Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!"

Transkript

1 Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later!

2 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...sivu Instructions of use - english...page

3 3

4 4 Säkerhetsanvisningar 1. Läs noga igenom bruksanvisningen innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 230V växelström och använd apparaten endast till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten om apparaten inte fungerar som den ska, vid uppehåll i användandet, samt innan rengöring och underhåll. 4. Sänk inte ner apparaten i vatten eller andra vätskor. 5. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 6. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater. 7. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning. 8. Placera apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn om de är under 8 år. 9. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 10. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 11. Apparaten får endast användas under övervakning.

5 12. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 13. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 14. Apparaten är endast för privat bruk. 15. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller andra ting täcks därav inte av reklamationsrätten. Besök gärna vår hemsida för inspiration och ytterligare information om våra produkter. Apparatens delar (se bild på sid 3) 1. Filterenhet 2. Lock 3. Termoskanna 4. Vattentank 5. Vattennivåmätare 6. Strömbrytare (ej synlig på bild) Rengör kaffebryggaren enligt anvisningarna under Rengöring och underhåll innan användning. Genomför sedan 2 bryggningar utan kaffe för att få bort eventuella orenheter. Låt allt vatten rinna igenom och häll sedan ur vattnet. OBS! Använd alltid rent, kallt vatten. Kaffebryggning Lyft på kaffebryggarens lock och fyll vattentanken med önskad mängd vatten, dock max 8 koppar/1 liter, se markering på vattentanken vid påfyllning. Observera att mängden färdigt kaffe blir något mindre, eftersom kaffepulvret absorberar en del av vattnet. För bästa värmehållning rekommenderar vi att man sköljer termoskanna med varmt vatten innan bryggning påbörjas. Vrid fast locket på termoskannan och se till att lockets aktiveringsknapp är i linje med termoskannans handtag. Ställ termoskannan på termosplattan, var uppmärksam på att termoskannan måste placeras korrekt så att droppstoppet aktiveras av termoskannans lock. 5

6 Vinkla ut filterenheten och sätt i ett kaffefilter (1x4). Mät upp önskad mängd kaffe i filtret ca 1 kaffemått per kopp. Vinkla tillbaka filterenheten och tryck till så att den stängs ordentligt. Sätt i kontakten och starta kaffebryggaren med strömbrytaren, strömbrytarens signallampa tänds. Ta alltid bort termoskannan från kaffebryggaren direkt efter bryggning, detta för att undvika att kaffebryggarens droppstopp släpper in luft i termoskannan, vilket gör att kaffet svalnare snabbare. För att hälla upp kaffe, tryck ner lockets aktiveringsknapp samtidigt som du häller ur kannan. Termoskannan bör inte placeras liggande då det kan medföra att den läcker. Av hygieniska skäl rekommenderar vi att man alltid tar bort det förbrukade kaffefiltret från filterenheten efter bryggning och därefter stänger av kaffebryggaren med strömbrytaren. Droppstopp Denna kaffebryggare har automatiskt droppstopp som hindrar kaffet från att rinna genom filterhållaren om termoskannan tas bort från kaffebryggaren. Dvs, termos-kannan kan lyftas bort från kaffebryggaren korta stunder under bryggningens gång. Det är dock viktigt att termoskannan ställs tillbaka på värmeplattan inom 30 sekunder, annars rinner kaffet över. Rengöring och underhåll Stäng av kaffebryggaren, dra ur kontakten och låt kaffebryggaren svalna innan rengöring. Ta eventuellt ur förbrukat kaffefilter och gör ren kaffebryggaren med en fuktig trasa och torka efter med en mjuk torr trasa - använd inte repande rengöringsmedel eller kökssvamp! Filterenheten kan lyftas bort från kaffebryggaren genom att vinkla ut den från kaffe-bryggaren och därefter lyfta den uppåt och utåt så att den nedre piggen lyfts från fästet på kaffebryggaren. Sätt tillbaka filterenheten i kaffebryggaren genom att först haka i piggen på filterenhetens övre kant i fästet och därefter se till att den nedre piggen hakar i det nedre fästet. Vinkla därefter in filterenheten igen. Kaffebryggaren får inte nedsänkas i vatten eller hållas under rinnande vatten. Filteren-heten, termoskannan och termoskannans lock (skruva av locket innan rengöring) handdiskas. OBS! Om kaffebryggaren används på ställen där det kan vara risk för frost (husvagn, sommarstuga osv.), se till att tömma kaffebryggarens vattentank HELT på vatten (vänd apparaten upp och ner). Detta för att undgå att vattenbehållaren förstörs om vatten som finns kvar i tanken fryser. Töm även kaffebryggaren om den inte ska användas under en längre tid. 6

7 Avkalkning Besk och bitter smak kan bero på att kaffebryggaren behöver avkalkas. Om bryggningstiden förlängs väsentligt eller om kaffebryggaren stänker är det ett säkert tecken på att kaffebryggaren behöver avkalkas. Det rekommenderas att man avkalkar kaffebryggaren en gång varje månad eller efter ca 25 bryggningar. Använd en blandning av 1 del hushållsättika och 2 delar vatten vid avkalkning. 1. Fyll vatten i vattenbehållaren till 4 koppsmarkeringen. 2. Tillsätt ättika till 6 koppsmarkeringen. 3. Starta bryggaren och låt 2/3 av lösningen rinna igenom. 4. Avbryt bryggningen och låt stå i ca 15 minuter. 5. Starta igen och låt resten rinna igenom. 6. Avsluta med att köra 2-3 bryggningar med endast vatten. 7. Upprepa proceduren om normal bryggningstid inte uppnås. 8. Andra avkalkningsmetoder bör inte användas. Igenkalkning täcks inte av reklamationsrätten. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel Tekniska data OBH Nordica V ~ 50 Hz 800 watt Kapacitet: 8 koppar - 1 liter Rätt till löpande ändringar förbehålles. 7

8 8 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er over 8 år og er under opsyn. 8. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde, medmindre de er 8 år og opefter. 9. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 10. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 11. Apparatet bør kun anvendes under opsyn.

9 12. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 13. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 14. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Besøg gerne vor hjemmeside for at hente inspiration og få nærmere oplysninger om vore produkter. Apparatets dele (se billede på side 3) 1. Filterenhed 2. Låg 3. Termokande 4. Vandtank 5. Vandstandsindikator 6. Tænd/sluk knap (ikke illustreret) Kaffemaskinen rengøres før brug i henhold til anvisningerne under afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Det anbefales at gennemføre 2 brygninger uden bønner, inden kaffemaskinen tages i brug. Lad alt vandet løbe igennem, afbryd så maskinen og hæld vandet ud. OBS! Brug altid rent, koldt vand. Kaffebrygning Løft kaffemaskinens låg og fyld vandtanken med den ønskede mængde vand dog max. 8 kopper/1 liter. Se markering på vandtanken for nem påfyldning. Vær opmærksom på, at denne mærkning viser mængden af frisk vand. Der vil være lidt mindre tilbage i termokanden, når kaffen er brygget, hvilket skyldes, at kaffebønnerne absorberer en del af vandet. Kaffen holder sig bedst varm, hvis termokanden skylles med varmt vand, inden brygningen påbegyndes. 9

10 Skru låget fast på termokanden, sørg for, at lågets aktiveringsknap er ud for termokandens håndtag. Sæt termokanden på termopladen Sørg for at termokanden står korrekt, så drypstoppet bliver aktiveret af termokandens låg. Træk filterenheden ud og sæt papirfilter (1x4) i filterenheden. Kom derefter den ønskede mængde kaffe i filteret ca. 1 kaffemål pr. kop. Skub filterenheden tilbage på plads, tryk til så den lukker ordentligt. Sæt stikket i en stikkontakt og tænd kaffemaskinen på tænd/sluk-knappen, tænd/sluk knappens kontrollampe vil nu lyse. Fjern altid termokanden fra kaffemaskinen straks efter brygning for at undgå, at kaffemaskinens drypstop lukker luft ind i termokanden, hvilket vil få kaffen til at afkøle hurtigere. Når kaffen hældes op, trykkes lågets aktiveringsknap ned samtidig med, at kaffen hældes ud af kanden. Termokanden skal stå oprejst for at undgå lækage. Af hygiejniske grunde anbefaler vi, at det brugte papirfilter altid fjernes fra filterenheden efter endt brygning og at kaffemaskinen derefter slukkes på tænd/sluk knappen. Drypstop Denne kaffemaskine har automatisk drypstop, der hindrer kaffen i at løbe igennem filtertragten, såfremt termokanden ikke er placeret på varmepladen. Dvs. at termokanden kan fjernes kortvarigt fra kaffemaskinen, mens der brygges kaffe. Det er dog vigtigt, at termokanden sættes tilbage på varmepladen indenfor max. 30 sekunder, da kaffen ellers vil løbe over. Rengøring og vedligeholdelse Sluk kaffemaskinen, tag stikket ud af stikkontakten, og lad kaffemaskinen køle af inden rengøring. Fjern evt. brugt kaffefilter og rengør kaffemaskinen med en fugtig klud og tør efter med en blød, tør klud anvend ikke skurepulver eller skuresvamp! Filterenheden kan fjernes fra kaffemaskinen ved at trække den ud fra kaffemaskinen og derefter løfte den opad og udad, så den nederste tap løftes ud af beslaget på kaffemaskinen. Filterenheden sættes tilbage på kaffemaskinen ved først at sætte tappen på filterenhedens øverste kant fast i beslaget og derefter sørge for, at den nederste tap sidder i det nederste beslag. Skub herefter filterenheden ind på plads igen. Kaffemaskinen må ikke nedsænkes i vand eller holdes under rindende vand. Filterenhed, termokande og termokandens låg vaskes op i hånden (skru låget af inden rengøring). OBS! Hvis kaffemaskinen benyttes på steder, hvor der kan være risiko for frost (campingvogn/sommerhus osv.), sørg da for at tømme kaffemaskinens vandtank HELT for vand (vend maskinen på hovedet), hvis denne efterlades og ikke er i brug. Dette for at undgå, at kaffemaskinen ødelægges, hvis evt. 10

11 overskydende vand fryser til is. Tøm også kaffemaskinen, hvis den ikke skal benyttes gennem længere tid. Afkalkning Besk og bitter smag beror ofte på, at kaffemaskinen skal afkalkes. Hvis bryggetiden forlænges væsentligt, eller kaffemaskinen sprutter, er det også et sikkert tegn på, at kaffemaskinen trænger til afkalkning. Vi anbefaler at afkalke kaffemaskinen mindst en gang hver måned eller efter ca. 25 brygninger. Anvend en blanding af 1 del almindelig husholdningseddike og 2 dele vand til afkalkning. 1. Fyld vand i vandtanken til 4-kops mærket. 2. Tilsæt eddike til 6-kops mærket. 3. Tænd for maskinen og lad 2/3 af opløsningen løbe igennem. 4. Afbryd maskinen og lad opløsningen stå i maskinen i ca. 15 minutter. 5. Tænd igen og lad resten af opløsningen løbe igennem. 6. Afslut med at koge maskinen igennem mindst 2-3 gange med rent vand. 7. Gentag proceduren, hvis normal bryggetid ikke er opnået. 8. Andre afkalkningsmidler bør ikke anvendes. Tilkalkning er ikke dækket af reklamationsretten. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica V ~, 50 Hz 800 watt Kapacitet: 8 kopper 1 liter Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 11

12 12 Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 230V vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke brukes. 4. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn fra 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å forstå og vurdere spesielle farer rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med elektriske apparater. 7. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og som ikke er under tilsyn. 8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 9. Sett aldri kaffetrakteren på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 10. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 11. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare.

13 12. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 13. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 14. Hvis produktet brukes til annet enn det den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv det fulle ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Besøk oss gjerne på vår hejmmeside for inspirasjon og ytterligere informasjon om våre produkter. Apparatets deler (se bilde side 3) 1. Filterholder 2. Lokk 3. Termokanne 4. Vanntank 5. Vannivåmåler 6. Strømbryter (ikke synlig på bildet) Rengjør kaffetrakteren før bruk som beskrevet under Rengjøring og vedlikehold, med å gjennomføre 2 traktinger uten kaffe men kun rent vann. La alt vannet renne gjennom, skyll kannen og gjenta prosedyren en gang til slik at kaffetrakteren renses ordentlig. OBS! Bruk alltid rent, kaldt vann. Kaffetrakting Løft opp lokket på vannbeholderen og fyll den med vann til ønsket mengde max. 8 kopper/1 liter. Se markeringen på vanntank ved påfylling. Husk at mengden ferdig kaffe blir noe mindre, ettersom kaffepulver absorberer en del av vannet. For å holde kaffen best mulig varm anbefalles det å skylle termokanna med varmt vann før traktingen starter. Vri fast lokket på termokannen og pass på at lokkets aktiveringsknapp er på linje med termokannens håndtak. Sett termokannen på varmeplaten og sjekk at kannen sitter riktig på plass, slik at dryppstopp aktiveres av lokket på termokannen. Drei ut filterholderen og sett på plass et filter (1x4) i filterholderen og mål opp ønsket mengde kaffe i filteret ca. 1 måleskje pr. kopp. Drei filterholderen tilbake og trykk den på plass slik at den sitter ordentlig. Sett støpslet i kontakten og start kaffetrakteren med strømbryteren og signallampen lyser. Ta alltid termokannen bort fra varmeplaten rett etter trakting for å unngå 13

14 at kaffetrakterens dryppstopp slipper luft inni termokannen. Dette vil gjøre at kaffen blir raskere avkjølt. For å helle ut kaffe skal man trykke ned aktiveringsknappen på lokket, samtidig som du heller ut av kannen. Termokannen bør ikke legges vannrett, da dette kan medføre at den lekker. Av hygeniske årsaker skal man alltid ta bort brukt kaffefilter etter avsluttet trakting og deretter slå av kaffetrakteren med strømbryteren. Dryppstopp Denne kaffetrakteren har automatisk dryppstopp som forhindrer kaffen i å renne gjennom filterholderen hvis termokannen fjernes fra varmeplaten. Dvs. at termokannen kan fjernes en kort stund fra kaffetrakteren under traktingen. Det er da viktig at termokannen settes tilbake på varmeplaten innen 30 sekunder da kaffen ellers vil renne over. Rengjøring og vedlikehold Slå av kaffetrakteren, ta støpslet ut av kontakten og la kaffetrakteren avkjøle før rengjøringen starter. Fjern evt. brukt kaffefilter og rengjør kaffetrakteren med en fuktig klut og tørk deretter med en myk tørr klut - bruk ikke utvendig skurepulver eller skuresvamp! Filterholderen kan løftes ut kaffetrakteren med å dreie den ut av trakteren og deretter løfte den opp og ut, slik at den nederste piggen løftes fra festet på kaffetrakteren. Sett tilbake filterholderen i kaffetrakteren med å først hake i piggen øverst i kanten på filterholderen og se deretter til at den nederste piggen kommer i det nederste festet. Vri deretter filterholderen inn på plass igjen. Kaffetrakteren må ikke dyppes i vann eller holdes under rennende vann. Filterholderen, termokannen og lokket til termokannen (skru av lokket før rengjøring) skal håndvaskes. OBS! Hvis kaffetrakteren brukes på steder hvor det kan være fare for frost (campingvogn/sommerhus etc.) skal man passe på å tømme kaffetrakterens vanntank HELT tom for vann (snu trakteren på hodet). Dette for å unngå at kaffetrakteren ødelegges hvis evt. overskytende vann fryser til is. Tøm også kaffetrakteren hvis den ikke skal brukes på lenge. Avkalking Besk og bitter smak beror ofte på at kaffetrakteren må avkalkes. Hvis traktetiden forlenges vesentlig eller at det spruter er det også et tegn på at kaffetrakteren trenger avkalking. Vi anbefaler at man avkalker kaffetrakteren en gang pr. månde eller etter ca. 25 traktinger. Rensemiddel for rensing av kaffetrakter fås kjøpt hos forhandlere. Følg instruksjonen på pakken for rensing av kaffetrakteren. 14

15 Kalking dekkes ikke av reklamasjonsretten. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjennvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/ kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Tekniske data OBH Nordica V~50Hz 800 watt Kapasitet: 8 kopper 1 liter Rett til løpende endringer forbeholdes. 15

16 16 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, kun laite ei ole käytössä sekä ennen puhdistusta ja hoitoa. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. 5. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 6. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lapsia käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 7. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa. 8. Pidä laite ja sen liitosjohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. 9. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli. 10. Älä koskaan sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen.

17 11. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 12. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 13. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 14. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 15. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Suosittelemme tutustumista kotisivuihimme joilta saat hyviä vinkkejä ja tuotteitamme koskevia lisätietoja. Laitteen osat (katso kuva sivulla 3) 1. Suodatinteline 2. Kansi 3. Termoskannu 4. Vesisäiliö 5. Vesimäärän osoitin 6. Virtakytkin (ei näy kuvassa) Puhdista kahvinkeitin ennen käyttöä kohdassa Puhdistus ja hoito annettujen ohjeiden mukaisesti. Käytä kahvinkeitintä ennen ensimmäistä suodatuskertaa kaksi kertaa pelkällä vedellä ilman kahvia mahdollisten epäpuhtauksien poistamiseksi. Anna kaiken veden valua läpi ja kaada valunut vesi sitten pois. HUOM! Täytä vesisäiliö aina puhtaalla, kylmällä vedellä. Suodatus Avaa keittimen kansi ja kaada vesisäiliöön haluttu määrä vettä, kuitenkin enintään 8 kupillista/ 1 litra. Noudata vesisäiliössä olevaa mitta-asteikkoa. Huomaa, että mitta-asteikko osoittaa säiliöön kaadetun veden määrän. Kahvia 17

18 valmistuu hieman vähemmän, sillä kahvijauhe imee osan vedestä. Voit parantaa termoskannun lämpimänäpito-ominaisuutta huuhtelemalla kannun lämpimällä vedellä ennen suodatusta. Kierrä termoskannun kansi kiinni ja varmista, että kannen aktivointipainike on samassa linjassa kuin termoskannun kahva. Aseta termoskannu lämpölevyn päälle. Varmista, että termoskannu on oikein paikoillaan niin, että tippalukko koskettaa termoskannun kantta ja aktivoituu. Käännä suodatinteline esiin ja aseta siihen suodatinpussi (1 x 4). Mittaa suodatinpussiin haluttu määrä kahvijauhetta, noin yksi kahvimitallinen kuppia kohti. Työnnä suodatinteline takaisin ja paina sitä, kunnes se naksahtaa paikoilleen. Liitä pistotulppa pistorasiaan. Käynnistä kahvinkeitin virtakytkimestä, jonka merkkivalo syttyy. Nosta termoskannu aina pois kahvinkeittimestä välittömästi suodatuksen jälkeen. Muussa tapauksessa kahvinkeittimen tippalukko saattaa päästää kannuun ilmaa, jolloin kahvi jäähtyy nopeammin. Paina kannen aktivointipainiketta samalla kun kaadat kahvia. Älä aseta termoskannua kyljelleen, jotta se ei alkaisi vuotaa. Käytetty suodatinpussi on hygieniasyistä aina suositeltavaa poistaa suodatintelineestä suodatuksen jälkeen. Katkaise sen jälkeen laitteen virta virtakytkimestä. Tippalukko Laitteessa oleva automaattinen tippalukko estää kahvin valumisen suodattimen läpi, jos termoskannu poistetaan kahvinkeittimestä. Toisin sanoen termoskannun voi irrottaa kahvinkeittimestä lyhyeksi ajaksi suodatuksen aikana. On kuitenkin tärkeää, että termoskannu asetetaan takaisin lämpölevylle 30 sekunnin kuluessa. Muussa tapauksessa kahvi alkaa valua yli. Puhdistus ja hoito Katkaise virta virtakytkimestä, irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna kahvinkeittimen jäähtyä ennen puhdistusta. Poista käytetty suodatinpussi, puhdista kahvinkeitin nihkeällä liinalla ja kuivaa sen jälkeen pehmeällä kuivalla liinalla. Älä käytä hankaavaa puhdistusainetta tai -sientä. Kun haluat irrottaa suodatintelineen kahvinkeittimestä, käännä se esiin ja nosta sitä sitten ylös- ja ulospäin, jolloin sen alareunassa oleva tappi irtoaa kahvinkeittimessä olevasta kiinnikkeestä. Aseta suodatinteline takaisin kahvinkeittimeen sovittamalla suodatintelineen yläreunassa oleva tappi kahvinkeittimessä olevaan ylempään kiinnikkeeseen. Varmista sen jälkeen, että telineen alareunassa oleva tappi kiinnittyy alempaan kiinnikkeeseen. Työnnä suodatinteline sitten takaisin paikoilleen. Kahvinkeitintä ei saa upottaa veteen tai huuhdella juoksevalla vedellä. Suodatinteline, termoskannu ja termoskannun kansi tulee pestä käsin. Kierrä kannun kansi irti ennen puhdistusta. 18

19 HUOM! Jos kahvinkeitintä käytetään asuntovaunussa, kesämökillä tai muussa sellaisessa paikassa, jossa se saattaa joutua alttiiksi pakkaselle, keittimen vesisäiliö tulee tyhjentää KOKONAAN kääntämällä keitin ylösalaisin. Näin vesisäiliöön ei jää vettä, joka voi jäätyessään vaurioittaa keitintä. Tyhjennä säiliö myös silloin, jos laite on pitkään käyttämättömänä. Kalkinpoisto Karvas ja kitkerä maku johtuu usein laitteen kalkkeutumisesta. Kalkinpoisto tulee suorittaa myös silloin, jos suodatusaika pitenee huomattavasti tai jos keittimestä roiskuu vettä. Kalkinpoisto on suositeltavaa suorittaa vähintään kerran kuukaudessa tai noin 25 suodatuskerran jälkeen. Käytä kalkinpoistoon liuosta, jossa on yksi osa väkiviinaetikkaa ja kaksi osaa vettä. Toimi seuraavasti: 1. Täytä vesisäiliö vedellä neljän kupin merkkiviivaan saakka. 2. Lisää väkiviinaetikkaa kuuden kupin merkkiviivaan saakka. 3. Käynnistä kahvinkeitin ja valuta läpi 2/3 liuoksesta. 4. Sammuta kahvinkeitin ja anna liuoksen seistä keittimessä noin 15 minuuttia. 5. Käynnistä kahvinkeitin uudelleen ja valuta läpi loput liuoksesta. 6. Keitä kahvinkeittimessä lopuksi puhdasta vettä 2-3 kertaa. 7. Toista kalkinpoisto, jos suodatusaika on edelleen normaalia pidempi. 8. Muiden kalkinpoistoaineiden käyttö ei ole suositeltavaa. Takuu ei kata laitteen kalkkeutumista. Käytetyn laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen. Takuu Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09)

20 Tekniset tiedot OBH Nordica V ~ 50 Hz 800 W Tilavuus: 8 kuppia, 1 litra Oikeus muutoksiin pidätetään. 20

21 Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V AC only and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply, if the appliance does not function properly, when not in use and before cleaning and maintenance. 4. Never immerse the appliance in water or any other liquid. 5. This appliance can be used by persons (including children from the age of 8) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience with/knowledge about the appliance, if they have been given supervision or instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety and when they are aware of possible risks. 6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 7. Cleaning and maintenance shall not be made by children under the age of 8 and they shall be supervised. 8. Position the appliance and the cord out of the reach of children under the age of Check that the cord is not hanging free from the edge of the table. 10. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 21

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect //

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // Wellness kimaya body & soul // nail mat // 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // releases endorphins known to have a pain reducing effect // Releases feel good hormones //

Læs mere

pots and pans // inspires to greater culinary heights//

pots and pans // inspires to greater culinary heights// pots and pans // inspires to greater culinary heights// Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

Resusci Anne Simulator

Resusci Anne Simulator Resusci Anne Simulator User Guide English www.laerdal.com Resusci Anne Simulator The Resusci Anne Simulator is a realistic manikin designed to meet the learning objectives of basic healthcare and intermediate

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446

Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446 ZTE Blade Apex2 Quick Start Guide... 2 ZTE Blade Apex2 Lynvejledning...11 ZTE Blade Apex2 Pikaopas... 20 ZTE Blade Apex2 Hurtigstartveiledning... 29 ZTE Blade Apex2 Snabbguide... 38 Version No.: R1.0 Edition

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere