Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, watt heating element for optimal performance //

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //"

Transkript

1 Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter holder // Detachable water tank // Type 2356, 2357

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page

3 OBH Nordica kaffemaskine Før brug Før kaffemaskinen tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Beskrivelse 1. Tænd/sluk knap med lys-indikator 2. Glaskande 3. Vandstandsindikator 4. Låg 5. Filtertragt 6. Aftagelig vandtank 7. Håndtag på glaskande 8. Varmeplade Det anbefales at gennemføre 2-3 brygninger uden bønner, inden kaffemaskinen tages endeligt i brug. Lad alt vandet løbe igennem, afbryd så maskinen og hæld vandet ud. Skyl kanden og lad kaffemaskinen afkøle i 5 minutter. Gentag derefter brygningen uden bønner, således at kaffemaskinen renses helt igennem. VIGTIGT: Brug altid friskt, rent, koldt vand. Kaffebrygning Tag vandbeholderen ud ved at løfte låget og trække op i vandbeholderen. Fyld den med den ønskede mængde vand (1 lille kop = 100 ml, 1 stor kop = 125 ml). Se mærkning på vandbeholderen for nem påfyldning. Vær opmærksom på, at denne mærkning viser mængden af frisk vand. Der vil være lidt mindre tilbage i glaskanden, når kaffen er brygget, hvilket skyldes, at kaffebønnerne absorberer en del af vandet. Sæt derefter vandbeholderen på plads igen. Sæt et papirfilter (1x4) i filtertragten og kom den ønskede mængde kaffe i filteret ca. 1 kaffemål pr. kop, og luk dernæst kaffemaskinens låg igen. Sæt glaskanden tilbage på plads og vær opmærksom på, at den står korrekt, så drypstoppet bliver aktiveret af glaskandens låg. Sæt stikket i en stikkontakt. Tænd derefter for maskinen på tænd/sluk-knappen, hvorefter lys-indikatoren vil tænde. Efter endt brygning kan glaskanden fjernes fra varmepladen vær opmærksom på, at varmepladen under glaskanden bliver meget varm. Husk altid at slukke for kaffemaskinen, når kanden er tømt, eller når kaffen ikke længere skal holdes varm. Af hygiejniske grunde anbefaler vi, at man altid fjerner evt. brugt papirfilter fra kaffemaskinen efter endt brygning. Sluk for kaffemaskinen, når kanden er tømt, eller når kaffen ikke længere skal holdes varm. Drypstop Denne kaffemaskine har automatisk drypstop, der hindrer kaffen i at løbe igennem filtertragten, såfremt kanden ikke er placeret på varmepladen. Dvs. at glaskanden kan fjernes kortvarigt fra kaffemaskinen, mens der brygges kaffe, men det er vigtigt, at glaskanden sættes tilbage på varmepladen indenfor max. 1 minut, da kaffen ellers vil løbe over. 3

4 Rengøring Sluk maskinen, tag stikket ud af stikkontakten og lad kaffemaskinen køle af, inden rengøring påbegyndes. Fjern evt. brugt papirfilter og rengør kaffemaskinen med en fugtig klud, og tør efter med en blød, tør klud anvend ikke skurepulver eller skuresvamp! Diverse løsdele (glaskande og filtertragt) vaskes af i sulfovand (skyl godt efter) og tør af. Kaffemaskinens kabinet må ikke nedsænkes i vand eller holdes under rindende vand. Delene må ikke sættes i opvaskemaskine. OBS! Benyttes kaffemaskinen på steder, hvor der kan være risiko for frost (campingvogn/ sommerhus osv.), sørg da for at tømme kaffemaskinens vandtank HELT for vand (vend maskinen på hovedet), hvis denne efterlades og ikke er i brug. Dette for at undgå, at kaffemaskinen ødelægges, hvis evt. overskydende vand fryser til is. Tøm også kaffemaskinen, hvis den ikke skal benyttes gennem længere tid. Alle kaffemaskiner skal afkalkes Besk og bitter smag beror ofte på, at kaffemaskinen skal afkalkes. Hvis bryggetiden forlænges væsentligt, eller kaffemaskinen sprutter, er det også et sikkert tegn på, at kaffemaskinen trænger til afkalkning. I Danmark er vandet generelt hårdt. Dette medfører, at kaffemaskinen ofte skal afkalkes. Vi anbefaler, at afkalke kaffemaskinen mindst en gang hver måned, eller når maskinen har brygget 25 brygninger. Forbrugerinformation/OBH Nordica A/S anbefaler, at der til afkalkning bruges en blanding af 1 del 32% eddikesyre og 2 dele vand. 1. Fyld vandet i vandbeholderen til 6-kops mærket. 2. Tilsæt eddikesyre til 9-kops mærket. 3. Tænd for maskinen og lad 2/3 af opløsningen løbe igennem. 4. Afbryd maskinen og lad opløsningen stå i maskinen i ca. 15 minutter. 5. Tænd igen og lad maskinen afkalke færdig. 6. Afslut med at koge kaffemaskinen igennem mindst 2-3 gange med rent vand. 7. Gentag proceduren hvis normal bryggetid ikke er opnået. 8. Andre afkalkningsmidler bør ikke anvendes. Tilkalkning er ikke dækket af reklamationsretten. Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 4

5 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 8. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 9. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 10. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 11. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 12. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 13. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamationsret Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica 2356/ volt vekselstrøm watt Kapacitet 1,5 liter Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 5

6 OBH Nordica kaffebryggare Innan användning Innan kaffebryggaren tas i bruk för första gången, bör du läsa igenom bruksanvisningen noggrant och spara den till framtida bruk. Apparatens delar 1. Strömbrytare med lampa 2. Glaskanna 3. Nivåmätare 4. Lock 5. Filterhållare 6. Löstagbar vattenbehållare 7. Handtag på glaskanna 8. Värmeplatta Genomför 2-3 bryggningar utan kaffe innan användning. Låt allt vatten rinna igenom och häll sedan ur vattnet. Skölj kannan och låt den svalna i 5 minuter. Upprepa sedan bryggningen utan kaffe, så att kaffebryggaren blir helt ren. VIKTIGT: använd alltid rent, kallt vatten. Kaffebryggning Ta loss vattenbehållaren genom att lyfta locket och dra upp vattenbehållaren. Fyll den med önskad mängd vatten (1 liten kopp = 100 ml, 1 stor kopp = 125 ml). Se markering på vattenbehållare för enklare påfyllning. Observera att denna markering visar mängden vatten. Det kommer att bli lite mindre färdigbryggt kaffe i kannan vilket beror på att en del av vattnet absorberas av kaffepulvret. Sätt därefter vattentanken på plats igen. Placera ett kaffefilter (1x4) i filterhållaren och mät upp önskad mängd kaffe i filtret ca 1 kaffemått per kopp, och stäng därefter kaffebryggarens lock igen. Sätt tillbaka glaskannan på plattan och var uppmärksam på att den placeras korrekt. Kontrollera att droppstoppet aktiveras av glaskannans lock. Sätt i kontakten och starta kaffebryggaren med strömbrytaren, lampan kommer därefter tändas. Efter avslutad bryggning kan glaskannan tas bort från värmeplattan. Observera att värmeplattan under glaskannan blir mycket varm. Stäng alltid av kaffebryggaren när kannan är tom eller när kaffet inte längre ska hållas varmt. Av hygieniska skäl rekommenderar vi att man alltid tar bort förbrukat kaffefilter från bryggaren efter avslutad bryggning. Droppstopp Denna kaffebryggare har automatiskt droppstopp som hindrar kaffet från att rinna genom filterhållaren om kannan tas bort från värmeplattan. D.v.s. glaskannan kan lyftas bort korta stunder från kaffebryggaren under bryggningens gång, men det är viktigt att kannan ställs tillbaka på värmeplattan inom 1 minut annars rinner kaffet över. Rengöring Stäng av bryggaren, dra ur kontakten och låt kaffebryggaren svalna innan rengöring påbörjas. Ta ur förbrukat kaffefilter och rengör kaffebryggaren med en fuktig trasa och torka därefter med en mjuk torr trasa använd inte skurpulver eller en kökssvamp! Diverse 6

7 lösa delar (glaskanna och filterhållare m.m.) diskas i diskvatten (skölj noga) och torkas av. Kaffebryggaren får inte nedsänkas i vatten eller hållas under rinnande vatten. Delarna kan inte diskas i diskmaskin. OBS! Om kaffebryggaren används på ställen där det kan vara risk för frost (husvagn, sommarstuga osv.), bör du se till att tömma kaffebryggarens vattentank HELT på vatten (vänd apparaten upp och ner), om den lämnas kvar och inte används. Detta för att undvika att kaffebryggaren förstörs om vatten som finns kvar i tanken fryser. Töm även kaffebryggaren om den inte ska användas på länge. Alla kaffebryggare ska avkalkas Besk och bitter smak beror ofta på att kaffebryggaren behöver avkalkas. Om bryggningstiden förlängs väsentligt eller kaffebryggaren fräser, är det också ett säkert tecken på att kaffebryggaren behöver avkalkas. Vi rekommenderar att man avkalkar kaffebryggaren minst en gång varje månad eller när bryggaren har bryggt 25 bryggningar. Det rekommenderas att man använder en blandning av 1 del 32 % ättika och 2 delar vatten när man avkalkar. 1. Fyll vatten i vattenbehållaren till markeringen för 6 koppar. 2. Tillsätt ättika till markeringen för 9 koppar. 3. Starta bryggaren och låt 2/3 av lösningen rinna igenom. 4. Avbryt bryggningen och låt stå i ca 15 minuter. 5. Starta igen och låt resten rinna igenom. 6. Avsluta med att köra 2-3 bryggningar med endast vatten. 7. Upprepa proceduren om normal bryggningstid inte uppnås. 8. Andra avkalkningsmetoder bör inte användas. Igenkalkning täcks inte av reklamationsrätten. Säkerhetsanvisningar 1. Läs noga igenom bruksanvisningen innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 230V växelström och använd apparaten endast till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, efter användning samt innan rengöring och underhåll. 4. Sänk inte ner apparaten i vatten eller andra vätskor. 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 7. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 8. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 9. Lämna aldrig apparaten obevakad. 7

8 10. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 11. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 12. Apparaten är endast för privat bruk. 13. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Kassering av apparaten Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Teknisk data OBH Nordica 2356, V växelström watt Kapacitet: 1,5 liter Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles. 8

9 OBH Nordica kaffetrakter Før bruk Før kaffetrakteren tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses grundig og deretter spares til senere bruk. Beskrivelse 1. Av/på knapp med lysindikator 2. Glasskanne 3. Vannstandsmåler 4. Lokk 5. Filtertrakt 6. Avtagbar vanntank 7. Håndtak på glasskannen 8. Varmeplate Det anbefales å kjøre gjennom 2-3 traktinger uten bønner før kaffetrakteren tas i bruk. La alt vannet renne gjennom, slå så maskinen og hell ut vannet. Skyll kannen og la kaffetrakteren avkjøle i 5 minutter. Gjenta deretter traktingen uten bønner, slik at kaffetrakteren renses skikkelig gjennom. VIKTIG: Bruk alltid friskt, rent og kaldt vann. Kaffetrakting Ta vannbeholderen ut med å løfte opp lokket og trekke opp vannbeholderen. Fyll den med den ønsket mengde vann (1 liten kopp = 100 ml, 1 stor kopp = 125 ml). Se merkningen på vannbeholderen for enkel påfylling. Vær oppmerksom på at denne merkning viser mengden frisk vann. Det vil være litt mindre igjen i glasskannen når kaffen er traktet, dette skylles at kaffebønnene absorberer en del av vannet. Sett deretter vannbeholderen på plass igjen. Sett et papirfilter (1x4) i filtertrakten og ha ønsket mengde kaffe i filteret ca.1 kaffemål pr. kopp. Lukk deretter lokket igjen på kaffemaskinen. Sett glasskannen tilbake på plass og pass på at den står korrekt, slik at dryppstopp blir aktivert av glasskannens lokk. Sett støpslet i kontakten. Slå nå på maskinen med av/på knappen og nå lyser lysindikatoren. Etter trakting kan glasskannen fjernes fra varmeplaten vær oppmerksom på at varmeplaten under glasskannen blir veldig varm. Husk alltid å slå av kaffetrakteren når kannen er tømt eller når kaffen ikke lengre skal holdes varm. Av hygieniske årsaker anbefaler vi at man alltid rengjør det vaskbare filter eller fjerner evt. brukt papirfilter fra kaffetrakteren etter trakting. Slå av kaffetrakteren når kannen er tømt eller når kaffen ikke lengre skal holdes varm. Dryppstopp Denne kaffetrakteren har automatisk dryppstopp som forhindrer kaffen å renne gjennom filtertrakten, hvis kannen ikke er plassert på varmeplaten. Dvs. at glasskannen kan fjernes et øyeblikk fra kaffetrakteren mens det traktes kaffe, men det er viktig at glasskannen settes tilbake på varmeplaten innen maks 1 minutt, da kaffen ellers vil renne over. 9

10 Rengjøring Hvis det vaskbare filter blir brukt skal det tømmes og rengjøres umiddelbart etter trakting. Slå av maskinen, ta ut støpslet fra kontakten og la kaffetrakteren avkjøle før rengjøringen starter. Fjern evt. brukt papirfilter og rengjør kaffetrakteren med en fuktig klut og tørk deretter med en myk tørr klut bruk ikke skurepulver eller skuresvamp! Diverse løse deler (vaskbart filter, glasskanne og filtertrakt) vaskes i zalo vann (skyll deretter godt) og tørk av delene. Selve kaffetrakteren må ikke dyppes i vann eller holdes under rennende vann. Delene må ikke vaskes i oppvaskmaskin. OBS! Brukes kaffetrakteren på steder hvor der kan være fare for frost (campingvogn/ sommerhus osv.), pass da på å tømme kaffetrakterens vanntank HELT tom for vann (snu trakteren på hodet), hvis den etterlates og ikke er i bruk. Dette for å unngå at kaffetrakteren ødelegges hvis evt. overskytende vann fryser til is. Tøm også kaffetrakteren hvis den ikke skal brukes over lengre tid. Alle kaffetraktere skal avkalkes Besk og bitter smak beror ofte på at kaffetrakteren må avkalkes. Hvis traktetiden forlenges vesentlig eller kaffetrakteren sprutter, er det også et sikkert tegn på at kaffetrakteren trenger avkalkning. Bruk derfor et flytende rensemiddel for kaffetraktere slik kaffens naturlige smak og aroma skal komme helt til sin rette. Rensemiddel bruker du som følger: Fyll opp lunket vann i trakterens vannbeholder. Tilsett en porsjonspose flytende rensemiddel. Vaks vannbeholderen innvendig med en oppvaskbørste. Trakteren settes i gang og væskeoppløsningen renser innvendige rør og elementhus. (Oppløsningen kan komme støtvis og som skum ut av trakteren) Vask filterholderen og glasskannen i samme (eventuelt ny) oppløsning og skyll godt. Fyll deretter rent, kaldt vann i vannbeholderen og kjør det gjennom trakteren 2 3 ganger. Trakteren er nå ren og klar til bruk. Den bør renses ca. hver 14. dag eller etter ca. 30 traktinger. Kalkning blir ikke dekket av reklamasjonsretten. Sikkerhet og el- apparater 1. Les bruksanvisningen grundig før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten ved forstyrrelser, etter bruk og før rengjøring og vedlikehold. 4. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 10

11 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el- apparater. 7. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten. 8. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild el. 9. Apparatet bør kun brukes under oppsyn. 10. Se alltid etter skader på apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 11. Det anbefales at el- installasjonen ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømsreglementet med jordfeilbryter (HFI/PFI/HPFI-rele-brytestrøm maks. 30 ma). Kontakt evt. en autorisert el- installatør. 12. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 13. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder er dekkes ikke av reklamasjonsretten. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjennvinningsplass. Reklamasjonsrett Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Tekniske data OBH Nordica 2356 / volt vekselstrøm watt Kapasitet 1,5 liter Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 11

12 OBH Nordica -kahvinkeitin Ennen käyttöä Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen kahvinkeittimen käyttöönottoa ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Kuvaus 1. Virtakytkin ja merkkivalo 2. Lasikannu 3. Vesimäärän osoitin 4. Kansi 5. Suodatinteline 6. Irrotettava vesisäiliö 7. Lasikannun kädensija 8. Lämpölevy Käytä kahvinkeitintä ennen varsinaista käyttöönottoa 2 3 kertaa pelkällä vedellä. Anna kaiken veden valua laitteen läpi. Sen jälkeen sammuta keitin ja kaada vesi pois. Huuhtele kannu ja anna keittimen jäähtyä 5 minuuttia. Toista käsittely, jotta keitin tulisi täysin puhtaaksi. TÄRKEÄÄ: Käytä aina raikasta, puhdasta, kylmää vettä. Suodatus Irrota vesisäiliö nostamalla kantta ja vetämällä vesisäiliötä ylöspäin. Kaada säiliöön haluttu vesimäärä (1 pieni kuppi = 100 ml, 1 iso kuppi = 125 ml). Käytä vesisäiliössä olevaa mitta-asteikkoa. Huomaa, että mitta-asteikko osoittaa säiliöön kaadetun puhtaan veden määrän. Lasikannuun tulevan kahvin määrä jää hieman pienemmäksi, sillä kahvijauhe imee osan vedestä. Aseta tämän jälkeen vesisäiliö takaisin paikalleen. Aseta paperisuodatin (1X4) suodatintelineeseen, mittaa suodattimeen haluttu määrä kahvijauhetta noin yksi kahvimitallinen kuppia kohden ja sulje kahvinkeittimen kansi. Pane lasikannu paikalleen siten, että tippalukko koskettaa lasikannun kantta. Liitä pistotulppa pistorasiaan. Käynnistä kahvinkeitin virtakytkimestä niin, että painikkeeseen syttyy valo. Kun suodatus on päättynyt, lasikannun voi nostaa lämpölevyltä. Huomaa, että lasikannun alla oleva lämpölevy on erittäin kuuma. Muista katkaista keittimestä virta, kun kannu on tyhjä tai kun kahvia ei enää pidetä lämpimänä. Hygieniasyistä on suositeltavaa poistaa käytetty paperisuodatin kahvinkeittimestä aina suodatuksen jälkeen. Katkaise keittimestä virta, kun kannu on tyhjä tai kun kahvia ei enää pidetä lämpimänä. Tippalukko Laitteessa on automaattinen tippalukko, joka estää kahvin valumisen suodattimen läpi, jos lasikannu poistetaan lämpölevyltä. Näin lasikannun voi poistaa suodatuksen aikana esimerkiksi kahvin tarjoilemista varten. Ylivuotamisen estämiseksi on kuitenkin tärkeää asettaa lasikannu takaisin lämpölevylle minuutin kuluessa. Puhdistus Katkaise virta, irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna kahvinkeittimen jäähtyä ennen puhdistusta. Poista käytetty suodatin ja puhdista kahvinkeitin nihkeällä liinalla ja kuivaa sen jälkeen pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä hankaavaa puhdistusainetta tai -sientä. Pese irralliset osat (lasikannu ja suodatinteline) astianpesuainevedellä, huuhtele hyvin ja kuivaa. 12

13 Kahvinkeitintä ei saa upottaa veteen tai huuhdella juoksevalla vedellä. Osia ei saa pestä astianpesukoneessa. HUOM! Jos kahvinkeitintä käytetään asuntovaunussa, kesämökillä tai muussa paikassa, jossa se saattaa joutua alttiiksi pakkaselle, keittimen vesisäiliö tulee tyhjentää kokonaan kääntämällä keitin ylösalaisin. Näin vesisäiliöön ei jää vettä, joka voi jäätyessään vaurioittaa keitintä. Tyhjennä säiliö myös silloin, kun laite on pitkään käyttämättömänä. Kalkinpoisto Kahvin karvas ja kitkerä maku johtuu usein laitteen kalkkeutumisesta. Kalkinpoisto tulee tehdä myös jos suodatusaika pitenee huomattavasti tai jos keittimestä roiskuu vettä. Jos käytettävä vesi on kovaa, kalkinpoisto on tehtävä usein. Kalkinpoisto on suositeltavaa tehdä vähintään kerran kuukaudessa tai 25 suodatuskerran jälkeen. Käytä kalkinpoistoon liuosta, jossa on yksi osa väkiviinaetikkaa ja kaksi osaa vettä. 1. Täytä vesisäiliö vedellä kuuden kupin merkkiviivaan asti. 2. Lisää väkiviinaetikkaa yhdeksän kupin merkkiviivaan asti. 3. Käynnistä kahvinkeitin ja valuta läpi 2/3 liuoksesta. 4. Sammuta kahvinkeitin ja anna liuoksen seistä keittimessä noin 15 minuuttia. 5. Käynnistä jälleen kahvinkeitin ja valuta läpi loput liuoksesta. 6. Keitä kahvinkeittimessä lopuksi puhdasta vettä vähintään 2 3 kertaa. 7. Toista kalkinpoisto, jos suodatusaika on edelleen normaalia pidempi. 8. Muiden kalkinpoistoaineiden käyttö ei ole suositeltavaa. Takuu ei kata laitteen kalkkeutumista. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 voltin vaihtovirtaan ja käytä laitetta ainoastaan sen alkuperäiseen tarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. 5. Laite ei sovellu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset tai henkiset ominaisuudet tai tiedon tai kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat toki käyttää laitetta heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. 6. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 7. Varmista, ettei johto riipu vapaana pöydältä. 8. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 9. Laitteen käyttöä on valvottava.

14 10. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, johto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai pätevä henkilö. 11. Pistorasiaan suositellaan asennettavaksi lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys sähköasennusliikkeeseen. 12. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 13. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on valmistettu tai vastoin käyttöohjetta, käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräilypisteeseen Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 2356 / voltin vaihtovirta W Tilavuus 1,5 litraa Oikeus muutoksiin pidätetään. 14

15 OBH Nordica coffee maker Before use Before the coffee maker is used for the first time, please read the instruction manual carefully and save it for future use. Description 1. On/off switch with lamp 2. Glass carafe 3. Water level gauge 4. Lid 5. Filter funnel 6. Removable water tank 7. Handle on glass carafe 8. Hot plate We recommend that you brew 2 or 3 times without coffee grounds before using the appliance. Let the water run through, disconnect the appliance and pour out the water. Rinse the carafe and let the coffee maker cool off for 5 minutes. Repeat the procedure without coffee grounds in order to completely clean the coffee maker. IMPORTANT: Always use fresh, clean, cold water. Coffee brewing Remove the water tank by lifting the lid and pull out the water tank. Fill with the wanted amount of water (1 small cup = 100 ml, 1 large cup = 125 ml). See the marking on the water tank for easy filling. Please note that the marking shows the amount of fresh water. There will always be a little less water in the glass carafe when the brewing is done, which is due to the absorption of water by the coffee grounds. Put the water tank back in place. Insert a paper filter (1x4) in the filter funnel and add the wanted amount of coffee in the filter approx. 1 measuring jug a cup - and close the lid. Put the glass carafe back in place and be careful that it is positioned correctly in order that the anti-drip function is activated by the lid of the glass carafe. Plug the appliance and switch on the coffee maker on the on/off button and the lamp will go on. After brewing take the glass carafe off the heating plate please note that the heating plate always gets very hot. Always remember to turn off the coffee maker, when the pot has been emptied or if you no longer want to keep the coffee warm. For hygienic reasons we recommend always to remove the used paper filter from the coffee maker after brewing. Switch off the coffee machine once the carafe has been emptied or if the coffee is not to be kept warm. Anti-drip This coffee maker has an automatic anti-drip function that prevents coffee from running through the filter funnel, if the carafe is removed from the heating plate. This means that the glass carafe can be shortly taken off the coffee maker during brewing, but it is important to put back the glass carafe on the heating plate within max 1 minute. If not, the coffee will overflow.

16 Cleaning Switch off the appliance, unplug and let the coffee maker cool off before cleaning. Remove the paper filter if still in the funnel and clean the appliance with a damp cloth and wipe with a dry, soft cloth - never use scouring powder or a sponge! Loose parts (glass carafe and filter funnel) shall be washed with washing-up liquid (rinse carefully) and wiped. The coffee maker cabinet must not be immersed into water or kept under running water. Do not put the parts in the dishwasher. NOTE! If the coffee maker is used in places where there is a risk of frost (caravans, summer cottages etc.) make sure to empty the water tank COMPLETELY (turn the appliance upside down) if the appliance is left and not in use. This will also prevent damage to the coffee maker in case of any remaining water freezing. Remember always to empty the coffee maker if it shall not be used for a certain period of time. All coffee makers need descaling An acrid and bitter taste often indicates that the coffee maker needs descaling. If the brewing time prolongs considerably or if the coffee maker is sizzling, this is also a clear indication that the appliance needs descaling. The water in Denmark is generally hard, which means that the coffee maker needs regular descaling. We recommend that you descale the coffee maker at least once a month or after 25 brewings. Consumer information/obh Nordica A/S recommends to use a blend of 1 part of 32% acetic acid and 2 parts of water for descaling. 1. Fill water in the tank up to the 6-cups marking. 2. Add acetic acid up to the 6-cups marking. 3. Switch on the appliance and let 2/3 of the solution pass through. 4. Switch off the appliance and let the solution stay in the appliance for about 15 minutes. 5. Switch on again and let the rest of the solution pass. 6. Finally let the appliance boil with clean water at least 2 or 3 times. 7. Repeat the process if normal brewing time has not been obtained. 8. Do not use other descaling means. Lime coating is not covered by the guarantee. Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use and before cleaning and maintenance. 4. The appliance must not be immersed into water or other liquids. 5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by

17 a person responsible for their safety. 6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 7. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 8. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 9. The appliance should only be used under supervision. 10. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 11. The electrical installation must comply with the present legislation concerning additional protection in the form of a residual current device (RCD with a rated residual operating current not exceeding 30 ma). Check with your installer. 12. The appliance is for domestic use only. 13. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej 1 DK-2630 Taastrup Tel.: Technical data OBH Nordica 2356 / volt AC watt Capacity 1.5 litres These instructions are subject to alterations or improvements. 17

18 18

19 19

20 DK/SV/2356/2357/0609

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect //

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // Wellness kimaya body & soul // nail mat // 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // releases endorphins known to have a pain reducing effect // Releases feel good hormones //

Læs mere

pots and pans // inspires to greater culinary heights//

pots and pans // inspires to greater culinary heights// pots and pans // inspires to greater culinary heights// Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Resusci Anne Simulator

Resusci Anne Simulator Resusci Anne Simulator User Guide English www.laerdal.com Resusci Anne Simulator The Resusci Anne Simulator is a realistic manikin designed to meet the learning objectives of basic healthcare and intermediate

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere