbejdet med private virksomheder skal øges 5. Indsatsen overfor virksomhederne differentieres; herunder både med fokus på virksomheder, der gerne vil samarbejde mere, samt opdyrke øvrige virksomheder, der er et stort potentiale i et samarbejde Kommunens erhvervsservice er tilrettelagt med det mål at sikre tilgængelighed til kommunen, hurtighed i sagsbehandlingen og medtænkende sagsbehandling. Fysisk planlægning anskues som et redskab til udvikling, herunder i forhold til erhvervsliv og detailhandel. Konkrete bosætningsinitiativer og udvikling af planlægning for nye udstykninger. Indsatser: Implementering af virksomhedsstrategien Et stærkt partnerskab skaber fordele for alle parter samt de identificerede indsatser i strategien. Assens Kommune er involveret i fællesfynske initiativer, herunder udviklingsrådet 2.0 og Fyns Fremtid. Der fremlægges en bosætningsstrategi til politisk godkendelse. Metode til effektvurdering: Antallet af langtidsledige skal med udgangen af 2015 være begrænset til 300. Befolkningsudviklingen Medlemsantallet i Udvikling Assens vokser

24 Udvalg: Måloverskrift: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Uddannelsesløft til jobparate ledige Sammenhæng til vision 2018: Et uddannelsesløft understøtter Vision 2018 ift. punktet Alle får en uddannelse: Vi vil i fællesskab arbejde for, at der er kvalificeret arbejdskraft til rådighed for vores erhvervsliv, idet Jobcentret igennem korte jobrettede opkvalificerende kurser sikre, at jobparate ledige besidder de kompetencer der efterspørges på arbejdsmarkedet. Lang sigt: Et generelt uddannelsesløft skal sikre, at der er velkvalificeret arbejdskraft til rådighed for virksomhederne i kommunen. Desuden skal et uddannelsesløft bidrage til at sænke antallet af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Mellemlangt sigt: Et generelt uddannelsesløft skal bidrage til at sænke antallet af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Kort sigt: Brugen af uddannelsesaktivering skal stige for begge målgrupper: I perioden 4. kvt kvt var 20% af alle aktiveringsforløb for dagpengemodtagere af typen ordinær uddannelse. Dette skal i løbet af 2016 stige til 30% I perioden 1. kvt 4. kvt var knap 10% af alle aktiveringsforløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere af typen ordinær uddannelse. Dette skal i løbet af 2016 stige til 25% Fokusområder: Den største udfordring for gruppen af jobparate ledige (dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere) ift. at komme i job er overordnet set, at uddannelsesniveauet og kompetenceniveauet ikke svarer til det der efterspørges på arbejdsmarkedet. Målgruppen har behov for et uddannelsesløft for at komme i job. Reformen af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere, som løbende træder i kraft i 2015, har bl.a. fokus på, at ledige med behov skal have et reelt uddannelsesløft målrettet efterspørgslen på arbejdsmarkedet og hermed give den enkelte ledige bedre muligheder for at opnå varig beskæftigelse. I Assens kommune er der ligeledes stort behov for at have fokus på, at jobparate kontanthjælpsmodtagere, som enten ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse eller har en uddannelse der ikke efterspørges på arbejdsmarkedet kan få tilbud om uddannelsesindsats. Også for denne målgruppe gælder det, at tilbud om uddannelse altid skal gives ud fra en faglig vurdering af den enkelte lediges behov og ud fra hvilke områder der vil være gode jobmuligheder indenfor.

25 Indsatser: Borgere i målgruppen skal have en indsats med et uddannelsesrettet fokus, dvs. sagsbehandlere skal vejlede om uddannelsesmuligheder og efterfølgende jobmuligheder samt motivere borgerne til at se sig selv i en uddannelsessammenhæng. Viden om hvilke uddannelser og kompetencer der efterspørges af erhvervslivet tilvejebringes af Jobcentrets virksomhedskonsulenter via et tæt samarbejde med virksomhederne. Virksomhedskonsulenterne orienterer løbende sagsbehandlerne om udviklingen i efterspørgslen. Dagpengemodtagere skal primært have uddannelsestilbud i form af de muligheder, der er indeholdt i Beskæftigelsesreformen - via en regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede uddannelsesforløb og en pulje til uddannelsesløft af arbejdsløse med færrest eller forældede kompetencer samt via 6 ugers jobrettet uddannelsesløft. Metode til effektvurdering: Målinger på jobindsats.dk

26 Udvalg: Måloverskrift: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Styrket samarbejde med virksomhederne Sammenhæng til vision 2018: Et styrket og udvidet samarbejde med virksomhederne er en videreførelse af et af målene for Målet understøtter intentionen i Vision 2018 ift. punktet Vækst og Udvikling: Vi har en aktiv og fleksibel beskæftigelsesindsats, hvor vi nedbringer ledigheden og medvirker til at skaffe kvalificeret arbejdskraft til det lokale erhvervsliv. Et styrket og udvidet samarbejde med virksomhederne bidrager til, at forbedre virksomhedernes rekrutteringsgrundlag, idet Jobcentret er en aktiv medspiller i at opkvalificere de ledige efter virksomhedernes behov og matche ledig med virksomhed. Et styrket og udvidet samarbejde er således også med til at nedbringe ledigheden. Effektmål: Lang sigt: Virksomhederne ser Jobcentret som en kompetent og brugbar samarbejdspartner ift. rekruttering af nye medarbejdere, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere samt opkvalificering af medarbejdere og ledige. Det styrkede samarbejde bidrager til en forøgelse i antallet af arbejdspladser samt en varig højere beskæftigelsesgrad. Mellemlangt sigt: Den stigende kontakt og det øgede samarbejde med virksomhederne danner baggrund for, at der indgås formelle samarbejdsaftaler med en række virksomhederne om en virksomhedsrettet indsats for specifikke målgrupper. Kort sigt: Der etableres flere kontakter og samarbejder med virksomheder om bl.a. rekrutteringsbistand, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere og virksomhedsrettede indsatser for sygemeldte og ledige borgere. Fokusområder: Strategien for Jobcentrets samarbejde med virksomhederne blev vedtaget og implementeret i efteråret Ultimo 2014 og primo 2015 har der været stor fokus på, at forankre den nye strategi og de ændringer strategien har medført internt (ny organisering, ny arbejdsfordeling etc.) samt at formidle den nye tilgang strategien har medført til samarbejdspartnere. I 2016 vil fokus være på, at knytte endnu tættere bånd til virksomhederne samt indgå formelle samarbejdsaftaler med en række virksomheder. Et tættere samarbejde og hyppigere kontakt med virksomhederne øger behovet for en struktureret tilgang til planlægning og afrapportering/opfølgning fra Jobcentrets side samt en platform til videndeling. Dette vil der således også være fokus på i I flere af de seneste reformer på beskæftigelsesområdet er der fokus på, at ledige og sygemeldte først og fremmest skal have en virksomhedsrettet indsats (fx sygedagpengereformen). Der vil derfor blive større efterspørgsel på praktikpladser

27 på virksomhederne til de forskellige målgrupper. For at Jobcentret kan løfte opgaven med at etablere virksomhedspraktikker for endnu flere borgere end hidtil forudsætter det et fortsat tæt samarbejde med virksomhederne. I 2016 vil der endvidere være fokus på, at styrke det interne samarbejde mellem Jobcentrets Virksomhedsservice og Erhvervskontakten således, at virksomhederne reelt oplever 1 indgang når de ønsker, at udvide deres virksomhed både fysisk og medarbejdermæssigt. Indsatser: Formelle samarbejdsaftaler med virksomheder om en virksomhedsrettet indsats for forskellige målgrupper. Styrket samarbejde med Erhvervskontakten. Implementering af virksomhedsapp hos alle virksomhedskonsulenter og udvikling af arbejdsgange ifm. app en. Metode til effektvurdering: Assens Kommunes delplaceringer i Dansk Industris årlige rapport Dansk Erhvervsklima på områderne adgang til kvalificeret arbejdskraft og Jobcentrenes service overfor virksomhederne skal løbende forbedres. I 2014 blev Assens Kommune hhv. nr. 47 og 30 ud af 96 kommuner på disse parametre.

28 Bilag: 2.2. BUU, SSU, EBU - Tværfagligt mål 2016 Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

29 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Måloverskrift: Tværfaglig indsats for unge med misbrug Sammenhæng til vision 2018: Unge med misbrug har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. En tværfaglig indsats for at hjælpe de unge med at komme ud af deres misbrug understøtter således målet i Vision 2018 om, at flest mulig unge gennemfører en ungdomsuddannelse. En indsats for unge med misbrug understøtter desuden målet i sundhedspolitikken Sammen om Sundhed hvor fokus bl.a. er på, at iværksætte en tidlig indsats overfor børn og unge og give en hjælpende hånd til sårbare og udsatte grupper. Effektmål: Langt sigt: På lang sigt er målet, at målgruppen opstarter i og gennemfører en ungdomsuddannelse eller kommer i varig beskæftigelse. Mellemlangt sigt: 90 % af målgruppen kommer ud af misbruget, så dette ikke længere står i vejen for deres vej ud af offentlig forsørgelse. Kort sigt: Målet på kort sigt er, at afdække hvor mange unge uddannelseshjælpsmodtagere mellem 18 og 25 år, der har et misbrug, som forhindrer dem i, at have en velfungerende hverdag med uddannelse og/eller job samt at etablere individuelle, helhedsorienterede og tværfaglige indsatser for målgruppen. Fokusområder: En del unge uddannelseshjælpsmodtagere i alderen år vurderes at have et misbrug, som er en barriere for, at de kan fungere i hverdagen og komme godt i gang med et ungdomsliv med uddannelse, fritidsjob og fritidsaktiviteter. Målgruppen er heterogen misbruget kan variere i omfang og ligeledes kan årsagerne til misbruget. Misbruget kan være det primære problem eller det kan være symptom på underliggende problemer eksempelvis sociale eller psykiske problemer og det kan være selverkendt eller de unge kan benægte misbruget. Ens for størstedelen af målgruppen er, at de har brug for hjælp til at håndtere hele deres livssituation og ikke blot snæver hjælp til at håndtere misbruget. Det er derfor afgørende at have fokus på både at afhjælpe selve misbruget, men også evt. bagvedliggende årsager og skabe en livsparathed, der sætter den unge i stand til at have et aktivt og velfungerende ungdomsliv. Dette forudsætter en helhedsorienteret indsats, hvor fokus er på den unges samlede liv og velbefindende, og hvor der kan

30 iværksættes tværfaglige indsatser, der supplerer hinanden. Indsatser: Screeningsværktøj: Der skal tages et fælles screeningsværktøj i brug, der kan afdække misbrug. Helhedsorienteret og tværfaglig indsats: Der skal etableres en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, der kan håndtere både de unges misbrug samt evt. bagvedliggende sociale eller psykiske problematikker. Metode til effektvurdering:

31 Bilag: 4.1. Forslag til lokalplan for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens.pdf Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

32 LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS Forslag til Lokalplan nr for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens

33 Indholdsfortegnelse LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet... 6 Lokalplanområdets omgivelser... 7 Lokalplanens indhold... 8 Forhold til anden planlægning og lovgivning Forhold til anden planlægning Anden lovgivning Klagevejledning vedr. miljøvurdering Midlertidige retsvirkninger Retsvirkninger Bestemmelser for lokalplan nr Formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Veje, stier og parkeringsforhold Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Tekniske anlæg Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagning Ophævelse af lokalplan Servitutter mv Vedtagelsespåtegning

34 Indholdsfortegnelse LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS Kortbilag til lokalplanen L1: Matrikelkort L2: Lokalplanområdets omgivelser og arealbindinger L3: Principiel dispositionsplan L4: Visualisering af områdets påvirkning af kystlandskabet

35 Forslag til lokalplan Forslag til Lokalplan nr For kysnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens er fremlagt til den 9. februar Du er velkommen til at indsende ændringsforslag, indsigelser eller bemærkninger i øvrigt til planforslagene i offentlighedsperioden. Disse skal senest den 9. februar 2015 være fremsendt til: Assens Kommune Rådhus Allé Assens Du kan også sende dit høringssvar direkte fra din e-boks/digitale postkasse. Har du spørgsmål til lokalplanforslaget, er du velkommen til at kontakte Plan og Kultur afdelingen på tlf Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vejog stiforhold m.v. Ifølge Lov om planlægning har byrådet pligt til at udarbejde lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning kan sættes i gang. Herudover også, når det er nødvendig for at sikre kommunplanens virkeliggørelse, eller når arealer skal overføres fra landzone til byzone. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng med den øvrige planlægning. Byrådet har ret til, på ethvert tidspunkt, at træffe beslutning om at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanen består af 2 dele: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt noter skrevet i højre spalte, har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. For at sikre planlovens intentioner om at offentligheden inddrages i lokalplanlægningen, skal et forslag til lokalplan offentliggøres i mindst 8 uger, før kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om lokalplanen. I de 8 uger kan borgere og myndigheder komme med ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Lokalplanen er juridisk bindende for den enkelte grundejer forstået på den måde, at den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil, men ændringer i de eksisterende forhold, fx ved ny- eller ombygning, skal være i overensstemmelse med lokalplanen, medmindre der er opnået dispensation efter reglerne i planlovens 19. 4

36 Oversigtskort LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS Baggrundskort: DDO opyright COWI Oversigtskort - lokalplanområdets placering i Assens 5

37 Redegørelse LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Assens Kommune oplever en vedvarende interesse for attraktive byggegrunde, hvor en god beliggenhed i forhold til skole, infrastruktur og grønne områder, forenes i spændende udstykninger i rolige omgivelser. For Assens Kommune er det et væsentligt mål at fastholde og styrke den positive udvikling i kommunen ved at skabe attraktive bosætningsmuligheder. Assens Kommune har derfor, på opfordring af ejerne, besluttet at lade denne lokalplan udarbejde, da den er en naturlig del af Stenledsgårdsparkens afslutning mod nord, og en huludfyldning af et endnu ikke udbygget område. Udsigten fra lokalplanområdet.mod øst Lokalplanområdet siden 2004 har været en del Lokalplan Nr. I - B2901, der udlagde området til tæt-lav boligbebyggelse. Ejeren af lokalplanområdet har i lere år søgt at sælge byggejord til tæt-lav bebyggelse, og har solgt byggerettigheder svarende til 20 tæt-lave boliger, som er opført gennem de sidste 4 år. Nærværende lokalplan er derfor udarbejdet med henblik på at sikre mulighed for udstykning af 19 byggegrunde til åben-lav boligbebyggelse. De overordnede principper fra den oprindelige lokalplan fastholdes, hvilket bl.a. sker ved at bevare udstykningens ellipseform, og stiforbindelserne til de omkringliggende områder. Herved vil området fortsat fremstå som en naturlig del af Stensledgårdsparken. Lokalplanområdet er som de øvrige områder i naboområder forholdsvis kuperet, og har terrænfald mod Lillebælt (vest), men også mod Stensledgårdsvej (nord). Terrænforholdene indenfor lokalplanområdet indbyder til kreative planløsninger i bebyggelsen, og det er Assens Kommunes forventning, at lokalplanområdet vil tiltrække bygherrer, med ønske om at udnytte de spændende muligheder i terrænet til boligbebyggelse af høj kvalitet. BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdet har en særdeles god beliggenhed i den nordlige del af Assens, og danner afslutning mod det åbne land nord for Assens. Lokalplanområdet har adgang til Stensledgårdsvej, der sikrer hurtig adgang til det overordnede landevejsnet, der forbinder Assens med det øvrige Fyn. På bare minutter er det muligt for pendlere at nå Odense og trekantområdet. Lokalplanområdet har desuden kort afstand til skole, fritidsaktiviteter og indkøbsmuligheder. Et veludbygget stisytem i lokalplanområdet, sikrer sammenhæng med de tilstødende områder, og skaber gode og trygge færdselsveje for gående og cyklende trafikanter i alle aldre. Lokalplanområdets afgrænsning. Udstykningsplan visende arealdisponering i lokalplanområdet. Lokalplanområdet er beliggende indenfor rammeområde 1.2.B.26, 6

38 Redegørelse LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS der i Kommuneplan udlægger området til boligformål. Nærværende lokalplan ændrer den mulige anvendelse af området til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse. Ændringen kræver ikke udarbejdelse af kommuneplantillæg, idet den fremtidige anvendelse er i overensstemmelse med kommuneplanen Afstanden til skole og fritidsaktiviteter og indkøbsmuligheder er ca km. LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER. Omfang og afgrænsning Området omfatter matr. nr. 12bc, 12bx, 12bæ, 12by og 12bz Lundager By, Gamtofte og er ca m 2 hvoraf ca m 2 er vej. Området ligger i den nordlige del af Assens, syd for Stensledgårdsvej og øst for Mariendalsvej. Området er beliggende i byzone. Området grænser mod syd, vest og øst op til boligområder, der er en del af Lokalplan Nr. I - B2901. Mod nord afgrænses området af Stensledgårdsvej, der danner grænse til de åbne landbrugsarealer. Anvendelse Lokalplanområdet er et tidligere landbrugsareal, der i de seneste år, efter vedtagelsen af Lokalplan Nr. I - B2901, har henligget som ubebygget areal. Landskabelige forhold I områdets sydøstlige hjørne findes det højeste punkt, som er beliggende i ca. kote 35. Herfra falder terrænt svagt mod Lillebælt (vest) til ca. kote 32. Mod nord (det åbne land) falder terræntet i området til kote ca. 30. Fra området er der derfor udsigt i mod vest og nord, og fra dele af af områdets kommende bebyggelse vil der afhængig af den valgte hustype kunne opnåes udsigtskig mod Lillebælt og Bogø. Udsigten mod vest begrænses til kig i mellem huse og tage, placeret i de tilstødende bebyggelser, da træbevoksningen på det tidligere graveområde ved Mariendalsvej afskærmer udsigten. Områderne nord for Stensledgårdsvej er i Kommuneplan 2013 udlagt til perspektivområde for fremtidig byvækst bestående af boligområder. Det er ikke intentionen med denne lokalplan og lokalplan 1B2901 for naboarealerne, at sikre udsigtsforhold. Udsigten vil derfor være afhængig af, hvordan bebyggelses-, terræn- og beplantningsforhold ændrer sig over tid. Omtrentlig placering af hvor den nye boligvej vil vil få overkørsel til Stensledgårdsvej. Eksisterende bebyggelse i området lige øst for lokalplanområdet. 7

39 Redegørelse LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS Påvirkning af kysten Kystgrænsen mellem land og bælt er meget stejl, hvorfor bebyggelsen ikke vil være synlig fra standbredden. Fra toppen af skrænten, der danner grænse mod standen, vil bebyggelsen kun i meget begrænset omfang være synlig, da den ligger bag ved den eksistende bebyggelse indenfor Lokalplan Nr. I - B2901. Fra søsiden (f.eks. Bågøfærgen) vil bebyggelsen i lokalplanområdet være synlig, men påvirkningen af landskabet vil være minimal, idet bebyggelsen vil opleves som en samlet del af den eksisternede bebyggelse, der er omfattet af Lokalplan Nr. I - B2901. Eksisterende bebyggelse i området lige syd for lokalplanområdet. I forbindelse med vedtagelse af lokalplan I - B2901 er der foretaget en vurdering af den kommende bebyggelses påvirkning af kystlandskabet, og med vedtagelse af nærværende lokaplan sker der ikke ændring af påvirkningsgraden Der henvises til visualiseringen af områdets påvirkning af kysten som vist i lokalplanens kortbilag L4. Visualiseringen dokumenterer at udnyttelsen af arealet til boliger i op til 8,5 m højde, ikke påvirker kystlandskabet da arealet kun i meget begrænset omfang er synligt fra kysten, som følge af bevoksning og byggeri beliggende mellem kysten og lokaplanområdet. LOKALPLANENS INDHOLD Intentioner Lokalplanen skal muliggøre etablering af 19 attraktive parceller til helårsbeboelse, i form af åben-lav bebyggelse. Lokalplanen skal samtidig sikre at der opnås god sammenhæng til de omkringliggende bebyggelser, ved at videreføre stiforbindelser. Markante boliger i naboområderne af høj arkitektonisk kvalitet Den grønne kile og stiforbindelse til områderne syd for lokalplanområdet Stierne i lokalplanområdet forbindes med hovedstien i den grønne kile.. 8

40 Redegørelse LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS Anvendelse og udstykning Grunde til parcelhusbebyggelse skal udstykkes som store attraktive grunde med et areal på mellem ca m 2 da det har vist sig, at der traditionelt set er god efterspørgsel efter større grunde med god beliggenhed. Grunde må kun udstykkes i overensstemmelse med principperne vist på kortbilag L3. Vejbetjening Området skal vejbetjenes af ny boligvej med overkørsel til Stensledgårdsvej. Boligvejen udlægges i en bredde af 8 m, med 5 m kørebanebredde. Vejen anlægges med fast belægning. Stier anlægges udlægges i en bredde af 3 m med fast belægning i 2 meters bredde. Boligvejen og stierne udlægges som privat fællesvej. Boligvejen kan ikke forventes overtaget af Assens kommune Et udsigtskig fra lokalplanområdet, her set mod nordvest. Det forudsættes at parkering sker på egen grund, og at der etableres mindst 2 parkeringspladser pr. grund. Bebyggelse Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter, og med en maksimal bebyggelsesprocent for den enkelte grund på 30%. Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer, med et glanstal over 30. Sikkerhedsstillelse Hvis veje, stier og fællesarealer, som de er beskrevet i lokalplanen, ikke er etableret eller færdiggjort forud for ansøgning om bebyggelse vil kommunen kræve økonomisk sikkerhedsstillelse for etablering af disse anlæg hos bygherren. Sikkerhedsstillelse kræves tilvejebragt i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Er der ikke fra anden side stillet sikkerhed, vil man altså risikere at skulle stille økonomisk sikkerhed for etablering af hele eller dele af disse anlæg, hvis man ønsker at opføre en bolig i området. Det kan aftales med kommunen, at udstykning og etablering af veje, stier og øvrige fællesanlæg sker i etaper. Et udsigtskig fra lokalplanområdet, her set mod nordøst. Byggelinjer Bebyggelse bør tage højde for byggelinjerne fastlagt under lokalplanens 6, idet der ikke kan forventes dispensation herfra. Byggelinjerne er videreført fra lokalplan 1B2901, og svarer til byggefelter i udstykningerne syd for lokalplanområdet. Det gælder med hensyn til byggelinjen i forhold til Stenledgårdsvej fastlagt i 6.6, som begrænser byggemulighederne af de 2 nordligste grunde i delområde 1. Der er desuden byggelinjer på 9,0 meter i forhold ti lokalplanområdets østlige og vestlige afgrænsning og en byggelinje på 3,0 meter i forhold til lokalplanområdets sydlige afgrænsning. Disse byggelinjer giver særligt begrænsninger for byggemulighederne på den nordøstlige og de to sydøstligste grunde. Der er i 1943 tinglyst vejbyggelinje mod Stensledgårdsvej på 10 m excl. højde- og passagetillæg på 1.5 x højdeforskellen m, målt fra vejmidten. Byggelinien aflyses med nærværende lokalplan idet 9

41 Redegørelse LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS byggelinien er afløst af en byggelinie beliggende 24 m fra vejskel mod Stenledgårdsvej. Byggelinien er vist på kortbilag L2, og er bekrevet under 6.6 i lokalplanen. Klima og Miljø Det kan tillades at der opsættes solceller på tagene og på terræn. Grundejerforeninger Der skal etableres en grundejerforening for grundejere indenfor lokalplanområdet. Det er intentionen at denne grundejerforening skal være medlem af den overordnede grundejerforening, der dækker hele lokalplan I-B2901. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan Området er i kommuneplanen omfattet af kommuneplanramme 1.2.B.26 der udlægger området til boligformål. Lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan Nr. I - B2901 fra 2004, og er beliggende indefor lokalplanens delområde 6. De dele af lokalplanområdet der omfattes af nærværende lokalplan erstattes, da de ikke muliggør realisering af et boligområde til åben-lav boligbebyggelse. Lokalplan Nr. I - B2901 ophæves således for lokalplanområdet og erstattes af nærværende lokalplan. Jordforurening Der er ikke registreret kendt forurening i lokalplanområdet. Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet er defineret som Område med særlige drikkevandsinteresser. I dette område nedsiver regnvandet og danner grundvand, der bruges til vandforsyning af regional betydning, eller som kan få regional betydning i fremtiden, og for vandindvindingen til mindre værker. Udpegningen er ikke forbundet med generelle begrænsninger for arealanvendelsen, men er omfattet af interesser i at beskytte grundvandet mod forurening. Af hensyn til den regionale grundvandsbeskyttelse er det derfor uhensigtsmæssigt at sprøjte med pesticider eller anvende andre former for kemikalier udendørs i lokalplanområdet. Støj Lokalplanområdet udlægges til boligformål, som er en støjfølsom anvendelse. Området vil ikke blive påvirket af støj fra virksomheder i et omfang der overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Kulturmiljø, fredning og naturbeskyttelse Lokalplanområdet er ikke omfattet af beskyttelseslinier i medfør af Naturbeskyttelsesloven eller Museumsloven. Der er i forbindelse med arkæologiske undersøgelse i , registreret foreskellige fund fra forhistorisk tid. Disse fund er jf. registreringerne på ikke omfattet af fredning. Forsyningsforhold Regn- og spildevand I følge Spildevandsplan for Assens Kommune er området beliggende i planlagt separatkloakeret opland. Der er etableret regnvandsbassin i området For at undgå at kloaksystemet bliver overbelastet, fastsætter lokalplanen en grænse på 0,4 for, i hvor stor udstrækning den enkelte grund må befæstiges med bebyggelse eller ikke-permeable belægninger. Der er drikkevandsinteresser i området. Nedsivning af overfladevand fra tage og befæstigede arealer kan tillades efter individuel vurdering. Regn- og Spildevandsledninger, som ønskes overtaget af Assens Forsyning A/S, skal udføres i henhold til Lokalplanområdet set fra den åbne del af kystlinjen vest for området. Området ligger afskærmet bag den foranliggende bebyggelse og bevoksning. Med hensyn til visualisering af området set fra kysten henvises til kortbilag L4 i lokalplanen Miljøstyrelsens Grænseværdier: Mandag -Fredag db Mandag - Fredag db Lørdag dB Lørdag db Søn og Helligdage db Alle dage db 10

42 Redegørelse LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS spildevandsforsyningsselskabets anvisninger. Varmeforsyning Ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal forsynes med fjernvarme. Vandforsyning Lokalplanområdet skal vandforsynes fra Assens Vandværk. Elforsyning I Danmark er der frit elmarked. Dette betyder, at man som forbruger, har mulighed for selv at vælge leverandør. Antenneforhold Opsætning af udvendige antenner kan kun tillades i form af paraboler og små digitale antenner anbragt maksimalt 1.5 m over terræn. Affaldsbortskaffelse Lokalplanområdet er omfattet af kommunens affaldsregulativ, og affald skal bortskaffes i henhold hertil. Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler inderettes efter det gældende regulativ for husholdningsaffald i Assens Kommune. ANDEN LOVGIVNING Museumsloven Der er i 2007 gennemført en arkæologisk forundersøgelse af arealet, og der er i forbindelse med forundersøgelsen ikke fundet arkæologi der er fredet. Hvis der ved anlægsarbejdet findes fortidsminder der ikke alleerede er registeret i forbindelse med forundersøgelsen, skal arbejdes straks standses, og der skal rettes henvendelse til Odense Bys Museer. Servitutter Der henledes opmærksomhed mod, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om el-, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Der kan tillige forekomme drænledninger jf. områdets tidligere landbrugsstatus. Indenfor lokalplanområdet er der tinglyst følgende servitutter: : Dok om byggelinjer mv : Dok om forsynings-/afløbsledninger mv : Skøde lyst servitutstiftende om byggepligt : Dok om bebyggelse, benyttelse mv : Deklaration om tinglyst kloakledning : Deklaration om aftale vedr. etablering af kloakanlæg i forbindelse med byggemodning : Deklaration om tinglyst kloakledning og regnvandsbassin. Deklaration tinglyst d aflyses med nærværende lokalplan, idet linien er afløst af en 24 m byggelinie langs Stensledgårdsvej. Miljøvurderingsloven Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der ske en screening af planers sandsynlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, og flora, j ordbund, v and, l uft, k limatiske f aktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Planer der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, og som myndigheden, i dette tilfælde kommunen, vurderer at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, skal miljøvurderes. Screeningen af nærværende lokalplan viser, at den nye lokalplan ikke har en væsentlig indflydelse på miljøet i forhold til den med den gældende lokalplan 1B2901 planlagte anvendelse. Umiddelbart vest for lokalplanområdet er den resterende del af den tæt-lave bebyggelse under opførelse. Den tæt-lave bebyggelse vest for lokalplanområdet. 11

43 Redegørelse LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS Klagevejledning i forhold til beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering Du kan klage over kommunens afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet, som vil opkræve et gebyr på 500 kr. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen. Du kan klage på Klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk - søg efter 'Klageportal'. Klager kan også indsendes til Assens Kommune, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet: Assens Kommune Rådhus Allé Assens eller Enhver med retlig interesse i sagen er berettiget til at klage. Midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme og områder, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan. Der gælder efter planlovens 17 stk.1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger, gælder fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligtgjort dog højst et år efter offentliggørelsen af forslaget. Retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser, eller det, der søges skabt(eller fastholdt) i planen, kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. 12

44 Lokalplanens bestemmelser LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til planloven ( lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, samt efterfølgende ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Formålet med lokalplanen er: 1.1 at skabe en defineret overgang mellem land og by 1.2 at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af åben lav bebyggelse, med mulighed for at bygge i 2 etager. 1.3 at sikre at der skabes et boligområde, med store og attraktive grunde der forholder sig til de omkringliggende boligområder og sikrer skabelse af et attraktivt bykvarter. 1.4 at der skabes et grundlag for et godt nærmiljø samt, 1.5 at der skabes god sammenhæng med de omkringliggende bebyggelser, ved at videreføre stiforbindelserne ind i området. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag L1 og omfatter matr. nr. 12bc. 12by, 12bx, 12bz og 12bæ Lundager By, Gamtofte samt alle parceller der udstykkes fra matrikelnummeret indenfor lokalplanområdet. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone, og forbliver i byzone med vedtagelse af nærværende lokalplan. 2.3 Området opdeles i delområde 1,2 og 3 jfr. kortbilag L3 3 OMRÅDETS ANVENDELSE Generelle bestemmelser for delområde 1, 2 og Der må på den enkelte ejendom i tilknytning til boligen drives en sådan type virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder (liberale erhverv, serviceerhverv o. lign.). Dog under forudsætning af: - Virksomheden skal drives af den, der bebor den pågældende bolig, - ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning o. lign.), - virksomheden ikke må fremkalde behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede på den pågældende ejendom Ad. 3.3: Eksempler på liberale erhverv: Frisør, advokat-, revisor, eller arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv, samt dagpleje og lignende. 3.2 Der må indenfor lokalplanområdet ikke indrettes bebyggelse til eller udøves handels-, vognmands-, fabriks, værksteds- el ler oplagsvirkomhed 3.3 Der må indenfor området ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv. røg, lugt, støj eller rystelser er til ulempe for omkringliggende boliger eller udgør nogen risiko for områdets grundvands- og vandindvindigsinteresser. 13

45 Lokalplanens bestemmelser LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS Delområde Områdets anvendelse må kun anvendes til fritliggende åbenlav bebyggelse til helårsbeboelse. samt veje og stier 3.5 Der må kun opføres én bolig pr. udstykket grund. (svarende til 2 personbiler). Delområde 2: 3.6 Området må kun anvendes til friarealer, veje og stier, samt anlæg til områdets daglige forsyning, herunder anlæg til for sinkelse af regnvand Delområde Området må med undtagelse af kun anvendes til tæt-lav bebyggelse 4 VEJE, STIER OG PARKERINGSFORHOLD. 4.1 Vejadgang til områdets skal ske fra Stensledgårdsvej som vist på kortbilag L Boligvejen udlægges med en placering som vist på kortbilag L Boligvejen udlægges i en bredde af 8 m, med en befæstet kørebanebredde på min 5 m, og udføres med fast belægning i form af asfalt eller belægningssten, der kan bære en 20 ton lastbil. Der stilles ikke krav om etablering af fortov. Ad. 4.5: Den private fællesvej kan ikke forventes overtaget af Assens Kommune. 4.4 Vejarealer skal udformes i henhold til de gældende vejregler, og skal dimensioneres til at kunne betjene en 10 m distributionsvogn med bakning. 4.5 Boligvejen udlægges som privat fællesvej. 4.6 Der skal i delområde 1 etableres plads for 2 parkerede biler pr. boligenhed på egen grund. Hvis der etableres carport/garage nedsættes parkeringskravet til 1 p-plads pr. boligenhed. Der skal i delområde 3 etableres 1 p-plads pr. boligenhed 4.7 Indkørsler kan etableres med fast belægning som fliser eller belægningssten (herunder også græsarmeringssten) eller med stabil belægning i form af skærver o.l. Belægningen skal være ensartet og føres helt frem til kørebanekanten på boligvejen. 4.8 Der skal etableres belysning på boligvejen. Belysningsstandere skal have en lyspunkthøjde mellem 3,5-4,0 m. 4.9 Der skal etableres stier som vist på kortbilag L3. Stier skal tilsluttes stisystemet i de omgivende områder. Stier etableres med en belægning der svarer til områdets øvrige stier, det vil sige med fast belægning i form af asfalt i en bredde på 2 m. Der skal etableres orienteringsbelysning på stierne. 14

46 Lokalplanens bestemmelser LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS 5 UDSTYKNING. 5.1 Området må kun udstykkes i overensstemmelse med principperne som fremgår af kortbilag L Delområde 1 må ikke udstykkes i grunde mindre end 800 m 2. Der kan ikke ske yderligere udstykning af de 19 grunde i delområde 1, som fremgår af kortbilag L I delområde 3 må grunde til tæt-lav bebyggelse ikke udstykkes med mindre areal end 300 m 2. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING. 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom til åben-lav bebyggelse i delområde 1 må ikke overstige 30 %. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom til tæt-lav bebyggelse i delområde 3 må ikke overstige 40 %. 6.2 Bebyggelse må opføres med max. 2 etager. Ad. 6.4: Principskitse for beregning af niveauplan 6.3 Ingen bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 m målt over den enkelte grunds niveauplan. 6.4 Beregning af niveauplan fremgår af den viste principskitse. Der skal ved byggeansøgning foreligge opmåling af eksisterende terræn. Der kan fastsættes flere niveauplaner for en bygning. 6.5 Sokkelkoten må ikke være højere end 0.5 m over det beregnede niveauplan jfr Fra Stensledgårdsvej pålægges byggelinje i en afstand af 24 m fra vejskel, som det er vist på kortbilag L Der pålægges byggelinjer på 9,0 meter i forhold til lokalplanområdets østlige og vestlige afgrænsning og en byggelinje på 3,0 meter i forhold til lokalplanområdets sydlige afgrænsning. 6.8 Der må ikke opføres bebyggelse på arealer omfattet af en byggelinje. 6.9 Indenfor lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer til områdets daglige forsyning, når de ikke gives et areal der overstiger 12 m² bebygget areal og ikke gives en højde der overstiger 3 m målt fra terræn. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. 7.1 Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer, med et glanstal over 30. Ad. 7.1: Glansgraden vurderes ud fra Teknologisk Instituts metode, og beskrives således: Helmat: 0-5 Mat: 5-10 Halvmat: Halvblank: Blank: Højglans: Ovenstående bestemmelse hindrer i delområde 1 og 3 ikke etablering af energibesparende anlæg som solcelle-/solfangerpaneler. Sådanne anlæg skal placeres på tage eller terræn. 15

47 Lokalplanens bestemmelser LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS Ved placering på terræn må anlæggets højde ikke overstige 1,5 m målt over eksisterende terræn. Der kan ikke etableres solcelle-/solfangerpaneler i delområde Der må ikke opføres bjælkehuse i lokalplanområdet. 7.4 Der må ikke anvendes reflekterende materialer bortset fra glas på facader og gavle svarende til over 10 % af det samlede areal af gavlen eller facaden. 7.5 Farvevalg på tage og facader må ikke have karakter af signalfarver som mættet gul, rød eller blå, bortset herfra gule eller røde teglsten. 7.6 Skiltning og reklamering må ikke finde sted. Skiltning i forbindelse med erhverv og kontor kan dog tillades hvis: - Der ikke opstilles mere end ét skilt pr. ejendom, som har et areal på max 0,25 m 2 - Skiltning sker på egen grund - Skiltning placeres vinkelret på vejskel - Skilte har en højde på max 1 m over terræn - Skilte ikke placeres på bygninger Ad. 7.2: Der skelnes ikke ml. solcelleanlæg, solpaneler og solfangere mv. Bestemmelsen vedr. 1.5 m max højde over terræn, skal forhindre opstillng af store tracker-anlæg o.l., der drejer efter solen. Solcelle- og solfangerpaneler kan have et glanstal der overstiger 30, uanset disse er reflekti-onsdæmpede med film. Da det er Assens kommunes hensigt at støtte brugen af vedvarende energiformer kan solcelle og solfangerpaneler placeres indenfor området under forudsætning af at disse er reflektionsdæmpede med film eller lign. Ad. 7.3: Træhuse kan tillades, såfremt facader og gavle opføres med beklædning af plane brædder eller plader. 8 UBEBYGGEDE AREALER. 8.1 Terrænet må ikke reguleres med mere end +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn. 8.2 Terrænregulering skal holdes på egen grund, og må ikke foretages nærmere naboskel end 1 m. 8.3 Af hensyn til adgangen fra boligvejen til boligbebyggelsen må nødvendig terrænregulering foretages i indkørsler. 8.4 Hegn mod nabo, friarealer, vej og sti skal etableres som levende klippet hæk i form af avnbøg ( carpinus betulus ). 8.5 Der skal i delområde 1 etableres hæk i skel mod nabo og hæk på egen grund mod friarealer, boligveje og stier i en afstand af 0,4 meter fra skel. 8.6 Hækbeplantning iht. 8.4 og 8.5 skal etableres senest i det førstkommende vinterhalvår efter byggeriets opførelse. 8.7 Beplantning af træer på egen grund skal være løvfældende. 8.8 Rabatarealet mellem vejbelægning og skel skal etableres og opretholdes som græsareal. 8.9 Udendørs oplag må ikke finde sted, bortset fra følgende undtagelser - én indregistreret campingvogn på egen grund - én jolle eller båd på en indregistreret bådtrailer - kajakker eller kanoer 16

48 Lokalplanens bestemmelser LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS Udendørs arealer må ikek anvendes til opstilling af kølbåde og uindregistrerede køretøjer, campingvogne og trailere I delområde 1 må den enkelte boliggrund maksimalt befæstiges med bebyggelse eller ikke permeable belægninger i et forhold på 0,4 til grundens samlede areal. 9 TEKNISKE ANLÆG. 9.1 Paraboler må kun opstilles såfremt det sker på egen grund, i umiddelbar tilknytning til boligen. Paraboler må ikke have en diameter større end 1 m, og placering må ikke ske i en højde større end 1,5 m målt fra terrænet til parabolens overkant. 9.2 Alle ledninger og kabler skal udføres som jordkabler. 9.3 Vejbelysning skal udføres som lavenergianlæg. 10 GRUNDEJERFORENING Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere indenfor området Grundejerforeningen for lokalplanområde skal være oprettet, og alle grundejere i lokalplanområdet skal være medlem af grundejerforeningen, inden byrådets endelige vedtagelse af lokalplan Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af private fællesveje og stier, samt fællesarealer herunder beplantnings- og friarealer indenfor lokalplanområdet Det påhviler grundejerforeningen selv at udfærdige sine vedtægter, som skal godkendes af byrådet. Vedtægterne skal være godkendt af byrådet inden eller i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan Uddrag af Byggelovens 4: Stk. 1 En bebyggelse må først tages i brug når der er : a: adgang til vej, som er i overensstemmelse med vejlovgivningen.... Stk. 2 Er de i stk. 1 nævnte forskrifter ikke opfyldt, inden bebyggelsen påbegyndes, kan der stilles krav om sikkerhed for, at arbejderne udføres, inden bebyggelsen tages i brug Grundejerforeningen for lokalplanområde har pligt til at være medlem af Den overordnede Grundejerforening Mariendal for lokalplanområde 1B2901 og Den fælles grundejerforening i henhold til stk. 5 varetager drift og vedligeholdelse af stier samt fællesarealer, herunder beplantnings- og friarealer i lokalplan 1B2901, delområde FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING Ny bebyggelse må ikke tages i brug før veje og stier, som de er vist på kortbilag L3, og i henhold til 4.3, 4.4, 4.8 og 4.9, samt de nødvendige overkørsler til de enkelte parceller er etableret, herunder stillet garanti for færdiggørelse af anlæg og friarealer i medfør af privatvejsloven 41 stk. 1, byggelovens 4.2 og Planlovens 15 stk. 2 pkt. 11. Sikkerhed opkræves i forbindelse med behandling af byggetilladelse. 17

49 Lokalplanens bestemmelser LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS Det kan aftales med Kommunen at udstykning og etablering af veje, stier og øvrige fællesanlæg sker i etaper Ny bebyggelse må ikke tages i brug før kloak-, el- og vandforsyning er tilsluttet. 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN Lokalplanområdet er omfattet af en ældre lokalplan fra Det drejer sig om Lokalplan Nr. I - B2901. De dele af lokalplanområdet der omfattes af lokalplan I-B2901 ophæves med godkendelsen af nærværende lokalplan. 13 SERVITUTTER MV Indenfor lokalplanområdet er der tinglyst følgende servitutter: : Dok om byggelinjer mv : Dok om forsynings-/afløbsledninger mv : Skøde lyst servitutstiftende om byggepligt : Dok om bebyggelse, benyttelse mv : Deklaration om tinglyst kloakledning : Deklaration om aftale vedr. etablering af kloakanlæg i forbindelse med byggemodning : Deklaration om tinglyst kloakledning og regnvandsbassin. Med nærværende lokalplan ophæves deklaration tinglyst : Dok om byggelinjer mv. 14 VEDTAGELSESPÅTEGNING I henhold til Lov. nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, har Assens Byråd den 26. november 2014 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan for kystnære boliger ved Stenledgårdsvej i Assens i offentlig høring. 18

50 Lokalplanens bestemmelser LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS KORTBILAG L1: Matrikelkort L2: Lokalplanområdets omgivelser og arealbindinger L3: Principiel dispositionsplan L4: Visualisering af områdets påvirkning af kysten 19

51 Kortbilag L1 LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS Kortbilag L1 - Matrikelkort - et område for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Assens Kommune Juli

52 Kortbilag L2 LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS Kortbilag L2 - Lokalplanområdets omgivelser og arealbindinger. - et område for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Assens Kommune Juli

53 Kortbilag L3 LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS Sti Vej Vej Sti Sti Sti Kortbilag L3 - principiel dispositionsplan - et område for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Assens Kommune Juli

54 Kortbilag L4 LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS Oversigtsplan der viser fotopunkter i forbindelse med visualisering af kystpåvirkningen Billede 1 :Ny bebyggelse gemmer sig delvist bag beplantning mellem kysten og og området. Taglinien på bebyggelsen vil kunne anes, men den ny bebyggelse i området vil fremstå som en del af den samlede bebyggelse Billede 2: Ny bebyggelse gemmer sig bag beplantning mellem kysten og og området. Den foranliggende boligrække er heller ikke synlig. Boligområdet syd for lokalplanområdet er synligt fra kysten Kortbilag L4 -Visualisering af områdets påvirkning af kystlandskabet - et område for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Assens Kommune Julli

55 LOKALPLAN NR FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS By. Land og Kultur Rådhus Allé Assens

56 Bilag: 5.1. Svar på henvendelse vedr deklaration og politisk behandling Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

57 Byrådssekretariatet Søren Edlefsen Møllevej Assens Stenledsgårdsparken, Assens Assens Kommune skal hermed vende tilbage i forhold til din forespørgsel omkring Stenledsgårdsparken i Assens og den deklaration som er lyst på ejendommen den 29. maj Forespørgslen vedrørende to forhold; Muligheden for slettelse eller dispensation fra tilbageskødningspligten, hvis ikke området Stenledsgårdsparken er færdigt inden den 31. december Sletning af krav om kommunens tiltræden af delvis videresalg af ubebyggede parceller fra matr.nr. 12 BC, Lundager by, Gamtofte. 25. juni 2014 Sags id: 12/8764 Byrådssekretariatet Rådhus Allé Assens Kontaktperson: Lene Wilhøft Dir. tlf.: Mobil nr.: Kommunen forstår, at ovenstående ønskes i forbindelse med, at en lokalplan for området, som giver mulighed for etablering af en-parcelsbyggegrunde. Lokalplanen forventes dagsordenssat til politisk godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring i august/september Ændring i tilbageskødningspligten skal forelægges Assens Byråd til godkendelse. Dette vil kunne ske samtidig med lokalplanens behandling. For så vidt angår færdiggørelsesfristen er Assens Kommune indstillet på, at vilkårene for færdiggørelse af byggeri bliver identiske med Assens Kommunes vilkår ved salg af byggegrunde, hvorefter byggeri skal være igangsat senest 3 år efter overtagelse og færdiggjort senest 4 år efter overtagelse. Samme princip kan fastsættes for Stenledsgårdsparken, idet Assens Kommune vil imødekomme fristen med yderligere 1 år i forhold til tilbagekøbsfristen, for at give Stenledsgårdsparken ApS mulighed for

58 Byrådssekretariatet markedsføring af parcelhusgrundene, forudsat at Assens Byråd godkender lokalplanen, som muliggør udstykning. Administrationen er sindet i den forbindelse at indstille, At deklaration på Stenledsgårdsparken tilrettes, således at der på arealet kan opføres parcelhuse. At fristen for færdiggørelse af Stenledsgårdsparken udskydes til 31. december 2019 med den virkning at tilbageskødningspligten også udskydes hertil. Stenledsgårdsparken ApS forpligtes således til at videreføre færdiggørelsesfristen ved salg af parceller fra matr.nr. 12 BC, Lundager by, Gamtofte. At krav om kommunens tiltræden af delvis videresalg af ubebyggede parceller fra matr.nr. 12 BC, Lundager by, Gamtofte ændres, således at dette alene er et krav ved salg til selskaber/selskabslignende konstruktioner. Salg til privatpersoner kræver ikke tiltræden fra Assens Kommune. Venlig hilsen Henning Qvick kommunaldirektør Side 2 af 2

59 Bilag: 6.1. Ophævelse af Lokalplan B1-4_endelig vedtagelse Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

60 Ophævelse af Lokalplan B1-4 for ejendommen matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby

61 Indholdsfortegnelse OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4 FOR EJENDOMMEN MATR. NR. 16DV, HAARBY BY, HAARBY REDEGØRELSE Ophævelse af Lokalplan B Redegørelse for de faktiske forhold... 4 Redegørelse for retslige forhold... 5 Servitutter... 6 Lov om miljøvurdering... 6 Retsvirkninger... 6 Vedtagelse... 6 Kortbilag L1: Matrikelkort... 7 BILAG Bilag 1: Miljøscreening

62 Oversigtskort OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4 FOR EJENDOMMEN MATR. NR. 16DV, HAARBY BY, HAARBY Kort 1: Område omfattet af Lokalplan B1-4 er vist med rød streg. Lokalplanen ophæves for ejendommen Postvænget 2 (matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby), som er er vist med blå cirkel. 3

63 Redegørelse OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4 FOR EJENDOMMEN MATR. NR. 16DV, HAARBY BY, HAARBY OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4 Ejendommen matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby er omfattet af Lokalplan B1-4, der udlægger ejendommen til anvendelse som posthus. Postfunktionen i bygningerne er nedlagt, og bygningerne ønskes sikret til anden anvendelse. REDEGØRELSE FOR FAKTISKE FORHOLD Ejendommen matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby beliggende Postvænget 2 i Haarby har været anvendt til posthus igennem en længere årrække. Udviklingen har nu ført til, at postfunktionen er nedlagt, og i stedet lagt ind i andre handels- og servicefunktioner. En udvikling, der er generel for hele landet. Som følge deraf står bygningerne på Postvænget 2 tomme, og Post Danmark ønsker at afhænde ejendommen. Lokalplan B1-4 blev vedtaget i november 1992, og udlægger Postvænget 2 til specifik anvendelse som posthus. Lokalplanen åbner ikke mulighed for andre anvendelser, og det er ikke muligt at dispensere til anden anvendelse, da anvendelsen som posthus er en del af planens principper som udtrykt gennem både formåls- og anvendelsesbestemmelserne. Lokalplan B1-4 hindrer, at ejendommen kan gives en ny funktion, og der vil ikke i fremtiden blive behov for et selvstændigt posthus i Haarby. Udviklingen har medført, at lokalplanen for så vidt angår matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby er forældet, og ikke kan administreres. Ejendommen ligger i rammeområde 4.2.BE.1: Plannummer 4.2.BE.1 Plannavn Postvænget/Toftevej Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv Anvendelse specifik 4110 Fremtidig zonestatus Byzone Zonestatus Byzone Plandistrikt Delområde 4.2 Bebyggelsesprocent 60% Max. antal etager 2 etager Max. bygningshøjde 8,5 m Områdets anvendelse Butikker, liberale erhverv samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomheder, boligbebyggelse og offentlige formål, såsom kontorbygninger, parkeringsanlæg, mindre parkanlæg og lignende. Bebyggelsens omfang Parkeringsareal skal svare til mindst 1 P-plads pr. 100 m 2 boligetageareal og 1 P-plads pr. 50 m 2 erhvervsetageareal. Parkeringsareal kan anlægges fælles for flere ejendomme. Opholdsarealer Opholdsarealer skal svare til mindst 50% af boligetageareal og mindst 25% af erhvervsetageareal. Infrastruktur Parkeringsareal skal svare til mindst 1 P-plads pr. 100 m 2 boligetageareal og 1 P-plads pr. 50 m 2 erhvervsetageareal. Parkeringsareal kan anlægges fælles for flere ejendomme. Særlige bestemmelser Der må etableres én dagligvarebutikker på maksimalt 300 m2 og én udvalgsvarebutik på maksimalt 250 m2. 4

64 Redegørelse OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4 FOR EJENDOMMEN MATR. NR. 16DV, HAARBY BY, HAARBY Assens Kommune ønsker fremadrettet at administrere ejendommen efter bestemmelserne i kommuneplanramme 4.2.BE.1. Ejendommen status som byzone ændres ikke ved ophævelsen af Lokalplan B1-4. REDEGØRELSE FOR RETSLIGE FORHOLD Ophæves Lokalplan B1-4 for ejendommen, og administreres ejendommen efter kommuneplanrammen, er det bygningsreglementets bestemmelser, der er gældende ved en ansøgning om byggetilladelse. Der gælder således en byggeret, og kan ikke nægtes givet en byggetilladelse, såfremt byggeriet ligger indenfor rammerne af bygningsreglementet. Ansøges der om opførelse af bebyggelse, der ikke er i overensstemmelse med eller ikke er reguleret af byggerettens bestemmelser, skal kommunen foretage en helhedsvurdering. Ved helhedsvurderingen vurderer kommunen bebyggelsens samlede omfang og indvirkning på omgivelserne i forhold til grundstørrelse, bebyggelsesprocent, afstandsforhold, etageantal, bebyggelsens højde, samt de ubebyggede arealers indretning, under inddragelse af de generelle kriterier. De generelle kriterier udtrykker de hensyn som kommunen skal inddrage i vurderingen, hvorefter bebyggelsens omfang skal være hensigtsmæssig i forhold til anvendelsen, og bebyggelsen skal sikres tilfredsstillende lysforhold, friarealer, adgangs- og tilkørselsforhold, samt svare til det sædvanlige eller det, der tilstræbes i et område. Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for ejere og brugere af ejendomme, men er et ansøgt byggeri i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser eller bestemmelserne i kommuneplanen, kan der jf. planlovens 12 stk. 2 og 3 nedlægges et forbud mod det ansøgte byggeri. Bestemmelsen sikrer, at kommunen kan modsætte sig byggeri og anvendelser, der er i strid med kommuneplanen.. Muligheden for at kunne nedlægge et forbud efter planlovens 12 betyder, at kommunen ikke behøver at nedlægge forbud efter lovens 14 med deraf følgende pligt til inden et år at tilvejebringe en lokalplan for at få hjemmel til at modsætte sig en kommuneplanstridig bebyggelse eller anvendelse. Forudsætningen for at nedlægge et forbud efter 12 er dog, at rammebestemmelserne i kommuneplanen er så klare og præcise, at der ikke kan være tvivl om, at den ønskede bebyggelse eller anvendelse er i strid med bestemmelserne. De anvendelser, som Lokalplan B1-4 muliggør, ligger indenfor rammerne af kommuneplanramme 4.2.BE.1. Tilsvarende er der i kommuneplanrammen fastsat samme bestemmelser om byggehøjde og antal etager som i lokalplanen. Kommuneplanen indeholder ikke bestemmelser om bygningers ydre fremtræden, hvilket lokalplanen gør i beskedent omfang. Lokalplanen indeholder to bestemmelser herom, hvoraf kun den ene - om ikke at anvende blanke og reflekterende tagmaterialer - vurderes at være juridisk gyldig. Det er vurderingen, at en ophævelse af lokalplanen for matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby ikke medfører, at der kan opføres byggeri, der afviger væsentligt fra det byggeri, der er muligt i henhold til Lokalplan B1-4. 5

65 Redegørelse OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4 FOR EJENDOMMEN MATR. NR. 16DV, HAARBY BY, HAARBY SERVITUTTER På matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby er tinglyst en rettighed til An/S Vestfyns Elforsyning til at anbringe jordkabler og transformerstationer på ejendommen. Der henvises til deklaration indført i dagbogen for retten i Assens 15. marts LOV OM MILJØVURDERING Lov om miljøvurdering af planer og programmer Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der ske en screening af planers sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, og som myndigheden, i dette tilfælde kommunen, vurderer at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, skal miljøvurderes. Ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Screeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. RETSVIRKNINGER Efter ophævelsen af Lokalplan B1-4 for ejendommen matr. nr. 16dc Haarby By, Haarby udgør kommuneplanramme 4.2.BE.1 administrationsgrundlaget for ejendommen. VEDTAGELSE Forslag til ophævelse af Lokalplan B1-4 for ejendommen matr. nr. 16dv Haarby By, Haarby er vedtaget af Assens Byråd den 28. januar Ophævelse af Lokalplan B1-4 for ejendommen matr. nr. 16dv Haarby By, Haarby er endeligt vedtaget af Assens Byråd den 24. juni

66 Kortbilag L1 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4 FOR EJENDOMMEN MATR. NR. 16DV, HAARBY BY, HAARBY Kortbilag L1: Lokalplanen ophæves for matrikel nr. 16dv, Haarby By, Haarby markeret med blå flade. Afgrænsningen af Lokalplan B1-4 er vist med rød streg. 7

67 Bilag - Miljøscreening OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4 FOR EJENDOMMEN MATR. NR. 16DV, HAARBY BY, HAARBY MILJØVURDERING Indledning Loven om miljøvurdering af planer og programmer bevirker, at den myndighed, der udarbejder en plan, skal foretage en screening af planen og derudfra afgøre, hvorvidt planen skal miljøvurderes. Ophævelse af Lokalplan B1-4 for ejendommen matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby er omfattet af krav om miljøvurdering. Konklusion Screeningen viser, at Ophævelse af Lokalplan B1-4 for ejendommen matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby ikke skal miljøvurderes. Titel: Ophævelse af Lokalplan B1-4 for ejendommen matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby. Miljøparametre: Ikke relevant Væsentlig miljøpåvirkning af negativ karakter Neutral påvirkning Væsentlig miljøpåvirkning af positiv karakter Bemærkninger LANDSKAB OG GEOLOGI Landskabelig helhed x Matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby ligger i byen. Derfor ikke relevant. Arkitektonisk værdi x Da der ikke er væsentlig forskel på det byggeri, der vil kunne opføres i henhold til kommuneplanramme og Lokalplan B1-4, er påvirkningen neutral. Beplantningsværdi x Lokalplan B4-1 indeholder en bestemmelse om, at beplantningen ud mod Storkesten skal bevares. Dog er der indskrevet en dispensationsmulighed i forhold hertil. Lokalplanen hindrer således ikke, at beplantningen fjernes. Ved en ophævelse af lokalplanen for matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby, er der dog ikke længere som udgangspunkt krav om at bevare den del af beplantningen, der står inde på ejendommen. Det står da ejer frit for at fjerne beplantningen. Ved en ophævelse af lokalplanen vil de nord for beliggende ejendomme ikke længere have mulighed for at øve indflydelse på en beslutning om at fjerne beplantningen langs Storkesten. Forholdet mellem by og land x Ligger ikke i byens kant, og en ophævelse af lokalplanen fører ikke til, at der kan bygges højere. Kystlandskab x Ligger ikke i kystlandskabet. Terræn x Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser om terrænregulering, hvorfor en ophævelse ikke medfører ændringer. Geologiske værdier x Er ikke geologiske værdier i området. BIOLOGISK MANGFOLDIGHED, FLORA OG FAUNA Natura 2000 x Berører ikke Natura 2000-områder. (Habitat-, fuglebeskyttelses- og Ramsarområder) Habitatdirektivets bilagsarter x Er ikke registreret bilagsarter eller levesteder for disse. 8

68 Bilag - miljøscreening OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4 FOR EJENDOMMEN MATR. NR. 16DV, HAARBY BY, HAARBY Titel: Ophævelse af Lokalplan B1-4 for ejendommen matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby. Miljøparametre: Ikke relevant Væsentlig miljøpåvirkning af negativ karakter Neutral påvirkning Væsentlig miljøpåvirkning af positiv karakter Bemærkninger 3-områder x Er ikke 3-områder på eller i nærheden af ejendommen. Spredningskorridorer x Ejendommen ligger ikke i/i nærheden af en spredningskorridor. Fredning x Ejendommen ligger ikke i/i nærheden af en fredning. Skovrejsning x Ejendommen ligger ikke i et område, der er udpeget til skovrejsning. Dyreliv x Dyrelivet i området er begrænset. En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby vil ikke få ændringer for det lokale dyreliv. Planteliv x Der er ikke planter i området, der er omfattet af en beskyttelse. JORDBUND OG VAND Kendskab til jordforurening x Matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby er kortlagt på vidensniveau 1 som mulig forurenet grund på baggrund af tidligere anvendelse af grunden. Grunden har været anvendt til aktiviteter, hvor der har været olie, og benzin på grunden. I attest fra Region Syddanmark december 2014 står beskrevet, at grunden har huset Haarby Traktor og Motorkompagni. Shell samt været anvendt til bl.a. autoreparationsværksted. Der vil jf. anden lovgivning ikke kunne indrettes funktioner på ejendommen, som er i strid med en kortlægning på vidensniveau 1. Forureningsrisiko x Mulige arealanvendelser indenfor rammerne af kommuneplanramme 4.2.BE.1 vurderes ikke at kunne medføre aktiviteter med større forureningsrisiko end posthus med tilhørende parkering. Overfladevand (søer, åer, vådområder mv.) x Haarby Å løber i en afstand af cirka 80 meter fra matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby. En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matriklen påvirker ikke Haarby Å. Grundvand x I en afstand af cirka 115 meter fra matr. 16dv ligger et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) omkring en drikkevandsboring. Herudover ligger området i et OSD-område. Kommuneplanrammen giver ikke mulighed for forureningstruende aktiviteter, hvorfor en ophævelse af Lokalplan B1-4 ikke medfører en påvirkning på grundvand. Etablering af anvendelser, hvor der er risiko for forurening, vil kræve en fornyet planlægning, og kan kun etableres, såfremt det kan godtgøres, at anvendelsen ikke er i strid med beskyttelsesinteresserne for grundvand. Okkerforurening x En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby og dermed mulighed for anvendelser indenfor rammerne af kommuneplanramme 4.2.BE.1 vurderes ikke at føre til risiko for okkerforurening. Spildevandsforhold x En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby påvirker ikke spildevandsforholdene, der vil være uændrede. BEFOLKNING OG MENNESKERS SUNDHED Levevilkår x Ingen påvirkning. Ressourcesvage grupper x Ingen påvirkning. 9

69 Bilag - miljøscreening OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4 FOR EJENDOMMEN MATR. NR. 16DV, HAARBY BY, HAARBY Titel: Ophævelse af Lokalplan B1-4 for ejendommen matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby. Miljøparametre: Ikke relevant Væsentlig miljøpåvirkning af negativ karakter Neutral påvirkning Væsentlig miljøpåvirkning af positiv karakter Bemærkninger Sundhed x Ingen påvirkning. Friluftsliv / rekreative x Ingen påvirkning. interesser Tilgængelighed / fremkommelighed x Ingen påvirkning. Råderum x Ingen påvirkning. TRAFIK Trafikal belastning x Den trafikale belastning ved funktion som posthus er stor. Matr. nr. 16 dv, Haarby By Haarby står i dag tom, og der er ingen nævneværdig trafik til ejendommen. En funktion som ligger indenfor rammerne af kommuneplanen vil medføre en større trafikal belastning end i dag, men det er vurderingen, at det ikke vil afstedkomme en belastning større, end der er ved en anvendelse som posthus. Trafikafvikling x Der sker ikke ændringer af vejforholdene, og krydset Postvænget/Algade er anlagt med lyssignal, og kan sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling. Trafiksikkerhed x Tilkørselsforholdene til matr. nr. 16dv, Haarby By Haarby er gode, og der er tilstrækkelig oversigtsforhold. Barriereeffekt x En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr. nr. 16dv Haarby By, Haarby ændrer alene på muligheden for anvendelsen af ejendommen og medfører ikke en øget trafikal belastning med deraf følgende barriereeffekt. STØJ Virksomhedsstøj x Etablering af funktioner indenfor rammerne af kommuneplanen vil være reguleret af gældende vejledende støjgrænser. Trafikstøj x Ingen påvirkning. Vindmøllestøj x Ingen relevans. VIBRATIONER Vibrationer fra trafik x Der bliver ikke en øget trafik til matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby, der kan føre til øgede vibrationer fra trafik. Matriklen er nabo til Haarby Busstation samt dagligvarehandel og parkeringspladser. Vibrationer fra jernbane x Der er ikke jernbane i nærheden. LUFTEMMISSION Lugt x Kommuneplanrammen åbner ikke mulighed for anvendelser, der medfører lugtgener. Støv x Kommuneplanrammen åbner ikke mulighed for anvendelser, der vil medføre en støvgener for omgivelserne. 10

70 Bilag - miljøscreening OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4 FOR EJENDOMMEN MATR. NR. 16DV, HAARBY BY, HAARBY Titel: Ophævelse af Lokalplan B1-4 for ejendommen matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby. Miljøparametre: Ikke relevant Væsentlig miljøpåvirkning af negativ karakter Neutral påvirkning Væsentlig miljøpåvirkning af positiv karakter Bemærkninger Trafikal luftforurening x Anvendelserne beskrevet i kommuneplanramme 4.2.BE.1 vil ikke medføre en øget trafik til matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby i forhold til en anvendelse til posthus, hvorfor den trafikale luftforurening ikke øges. LYS Direkte lysgener for omgivelserne x Mulighed for flere anvendelser, vurderes ikke at føre til større lyspåvirkning af omgivelserne, der er en by med oplyste gader og butiksvinduer. Refleksioner x I Lokalplan 1-4 står, at blanke og reflekterende tagmaterialer ikke må anvendes. Ved en ophævelse af lokalplanen for matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby vil denne bestemmelse ikke være gældende for ejendommen., og der kan lægges nyt tag på ejendommen uden byggetilladelse. Der vurderes dog ikke at være en væsentlig påvirkning for omgivelserne forbundet hermed. Sky-glow x De anvendelser, der kan tillades efter kommuneplanramme 4.2.BE. 1 vurderes ikke at have behov for kraftig opadgående belysning, og området er af en beskeden størrelse, så eventuelle lyskilder ikke vil medføre øget sky-glow i forhold til øvrig belysning i Haarby By. Skyggekast x Mulighed for flere anvendelser, vurderes ikke at føre til øget skyggekast, og der kan ikke opføres væsentligt mere byggeri efter kommuneplanramme 4.2.BE.1 end efter Lokalplan B1-4. KLIMATISKE FAKTORER CO2-udledning En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby vurderes ikke at føre til anvendesler, hvorved der vil være en øget CO2- udledning. RESSOURCER OG AFFALD Energiforbrug x Der vurderes ikke at være et væsentligt større energiforbrug forbundet med funktioner indenfor kommuneplanramme 4.2.BE.1 i forhold til ved anvendelsen af ejendommen til posthus. Vandforbrug x Der vurderes ikke at være et væsentligt større vandforbrug forbundet med funktioner indenfor kommuneplanramme 4.2.BE.1 i forhold til ved anvendelsen af ejendommen til posthus. Råstoffer x Der vurderes ikke at være et væsentligt større råstofforbrug forbundet med funktioner indenfor kommuneplanramme 4.2.BE.1 i forhold til ved anvendelsen af ejendommen til posthus. Affald x Der vurderes ikke at være et væsentligt større affaldsgenerering forbundet med funktioner indenfor kommuneplanramme 4.2.BE.1 i forhold til ved anvendelsen af ejendommen til posthus. KULTURARV 11

71 Bilag - miljøscreening OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4 FOR EJENDOMMEN MATR. NR. 16DV, HAARBY BY, HAARBY Titel: Ophævelse af Lokalplan B1-4 for ejendommen matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby. Miljøparametre: Kulturhistoriske værdier Ikke relevant Væsentlig miljøpåvirkning af negativ karakter Neutral påvirkning x Væsentlig miljøpåvirkning af positiv karakter Bemærkninger Matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby støder op til den del af Haarby, der er den gamle landsby og udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Flere bygninger indenfor kort afstand vurderes at være bevaringsværdige. En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr. nr. 16dv Haarby By, Haarby vurderes dog ikke at påvirke dette forhold. Arkæologiske værdier x En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby og dermed mulighed for flere anvendelser, vurderes ikke at ville kunne påvirke eventuelle arkæologiske værdier i jorden. Kirker x Haarby Kirke ligger i en afstand af cirka 500 meter fra matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby. En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matriklen vil ikke føre til en påvirkning af Haarby Kirke. Arkitektonisk arv x Bygningerne på matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby udgør ikke arkitektoniske værdier, og en ophævelse af Lokalplan B1-4 for matriklen vurderes ikke at have en btydtydning for arkitektoniske værdier udenfor matriklen. MATERIELLE GODER Stigning i forbrugsgoder Øget handel x En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby og dermed mulighed for flere anvendelser, kan føre til stigning i udbudet af forbrugsgoder, hvis der anlægges butik eller anden handel i bygningerne. En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby og dermed mulighed for flere anvendelser, kan føre til øget handel, hvis der anlægges butik eller anden handel i bygningerne. Øget købekraft x En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby og dermed mulighed for flere anvendelser, vurderes ikke at føre til øget købekraft. Udbud af ressourcer/ goder En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby og dermed mulighed for flere anvendelser, kan føre til øget udbud af ressourcer/goder, hvis der anlægges butik eller anden handel i bygningerne. SIKKERHED Kriminalitet Der er ikke forhold, der vil kunne føre til øget kriminalitet. Brand x Risikoen for brand vurderes ikke at være større ved de anvendelser, der ligger indenfor kommuneplanramme 4.2.BE.1 i forhold til en anvendelse til posthus. SOCIOØKONOMISKE EFFEKTER Sociale forhold Der sker ikke ændringer, der påvirker sociale forhold. 12

72 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN B1-4 FOR EJENDOMMEN MATR. NR. 16DV, HAARBY BY, HAARBY Titel: Ophævelse af Lokalplan B1-4 for ejendommen matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby. Miljøparametre: Ikke relevant Væsentlig miljøpåvirkning af negativ karakter Neutral påvirkning Væsentlig miljøpåvirkning af positiv karakter Bemærkninger Økonomiske forhold x Såfremt der indrettes handelsfunktioner i bygningerne på matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby, vil der kunne blive en øget handel. Erhvervsliv x En ophævelse af Lokalplan B1-4 for matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby og dermed mulighed for flere anvendelser, vurderes at have en betydning for erhvervslivet, da der bliver mulighed for at indrette flere erhvervsformål i bygningerne. MILJØVURDERING JA NEJ BEMÆRKNINGER Konklusion X Ved en ophævelse af Lokalplan B1-4 vil der for matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby blive administreret efter kommuneplanramme 4.2.BE.1. Efter kommuneplanrammen kan der etableres butikker, liberale erhverv, mindre ikke generende fremstillingsvirksomheder, boligbebyggelse og offentlige formål som kontorbygninger, parkeringsanlæg, mindre parkanlæg og lignende. Vurderingen er, at de ovenfor nævnte anvendelser ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning af omgivelserne i forhold til en anvendelse til posthus med tilhørende parkering og postgård. Konklusionen er, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af aflysningen. 13

73 By, Land og Kultur Rådhus Allé Assens

74 Bilag: 8.1. Bilag 1 - Kommuneplantillæg nr. 14 Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

75 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY Kommuneplantillæg nr. 14 for Kommuneplanramme 4.2.BE.1 Postvænget/Toftevej i Haarby

76 Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY Retsvirkninger... 3 REDEGØRELSE FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 Kommuneplantilæggets baggrund og redegørelse... 5 BESTEMMELSER FOR KOMMUNPLANTILLÆG NR. 14 Bestemmelser... 6 Vedtagelse... 7 Kortbilag Kp LOV OM MILJØVURDERING Miljøscreening

77 Retsvirkninger KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for Assens Kommunes fremtidige udvikling. Planen berører på mange måder borgernes dagligdag og fastlægger rammer for handlemulighederne og levevilkår i lokalområderne. Kommuneplanrammerne angiver, hvordan de enkelte arealer kan anvendes. Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommunplantillæg er et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplanens hovedformål er at regulere anvendelsen af arealer og skabe overblik over kommunens udvikling i en længere periode. Efter Lov om planlægning har byrådet ret/ pligt til at tilvejebringe nye planer, eller til at ændre eller ophæve eksisterende planer. Disse ændringer foretages gennem udarbejdelse af et kommuneplantillæg. For at sikre planlovens intentioner om at offentligheden inddrages i planlægningen, skal et forslag til kommunplantillæg offentliggøres i mindst 8 uger, før kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om lokalplanen. I de 8 uger kan borgere og myndigheder komme med ændringsforslag og bemærkninger til forslaget. Retsvirkninger Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, skal kommunalbestyrelsen ifølge planlovens 12 virke for kommuneplantillæggets gennemførelse. Indenfor byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Indenfor byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse og ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt 3

78 Oversigtskort KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY N Oversigtskort over det område, som kommuneplanramme 4.2.BE.1 dækker 4

79 Redegørelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 TIL KOMMUNEPLAN FOR ASSENS KOMMUNE BAGGRUND OG REDEGØRELSE Ejendommen matr. nr. 16dv, Haarby By, Haarby beliggende Postvænget 2 i Haarby har været anvendt til posthus igennem en længere årrække. Udviklingen har nu ført til, at postfunktionen er nedlagt, og som følge deraf står bygningerne på Postvænget 2 tomme, og ønskes anvendt til andre anvendelser. Postvænget 2, Haarby ligger i et område ved Postvænget/Toftevej omfattet af af kommuneplanramme 4.2.BE.1: Plannummer 4.2.BE.1 Plannavn Postvænget/Toftevej Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv Anvendelse specifik 4110 Fremtidig zonestatus Byzone Zonestatus Byzone Plandistrikt Delområde 4.2 Bebyggelsesprocent 60 % Max. antal etager 2 etager Max. Bygningshøjde 8,5 m Områdets anvendelse Butikker, liberale erhverv samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomheder, boligbebyggelse og offentlige formål, såsom kontorbygninger, parkeringsanlæg, mindre parkanlæg og lignende. Bebyggelsens omfang Parkeringsareal skal svare til mindst 1 P-plads pr. 100 m 2 boligetageareal og 1 P-plads pr. 50 m 2 erhvervsetageareal. Parkeringsareal kan anlægges fælles for flere ejendomme. Opholdsarealer Opholdsarealer skal svare til mindst 50% af boligetageareal og mindst 25% af erhvervsetageareal. Infrastruktur Parkeringsareal skal svare til mindst 1 P-plads pr. 100 m 2 boligetageareal og 1 P-plads pr. 50 m 2 erhvervsetageareal. Parkeringsareal kan anlægges fælles for flere ejendomme. Særlige bestemmelser Der må etableres én dagligvarebutikker på maksimalt 300 m2 og én udvalgsvarebutik på maksimalt 250 m 2. For at åbne anvendelsesmulighederne for ejendommen Postvænget 2 op, ønskes kommuneplanramme 4.2.BE.1 suppleret med muligheden for også at indrette serviceerhverv. Serviceerhverv er erhverv, der ikke producerer varer men derimod tjenesteydelser som fx handel, finansiering, transport, autoværksted, rengøring og reklame. Kommuneplanrammen fastsætter også, at der må indrettes ikke generende fremstillingsvirksomheder i området. At der kun kan indrettes fremstillingsvirksomheder vurderes at være en unødig begrænsning, da enhver virksomhed vil være omfattet af miljølovgivningens vejledende grænseværdier for støj, og der derfor også bør kunne indrettes øvrige ikke generende virksomheder i området. Kommuneplanramme 4.2.BE.1 ændres derfor for såvidt angår anvendelsesbestemmelsen alene. 5

80 Rammebestemmelser KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 TIL KOMMU- NEPLAN FOR ASSENS KOMMUNE I henhold til planloven (Lov om Planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastlægges herved følgende bestemmelser for det på kort Kp1 viste kommuneplanrammeområde 4.2.BE.1. RAMMEBESTEMMELSER FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 Med vedtagelsen af Kommuneplantillæg nr. 14 ændres anvendelsesbestemmelsen i kommuneplanramme 4.2.BE.1. Nedenfor er den ændrede kommuneplanramme vist. Afgrænsningen af kommuneplanramme 4.2.BE.1 ændres ikke. Plannummer 4.2.BE.1 Plannavn Postvænget/Toftevej Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv Anvendelse specifik 4110 Fremtidig zonestatus Byzone Zonestatus Byzone Plandistrikt Delområde 4.2 Bebyggelsesprocent 60 % Max. antal etager 2 etager Max. Bygningshøjde 8,5 m Områdets anvendelse Butikker, liberale erhverv, serviceerhverv samt mindre ikke generende virksomheder, boligbebyggelse og offentlige formål, såsom kontorbygninger, parkeringsanlæg, mindre parkanlæg og lignende. Bebyggelsens omfang Parkeringsareal skal svare til mindst 1 P-plads pr. 100 m 2 boligetageareal og 1 P-plads pr. 50 m 2 erhvervsetageareal. Parkeringsareal kan anlægges fælles for flere ejendomme. Opholdsarealer Opholdsarealer skal svare til mindst 50% af boligetageareal og mindst 25% af erhvervsetageareal. Infrastruktur Parkeringsareal skal svare til mindst 1 P-plads pr. 100 m 2 boligetageareal og 1 P-plads pr. 50 m 2 erhvervsetageareal. Parkeringsareal kan anlægges fælles for flere ejendomme. Særlige bestemmelser Der må etableres én dagligvarebutikker på maksimalt 300 m2 og én udvalgsvarebutik på maksimalt 250 m2. VEDTAGELSE I henhold til planloven (Lov om Planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer): Har Assens Byråd den 25. marts 2015 vedtaget forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 for Kommuneplanramme 4.2.BE.1 i Haarby. Har Assens Byråd den 24. juni 2015 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr. 14 for Kommuneplanramme 4.2.BE.1 i Haarby. 6

81 Toftevej Kortbilag Kp1 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY Postvænget Algade Kortbilag KP1: Kommuneplanramme 4.2.BE.1 7

82 Miljøscreening KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY LOV OM MILJØVURDERING Loven om miljøvurdering af planer og programmer bevirker, at den myndighed, der udarbejder en plan, skal foretage en screening af planen og derudfra afgøre, hvorvidt planen skal miljøvurderes. Kommuneplantillæg nr. 2 er omfattet af lovgivningens 3, stk. 1, pkt. 3: Andre planer og programmer, som i øvrigt fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som myndigheder vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Screening af Kommuneplantillæg nr. 14 skal bidrage til, at Assens Kommune efter at have foretaget en indledende høring hos berørte myndigheder afgør, om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet - og som følge heraf skal miljøvurderes. Kommuneplantillæg nr. 14 medfører ikke større miljøpåvirkninger end den miljøpåvirkning den følger af den eksisterende kommuneplanramme. Konklusion Screeningen viser, at Kommuneplantillæg nr. 14 antages ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet. 8

83 Miljøscreening KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY Titel: Kommuneplantillæg nr. 14 for Kommuneplanramme 4.2.BE.1 ved Postvænget/Toftevej i Haarby Ikke relevant Væsentlig miljøpåvirkning af negativ karakter Neutral påvirkning Væsentlig miljøpåvirkning af positiv karakter Miljøparametre: Bemærkninger LANDSKAB OG GEOLOGI Landskabelig helhed x Rammeområde 4.2.BE.1 ligger inde i Haarby by. Bylandskab x Bestemmelsen vedrørende omfang af bebyggelse ændres ikke. Arkitektonisk værdi x Bestemmelsen vedrørende omfang af bebyggelse ændres ikke. Beplantningsværdi x Kommuneplanramme 4.2.BE.1 indeholder ikke bestemmelser om beplantning. Forholdet mellem by og land x Rammeområde 4.2.BE.1 ligger inde i Haarby by, og bestemmelsen vedrørende omfang af bebyggelse ændres ikke. Kystlandskab x Ikke relevant Terræn x x Kommuneplanramme 4.2.BE.1 indeholder ikke bestemmelser om terrænregulering. Geologiske værdier x x Ikke relevant BIOLOGISK MANGFOLDIGHED, FLORA OG FAUNA Natura 2000 x Området er ikke omfattet af sådanne (Habitat-, fuglebeskyttelses- og Ramsarområder) Habitatdirektivets bilagsarter x Området er ikke levested for bilagsarter. 3-områder x Området indeholder ikke 3-områder. Spredningskorridorer x Området er ikke omfattet af en spredningskorridor. Fredning x Området er ikke omfattet af en fredning. Skovrejsning x Området er ikke omfattet af skovrejsning. Dyreliv x Området ligger i byen uden væsentligt dyreliv. Planteliv x Områdets planteliv forventes ikke påvirket væsentligt da størstedelen af arealet fortsat anvendes til have. JORDBUND OG VAND Kendskab til jordforurening x Intet kendskab. Forureningsrisiko x Medfører ikke ændret forureningsrisiko. Overfladevand x Medfører ikke ændringer af betydning for overfladevand. (søer, åer, vådområder mv.) Grundvand x Medfører ikke ændringer af betydning for grundvandsinteressen. Okkerforurening x Der er ikke registreret okkerforurening i området. Spildevandsforhold x Områdets spildevandsforhold vil fortsat være omfattet af Assens Kommunes spildevandsplan. BEFOLKNING OG MENNESKERS SUNDHED Levevilkår x Fører ikke til ændringer af levevilkår. Ressourcesvage grupper x Fører ikke til ændringer for ressourcesvage grupper. Sundhed x Fører ikke til ændringer for sundhed. 9

84 Miljøscreening KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY Titel: Kommuneplantillæg nr. 14 for Kommuneplanramme 4.2.BE.1 ved Postvænget/Toftevej i Haarby Miljøparametre: Friluftsliv / rekreative interesser Tilgængelighed / fremkommelighed Ikke relevant x Væsentlig miljøpåvirkning af negativ karakter Neutral påvirkning x Væsentlig miljøpåvirkning af positiv karakter Bemærkninger Der er ikke rekreative interesser i området omfattet af f kommuneplanramme 4.2.BE.1. Fører ikke til ændringer af tilgængelighed/fremkommelighed. Råderum x Fører til øgede muligheder for arealanvendelser. TRAFIK Trafikal belastning x Der vil kunne komme flere typer erhverv, men vurderes ikke at føre til ændringer i den trafikale belastning. Trafikafvikling x Vejnettet påvirkes ikke, og der forventes ikke at komme mere trafik i området. Trafiksikkerhed x Da den trafikale belastning ikke vurderes at ændre sig, og vejnettet ikke ændres, er det vurderingen, at trafiksikkerheden vil være den samme. Barriereeffekt x Der sker ikke ændringer, der frer til en barriereeffekt. STØJ Virksomhedsstøj x Der vil kunne indrettes flere typer erhverv, men miljølovgivningen vil fortsat være rammen for, hvad der kan indrettets af erhverv i området i forhold til støj mv. Trafikstøj x De øgede anvendelsesmuligheder forventes ikke at føre til øget trafik med deraf følgende øget trafikstøj. VIBRATIONER Vibrationer fra trafik x Ændringen af anvendelsesbestemmelsen fører ikke til forøget vibrationsbelastning. Vibrationer fra jernbane x Ikke relevant. LUFTEMMISSION Lugt x Der vil kunne indrettes flere typer erhverv, men der vil ikke kunne indrettes erhverv med større belastning end i dag. Støv x Der vil kunne indrettes flere typer erhverv, men der vil ikke kunne indrettes erhverv med større belastning end i dag. Trafikal luftforurening x Udmøntningen af lokalplanen medfører ingen væsentlige ændringer. LYS Direkte lysgener for x Området forventes hverken at blive belastet af lysgener udefra eller at omgivelserne belaste omkringliggende områder med gener fra lys. Refleksioner x Ændringen af hvilke typer erhverv, der kan indrettes, vurderes ikke at have en betydning for refleksioner. Sky-glow x Ændringen af hvilke typer erhverv, der kan indrettes, vurderes ikke at have en betydning for sky-glow. KLIMATISKE FAKTORER CO 2 -udledning x Vurderes ikke at medføre ændring i forhold til CO 2 -udledning. RESSOURCER OG AFFALD Energiforbrug x Vurderes ikke at være ændringer. 10

85 Miljøscreening KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY Titel: Kommuneplantillæg nr. 14 for Kommuneplanramme 4.2.BE.1 ved Postvænget/Toftevej i Haarby Ikke relevant Væsentlig miljøpåvirkning af negativ karakter Neutral påvirkning Væsentlig miljøpåvirkning af positiv karakter Miljøparametre: Bemærkninger Vandforbrug x Vurderes ikke at være ændringer. Råstoffer x Vurderes ikke at være ændringer. Affald x Vurderes ikke at være ændringer. KULTURARV Kulturhistoriske værdier x Der vil ikke gå kultuhistoriske værdier tabt. Arkæologiske værdier x Museumsloven bestemmelser vedr. forundersøgelser sikrer at arkæologiske værdier ikke går tabt. Kirker x Ikke relevant. Arkitektonisk arv x Ikke relevant. MATERIELLE GODER Stigning i forbrugsgoder x Ingen væsentlig ændring. Øget handel x Der ændres ikke på størrelsen og antallet af mulige butikker i rammeområdet. Øget købekraft x Påvirker ikke købekraften. Udbud af ressourcer/ x Forventes ikke at påvirke udbuddet af ressourcer/goder væsentligt. goder SIKKERHED Kriminalitet x Ændringen i anvendelsen vurderes ikke at medføre en øget kriminalitet. Brand x Ændringen i anvendelsen vurderes ikke at medføre en øget risiko for brand. SOCIOØKONOMISKE EFFEKTER Sociale forhold x Ingen væsentlig ændring. Økonomiske forhold x Ingen væsentlig ændring. Erhvervsliv x Der vil kunne indrettes flere typer erhverv i området. MILJØVURDERING JA NEJ BEMÆRKNINGER Konklusion X 11

86 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY By, Land og Kultur Rådhus Allé Assens

87 Bilag: 9.1. Tilmeldingsblanket - Glamsbjerg fødevaremarked.pdf Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

88 Glamsbjerg Fødevaremarked 22. august 2015 Tilmelding til Glamsbjerg Fødevaremarked Markedsområdet: vil være på Torvet og i Søndergade fra Glamsbjerg Hotel til Old Gyde ved Matas. vil være opdelt i stande (3 x 3 meter), dvs. facaden vil være 3 meter. Hver udstiller kan bestille flere stande, alt efter behov. Prisen pr stand: 500 kr. Hver udstiller har mulighed for at bestille en pavillon, som vil være opsat, når man kommer til markedet. Pris pr pavillon: 450 kr. inkl. opstilling. Pavillonen er udstillers ejendom efter markedsdagen. Udstillerne vil også i et begrænset omfang kunne bestille standplads i et stort telt (ca. 300 m2), hvor Markedshjørnet også vil være placeret. Prisen pr stand: 950 kr. Tilmeldingsblanketten udfyldes og returneres til Inger Krarup senest den 22. maj på mail: eller pr tlf. til eller pr post til Inger Krarup, Byvejen 62, 5620 Glamsbjerg. Betaling for stand og pavillon betales ved tilmelding dvs. den 22. maj på reg.nr kontonr Fynske Bank. Der henvises til vedlagte Begejstringsbrev. Vigtigt: Der inviteres hermed til Informationsmøde mandag d. 1. juni kl i Glamsbjerg Fritidscenter. Du vil en af de nærmeste dage blive kontaktet af en fra arbejdsgruppen bag Glamsbjerg Fødevaremarked vedr. din/jeres deltagelse. Spørgsmål vedr. de praktiske forhold kan rettes til Bent Schmidt tlf eller Kurt Greve Andersen tlf Tilmelding til Glamsbjerg Fødevaremarked - sendes senest den 22. maj: Navn/Firma Produkt(er) Adresse Mail tlf. / Ønske om stand(e): (antal) Ønske om stand (max 1) i store telt: (sæt x) Ønske om pavillon(er): (antal) Deltager i Informationsmødet den 1. juni

89 Bilag: 9.2. Begejstringsbrev - Glamsbjerg Fødevaremarked Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

90 Glamsbjerg Fødevaremarked 22. august 2015 Forhistorie Foreningen Glamsbjerg gennemførte i juni 2014 et storstilet arrangement i Glamsbjerg med titlen Glamsbjerg Sommerlege. Ideen var at skabe så meget samarbejde mellem foreningslivet og skoler og øvrige kulturinstitutioner som muligt. Det lykkedes til fulde. Skæve ideer opstod, og byen sydede og boblede overalt med forskellige sports- og kulturarrangementer. Tanken om at borgerne på Vestfyn skal mødes på tværs af de traditionelle skel og vaner og forhåbentlig skabe fællesskaber -, er den bærende idé for afholdelsen af arrangementet Glamsbjerg Fødevaremarked Fokus på fødevarer lørdag den 22. august kl til kl Foreningen Glamsbjerg har med samarbejdspartnere inden for både traditionelt og økologisk landbrug tænkt sig at vise mangfoldigheden i fødevareproduktionen på Vestfyn og samtidig sætte fødevareområdet til debat. Vi håber, at vi ved gennemførelsen af en farverig markedsdag igen kan få Glambjerg til at syde og boble af aktivitet. Markedsdag på Torvet og i Søndergade Derfor arrangerer vi en markedsdag med et bredt udvalg af fødevarer fra hele Vestfyns mange producenter (landbrug, gårdbutikker, mv). Markedshjørnet I et centralt hjørne i forbindelse med boderne placeres et samtalehjørne. Her er det tanken, at journalist Martin Mulvad Ernst i løbet af dagen vil interviewe og tale med mennesker, der har et eller andet på hjertet vedrørende fødevarer. I pauserne mellem samtalerne vil der være musikindslag. Afvikling af dagen Der opstilles boder på Torvet og i Søndergade. Søndergade lukkes for trafik med store halmballer fra jernbanen/hotellet og ved Matas. Åbningsceremoni kl til kl med musikindslag Tidsramme: Boderne åbner kl og lukker kl

91 Glamsbjerg Fødevaremarked 22. august 2015 Vigtigt: Informationsmøde Tid: mandag den 1. juni kl for alle deltagere i Fødevaremarkedet den 22. august Sted: Glamsbjerg Fritidscenter Tilmelding senest fredag den 22. maj til Inger Krarup tlf eller Arrangører Foreningen Glamsbjerg i samarbejde med Lions Club Foreningen Glamsbjerg og Lions Club glæder sig til den 22. august. Vi håber, I har lyst til at deltage denne dag, og at I vil komme til mødet den 1. juni. Venlig hilsen fra Ankjær Stenskrog Bent Jakobsen Bent Schmidt Inger Krarup Jørgen Bendixen Kurt Greve Andersen

92 Bilag: 9.3. Budget - Glamsbjerg Fødevaremarked Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

93 Budget Fødevaremarked 2015 Indtægter anslået Sponsorater Foreningen Glamsbjerg Assens Kommune Fynske Bank indtægter for standene i alt Udgifter: Markedsføring: Telt anslået Administration: Musikere 2 til Teltet Praktiske foranstaltninger: (toiletvogne, markeringsudgifter, renholdelse m.m. ) Uforudsete udgifter: I alt

94 Bilag: 9.4. Ansøgning tilskud - Glamsbjerg Fødevaremarked Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

95 Glamsbjerg Fødevaremarked 22. august 2015 Ansøgning om økonomisk bidrag til gennemførelsen af Glamsbjerg Fødevaremarked Med baggrund i det succesfulde Glamsbjerg Sommerlege i 2014 har vi besluttet, at sommerlegene skal arrangeres hver 4. år ligesom OL. Vi har samtidig besluttet, at vi i de 3 mellemliggende år vil tilrettelægge en aktivitet af en anden karakter. Vi er derfor i fuld gang med at planlægge et fødevaremarked Glamsbjerg Fødevaremarked, som skal afvikles Lørdag den 22. august mellem kl Når vi har valgt at arrangere et fødevaremarked skal det ses i lyset af, at fødevareområdet er en af de helt centrale erhvervsområder på Vestfyn. Markedet vil blive delt op i 2 hoveddele, hvor den ene del meget gerne skulle vise mangfoldigheden i fødevareproduktionen på Vestfyn. Den anden del vil bestå af Markedshjørnet. Her er det tanken, at journalist Martin Mulvad Ernst vil interviewe - såvel personer, der har relationer til fødevareområdet - som personer, der har noget på sinde vedr. fødevarer. Vi vil i store træk anvende de gode erfaringer fra Glamsbjerg Sommelege vedr. markedsføring, opstilling af telte, musikindslag, flagning i byen m.m. Udgifterne til markedet har et samlet budget på ,- kr., hvor Foreningen Glamsbjerg vil finansiere en væsentlig del af udgifterne. Fynske Bank har endvidere givet tilsagn om et pænt beløb. Med baggrund i ovennævnte beskrivelse ansøges Assens Kommune herved om til tilskud på ,- kr. ( kr. til kr. princippet) som en medfinasiering af Glamsbjerg Fødevaremarked. Der er ved denne ansøgning vedhæfter relevante bilag( herunder budget), der yderligere kan beskrive markedet. Hvis der ønskes yderligere oplysninger, er I meget velkomne til at kontakte os. På vegne af Foreningen Glamsbjerg og arbejdsgruppen Bent Schmidt NB! Det skal anføres, at markedet bliver planlagt og gennemført i et samarbejde med Lions Glamsbjerg.

96 Bilag: Referat pdf Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

97 Referat AcadreUserId Forum Koordinationsgruppen for jernbane jubilæet 2015 Tid 13. maj 2015 Sted Assens Rådhus, mødelokale 1 Deltager Søren Steen Andersen, Henning Jensen, Poul Poulsen, Preben Find, Else Marie Schmidt, Hans Walmar, Søren Tagge, Steen Kjær, Bjarne Stenhøj, Peter Brogaard, Steen Søgaard Afbud Charlotte Christiansen, Dan Gørtz, Anne Grethe Jensen, Troels Beck, Finn Brunse, Lars Kristian Pedersen, Bente Pedersen Mødeleder Steen Søgaard Referent Steen Søgaard 19. maj 2015 Sags id: 15/3331 Kontaktperson: Steen Søgaard Dir. tlf.: Statusmøde vedrørende jernbane jubilæet den 7/ Steen Søgaard lagde ud med at fortælle, at målet med dagens møde er en ajourføring på lovede undersøgelser fra det første møde, samt en opdatering/status på de enkelte stationsbyers ideer omkring jubilæet. 2. Den lovede undersøgelse omkring ejerforholdet af Aarup Station er resulteret i, at Banedanmark skriftligt har bekræftet, at Aarup Station er kommunalt ejet, og at de ikke kender til andre stationer med samme ejerforhold. 3. Jernbanemuseet fejrer ikke jubilæet i nævneværdig grad. Har dog et jubilæumsarrangement den efterfølgende weekend ( sept.). Se nærmere nedenfor. 4. De enkelte stationsbyer: Aarup: - Har næste møde i arrangementsgruppen den 19. maj. Der er dog faldende antal deltagere i gruppen. - Arkivet i Aarup vil lave en udstilling om jernbanen. - Der arbejdes med forskellige ideer til foredrag.

98 - Desuden er der ideer/forespørgsel om lån af jernbanevogn, små modeltog i butiksvinduerne, en jernbanerestaurant. - Aarup Handelstands Forening er mere til en byfest, der kan markere jubilæet. Vil så kunne ligge i umiddelbar forlængelse af Aarup Kultur- og Sportsdage. Skalbjerg: - Har planer om markering i weekenden efter selve jubilæet. Her skal der ankomme tog til Skalbjerg (trailere, sæbekasse-tog mm.). Der serveres pølser, sodavand, kaffebord med 150 lys, foto/plancheudstilling, mini togbane med mere. Tommerup St.: Der planlægges flagallé, boder, togtur rundt i byen med mere. Dertil oplyser Preben Find, at hans bog udkommer på selve jubilæumsdagen, og at Folkebladet har sponseret en udstilling om jernbanen i forbindelse dermed. 5. Herefter var der en længere debat omkring en fælles kommunal markering og de økonomiske muligheder for støtte. Veterantog: Der er enighed om, at en fælles markering ved veterantogskørsel er vigtig for at løfte markeringen op over de lokale initiativer. Efter sigende koster veterantogskørsel fra Odense til Aarup og retur mellem kroner. Kan vi få de øvrige kommuner (Middelfart, Odense, Kerteminde og Nyborg) med, vil arrangementet blive billige, men også større og dermed med større PR effekt. Aftalen bliver, at Søren Steen Andersen skriver til borgmestrene i de fire øvrige kommuner, og inviterer til samarbejde omkring veterantogskørsel. (Der er siden kommet positive svar fra de fire kommuner, og der arbejdes pt. på at få arrangeret et fælles møde omkring veterantogskørsel). Økonomi: Poul Poulsen oplyste omkring brandingmidlerne under Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget (EBU), at der tidligere har været nævnt en ramme på kroner til jernbanejubilæet. Dette skal dog ikke læses som, at dette bliver det reelle støttebeløb. Der er mulighed for at søge støtte til de lokale initiativer, hvilket dog kræver en fælles ansøgning med tilhørende økonomi. Puljen Side 2 af 3

99 kan eventuelt også indgå i arbejdet med at få arrangeret veterantogskørsel. Konklusion vedrørende økonomi: Arrangørerne i de enkelte stationsbyer skal senest 26. maj indsende en oversigt over planlagte initiativer med tilhørende økonomiske overslag til Steen Søgaard. Disse vil så blive præsenteret i et samlet dokument til Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget, der efterfølgende kan udmelde en økonomisk ramme. Udvalget kan måske blive indkaldt ekstraordinært til beslutning om støttebeløb. Dette vil i givet fald ske i slutningen af juni måned. Økonomi og aktivitetsforslag indsendes til Steen Søgaard: Mødet afsluttet Steen Søgaard/Ref. Side 3 af 3

100 Bilag: Referat pdf Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53138/15

101 Referat AcadreUserId Forum Opstartsmøde for jernbane jubilæum Tid Torsdag den 26. februar 2015 Sted Assens Rådhus Deltager Afbud Preben Find, Else Marie Schmidt, Henning Jensen, Charlotte Christiansen, Finn Brunse, Søren Steen Andersen, Hans Walmar, Steen Kjær, Anne Grethe Jensen, Dan Gørtz, Lars Kristian Pedersen, Bjarne Stenhøj, Steen Søgaard Troels Beck, Poul Poulsen Mødeleder Steen Søgaard Referent Steen Søgaard 27. februar 2015 Kontaktperson: Steen Søgaard Dir. tlf.: Mobil nr.: Møde vedr. markering af jernbane jubilæet den 7. september Beslutninger: Steen Søgaard undersøger, om Aarup Station er den eneste kommunalt ejede station i Dk. Borgmesterkontoret/Assens Kommune undersøger om de andre fynske kommuner har arrangementer omkring jubilæet. Borgmesterkontoret/Assens Kommune undersøger muligheden for at invitere en repræsentant fra Kongehuset til markering af jubilæet (Dr. Louises Bane). Borgmesterkontoret/Assens Kommune undersøger muligheden for samarbejde med Jernbanemuseet i Odense og banedanmark. En del af branding-midlerne for 2015 kan bruges til støtte for initiativer omkring en markering af jubilæet.

102 De fremmødte til aftenens møde (med tilgang af andre interesserede) fortsætter som inspirationsforum og koordinationsgruppe for markering af jubilæet. Gruppen inviteres til nyt koordinationsmøde, når der foreligger svar på ovenstående forespørgsler. 2. Meningstilkendegivelser og indspark Vi skal også huske, at stationsbyerne har jubilæum Jubilæet kan også bruges i bosætningsøjemed. Opbakning til dette fra Assens Kommune. City Tommerup er klar til deltagelse efter møde den 10. marts. Vi skal involvere de lokalhistoriske arkiver. Der kommer et vikingearrangement i maj. Kan de indtænkes i jubilæet? Selvom vi deltager i et eventuelt fælles-fyn arrangement, skal vi stadig igangsætte egne initiativer i Assens Kommune. Husk Højfyns Erhvervsråd. Kan vi involvere Frøbjerg Festspil? 3. Ideer til markering af jubilæet Der fremkom rigtig mange ideer til arrangementer i forbindelse med jubilæet. Desuden havde Troels Beck fra Skalbjerg fremsendt ideer, da han var forhindret til aftenens møde. Disse er indarbejdet i nedenstående liste. Modeljernbaner i butiksvinduer Lægge spor i gågader/gader og tilbyde dræsinekørsel Jernbaneudstillinger også på Assens Rådhus, for at markere banens betydning for hele kommunen. Flaget skal på hel den 7/ Preben Find udgiver en bog i forbindelse med jernbane jubilæet. Side 2 af 3

103 Veterantogs kørsel Odense Middelfart/Fredericia i weekenden op til jubilæet. (Se under pkt. 1) Tillæg om jernbanen i Fyens Stiftstidende Hestevognskørsel i Skalbjerg-Bred området. Assens Kommune kunne købe en togvogn Skinnecyklerne skal også med. Involver pendlerklubben Et veterantog skal køre på vigespor (primært for børnene). Kunstnere kan tage rundt i de fire stationsbyer. Hestevognsture mellem de gamle posthuse. Brug de lokale folkedansere Foredrag(s-række) om vækst, globalisering og jernbanedrift. Stile-konkurrence i skolerne om jernbanens betydning. Jernbanelotteri med sponserede gaver Kombinér arrangementer med besøg af veteranbiler og motorcykler. Nybygger-toget fra København (bosætningstiltag). Møde afsluttet Referent Steen Søgaard Side 3 af 3

104 Bilag: SV: jernbane jubilæum Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

105 From: Steen Søgaard Sent: 27 May :51: To: 'Hans Walmar' Cc: Steen Kjær Subject: SV: jernbane jubilæum Hej Hans Tak for dit svar. Som jeg læser din mail, efterspørger I en overordnet ramme, den ved jeg ikke om jeg kan få. I stedet vil jeg lægge op til, at jeres budget hedder: 2 x foredrag: ca kroner (Steen Kjær har foreslået og har kontakt til Nørgaard Frandsen fra SDU, der er en blændende fortæller med bred appel) Leje af tog: kroner Annoncering: ca kroner Diverse: ca kroner Dette skal ikke ses som endelige beløb, men mere som en vejledning til at politikerne kan træffe beslutning. Desuden kan jeg oplyse, at vi er i gang med at arrangere møde med Middelfart, Kerteminde, Odense og Nyborg kommuner omkring fælles veterantogs kørsel. Mvh Steen Fra: Hans Walmar Sendt: 27. maj :36 Til: Steen Søgaard; Anders Dam Cc: Hans Walmar Emne: Re: jernbane jubilæum Hej Steen! Arbejdsgruppen vedr. sports-og kulturugen i Aarup har fået en pris på, hvad et lille turisttog på gummihjul vil koste - og det tyder på ca kr. pr. dag. Om vi så skal have det en eller 2 dage er ikke klart endnu, det er også et bevillingsspørgsmål! Ud over det vil der så komme 2 foredrag i Industriens Foredragsforenings regi. 1. Et foredrag om stationsbyens udvikling. Pga. den høje pris fra fremtidsforskeren Paludan (nævnt på mødet i Assens) vil vi nok prøve at finde en anden. Men der må nok regnes med kr. Dette foredrag skulle gerne suppleres med debat med lokale aktører, fx de folkevalgte i 5560 Aarup og evt. også formænd fra handelsstandsforeningen og Højfyns Erhvervsråd + evt. også virksomhedsledere (+ evt. markedsføring som udgift) Bestyrelsen for Industriens Foredragsforening vil holde møde straks, når vi får en udmelding fra kommunen. Vi har ingen penge ellers til disse ekstraordinære foredrag (jeg er selv med i bestyrelsen). 2. Foredrag om jernbane og station - formentlig samme pris.

106 Disse foredrag må gerne blive så "store", at de også kan samle fra hele kommunen, og de må gerne få en karakter, så de kan inspirere til opbyggelig indsigt og vækst. 3. Desuden udstilling og annoncering. Men det er holdningen, at vi må have en bevillingsramme, før vi kan lave en præcis aftale om de nævnte aktiviteter. Ellers ved vi kan råde over. Det er også meningen, at foredragene skal kunne trække et stort og bredt publikum, og det giver måske lokaleleje. Jeg har hørt, at det kommunale udvalg har møde på mandag den 1. juni. Jeg og andre kan evt. redegøre nærmere over for udvalget, hvis det er nødvendigt. Jeg talte i tlf. med Anders Dam i dag, så han får også denne besked. M.v.h. Hans Walmar, Møllegårdsvej 5, 5560 Aarup eller Original Message From: Steen Søgaard To: Hans Walmar Sent: Wednesday, May 27, :38 AM Subject: jernbane jubilæum Hej Hans Er nysgerrig efter at høre, om I har fået aftalt nogle arrangementer i forbindelse med jernbanens jubilæum? Skal senest i dag have et overordnet budget, så det kan behandles politisk i næste uge. Mange hilsner Steen Søgaard Landdistriktskoordinator Assens Kommune - Plan og Kultur - Rådhus Allé Assens Direkte: Mobil: Følg lokalsamfund på facebook: https://www.facebook.com/lokalsamfundiassenskommune

107 Jeg beskyttes af den gratis SPAMfighter til privatbrugere. Den har indtil videre sparet mig for at få 539 spam-mails Betalende brugere får ikke denne besked i deres s. Hent en gratis SPAMfighter her. Denne er fri for virus og malware idet avast! Antivirus beskyttelse er aktiveret.

108 Bilag: års jubilæum omkostninger.xlsx Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

109 Budget / Ansøgning vedr. 150 års jubilæum : Mandag d. 7. Sept. Aktivitet Flag Alle på Stationsvej ( Spejderne sætter flag op ) Lørdag d. 12. Sept. Flag Alle på Stationsvej og dele af Tallerupvej kl. 10,00 til 13,00 ( Spejderne sætter flag op ) Toget køre på markvej + Buchwaldsvej + P-Plads ved Superbrugsen Fremvisning af den gamle stationsbygning ( Revision Fyn ) Leje af veterantog, som kører imellem Tommerup og Aarup. Marked på p-pladsen ved stationen servering af lagkage og kaffe Annoncering i Aarup Folkeblad Annoncering i Assens LokalAvis

110 Omk. 500,00 kr. af Tallerupvej 800,00 kr. aldsvej + P-Plads ved Superbrugsen nsbygning ( Revision Fyn ) ellem Tommerup og Aarup kr. 0 kr. Assens Kommune 0 kr kr kr kr. Samlet omk kr.

111 Bilag: DSB ansøgning B.pdf Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

112 *Tr'- t I r" T,r-t ::t-i r *w rr r f r L! ril-f! I I I I I l i 186*2015 > 150 års iubilæurn! Jernbanestationen i Skaibierg: i I,I:!,18 I t il l..t Det,narkerer Vi ywed fest, tørdag tz. septernber ZO1S rwed 'liv i den +arule statiot'r,' og fest Qentbanegadet vi,addel vewtesalen for atte de t[ng der opbevares der og laver udstllllruger olll tidin tllbage fra tsøso0 frem tit i dag, sarut genetablercr elernenter fra deø oprf*deligi ventesal rued stationsforstander, togflag, fløia og diverse andre t" t t I \I I rekvkitter. n Der vit vøre borgere i festudktædnløg so'l'{ serverer kaf? og kørnpelt'ernbaw købes. \ ø,age. w specialpøke og sodavaød vit også kunnep!,tntet rued n'lange dannebrogs og itndgangen til statlown vil vøre \ øiq*i*øi* "btoyuster. l, 7å,, n hestcuogt+ vit hotde ktar tlt stwå hesteuognsture i,skalqferg' I fra Odense Jernbanemuseum I Xt. 1A.OO Vi er klar til at ta' imod veterantoget med folk der er udklædte, som trakterer med frisk frugtl t\, \.l xt ljnderhotdning ved marimba-gruppen fra Vissenbierg skole togtur til Skagen og til Berlin' \ xt. t l.s0 Kaffe og kage. "Toglofteri med DSB-præmier", Festlrg afsiutning med fæite.ssange og musik (Jernbanegaioppen)' I I \ Arrangør: I Botdklub & Landdistriktsgruppen Høifyn " En arbejdsgruppe under skalbierg t, l t i\ I *rr :sa! rl, #[-' Y T* rl TT TI I- I, I I { rtr.!! ; Ba' 'l tr t; :t J rl".'- tt" at,rl il, Iil:?i,1$Hurfi.-l '!._&æ.-r;.,alruii::,r, rr {: Iq '' " t'r'* rtr P r l:i ttta rl i t ',+",ll' 1- il. 8,.il,I, I! I z _ *l T I l"

113 Tog-jubitæet iskatbjerg, 12. september 2015 Budget: * Leje af container, til opbevaring af ting af ventesalen * Udsmykning/genetablering af ventesalen * Leje af gamte dragter fra tiden omkrlng f 865 * Udsmykning af indgangen til Skalbjerg station, flag m.v' * Fødselsdags-kæmpekage med 150 levende lys * Annoncering og husstands.omdelte flyers '* Leje af tastbil til mariba-gruppen fra Vissenbjerg kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. 800,- kr ,- kr.4.500,- kr andel hvis der bliver udgifter ifm.veterantoget fra Odense. vh øjarne.stenhl1 / T-roels Eeck

114 Bilag: Ansøgning_banejubilæum - Aarup.docx Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

115 Assens Kommune Att.: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Rådhus Allé Assens Aarup, 27. maj 2015 Ansøgning om støtte til banejubilæum: Vedlagt fremsendes ansøgning om støtte til banejubilæum. Med venlig hilsen Peter Brogaard Formand for Aarup Handelsstandsforening Bredgade Aarup Tlf.:

116 150 års jubilæum for jernbanen over Fyn I september 2015 fejrer jernbanen over Fyn 150 års jubilæum. Dengang som nu spiller banen en afgørende rolle for områdets udvikling og vækst. Derfor ønsker Aarup Handelsstandsforening sammen med række andre lokale aktører at festligholde jubilæet og ikke mindst benytte begivenheden til at slå et slag for bosætning og vækst i Assens Kommune. Dette vil ske via en række aktiviteter og initiativer i perioden fra mandag, den 7. september til lørdag, den 12. september Tanken er således, at jubilæet ikke blot skal være en historisk festligholdelse af banens jubilæum, men samtidig skal vise hvad Assens Kommune har at byde på så temaet for selve jubilæumsugen bliver 150 gode grunde til at bosætte sig i Assens Kommune Der vil være aktiviteter ved alle 4 stationer i Assens Kommune: Bred, Skalbjerg, Tommerup og Aarup, hvor en række af områdets foreninger vil bidrage til programmet. Programmet kulminerer om lørdagen med udvidet åbningstid i butikkerne, veterantog, børneaktiviteter. Med dette arrangement mener vi at kunne markedsføre både byen og kommunen, vi får vist præcist hvad det er vi er gode til. Vi får vist det nye udstykningsområde, og forhåbentlig får vi lagt spæde frø hos folk der vil ud af de store byer og stadigt bo mere end centralt på Fyn. Aarup udmærker sig jo ved at ligge på 5 pladsen på listen over hvor mange arbejdspladser der kan nåes indenfor 1 times transport. Frø der senere skulle udmunde i tilflytning til vores smukke by, til glæde for kommunen og det lokale erhvervsliv.

117

118 Program for jubilæumsugen Mandag, den 7. september 2015 Jubilæumsugen åbnes officielt af borgmester Søren Steen Andersen (+ andre???) på Tommerup st., hvor der er fælles morgenbord til alle pendlerne fra stationen og flag gennem hele byen og tillige i Aarup. På alle øvrige stationer Aarup, Bred og Skalbjerg er der morgenbrød til alle pendlerne. Tirsdag, den 8. september 2015 Jubilæumsudstillingen åbnes og bogen omkring Aarup gennem 150 år præsenteres udstillingen finder sted i Aarup centrum hvor der hele ugen vil være gratis adgang. Onsdag, den 9. september 2015 Modeljernbaneudstilling i Aarup. Torsdag, den 10. september 2015 AKTIVITETER? Ikke fastsat endnu, men vi arbejder på sagen. Fredag, den 11. september 2015 Flyers uddeles i Odense gågade, på banegården og i Rosengårdscenteret med invitation til at komme til banejubilæum. Lørdag, den 12. september 2015 Kulmination og afslutning på jubilæumsugen. Jubilæumstog fra Odense med stop i Tommerup, Skalbjerg, Bred og Aarup og retur. Aktiviteter på hele strækningen. Jernbaneorkester ved stationen og musik i gågaden i Aarup Alle Aarups butikker rykker ud på gå-gaden og klæder sig ud som for 150 år siden og laver en markedsdag for hele familien. Børnetog i Aarup, der kører rundt i Aarup og giver rundvisning i Aarup og forbi byggegrunde m.v. Børneunderholdning i gågaden i Aarup.

119 Budget for jubilæumsugen Åbning af jubilæumsugen Jubilæumsbog...?? Jernbaneorkester og musik i gåden, lørdag Jubilæumstog Børnetog Børneunderholdning i gågaden Flyers og uddeling af disse i Odense Modeljernbaneudstilling Markedsføring Samlet budget ex. moms... Samlet budget incl. moms... xxx.xxx xxx.xxx

120 Bilag: Ansøgning om tilskud til Æblefestival 2015 Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

121 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Historik for Æblefestival Assens version : I starten af 2014 blev de første ideer skabt til en æblefestival i Assens. En bestyrelse blev valgt, marts måned 2014 bestående af 5 bestyrelsesmedlemmer, og foreningen fik navnet, Æblefestival Assens. Organisation: Formand: Morten Grimsgaard Næstformand: Rie Nielsen Kasserer og sekretær: Tina Birk Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Mathias Grip og Birte Gamborg. Under bestyrelsen blev der oprette forskellige arbejdsgrupper, som skulle have kontakten til de forskellige områder. Desværre måtte Morten Grimsgaard trække sig som formand på grund af ekstra arbejdsopgaver med yderligere hotel og Tina Birk på grund af sygdom. Økonomi: Foreningen fik kr fra Udviklingsrådet og kr fra Assens Kommune. Se bilag 1. Regnskab for Æblefestival Assens Alle penge blev brugt til markedsføring, og det var vigtigt, at beløbet blev brugt på begge aviser i kommunen, da Æblefestival Assens skal være en festival for hele Assens kommune. Målsætningen for foreningen: Foreningen ønsker at sætte Assens Kommune på landkortet som en innovativ og grøn kommune med tiltag, som både på det sundheds- og kulturelle plan vil gavne alle kommunens borgere. Tiltaget vil indeholde både motion, undervisning, kunst, musik og sund mad og udover dette, vil vi have folk til at genopdage æblet i dets talrige anvendelsesmuligheder. En oplagt grund til valg af æblefestival som emne var, at Vestfyn har en stor historisk baggrund for mange af de gamle æblesorter, og det kan nævnes, at bl.a. det kendte Ingrid Marie-æble blev opdaget i 1910 i en gammel have i Høed ved Voldtofte. 1

122 Æblefestival Assens Kommune skal være en festival for hele Assens kommune, og det er vigtigt, at Æblefestival Assens Kommune starter nedefra, og ikke er en planlagt festival organiseret oppefra. Samarbejdspartnere: Virksomheder, institutioner, organisationer og privatpersoner. Kontakter blev taget til områder indenfor turisme, hoteller, restauranter, skoler, børnehaver, kunst og kultur, motionsforeninger, museer, biblioteker, plantager, planteskoler, kommuner og handelsstandsforeninger.. Tidspunktet: Weekenden op til uge 42 og uge 42 (efterårsferien) I løbet af 2014 blev der afholdt en del inspirations- og ideudviklingsmøder, og det stod klart i starten af august, at alle ideer ikke kunne komme med i et program for Æblefestival Assens. Tiden manglede og bestyrelsen og en del aktive personer i kommunen fik igangsat og gennemført en æblefestival i Assens. Grafiker Kurt Hansen, har uden beregning udarbejdet den grafiske design til Æblefestival Assens. Foreningen fik ligeledes en hjemmeside: Æblefestivalassens.dk. Grundlaget blev lagt, ambitionsniveauet blev ikke nået, men en festival var skudt i gang, og vi havde nu et grundlag for at lave en festval i 2015 med yderligere tiltag og rettelser fra Se bilag 2: Program for Æblefestival Assens 2014 Beslutning: Den 26. marts 2015 blev der afholdt generalforsamling i Tobaksgaarden i Assens. Her blev foretaget vedtægtsændringer vedtaget af generalforsamlingen og bl.a. blev navnet ændret til Æblefestival Assens Kommune; dette for at pointere, at denne festival er en festival for hele Assens Kommune. Se bilag 3: Generalforsamlingens punkter herunder vedtægter for Æblefestival Assens Kommune Æblefestival Assens version : Organisation: Formand: Rie Nielsen Næstformand: Susanne Christiansen Sekretær: Birte Gamborg Marketing- og Pr. ansvarlig: Kurt Hansen Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Kristina Lyngbo, Steen Søgaard og Nina Noesgaard Suppleanter: Hanne Andersen og Henrik Hansen Revisor: Karen Margrethe Nielsen Tidspunktet: Æblefestival Assens Kommune vil blive afholdt i ugerne 41 og 42. tidspunktet er bl.a. valgt, fordi der i denne periode ikke foregår mange aktiviteter (vil bl.a. gerne forlænge turistsæsonen). Uge 41 skal desuden bruges til evt. aktiviteter i børnehaver og på skoler, så aktiviteterne her afsluttes inden børnene starter ferien i uge 42. 2

123 Målsætningen for foreningen: Der er ikke ændret på målsætningen fra 2014, men foreningen vil i år give alle fastboende en oplevelse af samhørighed mellem land og by, uanset hvor man bor i Assens Kommune. Der er noget positivt og sundt ved æbler, og det er dette budskab, som skal intensiveres i Aktivitetsplan 2015: Marts/ april: Maj: Juni: Organiseringen af æblefestival Assens Kommune er på plads med bestyrelse og Styregrupper på baggrund af evaluering af Æblefestival Assens Informationsmateriale udsendes til samarbejdspartnere (landdistrikter, handelsstandsforeninger, hoteller, restauranter og øvrige virksomheder, sportsforeninger, skoler, musikskoler, børnehaver, kunstnere, menighedsråd m.fl.) 1. Stormøde Plantning af Ella-træet i alle kommunens børnehaver (Ella-træet blev årets træ i 2014). Træet blev plantet, da Æblefestival Assens blev gået i gang - et nyt træ, som Assens Planteskole lavede af et vildtskud fundet i Assens kommune) I 2015 er der fundet et nyt træ, som vil være træet med et nyt navn, som plantes og offentliggøres ved starten af Æblefestival Assens Kommune. Stormøde, hvor bestyrelse og styregrupper mødes til informations- og ideudvekslingsmøde. 2. Stormøde. Foreløbigt program. Materiale til turister i kommunen om Æblefestival Assens Kommune 3

124 August: 3. Stormøde. Opsamling Oktober: Festival Assens Kommune gennemføres i ugerne 41 og 42 Kommentarer til foreløbigt budget: Opstart og afslutning på vores festival Hjerteforeningen startede festival Assens op sidste år. Her vil vi forsøge at udvide opstarten til 6 steder i kommunen. Afslutningsvist vil vi lave en stor æblekagekonkurrence. Den bedste æblekage i Assens Kommune kåres ved et større arrangement. (kunne inspireres af det sønderjyske kaffebord) Kendt person kårer kagen og hele kommunen inviteres på æblekage et sted i Assens Kommune. Plejehjem og bosteder får ligeledes serveret æblekage. Kr ,00 Plantning af træer i alle kommunens børnehaver (ca. 40) kr ,00 Reklame/promotion. Annoncering, flyers, materialer (æblekasser v. Indfaldsveje i kommunen). Infomateriale kr ,00 3 stormøder kr ,00 Hjemmeside, tilretning og hostning kr ,00 Bestyrelsesmøder rundt i kommunen kr ,00 Div. optræden for børn, kanonerlaug, Fulton, leje af lokaler (ikke endeligt fastlagte aktiviteter) Kr ,00 I alt kr ,00 Foreningen har netop modtaget invitation/information fra foreningen Smagen af Fyn, som har planer om at lave et fælles fynsk tiltag om markedsføring af fynske aktiviteter i efterårsferien. Det vil betyde, at vi i Assens er lidt foran. Vi har sat os på æblet til branding af Assens kommune. Vi vil præsentere Assens Kommune, som et sted, hvor man værner om gamle og nye æblesorter, forædling, traditioner, mad og opskrifter, forskning, sundhed og selvfølgelig en fantastisk natur. I Kerteminde har man valgt Kirsebær og i andre kommuner andre emner. Et sådant fælles fynsk tiltag vil kunne betyde, at Fyn vil kunne trække gæster fra andre steder, og for Assens Kommune vil vi i den sammenhæng kunne byde ind med en del aktiviteter, som har med æbler at gøre; Æblefestival Assens kommune skal blive en sund og stigende oplevelsesøkonomi. Vi glæder os! 4

125 På vegne af Æblefestival Assens Kommunes bestyrelse Rie Nielsen formand for bestyrelsen 5

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Udvalg: Måloverskrift: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Vækst med nye perspektiver Sammenhæng til vision 2018: Vækst og Udvikling understøttes via målrettede indsatser i den kommunale sagsbehandling,

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Effekt af trænende hjemmepleje Sammenhæng til vision 2018: Hverdagsrehabiliterende indsatser, som Trænende Hjemmepleje er en del af, giver borgerne mulighed

Læs mere

Udvalget mødes kl. 15:00 i mødelokale 2 til dialogmøde med Ældrerådet. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Udvalget mødes kl. 15:00 i mødelokale 2 til dialogmøde med Ældrerådet. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 3. juni 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Udvalget mødes kl. 15:00 i mødelokale 2 til dialogmøde med Ældrerådet. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

1. 14/25202 Forslag til Lokalplan 4.2-3 og Kommuneplantillæg nr. 12 forcampingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand...1

1. 14/25202 Forslag til Lokalplan 4.2-3 og Kommuneplantillæg nr. 12 forcampingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand...1 Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tid Mandag den 19. januar 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 14/25202 Forslag til Lokalplan 4.2-3 og Kommuneplantillæg nr. 12 forcampingplads

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Bodil Boesgaard, Charlotte Vincent Petersen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Bodil Boesgaard, Charlotte Vincent Petersen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2 Referat Byrådet Tid Onsdag den 24. juni 2015 - kl. 17:00 Sted Afbud Byrådssalen Bodil Boesgaard, Charlotte Vincent Petersen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 02.OF3, 02.R5 og 02.B4 Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 27 til Rammeområde 41.BL1 og 41.BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. juni 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere